VEK-MERKT. BE KI C II T. 1 ia. ffl h, VAA VBUBÜB I G II A A O Merkt van Veurne, Openbare Ilerverpachlingen. •wnèü ï"rïKel'naiigB hJ de meesten F. CAMBIER, X' I N.r 2181. ZATERDAG S OCTOBER >1) politieke en algemeene van Sep- anen, al waren zij geene Christenen, toch den pauselijken staat zijnzeer MEN heeft Parijs verlaten om von Metternich; van prins oo Veurne, drukk,van wed. Ryckeboer 4 2 October. Blad voor 112 11 35 a A A A 38 95 35 33 33 33 19 44 2 05 8 07 Belangrijk VRAAGT een goede BAKKERSGAS T. Te bevragen ten bureele van dit blad. 48 50 00-00 31-00 27-00 17-00 81-00 81-00 1-80 1- 80 2- 00 2-50 9-00 2 40 I 70 a 8 00 3 09 0 00 1 81 39 a 17 50 a 10 50 a 10 00 a 125 00 a 27 48 80 00 daad liet stelsel te verdedigen dat de Indi- bewegingen tie palen niet wilde oversclirij- recht op helleven hadden. 410 Zakken Tarwe waren ter Markt, Tarwe van 40-00 tot Nieuwe tarwe v.uz 00-00 lol Maar hier, op onzen bodem, begon in eeuwc de groole staatkundige I 1 1 25 Burgemeester en Schepenen, Aug. BEHAEGHEL. De Sckrctaris, Cu.' Claereuoudt. Het Kollegie van Burgemeester en Schepenen der stad Veurne, Maakt een ieder bekend dat de maan* (IcliJkHciie Vee«inerkt die lijde lijk in deze stad opgeschorst is geweest, op nieuw zal aanvang nemen en maandelijks blijven voortduren telleen eersten i zaterdag <lei* maand, te reken I van 5.‘lrn October 1867. Ten Stadhuizc te Veurne, den S.***0 tember 1867. Politiek Oveuzicht. Er waren dijnsdag té Parijs onrustba rende geruchten verspreid, in zoo verre dal de coursen der beurs er door gedaald zijn. De eene kondigden eene omwenteling aan te Rome en het vertrek naar Civita- Vecchia van pantscr^cliepén;- met een expeditiekorps aan boord, gelast om den Heiligen Stoel lp verdedigen; de anderen verzekerden dat er een ultimatum aan Pruisen bestond, om er alle uitbreiding van het grondbeginsel der duilsche een heid over den Mein aan le verbjedon, wat eene uitbarsting van eenen oorlpg binnen korten lijd zou meebrengen. Rondom die gewichtige lijdingen kwamen dan nog menige beweringen van ondergeschikt be lang: een verbond tusschen Pruissen en ltalie;'een tegenverbond tusschen Italië en Frankrijk, mits die laatste mogendheid de conventie van september opgave; eindelijk om dit alles le bekronen, eene minisierieele verandering, waarvan de reis naar Biarritz, der héeren de Lavalette en Rouher hel voorloppend kenteeken was. Gaan wij nu ecus na wal er van dit alles waar is t Er hebben te Rome noch onlusten, noch omwenteling plaats gehad) doch de grenzen van den pauselijken staal zijn zeer woelig. Te Aquapendente hebben er zich opstandelingen meester gemaakt van eene kazern gendarmen en alles schijnt aan te duiden, dal wanneer Garibaldi zich heeft mnhoudéo en naar Caprera leiden, le geloóven, dal de be- 40 63 oo 00 .i 28 156 23 51 21 54 u 28 12 a 9 U0 a 2 39 I 7ü a 83 83 85 20 Annoncen, Landbouumieuivs Een Auinmer, en een Het Kollegie van Burgemeester en Schepenen der stad Veurne. LAMBERT KESTEMAN EN ZOON EN FICHAUX, Handelaars tc Duinkerke, Engelsche Zaaitarwe van de eerste soort, op de Merkt le Veurne tullen te koop stellen. Prijs55 (ranks per honderd kilos. door het kostelyk 'Gring, maegonlstc- praklusl na hel eten pit tn <lcii rug, alle ont- ”>'lheid, loospyponl- i'loed, rbumatismus, koudheid, grippe, l’''gsuiiddel voor de vari Hippone, aan den Romeinschen pro consul (of stedehouder) van Afrika geschre ven, om hem dringend le verzoeken zekere ketters Donalislen genoemd, niet te mis handelen. Ik zou niet willen.» dit waren «zijne woorden, dat de Afrikaansche Kerk ongelukkig genoeg ware, om de hulp eener wereldsche macht te behoe- ven.