Gunstige gelegenheid. Oproeping van Erfgenamen. PILLEN HOLLOWAY VAA VELRAE. einecne Maatschappij [RSTIGING der nationale mjVERHEID. eineeiio Maatschappij NSTIGING DER NATIONALE NIJVERHEID. mCHAP TE VELRNE, ZLTDSTRAAT, j5> irvorr Bekwoeet, Agent.) van 10,000 bevoorrechte Obli- van de Naamlooze Maatschappij IJzerenwegen van het IFesit’n van Belg ie. koopdag. AAN II E J vf.1i/.i:keiid dook de Openbare Ver hooping VAN TWEE PART1EN Z A 1 L A-1) TE BOITSIIOUCKE EN PERVYSE. woensdag 2» mei ism. hulp- iiooil iels van die zaak inter-vernemen. Veurne, Mei. KIEZING VOOR HET SENAAT. kandidaat der liberale associatie van velrne: «I. A. DU BUS DE GYSIGNIES, uittredend lid. 1 BEIUCHT. vreesde, werd hij terstond per telegraaf aangeduid te Rance; doch voordat men er de lijding ontving, had hij reeds in deze gemeente zijne razernij uilgeoefend. Hij werd achtergevolgd door twee gendarmen le paard; omsingeld in een boself wqrd hij zoon, niet een Zaterdag lest, is de heer Du Bus deGysi- gnies, ui (treilende senaleur van het arrondis sement Veurne-Ooslende, met algemeene stemmen door tlq liberale associatie alhier, lot haar kandidaat uitgeroepen. De heer Dn Bus, die om zijne bereidwil ligheid en zijne grondige kennissen bekend slaat, heeft gedurende al den tijd dal de kiezers van hel arrondissement Veurne- Oostende hem het mandaat van senaleur toevertrouwd hebben, zich weerdiglijk van zijne plicht gekweten. Del is door zijne tusschenkomsl dal de werken aan de haven van Nieuport zijn uitgevoerd geworden, en hel zal ook aan zijnen invloed zijn dal men een aanstaan den aanvang der werken van den Yz.er zal le danken hebben. Geen twijfel of de kandidatuur van den heer Du Bus zal door de algemeenheid der kiezers op nieuw met bijval aanveerd wor den. ■Tv vuil lie4ll was-dit via n «den waard. Men teldeer po» map Is in de .W...& die dansten. Nochtans, ditmaal net was het orkest die eerst afgemat en TÓrniocitl, noodzakelijk' vond van zich in de armen van Morpheus over te leveren. DE DERDE DAG. door den heer Hermans geweerschot gedood. Het levenloos dier werd als een trofee op een stok de stad ingébracht, onder het gejuich der bevolking. Geen enkel mcusch is, gelukkig, gebeten geworden, maar men schat dal er ten minste 40 honden, waaronder er zeer zeld zame, door hem zijn aangedaan. De gebe- lenc honden zijn dadelijk'allen afgemaakt. gezegd Ruisseau en Arc-Ainières, zijn th ms nog onbruikbaar en hebben het aanzien van een waterstroom. De weiden zijn mei zand overdekt en het vlas heeft veel gele den. Hel is eene ware ramp-voor de ge meente, welke nooit zulk oenen zondvloed beeft bijgewöqnd. Er loopen te Brussel twee slimme af truggelaars rond, welke zich bij de oude iNapoleonisten, die met de S.‘ Helena* medalie gedekoreerd zijn, aanbieden, onder voorwendsel van inlichtingen lc nenjch, ten einde hun schadevergoedingen van hel fransch gouvernement le doen bekomen. Op t|ie wjj<e gqlukkep.zij.cr dikwijls in hun ^e|iigJgc‘MJtê'ontfutselen, hetwelk vol- gens-h.un zeggen,dienen inoelom tle.onkos- len dor in ’twerk gestelde opgingen le be luien. Ojuiootjig le zeggen dal de lichfge- loovige personen, welke zich door die be driegers in de kléeren hebben laten steken, medecyn, purgatien noch kosten, Er zijn ter merkt aangebracht en ver kocht geworden 18,500 eijeren en 8580 stukken