'J HUIS ten dienste van HERBERG en WIKKEL, benevens een HUIS VAN VEURNE J NIEUWEN PEKEL HARING BENJAMIN DECONYNCK, Merkt van Veurne, AI.' Ï172» JAAR. algetneene Tijdingen, Marktprijzen en Handelzaken. OPENBARE VERKOOPING van een schoon onlangs nieuw gebouwd PERCEEL ZAEILAND, TE LEYSELE. ZATERDAG 5 AUGU8T1 4867. 410 Zakken Tarwe waren ter Markt, 44-50 00-00 30-00 26-00 21-5Q 29-50 1-68 1-50 1- 20 2- 50 8-00 6 50 00 i 1 45 39 18 a 00 00 29 82 00 00 25 50 24 49 Per 100 kil. Nieuwe tarwe fr. 38 63 00 00 28 37 00 00 25 51 24 08 Aardap. 100 kil. 9 00 Veurne, Angusti. Op de vraag der middensectie gelast met het wetsontwerp te onderzoeken, ’t welk den lijfsdwang afschaft, heeft het gouvernement zich lol de kamers en koop- handelrechlbankeh gewend, ten einde hun gedacht te kennen over den aan de wetge ving aangebodenen maatregel, liet dag blad la Finance meldt nu dat de koophan- delkamer van Brussel zich ten voordooie van het wetsontwerp heelt geuil; maar ter zelfder tijd heelt zij denwensch uilgedrukt om in de strafwetgeving de leemten lezien vullen, die eene hinderpaal zijn tol de krachtdadige beteugeling van het bedrog, den sluikhandel en de ongclrouwighcid van zekere schuldenaars. De koophandel rechtbank TE KOOPEN OF TE PACHTEN, zeer schoon en gerieflijk Be koopbandclrechlbank van Brussel heeftzich in (lenzellïlqnzin alsde koophan- delkamer üitgedrukt. De voorzitter dezer rechtbank heeft een werk opgeslel I, waar in hij tic aanmerkingen uilbreidt die den voorrang bekomen hebben in denjschppt van het korps ’t welk hij voorzit. De koophandelrechlbank van Luik heeft zich geuit voor de afschaffing des lijfs- dwan s, behalve in koophandel materie, waar bij zou behouden worden, op voor waarde van er het maximum op zes maan den te brengen, en in alle geval aan de rechtbank de bevoegdheid te geven van ze niet uil te spreken, wanneer de schulde naar zou bewezen hebben dat hij recht zinnig is, en dat,hel door ongelukkige om standigheden is dat bij zich in de onmo gelijkheid bevindt van te betalen. Uit der hand te koopen: HONDSGROOTS Frank. 19 juli. 41 75 a 44 00 00 00 a 00 00 a 00 00 a 00 00 00 00 a 00 00 a 00 00 00 00 a 00 00 00 00 a 00 00 00 00 a 00 00 30 00 a 00 00 00 00 a 00 00 00 00 a 00 00 88 75 it 00 00 00 00 a 00 00 2 25 a 2 10 a 29 00 it 84 50 26 50 a 32 00 27 00 a 28 50 18 00 a 19 00 11 75 a 13 50 it 3 KORTRTI, 22 juli. Per hektoliter. Graenpryzen der vorige week Per 145 liters. Saver Boonen Ziet hier de redevoering welke de hper Bieswal-Bricoult, provinciaal raadslid voor het kanton Rousbrugge leslmaal in de pro- vintiale raad uitgesproken heeft, en welke wij aan onze lezers belooft li.o^be.n, Per hektoliter. 27 00 a 32 00 26 50 a 80 00 21 00 a 25 00 17 50 a 19 00 11 50 a 12 50 2 55 41/ MERKTEN. Per 100 kil. Per hektoliter. 