« En verder Uw ijver is meer las- tig dan nuttig, want het geldt hier niet menschen te dwingen, maar ze te ver- lichten. Elf eeuwen latei’ kon een Spaansche Dominicaan, Las Casas, niet koelbloedig de gruweldaden bijwonen, die j zijne burgers legen de arme bevolkingen van Amerika pleegden, om haar tot be keuring te dwingen. Twaalfmaal door kruiste hij den Oceaan om koning Ferdi nand en daarna keizer Karei den Vijfde tot mildere gedachten le brengen, om tegen de,Franciscanen door woord, schrift en Laten aanhouden hij reden had om o weging, tegen den Heiligen Stoel begon nen, zonder zijne medehulp zou voorlgezet worden. Hel ilaliaansch gouvernement heeft zijn vbfbond’met het kauinet der Tuilerien niet vèrnieuwd op den bazis. der opgeving van de conventie van september, doch de heer Nigra heeft Parijs verlaten om zich naar Biarritz te begeven, met de zending aan keizer Napoleon de moeielijkheden té doen kennen, welke die conventie Italië berok kende^ en de noodzakelijkheid voor dit land om het roomsch vraagstuk op te losSbn in den zin der nationale strevingen. i Er is geen ultimatum aan Pruisen toe- gestunrd geworden en een oorlog met die mogendheid is heden niet meer waar schijnlijk dan gisteren. Op de uitdagingen van eenige fransche dagbladen, die het gouvernement niet vertegenwoordigen, en die dés te meer wind maken, omdat zij weiniggezag hebben, heeft dcKreuz-Zeitung met een artikel geantwoord, dat zeer hevig isen in Üuilschland een groeten weerklank vinden zal, doch dat enkel k m beschouwd worden als de uitdrukking der iénkwijze Graenpryzen der vorige week Ter 145 liters. Veurne, 25 OUtölier. DE BELGISCHE Hf^HEDEN. IHt De wetten bleven nogdahg dezelfde.'» Ja, in Bel meeste deel der’Euto^éesche'landen zijn zij nu nog niet ten"voilé in overeen stemming in,‘t de ware'gi'otidbeginSëlén. Van vroegs af hadden» zich'eönige uitne mende mannen uit verscheidene liiitiën'en kerken tegen het gebrdik- des dAVaiigB,'in zaken van geloof, krachtig verzet. Van in de verboud’én, de proleslantsche bevolking 1.?-1- nnd<M> Riihnvn rlnnr nirflM,.; f, ,,,„..„1” 00 00 00. 00 00 00 01' 00 00 41 00 oü 00 00 00 13 00 2 90 3 00 38 00 20 50 17 50 10 25 13 75 a 17 88 17 25 n 20 50 I 6 75 a 2 86 a 0 00 DOORNIK, 21 ,ep. Per hekloliter. Per 100 kil. Per hekloliter. 32 72 a 16 00 u 10 00 a 10 00 a 140 00 a 000 00 HONDSGROOTS Frank. 20 iep. 43 00 a 50 75 I 51 00 a 52 00 00 00 a 00 00 a 24 25 a 00 00 17 25 a 18 00 00 00 a 00 00 00 00 a 00 00 00 00 a 34 25 a 41 25 00 00 a 00 00 00 00 a 00 00 r> de maag en Cr'doen. P E It O L, gewaarborgl zuiver en onvervalschl zonder eenige de minste mengeling. M E R K T E N. Per 100 kil. Per hekloliter. 