I f BEESTIALEN, Zool- en Wagenharnas, lluisraed, Kuip- Kernalaem, alsmede Veldvruchten, HOFSTEDE MET 11. 18-22-72 PIANO BUFFET Wed. J. Waiicour en Zonen, VRUCHTEN TE VELDE, BEESTIAEL EN LANDDOUWGETUIG BERICHT. V E R K O O P1 N G BEESTIALEN, GOEDEREN HUISRAE D, HUIS MET ERVE, te Alveringbem, dorpplaals. GOEDEREN Louis RYSSEN, WAGENMAKERSALAABI, en veel Hout dienstig lot dit bedrijf AEXKOiXDIGIXG. HUIS Al ET ERF, ter dorpplaats van Bulscamp. HUISRAED, V E T W E I D E A gelegen te Lampcrnisse. I Kuip- i: en V Namens zijne irusjesteit den koning. BY GEDWONGENS ONTEIGENING, .1 S- KOOPDAG van schoonc HUISRAED binnen de stad Veurne. Weldadig- i VEIVWOLT-DEETEAS, TE VEUIINE, Uit der hand te koopen: Belangrijken Koopdag LandbouwgetuigFouragienMeubelen Vruchten te velde, TE STEENKERKE, NABIJHEID VAN ’T GASTHUIS. OPENBARE VERPACHTING van Sclioone Koopdag TE ZEVECOTE. KOOPDAG van en Kernallgem, IJccstiglen, Zool- en Wagenharnas Voeder en Vruchten la velde, BINNEN DE GEMEENTE HOUTHEM. VERKOOPING ALLERBESTE VETWEIDEN, ZAAILANDEN EN MAA1GRAZEN, GELEGEN TE S.‘ JAKOBSKAPPELLE, alsook de herberg 't Gemeentehuis, aldaar, met 19 oren 22 centiaren Erve; Gemeente Sint-Jakobskappelle. M.“" 1 verpachten, binnen de gemeente in de beneden zaal van 7 z’ leu verzoeke jler heereti leden weldaad van Alveringbem, voor een na een volgende jaren, in te gaan 1867, de goederen brhonrende aan v.in wejdaud, bij nfliche breeder vermeld. Openbar^ Verpachting van onroerende loebehoorende aan het Bureel van heid van Vinchcm. KLEERMAKER, Klopperstraat, n.° 71, bij de Halvg Maan, S'adresser d l'hótel de la Noble Rose. I*rix ft-. Garanti pour deux ans. RYTDIG- EN ZADELMAKERS, Weststrael, At* 27, Dixmude, koopdag IN DE GEMEENTE MOERE, KOOPDAG TE BULSCAMP DORPPLAETS. Kanton Rousbrugge-llaringhe, arrondissement Veurne, provincie West-Vlaandercn. .1. GAPELLE. VERKOODING van een KOOPDAG Kuip- en Kcrnalaem, Beeslialen, Zool- en Wagenharnas, Voeder en Vruchten te velde, te Vincliem. VEKKOOPIXG eener wel gelegen HOFSTEDE te Alveringhem-Forthem. GEMEENTE ALVERINGHEM-FORTHEM. Orde van den Koopdag. VERKOOPING Gemeente Lampcrnisse, aan de dorpplaats. Te samen slechts ingesteld op 17,000 fr. lii.jVQtti»scl aan A<1 vententie-Bla«l vim 13 «Juli lS<»y. OM VIT GEMEENSCHAP TE SCHEIDEN. voorwaerden dezer verpachting, ten woon plaats. tyd van beta* 9 OM UT GEMEENSCHAP te scheiden. ’t onroe- betaling als op* NOT. vette en al wiaczmtxrrKMVBa Door verandering van der zelve gemeente, tot de openbare j onroedende goederen behoorende reel, voor venen terinyn van p»"« jaren, integaen niet 1 October 1867. t - - - Heeft de eer het publijk bekend te maken, dat bij zich ter plaats genaam^ ‘|‘-n. |iAL^O\EN, alwaar zij nen schoonvader u. jfervel/te en zijne schoonmoeder ld. Malon, zijn overleden, komt te vestigen volger in den handel van steen, kalk, arduin ei* allerhande brabandsche goederen. Al zijne Waren zullen altijd van eerste kwaliteit lijn en aan de gcmagligsle prijzen afgeleverd worden. Hij bove.lt zich in de gunst van eeti-ieder. Op Dyntdag 28 July 1867, om 2 ure nanoen, len huize lest bewoond door Aloise