VEURNE. V A N Grootc Venditie. ZALt HOLLOWAY. lp si VIBI lp?- BÜ HR J IlE IUCll T. A AN HET LEEST HIER. HERBERG MET ERVE, te Steenkerke-dorpplaats. MENAG1E-GOEDEREN, HUIS EN ERF, te Leysele. WAAIGRAS, gelegen te Stavele, bekend per kadaster scklic A, nummers 214 en 480ns, voor eeno grootte van 1 bektarc 35 aren. GEEN MEDECYNEN MEER. Gezondheid en krachten weder te bekomen zonder mcdecyn, purgatiën noch kosten, door het kostelijk maegoiits|e' l na het cK"1 den rug, alle O)'*’ BEKENDMAKINGEN. I WOENSDAG 16 OKTOBER 1867. Kantoor van den Notaris FEYH, le Proven. de inuzijkliel hebbers. Genezing en troost voor de bedlegerige. fr- 1 vlaamsche letterkundigen uit de provinciën VERKOOPING eener goed bekalante p e n u i a n o GUANO VAN HOOG-PERU Voor prijzen en conditiën van betaling ver- voege men zich bij den ondergeteekenden A. SAPORTAS, K O O P D A G llerbergluig, Landbouwersallaetn, ingeoogste Vruchten en andere Voorwerpen, TE S.‘ RICQU1ERS. Kunst- en Letternieuws. Men meldt uit Brussel, dat Frans Acker man, het nieuw groot opera van Deslan- bergenMiry, zondagavond in den Cirk- schouwburg dier stad voor de eerste maal met ongemeen grooten bijval is vertoond geworden. De nieuwsgierigheid van het brusselscb publiek om met dit nieuw na tionaal gewrocht kennis te maken, was zoo hoog gespannen, dat er zes honderd plaat- OPENBARE VERKOOPING Gemeente Leysele. Jicht en Rhuinatisin. sel begeven en woonden de veriooningbij. Aangekondigd om binnen kort te I verschijnen: Wildzangen, gedichten door llyppoliet Ledeganck. Een boekdeel van I ongeveer 120 bladz. Prijs: bij inteekening: fr. 1-50. sen zijn geweigerd geworden, en nogtans is de Girkschouwhurg de grootste schouw burg der boofdstad. De heer Warnots, de gevierde tenor, heeft in de rol van Frans Ackerman buiten gewonen bijval genoten. Verscheidene vlaamsche letterkundigen uit de provinciën schoon hadden zich terdier gelegenheid naar Brus- Wij twijfelen niet of zij Gezondheidsmeel: BEVALEMA A.BWBICA. DU HARRY van Londen Mnw... u .11.,. killgen, gewoone verstoppingen slytn, winden, hartkloppingen, diarrhea, opzwellingen, duizeligheid redommel in hm m r t ^"^1“'’ s',\sve.rler.,'’B’ in tyd van zwangerschap, inaegpyn, luaeglUer etl maegkramp, en onslelteuis d.-r maeg, der lenden, va„ <|i;11 buik, het'herl' der zvde(>°e I ia Stellenu der lever der zenuwen, der keel, der lochlpynen, van den adem, slymvliezen bl.es en gal, slapeloosheid, hoest, aembo’r.l.gheid, verkoudheid lïïos,.v no.d' steking, teer.ug, hairvorm, uitwerpingen, zwaarmoedigheid, het vergaan, uitputting, lamheid, vallende ziekte verlies van l..-t 1 1 I’0' 7e bekomen by E. DIT,LOS en R. DOBBELAERE, apothekers, Ooststraet, te Veurne. Besluiten en Benoemingen. Bij koninklijke bèsluiten van 14 October zijn benoemd Tot substituut van den procureur des ko- nings bij de rechtbank van eersten aanleg te 1.1 per, in vervanging van den heer La- ineere, tot eene andere bediening geroe pen, de heer G. de Brouwer, llnitis substi tuut van den procureur des konings le Veurne. Tot substituut van den procureur des ko nings le Veurne, de heer G. Timmermans, advocaat te Gent. Gemeente Houthem. Maendag 14 en Dynsdag 15 October 1867, telkens om 12 ure van den middag, ten verzoekt: en in profyte van de kinders Sasiiers, op de hofstede door hun gebruikt, to Moere, by het dorp: UETW KOOPDAG Diplheria, Bronchitis, Zeere hals, Hoes ten, Verkoudheid. king Scrofula en Scurvy. Waterzuchtige verzwellingen. Hemoroidcs, Fistulas cn Inwendige Ontsteking. Ongeregeldheid van de Nieren, Steen 6D Graveel. Beide Salf en Billen moeten in onderstaeii' de gevallen gebruikt