V E l II E. V A A ZALF HOLLOWAY WÉRSÏiW ïW e u bale h GROOTE VERKOOPING. Berigt aan de Duiveniers. T W E I D E N II E T A KOOPDAG BENJAMIN DECONYNCK, HOKLOGIEMAKER, BE KEN DM A KING EN. G O E D E R E A U 1 S R A A D, HOFSTEDEN, te Clercken cn JVoumeii. VERKOOPING van drie allerbeste M.r ADLER, REEN MEDECYNEN HEER. P* 1X EsiuLis ra vincnrra te vans, nkerke langs dc Pannc-calchiede. WOENSDAG 24 JULI 186". lol hel V II JU Jitel en v»n de I en vel en 5700 Genezing en troost voor de bedlegerige. den, waarmede hij in oenen dag 50 paar kousen breidt. Be machien is zoo gemaakt, dal door eene enkele beweging van de hand, u'e platte steek in eene geribheldg kan veranderd worden. Veurne, .lull. Er zijn ter merkt aangebraeht kocht geworden 15,000 eijeren stukken boter. zaak geweest. De schade is weinig bedui dend; niemand der beambten, ofschoon in groot getal, ter oorzaak van de markt, werd nOUIlSUB D ÉTUDE. niet missen van weg te dragen. Jan van Damme, werkman te Bons* selare, tien 1 i dezer van het gehucht den Ruiter terugkeerende. is door een boos- doener aangerand, die hem vier messteken heeft loegebrachl, welke gelukkelijk niet doodelijk zijn. Ben 10 dezer maand, was P. Lafaul, oud 9jaren. le Meulebeke wonende, een vijftigtal personen gaan vervoegen, in hel 1 1 vlas werkende; deze personen zouden dil kind eene zekere hoeveelheid genever doen drinken hebben. Ten gevolge van deze 1 overdaad, is de kleine ongelukkige ’s ande rendaags overleden, Het parket van Kortrijk heeft zich reeds ter plaats begeven. Zondag inorgend zijn ongeveer 160 burgerwachten over Harwich van Londen te Antwerpen aangekomen, met den steamer Zealous, die feestelijk bevlagd was. Toen het stoomschip voor de slad kwam, be groette het dezelve met verscheidene kanon schoten. Eene groote menigte slond op de kaaien en de geestdrift was zeer gróót. De meeste dezer burgerwachten waren Ant werpenaars. Vele uitslapdoeners keeren over Oostende naar hunne haardsteden en men schat dat er reeds 800 Londen verla ten hebben. Naar men beweert hebben de Belgen verscheidene prijzen gewonnen te Wimbledon. Men bid ons bekend te maken, dat de lokale kring van den onderrichlingsBpnd te Veurne, op maandag 29 juli eene open bare zitting zal houden Ier gelegenheid zijner inhulding. Boze zitting zal in de zaal van hel Stadhuis genaamd Vcrlrekkamer, onder voorzitterschap van den heer Jules Tarlier, professor bij de vrije universileit van Brussel, voorzitter van den Bond, plaats hebben. Een-ieder weel dal deze vereeniging, die lokale kringen in hel grootste' deel der voorname steden van hel land gesticht heeft, voor eenig doelwit, de verbetering van het onderwijs heelt, zonder zich in geener deelen mei politieke kweslien le bemoeien. Hel onderwijs is hedendaags de eerste noodzakelijkheid van alle de klassen der samenleving; hel is hel dagelijks brood van het versland en !iel behoedmiddel tegen de ellende en de ondeugd. Hel werk door den onderrichlingsbond ondernomen, kan dus niet missen van een-iedérs goedkeuring Iteclitevlijfiie ki’oiiyk. door den bliksem getroffen. In minder dan een uur lijds was men hel vuur meester. Hel bezoek des koning is lol het aan- slaande