VAN V EU II NE V E T W E I D E Bijzondere Bekendmaking turn tie Jtager», Politiek Owbrzi^ht. tl i ii o KLAVERH001 TE KOOPEN. HOVENIER HO F, te Veurne. WOONHUIS T O E W Z I N G in eene zitting, VERKOOPING Merkt van Veurne, 14 Augusti. JAAR. N.r 2174. ZATERDAG 17 AUGUSTI <867. merkten. i i kil. o 1 '*t±**- 86 30 34 50 27 92 23 06 00 00 0 00 8 46 I 40 I 81 00 00 2 90 2 88 6 50 2 54 0 00 87 67 36 25 27 92 28 16 00 00 0 00 6 93 00 00 00 00 00 üO OPENBARE VERKOOP1NG van een Per hektoliter. Per 100 kil. Veurne, Vu^iisti. De klerikale» willen van ons weten wat verschil er beslaa! Uisscben katholiek en klerikaal, tnsschen zedelijk en zedeloos. Wij (lachten dat iedereen dat voelde, t Schijnt van neen. Wij zullen hen dtts voldoen. 00 oo 0 00 2 60 en 1 lande (zaken. 41.e algemeene Tijdingen, Marktprijzen week. 26 00 a 31 00 17 50 a 20 00 00 00 A 00 00 11 50 a 13 75 12 50 a 15 50 19 00 6 25 2 63 0 OO^a 0 00 De koning en de koningin van Portugaal hebben Parijs verlaten, na een nog al langdurig verblijf’, orn naar hunne staten lenig te keeren; de porlugeesche Majestei ten hebben den dag van eergisteren te Bordeaux doorgebracht. 20 50 A 32 50 26 50 A 29 50 19 00 a 25 00 14 75 A 17 50 II 50 a 13 00 2 20 a 1 45 it 24 50 a 32 00 25 50 a 30 00 19 00 A 25 00 15 00 A 18 75 11 00 a 13 00 2 00 A I 50 Tarwe fr. Rogge Haver Aardappelen Hoppe 50 kilo TPEB, 3 aug. Per 100 I Tarwe fr. Rogge Haver Erwten Boonen Aard. p. 100 Boter per kilo HMDSCHOOTE Frank. 2 aug. 48 00 a 45 50 00 00 a 00 00 a 00 00 a 00 00 00 00 A 00 00 a 00 00 00 00 a 00 00 00 00 a 00 00 00 00 a 00 00 00 00 a 00 00 00 00 a 00 00 00 00 a 00 00 36 50 A 00 00 00 00 A 00 00 2 45 A 2 30 a Per hektoliter. 27 00 a 30 00 17 50 a 21 00 00 00 00 00 11 00 a 18 50 14 50 a 18 25 17 00 a 18 25 5 50 A 2 09 a 0 00 I 00 A 31 32 00 00 a 00 00 I (J 66 a 17 66 00 00 a 00 00 5 00 a 5 50 a 1 17 1 72 a 5 50 6 00 I 36 1 81 00 00 a 00 00 i en een Supplement op half blad, per MET STALLMEN EN BOVINE, slaendc en gelegen te Wulpen. Gemeente Wulpen. Revalenta Arabica. Het lijden, do gevaren en teleurstellingen, welke de zieken tol hiertoe onderstaan hebben bij het innemen der wal gelijke kruiden, zijn thans vervangen door de zeker heid der radicale en haastigo genezing, door het ne men van do smakelijke gezondheidsmeel Revalenta Arabica Du barry van Londen, welk do verteerings- organen, de zenuwen, do longen, lever, de slijmvlie zen der meest uitgeputten, geheel geneest, zelfs bij de slechtste vcrtceringen, maagziekten, verstoppingen, aanbeijen (hcmorrhoïdes), klieren, winden, hart kloppingen, stoelgang, zwellingen, bcdwelmingen, oortuiten,zuur, slijm, brakingen, smarten, (leekten, krampen, maagpijnen, slapeloosheid, hoest, be nauwdheid, kortborstigheid, longziekte, uilteering, zweeren, droefgeestigheid, uitdrooging, rhumatisine, jicht, koorts vallingen, moedcrkwaal, bloedsgebrek, witte maandstonden, waterzucht, gebrek aan frisch- heid en zcnuwkracht. Kalltolijk zijn, is de katbolijke godsdienst