25 00 a 29 00 16 50 19 00 00 00 a 8 50 a 11 50 16 00 a 17 75 14 50 a 17 25 00 00 2 54 1 68 HORLOGIEMAKER, TE VEURNE, Revalenta Arabica. Het lijden, de gevaren en teleurstellingen, welke de zieken tot hiertoe onderstaan hebben bij hel innemen der wal gelijke kruiden, zijn thans vervangen door de zeker heid der radicale en haastige genezing, door het ne men van de smakelijke geiondheidsiueel Revalenta Arabica Du harry van Londen, welk do verteerings- organen, de zenuwen, do longen, lever, dc slijmvlie zen der meest uitgepulten, geheel geneest, zelfs bij de slechtste verleeringen, maagziekten, verstoppingen, aanbeijen (hemorrhoïdes), klieren, winden, harts- klopptngen, stoelgang, zwellingen, bedwelmingen, oorluiten, zuur, slijm, brakingen, smarten, Bleekten, krampen, maagpijnen, slapeloosheid, hoest, be nauwdheid, kortborstigheid, lotigtiekle, uitleering, zweeren, droefgeestigheid, uildrooging, rhumatisme, jicht, koorts vallingen, inoederkwaal, bloedsgebrek, witte maandstonden, waterzucht, gebrek aan frisch- heid cn zenuwkracht. Per hektoliter. lilad voor Annonccn, Landbouwnieuws, politieke en u Een Nummer, en een Supplement op half blad, per week. 25 juli. 27 juli. 00 00 Voor Had wordup Voor builen, a 27 juli. v 20 juli. 8 00 29 juli. 26 juli. a 27 juli. 00 0 00 de krachtdadigheid Veurne, drukk. van wed. Ryckcbocr 't a a 40 00 tot 43 ISO 00 00 tot 00 00 32 00 tot 00 00 00 00 tot 00 00 17 00 tot 20 00 27 00 tot 27 ISO Idem roodc Boter per 1/2 k. Eijcren per 25 34 52 32 09 28 49 20 70 00 00 0 00 11 51 a a a a 3 05 2 55 1 38 I 03 2 10 a 2 50 a a a 00 00 0 50 7 00 1 40 0 00 Ttrwe fr. Kogge Boekwail Haver Gccrsl Boonen Aardap.100 k. Boter per k. Eijcren per 28 Oude, 100 kit Rogge, 100 kil. Boekweit, Haver, 100 k- Gccrsl, Witte tarwe, lloode Tarwe Mastel u in lloggo Haver Boter per kilo Eijereu de 26 Tarwe fr. Kogge Haver Aardappelen Hoppe 50 kilo IPER, 20 juli. a a a a a a 1 1 1 en 7.oon. Boter, de kilo Eijcren, de 20 Koolzaadolie Lynzaadolic P0PER1NQHE 10 juli. Perl 1/2 heet. Tarwe, 24* kwalit. 3‘« id. Nieuwe tarwe Kogge Sueriocn Haver Boonen Witte id. Erweten. l.ynzaed Cameline Koolzaad Aerdap. Vlas Boter in blok 5 50 2 00 0 00 a 34 52 32 09 26 83 20 30 00 00 0 00 10 00 0 00 0 00 7 00 2 20 I .0 a 82 45 a 85 20 a LEUVEN, 26 juli. 2 25 0 00 t men bij schoon assortiment Pendelen, hij beveelt zich tevens bij Prijs v.an Alveringhem, openbaar verkoopen: Alaam: Werkbank, draaibank, windas, reep, ketens en schijven, kerfzaag, avegeers, schroeper, beitels, hamers, nagels, moeren, en al de verdere getuigen, gebruikt door wagenmakers, ten koopdage voor te brengen. Hout: Een wilgen boom van 2 meters 10 cent.’ dikte; 3 csschun bullen, waarvan 2 olmen zoolbakkcn; 1 wcstersche iepe; esschen tafels voor zoolbakken en ploegbakken; olmen drieduimtafels; olmen tafels van twee duim en half; eiken drieduimtafels; stukken van vijf en zeven duim; stukken van zes en 4 duim; eene zeer grootc hoeveelheid abeelen berd voor WBgenplaukieten, zwin gels, valleijen, gemaakte bus- sen voor wagens, karren en zooien, 500 drooge spee- ken, eegdelanden, eiken planken van 1 duim en half, en meer hout te veelvuldig om te melden. Op 6 maanden lijd van betaling boven de koopen van 5 franks, mils borg stellende, Ier ganscho vol doening van voornoemden Notaris. I y'I •iHl met schoonen Hof, Stallingen en verdere nfhange- lijkheden, gelegen iu do Vleeschhouwerslraat te Veurne eu getvekend n.' 18. Thans bewoond door madame wed.