I) MEUBELEN, V E T W ElD E gelegen te Pervyze, nabij de dorpplaats. MEUBELEN, GROOT FEEST BEKENDMAKINGEN. KOOPDAG VERK00P1NG WOONHUIS PRACHTIG VUURWERK, op de duinen afgesohoten worden. Merkt van Veurne, BURGERSTAND DER STAD VEURNE. I -10 00 lot 42 50 00 00 tot 00 00 25 50 tol 28 00 00 00 tol 00 00 4*. Yzenvegvan 20 15 44-50 41-50 39-00 00-00 00-00 24-00 21-00 00-00 5 11 45 11 55 12 05 12 20 12 25 12 35 12 45 12 55 4 2 15 2 25 2 35 2 45 2 55 3 05 3 15 3 25 Beestialen, Landbouivgetuig, te Oostduinkerke, nabij de Groene Dreef. heeft deze taks niet kunnen goedkeuren en het heeft eene voorbehouding gedaan, bij het goedkeuren van het provinciaal budjet. Een tninisteriëele omzendbrief is ten dezen opzichte aan den heer gouverneur toegestuurd geweest, opdat de bestendige deputatie andere voorstellen aan den raad zou doen. In zijne zitting van maandag, heeft de provinciale raad zich met deze kwestie on ledig gehouden. Het voorstel der besten dige deputatie goedkeurende, heeft hij, gelijkvormig aan het koninklijk hesluit van 9 augusti, den (aks van 18 op 10 fr. ge bracht, en beslist van alleen den visa te eischen voor de personen, die van een wapendraagrechlin andere provinciën voor zien, in West-Vlaandcren komen jagen. OPENBARE VERKOOPING IN EENE ZITTING, van een WOONHUIS met Hoving ataende en gelegen te Bulscamp. m^eester DÉSIRÉ DE BRADWERE, Notaris to Veurne, °'ergaen Zaterdag 7nSepiember 1867, In de buitengewone zitting van den pro vincialen raad van West-Vlaanderen, zijn totkandidaten voor de openstaande plaatsen van het hof van beroep te Gent benoemd 1. “ Eerste kandidaat de heer Sarlel, rech ter te Yperen, met 35 stemmen; tweede kandidaat, de heer de Ryckman, procureur des konings te Brugge, met 25 stemmen. 2. ’ Tweede kandidaat de heer de Ryck man, met 54 stemmen; tweede kandidaat de heer de Vos, rechter te Brugge, met 20 stemmen. 5 45 5 55 6 05 6 25 6 45 1 6 55 7 10 7 50 8 05 8 25 8 35 8 45 8 55 9 05 28 Augusti. 510 Zakken Tarwe waren ter Markt, Tarwe van 42-00 lot Nieuwe tarwe vat? 37-50 tol vat» 36-00 tot Graenpryzen der vorige week Algeineene Tijdingen. Een der oninitldellijke uitslagen van de muntconferencien, schijnt een maatregel te zijn, die reeds de goedkeuring der euro- peesche natiën gekregen heeft, ter uitzon dering van Engeland en Pruisen, die er zouden tegen zijn. Er zouden geslagen en in omloop gege ven worden, in frankrijk even als in andere landen, goudstukken van 25 fr. De Veree- nigde-Staten zijn hevige voortzetters van dien maatregel. De moeilijkheden, welke Pruisen en Engeland daar tegenop werpen, zijn gegrond op de meerdere waarde van hel gehalte hunner gouden engelsche sou- veremen en pruisische Frederiks. Er is voorzekergcene moeilijkheid voorde stalen die met Frankrijk reeds munt- en post- tractaten hebben aangegaan, zooals Italië, Belgie en Zwitserland. Men denkt dat die 25francslukkcn nog dit jaar zullen geslagen worden, en voor gevolg zullen bijbrengen dal de stukken van twintig franks allengs zullen ingetrok ken worden, omdat dcrzelver grootte ge makkelijk tot verwarring met die nieuwe geldstukken zou kunnen aanleiding geven. Men kan bemerken dat bij de laatste ver anderingen der goudstukken de gouden vijfïrankslukjes en de stukken van twintig een timen, die in