VETWEIDER gelegen TE LAMPERNISSE. G O E 3) E R toebehoorcnde aan ’t Bureel van heid en aan de Kerkfabriek van L HOFSTEDEN, KOORNWiNDMOLEN, MOLENHUIS, HOFSTEDE, BEESTIALEN, BEKENDMAKINGEN. H U I S R A E D, BEESTIALEN, WOONHUIS te Veurne, groote Ooststrael. KOOPDAG tui» BEESTIALEN, Merkt van Veurne, <9 Juni. Jen 1 j“l> 105 "6 33 50 00 00 27-00 27-00 17 00 27 00 I- 54 1-50 MO 3-50 Openbare Verpachting van onroerende goederen O V E IV ts E A tan een JU O F ST E D E met II. I te Alveringhem nabij den K K O O I» A. G KOOPDAG Kuip’ en Kemallaem, Beestialen, Zool- en Wagenharnas Voeder en Vruchten te velde, BINNEN de gemeente houthem. Orde van den Koopa Dtn eersten dag; de huisr. de be(.s'(ia’ :i, ’l landgetuig, kuip er •‘Ooi e„ strooi. Besluiten en Benoemingen. B E K I G T. Belangrijken Koopdag LandbouivgetuigFouragien Meubelen Vruchten le velde, TE STEENKERKE, NABIJHEID VAN ’T GASTHUIS. OPENBARE VERPACHT Gemeente Lampernisse aan de dorpplaals. 655 Zakken Tarwe waren ter Markt, Nieuwe tarwe van 85-75 lol Graenpryzen tier vorige week Sterfgevallen. Ingesleld op 1 TOEVVYZINCÏ van een schoon en welgelegen Stad Veurne, groote Ooststrael. Staat maar op 9000 fr. <Jlt ,<ler linn<l te koopen: Vruchten op Stam, Voeder, Landbouw-luig en andere roerende Voorwerpen, TE LEYSELE. BURGERSTAND DER STAD VEURNE. Openbare V’erkooping BEBOUWDE GRONDEN, gedaen en gelegen in STERFGEVALLEN. OPENBARE VERKOOP1NG TE VEURNE, van eene allerbeste bebouwde Gronden, Gras* en Zntkilnnden, gelegen in dc gemeenten Alveringhem, Isen berghe, Sleenkerke en Wulveringhem. Gemeente Isenberghe. Gemeente Sleenkerke. Gemeente Alveringhem. Gemeente Wulveringhem (wj/k Oerenbioeckf Konditien cn orde van den Koopdag. Zeer groote Koopdag Landbouwgetuig, Meubelen en Vruchten tc Velde, TE U LLPEA, TER HOFSTEDE DE GROOTE ALLAERTSHUIZEN. Om uit gemeenschap te scheiden. Door verandering van woonst. van Door verandering van woonplaats. 22 twee-landers, waarvan met tyil te 1 in t •id Ctaf cn zaei- loten. van ing -lie droe- pistool- Il der te Parijs en 1305 36 00 tot 38 25 00 00 lot 00 00 26 00 tot 26 50 23 50 tot 27 00 15 00 tol 16 50 23 00 lot 25 50 II- 00 gelegen van twee leer goede vette en al aren en al o in de zieke k~:>. ytcxiko sedert der van >eien ver leide. 1WU e»i dd lijUjo as door hel,^'l,t toebehoorcnde aan het Unreel van Weldadig heid van Vinchem. eensklaps barehul- ■- riep uit dal waj tot zulk eene moor- ;',‘s dio «ch utel voor de weder ei, dal in allo had. zich zou kalm at:'’1 ;oed fiU!'0;;8 te w"1"' leven- stad ho was ‘'tü J’ L-el eeri-,e*oj van j vorst niet, "Hing Brussel 1“— van koning dal ook de ven ter gele- kijkje in ’•taaiu^s; 43 aren ainal van ’t inaaif "agras. '80 aren zoinerkools. |)eii tweeden dag het hout le '•-•hlf. Op ^maanden tijd van betaling, n kun.ptijit betalende, en borg stellen van dei Notaris; de knopen tot 20 f te betijen. Bij koninklijke besluiten van 18 juni zijn benoemd: District Dixiuude. Keyeiu: burgemeester, C. de Grave; schepen, J. deCloedt. Leke: schepenen, J. Jonckheere en C. Seurynck. District Veurne. Beveren schepen, C. Top- Ghysolen. Boitshoucke, schepen, P. Piers. hot1*er bovengemelde hofstede, zal voornoeinden ta|jar,S “ObLY, openbaer verknopen, met tyil van be- Ujijj” °P Donderdag 27 Juny 1867, om 4 ure na 80 aren goed Vlas. van VAN Op Maandag 8 Juli 1867, ten een ur *al M.' EEERIiAERT, Notaris te Alverin; baar verpachten binnen du gemeente I herberg /a geile Vue, bewoond door Frai ter dorpplaats aldaar; ten verzoeke v Leden vanBureel van Weldadigheid t fabriek derzelve gemeente, voor eenen l naeenvolgcllde jaren, in te gaan voord den 1 oktober 1867, voor de Weiden en den 11 