'w-ages* H 0 F ST E D E BIlUGi. VET WEID FEESTEN ter gelegenheid der KERMIS. Meubelen, HU1SRAED BERICHT. G toebehoorende HOF ALEN, lluisraed, Kuip- en I elde, E R MET S T E D E H U I S L Kuip- en Kernalaem, Beeslialen haiuas, Hooi, Strooi en I Merkt van O E D E IV E N aan ’t Bureel van LFeldadigheid HUIS Mm i Veurne, BEKEXDMAKLXGE]^ S T A I> V E L H N E. PROGRAMMA 7AKERSALAAH, 18 JAARLINGEN en al de Lentevruchten. KOOPDAG HIJ IS MUi ERF, ter dorpplaats van Bulscamp. B E E S T I R A E 1), ^nvEy I Markt, 41-80 oo oo 26-60 26-60 18-50 28-50 1-60 1-54 1 -20 3-50 9-00 maaigrai^, ,OBSKAP1’ellE’ «e*u te en red 000 lakken Nieuwe Oude tarwe lakken RoGG” Zondag 4 Augusti, Om II ure VOGELSCRIETING l'j* do maatschappij 1.’ prijs ter 2? O o '.OOI*IIVG Alveringhem-Forlhem. MET H. 18-22-72 met 49 aren 22 centiaren Erve; Gemeente Sint-Jakobskappelle. 23 öuli 1867, hofstede de groote VS oF(UT Lm» 50 Juli, Opentoare Verkoo BEDRVF en MAElGRXt GELEGEN TE LAMPERNISSE. Maandag 29 Juli, Om 4 ure na middag, TUINBOLLING vrouwen, op hel einde der Zuidstraat. Dijnsdag 50 Juli, Woensdag 51 Juli, Donderdag i Augusti, i In den na middag, gewoone wandeling naar PxxRi, alwaar er DANSPARTIEN jaarlijks hebben. Vrijdag 2 Augusti, DUIVENPRIJSKAMP uitgeschreven door de schappij la Renaissance. Zaterdag 5 Augusti, Om 4 ure na middag, G VlBOI.LlNC, -‘““ne Schikkingen. te Alveringhem, dorpplaals. _17_Ju/ü Tarwe waren ter tarwe vaiz 88-00 tol van 00-00 tol Zaterdag 27 Juli, Zondag 28 Juli, Om 11 ure ’s morgen», MUZIEKAAL FEEST d t- --r''i in hel lusthof van E;~ u AANSLAG Af HET LKVEN VAN DEN BLHGEKSTA5D DEB^?TAD VËülÜNÉT STERFGEVALLEN. vet Vee ten 1» verkoclit worden. O O P I) l Hout dienstig lot dit bedrijf TE BLLSCAMP DOKPPLAETS. <5*4 HEKTAREIN En denzellllen Woensdag, 22-4 .lull zullen ook openbaar verkochtworden ter zelfcler HoiUtede: Te Alveringhem Smishoek). Algemeene binnen de stad Veurne. can fr. 300 00 in de on- Om 10 urc ten N P I V nanoen. iuilen b’j Kern- meal Zoal le al Abeslegen riefitjk" op e bedryf- van Door A. G K CI.VKR. van en Maai en in <lc 'lOt' aan werd den van L --•> de oin- harer wonnen der Notaris slack -T de plaat» >ii St.Seba»liaan. waarde van i, om Bene- - Van in het toed*1 Feest te *®r' VI voorn Charles dit le»1* l'stand 'aU lc“ door n»' te *e" bi»r tricaine, to i 1861, hebben IfiiuVi, H nnr elucbtbalvan tondag, maandag mor t' IS eener F.ri'C pcerd- bede». ouder uitste en de partij ,„T loor do Mev. weduwe ^VlJDVER- De Sekretaris, Cu. Claereboudt. i door van de berg Bolders 1 hebben, i liet tarwe, L hectare 16 aren vlas, sainfoin Op tyd van der luileng»*e°one worden-} de talen va°. Maatschappij E R K van .talleken. Konditien kantore van ’t Bureel C«n 1 voorzien van den heer der douanen Ste. Cecilia. uitscheiding 3. - 4. ’ f luchten te velde. Omtrent 11 hei lat*.'