jaar uilgesleld. Ook de tentoon- grammas gemeld is en dal geene van zijne voorzalen, i nergens i Een Amerikaan uil den slaal Con- hebben. Hij heeft ook vergeten dal onder hel be- iJicbt-enjIUmmaiism. t kostd^ volkomentlyk de slechte Spijsvertering, maegO',,;,l|C ’’"K üomen ïy E- DÜCLOS w K. DOBKELAERE, apothekers, Qoststraet, te Veubbï. OD DOjSl)l$BA$ PJAUgJJSp 1$>7, om «J ure namiddag, te Dixmime, in de Concotde van: Blad IMxnmde. Woumen. Caeakerke. Te Alveringliem Smishoek Ittgezonden A.rtik.el. DEN IIEElli: riTGEVER VAN HET ADVERfEKTIE-BLAD, TE VEURNE. In zijne sermoenen van zondag lest, ge lijk uii wel weel, iteelï de beer deken van de ciirislenheid bitterlijk uitgevallen ICgCll 1867, de goederen behoorende hol programma der feesten die alhier. Ier i j gelegenheid van de aanslaande kermis, zullen plaats hebben. ,(le pachters solidjti Wal moest de heer deken coen, indien hij zich van de regeeting lo beklagen had? Mij dunkt dat hij, als gevoegelijk man, zijne aanklagingen vooreerst moest doen gelden hetzij in persoon, hetzij bij brieve, aan hel schepcn-kollegie en de antwoord en beslissing van deze overheid afwachien. Maar daar hij dil niel gedaan beeft, heefl hij eene groote dwaling begaan. Wal vermogl de heer deken niel doen? Alen schrijll uil Leuven, 19 juni Sedert dezen morgend 11 1/2 uur, lol zeer laat in den avonu, is er geene enkele lelegralische depccbe kunnen overgebracht worden, ten gevolge van een voorval, dat de bureden en toestellen in wanorde ge bracht heeft. Be bliksem, die op hel lele- graalbureel is gevallen, is daarvan de oor- j TE VEERDE, stelling van schoone kunsten is volgende jfuir verrfchtnen. neclicnt heeft eene brcimachien uilgevon- stüur van de heeren burgemeesters llril en andcrlteyde, er l’elken jare,op den eersten zondag der kermis, eene danspartij plaals had in de zalen van het stadhuis. Herinneren wij hem v<?rdec dat op hel programma van 1859, gehandteekend dooi den heer Vanderheyde en gedrukl bij Ron- Itomme, onze vermaarde processie aange- kondigd is Ier zclver tijde van een bal .op bet stadhuis gevolgd van nog vijf andere bals en danspartien. Zie daar de eclilc waarheid. Oordecll nu! Een onparlijdiye burger. O PEN BA BE VERPACHTIN G v.i n K O O I* O 2V G Dynsdag G.*1'0 Angusiy 18G7, heiberg de Preekboom I IV S T E L; OVEJHk^E^kG; 1/2 l, n 7. tc winnen voor hoogste» instelprys. CONCOURS VAN DUIVEN OP AMIENS, Gegeven door de maatschappij la Binaissance, in de herberg la Beuniou, bij Louis Bril, le Veurne, prijs een verguld eermetaal. 2.4* id. een zilveren id. AIGRAZEN EN ZAAILANDEN, :appello, Schooi e, Lampernisse en Qurl. cappelle. Gemeente Ramscappelle. Gemeente Schoore. Gemeente Lampernisse. Gemeente Oudecappelle, TA5DMEESTEK, Leuvenplaats 3, te Brussel, relclijk zijn Donderdag aanslaande 25j„[i, ure ‘s morgens tol 12 ure ’s middaCs de la Noble Rose Le Veurne. „e^Mdsmeel: WEVALEIMTA AKABICV DU UAKllY van;Lon<k„, kinren aewooiie verstoppingen slym, windeii, hartkloppingen, diarrhe». Geen gebruik maken van den H. predik stoel, om de burgerij,zijne eigene broeders, tegen hel oppergezag oplehiiscn, en stads overheid, zonder redens, aanlelaslen. Dil. is ongetwijfeld