V A A’ V E l i< A E. PILLEN HOLLOWAY - GRODTE VÏRÏOraï.” VET WEIDEN, BEDKYE EN MAEIGKAZEN T E I D E il, iRAZEtN EN ZAAILANDEN, ildle, 'Schovro, I.ampernisse en üUile. cappelle. HET AAK BEKENDMA KI NEEN WAGENMAKERS ALAAM, en veel Hout dienstig tot dit bedrijf TE BULSCAMP DORPPLAETS. H O F S T E fi) E N, te Clcrcken cn Woumen. MEmiPM^RARiNG- GEEN MEDECÏNÈN MEER. en krachten weder te bekomen tonder HUIS MET ERVE, ie Alverjnghem, dorpplaals. E T W E I D E jelegen te Oostvleléren. E VV 1 Z i N G IERK08PING ‘1 A te .1 BEESTIALE.N EN VRUCHTEN TE VELDE, Adinkerke langs de Paiiue-calchicde. Veurne, Xtl «Inli. Er zijn ter merkt aangpbracht en ver schadelijk uitwerksel op de poldervruchlen. In ’t voorjaar was er zoodanig watersnood, dat er meest al liet koolzaad moest uitge reden worden. In onze polderslreek is die zaadoogst nietig. Thans werkt hel noodlot tig op den stand der aardappelendesmei- t-l I -— Even als de rechtbank van Brussel is de rechtbank van eersten aanleg te Kortrijk Br z.jn ic.-uiej-Kz ev0c,c0i (lal 2!llie ïa£ ,|l.,lkl,c,Js. koch. geworden 12,.>00 cjeref) on .,400 overl’ejillg> fe,lneel. je sc|,,.ijïtr s u o n i is en in België is woonachtig, de uitgevers - insciiij - I dagbladen die een artikel afkondigen De overvloed des regens heelt een „_>....i.i::i.i whh.n I Of overnemen, aan alle verantwoordelijk heid ontsnappen. koopdag Uit <ler l<ooÖpnf,^ OVESISL.AG; b-ide te Gierden, telkens om 2 ure juist namiddag. VAN TWEE SCIIOONE EN GOEDE GItOOTK VUiMIlITIE TE ZAKKEN, naby d'hcrberg Zarrenlinde. getondheidstiieel: IIEVALENTA A.IAA.DICA. I)Ü PARRY van Londen kingen, gewoone verstoppingen s.j m, winden, |iar;k loppingen, di.ir|-)>. V O|WeWjngfp, ^ii.ïk|.|„.id ’J-don I VEItKOOPIAG Dynsdag (ï.d,‘ Atigusly 1867. I N 8 T E E; PENBAKE VEKKOOPING TF7 LOO, eener allerbeste Onzuiverheid van het Bloed. Zwakte en Krachteloosheid. Kwalen van bet Uoofd cn het Hart. Vrouwen van eiken leVflyd en Klasse. Alle kwalen welke de Lever, de maag de ingewanden aepdoen. Vertwyfeling en Neerslaojjgheid. .Openbare Verl^ooping in eene zitting, Gemeente Schóore. Gemeente Lampernissc. Gemeente Oudccappelle, ziekte (lezer vrucht breidt zich uil van de •vroege lol de laalgeplaule aardappelen. Dit nadeel wordt vergoed door ’l wel- gelukt-zijn van menig ander poldervrucbi. De tarwe is de besl-geklktcj de gaarst, die alom gesneden is, belooft eene rijke op brengst; de haver zal, rekent men, een zesde meer geven dan ’t voorgaande oogst jaar; aan stroo zoowel als aan graan, zijn tie boonen even goed; de regen heeft bet ongedierte verdreven dal deze vrucht aan deed; erwten en vitsen zijn gewonnen; de eerste en de tweede snede klaver, even als het gras, cijn zeer voldoende; beeten en wortels belooven veel. Eene vrucht die in de polder mislukte, is hel vlas. Gelukkelijk werd er dit jaar zeer weinig gezaaid. T Is bet derde jaar achtereen dat het vlas in de polders mis viel. TIs een onschatbaar verlies voorden polderboer, Men schrijft uit Luik, 