VAM V EUR ME. HUS MET STALLING ;I\ I Bijzondere Bekendmaking aan <le Jager», s a K 'I I bekendmakingen. I V Merkt van Veurne, B R O U W E R IJ, STAANDE SISSEN VEURNE. TOEWYZ1NG van cen WOONHUIS met Hoving staende en gelegen te Bulscamp. j M E II K T E N. 12 sep. Uit’er liikiid VOOROP 17 50 en 32 32 gesteld kil. I vrijheid aan- 19 00 tot 21 00 15 00 tot 17 00 00 00 tot 00 00 2 20 a 1 90 a a a 7 50 3 U0 0 00 Veurne, SI September. HE BELGISCHE VRIJHEDEN. Rogge Openbare Verkooping eener goede party ZAEILAND GELEGEN TE VINCHEM. VERKOOPIXG 18 September. 49-00 46-50 29-00 00-00 00-00 25-00 00-00 17-00 29-00 1-77 1-80 1- 80 2- 00 9-00 Per 100 kil. 35 62 82 71 20 00 00 00 I 75 6 58 Per 100 I politieke Een Nummer, en een f 52 25 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Oü 40 00 00 00 00 00 oo 00 o oo 2 65 10 75 2 70 1 80 13 sep- 00 ieren, Steen en por het kostelyk ring, maegontslc- Iklust na hel eten den rug, alle onl- Iheid, loospypont- s«d, rhumatismus, koudheid, grippe, gsmiddel voor de te Pacliten ccue _Js« Gemeente Bulscamp. Ingesteld Fr. 5,000,- in onderslaen- worden. en algemeene Tijdingen, Marktprijzen en Handelzaken. Supplement op half blad, per week. i Huid Ontste- curvy. Per hektoliter. Per hektoliter. 28 00 a 38 50 26 00 a 88 00 19 00 a 24 00 16 00 a 19 00 8 50 a 15 00 2 75 2 00 7 50 8 00 1 45 2 27 00 00 a 00 00 42 25 a 51 00 00 a 00 00 a 51 50 a 00 00 a 09 00 a 00 00 a 00 00 a 00 00 a 00 00 a 39 25 a 00 00 a 00 00 a 0 00 A 2 80 a 2 00 a ellingen. Per 100 kil. Nieuwe tarwe fr. 39 54 a OO OO n 28 17 .1 00 00 a 20 40 24 94 a 9 00 a 2 36 a 1 79 a 83 83 a 85 20 FOPEHINGHE 6 sep. Per hektoliter. Blad voor Annoncen, Landbouwnieuws, - tv- Politiek Ovicilziciit. Men herinnert zich nog den indruk, in Duilschland ontslaan door de bijeenkomst van Salzburg en de duizende veronder stellingen ovorde staatkundige ontwerpen, welke men in verband bracht met die ont moeting der keizers van Oostenrijk en Frankrijk. Op dit tijdstip deden de duit- sche dagbladen het beslaan opmerken van eene depeche-zendbrief, in welke graal von Bismark aan de diplomatische agenten van Pruisen bij de duitsche hoven denaard dier bijeenkomst verklaarde, en hen in lichtte over den geest en de strevingen der pruisische staatkunde in de duitsche aan gelegenheden. Een dagblad van Stuttgart behelst nu den tekst van dit merkwaardig document, en de zin er van stemt overeen met hetgeen er over gezegd is geworden. Na, volgens de verklaringen der kabi netten van Weenen en Parijs het geheele persoonlijk karakter der bijeenkomst vast gesteld te hebben, ziel de heer van Bis mark in de onrnsl, die zij in Duilschland heeft doen ontslaan, hoezeer de natie zich zou verzetten legen alle vreemde be moeiing en voogdijschap, cn hoeveel prijs zij hecht aan hare onafhankelijkheid en aan de rustige ontwikkeling barer eenheids- s taalkunde. De heer von Bismark zegt verder, dat hij denkt, dat de verbondsverdragen en de douanenconventien, met die stalen geslo ten, voldoende banden daarslellen om de nationale belangen en de latere ontwikke ling der eenheidsgedachte te verzekeren. Hij verklaart echter, dat hij bereid is aan hel verlangen der zuiderstaten te voldoen, doch hij laat hen de zorgover om den vorm eener inniger