V A V V K I R A E. I iF* Bijzondere Bekendmaking aan <le Jagers, KLAVERIIOOI TE KOOPEN. Merkt van Veurne, BEKENDMAKINGEN. B R O U W E R IJ, STAANDE BINNEN VEURNE. Louis RYSSEN, I 4i.r JA A11. I 24x00 dit land le vreezet), denis, tooneel en staatkunde, in hunnebij- gaan gezamenlijk onverwezenlijk baar. Uit’er liaiicl jaar een lijk. De provinciale raad Het nederlandsch congres was maar een r 28 Augusti. i aanleiding zullen geven. De stad Genl beeft hare bezoekers op door keizer Napoleon Rijsel uitgesproken, be- it- en algemeene Supplement op J De prónkvoorleziiïgen zijn vervangen i, zoo nietdoorgrondige dan loch doör levendige discussion. Geen vraag stuk is bijna onaangeroerd gebleven. Lel- Onder dit oogpunt nog getuigd het IX’ nederlandsch congres dat de vlaamsche in al de standen der samenleving vooruit gaal en te Pacliten Per 100 kil. Wesl-Vlaandercn 1 van dit jaar om het tekort te vullen door de afschaf fing der barrieren veroorzaakt, eene bijgevoegde laks van 18 fr. gestemd over het wapendraagreebt. Hel gouvernement Hel congres was verdeeld in driesccticn. Die instelling heeft de beste vruchten gedragen. eene vi, er zich nog eene durft komen vertoonen. Veurne, Zll liet nederlandsch congres week te Gent zijne IX' vergadering ge houden. Het nederlandsch congres de eerslo maai le samen in 1849, ’lis tins 18 jaren oud. die van eene buitengewoone levenskracht getuigd. Gewoonelijk zijn in al hunne kracht het eerste jaar, verval- Per hektoliter. Per hektoliter. Tijdingen, Marktprijzen en Handel zaken. half blad, per week. 00 oo king van hel engelse!) korps stellen. De republieken van 7 bel verleden jaar met Spanje in oorlog lerkunde, spelling óudheidkimde, geschie- dalechter heden ernstiger bekommernissen I - heeft. behoud moet hel thans be- I zondere belrrkkingen met de vlaamsche halen opzijn verlangen-... lische zee legen zijne oude colonien le oorlogen, in Peru en in men nóg de feilen niet kent, waarvan Cala- lonie en Aragon op het oogenblik hel loo- neel zijn, gaat men voort met zich zeer ijverig lol den oorlog voor te bereiden. Nieuwe versterkingen zijn te Callao opgc- richt en men bereidt zich om krachtdadig ijandelijke vloot af le slaan, indien r. ieder verwachting. Wat _.a. ook was het op vaderlandsche toonen dat men ons ontving. Ook dén schouwburg,ih i de melomanen, in de choormaatschappij, heeft deze i ‘n het van Groiribrugge’s genootschap, waren hel echte vlaamsche feesten. Op de programmen stond geen woord fransch, kwam voor liederen waren alle op vlaamsche woor- den gemaakt en wel door vlaamsche toon- tjarenouu. zetters. Schoone ouderdom voor een congres en -IO VC IlSk l'licll l de congressen 1 zaak reeds met reuzenstappen in a) mmne iviaeni hc-v uc-lslv J-jannen oer satnemevmg mmm u. len spoedig en zijn op hun derde ol vierde I eerste plaats gewonnen heelt op hel terrein der kunst. Het sociaal congres dal zooveel opgang maakte, heeft zijne eerste ziekte niet kun- De provinciale raad van nen doorslaan en is in jeugdigen ouderdom had in zijnen gewonen zittijd aan de kiuderstuipen overleden. Dal is dikwijls het geval met de zuigelingen die te krachtig zijn bij hunne