26 juli Het onweêr, dat in den nacht van 22 op 25 juli boven Condroz en op de boorden der Macs heeft gewoed, alsmede te Luik, is buitengewoon geweest. De donder was verschrikkelijk; de hagelslag onbeschrijf lijk; hij viel gedurende een kwartier uurs. De oogst is vernield. ,M,en dacht algemeen aan eene aardbeving; zoo ijselijk was het weèr. Het hof van assisen van Henegouwen heeft in verhoor van 26 dezer uitspraak gedaan in de zaak der .onlusten van Mar- chienne. Zijn veroordeeldSoelemeycr tot 5 jaren gevang en 5006 franks boet; Slor- deur, Thiebaut, Nicolaas Lurquin en Désiré Lurquin, lot 2 jaren gevang en 200 franks boet; Dupereux en Legueux tot 18 maan den gevang en 200 franks boet; Lebrun, Ketelel en Paulel tot een jaar gevang -en de boet; Clementine en Emile Chaussier, Derouck, llembese en Hiernaux, tot acht maanden gevang en de boet, en Vande- nendt tot zes maanden gevang. Andere be schuldigden werden vrijgesproken. De uit spraak van het hof, dat de wet zoo zacht mogelijk loepasle, werd gjy^ljg bejegend door het publiek. ‘iy e’ DLCLOS en K. DÜBBELAERE, apothekers, Ooststraet, te Vkurnk. TE KOOPEN-OE TB’ PA’eitTEN; zeer schoon en gerieflijk SUPPLEMENT AB VERTERIT 27. le DE WEG VOOR GEZONDHEID EN LANG LEVEN. l.T en fr. 100 by jare OM VIT GEMEENSCHAP TE SCHEIDEN. te i' t' leur”' >1 Veura*, driikkv»u wed. KjCkewer «u Z«o»- Dyifs.lng 20 st Jacob. doffen, deden July 1807, d'heer al- vern> J .choonslc Door te van koopen Drróolc loop Erysipelas Vrouwrlykc Ongrrfgi’hihe.lcn Alle soorten van 1 koor u Toevallen I llooldpyn Up pitting Koorts Avlbtna Maegpyn Huid ontsteking Pyn «n de buik Uollkt'Q 'eitopping inde' ingewaïHtn Jichi Trer.ng 1 wakte Waieriucbl van Op Donderdag 1 Augusli 1867, ten 1 ure na- middag, ten huize van Louis Elpy, wagenmaker te .Bulsqamp, en t.,-n zijnen verzoeke, /.al M.r BEERNAÈRT, Notaris ter residentie van Koop 9. Vetweide groot volgens titel II. 2,02,25 G’, by kadaster wyk C n’ 242. Verpacht aen' ArH’jcn Lahaye te Pollinchove en Lodewyk Lahaye tcOostkcrkc, tot 11 november 1868, aen fr. 323,40 c. by jare boven de openbare lasten. Koop 10. Vetweide groot volgens titel 11. 1,26,95 C, by kadaster wyk G n' 348. Verpacht aen Martyn Natier te Lampcrnisso, tot 11 november 1868, aen fr. 95, by jare boven de open bare lasten. Koop 11. Bedryfgras groot volgens titel II 1,09,43 C, by kadaster wyk C n' 293. Verpacht aen Sg/afyi) Van den Busschc te Alverin- ghem, tot 11 november 1868, aen fr. 160 by jare bovqn de openbare lasten. Met regt van zamcnvocgiitg. De cigendonisbewyzen en verkoopvoorwaerden be rusten ten kantore van genoemden Notaris DE BRAU- XVERE, St. Denyspleiii te Veurne. Holloway s Pillen is het beste geneesmiddel in ik' wereld rooi de colgende kwalen llrróo le loop t.eeUti.'bl i.eieniekte Zj.ir pjn tlrmoionlrs KruiosU.nie Ver» opptuginde wsirrpjp Srhurl ,Z.-.ie hala On.erierrbvrheidiba.Uvu vo Lel XVeiuitgebrcide uitleggingen y n cn pol gehecht. Wordt by de apothekers verkocht l fr. 50 i fr. 75 en 6 fr. de doos ot hel jioijdU met schoon.