ZAEILANDEN, TE VEURNE, BEWESTEIIPOORT. BALLON, welke ten 8 ure zal opgelaten worden. Ter dezer ge legenheid zal de groote Merkt prachtig versierden ver licht wezen. Een uitgelezen Orkest ven 25 muzijkanten zal de nieuwste en vrolijkste dansaiien ssitvoeien. HUIS ten dienste van HERBERG en WIWKEL, benevens een HOFSTEDE ““TÊTKTóVrfG VETWEIDE BEKENDMAKINGEN. U I T T R E K. Merkt van Veurnre, 51 Juli, H O V E N I E R II O F, te Veurne. TOEWYZING HUIS MET ERVE, te Alveringhem, dorpplaats. STAD VEUI1IVE. 1 I A 410 Zakken Tarwe waren ter Markt, 44-50 00 00 30-00 26-00 21-50 29-50 1-63 1- 50 1*20 2- 50 8-00 koibiktiohkble mchtbakk vak veübmb. Licitatie-Verliooping van goede Gemeente Veurne, Bewesterpoort. OPENBARE VERKNOPING- ZONDAG i AUGUSTI 1867, GROOT VOLKSBAL, Om 9 ure s avonds op de groote Merkt, voorafge gaan door de opstijging ran een Openbare Verkooplng IN EENE ZITTING, van VETWEIDEN, BEDRYF EN MAE1GRAZEN GELEGEN TE LAMPERNISSE. OPENBARE VERKOOPING van een schoon onlangs nieuw gebouwd PERCEEL ZAEILAND, TE LEYSELE. MET il..18*22-7.2-. ALLERBESTE VETWEIDEN, ZAAILANDEN EN MAA1GRAZEN, GELEGEN TE S.‘ JAKOBSKAPPEbLE,- r- alsook de herberg ’t Gemeentehuis, aldaar, met 19 aren 22 centiaren Erve; Gemeente Sint -Jakobskappellei gelegen te Pervyze, nabij de dorpplaats. Algemeene Tijdingen. SET STAU.ISGEN EX HOVING, slaende en gelegen te Wulpen. Gemeente Wulpen. in eene zitting, BURGERSTAND DER STAD VEURNE. GEBOORTEN. STERFGEVALLEN. den 26. Hector Goens, 14 dagen. den 28. Lenobie Vanarent, 21 dagen. VERKOOPIYG van een Ij fr. 160 by jare OM UIT GEMEENSCHAP TE SCHEIDEN. n’ 108, koutende noord- Harre, werkman te Bcvo- verbreking van afslui- Oupt-ye, 400,000 van van juaticie ie te be rende, in eene Looping van Uil een vonni» verleend door de burgerlijke recht- bink van Veurne, zittende als koophaudel-rechtbank, in date tweeden augusti, loopende maand, geregis- treerd, blijkt, dat jufvrouw Mana-Ludotica Claeys weduwe van wijlen steur Leonard Lan lleule, herbergierster te Dixmude, in staat van faling of failliet is gesteld, en dat hel tijdstip der op; schorsing harer betalingen lot den twintigsten ju'* lest is leruggebracht. Hel vonnis beveelt aan de achuldeischers van de gefaalde, dc verklaariug hunner schuldvorderin gen in te dienen ter greffie der rechtbank binnen de twintig dagen te rekenen van *1 vonnis. Dag is gesteld op xevensten september aanslaande, om 11 ure 's morgens, ter raadkamer dezer recht bank, tol dc waarneming der schuldvorderingen, en np een-en-twintigsteii der zelfde maand, ter zelfde plaats en uur, voor du bepleiling der ge schillen diu uit deze waarneming zouden konnen spruiten. Nieuwe tarwe vai» 41-00 tol Oude tarwe van 00-00 tol 7 Lakken Rogge van 28-00 tot 10 Nieuw Sucrioen van 00-00 tol 14 Haver van 18-50 lot 4 Boonen van 28-00 tot Boter, per stuk Eijeren per 26 Er waren 126 konijnen, per kop Kiekens per koppel Aardappels per 100 kilog. Voor eensluidend uiltrek: l)e bestuurder der failliet, Dasisl DE HAENE, Av*. Veurne, S Augnsti 1867. ZITTING VAN 1 AUGUSTI. Jan Slembrouck, te Nieuport, 16 franks boete, over beledigingen- ZITTING VAN 5 AUGUSTI. Engelbertus-Seraphinus ren, 25 franks boete, over ting. Petrus-Jacobus Versavel, een maand gevang, en Henricus-Leopoldus Wemaere, 25 franks boete, over diefte, beide werklieden te Alveringhem. Den zelfden Maandag, 5 Augusti, ten 1 ure nanoen, in het