V A A V E I R A E MEUBELEN, 1 w 1 I Z A E I L A N D, PRACHTIG VUURWERK, op de duinen afgesohoten worden. Merkt van Veurne, 4 September. KOOPDAG <r; N.r 2177. -» Openbare Verpachting betaalbaar VOOROP een MERKTE N. Salzburg- Dit doen- Schepenen 20 00 2 twijfelen 71 erleend, om de a'sch a van nel I a 22 00 a Dobbe- twaelf Zoon. 000 00 31 aug. Rogge Boek wait Haver Geerst Boonen I Li j fli Veurne, drukk.van wed. Ryckeboér en Tarwe fr. Rogge Haver Aardappelen Hoppe 50 kilo YPEH, 24 aug. kil. 00 00 00 00 a 9 50 10 00 170 00 12 00 Id 50 19 50 7 0(1 üo 0 00 32 00 00 00 IB 06 10 82 5 50 (J 00 I 30 40-00 40-00 29-00 00-00 00-00 25-00 21-00 1700 00-00 1-63 1-68 1- 50 00 5 50 1 12 a 1 54 00 00 4? Per 100 Erwten Boonen Aard. p. 100 AHLON, 22 nuy. Per 100 kil. ZATERDAG *7 SEPTEMBER 1867. Openbare V erknoping eener goede parly GELEGEN TE VINCHEM. en van 20 fr. bijeengebracht. Krachtens het ontwerp der statuten, zoodra de maat schappij in bezit zal zijn van een huis,, zal het de wooning ter beschikking stellen barer leden aan den prijs en de voorwaar den, die voorop zullen worden bepaald; in geval van mededinging zal eene stemming aanduiden, wie de voörkeur heeft. De werklieden kunnen een of meer ak- tien bekomen, door het storten van één frank per maand. De fondsen zullen in de volksbank worden neergelegd, die aan de maatschappij het voordqèl doet oenen in trest van 4 p. h. betalen. De werkingen zullen beginnen zoodra ér 50 aklien zullen ingeschreven zijn en de leden zullen bin nen kort worden bijeengeroepen om het ontwerp Van reglement té disculecfcn en hel definitief bestuur te Benoemen. Dé raad uitsluitelijk uit werklieden samenge steld, zal kosteloos besturen. Wij wehscben uit ganscliér harte dal deze nuttige’ onderneming gélukke. Tal rijke maatschappijen van dien aard zijn in Engeland en in Duilschland in bloei enwij zouden met een groot genoegen zien, dat in de steden, waar het bouwen van ge zonde werkmanswooningen van eene zoo groote noodzakelijkheid is, dergelijke maat schappijen tot stand kwamen, die, wij i twijfelen er niet aan, wel ondersteuning i zouden vinden. en llandelzaken. 00 00 1 72 Peerdb. p. 1/2. h 00 00 LEUVEN, 30 aug. Per 100 kil. 00 90 00 00 a 9 25 10 00 a 000 00 llct Kollcgie van Burgemeester en Schepenen der stad Veurne, en liet gouvernement dér Verecïiigde Staten, nopens de reklamen van den Alabama, af- gekondigd geworden. De laatste depeclie van lord Stanley, die van het einde der maand mei is, bewijst dat de twee kabi netten er op dit tijdstip nog niet in ge slaagd waren om de oplossing van het ge schil te vinden. De landdag van bet prinsdom Waldeck en Pyrmont is geroepen om uitspraak te doen, rakende de overeenkomst, welke de vorst van dien kleinen slaat van den Noor- derboud met Pruisen gesloten heeft. Door die overeenkomst van een bijzonder slach staat de prins aan den koning van Pruisen hel burgerlijk en krijgsbesluur van zijn land af, doch houdt voor zich de justicie, met het recht van genade, de domeinen en zekere benoemingen van openbare ambten. Die overeenkomst is eene voorbe- ■“7 van dien OPENBARE VERKOOPING IN EENE ZITTING, van een WOONHUIS niet Hoving staende en gelegen te Bulscamp. Meester DÉSIBÉ UE BRAUWERE, Notaris te Veurne, zal overgaen Zaterdag 7’ September 1867, 4 ure na middag, in de herberg het Hof van Commerce, by Frans Catnbier te Bulscamp, tul de eindelyko Toc- wyzing van Gemeente Bulscamp. REVALENTA ARABICA. In hel belang van het menschdom geven wij nog een klein uittreksel uit de 65,000 genezingen, zonder medeciinen, verwekt door <lc Kevalenta Arabica, smakelijke pap voor ontbijt, die, mits eenige sluivars per