G O E D E ft E .A toebehoorende acn de Burgerlijke Godshuizen, het Oudemannenhuis en de Arme Kinderen school te Veurne. r BEKENDMAKINGEN^ N M HUIS MÉT GROND en pnrtykcn Merkt van Veurne, E U B E L E SCHOON HUIS, GOEDE ZAEILAHDEN TE SINT-RICQUIERS. MENAG1E-GOEDEREN, MENAGIE-GOEDEREN, Beesiialen, Kuip- en Kernallaem, Zaden, ongedor- schen l'ruchten, Voeder en Vest, KT' door oorzaek van vertrek. UIT oorzaek van vertrek. OPENBARE VERPACHTING 119 11 85 Graenpryzen der vorige week 46 00 tot 47 50 86 00 tot 46 50 28 00 tot 30 00 23 50 tot 26 00 15 00 tot 18 00 28 00 tot 30 00 48 50 00-00 31-00 27-00 17-00 31-00 31-00 1-80 1- 80 2- 00 2-50 9-00 ZAEIL AND, Besluiten en Benoemingen. Fr. 2000 aan den fabriekraad der kerk van Honlhem (arrondissement Yper), voor de herbouwing dier kerk; Fr. 2000 aan den fabriekraad der kerk van Eegbem, voor de herbouwing dier kerk. NIEUWE RELIGIE VERVOLGINGEN. Bij koninglijke besluiten van 20 septem ber, zijn de volgende toelagen in de pro- vintie West-Vlaanderen toegestaan: Fr. 8000 aan tie fabriekraad van St. Maartenskerk, te Yper, voor de herstelling dier kerk; Fr. 2300 aan den fabriekraad van Onze Vrouwkerk, te Poperinghe, voor de her stelling dier kerk; Fr. 5279 aan de fabriekraad van S. Ber- tinuskerk, te Poperinghe, voor de herstel ling van den gevel dier kerk. Fr. 200 aan den fabriekraad der kerk van Lombartzijde, voor de herstellingen die aan de naaide dier kerk uitgevoerd zijn geweest; Fr. 2500 aan den fabriekraad der kerk van Waereghem, voor de herbouwing van den gevel dier kerk. "BURGERSTAND DEK STAD VEURNE? GEBOORTEN. STERFGEVALLEN. 2 October. 410 Zakken Tarwe waren ter Markt, Tarwe van 40-00 tot Nieuwe tarwe vai/'OO-OO tol va» 29-00 tol Sucrioen van 24-00 tot Haver van 15-50 lot Boonen van 28-00 lot Er weten van 29-00 lot kOO P D AG zucht buiten alle palen gedreven, twee ge- wezene dienaars van Alva, Vi'sch en Bes sels opgehangen anderen gekerkerd daarna kloosters en kerken geplunderd had, gebruikte de prins, aan zijne begin selen getrouw, al zijnen invloed om aan deze onteerende gruweldaden een einde te ten dienste van Herberg, genaamd <le Kruisstraet, benevens van KOOPDAG Herbergtuig, Landbouwersallaem, ingeoogste Vruchten en andere Voorwerpen, TE S.‘ RICQUIEBS. KOOPDAG TE VEUKlNE. Studsbelan^en. De gemeenteraad onzer stad heeft in zijne zitting van woensdag lest een belang rijke maatregel genomen, welken, wij twij felen er geenszins aan, door dc gansche stad zal goedgekeurd worden. Hij heeft beslist dat St. Denijsplein, hel thans vuil en afzichtelijk St. Denijsplein, in eenc overdekte openbare merkt zal herschapen worden. Die afzichtelijke slijkpoel die thans een onzer schoonste straten ontsierd, en slechts dient lol boomzagcrij cn depót van puinen en steengruis zal in cenen merkt herscha pen worden waar men visch, groenselen en andere waren zal verkoppen. De grootc merkt zal this van een groot deel barer belemmering ontlast zijn en de graan- en zaadmerkt zal meer plaats heb ben om zich uittebreiden. De stinkpoel bij de ijzcrenwegstatie zal door de stad onteigend worden en opge vuld en daarmede zal de straat leidende naar gezegde statie, van zooveel verbreed worden. Bravo!... Maar, propos, waar blijven de trottoirs?.... liet reglement over