Dedeurwacrder, te leuinc, tn de 1‘annestiacl, op do achterplaats van treur Nevejan»-Lóonit, Lal meetier DECAE, Notaris te Veurne, koopdag houden van allerhande s/qcA van menagie-guederen beitacnde namelijk in Glas,- gleit,- koper, yzer,- tin, blik- en Aerde- werk, 1 puicelyncn déjeünerilelsel, ronde tafel, 2 tafel- dwalen, lepel», fourchetlen, lafehnctien, groot cabaret, 1 ledekant met ressortbak, nachttafel, wollen matrat, hoofdeinde, uorkuiteus, laken», wollen targien, bed- spreije, porcelynen inktpotten, porturen, tellooren, toupeleriine, lavabosleltel, choono klee: kaste, 2 be- zilverde kandelaers mei idem bollen, koffer, en meer andere roerende voorwerpen te lang om te melden. Kleederen en andere voorwerpen Al de kleedt:en en linnen door den overleden nagelaten, berlaende «n elastieken broek», frakken,gilet», hemden», etc., etc. Alle» op kondilien toen voortelczen. Een schoon gerieflyk WOONHUI bestaende uit verschelde ruime boven en benedenptaet.en, 8 kel ders met vaulen daerboven, twee keukens, koei- en peerd esla I lenzeer goed bekalante HOORN II 1NO- MOLEN, ROSKOT, twee aleputten, citern, sleenpul met pompe, wagenkot, bergplaels voor hout met ver dere gebouwen en gerieflykheden, met de kadastrale hoeveelheid van 5 hektaren 86 aren 76 cent. Land onder bebouwden grond, molenwal, tuin en laeiland, (1 hektare 29 aren weide daerin begrepen,) al ge- staen en gelegen binnen de gemeente Ilouthem, digt by de dorpplaets, van wcderzyden der Heydenstraet, bv kadaster sektic B, nummers 241, 242,243, 244, 245, 246, 247, 485, 486, 4Ö7 en 488. Men zal handelen met de gadinghebbenden, xoo voor de bovenbeschreven heelheid dezer goederen zoo we) als uitlating van deelon der landen hier- voreti acngeduid. Om alle nadere inlichtingen tich te bevragen by M Dicae, notaris te Veurne, Vleeschhouwcrslraet 27. va ti toebehoorendo aan 't Huieel van Weldadigheid van Alveringhefi- Op Maandag 29 Juli 1807, om 2 uro namiddag, zal BEERNAERT, Notaris te Alveringbem, openbaar van Alveringbem, l Gemeente-huis aldaar;—- van 't bureel van termijn van 9 den 1 oktober gemeld bureel Op Donderdag 18 July 1867, om 2 ure namiddag, ter hofstede bewoond door steur Cakolcs Zoktk-Esskl, ter gemeeple llouibe’m, digt bv liet Houthemsasje, Zal meester DECAE, Notaris, ten verblyve der stad Veurne, openbareü koopdag hóuden van Een deel lluisraed, bestaende uit yzcr, blik, tin, koper, glas, gleis mi aerdewerk, stoelen, buiken, koffers, kleerkassen, slaghorlogie, yzeren potten, moors cn meer andere voorwerpen gewoonlyk in een nienagie begrepen. Kuip- en Kernallaem Een kern met staen cn toe- behoorlen, standen, water- en melkseulen, z.rnne- minne, rooiuslande, boterschotel. teekenaers, enz. Beeslialen: Eén werkpeerd, 3 mclkkoeijen, koei, 1 schotveene, een dri^kling veerzekalf het pluimgedierte. Zool- en Wagenharnas1 wagen met smal beslag, 2 drywielkarren, 1 ploeg, 3 eggen, 1 tolle, enz. Vruchten te veide 2 hektaren 85 aren tarwe, 1 hektare 75 aren boonen, 44 aren haver, 44 aren aerdappels, 58 aren sainfoin, 87 aren vlas, en al de groensel» in hel hovenierhof. Voorwerpen van onderscheiden aard: kordewagen, windmolen, houwen, spaden, rakels, drylinken, gree* pen, dorschallaem, vorken, brandhout, en veel meer ander voorwerpen waervan de melding hier te lang zou voorkomen. Op kondilien alsdan voorteleien en tyd van beta ling ten kantore van M.'" Dicai voornoemd, Vleesch- houwerstrnel, n.