* Plantefeue. Zich te bevragen bij den heer Ltoroxo DESPOT, advokaut-avoui te Veurne. 41HERT1AT1 Op Donderdag 22 Augusty 1867, om 3 uren precies namiddag, ter herberg van sieur Xavier llemolder- Veichryver, le Leyscle, Inngs de nieuwe kalsyde van naer hel klein Lcysele, ROLLY, Notaris te Wulveringhem rcsidec- eene zitting, overgaen tol de openbare ver- Men abonneert zich op het bureel van het blad Oostjtraat N.* 6, tc Veurne, en op al de postkantooren van het rijk. Insertion, löcentiinen den drukregel. Een afzonderlijk nummer 10 het supplement 10 c.' Alle allichën, bij de uitgevers van dit blad gedrukt, SZamaal onvergeld in hetzelve geplaatst. Brieven en geld vrachtvrij toe te zenden. Beste kwaliteit, te bekomen aan genadige prijs bij VANOOST, winkelier, Noordstraat te Veurne. Een schoon gericflyk WOONHUIS, bestaende uit verschelde ruime boven en benedenplaetsen, 3 kel ders met vauten daerboven, twee keukens, koci- en pecrdestallen, zeer goed bekalante K00RNW1ND- MOLEN, ROSKOT, twee aleputten, citern, steenput met pompe, wagenkot, bergplaets voor hout met ver dere gebouwen en gerieflykheden, met de kadastrale hoeveelheid van 5 hektaren 86 aren 76 cent. Land onder bebouwden grond, molenwal, tuin en zaeiland, (1 hektare 29 aren weide daerin begrepen,) al ge- staen en gelegen binnen de gemeente Houthem, digi by de dorpplaets, van wederzyden der Heydenstraet, by kadaster sektie B, nummers 241, 242,243, 244, 245, 248, 247, 485, 486, 487 en 488. Men zal handelen met de gadinghebbenden, zoo voor de bovenbeschreven heelheid dezer goederen zoo wel als uitlating van declen der landen hier- voren aengeduid. Om alle nadere inlichtingen zich te bevragen by M.‘" Dïcas, notaris to Veurne, Vleeschhouwerstraet n.« 27. leder onder u, Mijnheeren, weet inderdaad dat gansch het bloote Veurnainb.icht eenen langzaam aangespnclden grond is, traagzaam en met groóten arbeid op de zee veroverd.' Van den oenen kant de duinen en de sluisen van Nienport, én van den an deren kant den V eurnambachtschendijk. beschermen tegen den zeevloed en de waters der franschc bergen, dezen landbouwperel van Belgic, gelegen op Ver scheidene voeten onder de hooge waters dér zee.' up zulke wijze dat, zónder de sluizen én' de duinen, deze schitterende streek heden nóg bij elk hóóg water overstroomd zoude worden, gelijk zij het was voor de overwinning, door den geest onzer voorvaders be werkstelligd. Van af Dixmude tot aan Nicuport, is den User in gesloten tusschen den dijk van Veurnambncht en eenen anderen dijk op den rechteroever. De dfihel- lihg van den User, zeer sterk in Frankrijk, is bijna 'onbeduidend in Belgiè. In zijnén doorloop ontvangt den User, op hel grondgebied van Bylgie, éénen groolen toestroom op den rechteroever, die hem al do waters aandoel van af Locre (fransch grondge bied). IJ peren, Langcmarck, Westroosébeké, Staden, Hooglede, Gils en Tourout: in óen woohl, ’l is de 'na tuurlijke vlocdbassin voor een’ groot gedeelte der wa ters van de provincie. Ook, bij de groot'é water.tan- wassingen, na overvoeldige