V E u Bi ft E V A ft VRUCHTEN TE VELDE, PILLEN HOLLOWAY VRUCHTEN TE VELDE, Beesliael en Landbouwgeluig BEESTIALEN, Zool- cn Wagenharnaè, Huisraed^ Knip- W E K K E ft, CHTEN TE VELDE, cstiacl cn Landbouwgeluig, TE VEURNE-BEWESTEIIPOoRT, CÏÏTEft TE VELDE, A a a is i: r VERK00P1NGEN GEEN fflEDECYNEB MEER. Gezondheid en krachten weder te bekomen zonder rnedw van Londen BEKENDMAKINGEN. KOOPDAG BEESTIALEN, Louis RYSSEN, 1 U I S R A E p, ïTo o p d a g V WK en Schepenen bijgcwoond worden. A G al van KOOPDAG eiken leeflyd en Klasse. zoo lang onder weg bleven: over tie nrug van den Honan gaande, bemerkte die veld- bewoncr een blad papier, dat aan den tele graafdraad gehecht was en door den wind zoo hoog was opgevlogen. De. goede man liep aanstonds naar oenen bediende van den spoorweg, die daar toevallig vooibij- l ging, en zegde hemZie eens, er is tiaar cene depeene vastgehaakt. Ik kijk er eeniged tijd op, maar ik zie ze niet plaats veranderen. k O O P D A G j> vJL -SA- VJkvaMA VJL mT vkP Vruchten op Stam, Voeder, Landboüw-tuig en andere roerende Voorwerpen, te ia®vaÉuE. Uit der hand te koopen: gcltoone Koopdag 4 VftH Kernalactn, alsmede Veldvruchten, TE ZEVECOtÈ. Klopperstraat, n.* 71, bij de Halve Maan, TE V ELllNE, Hel kollegie van Burgemeester cn Schepenen der gemeente Boitshoucke, Veurncj «lult. Er zijn ter merkt aangebrachl en ver kocht geworden 11,800 eijeren en 4700 stukken boter. Zaterdag aanslaande, 6 dezer, heeft de groole prijskamp voor trekpeerden en huisdieren door de landboiiwuuialsehappij van hel arrondissement Veurne uitgegeven plaats. Hel belooft zeer luisterrijk le zijn, zoo wel door het getal als door de hoedanig heid der poerden die er zullen tegenwoor dig zijn. \Vij berichten deze die ter. dage z< prijskamps hunne inschrijving zonden wil len nemen, dal deze zal plaats hebben, op de Kaaiplaals, in eene daartoe geschikte tent. Hel Banket dat op de prijskamp zal vol gen, zal insgelijks door talrijke gasten bijgewoond worden. - - Te Ingelmunster heeft de postmeester dekt. I,üe hc,1 kwa,n’ dal ,le - zijne woonst op- ZOÜ '/“’««'‘der weg bleven: Over de brug De genaamde Jan Malhys, bosëhwaehler van dep graaf de LipdtTkerke-Bcaiilort, ont moette den 15 dezer in het bosch genaamd les Priesses, op hel grondgebied der ge- meente Celles, eene zeug met vijf jongen. Zonder een oogenblik te verliezen velde hij twee der jongen neer, vervolgde de andere en gelukte er in hen levend te van gen. Na dezelve in veiligheid le bobben gebracht, keerde hij terug ter plaatse, in de hoop de zeug le ontmoete#. iNauwefijks lag hij in hinderlaag, of hij zag haar tol zich komen, schoot en velde haar dood neder. Zij woog 115 kilos. Ecnigen tijd te voren had Malhys nog een groot wild zwijn geschoten, van 150 kilos. Men leest in l’Ëtoile Beige: Wij vernemen met het levendigste ge noegen dal Mev. Boulard, die met zooveel glans op hel tooneel vap den Muntschouw burg geschitterd heeft, zich.op dit oogen- blik te Bois-Colombe, I^iijs bevindt, •en zij in onderhandeling is met den be- I sluurder van een der grootste