G O Hl i R E toebehoorende aen de Burgerlijke Godshuizen, het Oudemannenhuis en de Arme Kinderen school te Veurne. H O F S T EDE met Cri*as en Zaeilandén, staendo ei» gelegen BEKENDMAKINGEN. MENAGIE-GOEDEREN, HUIS MET GROM» en partyken KOOPDAG MENAGIE-GOEDEREN, SCHOON HUIS, GOEDE ZAEILANDEN TE SINT-RICQUIERS. HUIS MET ERVE, TE VEURNE. Merkt van Veurne, 9 October. I VERKOOPING eener goed bekalanle HERBERG MET ERVE, le Steenkerke-dorpplaats. BURGERSTAND DER STAD VEURNE. GEBOORTEN. STERFGEVALLEN. OPENBARE VERPACHTING O O I* I> A. G Herbergluig, Landbouwersallaem, ingeoogste Vruchten en andere Voorwerpen, TE S.‘ RICQU1ERS. I£ O O I* D A <S van MENAGIE-GOEDEREN, Z A E I E A ND, 820 Zakken Tarwe waren ter Markt, Tarwe van 42-00 tol Nieuwe tarwe vav 00-00 tot ten dienste van Herberg, genaemd <le Kruisstraet, benevens van Een Kenmerk van de Eeuw. Openbare Verkooping van een wclgestaen Uit oorzaek van vertrek. UIT OORZAEK VAN VERTREK. Belgic DOOR UITSCHEIDING VAN BEDRYF. uitgebreider ver- 200 10 40 j van elk te wellustige levens 48-25 00-00 32-00 27-60 17-00 31-00 31-00 iddag, ter DECAE, den 7. Aebille Coolman, zoon van Marie andenameele, /.uidstraat. den 8. Anna De llaenc, dochter van Daniël eu van Eudoxie De Decker, Vleeschhouwerstraat. den 6. Celina Dehacse, 7 maanden den 7. Eugenius Cailliau, 7 maanden al zijne agenten van De- opgenoemd. Het vsrsohnldigd, be en 1 dag. i en 3 dagen. van Franciscus en van onroerende van Beestialen, Kuip- en Kernallaem, Zaden, ongedor~ teken V ruchlen, Voeder en Mest, TE VEURNE. IN VYNGIIEM, aldaer, by licitalie, te verkoopen. Maendng 14 October 1807, om 8 ure nam herberg de Fortuin, te Vincbcm, zal Jl.' notaris to Veurne, openbaer verkoopen: Een Huis met sebuer en verdere gerieflyk heden en 28 aren 42 centiaren 28 milliaren Grond, in Vin- chem, zynde hel noordeiste deel van het o'69 der sectie’H van het kadaster, gebruikt door de eclitge- nooten Lcbleu Neuville. Het laslenkoliier berust ten kaï.tore van meester DECAE, voornoemd. de Appelstraet, zal meester DECAE, notaris te Veurne, koopdag houden van: Allerhande slack van menagie-goederen, waaron der porcelyn, tafels, stoelen, kommode, slaghorlogie met kerselaren kas, beddebakken, lakens, sargien, behangsels, waschstanden enz.-, toog met koperen oliebak, koftiiuolen, koffilrommel, mostaerdmolen, schalen, maten, gewigten, ydele vaten, ga mieren, banken, bakken enz.; 9 storen olmen fasseel en deel veldspaenders. Op konditien alsdan voor te lezen en betaelbaer in handen van meester Dkcai, voornoemd. Op Dingsdag 12a" November, 1867, juist ten 3 ure namiddag, in de le verkoopen herberg de Zwaan, be woond door Carolus Boydens, te Steenkerke dorp- pl'aats, Zal meester BEEHNAERT, Notaris ter residentie van Alveringhem, in céne zitting openbaar verkoopen Lenige Koop. Kinnen de gemeente Steenkerke op de dorpplaals, een Huis, geleekend nummer 39, ten dienste van Herberg, dragende voor uithang bord: de Zwaan, bestaande in herbergplaats, keuken, west daaraan, twee slaapkamerkeiis van noorden aan den keuken, voute met kelder daaronder in voussure, geheel gebouwd in steen en gedekt met pannen; een schuurken west aan den keuken, gebouwd op steenen voelingen met lillen en beslegen fiiet berd, geheel gedekt met pannen, ter uitzondering van een gevel- eindedat afgemaakt is met strooi; nog aan de west zijde van bel schuurken een peerdenslal, gebouwd de voorface in steen, den gevel lot aan hel vierkante in steen, en het overig in strooi, in dit peordenstal bevin den zich drij ingeruelselde arduinen bakken; een hout-of daringstal, op lillen beslegen