dezelve is den 9 mei 1866 door onze gemeenteraad aangenomen geworden, door den Koning den 44 juli volgende goedgekeurd, en nu begint de winter van 1868, en er is nog niets gedaan maken. Hij stelde voor en deed de pro testanten de volgende punten aannemen Datse de geestelijke persoonen souden laten volgen ’l gebruik van henluiden goederen; Datse de Calholyken niet en souden verstoren noch verhinderen in ’t gebruik en de exercitie van hunne Religie. Wij moeten nogtans zeggen, om der on partijdigheid getrouw te blijven, dat, na de volkomene scheiding tusschen Holland en België, en niettegenstaande de edele po gingen van eenen Oldenbarneveldl, van eenen Fredcrik Hendrik, van eenen Jan De Wilt, dc protestanten zich meer dan eens in Noord Nederland even zoo onver draagzaam loonden, als het de katholieken deden, waar zij de meerderheid hadden. Hetzelfde mag van Engeland en Zweden gelden. De waarheid is dat de openbare meening tot in de laatste eeuw bijna over al onmachtig scheen, om een ander stelsel te begrijpen, dan dal van eenen heerschen- den godsdienst, door strenge wellen tegen de ondernemingen van allerlei dissenters beschermd. Eerst in Noord-Amcrika, en wel in do XVIF eeuw, werden twee kolo niën, Bhode-Island (1656) en Maryland (1635), op het beginsel der volle gewe tensvrijheid ingericht. De gronder der eerste is een protestansche predikant, Roger Williams genoemd, die in zijne preeken stoulelijk beweerde dat de gods dienstvrijheid alleen methet Evangelieover- eenstemt. De gronder der tweede is een Engelsch katholiek, lord Baltimore, die, in den jongen Slaat, waaraan hij zijne eerste wetten gaf, de openbare uitoefening van alle christene belijdenissen vrij ver klaarde. In de volgende eeuw schreef de kwaker William Penn den zelfden regel voor aan zijne kolonie van Pennsylvamë. In Frankrijk bewezen Voltaire, Rousseau en met hen de geheele wijsgeerige school, dat de vrijheid van godsdienst niet een voorbijgaand, maar wel een bestendig en natuurlijk recht des inenschdoms is. Deze voorbeelden en deze geschriften zijn het, die eindelijk de wetlelijke ver zachtingen derAmerikaansche en Fransche omwentelingen, en de reeks verbeteringen in de wetgeving der XIX’ eeuw na zich ge sleept hebben. Maar ik weet niet of andere volkeren daarin zoo verre getreden zijn als België en Amerika. De vrijheid die onze Grondwet verleent, is zoo uitzonderlijk groot, dal zij eene dubbele vrees verwekt heeft. Sommigen gclooyeu dat er hel gezag der bbigei lijke macht te veel gekrenkt is geworden. Amieren verbeelden zich inte- gemtael dat er de godsdienstige iever ver liezen zal. Beide vreezen zijn hoogst eerbiedwaar dig, inaar mij dunkt dal de eene de onge grondheid van de andere bewijst. De bur- gei lijke macht beschikt over middels ge noeg om zich tegen de wereldlijke heersch- ztichl eener Kerk te verdedigen. Indien zij er lot hiertoe in gelukte, zal dit van meer lot meer gebeuren, hoe grooier de verlichting hij het volk zal worden, hoe be ter hel zal loeren te onderscheiden tus schen hel gezag dat de priester verdient in de uitoefening zijner geestelijke zending, en het gezag dal bij niet verdient in de vol doening zijner wereldlijke heerschzucht. Te vervolgen). Algemcene Tydingen. huize en ten Engel beril» l en Uit oorzaek vnn vertrek. f lal* en ver* van onroerende 14 Zakken Rogge 1,v. - IN VYNCHEM, aldaer, by licitatie, te verkoopen. Maendag 14 October 1867, om 3 ure namiddag, ter herberg de Fortuin, te Vinchem, zal M.