geboorte. Revnlentu /krubica. Het lijden, de gevaren en teleurstellingen, welke de zieken tol hiertoe onderslaan hebben bij het innemen der wal gelijke kruiden, zijn thans vervangen door de zeker heid der radicale en haastige genezing, door het ne men vau de smakelijke gezondheidsiuecl Revalcnla Arabica Du b.irry van Londen, welk du vertcerings- organeii, de zenuwen, dc lungen, lever, de slijmvlie zen der meest uitgepiilten, geheel geneest, zelfs bij de slechtslu vertceringen, maagziekten, verstoppingen, aanbeijen (heinorrhotdes), klieren, winden, hart kloppingen,’stoelgang, zwellingen, |)edwelniingen, uortuiteu, zuur, slijm, brakingen, smarten, steekten, krampen, mnagpijnen, slapeloosheid, hoest, be nauwdheid, kortborstiglieid, longziekte, uilteering, tweuren, droefgeestigheid, nildrooging, rhumalisme, jicht, koorts vallingen, mQpderk waal, bloedsgebrek, witte maandstonden, waterzucht, gebrek aan frisch- beid en zenuwkracht. beersclien en hunne kans goed staan, doch tol hiertoe heeft men de bevestiging van dit gewichtig feit niet. Een telegram uit Kopenhagen bevestigt de tijding, die wij reeds hebben medege vat! het aanslaande huwelijk van J t van Dcnemark met de dochter van den koning van Zweden. Klopperstraal, n.* 71, bij de Halve Maan, Per 100 kil. M E R K T E N. Per 100 kil. Per hektoliter. 24 50 15 50 a 18 25 00 00 a 00 00 9 00 a 13 00 13 50 19 00 6 50 2 09 0 00 DOORNYK, 17 aug. Per hektoliter. 26 00 a 81 00 24 00 29 50 i 21 00 17 00 A 25 00 a 18 00 II 75 a 13 00 2 55 1 75 39 00 a 00 00 21 U0 a 00 00 28 00 A 00 00 28 50 a 00 00 26 00 u 27 50 0 00 A 00 00 0 00 a 0 00 H0ND8CH00TE Frank. 0 aug. heel. 00 00 a 00 00 00 00 a 00 00 A 00 00 a 00 00 00 00 a 00 00 a 00 00 00 00 a 00 00 00 00 a 00 00 00 00 a 00 00 00 00 a 00 00 00 00 a 00 00 00 00 a 00 00 00 00 a 00 00 00 00 a 00 00 0 00 a 0 00 a De redevoeringen, le Aiiecht cn te J‘ slaan nil oppervlakkige zinsneden oplossen, niets doen voorzien, en dus meer geschikt zijn om de onrust le doen aan groeien, ten gevolge der bijeenkomst van ontslaan, dan om die le verminderen. Wal echter meer geschikt is om die on rust te doen bedaren, is de taal, die heden door de ooslenrijksche dagbladen gevoerd wordt. Zoo zegt nu de Wicner-Zcilung, dal de bijeenkomst van Salzburg eene zeer be vredigende ontknoopitig heeft gehad, in dien zin dal zij hel vertrouwen en deweder- zijdsclie toegenegenheid der twee vorsten, welke die hebben verwezenlijkt, in volle daglicht heeft gesteld; doch hij voegt er bij, dat het niet waar is, dat er plannen op gesmeed zijn legen eenige wclkdanige i aangekomen zijn. De omterKoning van -n...:,t .i„i Zült besloten Egypte zal vijfduizend kemels ter beschik- Zuid-Amerika, die geworden i I Innr Invr 310 Zakken Tarwe waren ter Markt, Tarwe van 42-00 lol Nieuwe tarwe va» 87-50 tul Graenpryzen der vorige week Per 145 liters. zaak, zijn beurtelings ten horde gekomen. Wij zijn overtuigd dat hij eène aanstaande i men goed met de i werkingen in de sectiën zal bekend zijn, UC ^VU.IIK pleitingen eene schitterende wijze ontvangen. Overal hadden de congres leden de eerste plaats en óveral overtrof de luister der feesten meer zegt