dag, vijftig )palei> zijnen prijs andere hulpmiddelen uitspaart. N. 53.918: de heer Lieutard, van Aix, van eenen stikkenden hoest, gebrek aan rust en eetlust, maag- trekkingon en verstoptheid; en eene jonge daine, van eenen stikkende hoest, pijn in den opperbnik en bloedverlies. N. 53,860, mej. Gallard, rue du Grand-Michel, tc Parijs, van eene longtering, onge neesbaar verklaard en veroordeeld om nog slechts weinige maanden te loven. Heden, 1866, geniet zij nog eene volmaakte gezondheid; levendig bewijs dal de longtering door de lleralenta Arabica genezen wordt. N. 53,982, de heer Aug. Ilecque, van wa terzucht en leverziekte. N. 44,619, mev. Wood house, van hardnekkige verstopping, braaklust en brakingen in zwangerschap. N 46, 210, de heer ductor Martin, zijne dochter van eene maagontste- king, die haar 15 a 16 malen per dag deed braken, gedurende8 jaren, en al de ongemakken er uit voort spruitende. DE CHOCOLADE-REVALENTA DU BARRY, Smakelijke spijs voor ontbijt en avondmaal, zeer vöedzaam, de spieren en het vleesch verkloekende en versterkende, zonder hoofdpijn of verhitting of cenig ander ongemak der gewone chocoladen, die in ge bruik zijn, op te leveren. In doozen van 12 van tassen, fr. 2-25; 24 tassen fr. 4; 48 tassen, fr. 7; 288 tassen fr. 32; 576, fr 60. Te koop bij E. Duclos, apotheker, en aere, id., beide Oostslraat, te Veurne. Voor stad Men IceSt in de brusselsehe correspon- dencie van een oflicieus dagblad van Luik: Verscheidene dagbladen hebben aange- kondigd dat de minister van openbare wer ken den koning een ontwerp van besluit aangeboden had, hetwelk met 10 l. h. de reizigers-tarieven vermeerderde op ’s lands spoorwegen. Deze tijding kan niet echt zijn, ten minste zooals dezelve verteld wordt. Er zou echter geen gewag kunnen zijn, dan van vervoermiddelen op verren afstand, omdat men maar alleen de prijzen van deze laatsten heeft verminderd; wat nu de Per hektoliter. 24 00 4 30 00 16 00 a 18 00 00 00 a 00 00 0 50 a 13 00 13 50 a IB 00 18 00 u 5 50 a 2 27 A 0 00 KORTRYK, 26 aug. Per hektoliter. algemeene Tijdingen, Marktprijzen half blad, per week. 510 Zakken Tarwe waren ter Markt, Tarwe van 41-00 tot Graenpryzen der vorige week Per 145 liters. Becstialcn, Landbouwgetuig, te Oostduinkerke, nabij de Groene Dreef. Men bad tlê aanslaande afkondiging ge meld van den omzendbrief, bij welken hel fransch gouvernement aan zijne diploma tische agenten zijne beschouwingen mede deelde over hel karakter en tie uitslagen i der bijeenkomst van o ment zal, volgens men nu verzekert, in de kolommen van tien franschen Moniteur niet I verschijnen, doch het zal ongetwijfeld ter f kennis van het publiek komen, bij middel der onbescheidenheid van eenig vreemd dagblad. In alle geval is het een bekend feit, dal tie taal van het kabinet der Tnilerien zeer geruststellend en zeer vredelievend is. I De Journal de Sainl-Bclt rsbourg betwist de I mogelijkheid van een oosletirijksch-fransch verbond, legen Pruisen gt'richt, en houdt staande dat eene eenvoudige overeenkomst tusschen Frankrijk en Oostenrijk niet ge vaarlijker is voor den enropeesche vrede als de engelsch-fransche verstandhouding dit*, zelfs in het brandend vraagstuk van tien opstand van Can.lia, lol géene uitsla gen van eenig belang is kunnen komen. De Journal de Saint-Petersburg is overigens overtuigd, dal de bijeenkomst maar het karakter eener vriendscliapsbetooging hail, on dat de twee vorsten, tloor hunne per soonlijke betrekkingen nauwer toe te halen, enkel de steviger vestiging beoogden van len vrede, die al de natiën zoo zeer noo- i dig hebben. Men haalt als een blijk van goeden wil j jegens Frankrijk