° 27, te Veurne. van Dynsdag 16 July 1867, om 9 uro ’s morgens, ter hofstede bewoond door de eebtgenooten Debeerst- Canibicr, te Zevecote, by de dorpplaets, zal door be voegden amblcnaer koopdag gehouden worden van: lluisraed, kuip- en ke.riialaem, al hel latidbouw- getuig, dorsohalaem, 3 peurden, waervan 2 met kachtél, SOmacnder, 2 IBmaendcrmerricn, 11 melk- koeijen,8 kalvers, 3 verkensdies 1 met 9 jongen en het pluimgedierte;3 wagens, Swielkarre 1 voiture (karre), 3 ploegs, 5 eggen, nieuwe lol 1c, 3 mestwagens, kordewagen, enz. 6 hekt. 57 aren tarwe, 4 bekt. 38 aren sukrioen, 44 aren rogge, 58 aren klavers, 58aren vlas, 1 hekt. 45 aren peerdehooi, 8 bekt. 75 aren nagras. Op tyd van betaling en conditiën alsdan voor to lezen. Den zelfden Maandag, 5 Augusti, ten 1 ure nanoen, in het hier boven te verknopen huis, Zal voornoemden Notaris BEERNAERT, openbaar verkoopen Ecu deel aardewerk, 3 tinnen plateelen, 9 ge bloemde tellooren, 8 witte tellooren, koperen moor en koiiijkan, ijzeren moor, 3 ijzeren potten, 5 stoelen, kas, eene kleine kas, bedhak, 4 slaaplakens, 3 sargien, 2 kaf hebben, laden, tafel, schup, tangen, blaaspijp, stove, seule, slande, melkpotten^ 3 boternotlen, loog, winkelbankenschalen cn gewigtcn|, koflijmolen winkelhak ken, weefgetouw en getuig, 46 booten v'as, een deel vlassen garen, d.'el ongezwiugeld vlas, (120 bundels), behangsel, horlógie, 2 soepkommen, trog, paal en loete, 4 pakjes garen, 3 kaders, 1 spiegel, 7 aren aardappels, 4 .iren rogge eu een perceeltje slaapluizen. Dit all. s met komptanlen gelde. OM UIT GEMEENSCHAP TE SCHEIDEN. van een Óp Maandag, 5.'1" Augusti 1867, len 4 ure juist namiddag, ter herberg de Root, bewoond door Louis Vilain, Ie Alveringbem, op de St. Omaarsputslraat, Zal M.* BEERNAERT, Notaris ter residentie van Alve- ringhem, openbaar verkoopen het volgende goed Eenige koop. Een Huis, met 2 aren 88 centiaren, onder grond van gebouwen en hofgrond, bekend op ’t kadaster sectie C o." 795 en 799, staande cn gelegen te Alveringbem, op het gehuchte Si. Omaarsput, met de voorface op den waterput benevens een zwyngel- stalleken. Kondilien cn eigendom sbewiiten berusten kantore ,v.a.<i vuornotfliidé Amaris. openbaar tc verkoopen TE meukappelle. Op Maandag 12 Augusti 1867, ten 3 ure namiddag, ter herberg bewoond door Jan Bousiemaere, ter dorpplaals van Nicukappelle, Zal M.’BEERHAERT, Nerts ris te residentie van A|vc- ringhem, in eene zitting, openbaar verkoopen, de volgende goederen Eene behuisde en bebouwde Hofstede, met aan- en- afhanglijkbeden, waarvan al de zaailanden en al de grazingen van eene buitengewoon goede hoedanigheid lijn, staande en gelegen te S.‘ Jakobskappelle, slechts op 3/4 uurs van do stad Dixmude, en opeen kwaarl afstand van de gemeente Oudekappelle, groot in ’tge- heelc volgens kadaster 18 hektaren 22 aren 72 cent waarvan 14 hektaren 56 aren 82 centiaren met al de gebouwen gelegen zijn in S.