Frankrijk versch geslagen zijn, grooier zijn, om ze meer gelijk te maken met die muntstukken in Italië ge slagen. TOEWYZIIVG van een onlangs nieuw gebouwd «ET STALENEN EN HOVING, staende en gelegen te Wulpen. Gemeente Wulpen. Moer ingesteld fr.' 2,500,- Tot nazien dit huis men vrage de sleutels ter voor melde herberg de Barrière. KOOPDAG van schoone Zilverwerk, Boeken en Wijn, TE VEURNE. Hoggc IN DE PANNE, GEGEVEN DOOR DEN HEER BIESWAL-BRICOULT, Op Zondag 8 September 18G7, om 4 ure namiddag GIIOÖTE Lichierveldenaer Veurne. 1 7 10 7 20 7 30 7 45 7 50 8 00 8 10 8 20 8 35 2 9 20 9 35 9 45 9 55 10 05 10 15 10 25 10 35 10 45 l'e uren «au verliet der lu»eheu»lali<*ii ten ‘Inde de beercu reinger» «ju ver/u. lit z>cli er te bevinden' lu'rninulen '«or hel vcrlrek. Gemeente Bulscamp. brief hel Langeleid, oosl verkoopvoorwaarden if de Societé 1 wonend muu-iiiir-nww nu mnwrn h 27 150 tot 00 00 21 00 tol 28 50 10 50 lot 20 50 28 00 tot 00 00 2* 8* Op 3 maanden tijd van betaling voor de koopen boven de 10 fr., mits borg stellende. De Notaris BEERNAERT, Ie Alveringhem, als tnagl- I UWl/VI i - -o i duinkerkc, blijkens geregistreerde voltnagl, 4 ure na- Zal op Donderdag 26 september 1867, juist li van 60 li. 30 i middag, 0 05 1-54 1-63 1- 50 2- 50 8-00 van zelfopoffering plaatsgehad, en s’ av. 1 10 2 00 hebber van Carolus Braem, landgebruiker le Oosl- j s-«J w Zal op Donderdag 26 september 1867, juist ten v a it eener zeer goede Op Woensdag, Jt September 1867, ten 3 ure namid dag, ter herberg de Ham,- bewoond door Athanasius Vermeersch, binnen de stad I eurne, Zal MBEERNAERT, Ao/ans ter residentie van Alveringhem, in ééne zitting, openbaai vei koopen Eenige Koop. Eene F ET WEIDE, gelegen te Pervyze, nabij de dorpplaats, genaamd den leegeu Donker, groot bij titel Iheklaren 27 aren 21 cent. Gebruikt door den veikooper Francis-Xavecr Schip man, te Bulscamp. Aanslag door den kooper met 11 november 1807. De verkoopvoorwaarden en eigendoinlilelen berusten ten kantore van genoemden Biotaris. GEBOORTEN. den 27. Romanic Obijn, dochter van Carolus en van Mario Tijberghctu, Duinkerkrslraat. HUWELIJKEN. den 26. Joseph Aubert, 3.* regent bij de midden- bare staatsschool, 27 jaren en 8 maanden, geboren lo Marlué, gemeente Lacuisine Luxemburgen wonende te Veurne, jongman, mei Mathilde Decroo, bezondere, 24 jaren en 6 maanden, geboren en wonende te Veurne, jonge dochter. den 28. Amandus Cnstelein, barbier, 24 jaren en 7 maanden, jongman, met Eugenie Trensaert, kleer- maakslere, 29 jaren en 6 maanden, jonge dochter, beide geboren en wonende te Veurne. den 28. Desiderius Gonlier, herbergier, 26 jaren en 2 maanden, geboren te Oostvleteren en wonende I® Pollinehove, weduwnar van Eugenia Bruneel, ,D®1 Anastasia Vanhoutle, doende de landneering, “I jaren en 6 maanden, geboren te Oostduinkerke cn wonende te Veurne, jonge dochter. 