belijden. Klerikaal zijn, is tot eene politieke partij bebooren, die den godsdienst als wapen gebruikt om baren winkel le doen draaien. Bij voorbeeld. Katholijlt zijn, is zijnen evenmenseb be minnen gelijk zieb zelvcn. Klerikaal zijn, is zijne medeburgers uit maken voor slechten, de orden lel ij ksle menseben beschimpen en beledigen, en aan de sukkelaars wijs maken dat hetgeloof bestaat in aan de klerikalen de plaatsen te geven, en bij de klerikalen tewinkel tc gaan. Katholijk zijn, is weten dat het Evangelie zegt: mijn rijk is van deze wereld niet, en die voorschriften naleven. Klerikaal zijn, is zich met politiek be moeien als hel verboden is, en de wereld lijke macht willen overmeesteren, terwijl deze u ontzegd wordt. Kathólijk zijn, is de vredeleer van Cbris- tus prediken. Klerikaal zijn, is tweedracht en oneenig- lieid aan vuren. Kalltolijk zijn, is de woorden kennen: oordeelt niet intlien gij niet wilt geoordeeld worden. Katholijli zijn is openbertig en vrank zijn. Klerikaal is den heiligen uilhangen om de anderen tc bedriegen. Zoo was Tarluflè een klerikaal maar geen katholijk. Zoo zijn de nersoonen die te Antwerpen met d’Hane de Steenhuyze aanspannen en le Luik aan de sölidairen de hand geven, klerikalen maar geen katholijken. Klerikaal zijn, is de menschen vervolgen tot in hun graf, en tot op het lijk den poli- lieken haal willen voldoen. Katholijk zijn, is aan een ieder geven wal hem rechtveerdig loekomt. Klerikaal zijn, is voor zich en de zijnen al pakken wal men krijgen kan, gelijk met de studiebeurzen, die voor geheel ’t land waren, en welke niemand als de klerikalen bekomen kon. Catholijk zijn, is aan Gesar geven wat hem toekomt. Klerikaal zijn, is alle middelen uitvinden om zijn deel in de lasten van ’t land niet te moeten betalen, en zoo den last der andere burgers verzwaren, Ziedaar eenige voorbeelden. Wilt gij er anderen, zegt dan maar: wat moet een katbolijke in zulk geval doen, doet het tegenovergestelde, en gij zult oenen kleri kalen hebben. Wal is nu zedelijk. Zedelijk zijn is hande len gelijk een ordentelijk man, die zich zei,ven en anderen eerbiedigt. Zedeloos is handelen gelijk een broeder Maubode of en Oostenrijk te bewerken. Hij zou naar Weenen eene depeche over de zaak van Noord-Sleegwijk zenden. In die depeche zou Pruissen alleen aan Oostenrijk onder de vreemde mogendheden met recht er kennen die zaak met Pruisen af te doen. De heer von Bismark zou hierbij aandrin gen op het dubbel duitsch cn nationaal be lang, dal Oostenrijk in dit vraagstuk heeft. Het wordt meeren meer waarschijnlijk, dal de koning van Pruisen met keizer Napoleon eene bijeenkomst hebben zal na de terugkomst van dien vorst van zijn be zoek bij het hof van Oostenrijk te Salzburg. De stemming over bet geheele van hel wetsontwerp van verkoop der kerkelijke goederen heeft in tien italiaanschen senaat plaats gehad. De heer Rattazzi heeft op nieuw een overzicht gedaan zijner ontwer pen van verbetering en