november, daarna, en voor de I mei 1868. Breeder beschrèven bij de i plakbrieven. Het kohier »an l°5len cn voorwaarden de pachters solidaire medepachters mo en dat zij dadelijk zullen moeten bétal van een jaar pachtprijs, om te voorzien ten dezer verpachting. Pool, <iie z ursorv.iii, losset., bij bel Buaiug' maanden ij eenen niet g<, dagluon armoedig 1 in onze liet n. l ve ig gespraa stuk brootl en lieden Op Maandag 1.” Juli 1867, juist ten 4 ure namid dag, ter afspanning de drie Trommels, te Alveringhem dorpplaals, bewoond door den heer Fuliciaun Houtman, Zal meester BEERNAERT.Not aris ter residentie van Alveringhem, in ééne zitting openbaar verknopen, bij verzameling, of in twee knopen de volgende Velweiden Koop I. Eene Weide, gelegen in de gemeente Lampernisse, in de nabijheid der dorpplaals, groot bij kadaster, sectie C n." 197 en 198, 2 heklaren 31 aren 60 centiaren. Koop 2 Eene Weide, gelegen te Lampernisse, aan de vorige, groot bij kadaster, sektie C n.’ 199, 1 hek tare 89 aren 90 centiaren. Vrije passagio voor ;le achterste Weide zoo wel als voor de eerste. Gebruikt dour den medeverkooper, sieur t.ivin De Croo, landbouwer te Alveringhen, tot den 11’“" november 1867, tijdstip op hetwelk de koopers er van in den vrijen gebruikt: zullen treden. De voorwaarden der verknoping, de eigendoms bewijzen en het figuratief plan, berusten'ten inzage van elk, ten kantore van genoemden Notaris. Oude larwe van 00-09 lol 10 Zakken Rogge va» 26-50 tot 170 Nieuw Sucrioen van 28-00 lot 29 Haver van 15 00 lot |2 Boonen van 24-00 tot boter, per stuk tijeren per 16 Er waren 240 konijnen, per kop Kiekens per koppel Aardappels per 100 kilog. Per 145 liter*. Nieuwe tarwe van Oude tarwe Rogge Nieuw sucrioen van Haver Boonen Donderdag 11 July 1867, om Leysele, langs du kulsyde leidende van daer naer isenberghe, Ier hofstede gebruikt door sieur Pieter Holly-l.erooye, Zal er g< ■W enogie-goed Op Donderdag IB July 1867, om 2 ure namiddag, ler hofstede bewoond door sieur Cxrolus Züktz-Esskl, ter gemeente Houthem, digt by liet Uouthumsasje, Zal meesier DECAE, Notaris, ten verblyve der stad Veurne, openbaren koopdag houden van Een deel lluitraed, beslnende uit yzcr, blik, tin, kaper, glas, gleis on aerdewerk, stoelen, buiken, koffers, kleerkassen, slaghorlogie, yzeren pollen, moors en meer andere voorwerpen gewoonlyk in een mehagie begrepen. Kuip- en KemallaemEen kern mei staen en loe- bchoorlen, standen, water- en melkseulen, zanue- minne, roomslande, bolerschotel. teekenaers, enz. Een man van et-rbiedwaardigen ouderdom is te VVerviek, in Wesl-A l.iauderen, overledun. 'l Is do genoemde Karei van Aldewereld, den 14 april 1740, le Wervick geboren. Hij had dus den ouderdom van honderd zeveu-en-twiniig jaren bereikt. In de gemeente van Corlil Wodon is den 14 dezer maand overledon, Maria-Josepha Romain, wed.* van Jan-Baptiste Goflin, inden ouderdom van 105 jaren. KORREKTIONNELE RECHTBANK VAN VEURNE. ZITTING VAN 20 JUNI. Iloeuraet Amand-Louis, te Pollinchove, 1 maand gevung, over lastering. Derency Frederik, werkman le Rousbrugge, 16 franks boete, over slagen. ZITTING VAN 21 JUNI. Dekeirel Alphons, werkman tc Dixmude, acht dagen gevang, over slagen en wonden. Defever Leopold, roiidzwervende orgelspeler, en Wybodw Sophie, zijne huisvrouw, elk 16 franks boete, over bedelarij, wederspanuigheid en beledi gingen, beide te Clercken. ..cadloitigcn uitjJn- iximiliaan gevoerd <le verpleging jivangiieiuing niet te in .1 voor* - doel eene nog Utaan J~ l tc trekken tijilingen uit 1‘. ld had. erin scheen te beknmcin zij niet bekwaam >sl.ig, als die «nn .;<>-■• °P ‘-•enen pri zi-lfierloochenini' land had opgeofferd, <-er