r V E U rt N E. V A N Grooie Venclitic. KOOPDAG. HOFSTEDE met Gras en Kaeilanclen, staendo cu gel» gen GOED HO01 DBAS, gelegen te Oostvletercn. PILLEN HOLLOWAY KOOPDAG ll c il T. GEEN MEDECYNEN MEER? Gezondheid eg krachten weder te bekomen zonder II E I A A N' REftENDMA«JJVG EN. MENAGlEtGOEOERËNi; Openbare Verkooping TE LOO, WAAIGRAS, gelegen te Stavele, bek. nd p.'F kadaster sektie A, nummers 2lf en -i80sis, voor eene grootte inn I hektarc 35 aren. MENAG1E-GOEDEREX, II VIS MET ERVE, TE VEURNE. Zn o o i it a. s, gelegen binnen de gemeente van Oostvletercn, imby hitgekuchte de Fyntele, bekend op hel kadaster in de sectie A ii.° 74, ter groullu van II 4-05-90, palende iitaini oen de rivier dep Yzer. WOENSDAG 9 OKTOBER f867. k Kantoor van den Notaris FE Y8, te Proven. gefl|Ct 11 de engelsche van aardappélenziekle, die Een- ge- stukken van het naar het gasthuis £x Onzuiverheid van hel Bloed. KOOPDAG' Herbergluig, Landbouwersallaem, ingeoogste taai is, is hel voldoende in den bouillon, terwijl hij aan hel koken is cn na hel af schuimen, twee lepels brandewijn te gieten per hoeveelheid van een en half kilo vlcesch. Geene roestige nagels meer. Een Belg, in de Verecnigde^Slalen wonende, heel! ontdekt dat de nagels, waaraan men de boomtakken langs de muren vaslmaakl, niet meer roesten, wanneer men in den muur cén stukje zink plaats, dal den nagel aa maakt. -U- tnedecyn, purgatien tl°c Te bekomen by E. DUCLOS en B..DOBBELAERE, apothekers. Ooststraet, te V&lrne. Maendag 14 cn Dgnsdag 15 October 1867, telkens om 12 ure van den middag, ten verzoeke en in profyte van de kinder? Sasdsss, op du hofstede door hun gebruikt, te Moere, by hel dorp: zijn ten liöögsleri tevreden, lie geruchten J. van aardappelctiziekle, die men uitslrooit, dienen dus maar om de dunrie ie behouden. Men schrijft nil Elouges: In den nacht van zaterdag tol zondag is er een ongeluk voorgevallen in den koolput n.’ 4. Twee gebroeders, Hendrik 911 Leopoldtis Fievez, eene ontvlamming van grauwvuur veroor zaakt hebbende, zijn schrikkelijk verbrand geweest en Cenige uren daarna aan de ijselijksle pijnen bezweken. Geen taai vleesch meer- Een- ge leerde heeft eene nuttige ontdekking ge daan. Wanneer men weet dat het vlees, h Openbare Verkooping De Indèpendance houdt staande, dat 1 de bank van I geld w,eigert te ontvangen. Een jiersopn, welke op hellaaisl der maand september*, tijdens den oogst der aardappelen, de Ardennen heeft bezocht, I meldt ons dat die plant er buitengewoon goed gelukt is;, er is niet een aardappel bedorven. Hij heeft bij verscheidene land bouwers inlichtingen gevraagd, en allen - 1 geniet men langs den anderen kant der zeeëngte een prachtig wcclcr eu ccne kalme zee. Dezen avond, terwijl er op onze kust een sterk tempeest heerschle-, liet eene depeche uil Dover ons weten, dat bet al- boogie van dc Panne. Ipn wind en de bareju j groole ramp heelt