regens; of nasnéónw - smellingen, worden de'schoono wéiden van don Us'ér- bassin eene ware binnenlandtche zee; voegt daarbij de franschc waters, die in zekere omstandigheden van de bergen afdalen naar de vallei, met étn'è ver- schikkelijke onstuimigheid, en /jij zult een gedacht hebben van Je rampen die'somwijlcn de landbouw- rijkdommeu van dit belangrijk gedeelte van ons na tionaal grondgebied bedreigen. Moet men de armen kruisan voor die vermetele vijand, voor dit aanhoudend en verschrikkelijk ge vaar.’ Neen, Mijnheeren, duizendmaal'neen; eene der gelijke houding ware niet weerdig van het helgisclie volk, noch van het gouvernémeiit welke de lotbe stemmingen van het vaderland daar céhen gedarigen en wezcntlijken vooruitgang richt. Men moet tege lijk de scheepvaarten den afloop der overvloedige wateren bemiddelen en verbeteren; men moet maken dat dén Yser, die in zijne monding tol aan de brug van Rousbrugge, op eene'uitgestrektheid van één- en-véerlig kilometers, spoedig en behoorlijk gemaakt worde in eenen zulkdanigen staat dat de bcvarirfg nierkelijk verbeterd worde. Om Uit zoo wenschelijk doel te bereiken, zijn do werken gekend en deze zijn uitvoerbaar. Onder het opzicht van den landbouw, het is hoogst noodig dat men, in de palen der 111‘ögelijkheid, Zórgt! om de over- stroomingen van den'zomer vólkomen vóór tc komen, of ten minste dat zij zoo dikwijls niet kunnen gebeu ren; en, indien zij van tijd tot lijd moeten komen.de zelve van korleren duur zijn; toen moet trachten dat de waters, die, gedurende de winleroeerslrooniinyen, wanneer die niet zeer tang duren, op onze bilkeo en weiden hunnen weldoendeh slijk aanbrengen; eenige maanden achterna niet komen, zöoaïs het géval'zich ongelukkiglijk voorgedaan heeft in 1867, gedurende de zomeroveishbomingen, in feenige dagen al het goed dal zij opgebracht hebben, vernietigen, en al do hoop onzer werkzame landbouwers te niet doen. Men mupt i.n pen woo/-d, iiyjnheere.n, tegelijk len nutte maken en kunnen overwinnen dit vreeslijk ele ment, dat de rijkdom óf do ondergang aanbrengt, volgens de Behendigheid en de krachtdadigheid welke men gebruikt om dezelve aan te vallen Cu'te geleiden. Ik weel zeer wel, mijnheeren, dal den heer Gouver neur, die zoo ieverige en verlichle'verlegenwoordigcr van het centraal gouvernement, tlié levens zulke aan merkelijke diensten aan onze provincie bewijst, mij antwoorden zal dat het gouvernement niet in gebreke 28 00 a 82 00 19 00 a 22 00 00 00 it 00 00 11 00 a 12 75 17 50 a 18 00 16 75 a 18 25 6 50 2 54 0 00 29 32 15 00 a 9 50 a 10 00 a 185 00 a 142 00 89 50 a 41 50 26 75 a 28 50 25 00 it 28 00 26 00 xrDUj AV J1***’ Per 100 kil. Tarwe fr. Rogge Haver Erwten Boonen Aard. p. 100 Boter per kilo Witte Tarwe fr. 28 00 Roode Tarwe Rogge Haver Nieuwe tarwe vap 41-00 tot Oude tarwe van 00-00 tot 7 Zakken Kogge vau 28-00 lot 10 Nieuw Sucrioen van 00-00 tot 14 Haver van 18-50 tnt Boonen van 28-00 lot Boter, per stuk Eijeren per 26 Er waren 126 konijnen, per knp Kiekens per koppel Aardappels per 100 kilog. Nieuwe tarwe van Oude tarwe Rogge Nieuw sucrioen van Mijnheeren, Ik