V E U il A E. V A A ZALF HOLLOWAY. Bijzondere Bekendmaking aan de -I agers, ■1 II E T DILIGENTIE-BIENST KLAVERHOOITE KOOPEN. BENJAMIN DECONYNCK, GEEN MEDECYNEN MEER. Louis RYSSEN, LA BELGIQUE, WOENSDAG -28 AUGUST! 1M L sc- 7,800 eijeicii Genezing en troost voor de bedlegerige. I Gezondheid en krachten, weder te bekomen zonder mcdecyn, purgaliëti noch kosten, door het kostelyk J2 ALVERINGIIEM EN DIXMUDE. - 1.’ DE SLAAPMUTS, Jicht cn Rhumatism. BELGISCHE MAETSCHAPPY 2.’ DE STRAF EENER VROUW. Drama in drie bedrijven door Alexandir Dumas. KORREKTIONNELE RECHTBANK VAN VEURNE. HORLOG1EMAKER, TE VBLRNE, onderzoek en vond er loodzonl in. Door de pop aanhoudend te zoenen, 1 1 dit vergift van hare wangen gelikt leed hel aan eenc 1 werden de noodige middelen en Lw o -? - j wenschelijk aan de fabrickan- kinder-speelgoed te verbieden van :i: te i Diptheria, Bronchitis, Zeere hals, Hoes ten, Verkoudheid. Alle Verscheidenheden van Huid Ontste king Scrofula en Scurvy. Waterzuchtige verzwcllingen. Heinoroides, Fistulas en Inwendige Ontsteking. Ongeregeldheid van dc Nieren, Steen en Graveel. Beide Salf en Pillen moeten in onderstaen- de gevallen gebruikt worden. 3-75 c., en 8 fr. voor eene doos of pot. gezondheidsmeel: REVALEAITA ARABICA DU RARRY van I nndan Tc bekomen by E. DUCLOS en R. DOBBELAERE, apothekers. Oost&iraet, te Veurns. KLEERMAKER, Kloppers trout, n.“ 71, bij de Halve ültiiin, TE VEURNE, Vuei*ne, SJS Er zijn lei’ merkt aangebracht en ver kocht geworden 7,800 éijeren cn 5650 stukken boter. Zondag inorgend, is het lijk van Pieter Lenoir, kleinen landbouwer, le Wouinen, uit een gracht gehaald geworden. De over ledene had een geweiïrschol in het hoofd I gekregen. Het parket van Veurne dal maan dag lest ter plaats is gegaan, heeft zekeren Decap, een jongeling van Wotitnen doen aanhouden belicht van deze manslag be gaan te hebben, Is het een ongeluk of eene misdaad? Dit zal waarsehijnelijk later beslatigd worden, doch is het zeker dat Lenoir nog leefde als hij in het water lag, mits een aantal waterplanten in zijne maag zijn gevonden Uit der liund te koopen: waterplanten in zijne geworden. Verleden week is nil eenc weide le Bulscamp een peerd gestolen geworden. De heer Henri 1‘inte, uiltredende leerling der middelbare school onzer stad, is als leerling onderwijzer in de normale school van Brugge aanveeid. Den 22augusti, was hel de veertiende verjaardag van het huwelijk van koning Leopold 11 met aartshertogin Maria-Hen- ‘li’ika van Oostenrijk. Wij gelooven te welen, dal hel stellig de heer Bara, minister van justicie is, die »het interim uitoefent van hel ministerie van binnenlandsche zaken, in afwezigheid van den titularis, den heer Vandenpeere- boom, vertrokken, zooals men weet, om eene reis naar Frankrijk le doen. De ongelukkige keizerin Charlotte houdt zich in hare heldere oogenblikken met schilderkunst bezig. Zij voltooid thans eene schilderij, verbeeldende een zicht van het park van Tervuren, waarop haar echt genoot le paard met eenigc inexikaansche ruiters voorkomt, Dc kunstwaarde ter zijde gelaten, zal dit werk eens als eene wezen- ...,1 OPENING »ER .JACHT. De opening der jacht is vastgesteld als volgt in de provinciën Oosl-Vlaanderen,West- Vlaanderen, Braband en Antwerpen, voor alle slach van wild, zonder loop- of haze- wind-hond, de fezant uitgezonderd, op 51 augusli. Met loop-en hazewindhond op 15 sep tember en de fezanl-jacht op I October. Vervolg van de beschrijving der mietorilxafeesten. DE VIJFDE DAG. aflinval van woede, verooiza.l» ulJ - I Joor dtftooneelliefhcbsters Jfej. Dëterré vaderlijke droef- - heul. Dezen morgend