‘ Jakobskappelle, aldaar bekend sektie A n." 19, 30 tot en met 40, 47, 48, 49, 50, 54, 80, 62, 63; sektie H n.’ 7; sektic C n.’ 4; en waarvan 3 hektaron 65 aren 90 centiaren, gelegen zijn Hel kohier nu lasten en voorwaarden behelst dat de pachters solidair*) medepachters moeten stellen en dat zij dadelijk zullen moeten betalen hel, tiende van een jaar pachtprijs, om te voorzien in de on kosten dezer verpachting. Op Maandag 22 Juli 1867, ten 4 ure juist namid dag, ter herberg bewoond dcor I.itin De Rudder, ter dorpplaats van Bulscamp, Zal M.’BEERNAERT, Notaris ter residentie van Alve- ringhem, openbaar verkoopen het volgende goed. Eesige koop. Binnen de gemeente Bulscamp, ter dorpplaats, van zuiden den Viervoelweg of Nieuwe Straal, een HUIS, gebouwd in steen gedekt met pan nen, met zijne verdere aflianglijkheden en de erve waarop de gebouwen zijn gesticht, alsook de erve van noorden daarvoren, alsmede ’t hovenierhof, achter dit huis en achtergedeelte van ’t stal van Charles Dieryckx, te voren de weduwe Ucclercq, dp dit lesf- gemeldi’ punt scheidende óp eèïi liieleP afstand van den zuidersten muur van ’tzelve'stal'. 1 Gebruikt zonder pacht door de wéd. van derï heer Soubin, gepensionneerden brigadier der douanen aldaar. De cigendoms-bewijzen, en de verkoopingsvoor- waarden. berusten ’tèlks inzage, ten kantore van voornoemden Notaris. M.“' ROLLY, Notaris ter residentie van Wulverin- ghem, ia! op Vrydag 19 July 1367, om negen uren ’s morgens, te,Vinchcm, ter herberg de Kroon, be woond door sieur Jacóbus Jloeneclaey, iMei'glien ten verzoeke van de heeren leden van het weldaedsbureel TE VEVUlNiE, Beveelt zich aan de gunst van het geëerd publijk. A. VEIV'IHtE. Hebben de eer het publiek kcnbaer to maken dtet hun Magazyn voorzien is van alle slucli van Voiture* karren, Tylburys, Dysselkarren en andere llytuigen aen alle slach van pryzen; ly nemen ook alle oude ryluigen in verwisseling over. Verders alle slach van liarnassuren, Saletten, Gareels, Tóomsj Zadels, Zwe- pen, Cravachen, Gebylen en al wal de Zadelmakers- aengaet. Zy gelasten zich ook met het maken, schil deren eu repareren van alle ryluigen cn harnas- 1 luren volgens’de gunst van Jéiik-der. van (1000 Gemeten). Op Macndag 15° July 1867, om 2 ure na noen, ter hofstede Sainte Julie, by het Gemcenle-huis, ter gemeente Moere, eigendom de 1000 Gemeten, Zal meester DECAE, Notaris to Veurne, houden koopdag van Beestiacl4 werkepeerden. Landbouwgetuig, ent,: wagens, ploeg, tolle, eggen, worlelsnyder, bascule om graen te wegen, draeitrap in olmen en eiken hout, brandhout cn meer andere roerende voorwerpen te lang om te melden. VRUCHTEN TE VELDE. 14 hektaren Tarwe, 10 hektaren Haver, 5 hektaren Boonen. Op tyd van betaling ten kantore van meester DECAE, Vleeschhouwerstraet, n" 27, te Veurne, en op konditien alsdan voor te lezen. van Op Donderdag l.ll,‘ Augusti 1867, ten 1 ure na middag,' ten huize van Louis Eloy, wagenmaker te Bulscamp, en ten zijnen verzoeke, Zal M.r BEERNAERT, Notaris ter residentie van Alveringbem, openbaar verkoopen: Alaam: Werkbank, draaibank, windas, reep, ketens cn schijven, kerfzaag, avegeers, schroeper, beitels, hamers, nagels, moeren, en al de verder.