geiiauiihaafd I keizerin (Iharlotte looiien. ve> zekert men, heeft de keizer dcu lelegraüscben kabel eeno 'rnlrent luidend als volgt: vangen; maar wee» zonder Vrees- eene wijze, die geene inbreuk’ en gewoonten der beschaafde v0|_ Mzxmiiuz». rL.i.i11 dal van zoohaa$t .V.itiniilianu te Weenen keizerlijke familie zjcg ,-n om eene g ilzicht op het r.n g van den -jeèischl in) wanten van Op Maandag 24 Juni 1867, ten 3 c da;h ter herberg hel Gouden Hoofd, Pieter Hof, le Alvi-i ingliem-dorp, in Zal nieeshT BEERIIAERT, Notaris van Alvcringliem, daartoe benoemd regtbank 'an eersten aanleg te Vourm aan den me'csl’dedenden verkoopei 'au den bevoegden lieere vrederegle ton Veurne, lift volgende goed BESCHRIJVING VAN HET TEWEtlKO Gemeente Alveringbc Eenige Koop. Een behuisd en stedeken, hebbende woonplaats gelet 407, bestaande in keuken, binnenhui kelder, allés overzdlileril, gansch in s gedekt met strooi, ter uitzondering die met pannen rijn; voorts een dari steen en onder 't zélfde dak als het hui met kelder voor aardappels te berge zwijnsl' l, privaat, en achter de scliuu en een ander zwijnslailckcn; voort: schuur afzonderlijk staande op slee afgeslagen met berd en met strooi ge< de hoeveelheid van l hektare 75 aren volgens titel, en bij kadaster, seklie en 473, slechts groot 1 hektare 65 aieu dit alles onder grond van gebouwen, le nierhof, boomgaard en zaailand, staam le Alveringhem', verre noordwaarts va> Gebruikt door den medeverkoopei earner, de wopniug en 'erdere ;;ebm 1868, liet zaailand en de boomgaard u her beide in den jare 1867; en de Hofstedeken zal genieten van sedert geldti Hing zijns] kooppriji.es, dezen heer vrederegter aan te duiden, tot komende, eene somme evenrediglijk 300 Irankeit, bij jare. Boven en ongeminderd zijnen ko kobper ook nog moeten betalen aan d eene somme van 385 franken over de wa appel- m, peerenboomen; 5 wilgen bi bovelingen- De konditien der verkooping, dis ei. zen uii het vonnis berusten ter inzage ia ten kantore tan 'lo" benoemden Notaris Woensdag 26 Juni 1(167, om 3 uren na middag, tc Veurne, in de herberg het Stadhuit, bewoond door d’heer Guilliclinii* Sotiry, Zul M.,,F HOLLY, Notaris te Wulveringhem residee- rende, uvergiren tot de Definitieve ioewvzing het volgende onroerend Goed Een schoon en onlangs nieuw gebouwd Huis, ge- teekeild nummer 25. met tic medegaenilc Erf, groot ingevolge den kadnstralen legger, sectie A n.r I 12, 112, een are 4 centiaren, zeer wel gelegen binnen de stad Veurne, ter tuidzy Ie der grooteO islstraet, cn brcedloopig by reeds ui'gegeven nflicheu beschreven. Gebruikt door den eigenaer d’heei Tinncitcue llaubeurdin. om door den koopcr in gebruik te komen binnen de maend na de loewyziug. De eigendoitu-bcwyzen en veiliugs-ioorwaerdeti berusten ten kantore van genoemden Notaris ROl.l.Y. Op Maandag 15.“ en Dingsdag 16." Juli, 1867, telkens juist ten één ure nanoen, ter hofstede thans nog bewoond door Charles Delanghe, te Sleenkerke, en ten zijnen verzoeke, Zal M.' BEERNAERT, Notaris ter residentie van Al- veringhem, koopdag houden van al wal zich bevindt te dezer hofstede, beslaande in Huisraads-voorwerpen. Koper- tin- blik- ijzer- glas-en aardewerk; tafels, stoelen, kassen, komoden, betib.ikken, koffers, en verdere mobilaire goederen door den verkooper tc missen en ten verkodpdage voorli-brengen. Beeslialeu. 3 VVerkeinerriepeerden, ter oude v^n 9, 8 en 7 jaren; 1 achttienmaander; 10 melk- kÜfijen; 1 slier; 4 jaarlingen; 7 kalvers; 4 zwijns (trterloopers), en ai T pluimgedierte. I.andbouwgetuig. 