BEKENDMAKINGEN. BEESTIALEN, HUISRAED, Merkt van Veurne, 10 Juli. «j V 480 Zakken Tarwe waren ter Markt, 40-50 00-00 27-00 26-50 18-00 26-00 1-63 1-63 1*20 3-00 10-00 Besluiten en Benoemingen. Algemeene Tijdingen. Woensdag 17 July 1867, om 8 ure nanoen, ter afspanning de Kroon, groote Markt, te Veurne, Staet maer op 50,000 /r. Staan te zamen op 36,050. Staet gezamentlyk op 6000 fr. Staet op 6000 fr. Staet op 400 fr. Staat op 1525 fr. Staet op 7000 fr. BOURSES D'ÉTUDE. Graenpryzen der vorige week Per 145 liters. Staet op 5000 fr. Ingezonden Ajrtlkel. M.' de Uitgever. BURGERSTAND DER STAD VEURNE. STERFGEVALLEN. hand aan Veurne, 9 Juli 1867. te Le Secrétaire, montiiaye. 95 00 tol 39 00 00 00 tot 00 00 20 00 tot 27 00 25 00 lol 27 00 16 00 lol 18 00 25 00 lol 28 00 OEFIIWITIEVE OVERSLAG. Eggewaartscappelle ni«n '>n Nieuwe tarwe vaa 37-00 lol Oude tarwe van 00-00 tot 7 Zakken Kogge va» Theodortus en van Een koninklijk besluit van 4 juli, verleend eene hulpsom van 3500 franks aan de landbouwmaat- schappij van Veurne. en 1 maand. ressortkarre, 3 karren, 2 ploegs, 2 zooien, 3 tollen, 7 eggen, slede, alesluk, eggetanden, enz. Vruchten te velde. Omtrent 11 hectaren 81 aren tarwe, 4 hectaren 81 aren booncn, 88 aren rogge, 88 aren aardappels, 1 hectare 16 aren haver, I hectare 16 aren erwten, 65 aren beeten, 87 aren vlas, sainfoin en het achlergras. Op lyd van betaling mits borgstelling, HOLLOWAY PILLEN. Oogenblikkelijk vcrligling. Do slechte spijsvertering is de aanleidende oorzaak van een groot gedeelte van de ziekten van het mensche- lijk geslacht; zij brengt meer kwalen te weeg dan de geneesheeren er zouden kunnen opnoemen De slechte spijseer tering ontstaatuit verschillende oorzaken, welke de Halloway Pillen geheel en al beteugelen. Zrj werken reglstreeks op de maag, den lever, de ingewanden, de nieren, en herstellen aldus de trage, ziekelijke of onge stelde werkingen. 7.ij geven den eetlust terug, die ver minderde; versterken de zwakke maag en voorkomen de moeijelijke spijsvertering, de schele hoofdpijn en andere lallooze kwalen. Zij doen aan elk orgaan zijne roezenlijke en natuurlijke werkingen terugbekomen. De Pillen van Holloway hebben zeer gemakkelijk ge zegevierd over de ziektengevallen voortkomende uit do slechte spijsvertering, die sedert lang aanwezig was en hebben de mannen der kunst van verwondering doen verstommen. Zij zijn een heilzaam geneesmiddel voor alle mogelijke slechte spijsverteringen. Do duivengildeSaint-Esprit outer stad, heeft tondag lest een prijskamp voor hare snelvliegers gegeven. De duiven zijn om 7 uren ’s morgens te Parijs opgelaten geworden en in de volgende orde te Veurne aangekomen. I.*" aan P. Vandenbussche, om 1 ure 15 m. namiddag; 2.4< aan D. Leroy, ten ten 5 ure; 8.4’ aan F. Gesquiere, vader, den 8 on> 10 ure s morgens; de 4?’ aan H. Tahon ten telfden dage on: 4 ure; de 5.4’ aan U. Duforet om 6 ure, de T.*” aan den hoofdman P. Nootebaert, ten 6 1/4 ure; 8.** Deneckere, 9" It. Lahaye, 10.“ Emil Verbeque en 11“ Seraphin Zoele. Men meldt uit Oostende, dal de koning met tij"e kinderen en tijn gevolg aldaar dinsdag namiddag, aangekomen. Er greep geene officiëele ontvang*1 plaats. De koning was in burgerkleeding. Geslote»6 rijtuigen hebben de koninklijke familie naar het paleis overgevoerd. KORBEKTIONNELE RECHTBANK VAN VEDHNE. ZITTING VAN 11 JULI. Seraphin Deseure, herbergier te Stavelu, acht dagen gevang, over diefte. Louis Dehongere, uurwerkmaker te Dixmude, 25 franks boete, over slagen. Desiré Carna, te Veurne, 1 jaar gevang en 50 franks boete, over aftroggelarij. ZITTING VAN 12 JULI. Charles Vanhovc, timmerman, 5 franks boete, en Eranciscus Desauvage, rondleurder, 14 dagen ge* rang, over beledigingen, vrijwillige en wedenijd- sche slagen en wonden, beide te Dixmude. Franciscus Masselbrijkenbakkerswerkman Nieuport, 16 franks boete, over slagen. Zuilen JI.1'" DECAE en DE BHADWERB, beide nota rissen te Veurne, met tusscheukomsl van meester BOÜDEWBEL, notaris te Hondschoote, overgaen lot den Toeslag van: Koor 1. Hofstede gebruikt door Joseph Degheele, groot II. 14-07-06, in Alveringhem. Koor 2. Hofstede Lobbedey-Massclielyn, in Hoog stad», groot H. 9-68-75,. Koor 3. 