hier boven te verknopen huis, Zal voornoemden Notaris BEERNAERT, openbaar •verkoopen1 ,-) E«u deel aardewerk, 3 linnen plateelen, 9 ge bloemde tellooren, 8 witte telloeren, koperen moor en koffijkan,ijzeren moor, 3 ijzeren potten, 5 stoelen, kas, eene kleine kas, bedhak,4 slaaplakens, 3 sargien, 2 kafhebben,2 laden, tafel, scbup, langen, blaaspijp, stove, seule, stande, melkpotten, 3 boterpolten, toog, winkelbankenschalen en gewigtenj, koffijmolen winkelbakken, weefgetouw en getuig, 46 booten v'as, een deel vlassen garen, deel ongezwingeld vlas, (120 bundels), behangsel, borlogie, 2 soepkommen, trog, paal en loete, 4 pakjes garen, 3 kaders, 1 spiegel, 7 aren aardappels, 4 aren rogge en een perceeltje slaapluizen. Dit niks met komptanten gelde. OPENBARE Woensdag 14 Augusty 1867, om 3 uren namiddag, te Lcurne, Bewesterpoort, ter herberg ran sieur Eduard .Baton, j. Zo/ meester ROLLY, Notaris te Wulveringhem met tusschenkomst van zynen ambtgenoot meester BECAE, Notaris te l'eurnv, ten overstaen van den bevoegden heer Vederegter. openbaer in eene zitting, het vol gende Goed vei koopen. - De hoeveelheid volgens kadaster van 11. 5-58-70 C." goed Laeiland, in zeven perceelen, gelegen te Leiirne, Beweslerpoort, weinig zuid van de Adinkerke-brug over den Koekuilvaert, bekend by kadaster, sectie B, n" 1121, 1122, 1127,1128, 1129, 1130 e/z 11-11, gebruikt door den medeverkooper sieur Beiil-dictus B- k;u r(, om door den kuoper in gebruik te treden met het scheerén en weet en der vruchten van het lopende jaer 1867,volgens plakbrief verdeeld irt'S lolen\- van een Woensdag 28 Augusty 1867, om 3 uien namiddag, ter herberg la Reunion, bewoond door steur Louis Bril, groote Ooslslrael te Leurne, Lal meester ROLLY, Notaris te Wulveringhem, ten overstaen van den heer Lrederegter, overgaen tot de openbare Ltcitatie-vcrkooping van het volgende Goed Een Hovenier hof, gelegen binnen de stad F eurne, ter ooslzyde van de Lwarlenonnenstract, bekend by kadaster sectie A, n.’ 197b, op eene grootte van Haren 70 centiaren.Gebiuiktdoorjoufvrouwde weduwe Verbeque,, aenslag met eersten October 1867. Inlichtingen te bekomen ten kantoie van genoemden zitting, overgaen lot de-opiUrbare ver-:, het volgende goed GEMEENTE LEYSELE. Koop 1. Een schoon en gerieflyk Woonhuis, ten dienste van herberg, genaemd den Nieuwen Eik; met bekalanlen winkel, peerdestal en verdere af bafiglyk- heden, alles gebouwd in steen en gedekt met pannen, gestaen en gelegen binnen de gemeente Leysele, verre zuid-oost van de kerk, benoorden den steenweg leidende van Gyverinchove naer Beveren, en tegen de kalsyde van Stavele,groot volgens titel, onder den medegaenden bebouwden grond, hovenigrhof en zaeiland, 16 aren 42 centiaren, bekend op het plan kadastral, sectie C, n." 296b en 296o, ter grootte van 14 aren 72 centiaren, uitiuakende een dryhoekig partyken. Koop 2 en leste. Een goed perceel Laeiland, ge legen als voren en by den eersten koop, gróót volgens titelen 43 aren 78 centiaren, bekend by kadaster sectie C, n.r 546, op een inhoudsgrootle van 46 aren 21) centiaren, strekkende oost en west. De voorschreven goederen, dienstig lot het uitoe fenen van allerhande bedryven, zyii gelii'dlk.t*door sieur Fideel Grusson, te welende gebodwêó "tot 1 mei 1870, en het land met hel scheeren en wè'erèn der vruchten in 1869, mits eene jaerlyksche pachtsom van 200 franks, boven de