n V E U R N E. V A N PUIEN HöUOW tl geen medecïnen meer. krm,am.we.de:u MaaM.wiu‘cr medeaj" AAN HET BEKEADUAIUAGEA. TREK MER KIEN, IN 1867. J. WYBO-NOYÉ, A\ WOENSDAG 19 JUNI <86". DE WED VOOR GEZONDHEID EN LANG LEVEN. Eerneghem worden ver- llet kollcgie van llurrjerneester 50 c.; 1 8KAN PEM AANBEST EDIIVG van openbare W E R Bi E N. enbare VERKOOP1NG TE VEURNE, van eeno allerbeste f'STEDE, wde Gronden, Gj-jah- ïii Zaailanden, de gemeenten. Alveringhem Isen~ Steenkerke en Wulveringhun. Gemeente Isenberghe. Gemeente Steenkerkc. Onzuiverheid van het Bloed. Zwakte en Krachteloosheid. Kwalen van het Hoofd en het Hart. Gemeente Steenkerkc. Gemeente Alveringhein. Gemeente Wulveringhcm (wijk Oetenbioeck). Gemeente Alveringhcm. Vrouwen vaji eiken léeflyd en Klasse. Alle kwalen welke de Lever, de maag'en de. ipgewtyiden. aendoen. Wanneer dehnK-g, <ralcienol(fr ibgeu||ii<0i door hoo panning, Vertwyfeling en Neerslagtigheid. door schoone hoven en levert een aller schoonst uitzicht op. Ziet hier inlichtingen over de twee tijd vakken van het kamp. De minister van oorlog zal den 18 juni te Beverloo aankomen, en Z. M. Leopold II zal er den 20 zijne intrede doen. Op dien datum zullen er eene groote revue en manceuvers plaats hebben. Den 21 juni, zullen dc troepen manoeu- vers in hel vuur uitvoeren. Den 22, vertrek van Z. M. Den 25 en 24 juni zal hel vertrek der troepen van hel l.e tijdvak plaats hebben. Dit zal de eerste helling van hel kamp zijn. Den 24 en 25 juni zullen de troepen van hel tweede tijdvak in hel kamp aankomen. Men verzekert dal Z. M. er het bevelheb berschap in persoon zal over nemen. Hij zal voor algemeenen slafoverste hebben den luitenanl-generaal Renard en voor zijn onder-opperhoofd, den luilcnant-kolonel Brailmont. Al de regementen der infanterie en der ruiterij, welke geen deel hebben gemaakt van de eerste periode van het kamp, zul len deel maken van het tweede. Aldus zal gansch het belgisch leger dit jaar in het kamp geweest zijn. OPENBARE VERKOOP1NG TE VEURNE, van eene allerbeste /HOFSTEDE, bebouwde Gronden, Ghras- en Zaailanden, gelegen in de gemeenten Alveringhcm, Isen berghe, Steenkerke en Wulveringhcm. Veurne, 15> .Juni. Er zijn ter merkt aangebracht en ver kocht geworden 9,050 eijeren en 5525 stukken holer. Den 11 dezer, rond II nnr des avonds, is Frans S..., herbergier te Thourout, ver scheidene verwondingen in hel aangezicht toegebrachl bij middel van een snijdend werktuig cn die. hem veel bloed hebben doen verliezen. ’T is len gevolge der kie- zingen, dal die feiten hebben plaats gehad. Den 10 dezer, ten 11 nnr en half des avonds, heeft een messengevecht plaats gehad op hel grondgebied van Eerneghem, niet verre van Ichteghem; di ie jongelingen dezer laatste gemeente zijn zwaar gewond en liggen te bed. Vijf kerels van Eerneghem worden ver dacht de daders van dezen aanval te zijn; allen schijnen onder den invloed van den drank te zijn geweest, toen zij hel gevecht leverden. De rechterlijke overheid van Brugge is (er plaats. L’Impartial van Brugge meldt dat er hij de justitie aanklachten zijn ingediend van kiesomkooping. Men schrijft uil Brussel aan de Meuse: Ik verneem dat er in hel departement van justicie eene commissie is tot stand ge komen om maatregelen te nemen voor de vertaling in hel vlaamsch