9 Zakken llogi’.e Belgie. I s’ a v 6 20 6 35 8 15 9 15 naeslenbv opgegeven welke verdienen gemeld le worden. De brigadier Boccard en de gepreposeerde Domer- ninge, hebben met levensgevaar een ongelukkige» lamme gered, welke door de vlammen omsingeld en als op tij» sterfbed genageld was. De hoefsmid Martin, van Designy, welke zich reeds in eene andere ramp had onderscheiden, heeft eeno redding in denzulfden aard, opzichten» een ziekrn grijsaard gedaan. Eindelijk, het ongeluk is groot, doch tol hiertoe heeft de dood nog geene slachtoffers gemaakt en wij verhopen,dal de personen welke brandwonden be komen hebben cn waaronder er een zeer zwaar ge kwetst is, niet aan dc gevolgen deizelve zullen bezwijken. Men schrijft uil Rijsel, 27, augusti: Hel was vijf uur en eenige minuten, wanneer de keizerlijke trein in onze statie aankwam. Wanneer de sleutels der stad den keizer door den meier waren aangeboden en 'L. M. op dezes aanspraak met de rede voering had geantwoord, die gij reeds kent, begaf dc stoet zich op aantocht. Op dit oogenblik begon het geweldig le regenen, doch de volksmenigte bleef echter do stralen vervullen. Ook wilde H. M. niet, dal hun rijtuig met zijne kapot overlrokken werd en zij lieten hel open. In de prefectuur hebben do voorstellingen plaats gehad in de orde, door het cerinoniccl aangeduid, Om zeven uur werd een feestmaal voor tachtig genoodigden door den keizer gegeven. Des avonds was hel vertooning in den grooten schouwburg. De schrijvers der cantate la France et ÏEmpereur, die er werd uitgevoerd, de hecrcn Dcle- ruoen Lavainne, werden door 11. M. geluk geweuscht. Dezen morgend, dinsdag, zijn dc keizer en de kei- t'-rin, niettegenstaande het onzeker weder, uiige®*-'* den. Na een uur mot den minister van openbare werken to hebben gewerkt, is de keizer de drukkerij gaan bezoeken van den heer Danel, dc fabriek van den heer Dequoy le Fives en die van den heer Parent- Schaken. In al du werkhuizen werd dc keizer met de leven digste toejuichingen begroet. Van haren kant heeft do keizerin dc liefdadig heidsgestichten der stad bezocht. Des avonds was het groot bal ten stadhuize. De pruisische dagbladen hebben sedert cenigen tijd groot gerucht gemaakt van een nieuw geweer voor hel voetvolk, door den heer Drcyze uitgevonden. Zij voegden er zelfs bij dat, na herhaalde beproe vingen, dit wapen door het departement van oorlog zou goedgekeurd geweest zijn. De Kolniiche '/.rituiig kondigt liit echte bron nan dat deze beproevingen inderdaad hebben plaats gehad, maar dal de com missie eenparig heeft verklaard dat het nieuw wapen niet bekwam was om in hel leger gebruikt te worden Nieuwe Rogge 00-00 tol Sucrioeu van 28-50 tot 60 Nieuw Sucrioeu van 22-50 lot 11 Haver van 19-00 tot 9 Buonei. van 28-50 lot Boter, per stuk Eijeren per 26 Er waren 200 konijnen, per kop Kiekens per koppel Aardappels per 100 kilog. Per 145 liters. In den morgend van 21 der verleden maand, is eene dief te tan 500 franks te St. Jacobskappelle, ten nadeele der echtgcnoolcn Delye-Sehokkaerl bedre ten geworden; een paar oorslingers is ook ten na deele van hunne dienstbode gestolen. De dief is nog onbekend. Men schrijft uil Oostende, 27 augusti Gisteren had Z. M. de koning aan zijne tafel ver- eenigd de krijgs- en burgerlijke overheden der stad en hel puik der vreemde maatschappij zich le Oos tende bevindende. Er waren 24 genoodigden, onder welke men onder anderen bemerke den regeerenden prins von Reuss (jongste takden heer A. Oppen heim, van Keulen, heitnraad van den koning van Pruisen, kolonel Thompson, van Londen, den heer de Keyser, bestuurder der academie van schoone kunsten van Antwerpen, en verscheidene personagien