met berd en gedokt met strooi; een koeistal, op steunen voelinge,. van WlNKELGERIEF, EN ANDERE ROERENDE VOORWERPEN, TE ALVERIMGHEM. Op Maendag 28 October 1867, om 9 ure voor ni’ddag, ten buiie van jufv. Anna-Theresia Jlaes, in Admiraal legetliolT heeft ook pogingen aangewend i van pater van Maximiliaan, welke om zijne keizer üp Dyusdag 29 Oktober 1867, om 9 ure voormid dag, ter gcwoonc. verpaclilingszael, ten stadhuize, te Veurne, zal M DECAE, notaris te Veurne, van wego ‘•e heereu bestuurders van de Burgelyke Godshuizen, het Oudemannenhuis en de Arme Kinderenschool nldaer, overgaen tot de openbare verpachting by opbod, van de onroerende goederen, aen deze gestich ten behoorende, eu by plakbrieven breeder vernield. Het kohier van voorwaerden dragende nunelyk dat, ongeminderd hunnen pachlprys, de pachters, op den oogenblik der verpachting, zullen moeten betalen in handen van den heer ontvanger van ge noemde besturen, het tiende van een jaer pachlprys, over onkosten van verpachting, berust ter inzage der gegadigden ten kantoore van M’1" Decaz, voornoemd. Op Woensdag 16 Oktober 1867, om 1 ure nanaid' dag, ten huize bewoond door Pieter Duytsche, in de Zuidstraet to Veurne, zal M.,u' DECAE, Notaris ten *eT' blyve van Veurne, openbaren koopdag houden vat»t Allerhande slach van menagie-goederen zoo yzcr, tin, koper, glas, gleis, blik, steen en aerdewerk, tafels, stoelen, beddebakken, beddegoederen, lakei»*» sargien, kleerkas, buffet, quinquet, omtrent 19 meier* nieuw linwaed, deel garen, stoors, venstergordynen, O 20 Lakkeu Rogge vat* 80-00 tot Sucrioen van 28-00 tot Haver van 16-00 lot Boonen van 28-00 lol Erwetcn van 29-00 lol M E X 1 K O. Men meldt uit Mexiko, dat hel lijk van keizer Maxi miliaan in de hoofdstad is aangekomen, doch aan den admiraal Tegelhoff niet overhandigd is geworden- Hel mexikaansch gouvernement heeft dien vlootvoogd laten welen, dal hel bereid is hem hel lijk te over handigen, van het oogenblik, dat hij documenten zal kunnen aanlooiicn, waarbij het ooslenrijkschc gou vernement of de familie van keizer Maximiliaan don wenscli uitdrukken in hel bezit van hel liik gestold te worden. J Di. ooslenrijkschc admiraal heeft geantwoord,dat hij enkel een noordelijken last van wege de keizerlijke familie van Oostenrijk bekomen had. Men denkt dal hij do vereisclito documenten aanvragen zal en in Mexiko zal verblijven, tol wanneer hém die zullen zijn toegokomen. ^4 J om de invrijïieiditelling tu bekomen Fischer, den biechtvader t-._ door dien prins is gemachtigd geworden geheelc briefwisseling af te kondigen mei Maximiliaan en maarschalk Bazaine. Diaz heeft de kandidatuur tol hel voorzitterschap aanvaard. OPENBARE VEHKOOPING van een Op Maendag 21 October 1867, om 3 uren namiddag, binnen de gemeente Sint-Ricquiers, ter nagenoeinde te verkoopen herberg, genaemd de Kruisstraet, be woond door de cchtgenooten Schepen-Luyssen, Zal M.“" ROLLY, Notaris te Wulveringhem residee- rende, in eene enkele zitting, overgaen tot de open bare verkooping van het volgende onroerende goed. GEMEENTE SINT-RICQUIERS. Koop 1. Een schoon Woonhuis, zynde eene wel be kalante herberg, genaemd de Kruisstraet, samenge steld uit schenkplaets, groote aenpalende kamer, achterkeuken, vaule-kamer, kelder, zolder, werk winkel, schuer, peerdeslal en verdere gebouwen, be nevens de erf alhier medegaende, tezamen groot acht aren 40 cent., geslaen en gelegen te Sint-Ricquiers, aldacr bekend by kadaster sectie A n" 396* en 396s. Koop 2. Een schoone party Zaeiland ten twee per- ceelen, strekkende zuid en noord, gelegen ter zelve gemeente, groot