ondergaan Kwalen van het Hoofd en het Hart. VeuKiie, Oktober. Er zijn ter merkt aangobracht en ver kocht geworden 3700 eijerén en 2750 stukken boter. Vrijdag lest, bij hel slecht weder, kwam een schip, door den storm gedreven, het anker werpen ter I -1" ’‘-wno Zoo bleef het, door den wind en- hevig heen en weer geslingerd, tol zaterdag noen, qpgenblik op welken de kapitein, tlenKcnm: <i;u ïiv» -- zelve deed verlaten. De ckwipagie bestaande uit vijfmannen en den kapitein, kwam na ongejioorde pogingen',’ ongedeerd ten lande aan. De agent der Lhoyds van Londen alhier, de heer Balcaen, die bericht van de schip breuk had ontvangen, zond zoo aanstonds een telegram naar Oostende, om er een sleepsloomboot te vragen ten einde het vaartuig in de haven, ’tzij van Nieuporl, l zij van Oostende te brengen. Slechts den zondag morgend, zoodanig was de zee woe lig, kon bel stoomschip Oostende verlaten oin ter hulp van het in nood zijnde schip te snellen. Om 4 1/2 ure namiddag werd dit in de haven van Oostende gebracht. Het gestrande schip is de engelsche schooner Princess.lioyal, kapitein R. High, varende van Yarmouth naar Dortrechl met eene lading porceleinaarde. Eerlang zal een nieuwe onderzeesche telegrafdraad tusschen Engeland en Relgie gelegd worden; het is de Panne die als uit gangspunt gekozen is. De grroote gazetten zeggen de kleine haven der Panne. Men ziel wel dal de. opstellers derzelve nooit de zeebaden in de Panne genomen hebben, anders zouden zij wel gezien hebben dal daar geen haven bestaat. Donderdag avond is le Dixmudc een schrikkelijk ongeluk gebeurd. Vróuw Spil- lebout, werkvrouw aldaar, van de bedevaart komende van Halle, was in de statie afge- stapl en ging, voor hel naaste, langs den spoorweg, toen op eens de locomotief de vrouw omver reed. Slechts des anderen daags ’s morgends vond men haar lijk, ijselijk verminkt op de baan liggen. Eerst moet de locomotief en vervolgens de ge- heele trein over de vrouw gereden zijn. Men heeft de brokken en stukken van het lijk bijeen vergaderd en gedragen. Men schrijft uit Oostende, 5 October: Terwijl de belgischc kust sedert vijf dagen door een hevigen wind wordt gekwollen, waaiende van hel westen naar bet noorden, de zee zeer hol is en er tussebenpoozen zijn van hagel en schielijke windvlagen. Vruchten en andere Voorwerpen, TE S? RICQUIERS. Vrouwen van elk‘>r de inge*S5 Verlwyfeling e” vork®11; daar een zeer schoon, pfacjnig weder was. Wij vernemen dal de engelsche sloo- mer Andalusia die den dienst doel tusschen de haven van Brugge en Engeland, eene i in den dok vaii^hjejds*. Zopdag,morgend. is hel vuur tiiigeborslen in het binnenste des schips en heelt gansch de lading verslonden, waar van het meeste gedeelte aan nagocianlen van Brugge toebehoorde. Gelukkig dal bijna al de koopwaren verzekerd waren. Na veel pogingen, is men er in gelukt hel vuur uil le dooven en beL