3 wagens, waarvan één met Dree uesiag; -k.uii o, i 1 ’- 4-1!;, 7 eqgden; 1 sleephoul; 1 halestnk; wagenmestplnnken; halekuipen en schotels; windmolen; zeefden; schnp- pen en graanmaten; hooispadeu; houwen; rakels; spaden; vorken; greepen; meslliaken; leeders; graan dor, arduinen kalver- cn zwijiicb.ikken; trog; four- nois, slijpsteen, enz., enz. Kuip- en Kernalaam. Kern met staan en toebe- hoorlen; botermijne; room- en melkstandcn; tnelk- enwaterseulen, mclkteel.ii; vleeschstanden; wasch- standen; kuipen, kartellen, enz. Hout. Al de diltpeerssen. bnlicn, schotlingen. Hooi en Strooi. Al ’t hooi voortkomende van de eerste snee klavers, eene groote hoeveelheid larwen- roggen- en baveren strooi; deel boon- en koolstrooi, Fruchten te relde.7 hektaren tarwe; 87 arm rogge; 87 aren maartsukri■•en; 3 hektaren haver, 2 hektaren booneu; 67 aren klavers 2 d' snee; 90 aren M.“' ROLLY, Notaris ter residentie van Wulverin- ghem, zal op Vrydag 19 July 1867, om twee uren na middag, te Vinchem, ler herberg de Kroon, bewoond door sieur Jacobus Moeneclaey, overgaen ten ver zoeke van de heeren leden van het weldaedsbureel der zelve gemeente, tot de openbare verpachting der onroedende goederen behoorendc aen gemeld bu reel, voor eenen termyn van negen na een volgende jaren, integaen met 1 October 1867. By affiche breeder vermeld. Het kohier van voorwaerden dezer verpachting, dragende onder andere, dat de pachters onmiddelyk na de verp.ich’ling bego'ede borg moeten stellen en de onkosten der verpachting betalen, berust t’elks in zage ten kantore van den voornoemden Notaris Rotiv. Een schoon gerieflyk WOONHUIS, beslaende uit 'erscheide ruime boven en benedenplaetsen, 3 kel ders met vauten daerboven, twee keukens, koei- en peerdeitallen, zeer goed beknlante KOORNIFIND- MOt.ENROSKOT, twee nleputten, cilern, steenput niet pompe, wagenkot, bergplaets voor bout met ver dere gebouwen en gerit flykheden, met de kadastrale hoeveelheid van 5 heklaren 86 aren 76 cent. Land onder bebouwden grond, molenwal, tuin en zaeiland, (1 hektare 29 aren weide daerin begrepen,) al ge- staen en gelegen binnen de gemeente Houtheiu, digi by de dorpplaels, van wederzyden der Heydcnstraet by kadaster sektie B, nunum-rs 241, 242,243, 244, 245, 246, 247, 485, 486, 487 cn 488. Men zal handelen met de gadinghebbenden, zoo voor de bovenbeschreven heelheid dezer goederen zoo wel al* uitlating van deelen der landen hier- voren aengednid. Om alle nadere inlichtingen zich te bevragen by M.“' Dzcai, notaris te Veurne, Vleeschhouwerstrael n.“ 27. I ur<- namiddag, te leidende van GEBOOKTEN. den 18. Arthur Dewitte, zoon van Aiuandus en van Hortense Quartier, binnen palen. HUWELIJKEN. den 17. Petrus Lesy, bakkersknecht, 34 jaren en i cn wonende le Horlenso Top, werk en wonende -“S-> gehouden worden koopdag van; -j.’; en andere l ooi werpen, als stoelen, 'afeis, deel acrde-tin-gleis-blik cn yzerwerk, 4 eiken 'hinden, 6 seulen, v leeschsl.uide, bouwen, rakels, •‘‘paden, vorken en greepen, zwyngeltuig, liet kuipen kern-allaeiii, 40 graenzakken, eene hoeveelheid ge rookt zwynen vleesch, 7 steenen koeibakken, 1000 l'Outbondels, deel stakietregels en ladder, deel wilgen en abeeleu heri, 500 bondel* wil hooi, 1400 larwen Louweels, deel glei en ly kc voorwerpen te lang om te melden. Beeslialenals goed b.ieiil werk merriepeerd, ter <:lde van 7 jaren, 3 melkkueijen, I jaerling en 2 drinkelingkalvers. I luchten te relde; als 3 hectaren tarwe, 44 aren orweten, 40 aren booneu, 25 aren haver, 75 aren kla- 'ers der 1.' en der 2 snede, 30 aren aerdappels. l.ondbouw-tuig3 beslegen wagens, 2 breedw iel- *arreil, 1 idem met smal beslag, vlaemsche zool, ael- oak, 2 ploegs, tol ie met nog twee tollekaken, 4 eggen e,i 2 windmolens. Door het ambt van M.