van aanzien. De bestuurraad van den ijzerenweg van Oostende- Artucnlières heeft dc exploitatie dezer linie aan de HOLLOWAY PILLEN. Onzuiverheid in ’l Bloed. In c meeste itienschelijke handelingen zijn er duizend >egen om links en slechts een out regls te gaan. De regle weg, om de gezondheid te herstellen of te be- pouden is, hel bloed zuiver en de werkingen van hel •gchaam geregeld te houden. De toestanden worden 'olkomen cn ruimschoots erlangd door de zalvende **olloway Pillen, die al de koortsacklige sloffen uil 'el ligchaam verdrijven voor dal tij eene ernstige Ohgesteldheid hebben te weeg gebracht, of indien zij '6 eenig nadeel hebben veroorzaakt, houden zij den *°orlgang er van tegen en herstellen de aangerichte erwoestingen. Zij zijn dc eenige rationele bchnnde- “'ffi die altijd goed en heilzaam is. Wanneer hel 'Afstand verzwakt, wanneer de zenuwen hare wer-, i'tigen niet verrichten en eindelijk dan een» goed weder slecht, en do spijsverteering moeielijk is, luHen de Pillen de ongestelde werkingen zeer spoe- 1 ‘g tot haren normalen toestand terug brengen. Meester DÉSIRÉ DE BRADWERE, Notaris te Veurne, I zal overgaen Woensdag 11*September 1867,4 urena- j middag, in de herberg de Barrière, by Philip Wacke- nier le Wulpen, tot de eindelykc Toewyzing van: Onlangs nieuwgebouwd Woonhuis hebbendegroote keuken met forncis, pomp en buffetkas, voorkamer met ingemaekte kas, vautekamcr, kelder, 4 boven kamers, dies eene met ingemaekte kas, alles over- zolderd, oost aen het woonhuis remise, peerdi nstal en stallekens voor geiten on verkens, alsnog een gemak met grooten aelpul en noord achter den nuize een bornput; mede zes aren tien cent-, onder grond dier gebouwen, erve en hoving liggende zoo oost aen de stallingen als noord achter de gebouwen en west- waerls uitspringende; palende west met het woon huis, huis en erve van Felix Germonpré, zuid, met de westwaerls uitspringende hoving, huizen en erven van genoemden Felix Germonpré, Michiel Desaever en Karei Muyllaert, oost hofland aen Karei Claevs, de haeg hier geheel medegaende, noord met gansch den grond, den dyk van het Langeleid, oost en zuid den noorddyk der Veurnevaerl alwaer hel woonhuis en dc stnllingen voorhoofden. Lactst bewoond en gebruik door den eigenacr Karei Lodewyk Paltyn, om in gebruikt te treden met de betaling der koopsom. De eigendomsbewyzen en verkoopvoorwacrden berusten ten kantoore van genoemden Notaris DE BRADWERE, S.‘ Denysplein te Veurne. ure nanoen, openbaar verkoop -n ten huize '.m lino Braem, met bevoegd ambt: MEUBELEN. Aard- ijzer- koper- cn gleiswerk lepels, foureheltcn, messen, potten, pannen, rabatten, zoldergerief; wat brandstoffen, kuip-cn kernalaam ploeg, driewielkarre kordewagen driehaak; spa den, rakel, van, enz. enz. BEESTIALEN. 