provincie- schouwburgen, om weder als zangeres op te treden. zich donderdag nacht in gehangen. Men maakt albnlei gissingen over de oorzaak dier zelfmoord. MieUegenstaandc de verzekering, die men gegeven had, dal er gemie wijziging zou gebracht worden in de inrichting der ruiterij, vernemen wij dal er veel spraak is om een oscadron per regemenl af te schallëti. Men schrijft uil Dinanl, 27 juni: Onzuiverheid van hel Bloed. Zwakte en Krachteloosheid. Kwalen van het Hoofd en het Hart. VRUCHTEN TE VELDE. teiigewoiie feit heeft zich verleden maandag om 5 uur in den namiddag, weer opgedaan te Erameries, op het oogenblik dat een ge weldig onwodcr losbrak nil het zuiden. De lucht was buitengewoon donker en'er viel maar weinig regen. Verscheidene kinderen waron bezig aan ’t spelen op de baan van Giyry naar Paturages, let’ plaats waar de spoorweg der koolmijnen van Agrappe de baan doorsnijdt, toen zij eensklaps kleine slcencn nil den hemel zagen vallen en de zelve begonnen op te rapen. Deze keien •If des w:,|,en niet grooter dan kleine hazelnootjes. Echter heb ik tusschen dezelven er eenen bemerkt die een reclilhoekigen v<irm had., even als een geweerkci, en ongeveer de zelfde uitgestrektheid bezat. Dii feit heeft bijzonder de openbare nieuwsgierigheid tot zich getrokken. Een boei van Linz heeft onlangs ont- CHOÓÏNE KOOPDAG TER HOFSTEDE igroote IVoteijoo»11* TE L 0 0, K O O P D Vertwyfeling en Neerslagtigheitl. Vrouwen van t Alle kwalen welke de Lever, dé maag èn de ingewanden aendoen. «.vwo» zu ucKomen zonder medecyn, purgaliën noch kosten, door hél kostelijk v.zjijk» *u ar 1?'y A I A A-li-A.lM.CA. BU BA11B} van Londen, geneest vulkomeullyk de slechte spysvcrtering, maegontstC' ■2- ïekomen ïy 'e' D'CCLUS en R. DOBBELAERE, apothekers, Ooststraet, te \eurne. Veurne.druW, S WOENSDAG 5 JFJLF Beveelt zich ADVERT (0 I door ter te I* Woensdag 3 July 1867, to Merckem van BO 27, te Veurne, Elk zegge het voort. I POOH DEN NOTARIS ku yo iieilleut te Mercktem. 50 van BEESTIAEL EH LAHDBODWGETUIG IN DE GEMEENTE MOERE, SUPPLEMENT d itc/ jnihff s>r! n! .ApiSAJU Jïi.GJA/'ü j over den heinelsclien sleenrcgcn; dit bui- Bij bevel t ?)e Si-krelat is (GeV.) E. DUBREECQ. DE W':G VOOR GEZONDHEID EN LANÖ EEVEN. trsapgewyze tevoorsebyn doch zyn by g. schikte otgen te voorkomen. De Pillen vt>n Hollo**1]' .fzckersii hrschermerk u*geu alle bersesioint** ,-n .i-- meters van eeneii antiebr det.*l*i* zöiidèr wr- in de le* xuur koiut -Jeter ritten is fetdi'eltelyk Be' grond of de goede Uitwerking Wellie dezelve °P vrouwe*yke gcsteldliedens hebben. Vftn de die»*'' bode tot du Gravin tlié, hen t ‘”J het voor elku van meester ve tol 1c, 3 mestwagens, tarwe, k hekt. 88 aren sukrióên, 44 aren rogge, 58 aren klaver», 58 aren vla», 1 hekt. 45 aren jiourdehooi, 8 hekt. 75 aren nagras. Op tyd van betaling en conditiën alsdan voor Te bekomen het bette geneetmiddel in de volgende kwalen ,<in>llcn vsn iwefdr grarl Th -houlourru' Gexwc.len Veriwcringcn VeneriNclic *rn' doeningen Wurmen van ken Herd ook aen ieder do"* verkocht 1 