heelt men hem aan- j gehouden hij zijne tante, woticiule in een had het kind len nu hevige koliek. Spoedig t aangewend hel kind kon nog gered worden. liet ware ten van k-o dei’gelijkc gevaarlijke stoffen gebruik maken. Men meldt uil Wervick: detabakoogst laat veel le wenschen in al onze omstreken. De ongeregelde en regenachlige luchtge steldheid, die wij sedert lang gehad heb- ben, heeft de ontwikkeling der plant veel verhinderd. Sedert lang hebben wij zoo eenen gemeenen oogst in hel verschiet niet gezien. De tabak van voorgaande oogsten is zeer gezocht, maar ftiar de boeren hunne prijzen verhoogd hebben, worden de ver handelingen zeer moeilijk gedaan. Men schrijft uil Charleroi 25 augusli: i Eene verschrikkelijke moord is dezen 6e,l< L nacht gepleegd geworden le Jumet, ten ge- j buchte Try Mouchon. Dc genaamde Genard, i glasblazer, heeft zijne vrouw gedood, door 1 te slaan met eene kooit.mg en eene vuur- pook, werktuigen welke men neven het slachtoffer vond liggen. Dezen morgend I om 4 1/2 uur werd de misdaad ontdekt,' de merkt toegekomeii, die door den knaap die gelast is Genard te i I l- - -i—- roepen, om zich naar den oven te begeven. De smart, hem veroorzaakt door hel ver lies van een dochtertje van 6 jaar, die ge storven was door le vallen in eenen eemer met kokend water, schijnt dien ongeluk kige uitzinnig gemaakt le hebben. Het ge dacht aan deze wreede gebeurtenis kwelde hem, en hi j verweet zijne vrouw op hevige wijze, dat zij door nalatigheid de oorzaak der dood van hel kind was. Gisteren was hij niet naar l.,,. o dal hij de misdaad gepleeg.t heeft in eenen lijke geschied kundige curiositeit beschouwd Z,'/V C1*i worden. j De heer Dumont, apotheker, verhaalt 8'""'■p'-** o'J '-'J** in den Journal de Médecine, van Brussel, ,I,IS zlJner buurt, een geval dat wel verdient gemeld le wór- den. Den 21 juni werd hem, in afwezigheid van den doktor, een kind aangeboden hel- I welk volgens het zeggen der moeder, sedert twee uren de hevigste pijnen leed en jam merlijke kreten deed hooren. Hij dacht aan geene vergiftiging, doch op de lippen van het kind bemerkte hij eene wilachtig schuim en na onderzoek bevond hij, dat het van loodwit voortkwam. Daarop ontnam de heer Dumont aan hel kind zijne pop, schrabde deze een deel van de blozende "angon,onderwierp dit aan een scheikundig ff' Slagliorlog AIHERTEYTÏE-B Louis De noon heden, geen beet het geëerd publijk. fr. JJ. E. Dewillo. Vwrne, dr»kk. ut wed. tijekebofr rn Zoon. TUSSCIIEN bij Sr. COUSSEMAEK.ER, Uer- F. VERPOORTE-TAVERNIER, verkoopt eerste soort van EnnehohO en l’ruisissche Jagtpoeder aan leer voordeeligen prijs. Zich te bevragen I bergier in do Drie Sleu'ters, te Alvcriiighoui. De maatschappij La BetGiQte, waarborgt legen brand alle roerende en onroerende goederen, benevens het huergevaer, het verbad der gebeuren en helgene van den beurder tegen den eigenaer, vertegenwoordigt te Veurne, door L. Lies, agent principael derselfde maatschappij. en mevrouw Faueonnier van Gent, de hier na volgende voorstel ling met kracht hebben omgewerkt. Blijspel niet lang in één bedrijf door I’. GéikecaT. rsusoosEN Alexander Depeniie, Blondinai lijne vrouw, Theophiel Verbroecke, Leonie, zijne vrouwe, Dele wonderbare Salf werkt als tooveraclitig in het ve rlichten en genetingvan oude zweren, wonden, kwaede beenen, ulceers en eruptions der huid; wan neer deielve op do oppervlakte gewreven, dezelve dringt duur en zuivert elke plaets by deszelfs dour- loopen en oefend de gezondste invloed uit over de in wendige constructie. Dezelve geneest door zuivering alle anitnalicale sappen waermede hel in contact