27 00 19 00 14 00 6 75 7 50 1 85 1 81 a P. crdb.'p. 1/2 h OH 00 a 00 00 LEUVEN, 27 iep. Per 10(1 kil. Nieuwe tarwe Ir. 39 72 a OO OU i 27 78 23 51 20 97 27 21 a Koopman cn Herbergier te Bulscamp, Tijdingen, Marktprijzen en Handelzaken. Supplemént op' half blad, pei' week. eener uiterste partij, die nooit haar ver langen ontveinsd heeft om haar grondbe ginselen te stevigen door eenen oorlog met Frankrijk en die het oogenblik gunstig oor deelt om hij haar programma de nationale driften van geheel het land aan te sluiten. Wal het ultimatum betreft, hetgeen aan leiding kan gegeven hebben tol het geloof aan zijne verzending, is de tijding, door twee dagbladen van Weenen medegedeeld, de Debat on de Presse, en volgens welke het fiansch gouvernement op den zendbrief van den beer von Bisinark zou geantwoord hebben door eenen tegenzendbrief, aan zijné éigene agenten hij de boven van Zuid Duilschland gericht. De fransche diploma tenzoudqn.uiigenoodigd zijn,zich in huuue vérlrouwelijke gesprekken met de staats- ininislers in kalme en verzoenende be woordingen, rakende den pruisischen zend brief uil të laten, doch vooral hel feit le doen uilscltijnen, dal Pruisen pp nieuw jilécljiig verklaard heefl, dat net uit^eigene den, door het verdrag van Praag gesteld. Eindelijk, et’ schijnt nog niets gegrond in eene verandering van staatkunde, in Frankrijk aangekondigd ten voordeele van den lieer Droüyn de Lhuys of van al ander ren slaals.uan' .lerzelfde linl. De reizen ,|c Z„ijgèr, weegebeel mei di'e gedacble naar Biarritz der hoerende Lavalette en \i... ..;„j .*,2 Roüiier hebben iriaa1 betrekking op het i progranima, dat zij in den aanstaanden zittijd dér wetgevende vergadering zullen te volgen nebben. De dagbladen van Parijs koesteren gee hen twijfel meer over de aanstaande aan komst in Frankrijk van den keizer van i Oostenrijk. De öóstenrijksche cominissa- i rissen bij de werehiientoonstelling zouden er het officieel bericht hebben van bntvan- gen en er zouden reeds in hel hotel van het oostenrijksch gezdntichap toebëréid- I de XV1! eeuwe de groole staatkundige j worsteling, die de gedachte der gewelens- vrijheid inderdaad verwezenlijken mo3St. I Haar hoofd, de prins van Oranje, Willem rlr» 7.W1 inm» «volt ooi BVtnf zlir» Z» k bezield. Men vind er meer dan een bewijs van iii dé'geschiedenis zijns levens. Aldus, wanneer hij, in 1572, in het sterkste van Alva’s dwingelandij, zijnen stedehouder Sonoy met het veroveren van eenige steden id Walerldnd belastte, gaf hij hem letter lijk voor geschrevene instructie, onder an- deren: llij zal toelaten het exercitie van Religie den woorde Gods conform, in- dien de ingesèlènen o/ eenige van dien n ’t zelve begecren, zonder nochtans le gedoo gt gen dat die van de Roomse kerke cènig overlast gedaan worde, of ook dal sy belet n worden in d’exercitie van haerliedcr Reli- gie.... En zal geenszins gedoogen dat by syne soldaten of andere eenige schade of overlast gedaan worde eenigen van de ingesetenen voorsz., 't zy van d'eene of d’andere Religie. Ook in de akte van vereeniging, den 25 april 1576 op zijn aan dringen tusschen de Slaton der provinciën Holland en Zeeland te Delft gesloten, leest urnen (artikel 15): Dat syne Excellentie niet sal toelaten dat men op yemands ge- loof of consciëntie sal inquireren of dat iemand ter cause van die eenige moye- nis, injurie, of letsel aangedaan sal wor gden. «Eindelijk, wanneer in onze stad Gent, dan nog meldenoorder provinciën vrt i*l .no zl n n A zi ni’nlnet'inlt'/'k.. I-r» IV’eéuw hadeöiïheilige Augp^lijn, bisschop onder Rijhove, door partijdrift en wraak- 41.JAAR. a- as ■h 28 <ep Vuor stad dit blad gedrukt, worden de J. L? 4 /tav, tinI I a 34 00 28 00 a a 17 75 17 50 a 30 tep. 32 00 a 20 t’>0 a a r-X^XTHM .1 1 i. 1.1--.k c.; 0 00 27 *ep. 10 00 135 00 00 a a a a Bi) bevel Do bckretaiii, ((h l.) du. Clabbbboodt. 