van het nieuwe strafwetboek. Volgens men uil Brussel aan den Journal dc Charleroi schrijft zou het beslist zijn, dat de kamer der volksvertegenwoor digers tegen den tweeden dinsdag der maand juli in builengewonen zittijd zal worden bijeengeroepen. De kamer zou zich uilsluilelijk bezig houden met het wetsont werp op de militaire herinrichting, dat waarschijnlijk tot eene langdurige discussie zal aanleiding geven. Wat den senaat betreft, die zich maar zal vereenigen, na dat dit ontwerp door de kamer zal zijn aanvaard; deze heeft daar enboven nog de wet op de onteigening per blokken op zijne dagorde, dat door vele genieente-besluren met ongeduld wordt verwacht. Het kamp van Beverloo zal dit jaar zeer levendig zijn. Er zullen twee schitte rende afzonderlijke tijdvakken plaats heb ben. Vele personen zijn voornemens het kamp te bezoeken, welk een der best inge richte van Europa is. Dank aan hel werk en de bedrijvigheid onzer soldaten, is het kamp van Beverloo, gelegen te midden der kempische droogt? landen, eene echte groeve plaats geworden. Het is omring Ingezonden A.rtik.el. M.’ de Uitgever. cn Schepenen der gemeente lioitshouckc, GEFN MEUEtïNEN 1UÜEK. ^eiU,lu,lvlu ^^acmcu ^aerie DCKomen zonder medecgn, purgatiën noch kostendoor het kostelyk gezondheidsmeel: KEVAJLEXTA ARABICA DU BARRY van Londen, Benee.t volkome,«tlyk dc slechte s^vert^ring maegont.ie- J 'y m, winden, harlkloppil^gi'n. «liarrhea opzwellingen, dmzelighetd, gedommel in het oor, 1UVF) ko„() yoebt. br.iklusi n i he eten Te bekomen by E. DUCLOS en R. DOBBELAERE. apothekers, Ooststraet, te Veurne. 'V' H SUPPLEMENT AIIÏgRTEïTI iogeuin^eji door VERZEKERD DOOK Dl, diptheria de Veurne, irukk. ran wed. KjcLiboercn Zoon Joannes ■Tli injjii n—»l thit—i m Bij bevel De Sekretaris, (G< i.) E. DÜBREUCQ. W V sTl ML. \f MP PROVINCIE WEST-VLAANDEREN. beruodeloop Erysipelas Viouwcljkc OnKeregehUieden Alle .oorieu v»u koon» Ilooldpjn Oorcrieerbarbcid <>nute»lng I .(."Vallen rau i|e twee ie <r»ed. I ic-1 douloureux Gerwélfrll V<T4»enngen enerlachc sen- doeningen Wmiiit n >an alle *oorien Zwakte van wel* ken «etd ook er duos Laat hel gëeerd publiek velen dat hij thans woont in de Klaverstraat, n.* 21, dicht bij het Hotel van Commercie. Bij hem is te bekomen een schoon arsor- tiinent Schoenen en Bottine» van alle slach. Zijne vrouw belast zich ook met het maken van mutsen; ook vindt men er eene schoone hoeveelheid van kragen, manchetten, cols (voor mans en vrouwen) modesties, zeer kloeke corsets, negligé mutsen, bloe men en linten, en alles wal haren stiel betreft. Boor de goede hoedanigheid zijner goederen ver hoopt hij de gunst van hel publiek te verdienen. lag 26 Juni 1867, ten 3 ure nan)iddag, ?n ponden Appel, bim.en do veurne, ECAE, notaris ter verblyfp|acU va), (l(. in eene zitting overgaen lot <Jei, ilistél r volgende onroerende goederen Gemeente Isenberghe. Zoen aren 74 centiare,, btboll«dcn jvenierhof, waer op eem-n M„.lwC.,c| is ,1e gemeente Isenberghe, bcki»n<| plan Ier de n.” 15a, 15», 16a en I7*d,.r sectie 1 den steenweg leidende van lx.