deuk hel noodig en dnt het mij ten plichtc valt 11 voor eenige oogenblikken te moeten bezig houden met de kwestie van den User. De oude leden van den raad zullen nog de wijdloopige ontwikkelingen in hel geheugen hebben, welke men over dezu kwestie gevoerd heeft. Maar veel andere leden zijn er vreemd aangeblevcn. Hel gelt hier niet alleesilijk de belangen van den koophandel, ten opzichte der verbetering van den •cheepvaart, maar ook dele van den landbouw, voor wat de verbetering van onze overvloedige waters betreft. Den, User en de kanalen van Westflandre, om het westergedeehe onzer provincie te onderscheiden met het overig gedeelte, welk, om zoo te zeggen, de hooge landen vormt, heeft dikwijls de openbare Vergaderingen van alle order bezig gehouden, en heeft, vooral sedert 1849, zooveel kundig gewrochte Onlwerpsn voortgebracht, bewerk t door de incest be voegde mannen, dat men bijna vreest u te vervelen "n voor een verwaande tc moeten doorgn.'in, met 28 juli. *41 25 a 45 DO 00 00 a 00 00 a 00 00 a 00 00 00 00 a 00 00 a 00 00 00 00 a 00 00 00 00 a 00 00 00 00 a 00 00 00 00 a 00 00 00 00 a 00 00 00 00 a 00 00 36 25 a, 38 25 0 00 a 00 00 2 90 2 60 DOORNTK, 20 juli. 1 60 ARLON, 18 juli. Tarwe, fr. Masleluin Rugge Haver Geers l Holer Ardaappelcn voor 11, Mijnheeren, deze eenige kwestie op te werpen. Maar wal staat er te doen Hel on is enkelijk met, doer eene oniiitputtelijkc standvastigheid aan te dringen, dat men de zegepraal bekomt. Reeds in 1849, heelt de ouder-ingenieur, M. Petit, een merkweerdig vertoogschrift opgesteld over de verbetering aan den User too te .bréngen, onder het dubbel oogpunt der scheepvaart en den afloop der waters. Dit ontwerp van werken is met een waar ta lent gediskiUeerd geweest door do belanghebbenden, door de localiteit VValering-vergaderingeii, door den provincialen rgad en vooral door do permanente deputatie onzer provintie. Alles, of bijna alles, is on derzocht en voorzien geweest in dit ontwerp, dat, :sa de volle goedkeuring van den hoofdingenieur Ueier- moire bekomen le hebbq.n, onderworpen is geworden in den loop van 1856, aan het onderzoek van den raad van bruggen on wegen. Dit geleerde korps lieell nogmaals het geheele der verbeleringswerken dopr den onder-ingenieur Petit geformuleerd, goedge keurd. Van dan af, h t wel op de date, Mijnheeren, van dan af had de kwestie van den User, genoegzaam bestu deerd, zijne weg iu do politieke kringen gemaakt. Men begreep er van dan at do zwaarwigligheid en het barakler vau algemeen belang van; immers, kort daarna, onze openbare machten, aangespoord dóor de onophoudende pogingen onzer provinliale auto riteiten, verklaarden de kwestie van den User van algemeen belang, en do kamers stemden de overne ming der rivier door den Slaat. Waarlijk, niets was billijker.dan deze overneming; inderdaad, de bronnen van den User bevinden zich in Frankrijk, in de omstreken van Cassel en Sl. Omaers; die jiantche waters moeten gevolgentlijk ons land doorkruisen, om zich, te Nieuport in de zee te werpen. Talrijke en vporuame w.erk.ep hebben den loop vi/il den User in