hervorming cn zijner beloften vernieuwd, betrekkelijk de afschalling voor het aanslaande jaar van den gedwongen koers der banknoten. Ilij heeft zich ook op nieuw tegen alle vermin dering der rente verzet en dit onder de loejuichingeii der vergadering. De wel is bepaald aanvaard geworden met 85 stem men tegen 29. Het schijnt stellig dat dePortc, in eenen omzendbrief aan hare diplomaliscbe agen ten bij de mogendheden gestuurd, stellig geprotesteerd beeft, niet alleen legen de beschulding van wreedheid, aan welke de turksebe overheden zich in Greta zouden hebben plichtig gemaakt, maar ook legen de onrechlslreeksche bescherming, die de curopeesche zeemachten aan den opstand verlèenen, door de vrouwen en kinderen der slachtoffers van den opstand aan boord te nemen, ten einde hen naar Griekenland over te brengen. Die proleslatie zal echter zonder uitwerksel blijven, want de fran- sche, russische en zelfs oostenrijksche schepen hebben hel uitdrukkelijk bevel van hunne wederzijdsche gouvernementen bekomen om de redding dier ongelukkige bevolking voort te zetten. Men meldt zelfs dat Omer-pacha daar bij in tegenwoordig heid dim’ hulp, er niet in slagen kan den opstand af le zonderen vau alle vreemde ondersteuning, zijn bevelhebberschap beeft neörgelegd. gelegen te Pervyze, nabij de dorpplaats. Lal M.’ BEEBNAEHT, Notaris ter residentie van Alveringhcm, in éène zitting, openbaar verkoopen Klad voor Annoncen, Laudbouwnieuws, politieke Een Nummer, en De koning van Zwe/len is maandag uil Parijs vertrokken en begaf zich recht streeks naar’s Gravenhage; hij zal den 17 le Berlijn zijn. Eindelijk men verwachte woensdag in hetkamp vanGhalons den ko ning van Griekenland, die zich van daar naar Londen begeeft, nil welke stad hij naar Kopenhagen terugkeert. De Atigabiirgcr Zeitung meldt, dat hel nog niet vast bepaald is, of de koning van Beieren den keizer en de keizerin der Franschen te Ausburgzal gaan ontvangen, dan wel of hij de twee keizers te Salzburg zal gaan bezoeken. In alle geval de minis ter van buitenlandsche zaken, jtrins van Hohenlohe, is uil Aussee naar München geroepen, om onderrichtingen van zijnen vorst le ontvangen. Men vreest dal de pennelwist lusschen de fransche en pruisische dagbladen over Sleeswijk-llolstein binnen kort wei op nieuw zou kunnen beginnen. Trouwens, er zijn uit Parijs naar Kopenhagen twee afgevaar digden en eenige fransche dagbladschrij vers vertrokken, welke ongeduldig in dio stad verwacht werden door degenen die verhopen, dat er nit die reis eene toena dering z.al voorlspruilen tnsschen Dene- iliark en Frankrijk, toenadering gunstig aan de belangen van de eerste dier mogend heden in hare betrekkingen met Pruisen. Het is dus waarschijnlijk, dat men weldra uit het deensphe hoofdslad de tijding zal ontvangen van levendige beloogingen van toegenegenheid ten voordeele der gastep. Deze zijn inderdaad Dcnemark zeer ver kleefd en Pruisen meer of min vijandig; doch haasten wij ons er bij te voegen, dat