é getuigen, gebruikt door wagenmakers, ten koopdage voor te brengen. Hout: Een wilgen boom van 2 meters 10 cent uik'te; 3 esschen bullen, waarvan 2 olmen zoolbakkcn; 1 weslersche iepe; esschen tafels voor zoolbakken en ploegbakkefi; olmen drivduimtafels; olmen tafels van twee duim dl half; eikeii drieduiuitafels; stukken van vijf en zeven duim; stukken van zes en 4 duim; eene zeer groote hoeveelheid abeelen berd voor wegenplaukieteii, zwingels, valleijen, gemaakte bus- sen voor wagens, karren en zooien, 500 drooge «pee keu, e< gdelanden, eiken planken van 1 duim en half, en meer hout tc veelvuldig om te melden. Op 6 maanden tijd van betaling boven de koopen van 5 franks, mits borg stellende, ter gansclie vol doening van vobnioemden Notaris. <r rri. -> •->; .v-.y.-.-rwxaa ai.su De Notaris DE BRAUWERE te Veurne, Liet weten dat de Toewyzing van Landen gelegen te Alverin- ght-in aen den Burgmolen, aengekondigd voor 17dc" July 1867, ter herberg het Gouden Hoofd tc Veurne, geen plaets zal hebben. Op Zaterdag 20.“'“ Julius 1867, 3 uren namid dag, te Walou, in d’herberg de Seule, bewoond door Franciscu» Cndpelynck, langst de keiweg van VVatou naar den Abcele; /.al meester JEAN-FRANCOIS GAPELLE, Notaris te VNalou, ten overstaan van den heer vrederechter des kantons Rousbrugge llaritighe, overgaan tot de openbare verkopping, is kenen zitting, van rend goed wanoi de besehryving volgt: GEMEENTE WATOU. Een behuisd en beplant HOFSTEDEKEN, bestaan de in Hofplaats, Boomgaard, Hovenierhof, Hooi- en Zaailanden, gelegen te Walou, ‘gehucht de Vuile Settle, langs gezêïiién keiweg, bekend bij kakasler sectie F, N." 413, 417, 414, 415, 416,‘406, 407, 408, 405, 431, 435, 434, 432, 433 en sectio E, n.' 675, vóór eene groote van vijf hectaren 60 ajgan 72'cenliaren. Gebruikt door den inbcslaggenomene Carolus- Ludovicus Moriez, en verdeeld in 15 koopen, zoo te zién bij allicbcn aangepliikt, ter plaatsen aan- geduid, bij art. 39 der wet van 15 augusti 1854, op de gedwongene onteigening, er. andere gewoo- lielijke plaatsen. Deze verkooping geschied krachtens een vonnis verleend door de regtbank vad eersten aanleg te Veiirhe, ter openbare zitting van 22 Juni 1867, inhoudetulé goedkeuring der onroerende inbeslag neming'van het goed hiervoren beschreven. Hel kohier van lasten en vdorwaarden opgemaakt door meester Leopold Despot, advokaet bij de regt bank van Veuriie, Avoué der Vervolgers en goedge keurd bij gemeld vonnis, is berustende, ten inzage van 'de gegadigden, ter studie van den ondergc- teekendeu Notaris. Walou, den 3 Juli 1867. van Op Vrydag’lO July 1867 en volgenden dag, noodig zynde,om l ure na noen, ter hofstede van Sr. Joannes Debeir, te Vin^bctu, zal meester DECAE, Notaris te Veurne, koopdag houden van: Geheel den huisraed, hel kuip, kern-, akker- en dorsehalaem,2 peerden, 5 mclkkoeijen, 3 jaer- lingen, 3 kalvers en ’t pluimgedierte. 2 wagens, 2 3wielkarren, 3 ploegs, 8 eggen, zool, 2 hallebakken met pomp, 1 kordewagen. 