2 kocijen, 1 jaarling, 1 kalf, l ezelwat hooi. Op 3 maanden tijd s c K P A N.I E. Men leest in eene bijzondere briefwisseling uil Parijs, 26 augusti: Volgens do inlichtingen, aan eenige dagbladen medegedeeld, zou generaal Prim zich sedert dun 12 augusti in Calalonie bevinden. De opstand is dsar den 16 uiig, borsten. Het is hij die or do draden van houdt. Hij is, zegt men, in boer verkleed, verandert dikwijls van verblijfplaats met een zeer klein getal zijner aanhangers, die zijn ordewoord naar de steden dragen, en die zich in betrekking stellen met de agenten, die hem kunnen ondersteunen. Hel doel van Print is, zegt men, zich maar te too- nen, wannen de democraten, tol welke hij een oproep doel, zich zelve» in de beweging zullen geworpen hebben. De fransche Moniieur du 5oir bekent zelve, dat de opstand veld wint. De hooiden van den opstand schijnen op de onzij digheid van het fransch gouvernement le rekenen. Al wat men ons vraagt, zeggen zij, is dal wij den hertog van Monipensier op den troon van Spanje niet verheffen. Daar dc hertog de Mon pensier er niet aan denkt om koning van Spanje te worden, zoo zal hel fransch gouvernement eenvoudige toeschou wer blijven. Woensdag 4 September 1867, juist ten 1 uro na noen, ten sterfhuize van den heere pastor DeSagher, in dc Zwarte Nonnenstraat, zal Mr BEERNAERT, No taris le Alveringhem, openbaar verkoopen Meubelen. 4 beddebakken, 3 behangsels, 4 on derbedden, 5 wollen matrassen, 2 pluimen hoofd einden, 4 pluimen oorkussens, 6 wollen sargien, 5 bedspreien, 3 nachttafels, kommode, secretaire, klcerkas, coulissetafel met 3 bladen, coulisselafel met 7 bladen, dubbel vierkante tafel, 5 kleine vier kante tafels, bidbank, 5 kristusbeelden, 30 stoelen, 4 zetels, koffer, 6 printen in kaders, terscheide gor dijnen en stoors, 36 messen, fourchetten, lepels, 9 tafeldwaleu, 80 servielten, uurwerk 8 dagenwerk}, ander idem, en zeer veel allerhand koper-, ijzer-, i tin-, glas-, kristaal-, gleis-, porcelein- en aardewerk ten koopdage op te brengen. Zilverwerk. 30 zilveren lepels en fourchetten, 18 zilveren koflilepels, zilveren louche. Al de boeken de bibliotheek uitinakende en den wijn. Op 8 maanden tijd van betaling voor de koopen boven de ISfranks, mits borg stellende, ten genoegen van voornoemden Notaris; de koopen tot 15 franks moeten dadelijk gekweten worden. algemeenc maalsciiappij van exploitatie afgestaan. Dc tiitgaan van hel trafiek zouden de helft vermin derd worden, dc maatschappij van exploitatie zou hel rollend materieel verzorgen. De maatschappij van den ijzeren weg Brugge- Blankenberge, die vooreerst de sectie van Oostende- Thourout in pacht had genomen, heeft aan do maat schappij Ooslendu-Ariuuutières bij rechte doen ver bieden van in vergadering van actionnarisscn uit spraak te doen oVer hel verdrag met de algemeenc exploit itie-maatschappij aangegaan. Men schrijft uit Oost-Roozebeke, 22 dezer: Heden is bevallen do vrouw van Pieter de Clerck van oenen drieling, twee zonen en eene dochter. Do moeder en dc kinderen bevinden zich in eene vol doende gezondheid. Als eene bijzonderheid mag ge meld worden dat de gezegde vrouw in den tijd van 4 jaren cn 17 dagen, 8 kinderen ter wereld heeft ge bracht. Dal wil nog iets zeggen! - Hel gerucht eene luinisteriëelo crisis wordt in de verschillige brusselscho corrcspondencien gelo genstraft. Maandag voormiddag is het magazijn en werk huis van dert Schrijnwerker Willem van dor Cammen, in de Kclderstraat te Laken, door een hevigen brand in asscho gelegd. Men kent de oorzaak van den brand niet. Dc schade is zeer groot. Niets was verzekerd. De tijdingen over keizerin Charlotte zijn zeer voldoende. Hel schijnt dal er in haren toestand merk baren beterschap is gekomen, dank zij dc behande ling