..', 4 hectaren 81 aren boonen, 8 88 aren aerdappels, 1 hectare 16 a erwten, 65 aren be en het achtergras. betaling mits borgstellii de Fluile, uitgegeven door de maatschappij van Veurne Mild en Gespaarzaam. —«4 narden bench i lederen voor de 4 ure juist I •id door Louie Omaarsputstraat, 'lidenliu van Alve- olgende goed 88 centiaren, nd, bekend op lande en gelegen Omaarspul, niet een zwyngel- Juli 1867. Hel Kollegie, Aug. BEHAEGHE1 een ontnomen heeft, liet was vertegenwoordigd door een F.;r— 3 na de eerste ge hebben, nu winnaar voor wel gelegen Juli 1807, ten 3 urc namiddag, (haaf van F laanaereii, bewoond ter dorpplaals van Alvo- residenlie o baar KOOPDAG vau OM UIT GEMEENSCHAP TE SCHEIDEN. ALLERBESTE VETWE1BEN, ZAAILANDEN EN GELEGEN TE S? JAKOBSKAPPELLE, kook de herberg ’t Gemeentehuis, aldaar, openbaar te verkoopen TE NIKUK£JtI»l»finL>L.IC. Op Maandag 12 Augusti 1867, ten 3 ure namiddag, ter herberg bewoond door Jan Houssemaci e, ter dorppl.ials van Nieukappellc, lal M.' BEEHNAERT, Notaris te residentie van Alve ringhem, in eene lilting, openbaar verknopen, do volgende goederen: Eene behuisde en bebouwde Hofstede, met aan- elf afhauglükbedeii, waarvan al de zaailanden en al d*1 graiingeu van eene buitengewoon goede hoedanigheid lijn, staande cn gelegen te S.’ Jakobskappelle, l op 3>4 uurs van de stad Dixmude, en op een I afstand van de gemeente Oudckappelle, groot in ’ig» heele volgens kadaster 18 heklaren 22 aren 72 cent waarvan 14 heklaren 56 aren 82 centiaren met al de gebouwen gelegen lijn in S.' Jakobskappelle, aldaar bekend sektie A n." 19, 30 tul en met 40, 47, 48, 49. 50, 54, 60, 62, 63; sektie B n.’ 7; sektie C n.' 4; ei» waarvan 3 heklaren 65 aren 90 centiaren, gelegen zij" op grondgebied van de gemeente Oudekappelle, doch oumiddelijk palende aan de gebouwen dezer hofstede, als daarvan slechts gescheiden lijnde door eene beek, genaamd de oude A, welke beek de scheiding uil* maakt tuischcn dele beide gemeenten; dit land >0 Üudekappelle bekend sektie B n.** 108, 109, 113en 114- Verdeeld bij aOiche in elf koopen. In pachle gebruikt door de medeverkoopers Tobiof Dumon en vrouw Brigilia De Croat, landbouwers l® St. Jakobskappelle, too voor alle gebouwen ai» ’l)l>r alle landen lot den 1 oktober 1870, ten jaarlijksehei' pacbtprijie van 1534 franks 20 centiinen, boven de lasten, blijkens pachlkonlrakt voor wijlen M.‘" Knre Lodewyk Kobaeys, in leven notaris te Dixmude, den 28 september 1862, geregistreerd. UiTwts. Vrijen doorgang tot exploitatie ^cicr uVllc,., Hofstede, lol op den dijk der Yservaarl, blijken8 getuigen, gebruik authentieke bewijsstukken en famielielitelcit, onver- V0Qr lc brengen, geld, schimp en fraude geweerd. l‘‘" Koop 12 en laatite. Een teer kloek gebouw Huis met twee stagien, geteekend n.’ 5, met 19 arvl’ 22 centiaren Erve alhier medegaande, ten diet>*le van herberg, lijnde thans het Gemeentehuis, te voret* bierbrouwerij, «taande en gelegen te Sint-Jakobskap* pelle, aan hel kerkhof. Dit huis, erve en gebouwen, lijn gebruikt *n pacht door M.’ Honoré Verhelil, bierbrouwer Dixmude, tot 1 oktober 1870, aan den gering' pachtprijs van 100 fr. bij jare, boven de lasten, L i keus behoorlijke authentieke pacht en nadacht. De kooditieti deter verknoping, de eigendom»^' wijten en kadastrale plans berusten telks inlage t*’11 kantnrevan roornoemden Notaris. HOLLOWAY PILLEN. Niet alleen de hartkloppin gen, welke men gevoelt, maar ook die, welke men hoort, beletten den slaap en geven aanleiding tot dc verschrikkelijkst benaauwdheden, die er een gevolg van lijn. Deie Pillen worden voornamelijk aanbevo len om die liekte te verdrijven, omdat tij de tenuw- achtige en iwakkelijke inetisehen versterken, dieveel meer