V E I II N E. V A N ZALF HOLLOWAY HOESTEOE V E T W E I 0 E GROOTE MERKOOPIHG. HOFSTEDE VETWEIDEN, BÉDRYF EN MAEIGRAZEN II E I BEKENDMAKINGEN. F E T H E 1 i) E, gelegen tc Oostvletcren. BENJAMIN DECONYNCK, VETTEWEIDE en GRAS, te Caeskerke en l.ampernisse. VERKOOPING veiier zeer goede HOFSTEDE N, te Clercken cn Woumen. als KANTOOR VAN DEN NOTARIS VAIV SIELEGIIEM. tc Brugge. verhitzingen noch andere binder- I anders dan over het kleed met de doods- hoofden gesproken. Jicht cn Rhumatism. Er zijn ter merkt aangcbracht en ver- -i en 5300 1 Diptheria, gvriellyk WOONHUIS, bestaende nil j Uit tier liand te koopen: OPENBARE VERK00P1NG TE L00, eener allerbeste HORLOGIEMAKER, TE VEUUNE, Genezing en troost voor de bedlegerige. den goederen zich van diende, blijft, het bevel ontvangen stof te vervaardigen van c nigheid, om er een kleed van te maken. De grond dier slof moet zwart zijn en versiering bezaaid met doodshoofden. Eene guirlande van tranen moet van onder aan het kleed loopen. Tot hiertoe geloofden de fabrikanten, tot welke men zich wendde, aan eene mijstificalie en zij weigerden dat werk uit te voeren, doch het schijnt dat de lusschenhandelaar, met de bestelling gelast, aangeboden heeft de som te storten, noodig om den fabrikant tot waarborg te dienen, daar het op het ge touw stellen, hoe eenvoudig dit ook zij, gemiddeld 10,000 fr. kost. Gemeld kleed zou dus ten minste die som kosten. Het ware eene koninklijke uitgaat en dit heeft aau eene koninklijk ongeluk doen denken. Te Lyons wordt thans over niets gelegen te Pervyze, nabij de dorpplaats. kocht geworden 13,900 eijeren stukken boter. Wij lezen in den Moniteur: De bestendige deputatie van den provin cialen raad van Luik heeft de kiezingen vernietigd, welke plaats gehad hebben voor «Ie gemeenteraden van twee dorpen dezer provincie. Deze dubbele vernietiging is hier op gegrond, dat men geen gebruik heeft ge maakt van het kiespapicr, voorschreven doór de wet van 19 mei laatst. Een detachement van het regement der karabijniers (omtrent 100 manschap pen) is naar Tervuren gezonden, om er den dienst waar te nemen op hel kasteel, tijdens het verblijf van keizerin Charlotte. Hel schijnt dat ér aan de nijverheid van Lyons eene zonderlinge bestelling is gedaan. Verscheidene fabriekanten in zij- i hebben van iemand, die eenen lusschenhandelaar be en die gevolgentlijk onbekend i om eene zijden de beste hoeda- Veurne, T A-ugusti. Het volksbal, dat alhier Zondag avond, op de groote Merkt plaats had, heeft uiter- maten wel gelukt: overheerlijk weder, goed orkest, schitterende verlichting, wel toe bereid vuurwerk, talrijke dansers, in een woord hel leest liet niets te wenschen over. Rond den avond, had men het inzicht een ballon te doen opgaan. Maar in het opzwellen van denzelven is hij ongelukke- lijk in brand geraakt, zoo dat het talrijk publijk die er rond stond te kijken, ny a vu t/ue du feu. In ons nummer van zaterdag zullen wij een volledig en uitgebreid verslag over onze kermisfeesten geven. Dynsdag O.0'” Augusty 1867, INSTEL; 1/2 kn n/a te winnen voor hoogstee instelprys. bronchitis, Zeere hals, Hoes ten, Verkoudheid. Alle Verscheidenheden van Huid Ontste king Scrofula en Scurvy. Waterzuchtige verzwellingen. Ontsteking. Ongeregeldheid van tic Nieren, Steen en Graveel. Reide Salf en Pillen moeten in onderstaen- de gevallen gebruikt worden. MET 11. 