„birghe liugte het Gouden Hoofd; gebruj'kt door i verdeeld in loten. Bewesten den <ershu k,)(> eil van i Looturfwep leidendé van Jv|| [sen- i na er de herberg de Doode Mannen, eene irty Zaeiland, strekkende zuid en noord, oosten; bekend by plao kadaslral der jnberghe, onder de n 10 tl' [4» der r eene inhoudsgrootle van 1 hectare 8 laren. loor sieur Franciscus De Hoo, molenacr 3, mits 90 franken by jare. - Binnen de gemeente Isenberghe, van joterslraet, leidende van de herberg de naer Gyverinchove, 24 aren 70 centi- Op Woensdag 26 Juni 1867, ten 3 ure namiddag, ter herberg den gouden Appel, binnen de stad Veurne, Nieuwestraet, Zal M.‘“ DECAE, notaris ter verblyfplaets van de stad Veurne, in eene zitting overgaeu tot den instel en toeslag der volgende onroerende goederen: Kpup 1. Zeven aren 74 centiaren bebouwden Grond en llovenierhof, waer op eene» voetwegel is ligger.de, in de gemeente Isenberghe, bekend by plan cadastral onder de n." 15a, 15b, 16a en 17a der sectie A, van westen den steenweg leidende van Isenberghe naer het gehugte hel Gouden Hoofd; gebruikt door v erscheide en verdeeld in 8 loten. Koop 2. Bewesten den eersten koop en van noorden den l.ooturfweg leidende van den Isen- berghe-Molen naer de herberg de Doode Mannen, eene zeer goede party Zaeiland, strekkende zuid en noord, happende al oosten; bekend by plan kndastral der gemeente Isenberghe, onder de n 10 en 14a der sectie A,'oor eene inhoudsgrootle van 1 hectare 8 aren 70 centiaren. Gebruikt door sieur Franciscus De Hoo, molenaer te Isenberghe, mits 9(1 franken by jare. Koop 3. Binnen de gemeente Isenberghe, van oosten de Sloolerstrael, leidende van de herberg de Drie Sleutels naer Gyverinchove, 24 aren 70 centi aren Land, waerop zich bevinden twee huizen, het eene behoorende aen de weduwe Liem, en het ander aen Rosalie Stekulorum huisvrouw Pouchele. Gebruikt door Pieter Jacobus Blanckaert, en de huisvrouw Pouchele voornoenid tol 30 september 1886, mits 30 franken by jare. Koop 4. 69 aren 46 cent, bebouwden Grond en Zaeiland, bekend by plan kadastr.il sectie A, n." 157, 158, 159 en 160, voor een inhoudsgrootle van 64 aren 45 centiaren, gelegen in de gemeente Steen kerke, van zuiden dc. Alloenstraet, waerop zich ten noord-oosthoeke bevindt een huis met schuer cn verdere gebouwen toebehoorende aen den hier uage- naemden gebruiker. Gebruikt door sieur Pieter Jacobus Mortier, to Steenkerkc, tol 30 September 1893, mits 100 franks by jare. By bet vt rkieze.ii van «Ie .doelmatigste meilecy urn voor byzondere ziekte kan eenige nioeyély kheid blestne» of er moeten die, gevonden worden welke het beoed zuiveren, regelen en destelfs kaliteil vérbelu- ran. Deze Pillen bezitten en oefenen deze drie liÖe- ileniglieden uil in eene byzondcre graed. Zy stillen dc maeg inslael elk gewoon voedsel te verleer n, dóen de afzonderende krachten van de lever' veriiieirde- rten, zuiveren het bloed, verdryven alle ziekelyke dollen, en brengen in omloop de zuiverste besland- deeh no.n hel gestel te onderhouden en te genezen. Hoevele menschep lydeii niet aen krachteloosheid zonder de oórznèk te welen, waeruin zy xwak zyn. In vele gevallen is de maeg er de oorzaek van. De Hol loway’s Pillen zyn lang beroemd geweest eene gede rangeerde inavg te gendten enxleszelfs g.