vereeniging le vinden. Er zijn dagbladen, die zich met hel ge dacht niet kunnen verzoenen, dal wij nu op eenen duurzamen vrede mogen hopen. On der dit getal is de Siècle van Parijs. Voor dit blad is een oorlog in Europa in eene meer of min aanstaande toekomst onver mijdelijk. Ter staving dier bewering wijst hij op de versterkingen, naar de grens plaatsen van het noorden en het oosten van Frankrijk gezonden en op de uitvoering van groole krijgsoefeningen, door de gar nizoenen dier plaatsen. Terwijl hel eene ministerieele pruisisch blad beweert, dat keizer Napoleon naar Berlijn niet zal komen, bevestigleenander, dat die reis vast besloten is. Zoo is het moeielijk om te weten langs wat kant de waarheid overhelt. Luidens verscheidene fransche dagbla den vergaderen dagelijks eenige voorname bankiers in het bureel van binnenlandsche 14 zaken te Parijs, ten einde met den minister te raadplegen over de gesteldheid van den handel en de geldmarkt in Frankrijk, en de middelen te beramen, om daarin eene gunstige verandering le brengen. Naar men verzekert worden hunne adviezen steeds per telegram naar Biarritz overgebracht. La Presse en le Temps nemen uit dit be richt aanleiding lot het beloog, dat er slechts één middel is van herstelde terug keer tot de vrijheid. Eerst heeft men, zeg gen die bladen, alle hoop gevestigd op de opening der wereldtentoonstelling, de ten toonstelling is gekomen, maar de alge meene slaat van zaken is dezelfde gebleven, daarop heeft men ons overstelpt met vre delievende verzekeringen: het heeft tot dusverre niet gebaat; nu kan men allerlei kunstmiddeltjes voorslaan, wij zijn van le voren overtuigd, dat zij niet zullen helpen; het eenige al'doende middel is eene alge- heele verandering van stelsel. De Zeitung van Elberfeld verzekert dat de onderhandelingen tusschen hel prui sisch gouvernement en den koning van Hanover op nieuw aangeknoopl zijn, doch inanderevoorwaarden. Tot hiertoe eischle Pruisen van koning Joris eenen formeelen afstand, in ruiling der teruggave zijner bij zondere fortuin. Dank aan de krachtdadige lusschenkomst van het engelsch hof heeft koning Willem van die voorwaarde afge zien. Pruisen zal aan den onttroonden ko ning enkel nog vragen om mits eene ver goeding afstand te doen van zijne domei nen in Hanover. Wanneer Garibaldi Geneven verliet liep het gerucht, dat hij rechtstreeks naar Or- vieto op de grenzen van den romeinschen staat ging terugkeeren. Die bewering was onnauwkeurig; eene depeche meldt de aankomst van Garibaldi te Florence. Men zegt dat hij over den toestand is gaan be ramen met zijne vrienden der nationale vertegenwoordiging, liet gouvernement evenwel, altijd ongerust over deontwerpen van den gewezen dictator, doet in de na burige provinciën van den pauselijken slaat eene zeer strenge militaire waak zaamheid uitoefenen. Uil Londen verneemt men, dat de eerste minister van hel engelsch kabinet, lord Derby, die hevig aan de jicht lijdt, voorne mens is af te treden. Hij zou door lord Stanley of door den beer Disraeli vervan gen worden. Een ander kenteeken der neigingen, die nu schijnen boven te heerschen in de be trekkingen tusschen Oostenrijk en llon- garie, is de redevoering, die generaal Turr aan de bevolking van Pest