18-22-72 niet 19 aren 22 centiaren Erve; openbaar te verkoopen Gemeente Sint-Jakobskappelle. GEEN MEDECYNEN MEER. ^taen weder u bekomen zonder medecyn, purgaliën noch kosten, door hel kostelijk gezondheidsmeel: ItEVALENTA AltA-IMCA DG BAHRY van Londen, geneest volkomentivk d- .Uehu kingeu, gewoone verstoppingen slym, winden, hartkloppingen, diarrhea opzwellingen, duizeligheid, gedommel in hel oorj zuer, koud, vojhl‘'bMk^s’t “^Kun in lyd van zwangerschap, maegpyn, maegtlicr cn maegkramp, en onstellenis der marg, der lendw.rvan dun buik, van hel hert, der zyilen en ian den nnz a I.. nnt stelteni» der lever, der zenuwen, der keel, der lochlpyuen, van demndem, slymvliezei^blae. cn gal, «lapelacsheid, hoest, aemborstigheid, verkoudheid loosnv non steking, teer.ug, liairyonii, uitwerpingen, zwaermoedigbeid, liet vergaun, uitputtittgf lamheid, -vallende.ziekte, verlies van hel geheugen, pisvloed rhutu ttsmiis' fier.cyu, koorts, moederkwael, witte maendslonden, prtkkelbaerheid en ontsteking der zenuwen, kwalen en armoede van bloed, waterzucht verkoudheid \rinn7 bleek kleur genus van warmte, frtschhetd en krachtdadigheid, nuLttekte van zwaermoedige gedachten. Zy is insgelyks het besto versterkingsmiddel’ voor de’ zwakke kinderen en persoonen van alle ouderdom, kloeke spieren en vast vleesclt vormende. g»unuuei voor uu Te bekomen by E. DUCLOS en R. DORBELAERE, apothekers, Ooststraet, te Vkurne. Openbare Verkoaping IN EENE ZITTING, van SUPPLEMENT ADVERTENTIE-BIO op M fr. c. ill.4 (1. 1,13,09 C, ittsn Deze kwalen do geest, verkeerde delicatesse en- al de 1855 -•j in 1/4 kil. 2 fr. 1/2 k. 4 -1 1 J t Vterne, driikk, van wed. Rjckeboer en Zoon. Deze wonderbare Saif werkt als tooveraclilig in het verlichten en genezing van oude zweren, wonden, kvvaede boenen, ulceers en eruptions der huid; wan neer dezelVu op du oppervlakte gewreven, dezelvu dringt door en zuivert elke plaels by deszelfs door- loopen en oefenil de gezondste inv lord nit oten de in wendige constructie.1 Detelvu geneest door zuivrring alle anim.ilicale sappen waunnedo het in contact komt en d.terby bevorderd eeno getonde en voortdu rende genezing. Voor leiders van de martelende pyn van rhmna- tisine en jicht, deze Saif zal onschatbner schynen. Na fermenting met warm water de verzachtende wer king van deze Saif is wondcrlyk: het schynt ten eeneinale de inft.nnatie to verminderen, maektde pyn draglyk, vermindert de zwelling, hersteld natuerlyken omloop en verdryfd de kwael. Voorde bovengenoem de kwalen de Sall van Holloway en do Pillen zyn on wankelbare a en bevolen. Een schoon I verscheide ruiine boaen en botiedonplaetseu, 3 kel ders met vaiiteu tlaerboven, twee keukens, koci- en peerd. stalh-n, zeer goed bekalante KOORA 111AII- MOLEN, ROSKOT, twee alepullen, citer-n, sleeiipul met pompe, wagenkot, bergplaels voor bout met ver dere gebouwen en geriefly kheden, met de kadastrale hoeveelheid van 5 hektoren 80 aren 76 cent. Land onder bebouwden grond, molenwal, tuin en zaeiland, (1 liektare 20 aren weide daerin begrepen,) al ge- staen en gelegen binnen de gemeente lloulhem, tijgt by de dorpplaels, van wederzyden der Ueydeuslraet, bv