-zonde diges tive or^Snen te lierslelltn.'dezelve zyn daerdoor met gerustheid aenbevoleti als een onmisbaer genees middel in alle kwalen waerdoor hel guslid Is .gede rangeerd of verzwakt geworden. Deze verschril^kelyke kwalen hebben heines zoo aren Land, waerop zich bevinden twee huizen, hel eene behoor, tide aen tie weduwe Liem, en hel ander aeti Rosalie Slekuloruiiu huisvrouw Pouchele. Gebruikt door Pieter Jacobus Blanckaert, et> tie huisvrouw Pouchele voornoenid tol 30 september 1886, mits 30 franken by jare. Koop 69 aren 46 cent, bebouwden Grond en Zaï-ilarnl, In-kend by plan kadaslral sectie A, n." 157, 138, 13!) en 160, voor een inhoudsgrootle van 64 aren 45 cettliarett, gelegen in de gemeente Steen kerke, van znidt-ii de Alloenstraet, waerop zich less noord-oosthoeke bevindt een huis met schuer en verdere gebouwen toelichoorenile aen den hier nage- naéniiien gebruiker. Gebruikt door sieur Pieter Jacobus Mortier, te Stecnk'erke, tot 30 september 1893, mits 100 franks by jare. Koop 5»ken w, lb. bouwde en beplante Hofstede, groot volgens lili.-b-n 15 hectaren 78 aren 85 centi aren, i-n volgens kadaster sectie C, n.” 884, 883, b93s, 894,805, 896, 897; sectie l), 602, 604,605,634. 633 6i2, 643, 660, 661, 662, 663. 664,065, 666, 667, 677. 678, 683 cn 718, 13 hectaren 61 aren 50 cent gi-staen en gelegt-n binnen de gemeente Alveringhcm naby de Nieuwe Herberg; de llofplaels en groot deel der Landen van westen den steenweg leidende van Veurne naer Yper, en In t overig der Landen van oosten den gezegden steenweg, langs den Zoinerweg en den keiweg leidende van den gezegden steenweg naer Alveringhcm. Gebruikt door Maria Pinson weduwe van Joannes Kyssen, tol lesten september 1872, mits 1350 franks by jare;'en verdeeld in zes loten’. Koop 6. Eene Weide gelegen binnen degemeente Wulveringhcm, aldacr bekend by plan kadaslral. sictie D, onder de n." I93bis, 196, 208 en 209, Ier grootte van 2 hectaren 98 aren 40 centiaren. Gebruikt door Carolus Sarrazyn Bossant, te Veurne, tot 1 October 1872, mits 425 franks by jare. Om alle nadere inlichtingen, gelieve men zich te begeven ten knnloore van meester DECAE, te Veurne, Vlecschhouwerstrael n.' 27. Koop 5. Een welbehouwde en beplante Hofstede, groot volgens titelen 15 hectaren 78 aren 85 centi aren, cn volgens kadaster sectie C, n." 884, 885, 893a, 894,895, 896, 897; sectie D, n.- 602, 604.605,634, 635, 642, 643, 660. 661, 662, 663. 664,665, 666, 667, 677, 678, 683 en 713, 15 hectaren 61 aren 50 cent gestaen en gelegen binnen de gemeente Alveringhem naby de Nieuwe Herberg; de llofplaels cn groot deel der Landen van westen den steenweg leidende van Veurne naer Yper, en liet overig der Landen van' oosten den gezegden steenweg, langs den Zomcrweg cn den keiweg leidende van den gezegden steenweg naer Alveringhem. Gebruikt door Maria Pinson weduwe van --w— dikwyls plaels voor het grootste gedeelte dezelve ko nten trsapgewyze tcvnorschyn doch zyn by genchikie voorzorgen te voorkomen. Dc Pillen van Holloway zyn de zekerste beschermers tegen alle hersenonste- kingen en zyn de spoedigste genezers van eenen on* regelmaligen omloop. Wanneer dezelve zonder ver traging genomen worden by de prikkeling in du lc- I dentalen, slaperigheid, of duizeligheid voor komt de uitwerking is als dan wontiérbiier. De vermaerdheid dezer Pillen is xedecllelyk ge' grond of dc goede uitwerking welke dezelve op 1 vrouwdykMlIgGsltildhedtyt^.hy-VilVn- 'au de dienst bode lol de Gravin tóe, gelykc gunst is toegezegd aen hen voor dcstelfs sterkte