vaartuig van ccne gansche vernieling te bcvrijdciu .;Men,schrijft uit Knpche, 2 October:^ Gisteren morgend vond men in onze ge meente, oj. <len oever der z.ee, hel lijk van een persoon, wiens gezicht onlkehnelijk was, scheen struisch geweest le zijn; hij droeg gouden oorslingers; zijn hemd enzijn slaaplijf waren van blauwe sloffe; in zijnen zak heeft men stukken v;ni hel vjaamsch blad: hel Zondagblad,van 25 augusli laatst leden, gevonden. De ongelukkige die schijnt aan een zeeschip toebehoord te hebben droeg eenen schapulier. Tot hier toe is hij niet erkend geworden. Men houdt zich op liet kasteel van Laken ijverig bezig met kamers in gereed heid te brengen voor prinses Charlotte, die den winter indie koninklijke verblijf plaats zal door brengen. Erankrijk hel helgisch gouden nulv:inw>n Op Maandag 14 en Dijnsdag 15 October 1867, telkens om 12 ure de» middags, te Sltty veken»kt-rke, ter holst, dp alwaar de cchlgenoolen llupsomer- Portier, onlangs overleden zijn, zal M.'" AIMÉ DE e— Bezondheidsmeel: ItlSVALEI^TA. ARABICA OU DOOK UITSCHEIDING VAN BEDRYF. SUPPLEMENT I niwi Uit óörzaek vaii vertrek. Meester ROLLY 41 «oonen. I op Maandag menngie- "n Ren har nas. en »oo 1 if Pe Sect etaiis, C. POUPEYE. DB WEG VOOR GEZONDHEID EN LANG LEVEN. By hel y erkii i.t‘ti van «lv ttoVInialigÜu mcdecy voor -rhc bvjciucl. r. j - -t,- blctuicn oi er moeten die, gevoiiden wórden broed mi veren, rcRelvn en en :i bekaTO iTnor den eng.ïscKetPstFr ter SluyyeketiskerKv, 7 kalveren, *2 veile louphfs. Etu.EKERD DOOR DE OPENIBAIIE VEI<I£OOIklIV« IX EENE ZITTING, eéner 1 TK PERVYSE EN I.AMPERNISSE. Meest' r DESIRE DE BHAÜWEHE, N (laris to Vrurm-, zal ovcrgaeti Woensdag ió’"* Oktober 1867, 3 ure namiddag, in het Hotel de Commeice, Ki.iverstrael te Veurne, tut de eindelyke Toewyiing van: GEMEENTEN PERVYSE EN LAMPERNISSE. Koop IHofstede bestaende uil woonhuis met peerd- koei en verkenst.illeii, schuren, wagenhuis, daripk- kot, aelputten en verdere afhangelykli. dtn, benevVns de hoeveelheid van II 10,08,30 L’ onder hofplaets, hoving, bootngaerd, weide en zaeiland medegaende, aengewezen by kadaster op Pervyse, wyk Gn"18l lót en met 102, en up Lampernisse wyk A, n’ 3501. GEMEENTE PERVYSE. Koop 2. Lnciland wyk G n" 1C8. 169, 170, 108 en 199, groot 11 3,99,50 C*. Koop 3. Zaeiland wyk C", iir’ 194, 105, 106 en 197, groot 11 1,35,00 Koop 4. Weide wyk C, n' 193, groot II 0,85,90 C". Koop 5. Weide wyk C, n’ 203, groot H 1,53,1)0 C*. Koop 6. Weide wyk C, u’ 220, groot II 2,08,10 C‘. Koop 7. Zaeiland wyk G, is’ 214, groot II 1.23,10 C’. Koop 8. Weide wyk C, nr 211, groot H 0,51,50 GEMEENTE LAMPERNISSE. Koop 9. Zaeiland met een perceel Maeigras, wyk A ti" 357 en 358, groot 11 1,72,00 C. Koop 10. Zaeiland wyk C, n" 378 tot en niet 382, groot II 2.13.40 C. Koop 11. Weide wyk A, u” 374, 375, 376 en 377, groot H 1,62,30 C. Koop 12. Weide met een perceel Muigras, wyk