overal Hlad voor Annoncen, Landbouwnieuws, politieke Een Nummer, en een f-f )ken, be- I die niets deeld, den kroonprins De laatste tijdingen uit Abyssiilie, die de verzwakking melden van hel gezag van keizer Theodorus, hebben hel cngelsch gouvernement in zijn besluit bekrachtigd om eene expeditie naar Abyssinie te zen den, ter verlossing der aldaar gevangen gehouden Engelschen. liet bevelhebber- schad is er van loeverlrouwd aan den ge neraal sir William Napier, en de krijgs verrichtingen zullen beginnen, zoodra de waren, schijnen nieuwe aanvallen van wege het gouvernement van dit land te vreezeh, Zijn eigen behoud moet hel thans he- I on ziin verlangen om in de Allan- in Ghili, alwaar j vergadering, eens dat de gedane' voorstellen tol belangrijke be- week en zwak schepseltje toen het ter wereld kwam. Maar elk jaar heeft het nieuwe krachten bijgezet cn ’l is nu een achttienjarige jongeling in al dc kracht des levens. Het getal bijtreders was vrij aanzienlijk en grooter dan vroeger. Vooral is hel een gunstig voorleeken dat zoo wel uil Noord als uitZuid Nederland, talrijke jongelieden zich hadden laten opschrijven, en aan de bepleitingen een werkdadig deel namen. Ook de gezichteinder was vergroot. Van letterkundig is hel congres eenigzins poli tiek geworden, liet algemeen stemrecht, hel onderwijs, de ontvoogding der lagere stammen hebben zoowel als Danle of Voq- del, als nu en ue van de beraadslagingen deel gemaakt. noodige vervoermiddelen uil Indie zullen liyivuug.--. -- aangekomen zijn. Dc onderkoning van 1 mogendheid, dal men er op zon besloten j hebben de bepalingen van het verdrag van Praag te doen iiitvoercn, en dat andere mogendheden zonden uitgenoódigd zijn geworden om eene con’venlie in dien zin bij te lieden. Wat de Wette Presse van Weenen betreft, die zegt, dal Oostenrijk maar één geval moet voorzien, dal liet kan dwingen de wapens op le nemen. Dit ware, wanneer zijn beslaanzou worden in gevaar gebracht, als bij voorbeeld, een rechtstreeksclie aan val legen zijn grondgebied. Maar alle staat kunde, die zou bijdragen om, gezamenlijk niet eene andere mogendheid, eene be moeiing te doen ontstaan in de bestem mingen der stalen van Zuid-Duitschland, of in de betrekkingen van Pruisen met die stalen, onder voorwendsel den statu quo van den vrede van Praag le behouden, moet door Oostenrijk verslooten worden als ongepast en onverwezenlijkbaar. De tijdingen uil Spanje zijn altijd onze ker. Wij zuilen maar de waarheid kennen, wanneer eene der twee partijen zal be zweken zijn. Stellig is het echlér dal de opstand nog niet verpletterd is, alhoewel de depechen van hel spaansch gouvernement en de artikels der Patrie van Parijs, die er de tolk van is, dit beweren. De andere dagbladen der zelfde tint zijn meer voor behouden en zelfs die, welke vooreerst aan de mislukking van den opstand geloofden, als la France, beginnen le erkennen, dal de officiêfele berichten wel de Waarheid zouden kunnen bewimpelen. Eindelijk de dagbladen, gunstig aan den opstand, be vestigen dat Saragossa in hare macht is gevallen en er reeds een voorloopig gou vernement is ingericht. Is hel feit waai', dan zonden de opstandelingen Madrid be- A.' 2176. jagers- 24 aug. Beveelt zich 30 00 inschrijving, u Voftr shut: worde i 25 75 a 10 50 J 10 82 Begroete, .i 1 11 1 84 28 aug. a 00 000 a 28 00 a (Tö vervolgen). a I 1 28 auj. DOOR LTTSCUEIDING VAN BEDRIJF. 