-n Hof, Stallingen en verdere nfhange- lijkh-dcn, gch-g.-n in de Vh'éschboitw.-rslraiil te Veurne cn g.-teekend n,» 18. thans bewoond door madame wed? Planlefeste. Zich. te<btur»gen‘Lij den lieer Ltoroio fÜkSPOT, sdvuka.it-avoué Ie Veurne, El'ii schoon girieflyk II' II Lil>Ajend>| Rt verschelde ruiipe Ijou-n en Deiigdmipluels. n, 3 kel- ders met vaut.-n davriMven,-•twee'kvukens, Loei- vu y>l.-iïd<'st!alliïn,''zc.,r<‘jj'(ieil/ bAk^ta(IU(,KU.'//ttV/8 HOLEN.|ipr>AP/NW •‘u;PulH:"vLTl.’-7T> ’'‘«"put niet p.niipe, wa; enkol, h rgplacls voor hout met ver dere bouwen en g. ri flykh.drii, till I de ka i.nli-al.. hneveebteidVut ifr. Uiklar&L 86 owiftlft MM|t. Land ouder b -bouwden grond, molenwal, tuin en laeiland, (1 liektare 29 aren weide d.u-rin begrepen,) al ge- slaen cn grfi»get» biiAVir^le gemêenl’e llrlrrlhem, digi by de dorpplaets, van wederzyden der Heydunslraet bv kadnsler sektie B, 1 hninm r« 241242.243, 244, 245, 248. 247,'485, 486, 487 en 488. Men cal handelen met d« g.-ldiu^hQbbfnden, too voor de 'bos«..beschreven heeiheïd dtetéi1 goederen zoo wel als uitl itiiig van deelen der landen hii-r- voren aengediiid. Om alltt'ibvdiiru'.iiilichiingnw tiGllvAcvbetragen by M.*” Dicai, notaris tq Veurne, Vlccschhnuwcrstrael n.- 27. e •»*vllvn v.1».^ tWrrfJr Ti» -11oq ^••zwellen 'erzwcr.figen ciirriNclH* *f0* «hhHHngfn <»rnic{j i ju hooitrn Zwoklc VJU ten «erd ook ■ertStder (looi De eerste groot II 17-98-50 G", gebruikt door Francis boenen, te Clcrcken, tol October 1872, mits 1696 franks ’s jaers. De tweede groot II. 20-11 -03-G", gebruikt door Philippe G istelt in te Woumen lot October 1871 aeu 2050 franks ’s jaers. 1/2 te tvinnen voor haogstcn instelprys. veilvoorwae’rden ten' kantore van det/ Notaris LAURENT PROOT, te Woumen, nabyjj)ivmu<le. Dynsdng en Woensdag, 30,u* en f1 ten 1 uri: juist namiddag, ten profylo van Karei H illaert, landbouwer en gri/ndeigenaer du- r, op de onlangs verkochte hofstede. Van veel .Menagii -Goederen, Landbouw, rshalaem, Strooi, Brandhiiut, Vruchten en Beesü.ilen, van de schoonste der streek. ’t ambt van den Notaris LAURENT PROOT, Wou men. Rcste kwalil.-il, tq bekomen aan gènadj,^ prijs bij VANOOST, winkelier, Noordstraat te Veurne. in tjd van zwangerschap, maegpyn, maegzuer <-n maegkramp, en onstellenisder tnacg, der lenden atelt. uis der lever, d.-r zenuwen, der keel, der lochtpynen^v.m 1 1 l.-l.-J:--twaermoedigheid,’het 'i-i ll.-rrcyii, koorts, inoederkwael, witte maeiidstunden, pnlKclhai-rhelH bleek kleur, gemis van warmte, frischheid en zwakke kinder.-n en persoonen van alle ouderdom, kloeke spieren en ,vns| vleqsch ïOrtnqnde^ Uittreksel ui' 65,009 genezingen. - - o. i- innn w ander geneesmiddel ontiioudende, zyne mael|)den doel met lm R'valentn rtrabica Dy Harty <ljc wonderbare i de voordeelen pryt.-,, welke zy^gevoell van dit nitnm.Uend mt'.-l. «-'ervan hy schntelvol op j. d. re maellyd m-eml.