worden. OPENBARE VERKOOPING van een schoon Woonhuis mei Erf en Hof, uitmakende eene wulbekaLmte HOEIS1IIS, gestaan en gelegen ter dorpptaels van H O TH E M. I<» Oktober. merkt aangebracht cn ver- 2706 eijeren en 5625 Veurne, Er zijn ter kocht geworden stukken boter. Goed nieuws voor dc muzijKiiei ucuucia. Morgen avond, om 8 ure, zullen de ver maarde Hergzangers van Languedoc (Frank rijk alhier op het stadhuis, een Concert geven. j - :;flz” zullen veel toehoorders hebben. Prijzen der plaatsen I.'' I fr. 2* 50 c-" Men schrijft uil Oostende, 10 October: Het badsaisoen is thans gceindigt en toch blijven er nog altoos vreemdelingen van aanzien aankomen. Gedurende hel geheel saizoen zijn er niet minder dan 16,054per sonen van vreemde sleden te Oostende komen verblijven. Te Spa kwamen er van I mei tol 50 sopt. 14,560; de winsten der spelen zullen dus nog grooler zijn dan op andere jaren, want men schat het deel van Oostende in die winsten op 40,000 fr. Dezer dagen heeft de zee le Blanken berge den wand van een groot schip aange- spoeltl, alsook twee schapen. Te oordeelen naar die «langespoelde voorwerpen, moet er eene zeeramp hebben plaatsgehad. Men zegt dal keizer Frans-Joseph, op zijne terugkeer van Parijs, Brussel zal be zoeken. De minister van binnenlandsche zaken heeft aan elk lid der kamer en aan elk lid van den senaat oenen uitnoodigingsbrief gezonden, om zich den 22 oclober des na middags ten 1 uur in de respectieve verga derzalen te bevinden. Dit bewijst, dal de zittijd niet dooi den koning met’eene troonrede geopend zal worden: want ge schiedt dit wel, dan komende tweeka mers in ééne zaal bijeen. Als er nog iets nieuws op de wereld gebeurt, dan is hel in Amerika. Men heeft mi le Washington eenen man aangehouden, voor het stelen van een huis! Het schijnt dat het een houten huis was, dat hee) en gansch kon uiteen genomen worden. Een nacht was hem voldoende om hel huis uit een le zetten, de stukken op eenen wagen te laden en het langs den anderen kantder stad herop te richten. IMI A SUPPLEMENT adverted I het Ill, op bei'1 ■k Uit oorzaak van vertrek. OF tj j v». Verscheidene tl!1 De Sccreta.is, C. POVPEY^ ia- I Om uit gemeei.taemlieid te scheiden. Veurne, drukk, van wed. Rycko boer en Zo»0 E N GUAM) VAdV ITCHABOO. Kantoor: Lange Brilstraat, 580, te Antwerpen. an van een Op Maendag 4." November 1867, om 3 ure nanoen, ter herberg bewoond door Jacobus Vercruyce-Anseel, te Leysele (Geldzak), Zal meester DECAE, Notaris te Veurne verblyvende, overgaen tot den Instel en Toeslag van het nabe schreven Goed Eenige Koop. Een Huis bestaende uit woonhuis, kamerken en Stalleken, gebouwd in plak tusschen posten met sleenen eindgevel en de Erve daermede- gaende, groot ontrent een are, een en dertig centi aren, te Leysele, langs de kalsyde van Isenberghe naer Leysele. Gebruikt door werklieden. Aenslag met eersten mei 1868. Voor alle nadere inlichtingen zich te bevragen by genoemden Notaris DECAE. Deze wonderbare Salf werkt als tooverachtig in hel verlichten en genezing van oude zweren, wonden, kwaedc beenen, ulceers cii eruptions der huid; wan neer dezelve op de oppervlakte gewreven, dezelve dringt door en zuivert elke pinet» by deszells door- loopen en ocfpitd de gezondste invloed uit over de in- wendigo constructie. Dezelve geneest door zuivering alle anitnalicale sappen waermede het in contact komt en daerby bevorderd eene gezonde en voortdu rende genezing. Voor leiders van de martelende pyn van rhuma- tisme en jicht, deze Salf zal onschatbaar schynen. Na formenting met warm water de verzachtende wer king van deze Salf is wonderlyk: het scbynt ten eenemale