29-00 tot 24-00 tot 46 00 tot 47 50 38 00 lot 46 50 28 00 lot 30 00 28 50 tot 26 00 15 00 tot 18 00 28 00 tot 30 00 a a a a tarwe fr. Lloggc 11 aver Aardappelen Hoppe 50 kilo 7 50 8 00 1 54 2 00 a a rkochl 1 fr, 50 °lje. Voor frankrijk far wc fr. Rogge Uoekwail Haver Geerst Boonen Aanlap. 100 k. Holer per k. l.ijeren per 26 00 00 17 75 11 00 88 95 35 33 19 44 00 00 1 95 7 00 20 25 8 25 3 00 0 00 2 59 2 85 r J Gwillen vAn de I weed e gi.ietl. Ttc-Ooulournix i»c4we<len Veri weringen Vencrisc.be aen- doemngen Wormen van alle soorten Zwakte van wel ken aerd ook er doos blad Onslslraat van het rijk. arneeimiddel in dr [kwalen hi eklc n |i<len [isrne •ping in de ‘PJp lais 1 en het |el ij’n aen ie 7 50 8 00 1 54 2 18 39 50 a 24 00 a 23 00 a 00 00 a 00 24 00 a 0 00 n Per I 1/2 heel. Nieuwe tarwe Zaaitarwe, 24c kwalil. Rogge Sucrioen Haver Boonen Witte id. Erwetcn. I.ynzaed Camel ine Kooliaad Aerdap. Vlas Boter in blok lliuvilll^ V VI M.l.U --Cl - J o-- - 25 irp. lich le bevragen by 1AY, 24., Strandje 1.8. 'tpothek en de matigheid van hel geëerd 12 Zakken Rogge van Sucrioen van Haver van 15-50 tot Boonen van 28-00 lot Er weten van 29-00 tol Boter, per stuk Eijeren per 26 J Prijs van 4'3 24 51» 0 l'1' 25 0" 0 - <■*- i izi. 28 iep. inschrijving, BETa'ALBAAR VOÓROP 6'franks ’sjaars. 8 fr. 25, 8' niaaiiden. (1 fr. 75. 3 Inaandcn. 7 franks Mjitars. Voor buiten, vrachtvrij: 3 fr. 75 6 maanden. 2 fr. 25 3 iuaanden. 16 fr. 58 's jaars. 4Viite tarwe, Roodc i'arwo Mnsleluin Ro(;(’,<> Haver Holer per kilo Eijeren de 26 KORTRYK, 23 sep. Per hekloliter. Wille larwc fr. 28 68 Roodc 1 arwe Rogge Haver 33 00 i 00 U0 a 00 00 19 00 u 20 32 10 00 u II 32 Wiliu.iard. 100k 7 00 ,i Idem roodc Holer per 1/2 k. I ijeren per 25 27 00 a 8» 00 19 00 a 20 50 15 00 7 50 15 50 a 18 00 19 25 7 50 2 36 q 0 00_a 28 top 39 00 a 44 00 25 00 a 25 75 00 00 A 00 00 22 50 a 23 50 24 50 a 25 50 0 00 a 00 00 0 00 a Maakt het publijk bekend dal’er op den Zaterdag 5 October aanslaande om 4 ure namiddag, in de gewoone taal van verpachtingen in hel Stadhuis alhier, tal worden overgegaen lolde publijke her- verpaclilingen van 1. ’ Van hel rapen van STADSVÜILTUS voor eenen termijn van drie achlcr-een-ioigendc jaren, die ingang tal nemen met I januari 1868. 2. ’ Van het recht van GRAANMAAT voor eenen termijn van drie achlcr-een-volgendo jaren, die insgelijks ingang zal neinen mei 1 januari 1868. Gedaan te Veurne, den 27 September 1867. Burgemeetter en Schrpenen, (Gel.) Aig. BEHAEGHEL. Maken hel publijk bekend dal tij, te beginnen mei den eersten SVoensdsg van October aanstaande, tot hel einde van den taailijd, allen Wocnsdage Dete soorten van Tnrwe zullen beslaan onder andere uit Korte gewuldc Tarwe; Lange gewuldc Tarwe; Reutenlarwe; Lord Uucy; Witte engelsche Tarwe met