fr. KOHHEKTIONHELE RECHTBANK VAN VEURNE. ZITTING VAN 57 JUNI. Maden Marie Therese, 16 franks boete, Dewulf Amand acht dagen gevang, en Maddelein Marie- Therese, 16 fr.’ boete, over wcderiijdsche slagen, al werklieden te Clercken. Desaever Dominicus, dienstbode te Wulpen, en Ternier Desire, landbouwers-zoon te Coxyde, elk 16 franks boete, eter slagen en wonden. ZITTING V^N .88 JUNI. Dehacne Marie Therese, landbouwers-dochter te Pollinchove, 16 fr.' boete, over slagen en, J^ledi- ginguii. Dezwarle Charles, winkelier te Nieuport, 14 dagen gevang, over slagen gn wonden. r;i.. - ---7i~~fr'r<. .i TE VEURNE-BEWESTEIIPÜOIIT, (1000 gemeten). Op Vrydag 12 July 1807, om 2 ure na noep, ter hofstede Saintc Amélie, langs het Riqg^qt, te Veurne, eigendom de 1000 Genieten, zal M1" DECAE, Notaris te Veurne, openbaren koopdag houden van: 2 werkepeerden; wagens, ploegs, tollpn, eggen, worlelsny ders, brandhout en anderq voorwerpyo. VRUCHTEN TE VELDE.’ 15 hektaren Tarwe, 7 hektaren Daver, 5 hektaren Erwten. Alles op tyd van betaling, ten kantore van dilo M.'" DECAE, Vleeschhouwerstrael, n“ 27, tu \eiirne,- en op konditien alsdan voor te lezen. ¥411»- Een schoon geriellyk IIOO 4 II UI 'i', besla, nde uit verscheidt’ ruime boven en bened. nplivis n, 3 kel ders met vauleii daerlmven, twee k.utiis, k<><-i- ei( peerdestnllru, zeer goed bekalanle KOORiVft li\D- MOLEN, RO>>KOTtwéé aleputten, citern, sleenpul met pompe, wa; eókot, b rp,plants voor hout met ver dere gebouwen en geri. flj kheden, met de kadastrale hoeveelheid van 5 hektaren 86 aren 76 cent. Land onder bebouwden grond, molquwal, tuin en zaeil.md, (1 hektare 21) aren weide daerin begrepen,pl ge.- staen en gelegen biir cn de gemeente lloiilheni, digi by de dorpplaets, van we<!drt|ileü «Ier IL-ydensiraet bv kadaster sektie B. nummers 241, 242,243, 244, 245, 24Q, 247, 485, 486, 487 c« 488. Men zal Handelen inet de gadii'ghcbbenden, zoo voor <le bove beschreven heelheid dezer goederen zoo wel als uitlating van devluu der landen hier- voren ueogeduid. Om alle nadere inlichtingen zich te bevragen by M.u’ Dzcaï, notaris tu Veurne, Vleeschhouwerstrael n.' 27. Donderdag 11 July 18G7, om 1 ure namiddag, te I.eyaele, langs du kajsyde leidende van daer naer Isonberglie, ter hofstede gebruikt door sieur Pieter Roily-Lerooye, Zal er gehouden worden koopdag van: iUenagie gaed en andere I ooi weipen, als stoelen, tafels, deel aerde-tin-gleis-blik en. y/erwerk, 4 eiken standen, 6 seulen, vleeschstande, houwen, rakels, spaden, vorken en greepen, zwyogelluig, het kuip en kern-allaem, 40 graeuzakkcii, eene hoeveelheid ge rookt iwyuen vleesch, 7 steenen koelbakken, 1000 houtbondels, d.s l slakielregelsun pannelatten, groote ladder, deel «ilgen en abeeleu.berl, 500 bondels wit hooi,. 1400 larwen buu.weeljs, deel glei eu veel dergc- lyke voorwerpen te langom te melden. Beethalen- als goed ba. i i «erkmerriepeerd, ter x-lde van 7 jare.u, 3m.eli; k-wijen, 1 janrling en 2 <l.rinkrHng.k9.'i.ruts. k wekten te velde: ;»ls 3 hectaren tarwe. 