kadaster seklie B, nummers 241, 242,243, 244, 245, 240, 247, 485, 480, 487 cn 488. Men zal handelen met de gadinghebbenden, zoo voor ile bovenbeschreven heelheid dezer goederen zoo wel als uitlating van deden der landen hier- voreu aengeduid. üm alle nadere inlichtingen zich te bevragen by M.'” Dzcai, notaris-te Veurne, Vleeschlmuwcrsiraet n.’ 27. De Notaris SYOEN te Loo residecrende, zal DONDERDAG AÜGUSTY 1«67, om 8 ure namiddag, ter herberg bewoond door de weduwe l)randt, tc Loo, overgaen tot de openbare verknoping in eene enkele zitting, van ei nc zeer goede Vclleweide, gelegen binnen de gemeente van Oost»leturen, digt aen het gehuehte de Fyntcle, be kend by kadaster sectie A, n.” 75 en 70, ter grootte van II. 4 93-40, verdeeld in 2 koopen. Gebruikt door sieur Eranciscus Dugardeinte Loo, voor 3, (5 of 9 jaren, ingegaen den II november 1807, mits 1150 fr.' ’s jaers, boven de contribution. i «t «nwAFUiriTir iWmm.i Sim lAii ttwnl Heeft de eer hel publiek ter kennis te brengen, dat tc rekenen van 22 juli 1807, zijne wooning zal verplaatst wezen uit het huis bewoond door Benoit Coppein, in Int geen lest gebruikt door sieur Hotibourdin, OustJmttlt, n.° '43. 'Ier dezer gelegenheid laat hij weten, dal men bij hem te koop vindt een schoon assortiment l'enduleii, Slaghorlogien, enz. en hij beveelt zich tetens bij voortduring aan zijne menigvuldige klanten. INSTEL op Zaterdag 3 Augusty 1807, en OVER SLAG op Zaterdag 24 luguily daarna, telkens om 4 ure namiddag, ter herberg den Gouden Arend, Wunteplaats te Brugge, ran l.° EENE SC1IOONE groot II. 22-47-90 te St. Jacobscappelle, Oudecap- pelle en Caeskerke, verdeeld in 8 koopen. Gcbr uikl door Engel Dezwarte, tol 1 oktober 1808, aen 2500 /ranks 's jaers en inner 2300 /ranks, mits betalende binnen 'de drie maenden na den roldag. EN a.0 II. W-C9-15 C’ Verdeeld in 3 koopen Gebruikt door Bever en Billet, tol 1 1 november 1870, mits 2200 franks ’s jaers. 1/2 inslelpenningen te winnen. OM LIT GEJJEENSCHAP TE SCHEIDEN. Op Zateidag, 4 September I8G7, ten 3 ure namid dag, ter herberg (ié 11.im’ bewoond door Athanasius ernteersch. binnen de stad I ernne, Zal M.' BEERNAERT, Notaris ter residentie van Altering hem, in éèue zitting, openbaar ver koopen Eenige Koop. Eene F E T IV E I I) Egelegen te Pervyze nabij de dorpplaats, genaamd den leegeu Hunker, groot Bij titel 2hektaren 27 aren 21 cent. Gebruikt door den verkooper Franeis-Xavecr Schip man, te Rulscamp. Aanslag door den kooper met II november 1867. De verkoopvoorwaarden en eigendointilelen berusten ten kantore van genoemden Notatie WOENSDAG 7 ter herberg Preekboom en Dynsthg ilrrzelve innend, in d’hcrberg St. Jacob, OVEUWLAG; beide te Clercken, telkens om 2 ure juist namiddag. VAN TWEE SCI1OONE EN GOEDE üc eerste groot II. 17-98-50 gebruikt door Francis Soencn, lu Clercken, tol October 1872, mits 1600 franks jaers. üc tweede groot 11. 