A, n" 333 tot en met 887, groot 2,46,50 C1. Koop 13. Weide wyk u’389, gpiot H l,83«40C. NOG GEMEENTE.FXRVVSE. Koop 14. Zaeiland wyk C, n’205, groot II 0.89,20C. Koop 15. Zaeiland wyk C, t." 221,222 en 223, groot II 1,79,80 C. Koop 16. Zaeiland wyk C, i.’309, groot II 1,31,60 G. [)e voorschreven goederen maken tarnen eene Hof stede groot volgens titelen II 35,48,24 G, cn by kadas ter H 35,44,30 C, bewoond en gebruikt door den ntedeverkooner Jacob-Norbert Duckalelox, niet pacht lol laetsten september 1870 voor de weilanden, 11 november volgende voor de graslanden en laetsten april 1871 voor de gebouwen, aén fr. 2,888,75 e., alsnog 31 kilos boter by jare, boven de openbare belastingen. De eigendomsbewyien cn verkoopvoorwaarden be rusten ten kantooro van genoemden Notaris DE HR\l1Wl.RE, St. Denysplein te Veurne. KORREKTIONNELE RECHTBANK VAN VEURNE. ZITTING VAN ‘i OCTOBER. Francois Ctaéys, licrbeFgier te Veurne, over mis bruik van vertrouwen, slagen, wonden en beledi gingen, 7 maanden gevang en 50 fr. boete. Desiré Pérsyn, werkman te Vlassciuacrc, 14 dagen gevang en 8 fr. boete, over verbreking v.in afslui ting en over schade aan roerende voorwerpen Philippus Bailleul, te Wesïendc, 11 dagen gevang, over dieile. Ludovicus Braeckman, dienstknecht Tc St, Ric- quiers, 6 maanden gevang, over aanslag tegen de eerbaarheid. ZITTING VAN 7 OCTOBER. Jacobus Minne, werkman te Merekem, 16 franks boete, over slagen. eener party goed De Notaris SYOEN, te l.’on rMiderhnde, z.fl up 5. .-i.-,', 10 v'.u/uli ióG7, om 3 urp npipidjag, herberg bewoond door de weduwe Brandl, bin- l.jii,1 overgaeu tot de ope.bar. verknoping, in vuu eene teer goede party V o-.rt» AstbmS Msrspjn Hui l oiilslrking l'jn in 4e |>uik Culiken iVersiuppins inde Toev»llrn ingewanden Teenng zwskle Watertocht i)Jbie.in< uitW (J fr'.’de>’‘ .I” ia'1 Voor hel verkoop 1 j|, den eigenaar profes0 Londen. f D f rit i r J ro bekomen by b- verstoppingen s|y Imrlk lopp|<igeh, .l~rrLJ, öpiwëlYiió-’eJ duii^'^mh.ud \r':f7’eMl *0,k',,"’e"‘,yk de_ gerschap, n.aegpy», maegsuer en maejkr.unp, en onsu He‘hs der nm eg derZ HerrCM, koqrl^ nioederkwael, witie m-iendstoiiden, prtkkelbiterhèid c/ontsteki*ng h’r lënuweó Yw.X<|1C 'T1"’’ ««“Y bleek kleur, gemis van warmh, frischh'hd n kriictitd.idighcid, niillBi'kle van swnermoedige’gedachten in ■Ywakké kinderen n p'-rsoonen-van alle ouderdom;, kloeke spieren en vast vleesch vormende tnsgelyks h» p juli lim. g.-wndheid van den II. V. i, uitmuntend. and er geneismtdde. onthoudende, ijne marl, jden doel met he Recalenta Arabica Du Barry, die wonderbare uilsla.mn öi I e ier".-' <le e" .y IJ Ro10''!‘ 'a" d'‘ "mnunteiid.rnei Ij warrvan hy een schuleltol op iedere maeltyd néémt.Gorrosp""^ N 52,081, mynb, de hertog Van I Itiskow, hofinarscha|k, van eene maegonlsteking. f». 