openbare belastingen. Dc titelen van eigendom en de veilingsvoorwaer- den berusten t’elks inzage, ten kantore van meester ROLLY,voornoemd. Gedurende hel V0LK8BAL zal er een schoon VUUBWEBK afgesekoten woiden, en lahijke LER- LERSCH1NGEN zullen aan de dansets kosteloos aangeboden worden. De feesten en vermakelijkheden zijn allen wel af- geloopen. Dc hariuonij- en zangconcerten, de ver- schillige prijskampen on volksvermaken, alles is ten beste gelukt. Ook de Bals hebben wel bezocht ge weest; hel Bal van zondag lest, op het stadhuis, was zeer fraai, en deze in du Café Franfais en in du Rhetorica trokken ook talrijke dansers aan. M_>- DÉ8IBÉ DE BBAUWEBB, Notaris te V—me, z«‘ overgaen Woensdag 14'" Augusty 1867, 2 ure o-1' middag, ter afspanning de Kroon, groote Merkt Veurne, tol de eindelyke Toewyzing van; GEMEENTE LAMPERNISSE. Koor 1. Velweide van eerste klas, getiacmd de!ttoi»~ weide, groot volgens titel H. 4,05,67 C, actigewezen by kadaster wyk C u’ 244. Verpacht aen Lodewyk Ghyselen, te Alveringhe®* tot 11 november 1868, aen fr. 834, by jare boven d® openbare belastingen. Koor 2. Vctweido ook van eerste klas, genaemd elf gemeten, groot volgens titel H. 4,86,66 C, by ka daster wyk C n* 245. Verpacht aen Désiré Vanhoutlo, te Westendc ®n Engel Portier te Sl. Jooris, tol 11 november 1868, aen fr. 1056-08 c. by jare boven de openbare belastingen- Koor 3. Xetweide aengewezen by kadaster wyk Ci n’ 246, ter grootte van 11. 2,10,10 C. Met vryen uitweg over hel noordeinde van koop 2- Koor 4. Velweide opgebracht by kadaster wyk U, n’ 247, ter grootte van 11. 2,24,90 C. Met vryen uitweg over het oosteinde van koop 3 en noordeinde van koop 2. Koopen 3 en 4, samen groot volgens titel 11 4,37,77 C, zyn verpacht aen David Provoost tot 11 november i860 mits fr. 350 by jare, boven de openbare belasting®^' Koor 5. Velweide groot volgens titel II. 8,22,49 by kadaster wyk C, n’ 250. Met vryen uitweg over het noordeinde van koop®11 3 en 2. Verpacht aen Hendrik Huyghe te Avecappelle, 11 november 1868, aen fr. 397-80 c. by jare bo’®1' de openbare belastingen. Koop 6. Maeigras, groot volgens titel 11. 1,13,09 G’ by kadaster wyk C, n'248. Met vryen uitweg over het oosteinde van koop®11 cn 3 en noordeinde van koop 2. Verpacht aen den heer Lodewyk Delollennere> 1 l.ampernisse, tot 11 november 1868, aen fr. 149-8^ G' by jare boven de openbare belastingen. r. Koor 7, Vetweide groot volgens titel 11, 4,34,12 Op Donderdag 22 Augusty 1867, om 3 uren precies namiddag, ter herberg van sieur Xavier Demolder- Deschiyver, te Leysele, langs de nieuwe kalsyde van Leysele naur hel klein Leysele, Zal M.‘"BOLLY, Notaris te Wulveringhem residec- blijft, dat het groot en heerlijk ontwerp van werken, waarvan ik hooger den lof heb gemaakt, sinds dien en door bijzonder bevel van het tegenwoordig gouver nement, op nieuw grondig is onderzocht, herzien, gewijtigd en voleindigd geweest door een jonge en teer bekwame ingenieur M. Simon; ik weet dat onder het werkelijk en verstandig bestuur van dezen inge nieur, men te Veuroe de plans en bestekken van al kunst- cn andere werken opgestold heeft, en dat men reeds cenige afgezonderde deelen uilgevoerd heeft van ’t groot werk en namelijk de afleidingsraart van het Langeleed van Wulpen «aar Nieuport, den groo- ten sijphon te Nieuport en de sluis van het Ooslwater; ik weet ook dat men een aanzienlijk gedeelte