aan, de machtiging, door hel hof van Weenen veiiecuü, do van den hertog van Reichstadt naar l‘;n ijs over te brengen, machligingdie hel in 1859 geweigerd had. De Correspondent van Wee nen meldt, dat de eerste grootmeester van het huis des keizers, jn ins von llohenlohe, zich binnen kort naar Parijs zal begeven, om de noodige maatregelen voor die over brenging vast te stellen. Indien men telegrammen uit Constanti- nopel gelooven mag, dan zou de expeditie", die Engeland legen den koning van Abys- sinie in gereedheid brengt, geheel nutte loos worden, lol groote voldoening vl.. engelsch volk, dat geen aanhanger is van verre ondernemingen en zeer beducht was voor het waagspel, dat men ging uitvocren. Het gezantschap dér koningin te Conslan- linopel zou depéchen onivangöh hebben, luidende dal Theodorus eindelijk de gevan genen heeft in vrijheid gesteld, voor wel ker hevrijding het kabinet van Sint James den oorlog voeren wilde. Volgens eene belofte, door lord Stanley aan het engelsch Parlement gedaan, is de briefwisseling tusschen het Foreign Ollicie Het Kollegic van Burgemeester en der stad Veurne. reiding tot de geheele opslorping kleinen staat door I’ruiscn. De vergadering der burgerij van Lubeck heeft in hare zitting.van 5 september met 21 stemmen legen 5 het voorstel van den senaat aanvaard, len voordeele der opening van de onderhandeliiigen voor de intrede der vrijstad in hel Zollvcrein. De amende menten, welke strekten om die intrede aan I zekere bijzondere voorwaarden te ondei- schikken, zijn verworpen geworden met i 18 stemmen legen 5. De lijding van de spaanschc grens stellen de opeenvolgende komst vast van groepen opstandelingen, die in Frankrijk de veilig- heid komen zoeken. Echter schijnt hel I spaansch gouvernement zoo gerust niet j over de gevolgen van den opstand als de ollicieele bulletijns het wel zeggen, want een koninklijk decreet heeft al de verlof i zijndesoldalen ouderdevaandcls geroepen. Men heeft gesproken over eene in nota, I döor den heer Mon, gezant van Spanje te 1 Parijs ontvangen, en bij welke het kabinet j van Madrid zich nog al levendig beklaagde over het gedrag, door de fransche over- beden op de grens gehouden, en die eenigerwijzezou beschuldigen den opstand eenen onrechtstreekschen steun verleend te hebben. Deze tijdiug wordt stellig dooi de Patrie van Parijs gelogenstraft. Veurne, y September. WERKMANSWOONINGEN. De raad van het Goede werk van den zondag, seklie der werkmanswooningen, gaat te Luik eene samenwerkende maat schappij inlichten voor het bouwenen aan- koopen van werkmanswooningen. Deze maatschappij zal zich samenstellen met een I kapitaal van 00,000 fr., door aklien van 10 zijn niet veranderd, en er is zeker geene I kwestie dezelve aan te raken om ze op eenen i hoogeren taks te brengen. Maar wat nu de I vfcrre afstanden zelfs aangaat, ik verneem i dat de beer van der Sticheleh de onder- I vinding der verminderde taripven welke hij i aangenomen heeft, nog niet als voltrokken l aanziet, en dal, ten minsten voor alsnu, hij geenszins van gedacht is op de maat- regel terug te komen. BE UITSTAP VAN S.' CECILIA NAAR NIEUPOBT. Donderdag heeft ons koninglijk genoot schap van S." Cecilia den aangekondigden korte afstanden betreft, de oude tarieven 42 CO 00 00 24 00 a 00 00 00 oo 0 oo inschrijving, Blad voor Annonce», Landbotticnieuivspolitieke en Een Nummer, én een Suppleiiicnl op worden vraclitvrij; 8 fr. 75 6 maanden- J -v r.. 2 in.‘ia nd en Voor buiten v a n a a I) 2 iep. a a a - I 000 00 a i 0 00 I Bij bevel Da Stkrelaris, Cm.