‘" LEGAL, notaris te Veurne, openbner verkoopen: Een Huis met schuer en ventere gerieflykheden en 28 aren 42 centiaren 28 milliard» Grond, in Vin chem, zynde hel noorderste deel van het ,n'69 der sectie B van het kadaster, gebruikt door de echtge- nooten Lcbleu Neuville. Het lastenkohier berust ten kar.lore van meester DECAE, voornoemd. De Monileur bevat het koninklijk besluit, waarbij de wetgevendokamerg» den 22 oktober aanslaande, om 1 uur, worden bijeengeroepen. Bij koninklijk besluit van 28 september is het correcttehui» van S.’ Bernard afgeschaft, ten gevolge rt csaaAr i t 1 Op Dynsdag 29 Oktober 1867, om 9 ure voormid- dag, ter gewoone vi-rpachtingszael, ten stadhuize, te Veurne, zal M DECAE, notaris te Veurne, van wege de heeren besluerders van deBurgelykc Godshuizen, het Oudemannenhuis en de Arme Kinderenschool aldaer, overgaen tot de openbare verpachting by opbod, van de onroerende goederen, aen deze gestich ten behoorende, eh by plakbrieven breeder vermeld. Het kohier van voorwaerden dragende nnnelyk dat, ongeminderd hunnen pachlprys, de pacnters, op den oogenblik der verpachting, zullen moeten betalen in handen van den heer ontvanger van ge noemde besturen, het tiende van een jaer pachlprys, over onkosten van verpachting, berust ter inzage der gegadigden ten kantoore van M“" Dicak, voornoemd. Fr. 2000 aan denfabriekraad vanS. Jans- kerk, te Poperinghe, voor de herstelling van den gevel van dit gebouw; «L..XUlgJ-«■!—«!!■» happe cn houweel, weggen, ladders, deel gleis en aerdewerk, standen, kuipen en si-ulcn, houwen, spaden, rakels, vorken, groepen én mesthaken; al het bakallaem, korlewagco, dc (Uitpersen, enz. Verders circa 1200 schoven tarwe, 300 schoven boenen, 15 zakken aerdappels, 400 booten klnver- hooi, 1000 bouwelaers, twee zwyns, den mestput, ver deeld in koopen. en veel ander voorwerpen. Met gereed geld. anderhalf pond dene schepen met spons zijn r. geladen. HOLLOWAY PILLEN. Koorlseli, Griep. Voor het genezen der ziekten en het behoud der gezondheid, is hel hoogst noodzak, lijk het bloed zuiver en de vaten in goeden toestand te honden, en wel zoodanig, dal scene onzuiverheid of verstopping den loop van dien steun des levens belemmerc. Tol dat doel zijn do Holloway Pillen een allervoortreffelijkst middel om het muilschel ijk ligchaam te versterken en te be schermen, en het tebevrij.len van koortsen, griep, vergadering van vochten, ontstekingen, zenuwsmart en aanvallen van jicht, kortom van tiet groot aantal en gevaarlijke ziekten, die uit bedorven bloed ont slaan. Een zuivere bloedsomloop is de waarborg voor het leven en de gezondheid. Wanneer die goed werkt, bevinden de zenuwen zich in een zeer goeden toestand, van «Je orde, de harmonie en dc volmaakt heid van die twee gesteldheden, hangt bet desidera tum van het leven af; dc lichaamskracht, de gezond heid, het geluk. den 27. Augustus Hartcel, zoon van Petrus en van Rosalie Vereeckc, Bcwestcrpoort. den 27. Isidorius Brysse, zoon van cn van Sophie Florizooné, Ooststraat. den 28. Julien Bilcke, zoon van Norberlus van Marie Haelewyn, Nieuportstraat. den 29. Romanic Vaiidenbiisichc, dochter van Leopoldus en van Barbara Veile, binnen palen. den 1 october. Silvie Blanckaert, dochter van Petrus cn van Rosalie Goethals, Bcwestcrpoort. den 8 juni. Seraphin Schottey, soldaat bij het 2.