44 25 00 00 Zoon- Veurne, ilrukk. a a a a a a 28-50 tot 22-50 tot 00 00 17 00 u A a A H H a a a a 0 00 0 00 5 50 0 00 1 40 2 00 34 40 32 27 14 20 88 00 00 1 80 7 80 a a 00 00 0 00 blad Oostslraat het rijk. 40 00 tot 42 50 00 00 tot 00 00 25 50 lot 28 00 00 00 tot 00 00 27 50 tot 00 00 21 00 tot 23 50 19 50 tot 20 50 28 00 tot 00 00 Tarwe fr. llogge Boekwail Haver Gcersl Boonen Aanlap.100 k. Boter per k. Eijeren per 2tl 36 30 84 50 28 67 28 60 00 00 1 80 4 45 5 50 6 00 I 36 I 80 00 00 0 00 ‘2 75 i i I i a A a a a a a 14 75 19 75 7 50 2 72 0 00 20 50 15 50 -a»— 6 50 2 72 0 00 OVEKTEHIE-BLA Men abonueerl zich op N.‘ 6, tc Veurne, en op van wed. Ryckeboer en 44-50 41-50 39-00 00-00 00-00 24-00 21-00 00-00 1-54 1-63 1- 50 2- 50 8-00 180 001 000 Of) 24 aug. Per 1 1/2 Tarwe, 2a” kwalit. 3J< id. Nieuwe tarwe llogge Sucrioen Haver Bennen Witte id. Erweten. l.ynzaed Ca meline Koolzaad Aerdap. Vlas Boter in blok Prijs van Zich te bevragen bij Sr. COÜSSEMAEKER, Her bergier in de Drie Sleuters, te Alveringhem. CCDU Inlichting bij dc Zaakhandclaar E. VERMEULEN. Tarwe fr. Rogge Haver Aardappelen Hoppe 50 kilo TPER, 17 aug. Tarwe fr. Rogge Haver Erwten Boonen Aard. p. 100 Boter per kilo 00 00 18 36 9 66 o 12 00 Witte aard. l00>; 5 00 :i Idem roode Boter per 1/2 k. Eijeren per 25 81 00 27 50 24 50 18 00 9 00 n 14 00 2 50 I 00 2 20 ii 1 60 KORTRTK, 19 aug. Witte tarwe fr. 27 32 a 31 00 i Roode Tarwe llogge Haver Oude, 100 kil. Royyc, 100 kil. Boekweit, Haver, 100 k- Geert!, Aardap. 100 kil. Boter, de kilo Eijeren, dc 26 Koolzaadolie l.ynzaadolic POPERINGHE 16 aug. 28 70 15 00 9 75 10 00 a 175 00 00 a 45 50 a 3.» MATROOS, SOLDAAT EN SJOUWERMAN, Blijspel in een bedrijf door Sleeckx. persoorex Dik, sjouwerman, Toon, soldaat bij een regiment, Flip, matroos, August, kantoorschrijver, Net, strijkster, Moeder Lievens, het bureel van het al dc postkanlooren van Insertion, 15 centime» den drukregel Een afzonderlijk nummer 10 c.‘, hel supplement 10 e.' Alle allicben, bij dc uitgevers van dit blad gedrukt, vermaal onvcrgeld in hetzelve geplaatst. Brieven en geld vrachtvrij toe te zenden. 00 00 a 9 25 a 10 00 a. I a ■■rut- j- FELIX CLOED, Mostaard-fabriekant, Pastorijstraat, N’ 1, te Dixiuude, maakt het publiek bekend dat hij eerste soort van Mostaard verkoopt, bij grooto en kleine maat, alsook eerste soort van Azijn en Mostaardzaad. N. 50,416: Jl. du graaf Stuart van Decies, pair van Engeland, van eene moeielijke spijsverleering, met al de smarten der zenuwen, trekkingen, kram pen, braking, pijn aan du borst en tusschun de schouders. N. 49,482: Muv. Marie Jolie, van 50- jarige versionping, indigestie, zenuwen, kortademig heid, hoest, flatus, trekkingen en brakingen. N. 46,270: M. Roberts, van eene longtering met hoest, braking, en 25-jarige doofheid. N. 53,800: mej. Gallard, rue du Grand St. Michel 17, te Parijs, van eene longleering, ongeneesbaar verklaard