6 hekt. 13 aren tarwe, 58 aren sukrioen. 1 hekt. 32 aren rogge, 1 hekt. 82 aren boonen, 44 aren aerd appels, 15aren beeten, 1 hekt. 53 aren vlas, 1 hekt. 53 aren klavers, 1 hekt. 9 aren haver, 1 hekt. 53 aren zomerkools, al de fruiten, groensels en ’tachter- gras. Op tyd van betaling ten kantprevan M.‘“ DECAE, voornoemd, Vlecschliouwerslraet, n' 27. verpachting der aen gemeld bu- van negen na een volgende By alliche breeder verm- ld. Het kohier van t dragende onder andere, dat de pachters onmiddelyk na de vcrp.tchling begoede borg moeten stellen en de onkosten der verpachting betalen, berust t’elks in zage ten kantore van den voornoemden Notaris Bolly. xrrviu.--'i ..^ntKKUaakiiMMmv^.. Door uitscheiding van bedryf. Op Dingsdag 23 Juli 1867, ten 3 ure namiddag, ter herberg in den Graaf ran Flaanderen, bewoond door Henri Maes-Hosten, ter dorpplaats tan Alve- r>ngheni, Zal H.r BEERNAERT, Notaris ter residentie van Alveringhom, in eene zitting openbaar verkoopen: Eene behuisde en bebouwde Hofstede, met schuur, peerd- en koeislallen, wagenkot en verdere gerieflijk heden, benevens 11 hektaren 94 aren 36 centiaren, Ond^r bebouwden grond, wal eu hovenierhof, groote boomgaarden, gras- en zaailanden, dit alles staande gelegen te Alveriiighem-Forlheiu, langs de straat '“n Forthem naar de Kruisse en Lampcrnisse. ebruikt door David l’rovoosl-Syiyn, landbouwer te 'eriiighcin,inel pachlrecht tol 1 oktober 1870, ten llryze van 874 fr.‘, by jarê, boven ,de kontributien. Bij affiche, verdeeld in 9 koopen. Op Maandag 15.“ en Dingsdag 16." Juli, 1867, telkens juist ten één ure nanoen, ter hofstede thans nog bewoond door Charles Delanghe, te Steenkerkc, en ten zijnen verzoeke, Zal Jl.’ BEERNAERT, Notaris ter residentie van Al- veringhem, koopd -g houdeii van al wat zich bevindt te d- zer hofstede, beslaande in Huisraads-voorwerpen. -Koper- tin- blik- ijzer- glas- en aardewerk; tafels, stoelen, kassen, kómodeu, bedbakkeu, koffers, cn verdere mobilaire goederen door den verkooper tc missen en ten verkoopdage voorlebrengen. Beeslialen. 3 VYerkcinerriepimrppn, ter oude van 9, 8 en 7 jaren; 1 lïchltienmaander; 19 melk-, koeijen; 1 stier; 4 jaarlingen; 7 kalvers;. 4 zwijus (overloopers), cn al ’t pluimgedierte. Landbouwgetuig. 3 wagens, waarvan één met breè beslag; 2 karren; 1 zooie; 1 ploeg; I tolle; 7 eegden; 1 sleephout; 1 haleslnk; wagenmcstplanken; halekiiipcn en schotels; windmolen; zeefden; scliup- pen en graanmaten; hooispaden; houwen; rakels; spaden; vorken; greepen; mesthaken; loeders; graan- der, arduinen kalver- en zwijiiebakkeii;1 trog; four- uois, slijpsteen, enz., enz. Kuip- en Kernalaam. Kern met slaan en toebé- ho ortën; botermijne; room- en molkstanden; nielk- enwaterseulen, melkteelén; leeschslanden; waseh- standeu; kuipen, karteelcii, enz. Hout. Al de dillpeerssen, balien, schottingen. Hooien Strooi. Al ’l hooi voortkomende van de eerste snee klavers; eene groote hoeveelheid tarwen- roggen- en haieren strooi; deel boon- en koolslrooi. Lruchlen te velde. 