‘. Correspondent v^ip onverdragelyk lyden in de mat-g, de h. enen, de leodenide lenuwem, wogen en h/-t hooid -- n C1 815 ;,yiH-n de zenuwen en de maeg— n. 62.476. Sl.-Romain.- des Isl. s (S doe;el-Loire) God zy dauk/de’/^Xta 'babwa hXft simriktety se luaegpynen, uachlelvlLfTSWfeOngen en sl. chle spvsvcrU-eringcn.pi.i i u,ca "velt 44,816 n. mynh. de aertsdiaken Al*. Slu .rt, van 3 jaren 'aigry.el)U- tenuwsumn.'vp., ^herp rhnmatismus, slam j.nndmid de kolonel Watson, van fleurecy'n, zenuw kramp cn hardnekkige verstopping. 40 1 n.illui„ v, ,„r van buitensporigheid d.-r jongheiiL - 53,860, nn j G UI.ird, in ile groot.- S.-Jlichi.-|strjM.ti p, t,. p ,r/s k?’^'"u *‘‘r‘all,"K I1m ».I d. r leden ing.-v^ «n hoer nog slechts iiiaende.. te leven gaf II. <b-y-1866, geniu zy nog alljd e.-i ,- go. de zó,..lhl-id ll. /e k. sl.-'v’ke ""‘’I 'lle ‘i;';";''"',s '|,'>laerd 1^ andere remedien; hel he. ft 65,000 g. v.etieg. n iiew.-rkt <m.-r u». r aiie.and. rv imd.ev io- wils mislukt DU BARRY 1 beinii.igl dnizei.dma. l zynep pr’*’. t", 1 k. 7 fr.,6k’ 32 fr. 12 kilo 60 Tr. fnü k tVgen po,, mand u t. Ac. prize,.' 11 ^ÏL 41 2 fr‘ -\ ‘-<11 <’«*lv kniakeude en V. rsli rkeiillndcawiuweu .1 S 1’ ‘ecalenta tan du Har, y Üilste.kvi.d vo.-diel vuo'r ofd1’)* rsouu Ktumwenvn de vh.^ebM,. zeu^-r teil ^fdpj'n en verhilzingen noch andi-re hindf van, een Op Maandag, 5.d'“ Augusli 1867, ten 4 ure juist namiddag, ter herberg de Hoos, bewoond door Louis Vilain, te Alveringliem, op de St. Omaarspulstraat, Zal M.' BBEBNAERT, Notaris ter residentie van Alve- ringhem, openbaar verkoopen hel volgende goed Eenige koop. Een Huis, met 2 aren 88 centiaren, onder grond van gebouwen en hofgrond, bekend op ’t kadaster sectie C n." 795 en 799, staande en gelegen te Alveringliem, op het gehuchte St. Otnaarsput, niet de vourface op den waterput benevens een zwyngel- stalleken. Konditien cn eigeiidonisbewijzen berusten ten kantore van voornoemde Notaris. •Den zelfden Maandag, 5 Augósti,'ten-1 ure nanoen, in het hier boven te verkoopen huis, Zal voornoemden Notaris BEERNAERT, openbaar verkoopen Een deel aardewerk, 3 linnen plateele.n, 9 ge bloemde tellooren, 8 witte telloorqn, koperen moor en koffijkan, ijzeren moor, 3 ijzeren potten, 5 stoelen, kas, cene kleine kas, bedbak,4 slaaplakens, 3 sargien, 2 kafbebbeii,2 laden, tafel, schup, tangen, blaaspijp, stove, seule, stande, melkpotten, 3 boterpotlen, toog, winkelbankenschalen en gewigten], koffijmolen winkclbakken, weefgetouw en getuig, 46 booten vlas, een deel vlassen garen, deel ongezwingeld vlas, (129 bundels), behangsel, horlogic, 2 soepkommen, trog, paal en loele, 4 pakjes garen, 3 kaders, 1 spiegel, 7 aren aardappels, 4 aren rogge cn een perceeltje slaapluizen. Dit alles met koinptantcn gelde. Door uitscheiding van bedryf. Den deurwiyard.-r BRIL te Veurne, zal op Maandag 29 Juli löoi/nni 2 i/ie'it^iifi/^/rltlajjylt/véVI.lialfM.iuti.