van den grooten dijk van Veurne-Ambacht verzand en onder profiel gesteld heeft; dit alles is goed cn be looft veel voorde toekomst; ik weet ook dat de Wet geving, onder de weldadige aanwakkering van het gouvernement, edelmoediglijk al de noodige fondsen heeft gestemd voor de uitvoering van hel gansch ge deelte der werken dat men met recht ten laste van den Staat stellen mag; ik weet dat de provincie, de wateringen en de gemeenten, ook hun best gedaan hebben. Maar dit alles stelt mij niet ten volle gerust, mijnheeren, en een groot getal mijner gelasligden komen nog dezen zomer overgrootc verliezen te ondergaan: de hooigarzen, die nooit overvloediger zijn geweest, zyn ten groote deele beschadigd en vormen niets dan een ongezond voedsel. Do verliezen zijn onberekenbaar! Is bel te verwon deren, mijnheeren, dat mijne lastgevers zich bitter beklagen en zich met een smartelijk gevoel afvragen, waarom men zoolang wacht hun van dien geesel te bevrijden? 'T is ten onrechte, ik weel het, maar mijne lastgevers zeggen: die beloften duren reeds 15 a 18 jaren; zullen wij dan nooit iets anders ver krijgen dan beloften? Voor my, ik ben van het tegendeel verzekerd; het gouvernement is vaat besloten al du werken uit te voeren; ik heb daar de innige overtuiging van. Maar bel heeft echter onlangs een beklagelijke maatregel genomen en 'lil door deze klacht dat ik, ondanks mij, mij verplicht vinde mijne te lange redevoering te eindigen. De provincie was verdeelt! in verschillige arrondissementen, wat aangaat hel korps van bruggen ca wegen; daar waren de arron dissementen Brugge, Korlrijk, Yperen, Veurne en Oostende; aan hel hoofd van ieder onzer arrondisse menten bevond zich eenen ingenieur met aanzien lijke beambten onderzijn gebied. De werken der blankenberschc kusten en de ver dieping van het kanaal van Gent naar Oostende had den nog, buiten de vijf arromlissements-ingeuieurs, elk eenen specialen ingenieur met een goed getal bedienden onder hunne bevelen. Over, een paar maanden nog, had het arrondissement Veurne aan zijn hoofd M. de ingenieur Simon, resideerende te Veurne sedert bijna drie jaren; voortdurende was hij bezig met dcovergroole waterwerken van den Yser en der haven van Nieuport welke ook zonder uitstel moet verbeterd, verdiept en hervormd worden; hij had onder zijne bevelen tu Veurne eenen ouder- ingenieur, M. Troost, dc conducteurs Pilleiuvnt en Cambier, deze laatste te Nieuport, de kommiezen Bancknert cn Jacqué en de tijdelijke kommies Dutnoliu. Geheel hel personneel hield zich met de werken van ons arrondissement onledig, wanneer, bijgevolg der bevordering van den heer ingenieur Cr4pin,dcn heer ingenieur Simon benoemd word om hem te Oostende te vervangen. Allo de beambten hier boven gemeld hebben hem gevolgt. Xoodat M. Simon, door zijne enkele verplaatsing van het arrondissement Veurne naar dat van Oostende, hetwelk hij moet besturen, de werken van Nieuport, van den Yzer, van het kanaal van Loo en van Berguea er nog aal moeten bij voegen. Wat ook zijne onver moeibare werkzaamheid moge zijn, cal bij toch nooit kunnen voldoen aan eene zoo verpletterende be zigheid. Du uitslag van dezen nieuwen staat van zaken is dus gemakkelijk te voorzien de werken van het arrondissement Veurne zoo onontbeerlijk, cn die men, om rechtvccrdig te handelen, niet mag laten steken, ’lis gelijk voor welke andere werken, zullen