van den docloor Bulkcns, aan wien dc door luchtige zieke thans is toeverlrouwd. Men leest in den Koophandel van Antwerpen Zoo als iedereen zich nog wel zal herinneren, heeft tie heer Jan Delaat dc zaak gewonnen, die hij voor de rechtbank had ingespannen tegen den heer Jan Van Rijswijok. Wij hadden gedacht, en cider dacht hel met ons, dat de heer Jan Delaetzou te vrede» geweest zijn met hel vonnis, door dc rechtbank uitgesproken tegen zijne tegenpartij; dat dit vonnis hem genoegzaam in iijnc eer zou hebben hersteld, en du gcldelijkc schndu en intresten, welke de heer Delaet gemachtigd was lo vragen, zouden vergeten gebleven lijn. De heer Delaet heeft er echter anders over gedacht. Op lijn bevel is de heer Jan Van Rijswijk zaterdag namiddag, om 5 1/2 uur, op ’l oogenblik dat hij met zijn zoon aan dc Werf wandelde, door den deur waarder deConinck en twee recors aangehouden, cn naar de gevangenis ovcrgebrachl. Men leest iu hel Organe du fiamur: De familie van den heer Eloin heeft cenen ontvangen, van 10 juli gedagteekend, die ze laat weten ilat ito omlu secretaris van Maximiliann nog in hol gevang is', maar dat hij sedert den 6 juli in hel geheim niet meer gehouden is. Het gerucht is te Mexiko verspreid dat, met de aankomst van Juarez, den 14 juli verwacht, er eene algemeenc kwijtschel ding zal plaats hebben, in der wijze dal do heer Eloin verhoopt welhaast in Europa te mogen terugkeeren. Er heeft zich geene enkele belgische zangmaat- schappij uaarden prijskamp van Rijsel begeven. Die prolestalie der belgische maatschappijen baart in Frankrijk veel verwondering; immers men dacht tiaar dat de Belgen niets vuriger verlangden dan bij Frankrijk te worden ingeiijfd en zij le Rijsel hel eeuwfeest zouden kotucti tuedevierei» zijn der inlij ving van een deel van Vlaanderen bij Frankrijk. Nu moeten lij zich overtuigen, dat dc Belgen er niet den minsten lust lou gevoelen um Franschmans te worden. De Journal de lluy meldt, dal Z. M. de keizer vier Fransche» eene prachtige gouden medalie ge zonden heeft aan de inrichlende commissie van den prijskamp van Parijs, om gevoegd te worden bij den grooten eereprijs, door de koorscelie van de Societi d'Amateurs van (loei behaald. Men schrijft uil Breertc (Holland), 28 augusti: Gisteren voormiddag liep de vrouw van een polder werker, meteen kind van 15 maanden op den arm, in hel land van den heer G., waar ook eene koei liep. Zoodra hel dier de vrouw in hel gezicht kreeg, liep het er op los, cn zij hel gevaar ziende aankomen, wierp het kind van zich, en gelukkig, want op het zelfde oogenblik bad de koei haar op de hoorns en smeet haar op den grond. Op haar geroep kwamen de gravers van het diep loeschieten, verjoegen hel dier en namen haar ah levenloos op. Gelukkig echter kwam zij na eenige oogenblikken weer bij, en toen bleek het, dal zij er beter afgekomen dan verwacht kon worden, hoe wel zij toch eene belangrijke woud aan hel hoofd had ontvangen en hier en daar aan het lichaam is go- kueusd. Hel kind had volstrekt geen letsel bekomen. Men schrijft uit Desingy, (Frankrijk), 21 augusti, aan den Mont-Blanc Hel gehucht Clennaz, gelegen onder de gemeente Desingy, is door een ongeluk getroffen. In den avond van den 20, tot 10 1/2 uur, is het gansehe dorp door eenen brand