vierkante airen; En vele andere soorten tc lang om te melden. AAN ZEER GENADIGE PRIJZEN. Er zullen stalen deter verschillige Tarwen zicht baar zijn bij den heer VERMOUT-DEETENS, in het Hotel de la i\oble Bote, groole Merkt tc Veurne, alwaar men insgelijks zijnu bestellingen zal kunnen doen. De ondergeteekenden hebben de eer brengen aan ding Guano van nauwkeurig lijk geplombeerd te beletten. Op de eene kant van de plomb staat: Gouverne ment du Perou, en op du andere kant Guano du Perou. Zij geven duizend franks aan de genen die kan .bewijzen dat deze Guano eenige vervalsching bevat van welken aard die zoude kunnen wezen. Eenige dépot op de Kaaije te Veurne, in de Maga zijnen van gezegde ondergetcekende P. VANHAECKE w L. CAILLIAU. REVALENTA ARABICA. In het belang van het mensclidom geven wij nog een klein uittreksel uit de 65,080 genezingen, zonder medeeijnen, verwekt door de Kevalenta Arabica, smakelijke pap voor ontbijt, die, mits eenige stuivers per dag, vijftig malen zijnen prijs in andere hulpmiddelen uitspaart. N. 53.918: de lieer l.ieutard, van Aix, van eenen stikkeiiden hoist, gebrek aan rust en eetlust, maag- trekkingen en verstoptheid; en eene jonge dame, van eenen stikkende hoest, pijn in den opperbnik en bloedverlies. N. 53,860, mej. Gallard, rue du Grand-Miehcl, te Parijs, van eene longtering, onge neesbaar verklaard en veroordeeld om nog slechts weinige tnaauden te leven. Heden, 1866, geniet zij nog eene volmaakte gezondheid; levendig bewijs dat de longtering door de Keralenta Arabica genezen worilt. N. 53,982, de heer Aug. Ikcque, van wa terzucht en leverziekte. N. 44,619, m\:v. Wood- liouse, van hardnekkige verstopping, braaklusl en brakingen in zwangerschap. A 46, 210, de heer doctor Martin, zijne dochter van eene inaagoutste- king, die haar 15 a 16 malen per dag deed braken, gedurendcB jaren, en al de ongemakken er uil voort spruitende. GENEZING VAN DEN PAL'8. Rome, 21 juli 1866, De gezondheid van den Heiligen Vader is uitmun tend, vooral sedert dat, zich onthoudende van al an der hulpmiddel, hij zijne eetmalen doel met de Rkva- imta Ababic* nu IIarbt, die zulke wonderbare uit werkselen op hem gemaakt beeft. Zijne Heiligheid kan niet genoegde voordeelen prijzen, door dit uit- munlend meel hem verschaft, waarvan hij bij ieder eet maal eene tas neemt. Hriefwisselaarder Gaeet.du Midi. H. Dli BARRY en komp., 12, ruc de l'Empereur, te Brussel. 76, Re;p nlstrecl, Ie Londen, en Place Ven dome, 26, te Parijs. 1/4 kil. 2 fr. 25; 1/2 kil. 4 fr.; I kil. 7 fr.;6 kil. 32 fr., 12 kil. (franco) 60 fr. AAN DEN7.ELFDEN PRIJS DE CHOCOLABE-IIEVALENTA DE BARRY, Smakelijke spijs voor ontbijt en avondmaal, zeer voedzaam, de spieren en bet vleesch verkloekende en vi rsterkende, tonder lioofdpijn of verhitting of eenig ander Ongemak der gewone chocoladen, die in ge bruik *ijn» op le leveren. In doozen van 12 van tassen, fr. 2-25; 24 lassen fr. 4; 48 lassen, fr. 7; 288 lassen fr. 32; 576, fr. 60. Te koop bij Duclos, apotheker, en K. Dobbe- arte, id., beide üosistraatte Veurtiv. 