-n de ineeute Adinkerke; ten huize van Francis l.arnbrecht- IL ysscy wonende aan h; l;f>iiiteiigo<-d van <len heer Louis üilevier, grondeigenaar te Veurne, van d.i navolgeiule go -dereu, te welen, tidirugie-goedeien. Kuip e.i.ker^.illjfa.)^ h|-i|.le- b.ikken, tn.derbrd.len, sargien, iii.-lk|ecleii, vorken, gr -epen, wiii.lniblen, veet 'sti'ln.i cii cetie gorde et -l- karr.- op r.-ssorls, Mitsgaders eei;e grqotc hpevcel- ncjd.m. sl, verdeeld in verscheid.- koppen. beeslialen. drie .1 ld ei beste bek al file melk koe ijt'ii, een bckaifilvn scholter, ei. veel te jaarling en. W c teel t kal.vqrs, eeneii goi-.len tel met k'èclilel, 50 liepnen, vijf l.aanden, tw.-e lo-nnen met kiekens Cn ecu h.-niiu ui. t haaodi- kiekens. Fruchten. Een hectare aardappels w.-lk in koo. p n tullen geleid worden ’lelks gerieve. 43 aren erwten Do knopen beneden de 20 flanken eomp'ant te b 'talcn <>p drie maanden tijd van betaling Voor <1 - knopen daar boven. herberg dn l'reekboonr. d.rzel'e ina.-nd, in d’herberg is 8Y0EN te Lop r.-sideer.-nde, ml 01> lONDEHDAG H AUGGSTY 1867, laróiddag. ter herberg bewoond door <Je andt, te Loo, overgaen lot de Qpvnbara in eene enkele zitting, van e«nc iecr weide,’ gelegen binnen de gemeente »ai) 1, digi aen hel gehuchte de Fyntele, be- idaster sectie A, n." 75 cn 78, ter grootte •40, verdeeld in 2 koupen. door sieur Franeiseus Dugardetn, te Loo of 9 jaren, iugegaeo den II novemb./ 1160 fr.’ jaers, bovjn de contributieil Dy liet verkleien van du ilo.-ln.uligsle medeeynen voor eem. byion.l.-r.; tl.-kle kan e.-üigaiiioi y.lj kt..-iil blestaen of er moeten die, gevonden worden w -Ike het l getondheid. bl-oêd zuiveren, regelen en dbszclfs kaliteil verbeto- ran. Deze Pillen b- zillen en oefen, n deie drie hoe danigheden uit in eene bytonderc graed Zy sl< llcn de inaeg i.istaet elk gewoon voedsel te verloeren, doen de altondcrende krachten van de lover vermeerde- rten, tiiiveren het bloed, verdryvon alle ziekv-lyku en brengen iii omloop de tuiverste bestand- 0111 hel gi stel te onderhouden .-n te genezen. Hoevele nienschen lyden niet aen krachteloosheid tonder de oortaek te welen, waerom ty zwak tyn I11 vele gevallen is de maeg .-r de oorza- k van. Du Hul- loway’s Piilen zyu lang lieroemd geweest eene gedq- 1 rangeerde maeg te genezen en deszvifs gezonde diges tive organen te herstellen, dezelve zyn daerdoor met gerustheid aenbcvolnvt als een oninisbaer genees middel in alle kwalen.waqrdpor bet gestel is gede rangeerd of verzwakt g. wo/den. Dete verschrikkrlyke kwalen hubbvn helaes zqo .j.. M i.-i.v u< rmers tegen .nic,ip-rsetioiisit'- kingen en zyn de kpo.-.ligste gMësVés 'van eenen 011- regelmaligen omloup. Wanneer dezelve tornier, ver traging genoinei. worden by vie prikkelii.;’, it' de le dematen, slaperigh. id, uf duizeligheid vour kom' de uitwerking is als dan woildcrbaur. De vermaer.llii id deter Pillen is yed.-eltelv L ge grond of de goede, uitwerking welke.^dczelve o? vrouwe'yke gestijdliedens hebben. Van de dienst* bode lol de GraviA toe, gelyke gunst is toegi-tegd aet> hen vioftf*v1I-aWIH .sl.rktq/en zuivere b.