er zich onder deze geen enkele personnagie van hoog rezag bevindt, wiens handeling of denkwijze eenen grooten invloed op het frapsch gouvernement of qp de peigin^en der openbare meening zou kunnen uit oefenen. Terwijl de oostenrijksche dagbladen zich zonder uitzondering legen een oosten- rijksch-fransch verbond verzetten, ver spreid! men te Weenen de tijdipg, dat het kabinet van Berlijn eepe toenadering met Oostenrijk betracht. Volgens de Nette Kreie Press zou de heer von Bismark, ten gevolge van zijn onderhoud mel den koning van 1‘ruisep te Ems, het plan aangebracht heb- ben eener toenadering tusschen Pruisen 450 Zakken Tarwe waren ter Markt, Tarwe van 37-00 tot Graenpryzen der vorige week Per 145 liters. Nieuwe rogge van Sucrioen van Nieuw sucrioen van llaver Boonen 44 00 a 45 2» 00 00 a 00 00 a 00 00 a 00 00 00 00 a 00 00 a 00 00 00 00 a 00 00 00 00 a 00 00 00 00 a 00 00 00 00 a 00 00 00 00 a 00 00 00 00 a 00 00 00 00 a 00 00 0 00 a 2 67 a 2 55 a Per hektoliter. Witte Tarwe fr. 26 50 a 31 32 27 32 A 38 00 16 00 a 18 00 00 00 a 00 00 L J 50 i' V- 10 any. Voor stad Voor buiten, vrachtvrij: 3 fr. 75 6 maanden. a a A 12 «wy- 31 A 12 any. a ting it. Dobbe- 0‘> 10 aug. 00 00 0 00 00 00 a Zoom Boter, de kilo Eijeren, de 20 Koolzaadolie Lynzaadolie a blad Ooststraat het rijk. 7 39 00 tol 42 00 00 00 tot 00 00 29 00 tot 00 00 25 00 tot 27 50 27 00 tot 00 00 16 00 tot 23 00 18 00 tot 21 00 26 00 lol 29 00 Oude, lüü kil. Rogge, 100 kil. Boekweit, Haver, IOO k* G eerst, a a a n a «i 2 55 1 60 IIBERTEVT ouy. en verkoopvoorwarrden genoemden Notaris DE 42-50 00-00 00-00 00-00 28-00 22-50 20-50 00-00 1-59 1- 50 1.20 2- 50 8-00 Per 1 1/2 heet Tarwe, 24‘ kwalit. 34" id. Nieuwe tarwe Kogge Sucrioen llaver Bonnen Wille id. Erweten. Lyniaed Cameline Kooltaad Aerdap. Vlas Boter in blok 18 00 5 55 a 1 90 POPEBIKGHE 2 aug. 29 77 15 25 9 75 10 50 a 150 00 it 152 50 87 37 a 00 00 a 27 O| a 00 00 27 It) 24 40 1) 00 a 2 oo i 15 81 08 a 83 83 a 2 55 1 55 ABLON, 1 aug. Tarwe, fr. Masleluin Kogge Haver Gecrst Holer Ardaappelcn FELIX GLOED, Moslaard-fabriekant, Pastorijstraat, N* 1, le Dixmude, maakt het publiek bekend dat hij eerste soort van Mostaard verkoopt, bij groote en kleine maat, alsook eerste soort van Atijn en Mostaardsead. 8 aug. Prijs van KLERIKAAL EN KATHOLIJK, ZEDELIJK EN ZEDELOOS. BRUGSE 3 aug. Zich te bevragen bij Sr. COUSSEMAEKER, Her bergier in de Drte Slentert, te Alveringhcm. Idem rondo Boter per 1/2 k. Eijeren per 25 Men abonneert zich op het bureel van het N? 6, te Veurne, en op al de postkantooren van Insertion, 15 centimen den drukregel. Een afzonderlijk nummer 10 c.