aan die liekte onderhevig lijn dan dc andrre. De Holloway Pillen verbeteren de slechte spijsver tering, wekken de werking van den levcrop, geven werkende kracht aan ingewanden, in toodanige mate, dal de duiieligheid, de schele hoofdpijn, en de misselijkheid verdwijnen naar male de harlkloppin- I gen verminderen, en de zieke, van neerslaglig, dat hij was, ondervindt ontniddelijk eene bijna onge looflijke verlichting. De Holloway Pillen zijn de beste toestandsverbeterende en nfdrijvende middelen voor de reconvalescenten van koortsen, ontstekingen, zenuwziekten, en alle andere langdurige kwalen, die het bloed verarmd en de hersenen verzwakt hebben. -» 1 Alveringhem. Op Maandag 29 Juli 1867, om 2 uro namiddag, tal M.**" BEERHAERT, Notaris te Alveringhem, openbaar verpachten, binnen de gemeente van.' Alveringhem, in de beneden saai van ’l Gemeente-huis aldaar; ten verzoeke der heeren leden van ’t bureel van weldaad van Alveringhem, voor een termijn van 9 na een volgende jaren, in te gaan den 1 oktober 1867, de gTiederen behóorende aan gemeld van weldaad, bij affiche breeder vermeld. Hel kohier van lasten en voorwaarden de pachters solidaire en dat zij dadelijk 1_ van een jaar pachtprijs. kosten dezer verpac!'.,:" :i 4 ure juist namid- Litin De Rudder, ter lidentie van Alve- olgende goed. Bulscamp, ter den Viervoelweg of Nieuwe i-bouwd in steen gedekt met pan- verdere af hanglijkheden cn de erve de gebouwen zijn gesticht, alsook de erve van daarvoreti, alsmede ’t hovenierhof, achter achtergedeelte van ’tslal van w te voren de weduwe Declercq, op gemelde punt scheidende op ecu meter af; den zuidersleii muur van ’tzelve stal. Gebruikt zonder pacht door de wed. Soubin, gepensionneerden brigadier aldaar. De eigendoms-bewijzen,*en de verkoopingsvoor- aarden. berusten 'telks inzage, ten kantore van oemden Notaris. MiWir.'"! T«-n 1 ISHISWI-I.H.-WWM■v.nsr.-.-mciOTiirw» Alveringhem, als vol- volmngt van man llenri Ijot- U..V-, i bevoegd zonder verderen uitstel Op Dingsdag 23 ter herberg in den •lour Henri M.ies-Hosten, riiighem, Zal M.r BEERNAEHT, Notaris ter residentie van Alveringliem, in eene zitting openbaar verkuojien •’i: ALVÊRINGHEM-FORTHEM. bebouwde Hofstede, mei schuur, wagenkot en verdere ge ■1 II hekl.ircn 94 aren 36 centiaren, den grond, wal en hovenierhof, groote i,en zaailanden, dit alles staande Alveringhem-Forlhem, langs de straat i naar de Kruisse en LampernisSe. David Provoost-Sjrgn, landbouwer te ~kt tol l oktober 1870, ten boven de kontributien. in 9 koopen. zelfde Maatschappij ütiivr nhof der Seine, voorgezeten door M. Ber- />r Jejer gticgenheid zulltn er 15 juli aanvang genomen met het proces lreinen op de ijseiea wtgen lngericht wo --l-i. beschuldigd van eenetl aanslag ge- Om l0 unJfg a,0ll(ls (j|iyQ£ gm in den ketter van het Jitadhiiis, door de koninglijke middag, TUINBOLLING 'XNGCONCERT, door de Duinenbardin, in den mant op IN EENE ZITTING, van M?" BfcSTRt B2 ERAGVÏSRR, N°ur'* overgaen Woensdag 1V'“ iiugusty l middag, ter afspanning de Kioon, gr' Veurne, lol de eindelgke Toewijsiug GEMEENTE LAMPERNISSE. t Koor 1. Velweide van eerste klas, gen j weide, groot volgens titel 11. 4,O5,I> i G I bv kadaster wyk C u’ 24 4. I Verpacht aenLodewyk Ghyselen, te l lol 11 november 1868, aen fr. 834, by I openbare belastingen. 