2 lampes solaires, kristalen glazen en karaffen, wijn en bierglazen, oliestclsel, 12 stoelen, 2 zetels, porce- leinen koflijservies met gedoreerdö boorden, kaders, bedbakken, blauw kollijstelsel pupiter-kasse, 2 kinqnels, kommie, nachttafelen, oude ramen, eenige karpetten, tafels, en meer andere voerworpen ten koopdagc op te brengen. Op lijd van 3 maanden betaling voor de koopen boven du 20 franken, mits borge stellende ten ge- tioege van voormelden Notaris. er te Pourne dat by, zich van al L 11. kan niet genoeg I Gaielte du midi foi, van verscheidene l,e spysverteering aen myne 18jaren T Co in pa rel, putoor. 'Neven. - N. 46,218, 'der leden ingevolge 'as verklaerd itv 1855 •'dmael zyiven prys in J|4 kil. 2 fr. 1/2 lu 4 voedsel voor ontbyt 1 "och a.ndere hinder- Uïckel»o«r 2“>n- 40 00 a 49 25 a 51 00 00 a 00 00 a 00 00 a 17 00 a 00 00 a 00 00 a 34 00 a 39 25 a 00 00 a 00 00 a 12 CO a 2 65 a 2 90 a cn Zoo»- Er waren 3500 konijnen, per kop Kiekens per koppel Aardappels per 100 kilog. Tarwe Nieuwe tarwe van Ro;’ge Sucrioen van Haver Bounen 1 VRIJHEID Van GÖD<óïÉNST. D l ,T r >1 - *t i (twkkde vbrvolg). 30 00 28 00 a 32 50 28 00 a 24 40 a 19 75 7 50 i 10 50 2 73 I 90 Ouile, lOO kil 100 kil. Boekweit, Hm er, 100 k‘ Geerst, Aarditp. 100 kil. But< r, tic kilo I ijeren, de 26 Koolzaadolie l-y nzaadolic YPER, 21 iep. Tarwe fr. Rogge Haver Erwten Boonen Aard. p. 100 Boter per kilo FOPERINGHE 20 s»p. 8 90 a 12 GO 1 80 a 2 65 a iHeelit- ,it.ït.|n, ko- p.1'4)" *»J- B-sehikle ‘"'«n van llollnwav "‘lie herifiiotlBte- 11 rs van eenen on. UeC Ve Bonder v,-r- I'(,t'|a*li„,! in de fbaerid V°°r k°'”‘ jlJd en Klasse. 's k'edeidfelyk ge- b,.,,' yd«‘-*|ye op an de dienst- Isl ls lOegezegd aen bt-slanddeelen l(. °‘.lscDatbaer niackt ."(Jen. Vcrstoppin- J0'*ge meisjes welke F"?ei;"'8 naderen - ^'■‘"-■vl.en al verbe- d 'ngewanden door 1 '"or ofèrspannitig. re oorzaken acn- '"'"ige uitwerkende ihiih’ 77’ 'd hen Get <»e- "a,h7d; droeiighdd ^gligheid. I l,cbvii in een re- 'ciieind^ de ge- .’"eielve verdryven, '"oed< loo,|)t.jd en ‘r"id gebruik deier nooit na de oor- deel'ï'i ver‘,*ï*'»n 1 'dooi te stellen. I'itis, Hoeslcn- Hs. inige menschen P''Uuenza diptheria ‘‘J* <lczc beroemde de rrzekerinir ^ed<’ dr Pillen ver- *<><mlyk vnn het |yf. "Orden nm de horst 'Hngt door de llnid. '■'"(■Id ten laetste de ERTEVI tlMivii!/;* I zi van de Ier kennis te de Landbouwers dat zij eene schipsla- <le Perou hebben ontvangen in balen om alle vervalschiug ARLON, 19 iep. Tarwe, fr. Mastel (tin Rogge Ha ver Geerst Boter Aard appelen BRUGGE 21 sep. 8 50 a 2 30 a 1 70 a 85 20 a 85 20 a 34 00 29 00 A 31 25 23 00 n 26 00 a 20 00 8 00 a I I 00 2 50 a 2 I 70 a 2 28 00 a 00 00 a 00 00 19 66 a 8 66 a 10 66 7 00 7 50 1 36 a 2 00 a 00 00 a 00 00 Laat weten dat er eene scheepslading groole KOULEN voor zijne rekening tal toekotuen in deze week, welke hij zal afleveren aen den prijs van 5 franks uit bet schip, en aan 5 fr. 25 cent." uit zijn magazijn. Door de goede soort van Kooien in den prijs, hoopt hij de gunst publijk tc genieten. Men abonneert zich op het bureel van het N.’ 6, to Veurne, en op al de postkantooren Insertion, 15centin>en den drukregel. Een afzonderlijk nummer 10 c.', het supplement 10 c.* Alle aflichcn, bij de uitgevers van BtaMAAL onvergeld in hetzelve geplaatst. Brieven en geld vrachtvrij toe tc zenden. '«"■p r i

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1867 | | pagina 1