*, liet supplement 10 c? Alle aflichen, bij de uitgevers van dit blad gedrukt, worden éesjiaal onverguld in hetzelve geplaatst. Brieven en geld vrachtvrij toe le zenden. Woensdag 28 Augusly 1867, om 3 uren namiddag, ter herberg la Reunion, bewoond door sieur Louis Bril, groote Ooststrael te Vcurne, Lal meester BOLLY, Notaris le Wulveringhem, ten overstaen van den heer Krederegter, overgaen tot de openbare Licilatie-verkooping van hel volgende Goed Een Hoveniorhof, gelegen binnen de stad Veurne, ter oostzyde van de Lwarlcnonnenstraet, bekend by kadaster sectie A, n.' 197s, op eene grootte van 5 aren 70 centiaren. Gebiuikt door jou/vrouw de weduwe Verbeque,, aenslag met eersten October 1867. Inlichtingen te bekomen ten kantore van genoemden Notaris. 10 aug. Roode Tarwe Kogge Haver Witleaard. 100k 6 00 A 6 50 a 7 00 1 17 a I 54 A Pècrdb.p. 1/2 h 00 00 Tarwe fr. Kogge Boekwait Haver G eerst Boonen Aanlap. 100 k. Boter per k. Eijeren per 26 DOOBRYK, 3 Per hektoliter. Sj V v OPENBARE VERKOOP1NG IN EENE ZITTING, van een onlangs nieuw gebouwd Meester DÉ8IRÈ DE BRAUWERE, Notaris to Veurne, zal overgaen Woensdag 21" Augusly 1867, 4 ure na middag, in de herberg de Barrière, by Philip Wacke nier te Wulpen, tol de eindelyko Toewyting van: Onlangs nieuwgebouwd Woonhuis hebbendegroote keuken met fornuis, pomp en buffetkas, voorkamer met ingemacktc kas, vautekamcr, kelder, 4 boven kamers, dies eeno met ingemaekte kas, alles over- xolderd, oost aen het woonhuis remise, peerdenstal en stallekens voor geiten en verkens, alsnog een gemak met grooten aelpul en noord achter den huize een bornput; mede zes aren tien cent., onder grond dier gebouwen, erve en hoving liggende zoo oost aen de stallingen als noord achter de gebouwen en west- waerts uitspringende. Laetsl bewoond en gebruikt door den eigenaor Karei Lodewyk Pattyn, om in gebruikt te treden met do betaling der koopsom. Tot nazien dit huis men vrage de sleutels ter voor melde herberg de Barrière. De eigendomsbewyzen berusten ten kantoore van genoemden Notaris DE BRAUWERE, S.' Denysplein te Vcurne. Dinsdag 20 Augusty 1867, 3 ure namiddag, in do afspanning de Pelikaen, groote Merkt toNieuport, van: GEMEENTE MANNEKENSVERE. Koop 1. Vetwcide groot by meting 11 2,30,00 C", wyk B n’ 109 en deel van n’ 108, komende noord west aen de Zandslraet. Koop 2. Zaeiland groot by meting 11 1,10,75 C’, wyk B deel van n’ 108, palende zuid den steenweg. Koop 3. Perceelken Zaeiland groot 86 centiaren, wyk B n’ 212sts, palende noord den steenweg. Deze drie koopen samen groot volgens titel 11 3,77,18 C“, worden gebruikt door P. lUaes, tot baefmis 1868 voor het zaeiland en 11 november vol gende voor de weide, aen fr,* 600, by jarc boven de openbare lasten. De eigendomsbewyzen en verkoopvoorwaerden be rusten ten kantore van den Notaris DE BRAUWERE, St. Denysplein te Veurne. N.50,416: M. de graaf Stuart van üccics, pair van Engeland, van eene moeielijkc spijsverlcering, met al de smarten der zenuwen, trekkingen, kram pen, braking, pijn aan do borst en lunchen do schouders. N. 49,482: Mev. Marie Jolie, van 50- jarige verstopping, indigestie, zenuwen, kortademig heid, hoest, flatus, trekkingen on brakingen. N. 46,270: M. Roberts, van eene longtering met hoest, braking, en 25-jarige doofheid. N. 53,800: mej. Gallard, rue du Grand