nogeenen zwaarder misstap. Maar van wal beklaagd zich tie beer Bilo? Hij beklaagd zich om dal de Pro cessie van de sodalileit aangeduid is op hel programma der feeslen en dal er des zomlags-avond een bal gegeven word op hel stadhuis. v Deze heer heeft uit hel oog verloren dal sedert ceii aantal jaren gezegde processie, onophoudelijk, op alle dc uitgegeven pro- noch hij zelve, dies aangaande geene aanmerkingen gemaakt Diplhelia, Bronchitis, Zwre ten, Verkoudbeitl. Alle Verscheidenheden van Huid Onislc* pitvrv Xt l'--1 Zeere hals, Hoes- tl van Huid Onislt’ king Scrofula en Scurvy. Waterzuchtige verzwellingen. Hetnoroides, Fistulas en Inwendige Ontsteking. Ongeregeldheid van de Njeren, Steen Graveel. Beide Salf en Pillen moeten in onderstaen' de gevallen gebruikt worden. 'iis** ter SUPPLEMEPA ADVERTE.WIE-BU te te ff I Op A leu beloopc van verscheidene en bankhuizen, veroordeeld lol lijnreu ge- 3000 fr. boet, liet m .xituiim der straffe. 8rOot ^j< 287, *ijk 'ster. 1 van *- 0'1 p. tier l.e Secrétaire, MONTIIAYE. ..->•«*. OTtaMKR-V I --- i I eri •’•crei, Maaigrazen niet I erdere inlichtingen te bekomen 1 >n DE BRAUWERE te Per»yse en tele. l.r Commission Provinciale des bourses d'étude de la Flanste Occidentale jiorje a Ja ronnfissgnce intéiessis que la bourse suivants est vacante; [Ine bouiif de 200 francs de la fondatiou Dicakdt el JsaJ.s D». (.OSTSWItts, de Furnrs, Iti veui des patents des fondaleurs, et, a leur dêt j -• tc Kotan, te J va»; "ovC|D- Lij C' Uo<te e" PROOI De cörrccüonnecle rechtbank van Kijsel heelt den genaumdun R. Pollet, oud bankier te Roubaix, beticht tun talrijke aflroggelarijen meer dan 4 muliocn, in nadeel van handel vang en Deze wonderbare Salf werkt als tuoveraclitig in hel verlichten en genezing van oude zweren, wonden, kwacde beenen. ulceersen eruptions der huid; wan neer dezelve op de oppervlakte gewreven, dezelve dringt door en zuivert elke pinet* by deszolls door- loopen en oefend de gezondste invloed uit over de in- wnudjge cpnslrucüe. Vcyefve.gepepsl door zuivering alle ammalicale sappen waermede neï in contact komt en daerliy bevorderd eene gezonde en voortdu rende genezing. Voor leiders van de unrtelciide pyn van rhuiua- tisine en jicht, deze Salf zal onschatbaer schynen. Na formènting met warm water de verzachtende wer king van deze Salf is wondert) k: het schynl ten eenemale de infl.imalie le verminderen, maeklde pj n draglyk, vermindert de zwel liug, hersteld naluerlykep omloop en verdryfd ^e kwael. Voorde bovengenoem de kwalen de Sall van Holloway en de Pillen zyn on. wankelbaar aenbevpkti. neêrgclcgd. apotheker te t’eurpt' I in het ooé, Zuer, koud, vocht, br.i'klust 'int het van den buik, van het hert, dér zyden en van den rui;, alle peloosheid, hoest, aemborstigheid, verkoudheid, fpospypo1'1 Ö-—unpuiiinn, urntnij; 'vdHcnde ziekte, verlies van het geheugeil, pi'svided', rh'tnnali»tl>’)i icei.oy, "U" “j‘"Y.L"Z«enJ»tdrtdèn, prikkelbaerheid ep ontsteking der zenuwen, kwalen en armoede van bloed, waterzucht, verkoudheid, grip/' koorts, moederkwae j „„krachtdadigheid, mi|tzji;kte van zwaermoedige gedachten. Zjy ii insgelyks het beste vcrsterkiAgsfdiddel ’VSoi'®' nersoonen vat. alle ouderdom, kloeke spieren en vast vleesch vormende. 