62 aren 70 centiaren Maeigras, in Ooslvle- teren, gebruikt door dito l.obbedey. Koor 4. 1 hektare 65 aren 30 centiaren Zaailand, in Wulveringhem. Koor 5. 71 aren 70 centiaren Zaeiland, in Wulve- ringhem. Koor 6. 79 aren 10 centiaren Zaeiland, in Wulve- ringhetu. Al gebruikt door Arseen Henderyckx. Koor 7. Gebouwen en 11. 1-07-90 Land, in Alve- ringhem-Forthem, gebruikt door de wed.’ Goderis. Koor 8. 2 aren 62 centiaren 66 milliaren Cjns- grond in Alveringhem, gebruikt door sieur Romon Vieren. Koor 9. 15 aren 8 centiaren Grond en Hof in Alveringhem-Forthem, gebruikt door sieur Louis Ghyselen. Koor 10. Huis, Schuer, Peerdestal, Koeistal, Zwyn- stal, Koorwindmolen en Roskot, (de draeijeude en roerende werken behoorende aan den pachtermet 1-02 95 Grond, Weide, enz. in Isunberghe. Koor II. 73 aren 80 centiaren Zaeiland, in Iseti- berghe. I.a Commission Provinciale des bourses d’élude de la Flandre Occidentale porte a la connaissance des intéressés que la bourse suivants est vacante line bourse de 200 francs de la fondation Jess Dzcasdt et Jx.vsxx Dx Coztzwillk, de Furnes, en fa veur des parents des fondateurs, et, a leur défaut, des jeunes gene de Furnes, pour l’étude du droil, pendant trois arts, donl une année dans la logique et les deux années suivanles dans le droit civil. Les prétendants a cetle bourse, doivenl adresser leurs dernandes, avec les titres a l’appui, düment a [punchier <iu Président ou au Secrétaire de la sus- dile Commission a Bruges, avant le 1 aotll prochain. Le Président, RERIDDER-DUJARD1N. 26-00 lot 63 Nieuw Sucrioen van 23-50 tot 21 Haver van 16-50 tot 13 Boonen van 28-00 lot Rotor, per stuk Eijeren per 26 Er ware» 114 konijnen, per kop Kiekens per koppel Aardappels per 100 kilog. Nieuwe tarwe van Oude tarwe Rogge Nieuw sucrioen van Haver Bonnen De koopeu 10 en 11 zyn gebruikt door Frans Deroo, molenaer le Isunberghe, mits 600 fr. by jare. Alle nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van de voornoemde notarissen. Zondag leit, hebben onze choorzangers, een uit stapje naar de Panne gedaan. Een massa volk had zich ter dezer gelegenheid naar bovengenoemd gehucht begeven, om de eerste wandeling alsook do eerste uitvoering in *t publiek onzer nieuwe zangersvereeniging bij te woonen. Twee rijtuigen voerden rond 2 1/2 ure, onze choorzangers ter hunner bestemming, alwaar zij om 8 1/2 ure aankwamen. Na wat langs do zee gewandeld le hebben, schaar den zich de zangers vóór do herberg la Réunion en zongen er met veel juistheid drie kooren, welke dn»r de tneniglo met aandacht aanhoord werden. Dan moest men natuurlijk een poos rusten en een glas ledigen, waarna hel tweede gedeelte van hel Concert dal insgelijks uil drie kooren bestond, aan vang nam. Nogmaals behaalden onze zangers veel bijvnl, en vele aanhoorders drukten hunne verwondering uil, van in zoo korten lijd dat zij bijeen is gekomen, bij de zangersvergaderiug zoo veel voortgang te mogen bestatigen. Na cone nieuwe wandeling langs do zee en de inne ming stormenderhand van een duinoever, schaarden onze zangers zich allen in d'herberg la Reunion rond een