44 aren Dvnsdag 16 July 1867, om 9 ure s morgens, ter hofstede bewoond door de ccblgenooteii bebeerel- Cainbier, te /.evccote, by de dorjlplal'ts, tal door be voegden kmblcnaer koopdag gehouden worden »An; lliiisraed, kuip- en kernalaem, al het landbouw- geluig, «lorselialaeni, 3 peelden, waervan 2 mei kachlcl, SOnineuder, 2 IBmaendermerrien, il melk- ko.ijen.B kalvers, 3 eyketis dies 1 niet 9 jongen en het plb i ingedièrtc; 3 wagens, Swielkerre I voilure (karre), 3 ploegs, 3 eggen, nieuwe km dewagen, enz 6 hekt 1>7 aren Koorts Anti in» *>*egpjn Huid ontsteking J’jn m <le buik t.oliken k '«•'stopping Inde Toi tngewinaen Teer.ng 'W»kte "’•terrucht Welui en pot gpijeidit. Wttj-dt o. Ir. 75 en 6 KLEERMAKER, aay de gunst xay lu.*l geigrd publijk. van openbare Verwittigd hel publiek, t^tU er. op J.ater^lag 6 Juli aanstaande, óm drij uren natiitddag, inliet Gemeente- huit aldaar, zal overgegnati worden lot tie Aanbe steding, bij Afslag dbr w»|Pketl votrt het herbptjwen san het Selioóllokahl, met denhlfs Meublbéring. Detc werken bvstnkti nil; metsè!,- arduin,- tim mer.- ij' schrijn,- pleister,- verw- en glaswerken, enz en zijn begroot op tie s nn van fr. 5306-84. II.-I kohier sail voorwnardvu, bestek en t.egroo- t't'fi l'j’.gen ter image van een ieder in hel Sekreta- ri tal dcz.i r gemeente. Boitshoucke, den 4 Juni 867. Büroemeetter en Schepenen, |Rét.j Cl. GHTSÈLEN. 1 B> bet verkleien vun <le <li>vlnuuig»lJ. medecynen voor ene bv lomlere liekle, kan ecoigc moeyely kheid blestuen of er moeten die, gevonden worden welke liet beoed tuivcren, regelen on desiclls iGtlitcil verbele- iau. Deze l'illen b'-iithm cn oefenen deze driu hoe- di.miglieden uit in eene bytondcre graed. Ly tlellen de imie,', instuel elk gewoon voedsel le verloeren, doen de afzond, rende krnehlen van de lever vermeerde- i'lun, zuiveren liet bloed, verdryven allo zickelyke doffel), en brengen in omloop de zuiverste bestand deel n om liet gestel te onderhouden en te genezeii. Iloevcle mei.selien Ivilen nifel at'h Krachteloosheid tondel ilc oorzaek te weten, wacrom zy zwak zyn In vele gevallen is de maeg er de oorzaek van. De Hol loway’s Pill<4> 7yn lang i)<*roenbl geweest eene gede rangeerde maeg te genezen en deszelfs gezonde diges tive oqinnen le licrslulien, dezelve iyn daerdnor met geruvtbeid aenbcvulqii elf e/yp ppiui»baer gei>ee|- miditei ii> alle kwalen waerdoor bet gestel is gede rangeerd ofverrwakl g. wordeiY. Deze verschrikkelyke kwalen hebben helse» zoo hectaren Honigras, 2* Vrydag 5 July 1867, le Merckem, van 45 hect aren Hooigrut. Beide ter herberg «Ie Dankbaei heid. 3° Woensdag lit July, Ie Merckem, op ’t hofstc- <1< ken gebruikt by Kurel Peene, van Boeremen igie- gufdéren, b. esliaien, Vruchten op slum en Lands- halacm. 4* Dinsdag 16 July, te Merckem in de herberg den l'uikel, instel van een Hufsivvivkcn niet zes hect aren Land en Gras lol 'l zelve Merckem, gebruikt door den niede'erkpoper Rruno I andenbeighe. 