en veroor deeld om slecht nog weinige maanden tc kunnen leven. Zij bracht 65,000 genezingen te weeg, waar alle andere medecyn was mislukt. GENEZING VAN DEN PAUS. Home, 21 juli I860, De gezondheid van den* Heiligen Vader is uitmun tend, vooral setiert dal, zich onlhoudendu van nl an der tvulpiuiildul, bij iyi>o eetmalen doet met tlu IIkva- lksta Ababica nu Oabby, die zulke wonderbare uit werkselen op hem gemaakt heeft. Zijne Heiligheid kan niet genoeg de voordcelen prijzen, door dit uit muntend meel hem verschaft, waarvan hij bij ieder eet maal eene tas neemt. Briefwissclaardcr (iasei. du Midi. B. DU BARRY en koiup.j 12, rue dc l’Etnpereur, te Brussel, 76, Regenlstreet, te Londen, en Place Ven dome, 26, le Parijs. 1/4 kil. 2 fr. 25; 1/2 kil. 4 fr.; 1 kil. 7 fr.; 6 kil. 32 fr., 12 kil. (franco) 60 fr. .i„ 22 aug. Witte tarwe, Roode Tarwe Masleluin Hoggc Haver Boter per kilo Eijeren de 26 28 00 a 30 50 U0 00 a 00 00 17 32 a 10 00 a 14 00 5 00 a 5 50 1 17 1 72 ii 00 00 26 aug. M. 1Willemt. t Aug. Quartier. Ch. Degroote. Ch. Poupeye. Mev. Fauconnier. Mei. Detcrre. Om 6 ure begon het orkest, die uit liefhebbers samengesteld was, eene schooi.e ouverture, uil te voeren, waarna do gordijn werd geheven. De Slaapmuts, het eerste stuk der voorstelling, is ceu blijspel hel welk altoos zal behagen, en vooral, als het vertoond wordt door de konfraters Quartier en Poupeye, met de medehulp van Mev. Fauconnier en Mej. Deterre. Zij waren allen vier te saiuen goed in hunne rollen, en maakten eonen sainenhang uit, dat het waarlijk een vermaak was om te zien opvoe ren. Dit stukje heeft liet publiek wel vermaakt en do verloouers zijn op den schouwburg teruggeroepen geweest. De drama, ok straf eksir vrouw, heeft eenen diepen indruk bij de toeschouwers gemankt, zoo door des- zelfs treilende zedeschetsen, als door het zielroerend spel van Mej. Deterre, in de rol van Mathilde, als mede van den heer Pinlo in zijne rol van Dumont. Zij speelden beide hunne rollen met zulke gevoelige harten, dat menig een de tranen uit de oogen weg vaagde en wij zouden mogen zeggen, zonder vrees van tegenspraak, dat het moeijelijk ware hun in deze rollen te overtreffen. De lieer Edouard Degroote, in ziji o rol van Alvarez, heeft meesterlijk gespeeld en de goedkeuring der kenners weggedragen. Het spel van Mev. Fauconnier, in hare rol van mevrouw Larcey, on hetgene hars dochtertjes, in hare rol van Joanna, wierden ook zeer veel geprezen. Al deze personnaadjen hebben den gewenschlen sainenhang, liet stuk door behouden; menigwerf is hun kundig spel door de toejuichingen onderbroken geweest, en op het einde van het stuk, waren zij allen, onder een daverend handgeklap wedergeroepen. Lang zal het drama: de strafeener vrouw, in het aandenken der Veurnaren bewaard blijven. Na dit drama hebben de hoeren Pinte en hel vaderlandsch tafereel Ai.va en Echont in echte kleedij, voorgedregen en nogmaals hebben zij be wijzen gegeven, dat zij het ernstig vak meester zijn. Het publiek heeft hun na waarde geschat, en'geheel hun spel met harlelijkc toejuichingen bejegend. Tot slot der vertooning, gaf men Soldaat, Matroos en Siouwbbsan. Onzu