volgens kadaster sectie A n.' 619,85 aren 60 centiaren. Boomprys 35 fr. Koop 3 en laetsle. Een ander party Zaeiland ten dry perceelen aen elkander houdende, groot volgens kadaster sectie A n.” 520 en 521, 92 aren 20 cent., gelegen als vooren. Boomprys 88 fr. Voorenbeschreven goederen zyn gebruikt door sieur Pieter Schepen en zyne eehtgenoote Sophia Luyssen; de koopers zullen ingenot treden van den eersten koop, le rekenen met 1 november aanstaande, en van de koopen twee en dry met den dag der toe- wyzing. De lylelen van eigendom en de veilingsvoorwaar- den berusten l’elks inzage ten kantore van meester ROLLY voornoemd. rigt ons Professor Holloway, dat dc gezondheid van hare inwoners als zij zel-vein bloei zou toenemen I Tc dien einde wij welen hel uit eene goede bron, Zal hij zijne consignation verdubbelen. Dank dusa*11 dengenen voor hel belang, dat hij stelt in hel welzijn van zijne tijdgenooten in al de deelcn der wereld Er blijft ons thans nog oyer, onze landgenooten er mede geluk te wcnschcu, dat zij thans dit onfeilbaar genees middel in hun bereik hebben. Het zou dus hunne eigen achuld zijn, en indien zij niet met den dichter van Hindustan zeggen konden. laza bn faza nao be nao I” - Bengal Hurkame. Op bel oogenblik dat, van alle kanten, dc kapita listen elko gunstige omstandigheid te baal nemen, om’t bezit van prachtige eigendommen te vestigen, en onversaagde speculanten de verlcidendslu ontwer pen uitdenken om de ontwikkeling van de hulp bronnen van het rijk te bevorderen, is het een grout genoegen te vernemen, dat men zich niet minder ou- ledig houdt met de algeiuecnc gezondheid, op eene wijze strekkende om de ziekte te doen verdwijnen en helleven van den mentch tol de uiterste grens-—een t eud denkbeeld te verlengen, eene mogelijkheid i die, inderdaad, bestaanbaar, veeleer dan eene stellige zekerheid is. Het grootste geluk van hel leven iade gezondheid; ook kan men, zonder haar, niets dat duurzaam is ondernemen. Ook hebben dc genees- heeren en de menschenvrienden, te allen tijden en zoo veel tnogelijk,al hunne pogingen aangewend, om bijzondere geneesmiddelen, voor alle soorten van ziekten, uittevinden; zoodanig dal de gezonde wer king der organen altoos de opgeruimdheid van den gerst kunne behouden, en dien geest geschikt maken tol de opvatting van die verhevene indrukken, welke zelfs op dezen aardbol, goddelijke verschijningen te weeg brengen. Dat de genecshecren zeer veel gedaan hebben om over de smarten des ligchaams te zege vieren en de ziekten, le allen lijden in alle plaatsen te verminderen, kan geen enkel oogenblik ontkend worden! Maar indien wij, ten allen opzigten, de werk zaamheid en de uitvindingen der verleden tijd aan nemen, moeten wij, tu zelfdcr tijd, den schedel van den weldoener onzer eeuw Thomas Holloway meteen Lauwerkrans omvlechten. Zijne onfeilbare genees middelen sluiten clkesoorl van geheimzinnige kwak zalverij, of van empirische bespottelijkheden, buiten. Ieder kooper vindt om elke doos Pillen en eiken pol zalf, do voorschriften, in zijne eigene taal, voorde genezing van zijne ziekte. Miljoenen menschel) heb ben de heilzaamheid van deze algemeene bijzondere geneesmiddelen getuigd, de doorluchtige eigenaar van die bevoorregte medecijnen vernomen hebbende dat Pouna du nieuwe hoofdstad van Azië ging worden, beeft het besluit genomen om een grooten voorraad van zijne allo ziekten heelendo geneesmiddelen ter beschikking to stellen van 1 can, die in zijne adverlontiën zijn was aan die aanstaande hoofdstad HOI.LOWaN PILLEN. Scheele Uoofdpijn verooruaatt door de Gal l ei