goed gesloffeerileii tafel, waar zij nii-l niet min saincnliang als in de vorige, een choor van een nieuwe soort gaven, waarin hesp, garnalen, visch in andovi of zoo als men hel hier noemt ingelogde visch, de hoofdparlicn vervulden. Dit alles met een glasjen lokkeren bruinen begoten was wel naar den smaak onzer zangers die er niet op zagen om eene herha ling te doen. Voor nagerecht hud tueii liedekens van alleslach: vlaatusche, frauschc en zelfs tol duitsche. Maar wal meest bijval had, was liet omstandiglifeidsliedeken door konfrater Vairstaen vervaardigd uit hetwelk beurtelings lot alle zijne medebroeders gericht was, en do koepleltcn welke konfrater Mantes ter eero van don spekspliuternagelnieuwen kapitein had ver- veerdigd. Maar alles moet een einde hemen op dezo aarde, en de zangers na een koppel uren met dit verma kelijk tijdverdrijf bezig te zijn geweest, scheepten zich in en kwamen rond de 9 ure de stad in, ten uitersten voldaan over hun vermakelijk uitstapje. Om l’eindigen moet ik herhalen dal de goede uit voering der choorzangers, gezien den korten tijd hunner vereeniging elkeen verwonderd heeft. Ook i» hel aangenaam om zien de goede verstandhouding, de vriendschap die onder hen allen heerseht, en tien ijver en de liefhebberij die hun bezielt. Dal zij aldus volharden, dal zij blijven hand gaan zonder van hunnen ijver le verslappen, en zij zullen met de hulp van den muzijkminneiiden jongeling die hun bestuurd, groole slappen in dén weg des vooruitgang» doen. Een Oud-zannekinner. GEBOORTEN. den 6. Marie Sinnaeve, dochter van Carolus en '■an Philomena Werebrouck, binnen palen. den 7. Zenobie Vanareiit, dochter van Carolus ou van Paulina Vanneuville, Smissestraat. den 8. Arthur Pinle, zoon van TL Marie Rudolf, Ooststraat. den 5. Clentence Abeele, 2 jaren ‘len 7. Marie D’hondl, 7 dagen. den |0. Petrus Cordier, herbergier en landge- bruiker, 50 jaren, 8 maanden en 4 dagen, geboren Eggewaartscappelle en woonendc le ’s Hcerwil- efnsc.appelle, man van Anna Debaillie. Do graaf en de gravin van Vlaanderen met hun ff^volg zijn hel kasteel Cicrgiiion, in de Ardennen, e'g*ndom van wijlen koning Leopold 1, gaan be wonen. Illi. KK. HH. zullen er een deel van den lOruer doorbrengen. Gedurende de maand juni 1867 zijn er 4888 brieven ten gevolge van gebrekkigo adressen niet kunnen besteld worden. Onder dit getal zijn er na opening 3027, hetzij aan de bestemmingen, hetzij aan de schrijvers kunnen teruggezonden worden; 1861 zijn in de scheurmand geworpen. Laatstleden donderdag is bij de zusterkens der armen le Namen, overleden de genaaamde Theresia Burnianx, weduwe Vocaumont, oud 80 jaren. Deze vrouw, met de St. Helenamedalic gedecoreerd, was do laatste nog levende marketentster van hel groole fransche leger. Deze vrouw had de voornaamste veld slagen bijgewoond, en zich bij den aftocht van Mos- kow onderscheiden, wanneer zij voor het kruis van hel Eerelegioen voorgesteld werd. Men schrijft uit Borchworm, 7 juli, aan la lUeuse: De kool pest is in verscheidene stallen der omstreken onzer plaats uitgeborslen. Verscheidene hoofden veo zijn reeds afgemaakt geworden. De doorgang van hoornvee, vreemd aan de gemeente, is door tic overheid verboden. De dagbladen kondigen aau dat er in België 1800 gedecoreerden zijn van hel l.copolds-orde; in Frankrijk dragen er 04,000 personen het lint van hel Eerelegioen;'t is te zeggen dat er in België 7 gede coreerden zijn op 66 pursoonen en in Frankrijk 1 op 166. Du ontruiming der forteres van Luxemburg gaat maar traagzaam voort. Men heeft echter tot de verknoping besloten van het overige van den krijgs voorraad, die zich nog in de magazijnen