* lignc-regemcnl, 26 jaren en 9 maanden, gebo ren en wooncode te Veurne, jongman. den 30 september. Eugenie Moneyn, 7 maanden eu 18 dagen. - - - - Boter, per stuk Eijeren per 26 Er waren 8500 konijnen, per kop Kiekens per koppel Aardappels per 100 kilog. 1 van BINNEN DE STAD VEURNE. Op Woensdag 9 Oktober 1867, juist ten 2 ure na middag, ten huize en ten verzoeke van JL’ Anloon l.eclaire, binnen de stad Veurne in de Zuidslraat, Zal M.' BEERNAERT, Notaris te Alveringhem, koop dag houden van Meubelaire goederen, bedderijen, koper- tin- ijzer en gleijerwerk, ijzeren schouw, gezegd ceil de bictil', 2 lampes solaire», kristalen glazen en karaffen, wijn en bierglazen, oliestelscl, 12 stoelen, 2 zetels, porce- leinen koffyservie» met gedoreerdo boorden, kaders, bedbakken, blauw koffijstelsel pupiter-kassc2 kinquets, komode, nachttafelen, oude ramen, eenige karpetten, tafels, cn meer andere voorwerpen ten koopdage op te brengen. Op tijd van 3 maanden bclajing voor de koopen boven de 20 franken, mits borge stellende ten ge- noege ran voormelden Notaris. I WWW OPENBARE VERKOOPING van een Op Maendag 21 October 1867, om 3 uren namiddag, binnen de gemeente Sint-Ricquiers, ter nagenoemde te verkoopen herberg, genacind de Krvissfraet, be woond doordc echtgenooten Schepen- l.uyssen, Zal M.11" ROLLY, Notaris tc Wulveringhem residee- rende, in eenc enkele zitting, overgaen lot de open bare verkooping van bet volgende onroerende goed: GEMEENTE SINT-RICQUIERS. Koop 1. Een schoon Woonhuis, zynde ccnc wel he- kalante herberg, genaemd de Kruisslraet, samenge steld uil schenkplaets, grootc aenpalende kamer, achterkeuken, vnnle-kamer, kelder, zolder, werk winkel, schuer, pcerdestal en verdere gebouwen, be nevens dc erf alhier medegaende,'tezamen groot acht aren 40 cent., gestaen en gelegen te Sint-Ricquiers. aldaer bekend by kadaster seelie A n” 396* en 396b Koop 2. Een schoone party Zaciland ten twee per- ccelcn, strek kende zuid cn noord, gelegen ter zelve gemeente, groot volgens kadaster sectie A n.r5l9, 85 I aren 60 centiaren. Boomprys 35 fr. Koop 3 en laelsle. Een ander party Zaciland ten dry perccelen aen elkander houdende, groot volgens kadaster sectie A n." 520 en 521, 92 aren 20 cent., gelegen als vooren. Boomprys 88 fr. Voorenbeschrevcn goederen zyn gebruikt door sieur Pieter Schepen en zyne cchtgenoote Sophia Luysscn; de koopers zullen ingenot treden van den eersten koop, te rekenen met I november aanstaande, cn van dc koopen tweecn dry met den dag der loe- wyzing. De tytelen van eigendom en de veilingsvoorwaar- den berusten l’elks inzage ten kantore van meester ROLLY voornoemd. van Meester ROLLY, Notaris te Wulveringhem resi- deerende, zal op Maandag 28 Oktober 1867, om 1 ure na middag precies te beginnen, binnen de ge meente Sint Ricquiers, ter herberg de Kruisslrael bewoond door de echtgenoten Schepen-Lujssen, langs de kalsyde leidende van Hoogstaede naer de Nieuwe Herberg, houden koopdag van dc volgende