‘"B0LLY, notaris ter residentie yan VVulveringlu-in. en ten zyuen kantore betaelbaer icBe,>s I January 1868. ter uitzondering van de koo- Pen van 10 franks en daer onder die comptant zullen "•□eten voldaen wezen. wound hebben, en die in zijnen geest onuitwischbare sporen hebben nagelaten. Niemand zou ooit geloofd hubbeii, dal die zoo zachte en beleefde jongeling be kwaam was om een oogenblik zulke wanhopige daad te verzinnen als die welke hij te Parijs beproefd heeft. Welke vervorming is er in de hersenen van Bi re- zowski ontstaan, om hem te brengen lot In t plegen van den moordaanslag van hel Boulognebosch Ziel hier eene nieuwe benulliging der meike vers. Een zwitsersch dagblad, TEstafette, van Lau sanne, verzekert dal men onlangs van vier lol vijf millioen meikevers naar Freiburg gezonden heelt, om er gaz van te maken. Liet overblijfsel werd ge bruikt tol hel vervaardigen van een uitmuntend vel voor du rijtuigen. van twee GHAH- Z4MSI- EM IIOOIL.AIY», benevens Alveringhem, Hooystade, Isenbeighe, Ootlvleleren en IFulveringhem. Woensdag 3 July 1867, om 3 ure namiddag, ter afspanning de Kroon, le Veurne, zal door het ambt van M.,a" DECAE en DE BRAUWERE, notarissen te Veurne, met tussehenkomsl van M.' BOUDEWEEL, notaris te Hondschoote, openbaer verkocht worden: GEMEENTE ALVERINGHEM. Koor 1. Eene Hofstede, groot by titel 11. 14 23-I9C., en by kadaster H. 12-77-26 C., n.’ 252 sectie A, II. 9-68-75 C.n." 171 a 181 en 212 der sektie B, gebruikt door Josephus Degheele, tot I October 1869, mil* 1341 fr. 20 c., by jire, verdeeld in 4 loten. Boompry* 1270 franks. GEMEENTE IIOOGSTADE. Koor 2. Eene Hofstede, lang* de Beverilrael, groot by kadaster, sektie A, n.” 332. 851, 352, 353, 303, 307 a 372, 374 a 878, 380, 382, 38iP en 379*, bebouwden grond, tuin, boomgaerd, gras land, al ten eenen blokke, verdeeld in twee Boompry* 600 fr. GEMEENTE OOSTVLETEREN. Koor 3. 62 aren 70 centiaren Maeigras, in Ooslvle- leren, niet ver van den Yser. Koopeu 2 en 3 zyn ge bruikt door sieur Lubbedey-Masschelyn, lol 1 Octo ber 1870, mits 931 fr. by jare. GEMEENTE,WULVERfNGHF.M (mOEREWYK). Kooru 4,5 ta 6. II. 3-16-10 C. Zaeiland, palende aen het Ringslol, by kadaster sectie A, n." 63, 69, I 82 en 83. gebruikt door Arseèu llenderyckx, tot 30 September 1876. mits 195 fr. by jare. GEMEENTE ALVERINGHEM. Koer 7. Een onlangs nieuw gesticht Huis, Schucr en anderen Gebouwen, ten gehucltte Fortliem, mot II. I-07-9(1 C., Grond en llovenierhof,'gebruikt door de weduwe tan sieur Ivo Goildcris, tul 3(1 april 1868, mits 325 fr. ’sjanrs. Boompry* 130 fr. Koor 8. 2 aren 34 cent Grond en Hovenierhof, te Forthem, sectie B, n." 566 en 567, by kadaster, cn by titel 2 aren 62 centiaren 66 inilliaren, waarop zich beiiiidl hel huisbehoorendcaim Joseph Rotuon, die dezen koop gebruikt tol 30 april 1BU1mits 25 fr. by jare. Koor 9. By titel 14 aren 59 cent. 24 inilliaren bebouwden Grond en ilmcuierhof, ten gehuchlc Forthem, en, by kadaster 15 aren 8 cent. Gebruikt door Louis Ghyselen, eigenaer der gebouwen, tol 80 april 1901, mits 70 franks 75 centimen by jare. GEMEENTE ISENBERGHE. Koon* 10 x* 11. Een Huis, Schucr en Stallingen, Koornwindtuolen en Roskot, (de dracijeti'de en roe rende werken behoorendc aen den pachter I met II. 1-99-85 C. by titel, en by kadaster, sectie A, n." 188, 188sts, 189*. 