komt en daerby bevorderd eenc gezonde en voortdu rende genezing. Voor leiders van do martelende pyn van rhumn- lisme en jicht, deze Salf zal onschatbaer scbyuen. Na fermenting met warm water de verzachtende wer king van deze Salf is wondcrlyk: hel schynt ten eenemitlc de inflamalie te verminderen, maektdepyn ilragly k, vermindert de zwelliug, hersteld naluerlyken omloop en verdryfil de kwael. Voorde bovengenoem de kwalen deSalt van Holloway en de Pillen zyn on wankelbaar aenbevolen. Zy verzekerd tegen brand en het vuer des hemel alle goederen, zoo alsgebouwenmeubelen, veldvruch ten,' vee en koopwaren, mits geringe premien. De schaden worden comptant behield zoo harst de zelve zyn rastgesleld. Sedei l haer bestaen heeft deze maetschappy in het arrondissemet Veurne, meer dan voor 200,000 francs biandschadcn vergoed. Agent principael te Veurne, C. BRYCX, Ooststraet n.’ o. Men vr.iegt onder-agenten. I A. u. >t B> BRUXELLES. S> V VAN ALGEMEENE AS8UHANT1EN TEGEN BRAND. iW. Ch. Poupeye. Hl Cv. Faueonnier. M. Aug. Quartier. Mej. Delerre. persoo.iex Henri Dumont, bankier, HlL. Pinte. Alvarez,geassocieerde.'Mn Dumont, Ed. Degi oote. Mathilde, vrouw van Dumont, Hlej. Delerre. Joanna, dochter van Mathiïdo .llec. Faueonnier. Mevrouw Larcey, Eene dienstbode, ZITTING VAN 2i AUGUST! Benoit Top, werkman tc Leysele, 14 dagen vang, over zwaare gewcldadighéden. Alexandrine Beun, weduwe Top, werkvrouw tc Leysele, 10 fr. boete, over slagen en wonden. ZITTING VAN 26 AUGUSTI. Charles Descamps, landbouwerszoon te Merckem, 25 fr. boete, over slagen. Charles-Louis Baeckeland, werkman te Couckc- laare, 8 dagen gevang, over diefte. Louis Demolder, 20 franks boete, cn poorter, I maand gevang, over slagen, b.eide werk lieden te Veurne. Heeft de eer het publiek ter kennis te brengen, dal te rekenen van 22 juli 1867, zijne wooning zal verplaatst wezen uit hel hui» bewoond door Benoit Coppeiu, in het geen lest gebruikt door sieur Houbonrdin, Oostslruat, ii.“ 43. Ter dezer gelegenheid laat hij welen, dal men bij Item te koop vindt een schoon assortiment l’endulen, Slagliorlogien, enz. cn bij beveelt zich levens bij voortduring aan zijne menigvuldige klanten. FELIX GLOED, Moslaard-fabrickant, Pastorijstraat, N" I, te Dixmude, maakt het publiek bekend dat hij eerste soort van Mostaard verkoopt, bij grootu en kleine maat, alsook eersto soort van Azijn en Mostaardzaad. Vertrek uit Alvcringhem, morgeus in if v (den zomer om 5 uren U i is, winters om nten. leiugkomst uit Dixmude, uit den Groenenboom- gaaid bij Ludovicus Devos, Appelmerkt, gedurende geheel het ja.ir om 2 uren namiddag. Ingang lo nemen met den tes-en-twintigsten Augusti loopende jaar. Deze nerd van ongesteldheden kunnen genezen worden door Salf, door driemaal daegs do hals borst en <le ruggegraed van de zicko in to wryven. Dezelve zal weldra indringen en oogcnblykkelyk ver lichting geve». By allo graden van Influenza, Koude en Bronchitis, deez behandeling mng met gerustheid en zekerheid acngewend worden, inderdaad hel is niet bekend ooit in gebreke tu zyn gebleven. Deze Salf is eene zekere genezing voor Ilingworin, Scurfy, Scrofula, en voor de meest ingewortelde huid kwalen waeracn het meiischclyk geslacht onderhevig is. Dezelve kunno» niet spoediger tn zekerder gene zen worden dan door het gebruik van Holloway’sSalf, tegelyk met hel gebruik zyner beroemde Pillen welke zoo krachtig op het gestel werken cn het bloed zoo zuiveren dal dezo kwalen geheel en al uit het gestel verbannen worden, cn het gestel eene voortdurende genezing ondervindt. Neezu in acht voor deze gevavrlyke cn geheimo kwael welko gewooulyk