heeft töege- gesluurd. Per hektoliter. De algemeene vrijheid van geweien en de vrijheid voor iedereen van God te dienen naar die wijze die hem zijn verstand en zijn geweien aanraden, wordt volgenderwijze door de Grondwet bevestigd: Art. 14. De vrijheid der godsdiensten endevrijheid hunner openbare uitoefening, alsook de vrijheid om zijne gezindheden op alle andere zaken te openbaren, zijn ge waarborgd, behoudens nogtans de beteu geling der misdrijven, welke zouden be gaan worden ter gelegenheid van het ge bruik dier vrijheid. Art. 15. Niemand kan gedwongen worden deel te nemen, op welke wijze het ook zij, aan de handelingen of aan de plech tigheden van eenen eerediensl, noch daar van de rustdagen waar le nemen. Art. 16. De slaat heeft het recht niet om tusschen te komen in de benoeming of aanstelling der ministers van eenigen gods dienst, noch om te beletten dal deze mei hunne oversten in briefwisseling komen, en dat zij hunne akten afkondigen, behou dens, in dit laatste geval, de gewone ver antwoordelijkheid in zaken van drukpers en afkondiging. Hel burgelijk huwelijk moet steeds den godsdienstige!) huwelijks zegen voorafgaan, behoudens de uitzonde ringen des noods door de wet te bepalen. Indien iemand,zonder de geschiedenis te kennen, meLzijnenatuurlijke begaafdheden alleen over de artikelen oordeelde, waar ik u lezing van gegeven heb, zou hij hei voor zeker niet genoeg kunnen bewonderen dal men zoovele woorden bezigen moet, om aan de menschen te zeggengij zijl allen vrij uwen schepper te dienen volgens de wijze die u hel beste schijnt, mits gij, dit doende, van uwentwege noch de vrijheid van anderen, noch de goede zeden schendt. Wal, zou die mensch zeggen, is deze vnjucid geen natuurlijk gevolg van onze gelijkheid voor God en de wet? Wie, tenzij God alleen, zal over de waarde van mijne gebeden en over de waarheid van mijn geloof oordeelen? Of beslaat er eene men- schelijke rechter, hoe onfeilbaar hij ook inderdaad zij, die mij door geweld dwingen kan zijne onfeilbaarheid aan le nemen? Is het door bet lichaam te kwellen dal men de noodige overtuiging in de ziel brengt? Overigens, in welk belang zou men den ge wetensdwang vergen? In het belang der Godheid? Alsof de Godheid niet machtig 450 Zakken Tarwe waren ter Markt, Tarwe van 46-50 tol Nieuwe tarwe van 40-00 tol 10 Lakken Rogge vat» 26-00 tot Nieuwe Roggu 00-00 tol Sucriocn van 00-00 tot 88 Nieuw Sucriocn van 23-00 lot Haver va» 21-00 tol Graenpryzen der vorige week Per 145 liters. Nieuw haver van Boonen 44 00 25 00 a 00 00 a 23 00 a 00 24 50 a 00 0 00 a 0 30 00 a 32 00 00 00 a 00 00 19 00 a 20 66 10 66 a 11 00 7 00 a 7 50 1 26 2 09 a 43 00 a 00 00 24 50 A 00 00 00 00 a 09 09 28 09 a 09 00 23 00 a 00 00 0 00 a 00 00 0 00 a HONDSCHOOTE Frank. 7 sep. 46 75 a 48 75 00 00 a 00 00 a 43 00 a 48 25 00 00 a 24 25 a 00 00 17 50 a 18 00 00 00 a 00 00 00 00 a 00 00 00 00 a 00 00 39 00 a 42 25 00 00 a 00 00 37 00 a 00 00 00 00 a 00 00 0 00 2 82 00 0° 00 oo 1)0 JAAk. N.r 2179. ZATERDAG 21 SEPTEMBER Brc hals, lloes- )id. DOOK UITSCHEIDING VAN BEDRIJF. u fi *>/l »J t1 t!