* CuvxtvoiDT. Bij bevel De Sekretaris, Cu. Cl*«hi»ovi>t. Oude, 100 kil - Rogge, 100 kil. Boekweit, Haver, 100 k- Geerst, Boter, de kilo Eijeren, de 2(1 Koolzaadolie Lynzaadolie a a a a a blad Ooststraat bet rijk. Tarwe fr. Anrdn 100 k Boler per k. Eijeren per 20 a a a 42 00 lol 44 00 37 00 tot 41 00 26 00 tot 29 00 00 00 tot 00 00 28 50 tot 00 00 22 00 tot 24 00 19 00 tot 21 00 28 50 tot 00 00 a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a 20 60 0 50 2 72 0 00 a a a a a maanden, fr. 75. 3 ninanden. 1 90 00 00 2- 50 8-00 28 00 a 00 00 lb 00 9 66 Tarwe fr. Rogge llnver Boter per kilo het bureel van het al de postliantooren van b 34 40 32 53 27 14 20 88 00 00 I 80 7 80 29 aug. LKIEVTI Prijs van 36 00 84 24 31 04 20 88 00 00 1 80 6 53 31 aug. Men abonneert zich op N.* 6, tc Veurne, en op Insertion, löcenlitnen deii drukregel. Een afzonderlijk nummer 10 c.‘, het supplément 10 c.’ Alle aflieben, bij de uitgevers van dit blad gedrukt. ((..smaal onvcrgeld in hetzelve geplaatst. Brieven en geld vrachtvrij toe te zenden. Op Vrydag 20 September 1867, om 3 uren namid dag, te Vinchem, ter herberg de Kroon, bewoond door sieur Jacobus Moeneclaey, Zal M.,l,r HOLLY, Notaris residecrende te VVulvo- ringhem, ten verzoeke van de heereu leden van hel bureel van weldadigheid te Vinchem, overgaen, in eene zitting, tot de openbare verkooping van het volgende onroerende goed: GEMEENTE VINCUEM. Eenige koop. Eene omtrent vierkante party Zaeiland, gelegen binnen de gemeente Vinchem, verre oost vaiideszclfs kerk, bekend opalen kadastrale!) leg ger dezer gemeente, onderarl. 126,ter oppervlakkige grootte van zes en zestig aren vyftig centiaren, uit- tuakende den n.’ 775 der sektic II. Gebruikt door sieur Ludovicus David te Vinchem, om door den kooper in gebruik te treden met eers ten October van het loopende jaar 1867. Het kohier van voorwaerden cu hel plan figuratief berusten len kantore van genoemden Notaris Huilt. Art. 5. De paarden of muilezels zullen onophou delijk in galop moeten gehouden zijn, van den aan te wijzen afstand lol voorbij de renommé. Art. 6. Voor den kamp zal de inschrijvingsordc ge volgd worden, en indieu een ruiter op zijne beurt afwezig is verliest hij zijn recht van mede Ie dingen. Art. 7. Alle afgestekene ringen zullen aan de lans moeten blijven en door den ruiter aan den voorzitter der kommissie overhandigd worden. Art. 8. In geval van gelijkheid van gestekeno rin gen, zullen de ruiters die dezelve bekomen hebben op nieuw kampen: de eerste maal bij drij, do 2.4* maal bij twee en de S.*’* maal bij eenen loop. Art. 9. Alle mededinger zal na het eindigen der beurten de renbaan moeten verlaten langs den aan te wijzen kant. Voor de EZELLOOP1NG zullen er ook vier prijzen, be staande uil sehoone kleedingstukken gejonl worden. ’s Ayonds om 8 ure, zal een Eene kommissie, zal zich gelasten met alles tc rege len, alsook met alle do moeijelijkheden of geschillen die zouden konnen ontstaan, tc vereffenen. centiaren onder bebouwden Grond en Hoving mede- gaende, by kadaster wyk A, n.* 519acu 521a, palende zuid huis en erve van de weduwe en erfgenamen Maveau De Puydt, west eigendom der erfgenamen Swertvaghcr, noord huis en erve aen Pieter Cossaert en voorhoofdeude ten oosten op de Nieuwestrael. Bewoond door de verkoopers echtgenoolvn Van Peperslraete-Claeys; om door den kooper in gebruik te treden met eersten oktober 1867. De eigendomsbewyzen en verkoopvoorwaerden be rusten ten kantoore van genoemden Notaris DE BRAUWERE, Sl. Dcnyspk-in tc Veurne. 31 50 17 00 a 19 00 16 50 a 00 00 6 50 14 00 18 50 6 00 2 63 0 00 42 00 A 26 00 A 00 0^ 22 00 a 00 23 00 a 00 09 0 00 a 0 00 00 00 17 32 10 00 a 14 00 5 50 6 00 I 36 I 80 39 00 a 00 00 22 50 a 00 00 28 00 a 00 00 22 50 a 00 00 28 00 a 00 00 0 00 a 00 00 0 00 A 5 00 a 5 50 a 1 17 a Nieuwe tarwe fr. 36 68 00 00 26 24 00 00 a 20 97 24 03 a Aardap. 