63,184 de vrouw van nivnh I Hurt-Jui'"’''. jaren ouverdragelyk yden in de marg, de beeneii, de lenden, de zenuwen, qogen en hel hoofd n 6* 815 invnli J J Noëi v in -d i SCbr'i^ "a?h r k,C Alë 4t"8‘‘“ C,‘ l.C- ’PP'Vrtreriuge.n, om my op nieuw den kostbaren schat der getondhi id -- o. 44,816, n. my .di. <lc .lei tsdi.ikrn Alx. Stuart, van 3 jaren algryselyke lenuwsmart. van scherp rliiimatismus, «lap, loosheid en l> de kolonel Watson, van fteurecyn, zeuuvkr^.p el, har<| k k igt; verstopping. - N. 49,4 2, mynb. Baldwin, va» volkomenc verval"1"/ van buitensporigheid <hr jongheid. - 53 860, ntej Gailard, in de groot.. S.-Michielstrhet, 17, te l’arys, van longenrertecrin-’, die o"F en baer nog slechts ,kde" >866, geniu ly nog alty.d eene go. de g- iondheid. Deie kostelyke. [.eiieesiindikI "«‘‘‘L- andere ki’^inïr' frinko Y*" *iU'’ Y'0 a”dere|n" d,|c5 "e *a» mislukt. - DD BARRY iLitersstrael, H- fr., 1 k, 7 fr., 6 k 32 fr. I - kih, 60 fr- iranko tet;vn VVI) pqsllllandacL Aen deielfdt pryien, gechokolatee,de Kevalenta ran du ei) avondmael, volm.u ktelyk voedend, gel) kmakendc en versterkende de tenuwen ep du vlit sacheU, tonder ten minste hoofdpy" nissen der chokoladen gowoonly k in gebruik te veroorzaken. 11 DONDERDAG 17 OKTOBER 1867, om 3 ure namiddag, te Stavele ter herberg hel Hof ran Commerce, openbare verkooping van twee par- tien allerbest .C1 Du partij nummer 214 heeft vrijen cn onbetwist- 'baren uitweg al d'liofslede van steur Depescr.q, al daar zeer nabij elegeo. •Ingebriiiktrediiig met 'Ie geldtelling. lluisracd, 2 pèerdcn, 9 melkkoeien, 3 kalvers, zwyns, waer onder bevikkeod, ezel, karre, al het bocrenhalam, tarwe, rogge, geerste, liaier, bouneii, klaver, ncr.lappels, builen, loof, brandhout, hpoi en strob.' Door het ambt van de Notarissen COLENS te Brugge en BEYVAEBT tu Ghistel. van WINKELGEBIEF. EN ANDERE ROEIENDE VOORWERPEN, TE ALVEHIAGHI^I. Op M.iendag 18 October 1867, om 9 ure voor middag, ten huize van jufv. Anna-1 heresia Maes, in du Appelstraet, zal iii-esler DECAE, notaris le Veurne, koopdag houden van: Allerhande slaclt van menagigegoïdi-ren, vy^’/ron- dcr porcelyn, tafels, stoelen, kóuimode, s.agliiirii gi met kerselaren kas, beddebakken, lakens, sargien, behangsels, waschslatid.-n enz.-, toog met Ubpereit oliebak, kofli'iiolen, knOiirommri, mostaerdmolen, schalen, malen, gewigten, yii. lu vaten, gan<<c,reu, banken, bakken enz 9 sturen olmen (asseel n deel vcldspaeuders. Op kouditien alsdan voor te lezen en belaelbacr in handen van meester Diens, voornoemd. ^a,uv «cu. xv.» saswuwcasun--u hlulcmbswonc-mat-ucm van een welgestacn Op Woensdag 23 October 1867, om 4 ure na noen, ter herberg de Bloem, Zuidstraet, te Veurne, zal M.'" DECAE, notaris to Veurne, openbaer ver- koopen Een Huis, geteekend nummer 58, met sync aen- en afhauglykheden cn de erf daermttdegaende, gestaen te Veurne, ter oasiiydu der Zuidsirael, g.bruilt door Pieter Duytsche. Aenslag mi l 23 april 1868, of nog eerder