en andere meubelaire Goederen Veel stoelen, tafels, commode, kleerkas, stove met koolbak en to< behoorten, spiegels cn kaders, slag- horlogie, schyftafel, quinquets, kopert' vuerpot, idem spoelbak, 15 tinnen liters, 8 halve idem, 3 linnen dobbel liters, koperc keto, veel bier-en liquerglazeo, cabarets, pintcdeksels. litiwncdkoorden, kern met toebehoorten, tap’ll in toile ciréc, koper») kandelaers en marmyten, idem moors, lanternen, knrthamer met TOONEEI7VEn.'rOONI!VG. Wij hebben zondag lest, op Stadsschouwburg, eenc go. de verlooniug, door Veurnes Rhelorika gegeven, gehad. Everaait en Suxatina, de gevoelige volks drama van Van Pecne, werd overheerlijk gegeven door Jlej. de Terro (Suzanne) en M.’ L. Piute (EveraarU), welke du hoofdrollen vervulden. Ook was dc heer Degroolu wél in zijne rol van den graaf. Dewitte- Wybo cn Gerlrui-Faiiconnier, gaven ook hunne rollen op eene zeer luimige wijze. In veertien dagen Politiekamer, een zeer luimig en boertig stuk, komt de eer toe aan Langciuol-Degrootc die eenc bijzondere manier bezit om konserven binnen te lappen cn lo»juichingcn in tu oogsten. Jl.“' Faucoi>|,*cr co kapilein-Poupeyo verwierven veel bijval- Kortom dc gansche vertooning, die door een rijk publijk werd bijgewoond, gelukte goed wierf algeiueette en langdurige bravos. van Op Woensdag 16 Oktober 1867, om 1 ure namid dag, ten huize bewoond door Pieter Duytsche, in de Zuiditrael te Veurne, zal M.,u’ DECAE, Notaris ten ver- blyve van’Veurne, openbaren koopdag houden van: Allerhande slach van menagie goederenzoo als yzer, tin, koper, glas, gleis, blik', steen en aerdewerk, tafels, stoelen, beddebakken, beddegoederen, lakens, sargien, kleerkas, bufFct, qïiinquet, omtrent 19 meters nieuw linwaed, deel garen, stoors, Venstergordynen, koolstove met behoorten, komfoor, wasch- enassche- manden, kansels, schut, en zoo voort. Beesiialen: baeide muilezel, 3 mclkkoeijen, 1 be- kalfdc jaerlingveerze, I kalf, l overjaerseti verken, 8 hennen en l haen. Kuip- en Kernallaem: kern met staen en toebe- hoorten, 2 houten inelkseulcn, 2 blikken idem, 2 watergeulen, zanneminc, roomstande, vleesehstande, drafslande, 2 waterstanden, en deel melkteelen. 'Z.adcn deel anjiiin eu beetrapzaeil. Vruchten: 3200 schoven tarwe, 875 schoven bon nen (in eene vimme op het land gebruik door Pieter Schipman, digt by do herberg van Pinson-Lagrou, langs de Panuekalsyde), 150 bonden erwten, 10 aren hutteboonen en beetrapen, staende op liet land langs dc Kwinlestrnel, 4000 kilos aerdappels. 400 kilos anjuinen, deel appels, en al dc groensels in hel hovenierhof, langs de Stadswandeling. Voeder: deel wil en klaverhooi, tarwen en sukri- oen strooi. Zool en IVagenharnasI beslegen wagen, 1 ploeg, 1 kordewagen. Vest: al de koe- en andere vette zich bevindende op de achterplaets ten gemelde»» huize. Voorwerpen tan onderscheiden aerd: spaden, grec- pen, vorken, houwen, windmolens, dorschallaein, ezel turf, plantsoenen en brandhout. Op konditien alsdan aftelezen en betaelbaer ten kantore vnn M.