5.' rydag 19 July, le Merckem, op dé bolstede en landen gebruikt door Eduaid tilanckuert, van Lands- halaem, Beestialen, l’eerden en Vruchten op stam, T’elkens om 1 ure nsinidd >g op gewuo.ie voor- waerden. r«—rr «q ter hofstede Sainte Julie, by liet Gemeenle-biiis, gemeente Moere, eigendom de 1000 Genveten, Zal meester DECAE, Notaris te Veurne, houden koopdag van Beertiael4 werkepeerden. Landbouwgeluig, en». wagens, ploeg, tolle, eggen, wortelsnydcr, bascule om graen te wegen, draeitrap in olmen en eiken hout, brandhout eu meerandere roerende voorwerpen le lang om |e melden. 14 hektaren 'larve, 10 heklareu Haver, 5 liektar'en Boonen. Op tyd van betaling ten kantore van meester DECAE, Vlecschhouwerstraet, n’ 27, te Veurne, en op konditien .•ylwian vpjor, lp Jezen, VIIII irnalaem, Eeetlialen, Zool' en O ogen- aegd Hout, Voederen t', achten te velde. dsg H July >867.09, lir(- juist namid- ncn, ter holste<!n de y>00te Noteboom, b<’- riir Artetiiut .1 melout, Loo, ln"l’.s ‘*e yde leidt mie van Alveringh"11) m,t'r *le* Groigue, FCAE, Notaris ter icsidentie nbiren koopdag li«>udeu vi‘>: i tlach van lleuagie-goedero"' bestacodu koper- tin- yzer- bhk- gist- i;l<:i«- s,ei n’ l, stoelen, banken, tnfcl’,, koffers, kleer- nmodeti, slnghorlögicn, beddebikkem en en meer andere dergelyk<’ vo 'two- rwooulyk een landelyken huisr-1 ll {einallaem: een ker i mel sta*'" en toe- ■oom- cn mëtkslandcti, water-e,i i"’ i|‘‘ water* melk- en boier»c,hole'*> een we rktm rr iepeerd oud 10 jaren I dryjaersebe ilke, I t-I li jnreu, m 2 beknlfde sehotveerzen. jl"‘’‘*,,lGel,i .1. Ivors, 6 verken» en al bel plulmge* 'mie namely k uit hennen en cemleu. fononluunoe- 2 beslegen 'vagen» ihes uw met breed beslag, 3 pl(,"i;s> k,,r‘ ...Ikarren, «lies eene met broei ei, I met B hu*3 yiercn eggen. - lol n, enz. velde. 8 hectaren 10 nr«m tarwe, 3 I iren bonnen, 44 aren rogge, 22 aren an.n a.r<L>p|.. !s, 73 aren Inneigr.,, I klaver» i L.8..ren haver, 88 ell al het nagras. tuin ondei^chetaen aera houwen, jrr*,< P‘‘n» vorken, dortónallaein, wind- e"’{’roote hoeveelheid gezaegd hout, ,»r karrisnnkken en veel meer andere U- lang om tu melden. I) betaling ten kimtoore van M?" DECAE, ,'leeschhouwersiraet n.« 27 en op kondi- vonr te lezen. i au (1000 gemeten). ig 12 July 1867, oin 2 ure na noen, ter inte tmélie, langs htj ;|n) ,$|ot, te Veurne, 1006 Gemeten, z.il M1*' DECAE, Notaris jpeiibarun koopdag lioll(|Cl, ,an: eerden; wagens, plo. j,^ tnllep, eggen, ■rs, lnamlh<mi eu Aiidfa’ ontwerpen; VRUCHTEN TE VFI m.- 15 heklar. n |.irM(. 7 luktaren lkHvr’ 5 hektaren Er«te„ tyd van betaling, u>|| L l„iofe van dito Vleeschbouserstraei t|, ilien alsdan voor te lrien van EESTIAEL EN LANDBOUWgeTÜIG DE GEMEENTE MOERE, (1000 Gemelen'j dag 15“ July 1867, oni 2 ure na noen, So.nte .luhe, by hel Gemeeitte-hdis, ter üer^ï'"^,n 1600 Gemeten, er DiCAE, Notaris te \curne, houden 4 werkepeerden. ogetuig, enz.wagen,, pl cg tolle, eggen, r, bascule om graen (el wt.Ln) draeitrap .etken hout, bra11(]h ,ncer andere orwerpen le lang Oin ten)(.|de„. VRUCHTEN TE VEj^. 