boter. Met genoegen zal men vernemen dal de werken aan de monumentale kerk van Laaken deze week zijn hernomen geworden, en, volgens de aanwijzingen der commissie, met veel iever zullen worden voortgezel. Van den anderen kant, schijnt het dat de plans der nieuwe koninklijke statie van Laaken op het punt zijn aangenomen te worden. De katbolijken voor het arrondisse ment Nijvel stellen graaf Leo de Robiano voor lot'kandidaat voor den senaat voor de kiezingen van den 11 juni. De beqr de Robiano aanvaardt de kandidatuur. Men schrijft uit Doornik, 24 mei: Er is verleden dinsdag een verschrikke lijk onweer boven.de omstreken onzer stad losgeborsten en heeft groote ongelukken veroorzaakt. De bliksem is te Valaines in een huis gedrongen, waarin zich drie kin deren, in twee verscliillige kamers, bevon den. De drie ongelukkigen werden op den slag gedood. Onzuiverheid van hel Bloed. Zwakte en Krachteloosheid. Kwalen van het Hoofd en het Hart. i’Mcil sèhrijlï uil Beliuiiioni, 25 mei: Eene kleine rosse hond, epagneul, liep i gisteren door onze stad en volgde den weg van Bergen naar Chimay; ai de honden, welke hij ontmoelle, viel hij aan en werden i door hem gehelen. Daar men ongelukken Vervolg*van <le I>e»clw’|jving der I<Iietoril<ï*f<5estcn. DE TWEEDE DAG'DER FEESTEN. rVVN ïl^FR Gewondheid en krachten weder te bekomen zonder -y.., pu.yuncn noen kosten, door het kostelijk - dhcidsHiec/ IlE V ALENT A. AR ABIC A DU ÜzlRRl van Londen, geneest volkotueutlyk de slechte spysvurtering, inaegonls<e' gezondheiasniec ,eil s|vln, winden, linrtkloppuigt'u.’diariihea, opzwellingen, duizeligheid, gedomtm I in hel oor, zuer, koud, vocht, braklust na hi t eten "'STe'bekomen by E. 1WCLOS en R. DOBBELAERE, apolkekerh Ooslstrael, ^.Védrnï. vrUrn».drukk.,aBwe.1.ll)rtei>«>erenz<Wa. NTSLHAP TE VELRNE, ZLTB8TRAAT, SIVOIT Beküwolet, Agi'nt.) tan <5000 Obligqiicn der looze Maatschappij der jjzcren- egen van West-Vlaanderen DE WEG VOORi GEXONBBEIDIN LANG LEVEN. Vrouwen van eiken leeflyd en Klasse. Alle kwalen welke de Lever, de maage^l de ingewanden aendoen. Vertwyfeling en Necrslagligheid. gevallen is, was zoo groot, dat liet bijna overstroomd werd en dat ai de gemeen- schappen onderbroken waren. De w^gen, 1' baits te Brugge. ter bc- IU bevragen bj’ ADVERTEUTIE-BLAD SUPPLEMEA ng ii.idcrci’ en al vrrbc- van De gene, die gidiug hebben 01 den pacht «Ier herberg guuai*nul te Veurne, by de ^iruporlbrug en de static don yioreih *eg, civ3 de lluiskaiheilen, llcrbt gerief ent. «hervan, kunnen ücli begt den pacht by mad du wed/ l)e/eburet b Ooslstrael, ie Veurne, en. voor de Kalheile berggerief eitf., by sieur Lodwl W— gemeld huis bewoond. 'e volgend? kwtile |(»ecliurhl I LiMcr/ickie Zy<le pjn Herouroidt** llcumalfomc Verf oppingin de walerpjp Slbtirl rJ.. tMre baf* '■Onvcrtrcrb.irbenl Ihxlri ri cn bel lOniblCrvlng graveel eggingcu lyn De drie koningen dag die altijd een der gelief koosde en uitgelezcndsle vergaardagen onzer rede rij kers geweest is, zoo om.ile.aantrekkelijkheden der aiwisselcnde vermaken die op dien dag plaats hebben, als om de eigenaardigheid die ze aanbieden, heeft van dezen jare al degene van vroegere tijden in luis ter overtroffen. De zondag 6 januari, ten een ure namiddag, de trommelslagers doorkruissen de straten van stad om het Om 3 ure zij hernemen hunnen optocht, cn