Frankrijk in rechter lijn geleid, en deze werken, gevpe'gd by den landbouwvooruit- gang onlangs verwezentlijkt inden hoofd- eit fran- schen bassin hebben bovenmatig den spoed van den vloed doen aangroeijenen aanzienlijk onze positie van den ncdvrbassiu verergerd. In de oogenblikken van groote krisis, had dit al les kunnen en moeten internalionaallijk behandeld worden; dit alles wordt zonder ons en wezentlijk tegen ons gedaan: het was (lusiiietsulaurechtveerdig.dat den belgischcn Staat deze internationale verplichting op zich nam van de hooge waters te ontvangen en de zelve te beletten ons grondgebied tc verwoesten. De fjser 'dringt iit Belgie een weinig boven Rous brugge, vloeit naar noord-nuord-oosten, richt zich naar Dixmude lo<ipcndedoor Beveren, Sta vele, Elzen- dainme, de Fintefle en JieVoude fort, heden gehucht van Knocke. Van af Dixmude helt hij allengs af naar het westen en werpt zicli iii 'do zoc te Nieuport, die eene ware iiHlionale haven is, zijiidu.de monding van eenen vloed. Tusschen du franschc grens en de ht\VX'lxÜ'-'2 hfzendamine^ op den weg van Veurne naar Uper, is de Bedding van deit User smal, maar de maaimeeijj^ty^jiiyle w^itljm van Bevaren en Stavel zijn van eene wonderbare 'vruchtbaarheid, wanneer er geenc overslroominp des zomers is. Van af de brug van Elzendamme verbreedt de vallei spoedig op den rechter oever, en vormt du overgroole griijtucer- schen en weiden, de Hroucken genaamd, die zich uit strekken op hel grondgebied der gemeenten Pol- linchove, Oostvleteren, Reuinghe, Zuidschote,' Noord- schote, Merckem en Woumen, welke de faam en den rijkdom uilmaken van deze streken. Van af den Fin- telle tot aan Nieupórï, is den linker over, die na tuurlijk den linker bassin zoude zijn, afgescheiden door een overgroole dijk, Veurnambachtschendijk genoemd, door onze voorvaders in de oudste tijden gemaakt, en diedegrootsle eer doet aan hun kracht dadig geduld en aait hunne stoutmoedigheid. BRUGSE 20 juli. Heeft de eer hel publiek ter kennis te brengen, dal te rekenen van 22 juli 1867, zijne wooning zal verplaatst wezen uil hel huis bewoond door Benoit Coppeiu, in het geen lest gebruikt door sieur Houboutdin, Oostslraat, n.° 48. Ter dezer gelegenheid laat hij weten, dat hom te koop vindt een 1L Slaghorlogien, enz. en I voortduring aan zijne menigvuldige klanten. N. 56,416: M. du graaf Stuart van Dccies, pair van Engeland, van eene moeielijke spijsverteering, met al de smarten der zenuwen, trekkingen, kram pen, braking, pijn aan dc borst en tusschen de schouders. N. 49,482: Mev. Marie Jolie, van 56- jarigc verstopping, indigestie, zenuwen, kortademig heid, hoest, flatus, trekkingen en brakingen. N. 46,270: M. Roberts, van eene longtering met hoest, braking, en 25-jarige doofheid. N. 58,860: mej. Gallard, ruc du Grand St. Michel 17, te Parijs, van eene longteering, ongeneesbaar verklaard en veroor deeld om slecht nog weinige maanden te kunnen leven. Zij bracht 65,000 genezingen te weeg, waaralle andere medecijn was mislukt. GENEZING VAN DEN PAUS. Rome, 21 juli 1866, De gezondheid van den Heiligen Vader is uitmun