St. Michel 17, to Parijs, van eene longteering, ongeneesbaar verklaard en veroor deeld om slecht nog weinige maanden to kunnen leven. Zij bracht 65,000 genezingen tc weeg, waaralle andoro tuedecijn was mislukt. GENEZING VAN DEN PAUS. Rome, 21 juli 1866, De gezondheid van den Heiligen Vader is uitmun tend, vooral sedert dat, zich onthoudende van al an der hulpmiddel, hij zijne eetmalen doet met de Rtvz- liau Asabica du die zulke wonderbare uit werkselen op hem gemaakt heeft. Zijno Heiligheid kan niet genoeg do voordeclcn prijzen, door dit uit muntend meel hem verschaft, waarvan hij bij ieder eet maal eene tas neemt. Briefwisselaardcr Gatet.du Midi. B. DU BARRY en komp., 12, rue de l’Empereur, tc Brussel, 76, Regentstreet, te Londen, cn Place Vcn- dóino, 26, te Pary». 1/4 kil. 2 fr. 25; 1/2 kil. 4 fr.; 1 kil. 7 fr.; 6 kil. 32 fr., 12 kil. (franco) OO fr. AAN DENZELFbEN PRIJS: DE CHOCOLADE-REVALENTA DU BARRY, Smakelijke spijs voor ontbijt cn avondmaal, zeer voedzaam, do spieren en hel vlecscli verkloekende en versterkende, zonder hoofdpijn of verhitting of eenig ander ongemak der gewone chocoladen, die in ge bruik zijn, op te leveren. In doozen van 12 van lassen, fr. 2-25; 24 tassen fr. 4; 48 lassen, fr. 7; 288 tassen fr. 82; 576, fr. 60. Te koop bij E. Duclos, apotheker, en aere, id., beide Ooststraat, te Vcurne. eener teer (;oedu (lp Woensdag, 4 September 1867, ten 3 ure namid dag, ter herberg de Ham, bewoond door Athanasius Verincersch, binnen de stad Veurne, Eenige Koop. Eene VETWEI I) E, gelegen te Pervyze, nabij de dorpplaats, genaamd den lecgen Donker, groot bij titel 2hektarcn 27 aren 21 cent. Gcbiutkl door den verkooper Francis-Xaveer Schip man, tc Bulscamp. Aanslag door den hooper met 11 november 1867. De verkoopvoorwaarden en eigendomtitelen berusten ten kantore van genoemden Notaris. in-schrijying, BETAALBAAR VOOROP: 6 franks ’s j.nars. 3 fr. 25, 6 maanden. 1 fr. 75. 3 maanden. 7 franks sjaars. •2 fr.25 3 maanden. Voor Frankrijk 16 fr. 50 '.sjaars. 86 00 a 39 00 22 00 it 25 50 25 00 a 27 00 00 00 a 25 50 a 27 50 0 00 a 00 00 0 00 A Veurne, drukk.van wed. Ryckeboee en Nieuwe tarwe vau 00-00 tot 6 Zakken Rogge vau 26-00 tot Nieuwe Rogge 00-00 tot Sucrioen van 27-50 tot 45 Nieuw Sucrioen van 17-50 tot 19 Hater vau 19-00 tot 5 Boonen van 28-00 tot Boter, per stuk Eijeren per 26 Er wareo 75 konijnen, per kop Kiekens per koppel Aardappel» per 100 kilog. Tarwe Nieuwe tarwe van Rogge 9 aug. F. VEBPOOBTB-TAVEBRIEB, verkoopt eerste soort van Engelsche en Pruisissche Jagtpocder aan teer voordeeiigen prijs. LEUVEN, 5 aug. Per 100 kil. Nieuwe tarwe fr. 88 09 00 00 'll 01 n OO 00 a 27 10 00 00 a Aardap. 100 kil. 9 00 2 00 a 1 50 a 82 45 a 85 20 a 28 70 15 00 u 9 75 a 10 00 a 175 00 a 180 39 00 a 00 23 00 a 00 28 00 a 00 00 00 A 00 27 50 a 00 0 00 a Witte tarwe, Roode Tarwe Mastcluin Rogge Haver Holer per kilo Eijeren de 26 KOBTBYK, 5 aug. •3

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1867 | | pagina 1