jonge tooneeltiefliublicrt voor wie dit stukje uitzonderlijk gekozen was, hebben het zelve zeer luimig opgevoerd en het publiek veel be haagt. Mevrbuw Fauconnier heeft hare rol van Net, de strijkster, met hel talent waar mede wij haar ken nen, verrukkend gegeven en zij heeft niet weinig bij gebracht om den samenhang in dit blijspel le onder steunen. Onze vertooning werd opgeluisterd door een goed orkest, het welk gedurende de Itisschenpoozen hel publiek veel vermaak verschaft heeft, en wij nemen deze gelegenheid waar, om alle dujiefhebbers die hel zelve uitmaakten, onzen openbaren dank over hunne welwillende gedienstigheid, namens de maat schappij, le betuigen. Kortom, du toejuiching en lufioezwaajing met de welke du aanschouwers alle du uiioeffenaren begroet hebben, bewijzen dat onze maatschappij, zich tot de hoogte hare kunsttaak heeft welen te verheffen, en dat onder de feestlijkheden ter gelegenheid des in- huldigings van onze achtbare Hooldman en Prins ingericht; dit looneelfeest, ten hoogste» de gunst des volks hoeft verworven. 47 00 ii OO 00 u 25 47 .i 00 00 26 54 24 Ol o 8 50 a 2 20 I 70 m 81 08 .i 84 84 ii F. VERPOORTE-TAVEHNIER, verkoopt eerste soort van Engelsche en Pruisisschc Jaglpoeder aan zeer voordeel igen prij< KLEERMAKER, TE VEV1KIVE, aan dc gunst van het geëerd publijk. 5 50 1 08 - I 8! P< i-rdb. p. 1/2 h 00 00 a 00 00 LEUVEN, 23 aug. Nieuwu tarwe fr. 46 44 i 00 OO <i 25 47 a 00 00 a 26 53 24 08 9 00 2 10 1 75 81 08 83 83 a 80 00 16~00 18 00 00 00 a 00 00 6J50 a 13 00 13 50 a 18 00 18 00 A 20 50 5 50 a 2 09 u 0 00 a 24 aug ARLON, 14 aug. Tarwe, fr. Masleluin I llo8l5e Haver Geerst Bnter Ardaappeleti BRUGGE 17 aug. 2 00 u I 70 a 2W aug. I»OE1TIEK OVEKKICHT. -• t. kil. 7 fr.; 6 kil. 32 fr., 12 kil. (franco) 60 fr. AAN DESZELFDEN PRIJS! DE CIIOCOLADE-REVALENTA DU BARRY, Smakelijke spijs voor ontbijt en avondmaal, zeer voedzaam, de spieren en het vleesch verkloekende en versterkende, zonder hoofdpijn of verhitting of eenig rnider ongemak der gewone chocoladen, die in ge bruik op te leveren. In dooien van 12 van tassen, fr. 2-25; 24 lassen fr. 4; 48 tassen, fr. 7; 288 tassen fr. 32; 576, fr. 60. Te koop bij E. Duclos, apotheker, cn R. Dobbe- aere, id., beidu Oostslraat, te Veurne. 9 Z.akkeu Rogge vau 36-00 tot Nieuwe Rogge 00-00 tot Sucrioen van 60 Nieuw Sucrioen van jl Slaver vau 19-00 lot 9 Boonen van 28-50 lot Boter, per stuk Eijeren per 26 Er ware» 200 konijnen, per kop Kiekens per koppel Aardappels per 100 kilog. Tarwe Nieuwe tarwe van Rogge Nieuwe rogge van Sucrioen van Nieuw sucrioen van Haver Boonen 39 00 a 00 00 22 50 a (W 00 28 00 a 00 00 22 50 a 00 00 28 00 a 0 00 48 00 00 00 00 a 40 25 a 00 00 a 00 00 a 00 00 00 00 a 00 00 00 00 a 00 00 00 00 a 00 00 00 O0 a OO 00 40 00 a 43 00 00 00 a 37 25 a 00 00 0 00 a 00 00 0 00 A 2 152 a i I - - -- --- - BETAALBAAR VOOROP 6 franks 'sjanrs 3 fr. 25, 0 nibnnden. I fr. 75. 3 m.tiinden. 7 franks 'sjnars. Voor buiten, vrachtvrij: 4 fr. 75 6 maanden. 2 fr.25 3 maanden. Voor Frankrijk 16 fr. 50 ’sjaars. (.lUClILVI V«I1 V.w». ---J 4 IUC J i r a---o

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1867 | | pagina 1