20-11-03 gebruikt door Philippe Caslelein te Woumentot Ocluber 1871, aen 2050 franks''s jaers. Do veilvoorwaerden ten kantore van den Notaris LAÜRENT PROOT, te Woumen, naby Dixmuile. Dete aerd van ongesteldheden kunnen genoten worden door Salf, door drieman! daegs de hals borst en de ruggegracd van de tieke in te wry ven Dezelve *al weldra indringen en oogenblykkeiyk ver lichting geven. By alle graden van liifluenta, Koude en Bronchitis, devi behandeling mag met gerustheid eu lükerheid oengewend worden, inderdaed hel is niet bekend ooit in gebreke te lyn gebleven. Deic Salf is eene lekere geneiing voor Ringworm, Scurfy, Scrofula, en voorde meest ingewortelde huid kwalen waeraen het nienschelyk geslacht onderhevig is. Dezelve kunnen niet spoediger en zekerder gene zen worden dan door hel gebruik van Holloway’sSalf, legelyk met hel gebruik zyner beroemde Pillen wel|u; too krachtig op hel gestel werken en hel bloed zoo zuiveren dat deie kwalen geheel en al uit hel gestel verbannen worden, en het gestel eene voortdurende j genezing ondervindt. I Neem in acht voor deze gevaerlyko eu geheime kwael welke gcwoonlyk by ons even als zachte ge voelloosheid of als geringe geelzucht zich vertoont w.icrvnu weinig of geen notice wordt genomen alvo rens de beenen gezwollen zyn. De oorzack van de kwael moet aen de lever of in de ntaeg getocht wor den; dneroin ;;ael dii iut 1e-werk, door Holloway’s be ruchte Pillen te nemen naer de gedrukte iusluclie en wry ving de Salf goed over de kuil van de maeg en rechter zydo al waer dezo organen leggen. De meeste waterzuchtige gevallen tullen spoedig dour de te ta- men gewerkte invloed van Salf en de Pillen genezen llemoroides, Eistulas on Inwendige tyn zeer ellendig voor hel lichaem en 1 „e verbergd dezelve aen de bekendheid van <len beste vriend, Menschen lyden jaren aen hemoroides en dergelyko kwalen wanneer ty steeds hebben gebruik gemaekl van de Holloway Salf, met oogenblikkelykc hulp, cn hnn eigene gene zing bewerkt tonder het vervelende van hel uitleggen van hun kwael aen anderen. De Pillen werken groo- lendeels met de Salf, daer ty hel bloed zuiveren, des- zelfs omloop regelen, de aengedanc deden vernieu wen,en hel geheele gestel vernieuwen. Worden oogenblikkelyk verzucht cn tenlactste ge nezen wanneer dete Salf is goed gewreven, twccmacl daeg.’, in dezydu op de plaels van de nieren, w.u i in hel langzamerhand dringt, en byna in alle gevallen oogenblikkelyk verlichting geeft; maer acnhouding wil een volmaekle genezing bewerken. Kwade beenen, slechte borst, virbrandin bei t van moskiels, coco bay chiego voel,1 wintervoeten, springende handen, ektleroogen (zachte), kanker, ge zette en sty ve gelederen, elephantiasis, fistulas, jicht, kliertwdlingen, pyn in de zyden, hemoroides, rhn- matisme, schurftig hoofd, zeere teepelz, zeere keel, huid kwalen, scliurf, teerc hoofden, getwellen, ulcers, verwondingen, geeu«vingen. OMSTANDIGE INLICHTINGEN 7.YN BY ELKE DOOS Of POT GEVOEGD. Worden verkocht by de-Apothekers1 fr. 1-50 8-75 c.,eu 0 Ir. voor eene doos of pot. Voor den verkoop in 't groot vervoege men zich bj den Professor HOLLOW AY, 224, Strand LONDON. Volgens de wet deêrgelegd. Te bekomen bij E. Duclos, apotheker te t’eurne. ALLERBESTE VETWEIDEN, ZAAILANDEN EN MAAIGBAZEN, GELEGEN TE S.‘ JAKOBSKAPPELLE, alsook de herberg ’l Gemeentehuis, aldaar. TE VTELKAPPEI.I.E. Op Maandag 12 Angusti 1867, ten 3 ure namiddag, ter herberg bewoond door Jan Bousseniaere, ter dorpplaals van Nieukappclle, Zal M.’BEERNAERT, Notaris te residentie van Alve- ringlx-m, in eene ziuinu, openbaar v.