1 Koop 2. Velweide ook van eers'e kla> I elf gemeten, groot volgens titel 11. 4,86 I daster wyk C n' 245. Verpacht acn Désiré Vanhoulte, te 1 Engel Portier te St. Jooris, tot 11 növetn fr. 1056-08 c. by jare boven de openlrart Koor 3. Velweide aengewezen by kail n’240, ter grootte van ll. 2,10,10 G. Met xryen ui'wflï ovcr hel noardeimb Koop 4. Velweide opgebraebt by kat n’ 247, ter grootte van 11. 2,24,90 C. Met vryen uitweg over hel ousleinde v nonrdeinde van koop 2. Knopen 3 4,samen groot volgens lite I zyu verpacht aen David Provoost lot 11 n< mits fr, 3'50 by jare, boven do openbare Koop 5. Velweide groot volgens liltl I by kadaster wyk C, u' 250. Met vryen uitweg over het noordeiiul 3 en 2. I Verpacht een Hendrik lluyghe te Avi I ll november 1868, aen fr. 397-80 c. b l de openbare belastingen. Koop 6. Maeigras, groot volgens titel by kadaster wyk C, n' 248. Met vryen uitweg over hel oostcinde v cn 3 en noordeiude van koop 2. Verpacht a;n deu heer l.odevvyk Del l.ainpertiisse, tol 11 november 1868, acn by jare boven de openbare belastingen. Koop *J. Velweide groot volgens titel 1 i by kadaster wyk C, n’ 249. I Met vryen uitweg over koop 8. I Verpacht aen Jozef Vieren en Jozef Bo j Ooslduinberke, tol ll november 1868 aet 1 by jare boven de openbare lasten. j Koor 8. Velweide groot volgens titel 1 j by kadaster wyk C n’ 243. 1 Verpacht acn Pieter Aerltboul te Oosll i november 1868 aen fr. 591,56 c. by ja I openbare lasten. Koop Velweide groot volgens titel l l»y kadaster wyk C u' 242. Verpacht aen Arseen Lahaye te Pol Lodewy k Lahay e tuOostkerke, lot 11 nov aen fr. 323,40 c. by jare boven de opevbt Koop 10. Velweide groot volgens titel by kadaster wyk C n’ 348. Verpacht aen Martyn Natier te Lampei nov nuber 1868, aen fr. 95, by jare bov bare lesten. 1 Koop 11. Bedryfgras groot volgens titel I by kadaster wy k C n'293, l Verpacht acn Serafyn Van den Busschc i fthem, ;ol ll november 1868, aen fr 1 ?b°ven tie openbare lasten. 1 r*:gt vau samenvoeging. i ua-’cns, Li c'l’endomsbewyzen en serkoopvoov 3 tollen, 1 S™, '-Nntore van genormdeuNotai Hit, 5t Denysplein te Veurne. Om 11 ure ’s morgens ZANGCONCERT, Choorzangers-vereeniging de Duinenb J- 'luslhof van Mev. wed. OlLtvitk-lliixtiT. Om 4 ure na middag, ZAKLOOPING voor hel Gaaiplein- Om 7 uro avonds TOONEELVERTOON1NG de Konittglijke Maatschappij van Rbetorika, v volgende blijspelen 1. Trommelaar en Trompetter. J. Jufvrouw Wantje. 3. Oreehaerl ugusi. 1 ure na- Louis Eloy. wagenmaker te verzoeke, residentie .bank, v.windas, reep, kerfzaag, avegeers, s'óhroeper, -'•Ten, en al de verdere ten koopdage Hout: Een wilgen boom vau 2 meters 10 cent.' *Lte; R esschen bullen, waarvan 2olmen zoolbakkcn; *estersche iepe; esschen tafels voor zoolbakken en P'oegliai^^mi. oiinei drieduiuitafels; olmen tafels van ‘*ee duim en half; eiken drieduimtafels; stukken 'an vijf en zeven dlim; stukken van zes en 4 duim; ®cRe zeer groote fioeveelheid abeeleu berd voor *egenplai>kielen, -.wingels, valleijen, gemaakte bus- 'oor wagens, kirren en zooien, 500 drooge spee- ^<n, eegdetanden, (iken planken 'an I duim cn half, 11 ’"eer hout te vclvuldig om te melden. Op 6 maanden tid van betaling boven de koopen iln'1 franks, mil, borg