vernield; en waren voor den geesel slechts eenig uren noodig om den oogst, de vrucht van een gansch jaar arbeidens, met de woningen te verslinden. Twaalf familie» bevinden zich zonder dak en zon der kleèrcn. Ea hebben'dadcn Tarwe Nieuwe tarwe van Nieuwe rogge van Sucrioeu van Nieuw sucrioeu van Haver Boonen LlCHTMitvtinz vertrek). f-Orteniarck Usndzacinu /■arren Lessen üixxuni. Oostkerkë Avecappelle Vivsse. (aenkomst). MET PAARDEN OF MUILEZELS, Voorafgegaan, ten 3 ure, door eene EXEU.OOPING, Voor ezels door vrouwen bereden. PRIJZEN DER RINGSTEKING. prijs: Een engelsche zaal ter weerde Een Toom Een Cravache Een Zweep VOORWAARDEN. Art 1. Alle liefhebbers zullen aan deze ringsteking kosteloos kunnen deel nemen. Art. 2 De inschrijving zal plaats hebben, van I tot 3 ure namiddag, in d’herberg Ma Campagne, bij sieur P. De Coster. Ait. 3. Hetzelfde paard zal door verseheide ruiters nlogen bereden worden. Art. 4. Elke kamper zal vier loopen hebben waai - tan de eerste als proef. Art. 5. De paarden of muilezels zullen onophou delijk in galop moeten gehouden zijn, van den aan te wijzen afstand tot voorbij de renommé. Art. 6. Voor den kanipz.il de inschrijvingsorde ge volgd worden, e» indien een ruiter op zijne beurt afwezig is verliest bij zijn recht van mede te dingen. Art. 7. Alle afgeslekene ringen zullen aan de lans moeten blijven en door den ruiter aan den Aoorzitter d<r kommissie overhandigd worden. Art. 8. In geval van gelijkheid van geslekene rin gen, zullen de ruiters die dezelve bekomen hebben op nieuw kampen: de eerste maal bij drij, de 2.J‘ maal bij twee en de S?' maal bij eenen loop. Art. 9. Alle mededinger zal na het eindigen der beurten de renbaan moeten verlaten langs den aan te wijzen kant. Voor de EZELLOOPINGzullcn er ook vier prijien, be staande uit schoone kleedingstukken gejont worden. ’s Avonds om 8 ure, zal een Eene kommissie, zal zich gelasten met alles te rege- len, alsook met alle de inoeijelijkheden of geschillen die zouden kontien ontslaan, te vereffenen. ^''gtstreeksche du nst lusschen Dmnkerke 's morg. Message/ie I an Ci ombi ugge 't'rlrek uit Duinkerkc, 's morg. 9-15 cn 2-30. '•'rtrek uit Veurne, 10-40 4-15. middag, in de herberg hel Ho/, van Commeicè, by Frans Gambier te Bulscamp, tol de eindelyke Toe wyzing van Gerieflyk en onlangs herbouwd Woonhuis voor heen ten dienste van Herberg en Winkel, hebbende twee voorkamers, achterkamer, keuken, vouleka- tner, kelder, gang, grooten zolder, regenbak, born put, gemak en stalling, benevens vyf aren twaelf centiaren onder bebouwden Grond en Hoving mede gaende, by kadaster wyk A, n.‘ 519vcn 521a, palende zuid huis en erve van de weduwe en erfgenamen Mavenu De Puydt, west eigendom der erfgenamen Swerlvagher, noord huis en erve aen Pieter Cossaert en voorhoofdende ten oosten op de Nieuwestract. Bewoond door de verkoopers echtgenooten Van PeperstraetcClaeys; om door den kooper in gebruik te treden met eersten oktober 1867. Dc eigendomsbewyzen en verkoopvoorwaerden be rusten ten kantoore van genoemden Notaris DE BRAUWERE, Si. Denysplein te Veurne. '«baas (vertrek). Avecappelle ’•ostkeikc Hixmidl Lessen /•arren Uiindiaenie Lortemarck LicutiavKi.ot a< nki>in->t

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1867 | | pagina 2