-rk'iopen, de volgende goederen: Eenebehuisde en bebouwde Hofstede, met aan- al'haiiglijkheden, waarvan til de zaailanden cn t.’. grazingen van eene buitengewoon goede hoedanigheid lijn, staande cn gelegen te S.‘ Jakobskappelle, slechts op 3/4 uiirs vat. de stad Dixiniide. en op ecu kwaart afstand van de geitieenle Oüdeltuppelle, groot in ge ilede volgens kadaster 18 heki.ireii ‘22 aren 72 cent waarvan 14 heklaren 56 aren 82 centiaren met al di gi bouwen gelegen zijn in S 1 Jakubskappelltj, aldaar bekend seklie A n.” 19, 30 tol en niet 40, 47. 48, 49, 50, 54, 60, 62, 63; seklie B n.’,7; seklie G n.' 4; en waarvan 3 be klaren 65 aren 90 centiaren, gelegen lijn op grondgebied van de genie. ui<- Oudekappelle, doch oumiddelijk palende aan de gebouwen dezer hofstede, als daarvan slechts gescheiden zijnde door eene beek, genaamd: de oude A, welke beek de scheiding uit- niaakl lusschen (L’i-e beide gemeenten; dit land in Oudekappelle bekend s: ktie B ii.” 1U8, 109. 1 I3en 114. Verdeeld bij alliche in elf koopen. lu pachle gebruikt door de luedeverkoope Dumon en vrouw Brigitla De Croos, Itf’dl'l St. Jakobskappelle, too voor alle gebouwen als voor alle landen tot den 1 oktober. 1870, ten jaarlijksclieu pachtprijze van 1534 franks 20 <:enlinien, boven de lasten, blijkens pacliikontrakl voor wijle» 81.*” Karei Lodewyk Hobaeys, in leven notaris te llixmuile. den 28 septeniber 1852, geregistreerd. Uitwkg. Vrijen doorgang tot expb’ihuie deter Hofstede, tot op den dijk der 1 servaart, blijkens authentieke bewijsstukken cn famielietiteh n, ouver- geld, schimp en iraude geweerd. Koop 12 en laatste. Een zeer kloek gebouwd Huis met twee slagien, geteekend n.’5, met 19 aren 22 centiaren Erve alhier inedegaaiide, ten dienste van herberg, zijnde thans het Gemeentehuis, tevoren bierbrouwerij, slaande eu gelegen te Sint-Jakobsk ip- pelle, aan het kerkhof. Hit huis, erve en gebouwen, zijn gebruikt in na pacht door 51.' Honoré Perhelsl, bierbrouwer te üixmude, tol I oktober 1870, aan den geringen pachtprijs van 100 fr. bij jare, boven de lasten, blij kens behoorlijke authentieke pacht en naihicht. He konditien deter verknoping, de eigendomsbe wijzen eu kadastrale plans berusten telks inzage ten kantore van voornoemrlcn Notjris. Uittreksel uit ^,000 genezingen. - Gexzzi.io vAS ozs PacsRome,>2» Jnli i960. Du gezondheid, van den H. V. is uitmuntend, ivoprnk »edprl dal.hv zich van al ander geneesmiddel onthoudende, zyne maeltyden doel met he Revalenta Arabica Du Barryf die wonderbare uitslagen op hem verwekt hebben. Z. 11. km’ niet eenoèg de voordeelenpryzen welke zy gevoe l van dit uitmuntend meel, waervan hy een schotelïol op iedere m.eltyd neemt.Correspondent van de Gazelle du midi -- N. 52,081, mynh. de hertog van Pluskow, hofmarschalk, van eene macgontstvking.-- «9,184, do vrouw van mynh. L. Dury-Jumet, by Charleroi van verscheidene jaren onverdragelyk lyden In do maeg de beenen, de lenden, dc zenuwen, oogen en hel hoofd. - n. 62,815, mynh. J. J. Noel, van 20 jaren slecbtu spysverteerino cn pynen iti de zenuwen en de maeg. - n. 62,476, St.