stellende, ter gansche vol- “ning van voornJenider: Notaris. Te samen ’s avonds VOLKSHEIL van YüDRWERKEN. be bewooner» der groote Merkt worden aanz< hunne gevels ter gelegenheid van dit 1- lichten. Volksvermaken orden vastgesteld. eduide dagen, is hel loo ien andere vermakelijk- aan de Politie. de Kermisdagen in eene GEMEENTE behuisde en eli koeist 'Hen benevens I bebouwd.' boomgaarden, gras en gelegen te -•B»»*--- van Forlhein slecht» Gebruikt door liavm kwaart Alveringhem,met pachtrechl lKe' pryze van 874 fr.’, by jare, >2 cent., jj- a{ylchCi verdeeld i half’8“'°r' op den Op Maandag, S.4" Augusti 1867, ten 4 i namiddag, ter herberg de Root, bewoond d( Filain, te Alveringhehi, op de St. Ouina Zal M.’ BEERNAEHT, Notaris ter reside ringhem, openba r verkoopen hel v< Eenige koop. Een Huis, met 2 aren onder grond van gebouwen en hofgron ’t kadaster sectie C n.” 795 en 799, slaan te Alveringhem, op hel gehuclite St. de voorfacc op den waterput benevens stalleken. - cn eigendomsbewijzen berusten voornoemde Notaris. Maandag, 5 Augusti, ten 1 ure boven te verkoopen huis, voornoemden Notaris BEERKAERT, openbaar rkoopen Een deel aardewerk, 3 tinnen plateelen, 9 ge bloemde lellooren, 8 wille lellooren, koperen moor en koffijkan, ijzeren moor, 3 ijzeren potten, i> stoelen, ka», eene kleine kas, l edbak, 4 slaaplakens, 3 sargien, 2 kaf hebben, 2 laden, tafel, schup, langen, blaaspijp, stove, seule, stande, melkpotten, 3 bolerpotten, loog, winkelbankenschalen un gowiglenf. koffijmolen winkelbakken, weefgetouw en getuig, 46 booten vlas, een deel vlassen garen, deel ongezwingeld vlas, (120 bundels), behangsel, horlogie, 2 soepkommen, trog, paal en loele, 4 pakjes gnrun, 3 kaders, I spiegel, 7 aren aardappels, 4 aren rogge en een perceeltje slaapluizen. Dit alles met koinptanten gelde. 00 Zakken va» 00-00 tot 00 Nieuw Sucrioen vau 22-50 tot 00 Haver vau 17-50 tol 00 Bobhen van 00-00 lol Bol'-r, per stuk Eijeren per 26 Er waren 60 konijnen, per kop Kiekens per koppel Aardappels per 100 kilog. DER burgemeester en Schepenen der stad Veume, Willend de orde der Feesten en Vermakelijkheden schikken, die ter gelegenheid der Kermis, vastgesteld Zondag 28 Juli 1867, zullen plaats hebben, Besluit zoo volst Gemelde Feesten cn Vermakelijkheden zijn ge rangschikt als volgt <Jm 8 l;2 ure avonds, CONCERT, op de groote Merkt door de Koninglijke llarmonij. bi-Rabsct. -e na middag: ommegang PROCESSIE. deser gelegenheid Den zelMcn in hel hier lal - vc’ «tk-T-rT— drag van 1839 ons wenteling, t- kendste hoofden, die tweede verloren te l wilde worden. Nu, het belgisch kabinet had voor onze kamer ver- klaard, dal het geeno eischen op Luxemburg had. De afkondiging der diplomatische documenten, die officieel de pogingen van den heer van de Wéyer vaststellen, het kabinet hebbende doen besluiten om zijnen vertegenwoordiger af te keuren, zoo heeft deze oumiddelijk zijn ontslag gegeven. Alzoo verdwijnt van het staatkundig tooneel een der veteranen onzer nationale omwenteling. Te gevolge der verwijdering van den heer do Weyer, is er eene aanslaande beweging i. belgisch diplomatiek korps .aangekondigd. De heer Hendrik Solvyns, buitengewone gezant cn gevol machtigde minister van Belgie te Fiorencie, zou in de zelfde hoedanigheid naar