14 hektaren TarWe 10 hektaren Ba» 5 hektoren van betalt.g ten kiu •schhouwersliaet, n-i7 Veurm en op Isdan voor te lezen, Wanneer der - ---l hnogere jaren, dour het klimaet, «loor door ongezonde oefeni gedaen zyn, deze sch Pillen tullen weldra liet dig energy, knichl en t),.,,» uniiuneut Aen het stel leruggcven wat tu vuren malheid, ilroevigl’1" en nederslagtighuid was De elhnlUe veruobzacki door eene ii.ircgeltna ijl1 Verteering wordt pivgelukkigerwyze by <le ineesl'11 gevoeld. Deze beroemile rillen vrrrisclien ineen f* geliuatig lupilal grnvnien le worden teneinde de I'.1' stoorde werking tg regulceri-n, dezelve verdry hoofdpyn,buikpynmiseerlykbeid, niurdehiosbcitl e" alledcrgelykc kwalen. Een voortdurend gebruik dt',t, onschatbare zuiverende Pillen laten r.ooil na de uor’ taek van deze tii-kelyke aundoeningei) t« verdr)'*-1' cn zonder de ly der aen eeltig nadeel bloot te steil*'11' Influenza, Diptheria, Bronchitis, Hoesten' verkomlhctlens. In onze veranderlyke klimaat weinige men»cl,r|1 ontsnappen koude, ze. re hal», influeiiia dipllii't” en Bronchitis, lael Uien boven alles deze b< rd'cii";e geneesbare pillen gvbrulkeii mei de vertcki ri,ll' i ener uitwi-rkenilr genezing Omred.- <le Pillen vet" dfVveh alle Onzuiverheden» g. wöm.ly k van bel l)f Huliowav’s Salf moeten gebruiki woi den <1.- loirs' eu de keel iu le wry'en, dezelve dringt door Iluiil. verniln.terd de ontsteking en hérstclil ten lactstc gciumlh.id. Holloway’t Pillen it wei eld voor de Dcrvole loop Erysipelas Viouselyke Omterrxêliihcdcn Alle soorten »»n Loeris .jevallen IJiehl tlpuldpyn nA»erieeib.irt>eld lOnlsle-ing I itgebri'idu uitleggi VVorrit by de dik w y Is plaets voor in t grootste gedeelte dezelve ko men Irsamzewvte leinnr.1-1 voorzorgen te zyn ddte’ 1 kmge» en zyn de .poerli ;,t« w, regel tu at tg eb omloop. Wannebr detrlve zöm tfaging genonnm Wönlert by Ue prikkelihg i dematun, skaperif|\ijjd, ujf dujielighci|L de uitwerking is als <lan wuinierliavr. Du verliltierdheid dezer Pillei A - •- - vrouwetyke gesteldheden» 1 gelyke gunst is toegezegd «e” vuor deszelfs sterkte en zuivere bestanddeele11 geen hèn zoo gnvaerloos en onschntbaer iii.h'l*' ongesteldheid de ekte eigen- VcrstOpp*B' gen van welken aerd helty in jonge meisjes wv'ID vrouw worden of bun levensverandering naderen het gcvnerlykste tydperk, wordt g.-hecl en al ;¥érb*' terd dbor het gebruik deler pillen. maeg, «Ie lever of de ingewanden doof •*——*.-■* u" overspanning* ngen en andere oorzaken a*’11' nono regelmatige uitwerkend* kyiadt: verdi j ven, en sp"*’' pgeruiilidRi'i.l L*n bet Re' i<i geneetmiddel in de 'HiCrllUcbl |Lr»êriiekle Zj.lepvn i llrniuruidc* lleuinalbme Vrr» oppingiode walerpjp Schurl t>al» bwteeh cn hel jra.etl Hgvn ij l» K 4 k.. o<* apothtkiTS vrrkoc Ir. dedóu* uf het potjè. Voor het verkoop ii^’t groot zich te bet ragen den etgeiïaer professor HOLLOWAY, 244, Stratm, ’e Londen. D t PO S f. S. by E. DUC1.OS, Apotheker te L—. ..I gezondlieiasmctlB sjvlll winden, hartklnppingen, diarrhea, opzwellingen, duizeligheid, gedomniel in h.l oor, zuer, koud, vocht, braklusl na hel eten kingen, gewoone v.rstoppi "gv u ||aei,xue’r e(, llia,.,. kramp, en onslellenis der tuaeg, der lenden, van