uitge steld, en, in alle geval, voorzeker verschoven worden. Ik zal dus eindigen, met aan M. den kommissaris des konings te vragen, en ik gelove dat ganseb den raad in mijn gedacht zal deelen, opdat hij de krachtdadigste pogingen bij het gouvernement in het werk zou stellen, in het belang eener onmidde- lijko oplossing dier kwestie. openbaar te verkoopen TE NTEUKAPPELLE* Op Maandag 12 Augusti 1867, ten 3 ure namiddag, ter herberg bewoond door Jan Boussemaere, ter dorpplaats van Nieukappellc, Zal M.’BEERNAERT, Notaris te residentie van Alve- ringhem, in eene zitting, openbaar verkoopen, de volgende goederen Eene behuisde en bebouwde Hofstede, met aan- cn- afhanglijkheden, waarvan al de zaailanden en al de grazingen van eene buitengewoon goede hoedanigheid jij.nustaaiideen gelegen te S.‘ Jakobskappelle, slechts op 3/4 uurs 'van de stad Dixinüde, en op êên kwaart afstand van de gemeente Oudékappelle^groot in ’t ge- heele volgens kadaster 18 hektaren 22 aren 72 cent waarvan 14 hektaren 56 aren 82 centiaren met al de gebouwen gelegen zijn in S? Jakobskappelle, aldaar bekend seklie A n." 19, 30 tot en met 40, 47, 48, 49. 50, 54, 60, 62, 63; s>-ktie B n.' 7; seklie G n.' 4; en waarvan 3 hektaren 65 aren 90 centiaren, gelegen zijn op grondgebied van de gemeente Oudekappelle, doch onmiddelijk palende aan de gebouwen dezer hofstede, als daarvan slechts gescheiden zijnde door eene beek,, genaamd: de oude A, welke beek de scheiding uit maakt tusschen deze beide gemeenten; dit land in Ottdek appel Ie bekend sektie B n." 108, 109, 113 en 114. Verdeeld bij affiche in elf koopen. In pachte gebruikt door de medeverkoopers Tobias Human en vrouw Brigitta De Croos, landbouwers te St. jakobskappelle, Zoo voor, alle gebouwen als voor alle landen tot den 1 oktober 1870, ten jaarlijksehen pachtprijie van 1534 franks 20 ceniitnen, boven de lasten, blijkens pacblkontrakt voor wijlen, Jl.!" Karei Lodewyk Itöbaeys; iii’leven notaris te üixintide, den 28 september 1852, géregistreerd. Uitweg. Vrijen doorgang tot exploitatie dezer Hofstede, tot op den dijk der Yservaart, blijkens authentieke bewijsstukken cn famielietitélcn, onver- geld, schimp en fraude geweerd. Koop 12 en laatste. Een zeer kloek gebouwd Huis tiiet'twÈe stagien,’geteekortd n.'5, met 19 aren 22 centiaren Erve alhier medegaande, ten dienste van herberg, zijnde thans het Gemeentehuis, tevoren bierbrouwerij, slaande en gelegen te Sint-Jakobskap- pelle, aan het kerkhof. Dit huis, erve en gebouwen, zijn gebruikt in tta- pacht door' M.’ Honoré Lethelst, bierbrouwer tu Dixmude, tot 1 oktober 1870, aan den geringen pachtprijs van 100 fr. bij jare, boven de lasten, blij kens behoorlijke authentieke pacht en nadacht. De kondilien dezer verknoping, de eigendomsbe wijzen en kadastrale plans berusten telks inzage ten kantore van voornoemden Notaris. eener zeer goedo Op Zaterdag, 4 September 1867, ten 3 ure namid dag, ter herberg de Ham, bewoond door Athanasius Vermeericn, binnen de stad Peurne, Zal Hl.’' BEERNAERT, 'Notaris ter residentie 'tan Alveringhem, in ééne zitting, openbaar verkoopen: Eeltige Koop. Eene L ET WEIDE, gelegen te Pervyze. nabij de dorpplaats, genaamd den leegeu Donker, groot bij titel 2hektaren 27 aren 21 cent. Gebruikt door den verkooper Francis-Xaveer Schip man, te Bulscamp. Aanslag door den kooper met 11 november 1867. De verkoopvoorwaarden en eigendomtitelen