-staiiddeele» hel geen hen too gevaerloos en onschatbaer ma' kt voor elke ongesteldheid de ekle,yjgyjy qi sjoppi1’) gen van welken aerd heliy in jonge meisjes w.'-.l'1-' vrouw worden’ of hun leveusveraiitlering naderen hel ge- aerlykste tydperk, wordt g.-lieel en al'^vt-rbe- terd dAor hel gebruik dbtéi pillciv. Wannoeyfde inaegj de lover d. iug.-wandeu doo- hoogere jaren; dogf liet klimaet, <fi>Ör bterspanni"!' door oiigr-ioiidooer. iiingeh AA>.11m1i-v iVcfirialteii ac°' gedqeu tyn, detu schpojv- j-e^rlmppip- uiAwyrket'^ Pillen tullen weldra het kwadu terdryven, en spD** dig JU'ergy, kracht en opgeruimd heid' aen bel fie’ stel teruggeven wat tu vorm»; malbt|id, droevigbc'“ en nederslagtigheid wp>. De ellende ’v. roorzaekt dtiur eene '.larcgtfhniv',n<! vertetering wordt oi.gelukkigerwyze by de merdc*’ gevoeld. Dete b.-roeinde Pillen v.-reischei. in eet' ri’” gelmalig aentnl genomen te worden teneinde de stoorde werking te regulecren, dezelve verdry»*’1'’ hoof.lpyi>,buikpyn,mis<-erlyklirid, m.i.-delooshrid l'” alle dergelyke k walen. Een voortdurend gebruik de**^ Onschatbare tuivereud»- Pillen laten rooit na de oef* tack van dete ti< kely ke aandoeningen te v.-rdr)/*'11 en zonder de lyder aen eenig nadeel bloot tr stellet'' Influenza, Diptheria, Bronchitis, lloeslciv verkoutlhedens. In nnte vernnderl)ke klimaat wéinige nirnschf’ ontsnappen koude, tcere hals, infltienta diptheri* en Bronchitis, lael men boven Alles dete bvroem'h geneesbare pillen gebruiken met tie vertekerifj ener nilw, rkettde geu<-titig Ontrede de Pillen v<-c dryven alle ontuivi rhedens gi-woönlyk van het Ijl' ITollownv’s Salf moeten gebruikt wor.l.-n om <t<- hor»1 en <le,kecJ ip.Ac vtj\en. <1. A-I*e >lringl<lo<ird<- Utt'^- verqiij.y.-s-d dy "'/^Jfelsle IN EENE ZITTING, van GELEGEN TE LAMPERN1SSE. M.'*’ DÉSIRÉ DR BHAUWERE, Notaris Ie. Vcurite, zal overgaen Woensdag 14J" Aügusly 1867, 2 ure na middag, ter afspanning de Kroon, groole Merkt Veurne, tot de eindelyke Toewijzing van; GEMEENTE LAMPEIINISSE. Koor 1. Vetweide van eerste klas, genaetnd deMote- weide, groot volgens titel U. 4,95,67 C, aetigewezen by kadnsler wy.k G n’ 244. Verpacht aen Lodewyk Ghysclen, te Alvefinghem tot 11 november ,18^8,aep fr. .834,.Dy jare boven de openbar/;, Koop 2. vetweide ook van eerste klas, genaemd de elf gemeten, groot volgens titel H. 4,86,66 G, by ka daster wyk C n' 245. Verpacht aen Désiré Vanhoutte, tc XVestcndc cn Engel Portier te St. Jooris, tot 11 november 1868, aen fr. 1956-98 c. by jare boven de openbare belastingen. Koor 3. Vetweide aengewezen by kadaster wyk C, n' 246, ter grootte van II. 2,19,10 C. Met vryen uitweg over het woordeinde van koop 2. Koor 4. Vetweide opgcbraobl by kadaster wyk C, n' 247, ter grootte van H. 2,24,99 C. Met vryen uitweg over Ijct oosleinde van koop 3 en noordqiiule vpiy kiyyp 2. Koopen 3 en 4,samen groot volgens titel II 4,37,77 G, zyn verpacht aen David Provoost tot 11 november 1868 mits fr. 350 by jare, boven de openbare belastingen. Koor 5. Vetweide groot volgens titel IE 3,22,49 G, by kadaster,wyk, G, n' 2^0. Met vryen uitweg over het noordeiude 3 en 2. G Verpacht apn Hendrik lluyghe te Avecanpejle, tut: 1 1 november 1868, aen fr. 397-80 c. by jare. boven de openbare bclastingei.. Koor 6. Maeigras, groot volgens titel 11. 