7 hektaren tarwe; 87 aren rogge; 87 aren maartsukriitcn; 3 hektaren haver, 2 hektaren boonen; 67 aren klavers 2 d° sneê; 90 aren r|iaaigras; 43 aren amat van ’t inaaigras; 5 .hektaren nagras; 30 aren zomerkools. Den eersten dag; de huisraadsvóorwcrpen, de beeslialen, ’l landgetuig, kuip- eii kértiftlaatn, het hooi en strooi. a - Den tweeden dag het hout dé “vruchten te Velde. Op 5 maanden tijd van betaling, mits de onkosten komptanl betalende, en borg'stel lende ten’ gvnoego van den Notaris; de koopen tot 20 'franks koinptant te betalen. op grondgebied van de gemeente Oudekappelle, doch onmiddelijk palende aan de gebouwen dezer hofstede, als daarvan slechts gescheiden zijnde door eene beek, genaamd 1 de oude A, welke beek de scheiding uit maakt tussclu-n deze beide gemeenten; dit land in Oudekappelle bekend sektie Bn." 108, 109, 113en 114. Verdeeld bij affiche in elf koopen. In pachte gebruikt door de medeverkoopers Tobias Dunton cn vrouw Brigiila De Crootj landbouwers tc St. Jakobskappelle, zoo voor alle gebouwen als aoor alle landen tol den 1 oktober 18/0, ten jaarlijkschen pachtprijze van 1584 franks 20 centimen, bóven de lasten, blijkens pachtkonlrakt voor wijlen M?" Karei Lodewyk Kobaeys, in leven notaris tc Dixmude, den 28 september 1852, geregistreerd. UiTwiG. Vrijen doorgang tol exploitatie dezer Hofstede, tol op den dijk der Yiervaart, blijken» authentieke bewijsstukken cn famielielitelcti, onver- geld, schimp cn fraude geweerd. Koop 12 en laatste. Een teer kloek gebouwd Huis met twee slagien, geteekend n.’5, met 19 aren 22 centiaren Erve alhier medegaande, ten dienste van herberg, zijnde thans hel Gemeentehuis, tevoren bierbrouwerij, slaande en gelegen te Sint-Jakobskap- pcllc, aan hel kerkhof. Dit huis, erve en gebouwen, ign gebruikt in na nacht door M.' Honoré Verhelst, bierbrouwer te Dixmude, tot 1 oktober 1870, aan den geringeh pachtprijs van 100 fr. bij jare, boven de lasten, blij kens behoorlijke authentieke pacht en nadacht. De kondilien dezer verkooping, de eigendomsbe wijzen eu kadastrale plan» berusten telka inlage ten kantore van voornuemden Notaris. van twee zeer goede Op Donderdag 18 Juli 1867, juist ten 4 ure namid dag, ter herberg hel Damberd, tc Alveringhem- dorpplaats, bewoond door Benoit I an den Berghe, Zul M.f BEERNAERT, notaris ter rt sideiilin van Alvc- openbaar verkoopen, bij verzameling, of in tvsvc koopen de volgende vrlwviden Kóóp 1. Eene VV< ide, gelegen in de gemeente Lam- pornisse. in do nabijheid der dorpplaals. groot bij t-ad.isler, sectie C u." 197 cn 198, 2 hektaren 31 aren 60 centiaren. Koor 2. Eene Weide, gelegen te l.ampernisse, aan de vorige, groot bij kadaster, siclie C n.' 199, 1 hektare 89 aren 90 centiaren. Vrije passagio voor de achterste weide zoo wel als 'Oor de eerste. Gebruikt door den medeverkooper, sieur Livin •Ie Croo, landbouwer tc Aheringhcm, tot den 11.“'” •loiember 1867, tijdslij) op hetwelk de koopers er v,‘n in den vrijen gebrutke zullen treden. De voorwaarden der verkooping, de cigeiidomsbe- "tjzen eu het figurali- l plan, berusten ten inzage van elk, ten kantore van genoemden Notaris.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1867 | | pagina 3