én zuivere bestrihdderlen hel geen hen tóp gevaerlooyj en unsc|iatb3cr ntackl voor elke ongesteldheid de ekle eigen. Vérstopyiin- gen van welken aerd hetzy in jonge meisjes «elke vrouw worden of hun levensverandering naderen liet gevaerlyksle tydperk, wordt 'geheel en al verbe- door oiigetoiide oefVnitigmT tWandere OoéidVlfa aen- gedaen zyn, deze Mshnone'i regëllMMigk uitwerkende Pillen,tullen weldra liet kwade,vepjry vet» e» sjauc- dig energy, kracht cn opgeruimdheid aen hel gc- slub luruggeTen wat te voren malheid, droevigltcid en nederslagtighcid was De ellende veroorzaekt door eene onregelmatige verteering wordt ongeltik'kigêrwyze by de. meenten gevoeld. Deze biToemde Pillen vereispheu in een re gelmatig aental genomen te worden teneinde de ge stoorde werking te regulcercn’, dezelve verdryven, hó<>fdpyn,buikpyti,ntiscerly kheid, moedeloosheid en alle dergelyke kwalen. Een voortdurend gebruik dezer onschatbare zuiverende Pillen Hutn nooit na de oor- zack van deze ziekelyke aendoeningen te vertlryvcn en zonder de lyder aen eenig nadeel bloot te atelleti- Influenza, Diptheria, Bronchitis, llóesten- verkoihl hedens. In onze verandcrly ke klimaat weinige ipcnsclu'it ontsnappen koude, zeere hals, influenra diptheria en Bronchitis, laet men boven all< deze brrpcmdc gvtiecsbart! pillen gebruiken hiel de' .verzekering «etter tiitwerkcnde genezing. Omredc dc Pillen ver dryven alle Otizilivt-.rhudrii» gi winpilyk v;t|i. het Ivf. Hollowav’s Salf moeten gebruikt worden on; <|c Ju>rst en de keel in te wryven, dezelve diioi’t dour do Huid, verminderd de Ontsteking en hcoói-ld U m laclstijido gezondheid. Holloway’s Pillen is het beste geneesmiddel in Koorts Aslbmz Mseutjn Huid ontsteking l’jn in dc buik Colikcn 8 RouriN Vemopping inde Tocvollco ingewanden Jicht Tcenng I /wakt» I W a tenue hl s v< V wereld voor de vólgende, kwalen m-i-i--- (ifflz'tiiJht I.Oteraeklo i Hetnoroidrs i llrunaniime Vrrj.opptugiodf waleipjp Scl.urt Zeerp hst» 1' Dr»ieeit oo bel i - gritetl Weluilgebreide uitleggingen zyn tien ic<l en pot gehecht. W'ortil by de apothekers verkoc.nl 1 fr. 3 Ir. 75 en 6 fr. de doos oi het potje. Voor hel verkoop in’t groot zich te bevragen by' den eigenaer professor HOLLOWAY, 244, Strand, te Londen. D P O S S. Te bekomen by E. DUCLOS, Apotheker to k’turnt en DE BHAUWEHE, tiotnrisspn I*3 I schonkoiusl van M.Ur boudewbel, I :houle, opeiibaer verkocht wurileh: EE5TE ALVERINGHEM. lofstctlè, groot by titel H. 14 23-10 C., II. 12-77-26 C., n.’ 252 st-etic A. 171 181 en 212 «Ier settic B, icphus Dcghcele, tol 1 October 186'J, c., by jare, verdeeld in 4 lut< 70 franks. .MEENTE HOOGSTADE. Hofstede, langs do Beverstra.-t, groot .lie A, n." 332, 351, 352, 35;;. 363,. a 378, 380, 382, 383- en. 379», nd, tuin, buoiiigaerd, gras'- eh z.t< i- •n Itlokke, verdeeld in twee loten- IEENTE OOSTVLETEREN. •en 70 cmiliarcn .Uaeigras, in Ooslvlo- ut den Yser. K-mpe" 2 *-n 3 zyn ge ur l.obbedey-Masscltely», tut I octo- □31 fr. by j»rc- WOLVER!NGHEM (jIOEREW 1 h •x 6 11. 3-16-10 G. Z.aeilattd, palende Üt, by kadaster sectie. A, n." 63, 69, likt door Arseètt Henderyckx, tot 30 J. mits 105 fr- by jare. MEENTE ALVERINGHEM. onlangs nieuw gesticht Huis, Schuer botiweii, ten gehuchle Forlhem. met irottd cn llovenierhof, gebruikt door sieur Ivo Gudfleris, Uit 30 april 1868, Bootnpry s 130 fr. ren 34 cent Grond en llovenierhof, tie B, it.'