men begint al hier en daar eenige’ bewegingen te zien, van gildebroeders die zich voorde koning trekking be reiden. Voor deze plechtigheid is er op de kamer eene' n cn rakel», deel droogen dariuk, aanlap- ;ezou|en boter, immers van al bet Beuu bevindt. cd geld voor du knopen benedc» de lie" 1 drie maanden tijd van betaling voor de ivcn de tien franken, mits stu|lm>du sol- 8- 74J1 De Notaris VAN ISEGEEM te Nieuport met,de lus- senokomst van den Nuliris TRAETS, te Brugge zal op Dynsdag 4 Juny 1367, de» namnhisg» mm Sure juist, ter herberg de Pnpeyaei, le Nieuport, over- gaen lol de finale lo<’wyziii;> van: Een perceel /.aeiland, voorheen Velle-weide,. ge legen le Boilshoucke, groot 2 hectaren 3 aren 80 Centiaren, bekend per kadaster srelie A nummer 58. Een perceel /.aeiland, voorbeen Vetle-weide, ge legen le Pervyse, tegen het gehngte Schoorbakke, groot 2 hectaren 5 aren Al) centiaren, bekend por kadaster sectie A nummer 465. Om door de kooper daer van bet vry gebruik te hebben im t hel scheuren van den aenslaenden angst. Deze verkooping geschied ten overslaan van drn heer vrcdercgler van het kanton Nieuport. Alle verdere inliclilingvn le bekomen by de Nota rissen Van laserna le Nieuport en Fasti, te Brugge. - n V* I» I U II professor HOLLOWAY, D t P O S S. Te bekomen by E, DUCLOS, Apotheker te f'eu'r,e Op Maandag 3;" JunijILJ67, pm( 2,ure na middag te Oitmmlv,op den molenwal van sieur Constant t’anlhuyne,l<’f,n> <le sl->lie >an den yzereuucg; zal dun notaris DESECK ,t<; heerst vefblyvende, ovi-rgaen tol de openbare verkooping van cem, groote hoe veelheid Houtwaren, Bouwstoffen, roerende en drai- jende werken, alles in teer goeden stacl en voorts- koiuendu van den afgebroken molen, In hoerende den zelvun Constant-Vantbuyuc en lest door hem gebruikt geweest; voorts zal er nog te kpop aange boden worden cene.inolenaarskarre met yteren as en andere roerende voorwerpen. Be koopdag zal geschieden op tyd van betaling en gewoone voorwaarden. By liet verkiezen van de doelmatigste medccynen voor ene bvtölidi'rv! ziekte kan eenige mocyrly kheid bleslnen of «r inüelert-dtr, gevonden worden welke het beoed zuiveren, regeleti en deszelfs kaliteil verbete- ran. Deze Pillen b-titten en oefenen deze drie hoe- (leiiighcden uit im cone byiondere graed. Zy stellen de inneg inglai t elk gewopn voedsel le verteeren, doen de afzonderende krachten van de lever vermeerde- rten, zuiveren, het bloed, wrdryveii alle ziekelyke doffen, cn brengen i* ontloop de zuiverste besland- deeh noin hel gestel t«) onderhouden en te genezen. Hoevele niensehen iyden niet arn krachteloosheid zonde! de ourz >ek le weten, warrotn ly zwak zyn In vele gevallen is de luaeg er de nurzaïk van. De Hol loway’s Pillen zyn lang beroemd geweest eene gede rangeerde maeg te genezen en deszelfs gezonde diges tive organen te herstellen, dezelve zyn «hierdoor met gerustheid aenbevolen als een omnisbaer genees middel in alle kwalen waerdoor bel gestel is gede rangeerd of verzwakt geworden. Deze verschrikkelyke kwalen hebben helaes zoo Men vraagt wie <1< erfgenamen zijn, *an de vader lijke zijde, 'au Sidonius-Contlnntmut tlebaene, over leden te Woumeu, den april 1867. leun van Jan Haptute Debacne, overleden te Woumen, don 14 maart 1829, in <leg ouderdom van 64 jaren, geboren te Walou; welke laatsteii roon was van Jan-Baptiete Debaene, Filius-Jan en Ciaia Moulton. 