ncakking van t Feietand. Wanneer men door overtollige gal gekweld werdt, of do af scheiding er van niet natuurlijk van den lever voort komt, en die gal met bloed vermengt, bederft zij het bloed, en doet zij schele hoofdpijn, misselijkheid, af gematheid en verzwakking van ’t versland ontstaan- Die ziekte wordt spoedig tegengegaan door oenigo dosiseu van die Pillen, die al rach genezen zonder een kwaden smaak achter te laten, noch dc maag lo verzwakken maar al ledikwerf gevolgen van het toe dienen van buikzuiverende middelen. Do Holloway Villen zuiveren en versterken tegelijkertijd, /.ij ver beteren den eetlust, zuiveren hel verhemelte, en ver sterken do maag. Die Pillen werken als hel krach tigste geneesmiddel, zij brengen in stilte maar mrt zekerheid eene gunstige verandering te weeg orgaan, dat ongesteld isdoor een t ■- 11 wijs, of eenige andere ooriaak. OI*EIMBiVIlE VEIkKOOI*irVG 7/V EENE ZITTING, eencr TE PERVYSE EN LAMPERN1SSE. Meester DÉSIRÉ DE BHAUWERE, Notaris to Veurne, zal overgaen Woensdag 23"‘“ Oktober 1867,3 ure namiddag, in het Hotel de Commerce, Klaverslraet te Veurne, tot de eindelyke Tocwyzing van GEMEENTEN PERVYSE EN LAMPERN1SSE. Koop 1. Hofstede bestaendeuit woonhuis met peerd- koci en verkciistallen, schuren, wagenhuis, darink- kot, aelputlen en verdere afhangelykheden, benevens de hoeveelheid van H 10,08,31) C“ onder hofplaets, hoving, booingaerd, weide en zaeiland medegaende, acngewezeu by kadaster op Pervyse, wyk C n" 181 tol en met 192, en op Lampernisse wyk A, n’ 359*. GEMEENTE PERVYSE. Koop "2. Zaeiland wyk C n" 168, 169, 170, 198 en 199, groot II 3,99,50 C’. Koop 3. Ziieiland wyk C", nr‘ 194, 195, 196 en 197, groot II 1,85,90 C“. Koop 4. Weide wyk C, n' 193, groot H 0,85,90 C". Koop 5. Weide wyk C, n' 203, groot II 1,53,80 Koop 6. Weide wyk C, n' 220, groot H 2,08,10 Koop 1. Zaeiland wyk C, n' 214, groot II 1,23,10 C“. Koop 8. Weide wyk C, nr 211. groot II 0,51,50 C“. GEMEENTE LAMPERNISSE. Koop 9. Zaeiland met een perceel Maeigras, wyk A n" 357 en 358, grout II 1,72,00 C. Koop 10. Zaeiland wyk C, n'“ 378 tol en met 382, groot II 2,13,40 C. Koop II. Weide wyk A, n" 374, 875, 376 en 877, groot 11 1,62,30 C. Koop 12. Weide niet een perceel M leigras, wyk A, n" 383 tot en met 387, groot 2,46,50 C. Koop 13. Weide wyk A, n’ 389, groot 11 1,83,40 C. NOG GEMEENTE PERVYSE. Koop 14. Zaeiland wyk C, n’205, groot H.0,39,20C. Koop 16. Zaeiland wyk C, u"221,222 en 228, groot II 1,79,80 C. Koop 16. Zaeiland wyk C, n' 309, groot II 1,31,60 C. De voorschreven goederen maker, zanten eene Hof stede groot volgens titelen II 35,48,24 C, en by kadas ter 11 35,44,80 C, bewoond en gebruikt door den niedeverkooper Jacob-Norbert Duchatelez, met pacht tol kletsten september 1870 voor <le. z.ieilanden, 11 november volgende voor de graslanden en kletsten april 1871 voor de gebouwen, aen fr. 2,886,75 c., alsnog 31 kilos boter by jare, boven de openbare belastingen. De eigendomsbev yzen en verkoopvoorwaerden be rusten ten kantoore van genoemden Notaris DE BRAUWERE, Sl. Denysplein te Veurne. met zillcn, beslegen met berd en gedekt met pannen, met een haleput daaronder, inhoudende rond de 50 hek tol i ters, dit alles benevens de hoeveelheid volgens titel van vijf aren 54 centiaren 51 milliaren en bij kadaster seklieA, nummers 69 en 70, slechts 3 aren vijf centiaren, ouder bebowuden grond en kour daarmedegaande; alles staande en gelegen te Steen kerke, zeer weinig zuid-west van de kerk, aan de plaatsebrug. Bewoond eu gebruikt door de verkoopers, de echt- genooten Boydens-Ramout, tot eersten mei, 1868, tijdstip