berusten ten kantore van genoemden Notaris. VEURWE KERMIS. Onze kermis is nu bijna geheel cn gansch afge zaagd en tnen mag zeggen dat wij mot een schoon weder zijn begunstigd geworden.Zondag nochtans, in den namiddag, kwam eene felle stortvlaag ons doen vreezen dat de Processie niet zoude kunnen uitgaan. Maar rond de 4 1/2 ure hield het op van regen en zij kon ougestoort haren gewoonen ommegang doen. Wij hebben bemerkt dat cr vcrscheidc verbeteringen •n vrrfraaingeti aan dezelve zyn toegebracht ge worden. Men leest in den Jlonileur van 31 juli: Gisteren, om zes uur des avonds, zijn de koningin cn de keizerin Charlotte op hel kasteel van Tervuren aangekomen. HH. MM. hadden maandag het kasteel van Miramar verlaten. De overtocht, hoewel zonder oponthoud gebeurd, had plaats in de bette voor waarden. De keizerin schijnt, dank zij de onophou dende zorgen harer schoonzuster, van de vermoeienis dier reis niet geleden te hebben. Dc koning en de graaf van Vlaanderen hadden zich voor de aankomst van HH. MM. naar Tervuren be geven. De heer Tollet, wijlen burgemeester van heeft gansch zijn vermogen, dat op meer dan frankt geschat is, aan het weldadigheidsbureel Oupeye achtergelaten. Een omzendbrief van den minister is aan al de parketovcriten gezonden om richten dat er rekening zal gehouden worden van de voorloopige gevangzilting aan de personen, die eene straf van gevangzilting ondergaan, lot 15 October toekomende, dagleekening der in zwang brenging van hel nieuw strafwetboek. Men heeft te Brussel tijdingen ontvangen van den heer Eloin, beiraraad en sekrelaris van den keizer van Mexiko. Wij zijn gelukkig temogen aankondi gen, dat onze landgenoot er in geslaagd iade Ver- eenigde Staten tu bereiken, doch hij i» cr zonder hulpmiddelen aangekomen en verplicht geweest naar zijne familie te schrijven, opdat zij hem de middelen zou annschaffen om naar Belgiu terug te keeren. De commissie, welke gelast was geweest met het inriehten van den uitslap der belgische burger wachten naar Engeland, is bijeen geweest op hel stad huis van Brussel, met afgevaardigden benoemd door de uitstapdoeners, ten einde over te gaan lot hel over zicht der rekeningen. Ofschoon deze werkzaamheden nog niet teneinde zijn geloopen, kan men «au heden af schatten, dat er aan de uitstapdoeners 33 n 34 fr. zullen teruji gegeven worden van de 50 fr., welke zij gestort hebben alvorens naar Londen te vertrekken. Wij vernemen dat het gouvernement en het gemeentebestuur van Brussel, ter gelegenheid van du septemberfeesten, de koninklijke maatschappij Kéu- nion Lyrigut gelast hebben met de inrichting van een grooten zangprijskamp, welke zal plaats hebben op 24 september. Al de belgische en vreemde zangmaalschappijon mogen deel nemen aan den prijskamp. Binnen kort zullen de uilnoodigingen worden toegezonden. by kadaster wyk C, n' 249. Met vryen uitweg over koop 8. Verpacht aen Jozef Vieren en Jozef Borry, beide te Oostduinkerke, tot 11 november 1868 aen fr. 347-08c, by jare boven de openbare lasten. Koor 8. Velweide groot volgens titel H. 3,69,92 C", by kadaster wyk C n' 243. Verpacht aen Picler Aerleboul te Oostkerke, tot 11 november 1868 aen fr. 591,50 c. by jare boven de openbare lasten. Koor 9. Vetweide groot volgens titel H. 2,02,2a C", bv kadaster wyk C n' 242. ‘Verpacht aen Arseen Lahaye te Pollinchove en Lodewyk Lahaye teOostkerke, tol 11 