bevindt. Hevelen zouden nu gegeven zijn om de ontruiming le bespoedigen. Men meldt uit Weenen, 8 juli: De Preste meldt dal tic sultan den 21 dezer maand te Weenen zal aankomen. Hij zal tot tien 27 tu Weenen en te Pesth verblijven. Keizer Frans-Joseph is voornemens in het begin der maand september naar Parijs te vertrekken. Op 21 augusli aanstaande, zal er aan den ster renhemel een verschijnsel te zien zijn, dat, voor zoo ver bekend is, slechts twee malen is aatizchouwd. De planeet Jnpitor namelijk, zal op tien avond van dien dag zonder cene harer manen aan den hemel staan en zulks gedurende twee volle uren. Van de vier manen, die deze planeet vergezellen, staan er op dien avond drie voorde schijf der planeet en zijn tlus voor ons onzichtbaar, terwijl eenu er achter slaat, in do schaduw, zoodal deze zich evenzeer voor Ons oog verbergt. Het getal der pruisische generaals is verhoogd geworden. Het pruisisch leger lelt thans eenen veld maarschalk (graaf Wrangel), eenen tilgemeenen veldtuigmecsler (prins Karei van Pruisen), 44 ge neraals van het voet- en paardenvolk, 75 luitenanten- generaals waarvan slechts twee niet van edelen bloede zijn 86 majoors (waarvan 9 niet edel). Sedert I januari laatst, zijn er 28 luitenanten-gencraals, 81 geiieraals-tuajoors, 73 kolonels, 103 luitenanlen- ^.kolonels en 176 majoors benoemd. Gij hebt met u mijne fortuin en mijn ziel medegc- dragen. Waarom heb ik naar uwe slem niet geluis terd Zoovele gebeurtenissen, helaas! zoovele schielijke slagen hebben den bundel mijner hope verbrijzeld, zoodal de dood voor mij de gelukkige verlossing en uiel de zieltoging is. Ik ral roemvol val len als een soldaat, als een overwonnen koning, maar niet onteerd.. Indien uw lijden lehevig is, indien God u weldra roept om mij te komen vervoegen, dan zal ik zijne goddelijke hand zegenen, die^tich op ons heeft neergedrukt... Vaarwel Vaarwel Uw arme Max. SCHOONE KOOPDAG van Zool- en IVagenharnas, Huisraed, Kuip- en Kern- allaem, Poederen Pruchten le Pelde, TE MOEKE, (1000 GEMETEN), Op maétidag 22° July 1867, om 2 ure nanoen, ter hofstede bewoond by sieur Jacobus Claeys, in do ge meente Moere (1000 Gemeten) langs de Slinkaert- straet, digtby het Gemeentehuis, Zal M1" DECAE, Notaris, ten verblyvc der stad Veurne, openbaren koopdag houden van: Allerhande slach van Jlenagiegooderen, beslaande namelyk in yzer-, tin-, koper-, glas-, gleis-, steun en aerdewerk, beddingen, stoelen, tafels, banken, kleerkassen en meer andere roerendo voorwerpen gewoonelyk in een menagie begrepen. Kuip- cu Kemaliaern oen kern met staen en toe- behoorteu, sianden, kuipen, water- en melkseuleu, zanneiuyne, rdbmstande, botersehotels, teekenaers, enzoovoorls. Beestialen: een kachlelmerriepecrd, zuigcliug- kachlel, 3 melkkoeije», 3 jaerlingosscn, 2 drinke- lingkalvers en T pluimgedierte. Zool- en IFagenharnas 2 smalbeslegen wagens met yzeren assen, zool, ploeg, 4 eggen, tolle, enz. enz. Pruchten te velde; 2 liektaren 62 aren tarwe, 7 hektaren 50 aren haver, 87 aren boonen, 44 aren zotnerkools, 1 hektare 75 aren vlas, 88 aren aardap pels, 88 aren rogge, 88 aren klavers (2’ snede). Poeder 800 bondels klaverhooi. Voorwerpen van onderscheiden aerd: houwen, ra kels, spaden, dryhaken greepen, dorschalaem, vor ken, windmolen, brandhout en meer ander roerende voorwerpen daer te bevinden. Op kondilien toen voor te lezen, en tyd van beta ling ten kantore van M1,r DECAE, Vleesehhouwer- straet, n° 27. BCIIOOTVE KOOPDAG van Kuip- en Kernalaem, Beestialen, Zool- et‘ Wagen- harnas, Hooi, Strooi en Vruchten te velde, TE VELRNE-BEWESTERPOORT. Donderdag 25 July 1867 en volgende dagen, om 12 ure ’s noens, ter hofstede bewooml door Bene- dictus Bekaert, te Veurne-Bewesterpoort, Zullen de Notarissen DECAE, te Veurne, en HOLLY, ie Wulveringhem, koopdag houden van- Geheel den Huisr aed, beddegoed, 875 kilos gerookt zwynen vleesch, al het kuip- en kernalaem, eene groote hoeveelheid voeder, land- en dorSchai.iem, brandhout, gedorschen tarwe, haver, boonen, kool- zaed en erwten. Veile Vee. 4 zestandsclie veerzen, tweetandscheu os, 6 jaerlingen, die zullen verkocht worden met grasloop tot 11 november 1867. Beestialen. 