op hetwelk den kooper er van in den vrijen en liberen gebruike zal treden. Den titel van eigendom, en konditien van ver- kooping, berusten telks inzage ten kantore van voor noemden Notaris BEERNAERT; er zijn ook alle in lichtingen te bekomen, ten kantore van meester DESECK, Notaris te Beerst. Meester ROLLY, Notaris le Wulveringhem resi- deerende, zal op Maandag 28 Oktober 1867, om I ure na middag precies te beginnen, binnen de ge meente Sint Ricquiers, ter herberg de Kruistlraei, bewoond door de echtgenoten Schepen-Luyssen, langs de kalsydo leidende van Hoogstaede mier de Nieuwe Herberg, houden koopdag van de volgende en andere meubelaire Goederen Veel stoelen, tafels, commode, kleerkas, stove met koolbak en toebphoorten, spiegels en kaders, slag- horlogie, schyftafel, quinquets, kopere vuerpot, idem spoelbak, 15 tinnen liters, 8 halve idem, 3 tinnen dobbel liters, kopere kete, veel bier-eu liquerglazen, cabarets, pintedeksels. liuwaedkoorden, kern met toebehoorten, tapit in toile cirée, kopere kandelaers en marmyten, idem moors, lanternen, karthamer niet happe en houweel, weggen, ladders, deel gleis en aerdewerk, standen, kuipen en seulen, houwen, spaden, rakels, vorken, greepen en inesthaken; al liet bakallaem, kortewagen, de diltpersen, enz. Verders circa 1200 schoven tarwe, 300 schoven boonen, 15 zakken aerdappels, 400 booten klaver- hooi, 1000 bouwelaers, twee zwyns, den mestput, ver deeld in koopen, cn veel ander voorwerpen. Met gereed geld. koolstovemcl behoorten, komfoor, wasch- en assche- ■nanden, kansels, schut, en zoo voort. Beestialen: bseide muilezel, 3 melkkoetjen, 1 be- kalfde jaerlingveorze, 1 kalf, 1 overjaersch verken, 8 hennen en I haen. Kuip- en Kernallaem: kern met staen en toebe hoorten, 2 houten melksculen, 2 blikken idem, 2 waterseulen, zannemine, roonistandc. vleeschst.inde, drafst.inde, 2 waterstanden, en deel luelkteeleu. Zaden deel anjuin en beetrapzaed. Vruchten: 3200 schoven tarwe, 875 schoven boo- nen (in eene vimine op hel land gebruik door Pieter Schipman, digt by de herberg van Pinson-Lagrou, langs de Pannckalsyde), 150 bonden erwten, 10 aren hutleboonen en beetrapen, staende op heiland langs de Kwintestraet, 4000 kilos aerdappels, 400 kilo» anjuinen, deel appels, en al de groensels in het hoTenierhof, langs dc Stadswandeling. Voeder: deel wit en klaverhooi, tarwen en sukri- oen strooi. Zool en IVagenharnasI beslegen wagen, 1 ploeg, 1 kordewagen. Mest: al de koe- en andere vette zich bevindende op de achterplacts ten gemelden huize. Voorwerpen van onderscheiden aerdspaden, gree pen, vorken, houwen, windmolens, dorschallaem, czelturf, plantsoenen en brandhout. Op konditien alsdan aftclezen en betaelbaer ten kantore van M."“ DECAE, voornoemd. Op Woensdag 23 October 1867, om 4 ure na no n, ter herberg de Bloem, Zuidstraet, te Veurne, zal M.'" DECAE, notaris te Veurne, openbaer ver- kooprn Een Huis, geteckcnil nummer 58, met zyne aen-cn afhanglyklieden eu de erf daermcdegaendi-, geslaen te VeurJe, ter oosuydc der Zuidstraet, gebruikt door Pieter Duytscbc. Aenslag mul 23 april 1868, of nog eerder mits overeenkomsl. Verdere inlichtingen by den notaris Dr.c*r, voor noemd. baal mede dan dal van den Monileur, over een onge val, dc keizerin overgekomen. Op 4 October was II.">1. Eugenie, die de vaarpartijtjea op zee bemint, [scheep gegaan op den Chamois met ee.nen admiraal (waar van men den naam niet zegteenen loods, eenige matrozen en twee genoodigden van Biarritz. Het was schoon weder, doch omtrent het uur van den terugkeer werd dc zee zeer hol cn het terug- keeren naar Saint-Jean