Londen gaan, en door den heer baron Dujardin vervangen worden, die sedert den 30 juni 1858, Belgie in den Haag vertegenwoor digd. De heer de Beaulieu, bij de hoven van Zuid- Duitschland gemachtigd, zou den heer baron Dujar- I din in den Haag vervangen. Deze laatste, zegt men, had zijn ontslag gevraagd, maar het gouvernement heeft het hem geweigerd, van den eenen kant om tot den achijn e.mer ontken ning te vermijden, van zijne houding in de kwestie der afdamming van do Schelde, en van eenen ande ren kant om door eene hooge bediening zijne oude en talrijke diensten te herkennen. De heer Coomans schrijft dat van 1801 tot heden er tien niilliocn inenschcn gedood zijn op de slagvelden. Om zulk getal te begraven, ware er eene kist noodig zoo groot als het tentoonstellingspaleis vau Parijs. Daar zouden er nog vier honderd duizend overschieten. Men verzekert dal de rector der hoogeschooi van Luik den nanm van Benito Juarez gevonden heeft onder dezen der oud-leerlingcn van de inijn- school dezer stad. Er zal een tweede koorzangkampstrijd plaats hebben te Parijs. Dete belangrijke kampstrijd, door gekende artisten en toonzetters ingericht, zal teer ernstig zijn. Er zijn twee koren opgedrongen aan de maatschappijen die mededingen. De strijd zal dus onder hel opzicht dor kunst zeer belangrijk zijn. Ook hebben een groot getal maatschappijen toegestemd zich naar den kampstrijd te begeven. Do 150 voorstellingen van de Africaine, Parijs, van 28 april 1865 tol 22 juni kl 1,51 1,784 fr. 25 c. opgebracht. Een depechc uil Keulen, van I» 30 minuien morgens, meldt, dal du luchtbal zien hoer Godard, welke verleden zg. Hyppodróme te Parijs was opgeslegen, maandag mor gen, in het koninkrijk Pruisen, boven Keulen, is neérgekomen, na al zijnen balast uitgeput te hebben. De dagbladen van Weenen hebben reeds het doel der reis van onze koningin naar Oostenrijk doen I kinnen. H. M. hoopt prinses Charlotte naar Belgie i ie brengen, maar in plaats van te Laken, zou het te Tervuren zijn dat de zuster van den kuning zou wor den gebracht, indien zij naar baar vaderland terug Kan keeren. Het bevestigt zich dat de hertog van Aumalc niet Louis Blancin het bezit is der papieren, keizer Maxiiniliaan in dien lijd naar Europa ndeu. Het assisen thelin, den 1« ,~- an Bcrezow.vki, beschuluigd van plee>»<l te hebben op den persopa van den keizer Rusland. Do tiltingzaal was met volk opgepropt. De vrouwen werden er builen gesleten. N i de lezing der beschuldigiugs-ikte, bekende de beschuldigde de feiten, welke reeds sedert langen lijd vau onze lezers bekend zijn, liij drukte de spijl uil, vao in zijnen aanslag niet gelnki te zijn. Do president bestatigde, dat de jusiitie gtenc mede plichtigen heeft kunnen ontdekken. Al de getuigen werden gehoord. De pr ikureur-generaal Alornas hield de beschul diging slaande. Berezowski, door deo jurij schuldig erkend zijnde manslag, nul verzachtende omstandigheden, door hel hof tot eeuwigdurende dwangarbeid veroordeeld. GEBOORTEN., den 14. Carolus Van Loocke, zoon van Petrus en van Rosalie Vandewatlyne, Gsnt. den 14. Carolus Vanmassenhove, zoon van Carolus en van Marie Vermeersch, Bewesterpoort. den 16. Florent Rabau, zoon van Romanus van Theresia Lacoutere, Zuidstraat. den 14. David Deberg, 9 jaren, 3 maanden 7 dagen, geboren en wonende te Vcurue. den 16. Zeuobie Labaeye, 3 maanden, deu 19. Marie Vansteen kiste, 7 dagen. Dc Notarissen DECAE, te Veume en veringhem, maken bekend dal in den 1 -. die te Vein poort, op Donderdag 25 juli 1867 ter hofstede van t1'. Daarom zyn de gegadigde verzocht ren te gaen bezichtigen in <ie weide, te lerpoort, gebruikt door sienr Bekaert. Elk zegt van Op Donderdag 1.