11 L' -uj gezondheid van den H. V. is uitmuntend, vooral sedert dal hy, zich va» ltd .uithoudende,zyne maeltyden doel met he Revalenta Arabica ^u.Bartv. die wonderbare uitslagen op hem esmi< gevoelt van dit uitmuntend meel, waervaw’hy «xn scnblcfvol op iedere maeltyd neemt.» Correspondent van de (lasétte du midi - - van’Plnskow, hofmarschalk, van eene maegonlsleking. - n. 88,184, de vrouw van mynh. L. Dury-Jninel, 1 5 52,081. mytih. >er g de brenen, de lenden, dc zenuwen, oogen en hel hoofd.-- n. 62,815, mynh. J. J. Noël, van 20 jaren slechte spysverteerintf 1— de maeg. - n'Sl.-Romaine des hk;z (^ntet-Loi rp|. Gap.zy dank, de Kevalenfa Arabica, heeft een einde gesteld aen t pynet! in de zenuwen -i> bj iwe’etingen en slechte spvsV^tleerJngeii, óm nï’y öp nieuw den»kósü>aren schat der gezondheid toe tc ilaen. J.Comparet, P"*l,’Y Jchrikkelyke tnaegpyuen, nacow.j^ Stuart, van 3 jaren algrysely ^e.zenuwsmart, van scherp rhumatismus, slapeloosheid en nfkeer van het kven. -- 'Ni 46,*, n. 44,816. :i n‘.^rt(-vn zenuwkramp en hardnekkige verstopping.’ -N 4bp4'/2,‘ióytth. Baldwin, van volkomene vervulling, lamheid d-r leden de kolonel W ai»on, ^„uheid. 53,860, mej. Gallard, in de groote S.-Michielstraet, 17, teParys, van longcnvertieriirg, die ongene, sbaer wasverklaerd i" 1 van buitensporig iet J b ,ve„ Kaf. Heden 1866, geniet zy nog allyd eene goede gvzdilUheid. Deze koslelyke geneesmiddel bezuinigt duizend mu l zynen prJ*'j cn haer nog slechts nu i (^oo ezingen bewerkt daer waer nllc andere med<cyne Was' ziiislukt.DU BARBY Keizersstrnet', 12. Brussel. 1^4 kil.lfr. 1/2 t andvl e reim dieii; iet franko tegen een postiuanda» t. Aen dezelfde pryzen, qechpkolateeidc llevalenta tan du Party Uilsteekend vo. dsel voor o"1'j., fr., 1 k. 7 fr.,o k. ,5- - vovdend gelykmakende en versterkende de zenuwen cu devliesschen, zonder ten minste hoofdpyu et> verhilzingen nich andere l)i"‘v en avondmacl'olmae £ruik tl. veroorzaken. V*utae. Urwkli. vaa wed. Ijckebder eu Zo«°- Koor I. Een schoon Woonhuis, laatst gebruikt bij de weduwe Van l.ic|>lgyvelde. Koor 2. H. 0 43-40 C. Maaigras, gebruikt bij G. Blonime Koor 3. 11. 1-04 00 C. Waaigras, gebruikt bij de weduwe Bruynooghe. Koorts 4, 5, (1, 7 zs 8. H. Zaailand, ge bruikt bij de w/duwe Rojisoni'-r. Door ’t ambt van den Notaris STEVERLYNCK, Uixmude. van m-undag 20 juli. 1867. ti n U ure en half 's mor J“ J 'V1 ’’v-ci, iivcii na (>en yp|gt.n(je jaren, in te Ih-eft de eer het publiek ter kenuis te brengen, dat te rekcni'ii van 22 juli 1867, zijne wooning zal verplaatst wezen uit het huis bewoond door Benoit Coppein, in hel geen lest gebruikt door sieur lloubourdin, Ooslslraat, n.