den buia, van het hert, der zy den en van den rug, atle ont- in tyd van zwangerschap, ,ll'' iy'(ji dt.r loc'ntpy nen, van den adem, sly invliezen blies en gal, slapeloosheid, hoest, aemburstigbeid, verkoudheid, loospypo'nl' Stellenis der lever, der zentiwcn, ,ua,.rmocdi"l>eid, het vergaeu, uitpuiling, lamheid, vallende ziekte, verlies van het geheugen, pisvloed. rhumalisniuS. steking, leermg, hairvorm, uitwerping' n „rl‘j;|ic|ba.Theid en ontsleking der zenuwen', kwalen Un armoede van bloed, waterzucht, vi-rkpudheid. grippe. flerecy’n, koorts, moederk wael, witte inaem s r(J’c'hj(| miltziekte van zwaerinoedigu gedachten. Ly is insgelyks hel beslu vérstcrkiiigimiddel voord* bleek kleur, gemis van warmte, (nsch ,c‘ spieren en vast vleescli vormende. zwakke kinderen n persoonen van a ^,o'“ N pAu» Rome, 21 Juli 1866. De gezondheid van den H. V. is uitmuntend, vooral sedert dal hy, ïich van a1 llitlrck^d uit 66,000 ye‘“’z’,'Y.’’;“.H,a,.|ryden’doe’t met he Revalenta Arabica Du Barry, die wonderbare uitslagen op hem verwekt hebben. 1. H. kan niet genoeg ander geneesmiddel °i.lhou< 1 l) uitmuntend meel, waervan hy een schotelvol op iedere maeltyd neemt, r Correspondent van de Gaaette du midi van eene maegoïilsteking. -- n. 68,184, de Wouw van mynh. L. Dury-Juitiel, by Charleroi, van verscheiden® N. 52.08G mynh. de hertog v**n |R.enen, de lenden, de zenuwen, oogen en hel hoofd. -- n. 62,815, mynh. J. J. Nuêl, van 20 jaren slechte Spysvcrlcering en jaren onverdragely k lyden in 1 gt.-Romaine des Isles (S >óne-et-Loire). God zy dank, de Revalenta Arabica heeft een einde gesteld aen luyiic 18 j.trz'l’ pynen in de zenuwen ei. de lll‘'tG' 11 JW“’*tiiigei. en slechte spvS' rteeringen, om my op nieuw den kostbaren schat der gezondheid toe te zlaen. J. Comparet, p .stoor* schrikkelyke niaei’pyuen, imc i Stuart van 3 jaren 'algrvselyke zenuwstnart, van schérp rhtimatismus, slapeloosheid cn afkeer van hel leven. - N. 46,21®' - n. 44,8i6. n, my :>n- ‘e;iu„kramp en hardnekkige' vmopping, - N. 40,432, mynh. Baldwin, van volkomenu vervalling, lamheid der leden ingevolg® de kolonel Watson, van c Gailard, in de grootu S.-Michielstrnet, 17, te Parys, van longeuverteering, die oiigeneesbaer was verklaerd in l8?5 van buiteusportg'iei. gaf. Heden 1866, geniet zy nog altyd eene goede gezondheid. Deze koslclyke geneesmiddel bezuinigt duïzendrtiacl zfYien p'ryV en haer nog slechts e'* gog ^.„Jiinfen bewerkt daer waer alle andere medecy ne was mislukt. Dü BARET Keizersslraet, 12, Brussel. 1;4 kil. 2 fr. t/2 k* andere remedien; hei heel (.b franko legen een posltuandaet. Aeti dezelfde pryzeh, gethokolateerdc Revalenta van du Rany. üitsleekend voedsel voor niitb)1 fr., 1 k. 7 fr., 6 k. 32 fr. vu,,,icl„j gcly kuinkeiide en versterkende de zenuwen en du vliesscheii, zonder ten minste hoofdpyn en verhitzitigen noch andéFe hii>d‘'r' et» av°ndiuael, v«lmac lt y „ebruik te veroorzaken. VERZEKERD I)tA)R DE C Qp Macndag 13" July 1867, om 2 ure un noen,

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1867 | | pagina 1