november 1868, aen fr. 323,40 c. by jare boven de openbare lasten. Koor 10. Vetweide groot volgens titel H. 1,26,95 C, by kadaster wyk C n' 348. Verpacht aen Martyn Natier te Lampcrnisse, lot 11 november 1868, aen fr. 95, by jare boven de open bare lasten. Koor I I. Bedryfgras groot volgens titel II 1,09,43 C, by kadaster wyk C n’293. Verpacht aen Serafyn.Van deikBussche te Alverin- ghem, tot 11 november 1868, aen fr. 160 by jare boven de openbare lasten. Mel regt van tamenvoeging. Do cigcndomsbewyzen en verkoopvoorwaerden be rusten ten kantore van genoemden Notaris DE BRAU- WERE, St. Denysplein te Veurne. OPEIWDA-IIE 'VEIH£OOI>IIVG IN EENE ZITTING, van een onlangs nieuw gebouwd WOONHUIS Meester DÉSIRt DE GRAUWERE, Notaris te Veurne, tal overgaen Woensdag 21* Augusty 1867, 4 ure na middag, in de herberg de Barrière, by I hilip Wacke- nier te Wulpen, tot de eindely ke Toewyzing van Onlangs nieuwgebouwd Woonhuis hebbendegroote keuken met forneis, pomp en buffetkas, voorkamer met ingemaekle kas, vaulekamer, kelder, 4 boven kamers, dies eene met ingemaekle kas, alles over- zolderd, oost aen hel woonhuis remise, peerdenstal en stalleken» voor geiten en verkens, alsnog een gemak met grooten aelput en noord achter den huize een bornput; mede zes aren tien cent., onder grond dier gebouwen, erve en hoving liggende zoo oost aen de stallingen als noord achter de gebouwen on. west waarts uitspringende. Lactsl bewoond en gebruikt door den eigenaer Karei Lodewyk Paltyn, om in gebruikt te treden met dc betaling der koopsom. Tot nazien dit huis men vragode sleutels ter voor melde herberg de Barriers. De eigendoiusbewyzen en verkoopvoorwaerden berusten ten kantoore van genoemden Notaris DE BRAUWERE, S.' Denysplein te Veurne. Dinsdag 20 Augusty 1867, 3 ure namiddag, in de afspanning de Pelikaen, groote Merkt te Nieuport, van GEMEENTE MANNEKENSVEIIE. Koop 1. Velweide groot by meting II 2,30,00 C*, wyk B ii’ 109 en deel van n' 108, komende noord west aen de Zandstraet. Koop 2. Laeiland groot by meting II 1,10,75 C“, wy k B deel van n’ 108, palende zuid den steenweg. Koop 3. Perceelken Laeiland groot 86 centiaren, wyk B n' 2I2sis, palende noord den steenweg. Deze drie koopen samen groot volgens titel 11 3,77,18 C*, worden gebruikt door P. Maes, lot baefmis 1868 voor het zaeiland en 11 november vol gende voor de weide, aen fr,' 600, by jare boven de openbare lasten. De eigendomsbewyzen en verkoopvoorwaerden be rusten ten kantore van den Notaris DE BRAUVVEltE; St. Denysplein te Veurne; den 28. Ludovicus Ryckeboer, zoon van David cn van Amelie Lahaye, Bcwesterpoot. Op Maandag, 5.a" Augusti 1867, ten 4 ure juist namiddag, ter herberg de Roos, bewoond door Louis Lilain, te Alveringhem, op de St. Omaarsputslraat, Lal M.' BEERNAERT, Notaris ter residentie van Alve ringhem, openbaar verkoopen het volgende goed-: Eenige koop. Een Huis, met 2 aren 88 centiaren, onder grond van gebouwen en hofgrond, bekend op ’l kadaster sectie C n." 795 en 799, slaande en gelegen te Alveringhem, op het gehuchle St. Omaarsput, met de voörf.'ice op den waterput benevens een zwyngel- stalleken. ’Kondilien eh eigendomsbewijzen berusten ten Isantore van vooruoetnde Notaris. que,. Notaris. J I 1-1-liltUTirizjiBH sa—>i o iiir-it-tr-jr-T ^r--Twwrwnrjz .int! t OM UIT GEMEENSCHAP TE SCHEIDEN.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1867 | | pagina 2