100 kil. 8 50 2 40 1 80 81 08 83 83 POPEHINGHE 28 aug. Per hektoliter. Maakt het publiek bekend dat'cr op Zaterdag 14 September aanstaande, om 4 ure namiddag, in de gewoone zaal van verpachtingen in het stadhuis alhier zal worden overgegaan lol de publieke ver pachtingen van: 1. * Van hel rapen van het STAD VUILNIS voor eenen termijn van drie achter-een-volgendc jaren, die ingang zal nemen met I januari 1868. 2. ° Van het recht van GRAANMAAT voor eenen termijn van drie achter-een-volgende jaren, die insgelijks ingang zal ueoicn met I januari 1868. Gedaan te Veurne, den 3 September 1867. Burgemeeiter en Schepenen, Alg. BEHAEGHEL. Gerieflyk en onlangs herbouwd Woonhuis voor heen ten dienste van Herberg en Winkel, hebbende twee voorkamers, achterkamer, keuken, vouteka- mer, kelder, gang, grooten zolder, regenbak, born put, gemak en stalling, benevens vyf aren l’7 41/ JAAR. GENEZING VAN DEN PAUS. Rome, 21 juli 1866, De gezondheid van den Heiligen Vader is uitmun tend, vooral sedert dat, zich onthoudende van al an der hulpmiddel, bij zijne eetmalen doet met de Rkva- llttT* Assbic* no Babut, die zulke wonderbare uit werkselen op hem gemaakt heeft. Zijne Heiligheid kan niet genoeg de voordeelcn prijzen, door dit uit muntend meel hem verschaft, waarvan bij bij ieder eet maal eene las neemt. Briefwisselaar der Gasel. du Midi. B. DU BARRV en komp., 12, rue da l’Empereur, te Brussel, 76, Regentstrcel, te Londen, en Place Ven- dóme, 26, te Parijs. 1/4 kil. 2 fr. 25; 1/2 kil. 4 fr.; 1 kil. 7 fr.; 6 kil. 32 fr., 12 kil. (franco) 60 fr. AAN DENZELFDEN PRIJS: Tarwe, fr. Masleluii) Rogge Haver Gccrst Boter AnUappelet) BBUGGE 24 aug. Witte Tarwe fr. 28 00 a 30 50 Rootle Tarwe 00 00 a 00 00 Rogge 17 32 a 18 32 Haver Witte.iar<l. 100 k Idem rootle Boter per 1/2 k. Eijeren per 25 Nieuwe tarwe vav 37-00 tot 10 Zakken Rogge vao 26-50 tot Nieuwe Rogge 00-00 tot Sucriocn van 00-00 lot 80 Nieuw Sucrioen van 23-00 tol Haver van 19-00 lot 19 Nieuwe haver van 15-00 lot 1 Booneii van 29-00 lot B<>l*>r, per stuk Eijeren per 26 Er waren 1450 konijnen, per kop Kiekens per koppel Aardappels per 100 kilog. Tarwe Nieuwe tarwe Rogge Nieuwe rogge van Sucrioen van Nieuw sucrioen van Haver Boonen 38 82 a 00 00 u 27 39 00 00 a 20 97 24 03 a 8 50 2 36 I 70 81 08 83 83 30 aug. van De Notaris BEERNAERT, te Alveringhem, als inagt- hebber van Carolus Braem, landgebruiker te Oost duinkerke, blijkens geregistreerde volmagt, Zal op Donderdag 26 september 1867, juist len 1 ure nanoen, openbaar verkoopen ten huize van dito Braem, met bevoegd ambt: MEUBELEN. Aard-ijzer- koper- en gleiswerk; lepels, fourchelten, messen, potten, pannen, rabatten, zoldergeriefwat brandstoffen, kuip-en kernalaam ploeg, driewielkarre kordewagen driehaak; spa den, rakel, van, enz. enz. BEES HALEN. 2 koeijen, 1 jaarling, 1 kalf, 1 ezelwat hooi. Op 3 maanden tijd van tielaling voor de koopen boven de 10 fr., mits borg stellende. I IICIsL VERZICHT. Maakt zijne ingezetene kenbaar dat’er op Woens dag tl September 1867, oiu 4 uren namiddag, zal overgegaan zijn tot de openbare aanbesteding, bij ge sloten» soumissie, van 20 HECTOLITERS GEZUIVERDE PETROL-OLIE, benoodigd voor de verlichting der stad. Ten Sladhuizc te Veurne, den 8 September 1867. Burgemeester en Schepenen, Aea. BEHAEGHEL. LZ- >«»v«'x>:wjt*;aaoMr 6 franks 's jaars 8 fr. 25, 6 - (1 f."7. 7 franks 'sjaars. - - -...) 2 fr. 25 3 maaiulen. Voor Frankrijk 16 fr. 50 'sjaars.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1867 | | pagina 1