'Zich aanlebieilen, met de noodigé bewijsstukken, ter studie van den Notaris SCHOTTEÏ, te Dtxinudu. De viijditg, 4 januari, moest <r in den morgen niets bijzonders geschieden. Do Vereent3>hg was ge steld des namiddags om 4 ure. Ten halven vier zag men reeds de gildetusters, rijk uitgedoscht, naar het gildhof optrekken, voor de boiling die ttangekondïgd was plaats U’ hebben ten 5 ure. Hel gedrang was dezen dag niet min groot dan den eersten. Op gestelde uur waren er 54 gildezusters tegenwoordig, ohi ruflde Jodiden;n>ar dó 24 schoone l en kostelijke prijzen, door.,.de hoeren hoofdman. ktiigeo, gewoone v< r®‘’Pj 'maegtuer en maegkramp, cn onslellenis der maeg, der lenden, v.-.u den bui.van bet hert, der zjd.-u en van den rug, alle o"1' in tyd van zwangerse (j(.Jer lochtpyncn, vitoden adem, slyiuvlienm. biaes en gal, slapeloosheid, hoest, ariuborsligln id, verkoudheid, loospypo"1.' sleltenis der lever,,ü.rumi lwaeru,lH.dit;|u.jat het vergaen, uitputting, lamheid, vallende ziekte, verlies van hul geh.■ogen, pisvloed, rhnmalism<lS' I steking, leer.ug, batf'orm, u, niaendstuuden, nrlkkelba. rbeidett.onlslekiug .er zenuwen, kwalen en armoede i'an b <.ed, waterzucht, irkoudhetd.. grippe' flerecyn, koorts, moeder wac krachldsdifhcid, miltziekte van zwaarmoedige gedachten. Zy is it.s,;e|yks he| beste versterkingsmiddel voord» bleek kleur, gemis van kloeke spieren en vast vleesch vormende. zwakke U,n!k?" Goszisgvsb dm Pats: .Homo, 21 Ju|i 1866. De, g. tondhi id van den H. V. is pilipiMileyd, vooral .-.edprt dal byt talpan Uittreksel bo.uu ^|ouden7|e ne |n.lvi, gen doel met he Jleralenta Arabica Du Barry die wonderbare uitslagen vp.lbm reet-1 hl Idnu I, II,kan ui. t.gi’oO’ ander getieesmiihie .,,’vocll van dit uitmuntend meel, waertan hy reu schottilvol op iedere nuelljd neemt.Correspond nl «ande Gaaette du midi ,jc voordeelen Pry1L’:1 sko_ hofinarschalk, vah eene maegontsleking. - n. 64,184, de vrouw van mynh. l„ Dury-Junieluby bimr.kfpi, 'an versclb ideii» N. 52,081, n’ï"h;A I 1Iiac(r de bretien,,de lenden, dc Mnuwp»,pegon en hel hoofd.,-- tl. 62,815, mynh. J. J. N iê| vao.2ü jaren «lechle spysverV. riog jaren onverornge J m n.’62,476, St.-Romaine des Isles (S-'óne-el-Lpire). God zy dank, de Keralenla .habiep mi <-ij|de geit.; d acn tiiym- 18 jare» pynen u' zenuwen en esn.- - ’cu en ,|ec|lte spvsverteeringen, om.iijy op, nieuw «lt;ii kostbaren schal der gezondheid toe t.- staen J CöinparH, p .stoor- schrikkelyke maegpy C|1 x)x. Stuart, van 3 jaren ’itgry'wlykc zènuwsmart. van selterp rbumatismus, slapeloosheid en afkrt*r vin l.el le»ei.- - N. 46,218, - II. 44,816. n- my i- >t>( u,<kr in C)1 hardnekkige verstopping. - N 49,472, mynh. Baldwin, van vi.lkctuenc.vcrialliug lamheid d. r leden ingevulg-’ de kolonel Wa’.soo, j’ 53.8RÜ, im j Gailard, inde gjoole S-AchielsMaet, 17, te Parys, van l.iiigeuverieeriiig, die ongenci sbaer was verkliierd in r8a-’ ia,i huil, nspi.ri;; ie>' J (f 18^6,gewet xy nog altyd eone gued, gewildheid. De/e k. steiyke geneesinidik1! bezuinigt duizendina.l n "en prys"' en bayr »>ug c;. „Jj,, „.bewerkt daer waer alle andere med. cy nc was mislukt. DU BARRY K.