mits overeenkomst. Verdere inlichtingen by den notaris Dscsr, voor- noeuid. Ue Notaris SYOEN, te I Donderdag 10 October 1867 tien Lj.i, orergaen evpe enkele lilting, Het Hqojgras is jacrlyks publyk verkocht, om handslag, mil de geldtelling en het animat is ge bruikt door l’ïeter l'il, lol I December 1870. statie van zwyns, 4 over- ORDER DER VERKOOPING. Den 1." d 'g, om 12 ure, de meubelen en goederen. ten 2 ure, het tooi- en ten 3 ure, de beestialen en ion moge lijk de lentcvruchlen. Dun 2.'* <lajg bui 12 ure, de overige onroerende goederen en voorts den eerbogst. Op 3 maanden lyd van betaling voor de knopen boven de 20 francs mits stellende voldueudc borg. 1" -- I --•••> «t r. Het bestuur der Academie van Teekeu cn Bouw kunde, verwittigd de belanghebbIe, dal de in schrijving der leerlingen znl plaats hebben op de '/.omlagen 6.',•,' en l3.•••• October aanslaan.Ie, in de voorzaal vnn liet geslicht, om een nre namiddag. HET ONDERWIJS IS KOSTELOOS. Alle werkmeesters worden op nieuw verzocht hunne knechten v>p tu wekken, om de lessen die iu hel gesticht zullen .p-geven lijn, bij v. De openiug der klassen is vaslgvsteld 14 October, ten 6 ure ’s avonds. Veurne, 28 September 1867. De I oorxitter dei Betluur. VAN DAMME-BERNIEH. y ncii xi.-k t n 'kun cenige nioe'y <1 y k livid i welke het beoed zuiveren, regelen en desielfs kaliteit verbete- rau. Deze Pillen b'-z'ltte» en oefenen dete drie hoe- deuigb.-den, uit in eene byiondere graetl 7.y si. Hen de niaeg inslaet elk gewoon voedsel te verl. ereii, doen du aflolidiTeude l>raehlen van de lever vei'llieerde- rt.-n, Zuiveren hel bloed, vvrdry ven alle ziek, lyke dotl'au, en brengen in omloop de zuiverste bestand deel. n om hel gestel le onderhonden n te genezen. Zwakte cn Krachteloosheid. Hoevele nienschen lyden niet aen krachteloosheid zonder de oorzaek te weten, waerom zy zwak zy n In vi le gevallen is de inaeg <r du oorzaek van. De Hol loway’s Pillen zyu lang beroemd geweest cenc ('ede- rangeerde niafg tu (jein zeu en deszi lls gezonde diges tive organen te herstellen, dezuhe zyn daerdoor met gerustheid penbcvolen als een Oiiuii.ybaer gciiccs- mtd.lel in al|e kwalen waerdoor hel gestel is gede- rang' rd of verzwakt geworden. Deze verschrikk. lyke kwalen hubben belies zoo ’ra*. N'Ói Notaris te YVuherinjbem resi- om 1 ure na middag precies te lieguineii, binnen de. ge meente Sint Ricqüiers, ter herberg de Kruisstrael, bewooml donr de echtgenótcii Schepen-Ltiyssen, -J Nieuwe Herberg, houden l<óopdag cn andere meubelaire Goederen koolbak en toebehoorten, spiegels en, kaders, slag- horlogie, schyftafel, quinquets, kopcre vuerpot, idem spoelbak, 15 tinnen liters, 8 halve idem, 3 tinnen dobbel liters, kopere kete, vóel bier- en liquerglaien, cabarets, piutedeksels liuwaedkoprden, kern me.1 yten, idem moors, lanlerncn, knrtbamer met bappe en houweel, weggen, ladder», deel gleis en aerdewerk, standen, kuipen en seulcn, houwen, spaden, rakels, vorken, greepen en mesthakcu; al hot bakallaem, kortewagen, de dillpersen, cm. il i k y I, plaets voor h'1 men trsapgewyte levoon; voortongen le voorkon|C lyu de lekerstc besoi"-'^ Lingen en xyn de ’Pucl 1 regel matigen omloop- traging genomen •“y’j <lem.