de Luce was niet tonder moeiclijkheid, des tc meer dat de avond gevallen was. Men zegt dat de loods den admiraal had aangeraden eene scheepswending le doen, die deze, alhoewel hij min dc kust moest kenden dan de loods, niet wilde aannenien. Wanneer het erkend was, dat men eene valschc wending had genomen, nam men plaats in de sloep, om naar de kust te varen. De sloep kwam bij de kust aan, doch op hel punt zijnde tegen eeno rol» tc «too ien, sprong de loods in liet water, ten einde de sloep af tc wenden. Het is op dit oogenblik, dal hij tus- schen de sloep cn de rots geval werd. Hij bad drie ribben diep ingedrukt en is kort daar na gestorven. Het was een kundig man, die in zijnen staat zeer werd geacht. Er liecrsehle alsdan een groot oogenblik verwarring, doch men was gelukkelijk op den oever gestrand. Do keizerin, die hel gevaar grooter heeft kunnen gelooven dan het is geweest, zou geroepen hebben, dat men uitsluilelijk over haren zoon moest waken t'j genoeg zwemmen kon om zich zclven Je redden. Het kind van zijnen kant, zou in het water zijn gesprongen, of er hebben willen in springen, opdat men over zijne moeder zou hebben kunnen waken. Wat er ook van zij, of de sloep omgekanteld of wel enkel gestrand heeft, stellig heeft gehoel do bemanning, er onder begrepen <lc keizerin en do kroonprins, slechts geheel doornat eene veilige plaats kunnen bereiken. Echter heeft du keizerin den tijd willen nemen om van kleeding te veranderen en is aanstonds in hel fijloiG l>t‘,lcGe,,> Hat lianr wachtte, om de onrust niet lo verlengen, die dal lange wegblijven bij den keizer moest doen ontstnnn. Men was inderdaad op do villa Eugenic zeer be angst en dc keizer bad op geheel dc kust groote vuren doen aansteken om dc bemanning te geleiden. Het is nu vier of vijfjaar geleden, dal dc keizerin aan een dorgelijk gevaar is blootgesteld geweest. De richting die dc ondertecschc telegraaf van Frankrijk bepaald, als van Brest naar Sint Pierro Miquelon over een onderzeesch vlak, dal zeer nauw keurig gepeild is. Van St. Pierro volgt «lo kabel <lc kust vnn Noord- Brunnwijk cn «lo Mincrikiianscho nlalcn Maine, New- Hampaliiro, Massachusetts en Connecticut, naar New- York. liet leggen van don kabel zal in mei 1808 plaats hebben. Wij hebben in de gelegenheid geweest de nieuwe bannier te zien; bet is een prachtig stuk, in groen fluweel, waarop het zinnebeeld van Rhetorika de Arm in de borte, omringd van guirlanden, kunstig in gouden en zilveren borduring prijkt. Dc teckening is met veel smaak gedaan en liet gansche gewrocht doet erraan den vervaardiger van hetzelve. 's Avonds zal in Rhetorika» gildhof, een luisterrijk bal, plaats bobben. Het lijk op den oever der zee te Kuockc gewor pen, was dit van Augustus Loontjcns, goboren tc Oostende, den 3 maart 1836, reddingsmatroos, cn sedert don 16 september laatst vermist. Het 8.* linieregemcnt, te Brussel in bezetting, zal binnen eenige dagen met het Albinigewcer ge wapend worden, leder bataillon van dit regenietit zal beurtelings naar het kamp van Buvcrloo gezonden worden, om zich met dit nieuw wapen in hel schijf schieten op verren nfstand te oefenen. Dc heer Tesch, oud-ininister van juslicic, die gelast is met het regelen der vraagpunten, welke op de nalatenschap vnn wijlen koizer Maximiliaan be trekking hebben, bevindt zich le Brussel en keert waarschijnlijk weldra naar Weenen terug. Hij is hier aangekomen tot hot ontvangen van nieuwe instruc tion. Hoewel hiernil blijkt dat deze aangelegenheid nog niet is geregeld, is van een proces lusschcn ons koninklijk huis en dc keizerlijke