‘» •,JI' H H’ ■-* Voor stad worden Voor iep. I VRIJHEID VAN GODSDIENST. a 19 32 a a a 00 0 00 I IV UI, Zoon. Veurne, drukk. A ■I t 2 65 a 1 95 a a a a a 44 00 tot 48 00 40 50 lot 47 50 20 00 lol 28 00 00 00 tot 00 00 00 00 tot 00 00 18 00 tot 25 25 a a llootle Tarwe Haver Wille aard. 100 k Idem roode Boter per 1/2 k. Eijeren per 25 van ecn Tc Ooslduinkerke, inde duinen. ers fr. 1-50 c. fr. loos of pot. 'voege men zich by Strand LONDON. telegd. eker le Keurne. blad Ooststraat van bet rijk. van wed. Ryckeboer cn 6 25 2 27 0 00 a ARLON, 5 sep. 38 66 Tarwe fr. Rogge Haver Aardappelen Hoppe 50 kilo YPER, 7 sep. Tarwe fr. Rogge Haver Erwten Boonen Aard. p. 100 Holer per kilo 30 95 n 00 00 a 9 75 a 10 00 a 170 00 14 sep. 88 95 85 38 33 33 20 00 00 00 1 80 6 69 14 iep. 40 18 Oo oo n 27 78 liet bureel van het al de pöstkantooren Prijs van •or het lichaem en l’ergd dezelve aen •d. Nenschen lyden ke kwalen wanneer van de Holloway o hun eigene gene- van het uitleggen Hen werken groo ved zuiveren, des- ie deden vernieu wen. F. VERPOORTE-TAVERNIER, verkoopt eerste soort van Engelschc en Pruisissche Jagtpoeder aan zeer ▼oordeeligcn prijs. Oude, IOO kil Rogge, 100 kil. Boek w ei l, Haver, 100 k* Gee.rsl, Aardap. 101) kil. Boter, de kilo Eijeren, de 26 Koolzaadolie Lynzaadolie Per 1 1/2 heet. Tarwe, 2dc kwalit. 3d* id. Nieuwe tarwe Rogge Sucriocn Haver Bonnen Witte id. Erwelen. l.ynzaed Cameline Koolzaad Acrdap. Vlas Boter in blok Inlichting bij de Zaakhandelaar E. VERMEULEN. at hy, zich van al H. kan niet genoeg •azette du midi van verscheidene spysvcrteering en :'en my'iie 18 jaren pompacet, pastoor, t-veu. - N. 46,218, l‘r leilen ingevolge verklaerd in 1855 'tiael zyneu prys in kil. 2 fr. 1/2 k. 4 ’oedsel voor ontbyt °eh andere hinder- ^Kkebocr co Zoon. Gericflyk en onlangs herbouwd Woonhuis voor heen ten dienste van Herberg cn Winkel, hebbende twee voorkamers, achterkamer, keuken, vouteka- tner, kelder, gang, grooten zolder, regenbak, born put, gemak en stalling, benevens vyf aren twnelf centiaren onder bebouwden Grond on Hoving mcilc- gaendo, by kadaster wyk A, n.’ 519a en 521a, palende zuid huis en erve van de weduwe en erfgenamen Mavcau Do Puydt, west eigendom der erfgenamen Swerlvngher, noord huis en erve aen Pieler Cossaert en voorhoofdende ten oosten op de Nieuwestraet. Bcwooml door de verkoopers echlgenooleii Van Pcperstraetc Claeys; om door den kooper in gebruik te treden met eersten oktober 1867. Do eigendomsbewyzcn en verkoopvoorwaerden be rusten ten kantoorc van genoemden Notaris DE BRAUWERE, St. Denysplein te Veurne. Op Vrydag 20 September 1867, om 3 uren namid dag, te Vinchetn, ter herberg de Kroon, bewoond door sieur Jacobus Moeneclaey, Zal M.‘“'ROLLY, Notaris resideerende te Wulve- rii'ghem, ten verzoeke van de heeren leden van het bureel van weldadigheid te Vinchetn, overgaen, in ceno zitting, tol de openbare verkooping van het volgende onroerende goed: GEMEENTE VINCHEM. Eenige koop. Eenc omtrent vierkante party Zaailand, gelegen binnen de gemeente Vinchetn, verre oost van deszelfs kerk, bekend op den kadastralen leg ger dezer gemeente, onder art. 126, ter oppervlakkige grootte van zes en zestig aren vyftig centiaren, uit makende den n.' 775 der sektie B. Gebruikt door sieur Ludovicus David te Vinchetn, om door den kooper in gebruik te treden mei eers ten October van hel loopende jaar 1867. Hel kohier van voorwaerden en