190 a 193 en 8, II. 1-76-75 C. ouder bebouwden grond, huis, weide, boomgaerd, molenwal en zaeiland, gebruikt door Francis Deroo, tol 30 april 1871, cn het zaeiland tol 1 October 1870, mits 6(10 fr. by jare. Nadere inlichtingen ten kantore van meester Dic*t, bezitter der eigendotnsbewyzén, alsook by meester De Bsscwsax, en voor koopen 10 cn 11, by meester Bocoxwxxl, voornoemd. grootste deel der meubelen, den helft der beeslialen, en den helft van 't landbouwgetuig. Den 2‘,,:" dag al de overige meubelen, de overige beestialen, ’l overig lan.lbouwgi'tuig, ’t hout en de fouragien, en véhlere nog overgebleven goederen. Den S'1'" dag, en des noods ’s anderdags al de vruchten le velde. Op zes maanden tijd van betaling voor de koopen boven de 25 franks, de gene daar onder zullen moeten dadelijk betaald worden aan den volmagthebbcr, denwelken allo vreemde en onbekende koopers ver wittigt dat zij streng aan alle konditien zullen ver bonden zijn, en wel namelijk van solvabele en ge kende borgen te stellen, gekend cn ter voldoening van genoemden volmagthebber. 4 maanden, geboren le Ardoye Lichlcrvelde, jongman, met P stern, 21 jaren en 2 maanden, geboren te Veurne, jonge dochter. den 19 Carolus-Ludovicus Top, hovenier, 3(1 jaren en 3 maanden, jongman, met Coleta Balloey, bezondere, 18 jaren, jonge dochter, beide geboren en wonende te Veurne. den 15. Isabella Timmerman, landbouwster, 57 jaren en 4 maanden, geboren le Adiukerke en wuonende te Veurne, weduwe van Petrus Buss.int, nu huisvrouw van Bencdietus Bekaerl. dm 15. Sidoniu Niterl, 5 maanden. den 18. Marie Clacys, 1 jaar, 9 maanden cn 22 dagen. dal liet badsaizoen maar :h zeer wel bevinden. rijft uit Luik, 18 juni ml, rond 9 uur, is er te Hollogre-aux- l nieuw opgebouwd en nog onbewuU|)(j beer Martin, brand uitgeborslen. dio sedert eenigen lijd on pa asel ijk jS| iburig huis, waar hij woont, op lijnen gevallen. Zijn Öjarig zoontje sloop st;| lig staande woning, waarschijnlijk om s rooken of om met fosfoorslekjes (u van zij. oenigen tijd nadien hoorde uien ind! brand! Van alle kanten werd er icht en na iwoe uren werkens wis hel <le naburige woningen waren gered, hui* van dun heer Martin wa* onder du puinen vond nieii bet van den Ojar'ifion knaap. de maitsch.ippij Lion Be!ge de uenige ti i *i dat de keiler —.■is uit Parijs onzen i begroeten cn te kennen grge Frankrijk ook een Memorial diplomatique van den I i dezer, brengt ge_ aan over den toestand van den hooi - M met de ge :<IOot i.. bedreii;<l had voor ,v. doen on' loos 11 l' i <1 Om uil^geineenschap te sc tg vnn Pruisen is ih.-id der wereldtimtoonsti oeken. Mim verzeker) dat vijne terugre zal komen I icht heeft r rei* naar en doen. I in den I Triest, tijdingen lolte. irdigheid van d. door keizer jeslieer lllek, i geloofd haar htigen eclitgen leven hij als L 'ertnoeden er king le k raehteE. Ifheid van 'dompel le keize eest terug che nutic .en aan. 1 'éggen Otü lit r fijne chijnl en le I laatst, t langs ngen, on l mij op tien i Weetien ve van keizer ie leden der keizenijKv erslaan hebben om eene groote SüIn igen, met uitzicht op liet rantsoen, tj;u jhcidstelling van den oi'i'elukkj^.^ kunnen geëi'cht worden. Keizer Fer- bloedverwarlen van Maximiliaeu hub- lijk verbonden al le doen wat in hunne i de loslating van den k rijgagerann,.no gelooft te weten da^-'jé koningin der ning vergezellen za. i.p sijnc r is imlr t liji!,tip van hei bezoek der burger. 'a Heuse: Lotit. De heeft te g aan I e eenige stiel bij nog Beestialen Een werkpeerd, 3 tnelkkoeijen, koëi, 1 scholveerze, een tlrinkling veerzekalf het pluimgedierte. 'Looi- en IFagenharnae1 wagen met smal bcslagi 2 drywielkarren, I ploeg, 3 eggen, 1 tolle, ent. I ruchlen te veide 2 hektaren 85 aren tarwe, 1 hektare 75 aren boomt», 44 aren haver, 44 aren aerdappels, 58 aren sainfoin, 87 aren vlas, en *1 *iü groensel* in bel hovenierhof. Foorweipen van onderscheiden aard: kordew3geni windmolen, houwen, spaden, rakels, dryhakcli, grei;’ P'*n, dorschallaein, vorken, brandhout, cn veel tn*er ander voorwerpen waervan de melding hier te lafS zou voorkomen. Op konditien nisdan voortelezen en tyd van bet*' ling ten kantore mn M."' Dtc*i voornoemd, Vleesch- hoiiwerstract, n.