«ten, tlaperigbeio. de uitwerking isalsda" De vermae.rdh'. id d'.’ grond of dè g"' ‘l’’ vrouwe'y k« gl-sti'ldh^ bode tol ’de Gravin toe. hen voor desielfs s(cr ‘f,i het geen hen tpq K,’ï,j| voor elke ongestel gen van wclk’elt acrd|,l vrouw worden of l'u” bet (^evaerlykite lyTr, lerd door hel gebruiL 1 Alle kwalen welk® Wanneer du ma<'ft. eJ hoogerc jaren, door "cl J door ongetonde oefi-,,||l‘', gedat-n tyn, dete Pillen zullen weldrn h‘ dig energy, kracht rl' stel leruggeveit wal 11 en nederslagtigböi'l De ellende viTOor1’’^ vurlecring wordt Ot'fi gevoeld. Dele b. roet»1 gelmatig aenlal geno"" stoorde werking te r‘L hoofd pyn, bui kpy-i>>ll"p alledergelyke k walen- onschatbare tuiverc"1'1 taek van deze lickeijd'1 en tonder de lyder n®'1. Influenza, Diptb®^3 In onto verandt-rlyl"1 ontsnappen koude, I1'f en Bronchitis, Inet n’e', geneesbare pillen g1*' eener uitwerkende gV1"1 dryven allo ontuiverl|!'' Hollownvfc Snif moetet’i' et> de keel in te wryvei'.1 verminderd du ontstel gezondheid. Holloway't Dillen i'^' wereld voor 1 hcrooHe 1°°? Eryjcipcli»1 VrouwelykJ v Ongerw’'11’ J.rhl lloor.lpjn t>Q».-rl<*< VVeluitgcprcide cn pot gchec.lit. Wordt by tie al’1 3 Ir. 75 en I meesiei nuuui, nu.uu. .o deerende, zal pp Maanda;; 28Oktober 1867, ure na middag precies te beginnen, meeiite Sint Ricqniers, ter herberg de Kruisstrael, bewoond door de echtgenoten Schepen-Liiyssen, langs de kalsyoe leidende van lloögstaëde naer de ,u„v 1~.. '..ó;t.d..z vaji de volgende andere meubelaire Goederen Veel stoelen, tafels, eommode, kleerkas, stove met horlogie, schyftafel, quinquets, kopcre vuerpot, idem -1 - dobbel liters, kopere kete, vóel biéf- toebeboorten, tapit in toile cirée, kopero kandelacrs en marmi bappe kuipen-; en paden, rakels, vorken, greepen Verders circa 1200 schoven tarwe, 300 schoven boonen, 15 zakken aerdappels, 400 booten klaver- I hooi, 1000 bouwelaers, twee zwyns, den mestput, ver* i deeld in koopeu. en veel ander voorwerpen. M»l gereed geld i DHADWEHE, no'aris te Pervyso resideereudc, koopdag houden van nl de goederen iich ten gemelde i hofstede bevindende en bestaande nnmentiijl, in; meubelen en menagie-goed.ren, zool-.cn wngeY harnas, ingeoogstc vruchten, gekruist uoriimnds merri.i pci-rd, 1 grauw merriepeerd, beide bckucli- teld. 8 nielkkoeijcn, 3 veerzen, I ja.irlingveers, alle ktugutM^YOone verstoppn.geu si)111, harlkloppege,,. d.arrhea, opzweliin. en gal, slapeloosheid, hoest, vallende ziekte, verlies van, _i_.i ri. armoede van I

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1867 | | pagina 1