4 peerden, wanof 1 met kachtel, oud 10, 8, 7 en 4 jaren, I8maender ruin, idem vilke, hengstekachtel, ezel, 10 tnelkkoeijen, 6 tweetandsche veerzen, jaerlingstier, 7 drinkelingkalvers, 6 verkens en het pluimgedierte. 2 nieuwe breedwielwagens, 2 smalbeslegen wagens, De eerste koerriar, te San-Luiz aangekomen, in den morgend van den 19 mei, drager der tijding, kwam hier maar den 22 met de bevelen van den voorzitter terug. Men liet den keizer weten, dat hij voor den krijgsraad verschijnen moest. Hij protesteerde schriftelijk, vragende om gevon nist! te worden door de kamer der notabelen, die hem op den troon geroepen had. Men schorste het proces op en men zond den voorzitter zijnen brief toe met de aangeslagene papieren. Hel antwoord, men herinnert hel zich, kwam hier maar den 30 aan. Het was eene weigering, op dit feit gesteund, onbetwistbaar voor ieder onpartijdig man, dal de kamer der notabelen door het hoofd der re publiek niet was bijeengeroepen geworden; maar de voorzitter, door een lol baar gevoelen aangedreven, boud den keizer het behoud van zijn leven aan, in dien hij wilde zweren nooit meerden mcxikuaiischen grond te betreden en bij die verklaring zijn eigen troonsafstand onderteek vilde. Maximiliaan antwoordde bereidwillig die dubbele voorwaarde aan te nemen, indien ook het loven ge laten werd aan de officieren en soldaten, met hem knjgtgevangen genomen. Hij was alsdan nog onbe wust over het lot van Castillo en Avellano. Men vol deed nogmaals aan dien ciscb en dit gaf aanleiding tot nieuwe oiiderhandelingcn, dio lot geen goeden uitslag konden leiden. De raad vereenigdc zich eindelijk in den morgend van den 11 in geheim comilcit, onder voorzitterschap van generaal Corona, bijgestaan van de generaals Escobedo, .Martinez, Ruiz, Negrete en van twee kolonels. De drie beschuldigden werden vuur de rechtbank gebracht; Maximiliaan weigerde allen verdediger; Mejia en Miraiuon kozen er voor hun beide. Wij hebben geene bijzonderheden over die zitting kunnen bekomen, die maar een klein uur geduurd heelt. De vcroordeelitig, den zelfden dag vertrokken, kwam maar in den morgend van den 18 terug; men verzekert dal de voorzitter lot de goedertierenheid overhelde; doch Romero, onze gezant te Washington, behaalde de overhand en bekwam hel bevel van ter doodbrenging,alhoewel men de zwakke meerderheid had doen gelden, die de uitspraak had bekrachtigd. Zoodra generaal Corona van dc noodige stukken voorzien was, gaf men er aan de drie krijgsgevange nen kennis van, die geene verrassing lieten blijken, want men had hun niet langer het door den kop schieten deranderen kunnen verduiken. Maximiliaan bepaalde zich dus bij de vraag, dat men hen tol op het laatste uur bij elkander zou laten, wat bereidwil lig verleend werd. Men bracht hen over naar hel oud klooster, dat lol hospitual aan de franschu troepen diende, omdat de zaal van het gelijkvloers er gemak- kclijk en ruim is. Hel is daar, dal zich de apolhe- kenj van het hospitaal bevindt. Du kamer heeft twee vensters, die uitzicht geveu op den tuin van den binnenkoer. 