-izerssiraet. IJ, Bdism I. |;4 kjl. 2 fr. 1/2 k. andere r jm die"; e b jra’.ko tegen een postmandaal.'Auuukwlfde pryzen, ger.hokolateeide Becalenta ran du B<viy Dilstc-keud voedsel ‘oor ontb) fr., I k. 7 fr.. 6 k -- klll ,^e„ae en versterkende de zenuwen eu do vliesschcn, tonder ten minste booldptn en vcrhitlitigeii noch andere binder- en avondo.aeI,\;,O1,^ igalien zijn ten kapitale van #00 ff "t tij jaarlijksciieo intrest van 15 fr? betaalbaar r. den l.*’" januari en den l?1-juli, et; zij 5 jaren afgelcgd worden. isqhappij van VVi-st-V laan deren beeft de .au tweo nieuwe lioien bekomen, om haar et te volb-digen en hetzelve aan de oord le verbinden. 3(),00üühii(,-alien gevormd, toldie P'iA’UWe temd, welkers opmaking is ondernomen J lgjsche Maatschappij van IJwreiiwegen ■ld dpor de tiisschenkomst der Algemeene iij ter begunstiging der Nationale Nij'cr- r Maatschappij v <n l Noorden van Belgic, .Uien zijn ter inschrijving ten 277 fr. 50 c.‘ stortende; Ir. «7-50 bij het r/ 50. den l.”" juli aanstaande, tegen van ven voorloopigen titel, 88 den 15 augusli aanstaande, lit) den 15 oktober j<C 80 den 15 december nl. rijving zal geopend zijn de 27, 28 en 29 dcmaa .d Mei, by de Algemeene Maat- r begunstiging van de Nationale Nijver- indebergn '8, fereenigi"gs8attk (MM- Jacobs gelL* en ernsslr.iat 57. lalhieu cn zoon, Kpntuglijke straat 36. provinti.cn, in de Agentschappen e(l Suk er Algemeene Maatschappij en jür ytr- ank. ide beschrijvingen bevinden zich van het ptiblijk. jatien ten kapitale van 500 fr..ofl(!gbaar bij middel van loting, brengen een jaar- itresl van 15 fr.’op, '’etaalbaarbiihalf- januari cn den 1.“'" juli. J looze Maatschappij der Ijzeren wegen van van Belgie heeft voor doei het |eLen en der linieu van Denderleeuw on Kortrijk raardsbergen naar Nieuport. J -ische Maatschappij van IJzerenwegen, ld door de tusscheiikoiosl van Ah’e- ischappij ter begunstiging <|er sjtio„,lo en der Maatschappij van ’lNuOrden van de verbindtenis heeft aangenomen om de Denderleeuw naar Kortrijk te ,CI) en e van de linie van Geeraardsbergen tiaar angt in betaling 50,000 bevoorrechte rvan zij den intrest zal betalen to. dat die n in gebruik komen. an die bevoorrechte Obligat^n ter j aangeboden ten prijze van fr247-50 'cslort worden 47-50 koruptaut, 50. den 1.— juli aansta^ tegen tan een voorloopigen titel, 50 den 15 oogst aanstaand 50 den 15 oktober 50 den 15 december. •ijving zal geopend zijn de 27, »g en 29 Ie maand Mei, bij de AlgeI11P(.Je begunstiging der National,- „rl,eid. rg n.' 3;o j d Vereeiiigiog^Jj. MM_ en comp/l Moerass raat 57- bij lathieu en zoon, Koning!jjkestr „’-30. provu.nen: luj de Sukkursa|tl) ^„„t- er, Algemeene Maatschappij t,n <k.r°Ver- uilkggende aanleckeniugen bckowen. geneesmiddel in de 1 n Jirvallco van <le twee c graetl. Tk^Douloureux Gezwellen Normeringen j Venerische t tlocnintfrti Wormen vsit» soorten Zwalkte v.iu w®*' ken acr<1 ook aei> iednrk jy de apotheker» vcrkochl 1 fr. 50 c.) 6 fr. dc doos ot het potje. Voor het verkoop in’tgrool zich te 1 den eigenaer professor HOLLOWAY, 244, Strand, Londen. om ovcrtenenn'n het Schipper thuis, van LTg- iven vppr brouwerin, v|,i <>c ivaineilen, Her by sieur l.odficyk IHeidach, die nnjl Elk teyge het voort. m—»Sf »WB WMS SWIWW.I De Notaris VAN ISCGHEM te Nieuport, niet dc tusscbeiikoinsl van den Notaris FRAEYS, le Brugge, zal overgaen tol de publyke verknoping van: Dynsdag II Juny 1867; le Ver' ysc, n;iby het ge- Itugle Schoorbakke, van 2 hectaren 5 aren 40 centi aren Koolzaad. Woensdag 12 Juny 1867, te Buitshoucke, van 2 hectaren 1 are 80 cenliarim Vlas. Telkens niu 2 uren namiddag. Dynsdag 2 July te Rimsc.ippellc, op do hofstede de Groote lletnme, om 1 ure namithlag, van lapd- bouwersallaeni, 6 ploeg», 11 eegden, molh bard, 4 wagens met br -ed beslag, wagen met smal, beslag, 3 drywiel karren, chi karre, tilbury en fligel. 