* 506 ett 567, by kadaster, en i 02 centiaren 66 itsiiIi;>r<>iz, waarop el huis behoorende aen Joseph Rotnuti, gebruikt lot 30 april |8g|( iuils Jy titel 14 aren 59 cent. 21 milliaren rood ett Hovettierhof, ten grhuchte n kadaster 15 aren 8 e nt. G brnikt yselen, cigemier der gebouwen tot 30 its 70 franks 7'5 cènlinieu by ja’rt. JEMEENTE isenberghe. 11. Een Huis, Schuer en Stallingen, 'en cn Buskol, (de draetj „llc e belmorendu aen den paeht^ met b» titel, «'it by kadaster, sect! iÖA. 100 a 193 cn 8, H. 1-76-75 onder oud, buis, weide, boonigaerd, molenwal «ebruiki door Francis DeriX," 8(J hel zaeiland tol 1 October 1870, mits ahtiiigen ten kantore va» meeste,- Dscaz eigeudomsbewyzeu, alsook bv .„eester k«»r™ 10o, L> loniocinn. De prijskampen voor trukinerrien zullon dit jaar plaats liebbeli, te weten I* TeFeurne; op de Kaaiplnats, den /.aterdag 6 Juli 1867, dag der prij»kampen voor paarden, geopend door do landbouwmanisch ippij van Veurue, ten 10 1/2 urn.’» mórgends, voorliet rechterlijk arron dissement Veurne; 2* Te Ghistel, op de groote Markt, don Dinsdag 23 Juli 1867, dA'g au de l’aardenjaarmarkt, ton 10 ure ’s inorgends, voor de recliterlijke canloiii Ghistel en üostende; 3* Te Hrugge, den Woetlsdag 24 Juli 1867, «iag der Paardenjaarmarkt, in de lloefijzerstraal, bij du statie- plaats, ten 3 ure ’s namiddags, voor de rechterlijke cantons Brugge, Thïélt, Knisselede en Thourout; 4* l'e Wareghem, op de Plaats, den Dinsdag 27 Augusti 1867, ten I l ure s inorgends, dag van den Paardenloop, voor liet rechterlijk arrondisseiueiit Korlrijk. De bi'looningen, welke voor deze Ji^ijskampen uit geloofd zullen worden, bestaan in eene eerste premie van 150 franks, benevens een bronzen eermetaal, cn eene tweede premie van 100 franks, benevens een bpjtizen i-iTiiietanl. Zij zullen oiit'niddolijk na den prijskamp behandigd worden. Oeren, 12 juni 1867. Tol spijt van wie hel benijdt, is hel feest «lat wij zondag lest, niet toestemming der overheid, hebben gegeven, ten allerbeste afgeloopcn. Ook is het door een overheerlijk weder begunstigd en door eene massa volks bij gewoond geweest. Wij moeten ook zeggen dal liet onze verwachting is te boven gegaaiij mits twee en zestig ruiters er aan deel namen. Ik zal in geen bijzonderheden over hel feest treden, M, slechts zal ik zeggen dal alle onze herbergiers een harde pint hebben getapt, en dat 's avonds ten 8 ure, wanneer den burgemeester onzer gemeente ge- weerdigde zich te verloonen, het feest in vollen gang cn dc vreugd algemeen was. Aanveerd, M, de verzekering mijner achting. Y. Verwittigd liet publiek, dat ei1 op Zaterdag 6 Juli aanstaande, om drij uren namiddag, in het Gemeente huis aldaar, zal uvergl-gnan worden tot de Aanbe steding, bij afslag der werken voor hel herbouwen van hel Schoollokaal, met deszelfs Meublccring. Deze werken bestaan uil: metsel,- arduin,- tim mer,- ijler,- schrijn,- pleister,- verw- en glaswerken, enz., en zijn begroot op desem van fr. 5306-34. Het kohier van voorwaardeti, bestek en lu-groo- li,,l> li|!gen ltr ’llïno® vinieeii ieder in liet Sekreta- riact «lezer gem-ente. Boitshoucke, den 4 Juni 1867. Burgemeester en Schepenen, (Get.) CH. GHYSELEN. iverteeringen, om t 3 jareii algrysdjke ienuwsinart, van my de groote S.