1 Het altaar werd geheel in bet diepe opgerichl; de schildwachten hadden voor bevel om te schieten op al wie zou binnenkomen oi uitgaan, zonder een vrij geleide van kapitein Gunzalès. Men liet overigens tuaar den priester Fischer bin nen, secretaris en biechtvader van Maximiliaan. Een weinig later kwam du bisschep van Queretaro, die zijn geestelijk ministerie aanbood, dut na eene kor- stondige raadpleging der krijgsgevangenen onder elkander werd aangenomen. Du nacht liep voorbij in gesprekken met stille stem en in biechten. Mira- mon leed veel aan zijne wond aan het oog, die hij met frisch water baadde, Mejia viel in een rustigen slaap. Maximiliaan vroeg papier en puimen; het duurde eenigen tijd eer men dit tu midden des nachts vond. Hij schreef twee brieven, de eerste in het duilseli, aan zijne moeder,aartshertogin Sophia gericht, detweedu voor zijne gemalin. Bij overhandigde beido aan den bisschop, hun verzoekende, die le doen loekomen. Hij voegde er eene lok haar bij, die de vrouw van eenen wachter kwam afsnijden, kuste die, roldu die ineen en stak die in de reeds toegehikte enveloppe. Om vier uur verlangde Maximiliaan de mis te hoo- ren, die door dun bisschop gelezen werd; men wekte Mejia en alle drie communiceerden. Het schijnt dal na do mis, do keizer langen tijd op den harden steen geknield bleef, de oogen gedoken en het voorhoofd op de haird geleund. Men weet niet of bij bad'of weende. Mirainon was bleek en ter néér geslagen. Mejia scheen stralend van geluk; uien mag niet vergeten dat hij Indiaan is, en volgens bij be weert, het voor hem eene glorie is om mot zijnen meester te mogen sterven. Wanneer hel zeven uur geslagen was, hoorde men de muziek der processie en kapitein Gonza'ès trad met de linddoeken de kapel binnen. Miraiuon liet zich hel hoofd binden zonder eene beweging te doen. Mtjia weigerde, en daar de kapitein zijnen weerstand trachtte le overwinneu, zegde de bisschop cenigu woorden stil tot den generaal, die zich onderwierp. Maar dc keizer vooruit tredende, verklaarde dat, wat hem betrof, hij niet dulden zou. dat men hem de oogen blinddoekte. Na eenige oogenblikken aarze ling, groette Gonzales welwillend en ging zich aan het hoofd van de geleide stellen. Alsdan begaf de processie zich in aantocht, dc weg werd geopend door een escadron lansiers, daarna kwam dc muziek,die eene rouwmarsch speelde. Een batailjon voetvolk, hel musket in de hand, vormde twee lijnen van viermannen front ieder, voor de haag. De stoet bereikte degroote poort van hel hospitaal, wanneer Mejia zeer luid zegde Sire, geef ons voor dc laatste maal hel voor beeld van uwen edelen moed; wij volgen dc stappen van uwe Majesteit. Op dit oogenblik trokken dc Franciscanen voorbij; de twee eersten droegen het kruis en bet wijwater, de anderen hielden waskaarsen, leder der drie doods kisten werd door eene groep van vier indianen ge dragen; de drie zwarte kruisen voor de doodslraf- uitvoering met de banken kwamen van achter. Kapitein Gonzales deed alsdan tceken aan Maximi- liaan om in do straat te treden. De keizer ging moe dig vooruit, aan de twee generaals zeggende Vamos nos a la Itberdad.' De processie klom langzaam de kerkhofstraut op, gaande achter de kerk langs den weg der waterleiding. Weldra beheerschle de stoet geheel het plein en het zicht, van omlaag gezien, was zeer indrukwekkend. De keizer ging vooraan, hebbende aan zijne rechter zijde den priester Fischer en aan zijne linkerzijde den bisschop. Achter hem op eene zelfde lijn, kwam Mi- ramon, onder den arm door twee Franciscaners on dersteund, en Mejia, tusschen do twee priesters der parochie van Santa-Cruz. Wanneer men omhoog den heuvel was wierp Maxi- tniliaan een strakken