“*‘ Augusti 1867, ten n‘iddag, ten huize van L. bulscaiup, cn ten rijneii verzoeke, Zal M.’ BEEHNAERT, Notaris Ier tlveriiighem, openbaar verkoopen: Alaam: Werkbank, draaibank Veiens en schijven, kerfzaag, nvege beitels, hamers, nagels, moeren, en - •’■■Iiruikl door wagenmakers, i vau -■i 2olmen fels voor en voui ,j medepachters moeten stellen, zullen moeten betalen hel tiende i, om te J~ ichling. uitgesebreven door fr. 120 00 60 00 60 00 30 00 80 00 De Notaris BEERKAERT,te magllii-bber blijkens geregistreerde Anna Thcretia Do Grave un haar in wagie, te Wulpen, Brengt ter kennis van 'l publiek, dat met ministerie, drfinilievelijk en L-.. J— zullen openbaar verkocht worden, op Woensdag 24 en Donderdag telkens ten I ure namiddag; ter Allaerlthuitcnte Wulper, cirka tarwe, boonen, erwetenrogge, maarlsukrioen geerste, aardappels, klavers van 2 4’ sneè, niaiigras cn amat, alles op stam wassende. Al het hooi en het strooi dezer veldvruchten zal medeverkocht worden, als naar gewoonte, niettegen staande alle tegenstrijdige geruchten die daar*an uilgestrooid zijn geweest, geruchten die wij va|sch verklaren en zonder eenigen grond. Dezen koopdag wordt gehouden op 6 maanden tijd van betaling, en op konditien ter dagen der l veiling voor Ie lezen.’ I xi 1-1-.-^ri- 1-1 SMWUJ^H ,U.-.;,.'.-SWlt- van Op maandag 29 juli, 1867, ten 8 ure en hal gens, ten sterfhuize van Leonard Delporle, Smishoek, Zal Mr. BEEHNAERT, Notaris te Alveringhem, open- baarverkoopen I Eene kas. buffet, horlogie met kas, bedstede, 2 ta- fels, stove cn toebehoorten, 6 stoelen, tang, schop, termijn ld bureel behelst dat stellen, cabaret, i, bed- ''tellooicn. .ev l en meer. melden. bestaende y(hëmdèns,elc-' *,z rwSGV’ nanoen, -eerder, t: 'de achleip' koopdag om huisraad, beeslialen, enz. te i laets tan l eu vi sieur Benedictus Brkar voorafgecaan ivets ter gelegi 1. De prijzen voor de vérdere schikkingen w 2. Gedurende boven aangi gelaten Feesten, Bals, Spelen cn n heden to geven mit4afv raging 3. De Politie-klok zal gedurende niet geluid worden. Ten Stadhuize deu 10 Op Maandag 22 Juli 1867, ten dag, ter herberg bewoond dcor dorpplaats van Bulscamp, Zal M.'BEEHNAERT, Notaris ter resi ringhem, openbaar verkoopen het v Ex.sigk xoor. Binnen de gemeente dorpplaats, van zuiden Straal, een HUIS, gebouwd in steen gi nen, met zijne waarop noorden dit huis en Dieryekx, den zuidersten messen, ijdele van dit sterf huis af hangende. Alles op komptante betaling. van schoone Op Dyntdag 28 July 1867, om 2 uro huize lest bewoond door Aloisc Dedeurwa Feurne, in de l’annestraet, op gL sieur Nevejans-l.oonis, 'Aal meester DEGAE, Notaris te Feurne, houden van alleihande slack van menagie-goederen I bestaende namelyk in Glas,- gleis,- koper, ijzer,- tin, blik- en Aerde- werk, 1 porcelynen déjeünerstelsel, ronde tafel, 2 tafel- dwalen, lepels, fourchetlen, tafelmessen, groot