“ 43. Ter dezer gelegenheid laat hij weten, dat men bij hem le koop vindt een schoon assortiment Pendulen, Slaghorlogien, enz. en hij beveelt zich tevens bij voortduring aan zijne menigvuldige klanten. loebehoorende aan l Umcel run Weldadigheid van Aloei inghetn. Op JLiamlag 29 Juli 1867, om 2 ure namiddag, wil BEERNAERT, Notaris to Alveringhem, opeilbaar verpachten, binnen de gemeente van Alveringliem, in de beneden zaal tan 't G.erneente-huis aldaar; ten verzoeke der heeren leden van 't bureel van weldaad van Alveringliem, voor een termijn van 9 volgende jaren, in te gaan den 1 oktober aan gemeld bureel van weldaad, bij nfliehe breeder vermeld. liet kohier van lasten en voorwaardi-ti behelst dut re medepachters moeten stellen, en dat z-ij dmlelijl. zullen moeten betalen hel tiende van opn jaar pachtprijs, om te voorzien iu de on kosten dezer verpachting, des fondaliou Jtsa fa- uu, /onaaieurs, et, a le'ur~di/aut, des jeune*; gens ,de F.urnes,; póur i'lHude. du droit, pendant trois ans, dont une annis dans la logiaue et les deus années suivanles dans le digit civil. Les ptitendants a Cette bourse, doivenl adresset leurt dentandes, avec les titres a l'appui, düinent af/tanchies au P/isident ou au .tufci elaire de la >ui- dite Commission a Bruges, avant le l aoüt prochain. Lc Président, DEIUDDEIl-J)lJJAllDl!t. van rwaarder BRIL le Veurne, zal op Maandag 17, om 2 uren namiddag, overgaan bimien nte Adinkerke, ten huize van Fiancu -Ptysse, wonende aan het buitengoed van Louis Ollevier, grondeigenaar le Veurne, olgcnde goederen, te weten •goederen. Kuip en kernallaam, bedde- nderbedden, sargien, melkteelen, vorken, indmolen, veel strooi en eene gdt’ue i-zel- essorls. Mitsgaders eei.e groóle hocveel- verdeeld in verschelde koopeti. ?n. Driealderbesle bekalfde inelkkoeijen, fdert schotter, een veerze jaarling n twee Ivers, eencii goeden ezel met kechtel, 5Q ijf haaiidcn, twee hennen met kieken» e„ met haan.de kiekens. •n. Een hectare aardappels welk in k00- i geleid worden ’telks gerieve. 43 aren pen beneden de 20 franken compiatii i op drie maanden lijd van betaling voor i daar boven. en Dynsdag 2O.““ derzel»c inaend, in d’herberg 57. Jacob, beide te Clercken, telkens om 2 ure juist namiddag. VAN TWEE SCHOONE EN GOEDE De eerste groot II 17-98-50 C“, gebruikt door Francis Soenen, te Clercken, tol October 1872, mits 1600 franks jaer». De tweede groot H. 20-11-03 C", gebruikt door Philipp- C.isleiein lo Woumen, lol October 1871, oen 2050 franks jaers. De vrilvoorwaerden ten kantore van den Notaris LAURENT PROOT, tc Woumen, naby Dixmude. np R W S K A M P KEIIMIS-VRYBAG, De maatschappijen cn liefhebbers worden verzocht mede te dingen. VOORWAAllDEN. Art. I. Donderdag 1 Augustus, van 8 ure tot 10 1/2 inschrijving en teeken van Duiven door dc hoofd leden der maatscliappij. Art. 2. De inleg is bepaald op 1 fr. per duif. Art. 3. De duiven zullen Vrijdag 2 augustus in do statie te Amiens losgelaten zijn ten 6 ure ’s morgens. Ar.t. 4. Dc duif van den overwinnaar zal moeten in het lokaal lovende gebragt wezen om de gegeven teeken te kunnen bestaligen. De prijzen zullen denzelfden avond gegeven worden. Men laat weten aan een ieder dal er lus.clien al de liefhebbers van Duiven dezer stad op 30““ Julius, zijnde Kermis-Dijusdag, eeuen Duivenprijskamp zal pinals hebben. Voor alle conditiën men begeve zich in de Hand boog, alwaar den inleg zal plaats hebben lot den Maandag 29““ julius om 10 1/2 ure’s morgens. £74 segge het voort. OP DONDERDAG 1 AUGUSTI 1867, e namiddag, ter afspanning den veile, - AIMÉ DE BRAUWERE, Notaris jhenkomst van M.»« PRQOT, ..