“ 27, te Veurne. Op Woensdag 26 Juni 1867, ten 3 ure nnniidd.tg. ter herberg den gouden Appel, binnen de stad Veurne, Nieuweslrai t, 7.al M.‘” DECAE, notaris ter vrrblyfplaets van d® stad Veurne, in eene tilting ovi-rgaen tol den instel en toeslag der volgende onroi rende goederen: Koup 1. - Zeven aren 74 centiaren bebouwde» Grond en Hovenierhof, waur op eenen voetwcgcl liggende, in de gemeente Isenberghe, bekend by pla» cadastral onder de n.'*'18*, 15s, 16* en 17* der sectie A, van wisten den steenweg leidende van Isenberghe naer hel gehnglc hel Gouden Hoofd; gebruikt door verschelde en verdeeld in 3 loten. Koop 2. Bewesten den eersten koop en va» noorden den Loolurfweg leidende van den Isen- biTghe-Molen uaer de herberg de Doode Mannen, eene zeer goede party Zaeiland, strekkende zuid en noord, happende al oosten; bekend by plan kndnstral der gemeente Isenberghe, onder de u 10 en 14* der sectie A, voor eene inhoudsgroolle vnn I hictnreB aren 70 centiaren. Gebruikt door sleur Franciscos De Roo, moleiiner te Isenberghe, mits 90 franken by jare. Koup 3 Binnen de gemeente Isenberghe, van oosten de Sloolerstraet, leidende van de herberg de Drie Sleutels naer Gyverinchuve, 24 nren 70 crnii- aren Land, waerop zich bevinden twee huizen, lu i eene belioori nde aen de weduwe Liem, on het ander aen Rosalie Slekulorum huisvrouw Pouchcle. Gebruikt door Pieter Jacobus Blanckaerl, en du huisvrouw Pouclicle voornoemd tol 30 September 1886, mil* 80 franken by jare. Koop 4. 69 aren 46 cent, bebouwden Grond <’n Zaeiland, bekend by plan kadastral sectie A. it." 18^’ 158, 159 en 160, voor een inhoudsgrootte van 64 aren 45 centiaren, gelegen in de gemeente Stccii- kerko, van zuiden do Alloenstrael, waerop zich te" noord-oosthiteke bevindt een huis met schuer c» verdere gebouwen toebehoorende aen tien hier nag®" nuemiL n gebruikt r. Gebruikt door sieur Pieter Jacobus Mortier, W Sleenkerke, tol 30 september 1893, mits 100 frank» by jare. Koop 5. Een welb. bouwde en beplante Hofstede, groot volgens titelen 15 hectaren 78 aren 85 cool*' aren, en volgens kadaster sectie C, n." 884, 885, 893*, 894, 895, 896, 897; sectie I), n." 602, 604. 605, 634, 635 642, 643, 660, 661, 662, 663. 664, 665, 666. «67, 677.678, 683 en 718, 15 hectaren 61 aren 50 cent i gestaan en gelegeit binnen du gemeente Alveringl>e,n naby de Nieuwe Herberg; de llofplads en groot deel der Landen van westen den steenweg leidende va» Veurne naer Yper, en hel overig der Landen va» oosten den gezegden steenweg, langs den Zonierweg en den keiweg leidende van den gezegden steenweg- naer Alveringhem. Gebruikt door Maria riiisnu weduwe van Joanne* Rysscn, tol lesten september 1872, mits 1850 frank» by jare; cn verdeeld in ze» loten. Koop 6. Eene Weide gelegen binnen de gemeente Wulveringhem, aldaer bekend by plan kadastral sectie D, onder de n.” I95sts, 196, 208 en 209, taf grootte van 2 hectaren 98 aren 40 centiaren. Gebruikt door Carolus Sarrazyn Bossanl, Veurne, tol 1 netóber 1872, mits 425 franks by jare- Om alle nadere inlichtingen, gelieve men zich 1° begeven ten kanloore van meester DECAE, te Veurt»®’ Vleeochhouwerstract n 27. I 1 -• - panuel.itten, groote veel derge- bre'è beslag; 2 karren; 1 zoole; 1 ploeg; I tolle; 7 - SS* *.KZU..u- --- allerhande zeefden, veelvuldige en kansels, mestberrien, karleden, standen, seulen, eene groote hoeveelheid ijdele graan- en za id takken, enz enz., enz. Hout. Veel droog en groen hout, gezaagd hout, dillpeersen, dari ng, plantsoenen, blok kcnjaseeel, enz