“” DECAE, voornoemd. <W— het oogenblik dat hij den mg omdrnaide naar den eigenaar van het werkhui», riep deze hem terug: Hola! man, wat duivelschc hoed hebt gij daar op? Het is een houten hoed, mijnheer. Een houten hoed! toon mij dal.... Waar hebt gij dien gekocht? Ik heb hem zelf gemaakt, mijnheer. En hoe dal? Op dc draaibank. Maar «lal is onmogelijk. De draaibank draait rond, en de hoed is ovaal. Dat geeft niets, ik heb hem toch gedraaid. Maar nog een», hoe dal? Maar niets is eenvoudiger, ik heb hel middenpunt verplaatst en dan gedraaid gelijk ik wilde. De arme werkman had <ie excentrieke draaibank uitgevonden, die dc nuttigste toepassingen der bedendaagsebe mekaniek moest doen ontstaan. De bestuurder van hel werkhuis zag ur weldra al de be- langnjkJicid van in. Hij hield den man met den houten hoed, en zag, dal het een goed werkman eu een uitgelezen geest was, die slechts maar gelegen heid noodig ha»l om zich te verheffen. Deze werkman, die weldra aandeel hebber in het hui» werd, was niemand nnders dan de heer Aristide Boulton, dc vader van dengene die zich thans uit du zaken teruglrckt met eene foriuin, wdko de ameri- kaanschc bladen op 29 inillioen dollars schatten. Onder den naam van nieuwe grasspons is in Amerika een nieuw haiidelsartikel ingevoerd. Deic •oort van spons wordt in bijna onuilputtelijkc menigte gevonden tusschen de koraalriffen van dc Bahaiua-eilandcn en op de kusten van Mexico en t lorida. Zij wordt eerst gewasschen en gezuiverd, dan gerold tusschen cylinders van gutta percha, verza digd met glycerine en verder in ovens gedroogd. Men kan deze zelfstandigheid bezigen voor vele doel einden, maar zij is vooral geschikt tol liet vullen van bedden, stoelen en sofa’s. Een pond spons is voor dit doel gelijk aan anderhalf pond haar. Onderschei- reeds naar New-York Per 145 liters. Tarwe Mc uwe tarwe van Rogge Sucrioen van Haver Boonen tier vermindering van het getal opgcaloteiien cn <t(r inrichting van nieuwe veiligheid»- cn arretlhuitcn. Bij luiniiteriëel besluit vnn 30 september men tu rekenen van 10 october lol 12 december ge bruik mogen maken van droppen voor het vangen der sneppen in de bosschen van oen uitgestrektheid van 10 hectaren ten minste, in du provinciën ll»'t>c‘ gouwen, Luik, Luxemburg en Namen. Heden heeft alhier du eerste veeuierkt plaat» gn- had, sedert du toelating vergund door hel verdwijn®1* der runderpest. Dexu merkt was merkwaardig t<*° wel onder het optichl van het getal der tc koop g®‘ stelde veckoppcn, al» nopens dc hoedanighoid def' xelve. Men schrijft uil Oostende, 29 september: koning, welke xich nog in onie stad bevindt, heeR officieus verklaard dal hij voornemens is al du ver* slerkingon van Oostende lo doen afbrekeii. Er i* onmiddolijk eene maatschappij worden geslicht, o**1 hier in do plaats der fortificatie twee nieuwe wij'*®11 cn een dierentuin op tu richten. Den 27 september, om acht uur dc» avond», het schip Kspêranct, inolende 90 tonnen, konie1*1'0 van Niel en naar Dixinudo varende, geladen met P**n’ ne.i en steenen, loebehoorendo aan «les» scbip|,L'r Philips Teunuq, van Dixmudo, onder Basel Schelde geionken. Du lading was voor rekening gemelilen schipperen van de heeren Sande ile Rtiyll'r tc Aalter cn Pieter van de Vyver to Yper. De minister van oorlog heeft verscheidene p°*' ten en schildwachten in do garniioensteiien schaft. Wij vinden delen maatregel uitmuntend, n' de korveën tal verminderon waarmede uien »le n*1 ciaan overlaadt. De minister tou du officieren