by ons even als zachte ge voelloosheid of als geringo geelzucht zich vertoont wnervan weinig of geen notice wordt genomen alvo rens de. beunen gezwollen zyu. De oorzack van do kwael luoetaen de lover of in du maeg gezocht wor den; daurom gacl direct to work, door Holloway’s be ruchte Pillen te nemmi oaer <le gedrukte instuctio en wry ving de Salf goed over do kuil vnn do maeg cn rechter zydo al waer dezo organen leggen. De mci>i‘’ waterzuchtige gevallen zullen spoedig door do tc za- inen gewerkte invloed van Snif en dc (Pillen gene*»1' Deze kwalen zyu zeer ellendig voor liet lichaem de geest, verkeerde delicatesse vertn-rgd dezelve de bekendheid van den beste vriend. Monschcn jaren »en hemoroides cn dcrgclykc kwalen w;mni’cr zy steeds hebben gebruik gemaekt van de HollowaV Snif, met oogenblikkelyku hulp, en hun eigene gene- zing bewerkt zonder hel vervelende vnn hel uitleggen vnn hun kwael ncn nntleren. De Pillen werken groo- lendeels met de Salf, dacr zy het bloed zuiveren, <le»- zclfs omloop regelen, dc aangedane deelen vernieu wen, en hel geheclo gestel vernieuwen. Worden oogunblikkelyk veranchl en U-ulaclslege nezen wanneer tlczc Salf is goed gewreven, lw<*vniael daeg», ui dezyde op <lu plaela vnn de nieren, waeriu hel langzamerhand dringt, en byna in alle gevallen oogenblikkelyk verlichting geelt; maer aenliouding wil een volmackto genezing bewerken. Kwade beunen, slechte borst, vzrbrnndiu;, van moskiets, coco bay chiego voel, wintervoeten, springende handen, eksteroogen (zachte), kanker, ge zette en sty ve gelederen, elephantiasis, fistulas, jicht, klieriwcllingen, pyn in do zyden, heinoroides, rh»' matisme, schurftig hoofd, zeere teepels, zeere keel, huid kwalen, schurf, zeere hoofden, gezwellen, ulcer’, verwondingen, geeuwingen. OMSTANDIGE INLICHTINGEN ZYN BY ELKE DOOS OF POT GEVOEGD. Worden verkocht by de Apothekers fr. 1-50 c. Voor den verkoop in ’t groot vervoege men zich by den Professor HOLLOW AY, 224, Strand LONDON. Volgens dc wel ncèrgclegd. Te bekomen bij E. Duclos, apotheker te Veurne. kingen, gewoone verstoppingen slym, winden, hartkloppingen, diarrhea, opzwellingen, duizelig heid \edömmel<iI1khT'‘'!) maegonlste- bleek kleur, gen^s van warmte, frischheid en krachtdadigheid, miltziekte van zwaarmoedige gedachten Zv is insirelvka het h<-»i>- v,.r t. t' i i l’,1’ zwakke kinderen en persoonen van alle ouderdom, kloeke spieren en vast vleesch vormende 1 1 'cr»UrLtugsiniddd voorde Dillreksel uit 65,000 genezingen. Gsxtzixo vax dm Paus: Rmne, 21 Juli I860. De gezondheid va» den II V is uitmuntend i 1.1 ander geneesnnddel onthoudende, zjne maeltjden doet met he Rétalenta Arabiet, Du Barry, 41ic wonderbare uitslagen op hem verwekt hebben 7 ‘lï L Y’ Vi“' de voordeelen pryzen welke zy gevoelt van dit uitmuntend raoef, watrvnn hy een achotalvol op iedere maeJtyd neemt Correspond t a 1 'r' N. 52,081, mynh. de hertog van Pluskow, hofmarschalk, van eenc maegontsteking. - n. 63,184 de vrouw van nivnh 1’ i ft <snsetle du midr jaren onverdrngt lyk lyden in de maeg, de beenen, de lenden, dc zenuwen, oogen en het hoofd. -’- n. 82,615, mynh. j. ’j Noël van ‘>0 iarmi slrnHe'’ 'a" '"tSC k‘"“ pynen in de zenuwen en de maeg— u. 62,476, St.-Romainu de, Isle. (Saëne-et-Loire). God zy dank, de Revalerita Arabica, heeft een einde gAh-ld n 'ÏSVC in'Ve schnkkelyke maegpynen, nachtelyke zweetingen en slechte spysverteeringen, om my op nieuw den kostbaren schal der gezondheid toe te sMen J ÖJ,nnr - n. 44,8 fl n. mynh. de aertsd.aken Ah Stuart, van 3 jaren afgryselyke zenuwsmart/va,, bchcrp rhumatismus, slapeloosheid kee^ n P1 de kolonel Watson, van Heurecynzei.uwkrniup en hardnekkige verstopping. - N. 49,422, mynh. Baldwin, van volkomene vcrvalljng lamheid dr^’l" van buitensporigheid der jongheid. - 53,860, mej. Gailard, inde groote S.