10 werkpeerden waaronder 2 io< t kre.htel, 2jncr- lingltengslen en lieiigste knchlel, g< croiseerden engelsche stier, 15 melk km ij--», geereiser,i d eugc|sch ra», 15 drinkling kalvers, 14 jaerlingen, 7 twee- tandsche ossen, 6 tweetamlsche veersen, 9 ossen van oude. 2 tweelandsche ossen om to vetten, 2 verwe koeijen. 3 veersen van oude, 3 tweetaiidseliq veersen om lc velten, zwyn met 10 jongen, id. m< t 3 jtpigcp, 80 kiekens, turken en liaeltdeii, 130 schapen, lam mer., perk cn cabaene. Woensdag 3 July l<- Ramscappelle, op dc landen van de gemelde hofstede, van 12 hectaren winter sucrioen. 15 hectaren lerwe, 1 h'-ctare »itsen, 3 hectaren rogge, I liectare luzerne 3 heetaren erweten. Betnclbaer up den I december 1867, ten kantore van bovengenoemde notarissen Vaj| Istcnti, te Nicu- porl en Fkabts, te Brugge. wereld voor de llrruo I,- loop Erynpelss Vrouwelyke Alle soorten koorts J"'ht llootilpy rotiflen zonden gebold cn dat volgens liet oud ge bruik, de gilde zuster dio het piccste in getal bad, de eerste zoude uitgeroepen zijn voor onder alle dc prijzen te kiezen. Aan het bureel zitten fic heeren griffier en grillier voor nota der boiling te houden. Op liet toe ken der belle, het bollenspel neemt aanvang cn eene buitengewoone geestdrift beersclit in de kamer. Bij de beurt van elke gildezusler, ziet men aller aan dacht geboeid en men volgt, niet eene ongehoorde opmerkzaamheid, de beweging van ider bolle. Gedurende dit vreugdebedrijf de hecreii hoofdman en prins komen Ier gilde kamer, cn aanstonds word «le boiling onderbroken, «loor de jubelgeroepen van leve dc Hoofdman leve de Prins! Na deze «ogenblikkelijke blijde vervoering, hel spel wordt met ccqe gedurende aangroeijendp luvcn- <1 igheid, tot liet einde voortgezet. De uitslag der boiling is door den hulpgriffier uit geroepen en den eersten prijs, geschenk van den heer hoofdiqan, bestaande in ecu groot <>nt!>ijl gerief, in wit verguld porcelein, is toegewezep aan de huis vrouw van den beer Riotvejt, de welke onder hevige toejuichingen, haren prijs nil do handen van den heer voorzitter zelve ontvangt. De tweede prijs gift van den heer prins, twee schoonc gekleurde bloemvazen is toegekend aan dc huisvrouw van konfrater Pierrel, de welke insgelijks haren prijs van den gqve^ovorharidigd is. Alle de andere prijzen, meest al porselainaardcn pronkstukken, zijn opvolgentlijk aan de wiuslers overhandigd. De gilde zusters hebben xich met dit vermaak, ten minsten drie uren bezig gehouden en wij vinden nergens, dat zij in menige jaren, zoo talrijk bijeen gezameld geweest zjjn. t Inlusschen komen eene menigte gildebroeders ter kamer, eh wij reken róeds boven de honderd aan wezige persoonen. Na de boiling, in weinige oogenblikken waren allo de tafels geschikt voor liet kaartspel, en allen hadden haast voor zich aan dc zei ven te plaatsen, om aan dit gedéeftc tier feeistelijkheiil deel te neineic *Eehe iotioplibuden^e bezitting vérvódrdê alle de kaartspelers tot ten 10 ure, dat een derde afwisselend vermaak, het dansspel, hun allen in dit gulhertig genot, wqderoni tot ’s morgen»..ten 4 ure kwam be- -l.tl.lA... 1 eersten dag de veertig koppels vdrtnoeia, nóodzakelijk- vond mi*-»*»»»™™™™*»™.