blik op dc opkomende zon, vervolgens zijne horlogie uittrekkende, deed hij eene kleine veer spelen, die een zeer klein portret van keizerin Charlotte te voorschijn deed komen. Hij bracht liet aan zijne lippen; daarna, de kelen aan don priester Fiicher overhandigende, zegde hij: Draag die herinnering naar Europa aan mijne dierbare vrouw, en indien zij u ooit begrijpen kan, zeg haar, dal mijne oogen zich op linre beeltenis heb ben gesloten en ik die omhoog mededraag Men was bij den groolen buitenmuur van het kerk hof gekomen; de klokken klepten Langzaam heldood- geluid. Enkel de personen van hel geleide waren tegenwoordig, want men bad du volksmenigte afge sloten, om haar tu beletten du hoogte te beklimmen. De drie banken werden met du planken kruisen tegen den muur geplaatst; de drie pelotons der straf uitvoering, ieder samengesteld uit vijf mannen, met twee onderofficieren voor het genadeschot, naderden op drie slappen der veroordeelden. De keizer, aan de beweging der geweren gcloovende dal men schieten ging, naderde levendig zijne twee gezellen, dio hij met euuu treffende uitstorting omhelsde. Miraiuon, verrast, liet zich bijna op de bank neer vallen alwaar hij ineengezakt bleef, de Franciscaners strekten zijne armen kruiswijle uil. Mejia gaf aan keizer Maximiliaan zijne omhulling terug, met under- broketie woorden, diu niemand heeft kunnen ver staan; daarna kruiste hij de twee armen op de borst, zonder zich néér le zetten. Dc bisschop nadurendu, zegde tol Maximiliaan Sire, geef aan geheel Mexiko in mijnen persoon den kus der verzoening; dal uwe Majesteit op het uiterste uur vergiffenis scheiikc De keizer, inwendig door eene zichtbare ontroering aangedaan, liet zich stilzwijgend omhelzen, alsdan, met kracht dc slem verheffende, riep hij uil Zeg aan Lopez, dal ik hem zijn verraad vergeef: zeg aan geheel Mexiko dal ik hem zijne misdaad ver- Daarna drukte Zijne Majesteit dc hand van den priester Fischer, die niet meer kunnende spreken, aan de knien van den keizer viel en zijner twee han den, die hij kuste, met tranen bedekte. Vele lieden weenden overvloedig; Maximiliaan maakte zacht zij'16 handen los, en ceuen stap voor uit tredende, zegde hij bitter met eenen droevigen glimlach aan den officier, die het bevel over de straf uitvoering voerde A lo dispocion de usled. Op heloogenblik dal, op een teeken van den degen, de geweren werden op zynu borst afgescholen, mur melde hij eciiig» woorden in hel duilsch, en de los branding omgaf de toeschouwers met rook. Miraiuon lilofle néér zonder er nog leven aan te zien was; Mejia stond t>°8 rechten zwaaide de armen in de lucht. Een kogel, in tij'» oor afgescboleu, maakte hem af. De keizer werd op hel kruis otngeworpen, dat tijn lichaam ondersteunde; aanstonds nam men zijn lijk weg en me» legde het met du twee generaals in de kist. Oogenblikkelijk daarna werden die sloffelyke overschotten op R*-’1 kerkhof zelf begraven en de bis- schop las de absoute. Generaal Corona deed den bisschop roepen en eischte de overhandiging der brieven. Diu van aarts hertogin Sophia werd niet geopend; hel is de moeder van den veroordeelde en hij kon niets iohouden, dal gevaarlijk scheen. Die van keizerin Charlolta, om ernstige redenen staatkunde, die billijk voorko men, moeit opengebroken worden, en er werd den secretaris toegelaten deze kopij te nemen Mijne welbeminde Charlotta, Indien God het toelaat, dat gij eens geneest, en gij deze regelen leest, dan zult gij al de wreedheid ver nemen van het lot, dat mij onophoudelijk treft sedert uw vertrek naar Europa. Do graaf cigend

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1867 | | pagina 2