„„r overgaan tot de openbare verkoopihg Partij Zaailand le voren weide 1-20 en bij kadaster sectie C, 70 palende noord dc Letj’etaari, n koop. Partij Zaailand groot bij tite| g daster sectie C n.’ 301; 11. 1-43-30 st en west. 3. Langwerpige partij Zaailand -94-96 1/4 en bij kadastdr sectie i0 cu 4 aren 96 i/4 voorden uilwt .uidcinde aan de Leijevaart. 1. Eene allerbeste Velwcide groot bjj |6 en bij kadaster sectie B, n." 548, -03-60 gelegen van noorden cn digi draal bij het gehucht Shoorbakke. L Eene allerbeste Vctweidc zijnde da»; root bij titel 11. 1-68-44 en bij kol,"1 ti.“ 279, IL 1-62-00 palende met de„ aan het visscherslraatje en met den no l aan den volgenden koop. td' 0. Noordoost aan voorgaande koop 0 Vctweidc zijnde ook darinkgrond groolT'- 3-06-44 en bij kadaster sectie C n,« 30 C, palende noordoost aan eene laarover de straal. IL 0-60-90 Maaigras gelegen in je de Vlae, seelie B, n.' 174 van hel ka(|.„ I. H. 0-97-30 Maaigras,'ieciic B, i,.> |g(J ister, gelegen zuid aan voorgaandei, jor de koopers in gebruik te tred evene goederen, te weten e Zaailanden met hel sclieercn hten van den groeienden oogst. 1 de Weiden en KORREKTIONNELE RECHTBANK VAN VEURNE. ZITTING VAN IS JULI. Louis üepoorter, werkman le Veurne, 1 111 mud gevang, over slagen cu verbreking van afsluiting. ZIT11NG VAN 19 JULI. Pieter Cade), werkman le Leyscle, 3 weken ge vang, over slagen en wouden. Pbilippus Vanzèebrouck, rondleurder te \eurne, 1 maand gevang, over nn-depliciitigiieid aan diefie. en, dbyrrh maegkramp, ei -*«ii<n>ir, vat en krachtdadighcidi' mi|lzji;kte v^n alle ouderdom, kloeke spierenen vasj vleescji vormende. c---k”- n gezondheid bij kadaster sectie C, »*»id <17n’ 1-47-23 strek- bij L, n? 27| Palende i„ ud van zwangerschap, rtiaegpyn, maegzuer en .,t .„is der lever, der zenuwen, der keel, der locbtpynen van su-king, teei.ug, hairvorm, uitwerpingen, zwaermoed.gheid, bleèk’kl- ur, gemis van warnile, frischheid en kracntdadigheidi mipzi^te van 'Jc iL Lr kinder n en persoonen van i mnvv. 1W 1' 'treksel uil 65 000 genezingen. Gzszziasv** dzh Pars: «Rome, «I Juli 1866. De gezondheid van dun iï, V. i r penc.-smiddel onthoudende, zyne maeltyden doel met he Revalenta Arnica ,l{u.Barry, die wonderbare uitslag. 1 voordoelen pryzen wellfe zy gevoelt van dit uitmuntend meel, waervarfhy Urn sclmlefvol op iedere maeltyd nc jutsiekln» - - n» vrouw van mynh. L. Dury-Ju* ..k.,.» van leen schal der gezondheid èti olke zy gevoelt Deze aerd van’ uAgAk-fdliuifcii' kuiMteu gcncWn worden door Salf, door dricinacl dai-gs de hals borst rfjn de,^u>;«vgraed ,y^n,<l^ zieks.' in Ic.wryW' Dez^Lve zal weklra-indriogoïr.elv’Oogclftliykkelyk f lichting KVYy-'H^j^llft en Bronchitis, deez behandeling cn zekerhc'id acn^qwpnd wi piet bekend ooit in gil|rqkc le Deze Salf is zekere genetiiig meest nigi-wortctde hul“ a kwalen i -"Y ••■iiiiii;. nimne longenvcrticring, die oiigend sba.-r g£A4d>iiJcid kumn - drieniacl daegs de hals ,en. lef* .Y^n.-lp^neu^i, Koude !»