hel plan figuratief berusten ten kantore van genoemden Notaris Rollt. Meester DÉSIRÉ DE BRAUWERE, Notaris te Veurne, zal overgaen Donderdag 19” September 1867,4 ure namiddag, in de herberg hel Hof van Commerce, by Frans Gambier te Bulscamp, lol de eindelyke Toe- wyzing van it en lenlaetste1 ge- iwreven, tweemacl le nieren, waerin a in alle gevallen Imaer nenbouding ken. Verbranding, beet toet, wiulervoelen lichte), kanker, ge’ Isis, fistulas, jicht’ hetnoroides, rhu- tecpels, zeere keel, I, gezwellen, ulcers, >Y ELKE DOOS OF Op woensdag 25 september 1867, ten 2 ure namid dag, ter herberg de Ploeg bewoond door Dominique Torrelle, binnen de stad Veurne, S.u Walburga-kerk- Zal M.’ BEERNAERT, notaris te Alvcringhem, in eene enkele zitting, openbaar verkoopen: Een Huis, staande te Oostduinkerke, geteekend n.' 155, gebouwd in steen, hebbende keuken, kelder, voute stal, schuur, zwijnstal, haalput; palende aan eigendom van den heer Crombez-Lefebvre, te Doornyk, omtrent de Groene dreef om naar de» dijk te gaan op grond bij kadaster bekend als deelma kende van n.' 870c sektie A; dezen grond toebehoo- rende aan den heere baron de Peellaert, te Brugge, aan den heere Van der Plancke, schepene der stad Brugge, en andere erfgenamen van wijlen den heere Bauwens-van der Donckl; welken grond deel maakt »an eene partij land, ter grootte van 3 hektaren 82 aren 32 centiaren, door den verkooper Braero ge bruikt, ten pachtprijze van 150 franks bij jare, boven de lasten Bewoond en gebruikt door den verkooper Carolus Braem cn vrouwe Joanna Theresia Wijckaert; slag aan dit goed met 1 oktober 1867. Aaneziangend berigtBij schriftelijke toestem ming van de erfgenamen van den heere Bauwens- van der Donckt, zal de kooper van dit huis, mogen voortgebruiken als pachter, genoemde land, zijnde groot hektaren 82 aren 32 centiaren. Titel en verkoopvoorwaarden berusten ten kantore van genoemden Notaris. Men abonneert zich op N.” 6, te Veurne, en op Insertion, 15centimen den drukregel Een afzonderlijk nummer 10 c.‘, het supplement 10 c.’ Alle aflichen, bij de uitgevers van dit blad gedrukt, éénmaal onvergeld in hetzelve geplaatst. Brieven en geld vrachtvrij toe te zenden. kunnen genezen p daegs de hals zieke in te wryven. Jgenblykkelyk ver- i Influenza, Koude bag met gerustheid inderdaed bet is 11 gebleven. 5g voor Ringworm, l ingewortelde huid ^slacht onderhevig <«n zekerder gene- 'an Holloway’sSalf, otntde Pillen welke cn het bloed zoo al uil het gestel feite viiorldureitde 10 50 17 00 17 75 a 20 00 6 50 3 00 0 00 Tarwe, fr. Masleluin Rogge Haver Geersl Boter Ardaappelen BRUGGE 7 sep. 26 00 a 82 00 15 50 a 19 50 13 00 a 17 00 6 50 14 75 Tarwe fr. (logge Boek wait Haver Gcerst Boonen Aardap. 100 k. Boter per k. Lijeren per 26 DOORNYK, 7 iep. 16 sep. frlyke en geheime fven als zachte ge lucht zich vertoont 'rilt genomen alvo- \e oorzaek van de uaeg gezocht wor- oor Holloway’s be- Irukle instuclie cn I van de maeg en 'leggen. De meeste dig door de tc za- de Pillen genezen i Inwendige 5 00 a 5 50 1 17 2 07 a Pcerdb. p. 1/2 h 00 LEUVEN, 13 sep. 28 70 a 00 00 a 10 00 a 10 00 a 155 00 a 160 00 u 000 HEVALENTA ARABICA. in het belang van het menschdom geven wij nog een klein uittreksel uit de 65,000 genezingen, zonder