-Michielstraet, ]7, te I’-irys, k ramp nlle andere medecyne was mislukt. ui.'GÓ.OGO'yene^-njen. - Gts.tiWva» dik Pads: .Rome, 21 Joh 1866 De gezondhnd van den 11. V. is uitmuntend, vooral sedert dat hy, zich van I r eeneesiniddtl onthoudende, zyne maeltyiien doet met lie Revalenla Aiabica Du Barry, die wonderbare uits.agen op hem verwet. l bobben T d.'.'voordeelen pTytvii welke zy gevoelt van «lil uitmuntend meel, waervan hy een schotelvol <>p iedere maellyd neemt.. Correspondent van Gasetle du 'midi - N K2 081 mynh. de hertog van Pluskow, hofiuarschaIk, van eene mneguntsteking. - n 63,184, d«' vrouw van mynh.' L. Dury-Jumet. by Charleroi, van v.-rschcide.ie iarcn’onverdragelyk lyden in de maeg, de boenen de lenden de h*„l '“"'W- - o. 62 815, mynh. J. J. Nbfcl, van 20 jaren slechte spysverteeriog e» nvnen in de zenuwen en de maeg. - n. 62,4 «6, St.-Romaine des Ish s (S 'Önc-ei-Loire). God zy dank, de Revalenta Arabica heeft eén inde gl-steid aen myne 18 iaren f/hrikkelvkc mat-gpyneh, nachlelyke zweetinge» en slechte spysverteeringen, om my op meuw den kostbaren schat der gezon.lh. (d toe te stacn J. Compare,, pastoor- n 44 816. n. mynh. de aertsdiaken Ak. Stu irt, van 3 jarmt algrysclJ ke zenuwsmart, van scherp rhumatisniiis, slapclo'ösheid en afk. er v»«. I. .- B. 46,218, „gevolgd 1 in 1855 1 bezuinigt duizendinael zvtien prvs i" !*2. Brussel. l;4 kil. 2 fr. 1,2 k. 4 j- .3 -„.cm ran du Bai i y Uilsteekerni voedsel voor onibvt versterkende de zenuwen en du vliisschen, zonder ten minste ho.ihlr» en ve rhitzingen noch andere bimler- kingen, gewoone verstoppingen siy in tyd van i - steltenis der lever, dér zenuwe.i, dor keel, der locbtyiy fleri’cv'ti, koorts.'inoederkwael, witje macndstonden, pr.'kkelba. rbei«l- -i-krachtdadigheid, inilliiekte i en neemt.Correspondent'vm, yiih. L. Dury-Jumet. bv Charleröi de boenen, «Ie lenden, de zenuwen, oogen en het hoofd.- u. 62,815, mynh, J. J. Nuël, van 20 laren sleehlé 62,476, Sl.-Romaitte des Isles (S «óne-el-Loire). God zy dank, de Revaltnta Arabica heeft eén in.le m-ite'd jen en slechte spysverteermgen, om my opnieuw den kostbaren schat der gezondh. id toe t«-staen J vomnar y:ih. de aertsdiaken Ak. Stuart, van 3 jaren aigryselj ke zenuwsmart, va» scherp rhumalisiiius, slapeloosheid en afkeer van het levei* N «ïe'koiond Watson, van fleurecy n zenu»kramp en hardnekkige T,'r^I'P,nIT: -ƒ 49,412 mynh. Baldwin van vIkomene vervalling, lamheid der léden i,’ ,nn buitensporigheid der jongheid. - 53 860 mej. Gallard, >n de S'^ch iels tract, l z te larys, van l.>ngci.ver,t<-Hng, die ongene, sbaer was verkla.-nl luier nor slechts maenden te leven gaf. Heden 1866, geniet ty nog altyd eene goede gezondheid. Deze kostelyke géneesiniddel L, andere rcinedien; hel heeft 65,000 genezingen bewerkt daer waer nlle andere medecyne was mislukt. DU BARRY Keizersstraet, 12. 'fr Ik 7 fr 6 k. 32 fr. 12 kilo 60 fr. franko tegen een postinaddaet. Aen dezelfde pryzen, gcchokolateeide Revalenta t_.. J„ en’avondmael, volmaektelyk voedend, gelykmakende en versterkende de zenuwen en du vliisschen, zonder ten minste RoÜMp? n:s«,.n der chokoladen gowoonlyk in gebruik te veroorzaken

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1867 | | pagina 1