tend, vooral «eilerl dal, *ich onthoudende van al an der hulpmiddel, hij zijne eetmalen doet met do Rsva- Usta Abasica do Babby, die zulke wonderbare uit werkselen op hem gemaakt beeft. Zijne Heiligheid kan niet genoeg de voordoden prijzen, door dit uit muntend meel hem verschaft, waarvan hij bij ieder eet- maaleene tas neemt. Briefwisselaarder Gazel.du Nidi. B. DU BARRY en komp., 12, ruc de l’Empereur, tc Brussel, 76, Regentstroel, te London, on Place Ven dome, 28, te Parijs. 1/4 kil. 2 fr. 25; 1/2 kil. 4 fr.; 1 kil. 7 fr.; 0 kil. 32 fr., 12 kil. (franco) 60 fr. AAN DENZELFDEN PRIJS! DE CUOCOLADE-REVALENTA DU BARRY, Smakelijke spijs voor ontbijt en avondmaal, zeer voedzaam, de spieren en hel vleesch verkloekende en versterkende, zonder hoofdpijn of verhitting of cenig ander ongemak der gewone chocoladen, die in ge bruik zijn, op te leveren. In doozen van 12 van tassen, fr. 2-25; 24 tassen fr. 4; 48 lassen, fr. 7; 288 tassen fr. 82; 576, fr. 60. Te koop bij E. Duclos, apotheker, en R. Dobbe- aere, id., beide Oostslraat, te Veurne. 28 80 a 14 25 A 9 50 a 10 00 A 180 00 a 060 00 Leysele Zal M.' rende, in kooping van het volgende goed: GEMEENTE LEYSELE. Koop 1. Een schoonen gerieflyk Woonhuis, ten dienste van herberg, genaemd den Nieuwen Eik; met bekalanlen winkel, peerdestal en verdere afhanglyk- heden, alles gebouwd in steen cn gedekt met pannen, gestuen en gelegen binnen du gemeente Lcysele, verre zuid-oost van de kerk, benoorden den steenweg deidendu van Gyverincliovc naer Beieren, en tegen le kalsyde van Slavele, groot volgens titel, onder deu medegacnden bubouwden grond, hovenierhof en zaeiland, 16 aren 42 centiaren, bekend op hel plan kadastrnl, sectie C, n." 296s cn 296d, ter grootte van 14 aren 72 centiaren, uitmakende een dryhoekig parlyken. Koop 2 en leit». Een goed perceel Zaeiland, ge legen als voren en by den eersten koop, groot volgens titelen 43 aren 78 centiaren, bekend by kadaster sectie C, n.' 546, op een inhoudsgrootte van 48 aren 20 centiaren, strekkende oost en west. De voorichroven goederen, dienstig tol hel uitoe fenen van allerhande bedryven, zyn gebruikt door sieur Fideel Grutton, luwden: de gebouwen tol l mei 1870, en heiland met hel scheerenen wéeren dervruchlon in 1869, mitseenejaerlykschopachtsom van 200 franks, boven de openbare belastingen. De titelen van eigendom en de veilingsvoorwaer- den berusten t’elks inzage, ten kantore van meester ROLLY, voornoemd. a 81 32 00 00 a 00 00 18 66 a 20 00 11 66 a 13 00 Witleanrd. 100k 7 5d a 9 00 a 10 00 1 08 a 1 45 a Peerdb.p. 1/2 h 00 00 a 00 00 ----- inschrijving, BETAALBAAR VOOROP 6 franks ’sjaars. 3 fr. 25, 6 maanden. .1 fr. 75. 3 maanden. '7 franks 's jaars. vrachtvrij: 3 fr. 75 6 maanden. 2 fr.25 8 maanden. Vuur Frankrijk 16 fr. 50 ’sjiiars. a 27 50 26 00 a 27 00 0 00 a 2 20 a I 50 a 29 32 a 82 66 00 00 u 00 00 18 50 a 19 00 00 00 a 6 00 a 6 50 a 1 12 a 0 00 a 00 00 a 00 00 37 00 a 88 00 24 50 a 25 50 25 00 a 26 50 27 25 a 00 00 25 50 a 26 50 8 50 a 00 00 0 00 a 2 00 1 40 a 82 45 a 85 20 a

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1867 | | pagina 1