familie van Oos tenrijk nog geeno sprake hoegenaamd. Een b.igngionwagon, deel makende van den laat- sten trein van Luik naar Brussel, heeft zaterdag avond vuur geval, op het oogenblik zijner aankomst in de static. Hel is op de hoogte der Rogicrstraat, dat men het ongeval bemerkt heeft. Het heeft nog al lang geduurd eer men het vuur kon meester worden en groote gevaren afkeeren. De schade wordt op eene aanzienlijke som begroot. Men weet niet hoe die brand ontstaan is. Te Antwerpen is een pijnlijk ongeluk gebeurd: een moeder had haar kind van 4 jsren alleen tc huis gelaten, terwijl zij bij de geboren een oogenblik was gaan praten; terugkeerendu vond zij haar lieveling in do hevigste smarten tei: gronde liggen spartelen. Dit kindje had in dc afwezigheid zijner moeder ongo- bluschten kalk geëten; twee uren nadien gaf liet zijnen geest tusschen dc armen eener wanhopige moeder. Men leest in l’Art mddical: Na groote hitten met onweders en plotselinge dalin gen van luchtgesteldheid gemengeld, zijn er koele dagen met regen en mist opgevolgd. Hel getal en dc aard der ziekten hebben aldus merkelijk verschil aangeboden. Du mazelen, de roode koorts, de organieke bloed- opdrangen als ook dc hersenvliesontstekingen, zijn straf aan het verminderen. De bronchiclen of ont steking der luchtpijptakken houden aan cn vermen gen zich met aanvallen van kortborsligheid. De tijphoïdo onistelteuissen zijn min zeldzaam; do pleu rissen veelvoudiger. Men bemerkt eenige gevallen van pokken, waarvan men geen spoor zag tijdens dat dc cholera liecrschte. Eindelijk eenige op- en afgaande herfslkoortsen. Onder de aanvallen zijn de mazelen ren der doode- lijkste geweest. Men leest in de Opinion van Antwerpen: Onrustbarende geruchten loopen in onze stad. Men verzekert ons <lal de afdamming der Oostcrschcldc door het regiem van den stroom te wijzigen, op eene vernielende wijze op de dijken heeft gewerkt. Deze zijn op verseliillende punten bedreigd, cn hot zou noodig zijn die allen te versterken, wat een oneindig werk zou zijn dat millioenen kosten zou, en niet in tijds zou kunnen gedaan worden om eene ramp to vermijden. Indien wal men zegt waar is, zou dit Onvoorziene voorval aan de hoilandscbe ingenieurs gelijk geven, daar de dijken maar bedreigd worden door eenen overlast van water in den oosterarm van den stroom. Uil do tabellen des koophandels van blijkt, dat de invoer van hoornbeesten in de zeven eerste maanden van 1867, 2941 stuks meer heeft be drag' o dan in de zeven eerste maanden van 1866. De uit' oer vnn 1867 in hetzelfde tijdverloop heeft ins gelijks 2155 stuks meer bedragun. Dit j.iar werden minder schapen ingevoerd dan in 1868; <te Uilvoer heeft dan ook 86,386 minder be dragen. Wal hel zwijnenras aangaat, de uitvoer beloopt tot 43.979 stuks meer dan het verleden jaar, altijd in d? zeven eerste maanden. Da uilvoer der paarden neemt toe. Dezen jare is hij vermeerderd met 1230 stuks. Sedert januari werden er 2741 ingevoerd, dat is 39 meer dan in 1866. Ce invoer vai> tarwe, speit en inasteluin is in 18G7 32,404,106 kil. honger geloopen dat in >866, de uit voer integedeel heeft 6,728,928 kil. minder bedra gen dan in 1866 De ontvangsten der wereldtentoonstelling te Parijs, van hare opening tot 10 september, worden op zeven cn half miljoen franks berekend. Zij moe ten, fielijk men weet, het cijfer van negen miljoen franks bereiken, wil de tentoonstelling zelve hare kosten goedmaken. Men schrijft uit Parijs, 7 October: Brieven uit Biarritz, duelun eun uitgebreider ver-

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1867 | | pagina 2