-Romaine des Isk. (S-ióne-el-Loire). God ty dank, de Revalenta Arabica, heeft een einde geMeld aen myiic 18 iaren schrikkelykc maegpyncn, nachtelyke zweetingen en slechte zpysverlecringen, om my op nieuw den kostbaren schat der gezondheid toe te slaen. J. Cqmparet. putoor. ii. 44,816. n. iuy:ih. de aertsdiaken Alx. Stuart, van 3 jaren afgryseljke zenuwsmart, van scherp rhumatismus, slapeloosheid en af keer-van helleven. --*IÏ.-46 Ü48 de kolonel Watson, van fleurecyn, zenuwkramp cn hardnekkige verstopping.—-N. 49,4’.‘2, rnynliJ Baldwin, van volkomene vervalling. lamheid der leden ingevolJ van buitensporigheid der jongheid. - 53,(360, tu.j, Gailard, in de groote S.-Michielslraet, 17, te Parys, van longenvcrteeriiig, die opgejaiys^aen wp« vqrklazrd in 1"^ en iiaer nog slechts maenden te leven gaf. Heden 1866, geniet zy nog altyd eene goede gezondheid. Deze kostelyke geneesmiddel bczuiuigl d<,izt|idniael zynen nrvs andere r 'inedien; het heeft 65,000 genezingen bewerkt daer waer alle andere medecyne was mislukt.—DD BARRY Keizcrsstraet 12, Brussel. - r 1 fr., I k. 7 fr., 6 k. 32 fr. 12 kilo 60 fr. franko tegen een postmandaet. Aen dezelfde pryzen, gechokolateerde Revalenta tan du Barry. Uit.teekend ‘voedsel voor'Jnïbyt eu avondmnel, volmaektclyk voedend, gelykmakende en versterkende do zenuwen e>« de vlitsschcn, zonder ten minste hoofdpyn en verhitzingen noch ander.- hinder nissen der cho-koladen gowoonlyk in gebruik te veroorzaken. AUGUST! IHG7. GELEGEN TE LAMPERNISSE, DÉSIRÉ DE BRAUWERE, Nótari> te Veurne, zal overgaen Woensdag 14d‘" Augusty 1867, 2 ure na middag, Ier afspanning de Kroon, groote Merkt te Veurne, lol de eindelyke TaeWyzivg van; GEMEENTE 'LAMPERNISSE. Kooi' 1 Velweide van eerste klus, geuaenid de l/o/"- weide, gmot volgens titel II. 4,05.67 L', aeiigewezen bv kadaster wyk C n' 244. Verpacht aen Lodewyx Ghy.so’en, te Alieringluiti lot II november 1868, aen fr 834, by jare boven de openbare belastingen. Koor 2. Vel.veide ook v,ui eerste klas, genacunl de elf gemeten, groot vu.geus titel 11. 4,86,66 (5, l.y k.,- dasler wyk C n' 245. Verpacht aen ■is Tobias j fr. 1056-08 landbouwers te c'“"' a Koop 2. Vel.veide ook el/ gemeten, groot Hésit'é Vanhotiile, te VVesten.do vu Engel Porliei te St. Juoris, lot II november 1863, aeu I c. by jare boven de openbare belastingen. Koot* 3. Vetwelde neugew. zen b) kadaster wyk C, u'246, ter grootte van H. 2,10,10 C. Met vry en uitweg over hel noordu’utde van koop 2. Koor 4. V'elvveide upgebracht by kadaster wyk C, n' 247, ter grootte van 11. 2,24,90 C. Met vryen uitweg over het oosteiude van koop 3 en noordeinile van koop 2. Koopen 3 en 4,samen groot volgens titel II 4.37.77 C, zvn verpacht aen David Provoost tol 1 I november 1868 mits Ir. 350 bv jare, boven de openbare bi kistingen. Koor 5. Vrlweide groot volgens titel II 3,22.49 C, by kadaster wy k C, u’ 250. Met vryen uitweg over het noordeinde v.iu koopen 3 en 2. Verpacht uen Hendrik iluygliete Avec.tpp, lie. tot 1 I november 1868, aeu Ir. 397-110 c by jare boven de openbare belastingen. Koor 6. Maeigras, groot volgens by kadaster wyk C, n'248. Met vryen uizweg over het oosteiude van koppen, 4 en 3 en noordeinde van koop 2. Verpacht atut den heer Loilewyk Helollenaere, te l.ampernisse, tnt 11 november 1868, aen Ir. 1,49-84 c. by jare boven de openbare belastingen. Koop 7 Vrlweide groot volgens t-tel.R 4,34,12 0,

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1867 | | pagina 1