Fouragien. Veel hooi en andere Fouragien. Fruchien te velde.Circa 18 hektaren tarwe, 17 heklaren boonen, 3 hektaren erweten, 7 hektaren haver, 2 hektaren rogge, 4 hektaren wintersu- krioen, 4 hektaren maartsukrioen, 8 hektaren zomer- geerste, l hektare aardappels, 1 hektare 31 klavers 2<a sneé. 4 hektaren goad maaigras, hektaren amal of nabete. Den 1“'* dag zullen verkocht ytordenhet meca- innende -.en, u°“ dic jmn ad, en i redelijk dag. ir zeer armoedig leien, verblijf in onze stad heeft Derezo*,^ gedragen, liet wa* -cii jongeling .a|i z tent en met veel eergevoel, tij" enkel l hij weinig gespraakzaam was en I beminde. i meteen stuk brootl onder ‘len Srin werk komen i-n liet wa* nm^r u,tt l il lieldadige lieden hem sonilijdj t>C(j eten konden doen aam a irden- icefl eene kleine kamer bewoona j(, en vervolgens in de Fuseltslraai. l/jj aig met zijne landgcHoOten en nail Iden. Al de lieden die hem i-n gunstig over zijne eerlijkheid ol ging door vooreen slachtoÜ’-'r Va q opstand. Men zegde dat tljn^ j,,,'Hie crisis schrikkelijk geleden ‘l'* Men kkehjke tooneelen, die hij ïou’’jjge. van i Du Notaris BEEHNAERT, wonende tc Alveringhem, als volmagthebber van Anna Therezia De Giave, wed van Engelbert Dionysius Ketelers, landbouwster te Wulpen, ler hofstede de Groots Au,*erts-Huiz£*, blijkens geregistreerde volinagl, zal, Op Dingsdag 9, Woensdag 10“ cn Donderdag 11" Juli, 1867, en des noods nog den volgenden dag, telken* ten 1 ure nanoen fixe, ter gemelde Hofstede koopdag doen houden, door eenen bevoegden amb tenaar, van al wat zich op de Groote Allaerts-Huiien bevindt, en namelijk van de volgende Beeslialen, Meubelen, Vruchten, enz: Meubelen. Veel aard- gleis- koper- tin- blik- ijzerwerk; vtel bedtlerijen en slaapgoederen, kassen, Komoden, buffetten, servielten, handdoeken, rabat ten, gorilijnen, linnengoed, 2 stoven en loebehoorieo, pollen, kommen, vazen, marmieten, ketels, moors, schalen, gewigten, balancan, veel tafels, haviken, stoe len, veel messen, fourchellen, vorken, lepels, louchen, en veelanderehuisraadsvoorwerpen, kelder- en znldcr- gerief, kuip- en kernalaam, le veel om woordelijk te beschrijven, en ten koopdagc voor le brengen. Beestialen. 1 gekroizeerd nonuansch ruinpeerd, oud 3 jaren, 1 baaid merriepeerd van 4 jaren, 1 zwart merriepeerd van 7 jaren met merriekaclitcl, I pomelé merriepeerd van 7 jaren met merrie- kachtel, 1 baaid ronaand merriepeerd van 6 jaar, 1 vpsde pipaand merriepeerd van 12jaar, een vosdo merriepeerd van 14 jaar, 1 zwart merrie peerd van 2 jaar,baaid iiormandseh peerd van 8 jaar, met gekroizeerd baaid liengstenkachlel, 1 baaid normandsch peerd van 2 jaar, 3 grauwe mer- rieveulens, genoemd achiiienmaaudeis, I tnerrie- ezcl, van 8 jaar. 21 melkkoeijeii, 22 twec-tanders, waarvan 5 bekalfde veerzen,19 jaarlingen, waarvan 5 veer- zen, 1 jaarliogdicr, gekroizeerd engelse» ras, 21 kalvers, 8 ossen, 2 stieren en II veerzen, —6 zwijns (overloopers)en 1ÜU lienr.eii,liaans, baanden enz. enz. Landbouwgetuig of daer mede betrekking heb bende4 wagens, waar»an 1 met breè beslag, 3 karren, waarvan 2 met breè beslag, eegden van alle slach, ploegs, zooien, tollen, tuolléberd, sleephorde, haalslukken- tonnen- vaten- bakken, pompen en toebehoorten, kordewagens, mestplankeii, diitpeer- sen. greepen, spaden, houwen, rakels, vlegels, pik ken en haken, dorsclizeilen, snijpeerden, graan- en zaadinaten van alle inhoudgrootle, leeders viiil alfe' grootte, triczels en mailden, korven e: seulen, eene groote en za uitakken, enz Hout. Veel droog - - U l e ec‘ hooi eh andere F\iuragiel1, t^ruchtDU te velde.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1867 | | pagina 2