1,13,09 C, by kadaster wyk G, iir248. Met vryen uitweg over bet oostcinde van.koopen 4 en 3 en noordeii.de van koop 2. Verpacht aen den heer Lodewyk Detolleoaere, te I.ampernisse, tot 11 november 1868, aen Ir. 149-84 c. by jare boven de openbare belastingen. Koor 7. Vetweide groot volgensHiel H. 4,34,12 C", by kadaster wyk G, n’ 249. Met vryen uitweg over koop 8. Verpacjil apn Jozef Viereq en Jpjef Borry, beide te Oostduinkerkc, tot 11 november 1868 aen fr. 347-08c, by jare boven de openbare lasten. Koop 8. Vetweide groot volgens titel H. 3,69,92 G", by kadaster.wyk G n’ 243. Verpachkaen Pieter Aerlebout tc Üostkerke, tot 11 novehiber 1868 aen fr. 591,50 c. by jare boven de openbare lasten. Augusty 1867, 3 ure namiddag, in de Pelikaen, groole Merkt te NieupoH, *4ii; MEENTE MANNEKENSVERE. tweide groot by inetiog 11 2,39)00 C", en deel van n' 108, komende nppr.l, mdstraet. eiland groot by meting II 1,16,75.C\ an n' 108, palende zuid den sic, i-tvcg, rceelken Zaeilan.l groot,86 ".ni,||\ n, ns, palende noord den sleeuwe 1 koopen samen gro.it volgens tii,;| worden gebruikl door I’. .Uaet, t,,( voor hel zaailand cn II noventber >ol e weide, aen fr,- 600, by j .re bovLll gu en. msbowyten en vcrkoopvoorwacrd.-i. br. tilore van den Notaris DE BllAUtyi. o te Veurne. van drie allerbeste DONDERDAG 1 AUGÜ8TI 1867, latniddag, ter afspanning den Ram, IMS DE BRAÜWERE, Notaris te l'er.VSl. ikomst van Jl?" PROOT, Notari/ tl! ergatln tot de op.-nbat e v.-rkooping v,.tr Gemeente Ramscappclle. arlij Zaailand te vuren weide, groot |,j; <-n bij kadaster seelie C, n? palende noord de l.eijevaart, zujil tjr|1' .oop. arlij Zaailand groot bij titel H. l-47.«h Her sectie G n.’ 301; 11. 1-43-30 ur, ;n west. Langwerpige partij Ztnilnnd groot |>j: -96 1/4 en bij kadaster seelie G, u.’ 27; ti 4 aren 96 i;4 voorden uitweg, |»ale»i«j juinde aon de Lcijevaart. £.-ne allérb.-stu Vetweide groot bij ti1#. :n bij kadaster sectie IJ, 11." 548, 548- Cl -60 golegun van noorden en tUgj vAll .at bij het gehucht Shoorb.ikke. Eene nllerbestu Vetweide tijndo darjnt ol bij titel II. 1-68 44 en bij ka.l,.,., 279, II. I-62-00 palende m 1 <hm nll((r ut het visschurstrualje en met den in tien volgenden koop, Noordoost aan voorgaande koop weide zijnde ook darinkgrond grom JG-44 en bij kadaster sectie G -gJ G, palende noordoost aan eene wao r' .rover de straat. 1. 0-66-90 Maaigras gelegen in de Vla.-, sectie B, n.' 174 van huk kad I. 0-97-30 Maaigras, sectie B, i>.’ r’ ;r, gelegen zuid aan voorgaanden ko de koopérs in gebruik te trede.. {jP’, ■iie goederen, te wéten: '.a.iflanden liil-f het schctren ert Set, n van den groeiende» oogst. Ie VYciden en Maaigrazen met, 11 nmeR) ere inlichtingen te bekoynei» bij gplep. DE BHAUWERE Pervysé e„ duBariy Uilstéckei.J vócdJel vtmr ol'1'1.' 