*g «uvt gerustheid orden, indi;rda,ed hel zyn gebleven. Deze Salf is eene zekere genezing voor RitigwOrt®, Scurfy, Scrufula, en voor de meest ingewortetdc h»'/ kwalen waeraen het tuenschttlyk geslacht önderhé',’1 is. Dezelve kunnen niet spodtfifjer in zekerder g<’l1c' zen worden dati door het gebrtiik Van Hollowny’*S«D' legelyk met hel gebruikiy|u>F beroemde Pillen wrikt zoo krachtig op hel gestel werken en hel bloed io° zuiveren dat dezu kwalen geheel cn al uil hel 8^' verbannen worden, en het gestel eerie voortdurend' genezing ondervindt. Neem in acht voor deze govaerlyke en gchei101 kwael welke gcwooiilyk by Ons oven als zachte 8C' voelloosheid of als geringe geelzucht zich verlm’11’ waervan weinig of geen notice wordt genoiiien nl»0'! reus de beunen gezwollen zyn. De oorzaek van d' k»ael moet aen de lever of in de uiaeg gezocht wot' den; daerom gael direct te werk, door Holloway’s be ruchte Pillen le nemen naer de gedrukte instuctie wryving de Salf goed over du kuil van de mneg e» rechter zydu al waer duze organen leggen. De meist' waterzuchtige gevallen zullen spoedig door du te ,'1' inen gewerkte invloed van Sail en dc Pillen gei»'*1’” Deze kwalen zyn zeer ellendig voor liet licbaem c" de geest, verkoel do delicatesse verbeij’d dezelve ar" de bekendheid van den beste vriend. Mensélien lyJ*’ jaren aen hemoroidus en dergeljke kwnlen w.innl'l’r ty steeds hebben g> bruik gemaekt van de Hollo**’ Salf, met oogêiiblillitil^ko hislp, en HiiiTieigene g<"r zing bewerkt zonder het vuni leiidc van het uith gp*’’ van hun kwael aen ant|eH)n. J)e PUUm wyrkeu ar»0' lendcels met de Salf, dajjr zy tirl bloed zuiaeren^d*-* zelfs omloop regelen, du aengr(|ane, declun vernic*' wen, en het tfèireele gestel vernieuwen. Worden oogeublikkelyk verzacht en lenlaelste üT nezoii wanneer deze Salf is goed gewreven, iweeiu’' daegs, in dezydu op de plaels var de nieren, wart111 het langzamerhand dringt, en byiia in alle ge»»"®* oogcnblikkelyk verlicjiling geelt; maer aoiihoud'"t wil een volmaekle genezing bewerken. Kwade boenen, slechte borst, verbranding, van mo*kiets, coco bay chiego voet, wintervoet1-1' springende handen, eksterooguu (zachte), kanker, K zette en sly vu gelederen, eleplianlinsis, fistulas, ji®7 kliertwcllingen, pyn in de zyden, hemoroides, r*1'’. matisme, schurftig hoofd, zeere teepels, Zee re k®' huid kwalen, schurf, zeere hoofden, gezwellen, ulc«(’ verwondingen, geeuwingen, OMSTANDIGE INLICHTINGEN ZYN BY ELKE DOOS C' POT GEVOEGD. Worden verkocht by de Apothekers fr. 1-50 c. 3-75 c., en 6 Ir. voor eene doos of pol. Voor den verkoop in ’t groot vervoegc men zich den ProfesAlr HOLLÖW <Y, Slf.’StriAid LONDON- Volgens de wet Te bekomen bij E. Uuclos, ItV V'' irgatiën n^ lips^n>^r het -s B’-iivesi volkomentlyk de slechte spysvcrtering, birrhea, oyzvjcl|inceti, duizeligheid, gedoinmel in het oor, lut-r, koud, vocht, br.i'klusl ivoiiiteltenikvler iha eg, flér leiiutrt, vnn den buik, van het hert, dér zyden 'en van den r »n arU>n< - peloosheid, hoest, aemburstigheid, nde verlies -.-iicii en armoede van bloed iwaennoedige gedachten. Zy is insgelyks het vormende van den H. V. is uitmuntend, vooral sedert dat hy, zich [en op hem verwei.l hubben. 'Z. ll. kan niet (P’Y'Y by Charleroi, van verscheid®",, myi>é 18 nfkeer van'be7kïè7 - nop* üt

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1867 | | pagina 1