™*»»".™™™"-"W-1 dikwyls {darts vaar hel gruoUltzgodeulle tluuilve ko men Irsapgewyic tev«ior»eliyn doch zyn by g- schikt» voorzorgen te voorkomen. De Pillen van liollow 'f zyn do zekerste beschermers legen alle herseiioiw*' kingen en zyn de spoedigste grneiers van eenen o"’ regelninligen omloop. Wan neer dezelve zonder vet' li-aging genomen worden by de prikkeling in de I»' dentalen, slaperigheid, of duizeligheid voor koiu* de.uitwerking i»s»|s dan wonderbaar. De venuaerdh. id dezer Pillen is yedreliel) k gc' grond of goede uitwerking welke dezel»e l’P vrouwe'yke g<‘»lcldhrden» hebben. Van dc diei1’1' bode lol de Gravin toe, gj’lyke gunst is to<’geteg«i hen voor deszelfs sterkte en zuivere bi-slandileelr11 hel geen ben zoo gevaerloos cn onschatbaer nia1’*11 voor elke ongesteldheid de ekte eigen. erstopp’1'' gen van welken aerd helzy in jonge ine.isje» w>’l4c I vrouw worden of hun levensveranderi hel gevaerlykste tydperk, wrdt geheel terd dimrcliel gebruik dezer pillen. Wanneer de maeg, dc lever of de ingewanden do°r hoogcre jaren, door het klimaet, door OverapanilK'S* door ongezonde oefeningen en andere oorzaken ai'1’" geda-n zyn, deto schoone regelmatige uitwerkend» Pillen zullen weldra het kwade vvrdryven, en spu>'* dig energy, kracht en opgeruimdheid aen hel gü’ stel -teruggeven wat te voren malheid, droevigl>i‘i,l cn nedcrslagtigheid wa» De ellende veroortaekt dour eene uiiregelina ig» vertecring wordt ongelukkigerwyze by de meeste11 gevoeld. Dezq b. roemde Pijlen vvreischi-n ineen re gelmatig iiunlal genome» to worden teneinde de g»" stoorde werking te regulrerrii, dezelve verdryvrt'f hoofdpybuikpyn,miseerlykheid, moedi luosheid e" alle«h’rgelyke kwalen. Een voortdurend gebruik di’*'‘r onschatbare zuiverende Pillen laten nooit na de oof zaek van «leze ziekelyke acmlocnihgen to verdryvel* cn zonder dc lyder aen eeivig n»<leel bloot le stelle11’ Influenza, Diptheria, Bronchitis, Hoesten' vei koiulhedens. In onze Teranderlyke klimaat weinige menseben I ontsnappen koude, zeere hal», influenza diptlu-ria en Bronchitis, lacl men boven alles deze beroemde 1 geneesbare pillen gebruiken met do vertekFriltg I i ener uitwerkende genezing. Om rede de Pillen ver- j dryven alle onzuiverheden» gewoimlyk van hel I j f llollownv's Salf moeten gebruikt worden om <le borst 1 en de keel in te wryven, dezelve <1 ringt door de Huid, verminderd dc ontstekingen hersteld ten laetste do geioudheid. Holloway's Pillen is het belli Koorts Aslbnia .Mm-ftpyn Huid ontsteking Pju in <l« buik Cohlten j sooris Verstopping inde;Toevallen Ingewanden J- Teenng i Zwakto atenuehl I Weluitgebreidc uitl en pot gehecht. Wordt by de 3 fr. 75 cn n I u*> - O~l I overdekt met groene tapijten, waarop twee zilveren borden slaan, het cenc voor den koninklijken scha kel tc plaatsen en bet tweede, vóór den zilveren hals, bant tier koninginne te houden. Do standaard der maatschappij, staat ontrold ne-

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1867 | | pagina 1