moeien aaiibi*»e'c" geen misbruik tc maken van het dienstbodenscn#P' waartoe tij drie of vier soldaten per compagnie ver" plichten. Men verxekert, legt l'Echo du Parlement. de gravin van Vlaanderen tich in eenen belang*»'*" kenden toestand bevindt cn uien hare bevalling 'o°r du maand januari aanstaande te geiuoet liet. Hel schijnt tekrr tc zijn dat de prinses (.har* lottu den winter te Brussel zal doorbrengen. Er 11 kwestie van haar huis tu herstellen. —•Men meldt dat de veemarkt van Luik voorloops i» opgeschorst uit hoofilu van <lo lijphus-naiivallen welke in den accliniateeringsiuiti zijn opgenirrkt. Men leetl in «Ie (iasette de Vont: Donderdag laatst, qm negen uur «les inbrgends. op het oogenblik van bet vertrek der menagerie sanileO heer Etiennu, did op »le grootc plaats van Gilesin»»' ter gelegenheid der kennis was te zien geweest, het'l* een ernstig ongeval plaats gehad. Een beer, aan eenen staak vaslgeheehl, was er geslaagd zich meester te maken van een jongenlj® van 7 jaren, Xavier Duvivier genaamd, <lie nieu*’" gierig hel schrikkelijk dier b< sclioiiwd.-. Reeds »lu beer er in geslaagd hel kind onder ziel» ie krijgr" en poogile belle versmachten. De toeschouwers 1 dit ijzingwekkend looneel dorsten er het kind 11,1 van onder trekken en wierpen hartscheurende kreie uit, wanneer de heer Lebon, policie-commiss.vri», o* zich juist op du grOole plaats bevond, het gevaar i-'b1 dat do kleine jongen liep. De heer Lebon, raa' pleegde enkel zijnen moed; hij sprong op den bo® worstelde zelfs gedurende eenige oogenblikken i’u hel dier cn ontrukte eindelijk hel kind aan eene g® wisso dood. Het is er met eenige schrammen op lieenen van afgekotuen. Dergelijke daden van zelfopoffering kunnen geenen lof genoeg aangehaalil worden en wij hopen, dal het gouvernement goeile nota zal hou van hel moedig gedrag van den heer politie-®0 inissaris Lebon. Wat ua bzozlaa* whuiii* kax. Dezer was er een geestige inwoner van St.-Laur» in’, wilde welen hoeveel een neerslise schooier op 1 o;; vt» halven dag wel kon winnen met zyn beroep- ’’U r kleedde zich in een bedelaar, ging van de eene' tot de andere oin de liefdadigheid af te smeeken- verloop van drie uren had hij reeds de som van (ranks tachtig cenlimen opgehaald. Demao be’ hieruit dat hel de gepatenteerde schooiers ni®* 0 die incest gebrek lijiien. Verscheidene dagbladen van do Verc®n,^(,r Staten houden zich bezig in, t do onlbirnli'T; fffi maatschappij van hel huis Boulton, Wall en L- der voornaamste werkhuizen van den sta-'*1 jj Missouri. Het is aan eenen Franschnian, dat jer zijne schielijke foriuin verschuldigd i», on t’®1 u^t door welke zomlerlingo omstandigheid. Onitre*' niiilden van flet jaar 1779 was een arme maker van Picardic foriuin in Amerika gaan z° Ecus, barvoet» reizende en met eenen aak op <le** hiuhl hij in het dorp Soho stil, waar eene 0|fl fabriek van niokanieken was; hij trad binne" werk tc vragen. Maar zijne gescheurde en »®r (-nei) kleeilercn gaven hem veeleer het uitzicht van .e| bedelaar dan van eenen werkman, cn zulks waS j.,1 lol zijn voordeel, want men antwoordde he*”> men hem geene bezigheid geven kon. of) Hij ging heen, bedroefd en ontmoedigd; n*9.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1867 | | pagina 2