11 eu vei van zwaugersciiap, mi»c;jp) i.i'.l. I lieinii.igt ilhizemli/lav! zy uen pry Voor bel verkoop in 'tgroot zich te bevragen''* ‘Ipni'-ifp iia'-r profeMor UQJ.LpWAïr244, Londen. D P O S S. Te bekomen by E. UUCLOS, lpolhrk‘r te medecijn, purgalién noch kosten, door het kostelj)^ geneeH volkomentlyk de slechte spysvcrterit.g, maegon**11"’ ..v I in het oor, zuer, koud, vocht, braklust. na hete11’1’ onstellenis der inaeg, der lenden, van den buik, va., hel hert, der zy tien en van dm. rug, alle o"1' den adem, sly mvliezen blaes en gal, slapeloosheid, hoest, aamborstigheid, verkoudheid, lóospyP0"1 nic,..- u-trvnrm iiilweruinpcn, zwaarmoedigheid, bet vergaan, uitputting, lamheid, vallende ziekte, verlies van het geheugen, pisvloed, rhumaUM11111’1 steking, teer.og, ^stonden, priRltcIbaeflielH en OnBU-kt.ig .lerzenuw.-n, kwhleit en armoede '«n bloe<|, wj^r^ucht, verkoudheid. gr'PPf' H .recyo, koorts, ‘fHwcV.héid cm krachtdadig^’ inilHièkie.vArV zwadrmAèd^o Richten. Zy is in.gelyk, hel beste versU-kingitniddel voof .'.n .He ouderdom kloeke snieren et) vnsl vleqsch .voriiieiydca twakke kinderen c np< rsioiu j GtsïZ'.’G vvw’nzs Pais .Rome, 2l Juli 1860. De gezondheid vanden H. V. is uitmuntend, vooral sedert dat hy, zich van I I -1 ont'iioudende.zyne mael|yden doet mei lm Rtcolenla Arabica Dy Harsy. die won«|erVpi-« uilsl.igmt op hem verwet, t hebbén. Z. II. kan niet ge"^ - welke rv ".-voelt valt dit uiljiiiiiUendjuc.-l. waarvan hy, een schutelvol op iedere, maeltyd neemt.. Gorresponilenl van <le Gazelle du midi - - v .„"piuskow, hofmarsclmlk, van e.-ne nr i-gonlsuking. - 11 63,184, de vjauw van inyith. L. Dury-Junteï, by Charleroi, van verscheid1" N 52,<»8i, np',,h- .1,. ma. e, de beenen, de lettdeiii.de iC'iuwem, uogen en h/-t hooid. -- 11. 62,815, mynh. J. J. N..ÖI, van 20 jaren slechte spysverte.-riug jaren onveni» 02.478» Sl.-Roniainr ch s Islr» (S dne:el-Loirr) God xy dank, de Kecalenta Atabica. heeft een eindh gealctd aen niync 18 “•"■"I en sle.ejue spysverU-erhigen, om my op nieuw, den,kostbaren se.hat der getpndln id toe te slaen J Comptr.-l, p sto^ - - .„li/i,.;, AU. Slu’irl, van 3 jaren 'atgryselyke zeniiwsmarl. van scherp rhiimatisinus, slapeloosheid en af keer v in hel levep. - N. 46,- n. 44,816.11. my i' *n‘ l....... cn hardnekkige verstopping.--N 49,4 2, mynh. B;|ldwin. van v. lkyyu' rter toni neitl. oo.ouw, *i" j W.n.>ru, lil “•^«•v<,<eisei«f-,, .1 I, ie t ai VS, V.III I buitenspor j, J |,.ven gaf llula-u-1866, geui-i zy nog a.tyd ee; i- go, de gizomlin-iil. Ih-ze kj sir'yk l,ub 7;Ln'hel he. f' 65,090 gt-beziqy h/w rlit <m.-r Urn r nile inui» u m. d.ey «der» g u» 3 f( 12 Li,o 6(jTr ff.T, ko u.i;cll ,.,Vs U' ”1 nin-u kielyk vói dt-itJ, frèlykmakemle en v. rslm keml. du zenuwen

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1867 | | pagina 1