-Michielstraet 17 te Pirvs vin lonpcnverteeri.u, J; C’ ln",ht"1 dlr 1P<Un ingevolge en haer nog slechts n.aenden te lev-.m gal. Heden 1866, geniet zy nog altyd eeno goede gezondheid’. Xle Jtostelyko geneesmiddel bezuinigtdXmïZl :'CTd 'ÏÏn andere remed.e.i; hel h'e‘fl *»<-r alle andere medecync was mislukt. - DU BARRY Keizersstraat, 12, Brustl. - bj kil ‘?fr"l?'k 4 fr., 1 k 7 fr. 6 k.32 fr. 12 kilo 80 fr franko tegen een postmandaet. Aen dezelfde pryzen, gechokolateerde Meralenta ran du Barru Uitsleokend Lf Z 7hvt en avond mael, voluiAektclyk voedeud, gelyknwkende en versterkende de zenuwen on de vli^schcn, zonder ten iuinst0 huofdpyn en verhitzingen nm-h vnd Ie?- nissen der chokoladen gowo<»ulyk io gebruik (e veroorzaken. urJw crn noch andere binder SUPPLE A1W1 Beveelt zicll aan de gunst van i ui»» in» jBiwaniia r Maatschappij ran verzekeringen legen den brand, 's hemelsvuur daar onder begrepen, is gevestigd te Brussel, Koninklijke-stmai, 1 18. Eeu schoon geriellyk IFOOAHUlS, Lestacnde uit verscheid» riiime boven en benedenplaetteen, 2 kel ders met vaiilcli daerboven, twee keukens, koei- en peerdeslalleu, zeer goed bekalaule KOORA1V1 l\’D- MOLEN, ROSKOT, twee alepullen,citern, steenput met poiupe, wagenkot, bergplaats voor hout met ver dere gebouwen en geriellykheden, met de kadastrale hoeveelheid van 5 hektaren 86 aren 76 cent. Unid onder bebouwden grond, molenwal, tuin en zaeilanJ, (l lieklare 29 aren weide daerin begrepen,) al ge- staen en gelegen binnen de gemeente Houthem, digt by de dorpplaels, van wederzydcii der Heydenslraet, bv kadaster sektie B, nummers 241, 242,243, 244, 245, '246, 247, 485, 488, 487 en 488. Men zal bandelen met de gadinghebbenden, zoo voor de bovenbeschreven heef heid dezer goevleren zoo wel als uitlating tan deelen der landen hier- voren aengeduid. Om allo nadere inlichtingen zich tu bavragen by M."' Dzcak, notaris tu Veurne, Vlecschhouwerstraet n? 27. TO ON EELV EBT O ON IN G. De bewijzen van toegenegenheid voor het tooneel, die sladsinwooners en de bevolking van het omlig- i ons menigmalen gegeven hebben; de roem die onze maatschappij in het toonerlkundig vak heeft verworven; en do aanlokking der verlooning, die uit do biste stukken van het repertorium samengesteld was; waarborgden ons dat het feest van min bijval zoude gevonden hebben. Deze voorspelling heeft zich maar al le veel verve- zentlijkt. Van ten halven vijf, was er eene menigte volk op van den schouwburg tot in het luidden de plaats in eene rei stonden, gereed om de deur als stormenderhand in le nemen. Bij hel openen des schouwburg» deur, het volk stroomde met zulkdanig geweld binnen, om de eerste j plaatsen te kunnen bereiken, dat alle de konfraters, benevens de kaartontvangers die in den schouwburg zich bevonden voor hel orde te handhaven, als weg gedragen waren en zich onbekwaam bevonden, om dien hagel van persoonen legen te honden. Slechts eene halve uur verliep eer de zaal eivol was. Up do eere plaatsen zag men ons achtbaar stads bestuur benevens de heer hoofdman onzer maat schappij. Dc heer prins bevond zich ivorig bezig aan i het hoofd van het spelend personncel. Zijn werk gegaan. Men denkt Het was dus door de tegenwoordigheid van zulk -- 1 talrijk en uitgelezen gezelschap aangemoedigd, dat uul. ...j -- Oi <j i j1)ze toonecllief hebbers, krachtdadig ondersteund l?’

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1867 | | pagina 1