cabaret, 1 ledekant met ressoi tbak, nachttafel, wollen matras, hoofdeinde, oorkussens, lakens, wollen sargien, bed- spreije, porcelynen inktpotten, posturen, tellooren, soupelerrine, lavabostelsel, choone kleerkasse, 2 be- zilverde kandelaers met idem bollen, koffer, andere roerende voorwerpen te lang om te metaen. Kleederen en andere voorwerpen Al de kleedcren en linnen door den overleden nagelaten, bestaende in élastieken broeks, frakken, gilets, '•--«'lens, etc., etc. Alles op konditien toen voortelezen. •mm z ws jw».»»— j«iwiwd SCHOONE KOOPOAlG van en JFagenharnas, liius,^^, allaem, Foeder en F nichten te TE MOERE, (1000 GEMETEN). Op maendag 22" July 1867, om 2 ure nanoen, ter hofstede bewoond by sieur Jacobus Claeys, in de ge meente Moere (1000 Gemeten) langs de Slinkaerl- strael, digt by hel Gemeentehuis, Zal M‘" DECAE, Notaris, ten verblyve tier stad Veurne, openbaren koopdag houden van: Alleihande slach van Jlenagiegoederen, bestaende namelyk in yzcr-, tin-, koper-, glas-, gleis-, steen- en aerdewerk, beddingen, stoelen, tafels, banken, I kleerkassen cn meer andere roerende voorwerpen gevvoonelyk in een menagie begrepen. Kuip- en Kernallaem een kern met staen en toe- behoorlen, standen, kuipen, water- en melkseulen, zannemync, rooinstande, boterscholels, teekenaers, enzoovoorts. Beeslialen: een kachtelmerriepeerd, ztiigeling- kaehlel,3 ruelkkoeije», 3 jacrlingossen, 2 driuke- lingkalvers en ’l pluimgedierte. i 'Aool- en Wagcnharnas 2 amalbeslegen wagens met y teren assen,zool, ploeg, 4 eggen, loile, enz. enz. Fruchten te velde'. 2 heklaren 62 aren tarwe, 7 hektaren 50 aren haver, 87 aren boonen, 44 aren zomerkools, 1 hektare 75 aren vlas, 88 aren aerdap- pels, 88 aren rogge, 88 aren klavers (2" snede). Foedei 800 bondcls klaverhooi. Fooi wei pen van ondei scheiden aerd: houwen, ra kels, spaden, dry baken greepeu, dorscbalaem, vor ken, windmolen, brandhout en meer ander roerende voorwerpen daer te bevinden. Op konditien toen voor te lezen, ei: tyd van beta ling ten kantore van M“' DECAE, Vleeschhouwer- straet, n" 27. SCHOONE Kernalaem, Beesnul.-.i, Zool- en IFngen- ‘■'•■■-'oi en I ruchten te velde, TE VEURNE-BEWESTERPOORT. Donderdag 25 July 1867 cn volgende dagen 12 ure ’s noens, ter hofstede bewoond door 1 diclus Bekaert, te Veurne-Bewesterpoort, Zullen de Notarissen DECAE, te Veurne, eu ROLLY, te Wulveringhem, koopdag houden van: Geheel den lluisraed, beddegoed,375 kilos gerookt zwynen vleesch, al Int kuip- en kernalaem, eene groote hoeveelheid voeder, land- en 'lorsch.ilaein, brandhout, gedorschen tarwe, haver, boonen, kool- zaed en erwten. Felle Fee. k zestandsche veerzen, tweetandschen os, 6 jaerlingen, die zullen verkocht worden met grasloop tot 11 november 1867. Beeslialen. 4 peerden, wauof 1 met kachtel, oud 10, 8. 7 en 4 jaren, 18maeuder ruin, idem vilke, hengsleknchlel, ezel, 10 nwlkkoeijen, 6 tweelanrische veerzen, jaerlingslier, 7 drinkelingkalvcrs, 6 verkens en het pluimgedierte. 2 nieuwe breedwielwagens. 2 smaluv-.-,, resso.rtkarre, 3 karren, 2 ploegs, 2 zooien, '.J tollen. 7eggen, slede, alesluk. eggetanden, enz. blaaspijp. OM UIT GEMEENSCHAP TE SCHEIDEN. VEHKOOPIXG van een

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1867 | | pagina 2