niedecijnen, verwekt door do llevalenta Arabica, smakelijke pap voor ontbijt, die, mits eenige stuivers per dag, vijftig malen zijnen prijs in andere hulpmiddelen uitspaart. N. 53.918: de heer Licutard, van Aix, van oenen stikkenden hoest, gebrek aan rust en eetlust, maag- trekkingen en verstoptheid; en eenc jonge dame, van cenen stikkende hoest, pijn in den opperbnik en bloedverlies. N. 53,860, mej. Gallard, me du Grand-Michel, le Parijs, van eene longtering, onge- noesbaar verklaard en veroordeeld om nog slechts weinige maanden tc leven. Heden, 1866, geniet zij nog ceno volmaakte gezondheid; levendig bewijs dat de longtering door de Hevalenta Arabica genezen wordt. N. 53,982, do beer Aug. Hccque, van wa terzucht cn leverziekte. N. 44,619, mcv. Wood house, van hardnekkige verstopping, br.iaklust en brakingon in zwangerschap. N. 46, 210, de heer doctor Martin, zijne dochter van eene mnagonlste- kiug, die haar 15 a 16 malen per dag deed braken, gedurende 8 jaren, en al de ongemakken er uil voort spruitende. GENEZING VAN DEN PAIS. Rome, 21 juli 1866, De gezondheid van den Heiligen Vader is uitmun tend, vooral sedert dat, zich onthoudende van al an der hulpmiddel, hij zijne eetmalen doet met de Hiva- lznta Amaiica do Barmy, die zulke wonderbare uit werkselen op hem gemaakt heeft. Zijne Heiligheid knu niet genoegde voordeclcn prijzen, door dit uit muntend meel hem verschaft, waarvan hij bij ieder eet maal eene tas neemt. Briefwisselaarder Gazet.du Midi. B. DU BARRY en komp., 12, rue de l’Empereur, tc Brussel, 76, Regentstreet, tc Londen, en Place Ven- dótue, 26, te Parijs. 1/4 kil. 2 fr. 25; 1/2 kil. 4 fr.; 1 kil. 7 fr.;6 kil. 32 fr., 12 kil. (franco) 60 fr. AAN DENZELFDEN PRIJS: DE CHOCOLADE-REVALENTA DU BARRY, Smakelijke spijs voor ontbijt en avondmaal, zeer voedzaam, despieren en bel vleesch verkloekende en versterkende, zonder hoofdpijn of verhitting ofccnig ander ongemak der gewone chocoladen, die in ge bruik zijn, op te leveren. In doozen van 12 van tassen, fr. 2-25; 24 tassen fr. 4; 48 lassen, fr. 7; 288 tassen fr. 32; 576, fr. 60. Te koop bij E. Duclos, apotheker, en /I. Dobbe- acre, id., beiiie Ooststraat, te Veurne. inschrijving, BETAALBAAR 6 franks ’s jaars. 8 fr. 25, 6 maanden. I fr. 75. 3 maanden. 7 franks 'sjaars. buiten, vrachtvrij: 3 fr. 75 6 maanden. 2 fr.25 3 maanden. Voor Frankrijk 16 fr. 50 ’sjaars. 27 78 u oo oo 20 49 24 91 a 8 "5 a 2 40 t» 1 70 a 83 83 a 85 20 13 rep 30 00 a 34 50 29 75 A 33 00 25 00 A 27 00 17 50 A 21 00 7 50 a 2 40 a 1 70 a 16 sep. 27 50 a 82 50 17 00 a 19 75 14 00 a 17 00 7 00 a 10 50 18 50 a 20 00 a 21 00 6 75 a 2 18 a 0 00 a Witte tarwe, Roede Tarwe Masleluin Rogye Hu ver Boter per kilo Eijeren de 26 KORTRYK, 9 sep. Witte Tarwe fr. 28 66 09 00 a 00 00 18 32 n 9 82 u 10 32 5 50 6 00 1 86 2 25 n 00 00 Uil de voordrachten over de Grondwet door M. G. Itolin-Jacque- myns. Uitgave van het WilIcras Fonds) 22 Nieuwe haver van 16-00 tot Boonen van 27-00 lot Boter, per stuk Eijeren per 26 Er ware» 8200 konijnen, p»r kop Kiekens per koppel Aardappels per 100 kilog. Tarwe Nieuwe tarwe van Rogge Nieuwe rogge van Sucrioen van Nieuw sucrioen van Haver 00 1)0 0 00 1

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1867 | | pagina 1