de infl.nnalie te verminderen, inaekt de pyn draglyk, vermindert de zwelling, hersteld natuerlyken omloop en verdryfd de kwael. Voorde bovengenoem de kwalen de Salt van Holloway en de Pillen zyn on wan kei baer «en bevolen. - DONDERDAG 17 OKTOBER 1867, om 3 ure namidda;!, t -Stavele ter herberg het Hof van Commeicc, openbare verkooping van twee par tial) allerbest De partij nummer 214 heeft vrijen en onbetwisl- bireti uitweg al d'.hofstede van steur Depcscre, al daar zeer nabij gelegen. Ingcbruiktreding met, do gejdlclljng. beroemde Pillen.wob*6 en hel bloed en nl ujt het geste' eene voortdurende Op Dingsdag 12d,‘ November, 1867, juist ten 3 ure namiddag, in de te verkoopen herberg de Zwaan, be woond door Carolus Hoydens, te Steenkerke dorp- plaats, Zal meester BEERNAERT, Notaris ter residentie van Alveringhem, in ééne zitting openbaar verkoopen Eenige Koop. Binnen de gemeente Steenkerke op de dorpplaats, een Huis, geleekend nummer 39, ten dienste van Herberg, dragende voor uithang bord: de 'Lwaan, beslaande in herbergplaats, keuken, west daaraan, twee slaapkamerkens van noorden aan den keuken, voute met kelder daaronder in voussure, geheel gebouwd in steen en gedekt met pannen; een scliuurken west aan den keuken, gebouwd op steenen voelingen met zillen en beslegen met berd, geheel gedekt met pannen, ter uitzondering van eengevel- einded.it afgemaakt is met strooi; nog aan de west zijde van hel scliuurken een peerdenstal, gebouwd de voorfacein steen, den gevel tot aan het vierkante in steen, en het overig in strooi, in dit peerdenstal bevin den zich drij ingemetselde arduinen bakken; een hout-of daringstal, op zillen beslegen met berd en gedekt met strooi; een koeistal, op steenen voelingen met zillen, beslegen met berd en gedekt met pannen, met een haleput daaronder, inhoudendo rond de 50 hektoliters, dit alles benevens de hoeveelheid volgens titel van vijf aren 54 centiaren 51 milliaren en bij kadaster sektie A, nummers 69 en 70, slechts 3 aren vijf centiaren, onder bebowuden grond en kour daarmedegaande; alles slaande en gelegen te Steen kerke, zeer weinig zuid-west van de kerk, aan de plaatsebrug. Bewoond en gebruikt door de verkoopers, de echt- genooten Hoydens-Ramout, tot eersten mei, 1868, tijdstip op hetwelk den kooper er van in den vrijen en liberen gebruike zal treden. Den titel van eigendom, en kenditien van ver- kooping, berusten telks inzage ten kantore van voor noemden Notaris BEERNAERT; er zijn ook alle in lichtingen te bekomen, ten kantore van meester DESECK, Notaris te Beerst. Meester ROLLY, Notaris te Wulveringhem resi- deerende, zal op Maandag 28 Oktober i867, om 1 ure na middag precies te beginnen, binnen de ge meente Sint Ricquiers, ter herberg de Kruisstraat, bewoond door dc echtgenoten Schepen-Lu yssen, langs de kalsyde leidende van Hoogstaede naer de Nieuwe Herberg, bolide'll koopdag van de volgende en andere meubelaire Goederen Veel stoeien, tafels, commode, kleerka», stove met koolbak en toebehoorten, spiegels en kaders, slag- horlogie, schyftafel, quiiiquiits, kopere vuerpot, idem spoelbak, 15 tinnen liters, 8 halve idem, 3 tinnen dobbel liters, kopere kete, veel bier-en liquerglazen, cabarets, pintedeksels. linwaedkoorden, kern met toebehoorten, lapit in toile cirée, kopere kandelaers en marmyten, idem moors, lantcrnen, kartbamer met bappe en houweel, weggen, ladders, deel gleis en aerdewerk, standen, kuipen en seulen, houwen, spaden, rakels, vorken, greepen en mesthaken; al het bakallaem, kortewagen, de diltpersen, enz. Verders circa 1200 schoven tarwe, 300 schoven boonen, 15 zakken aardappels, 400 booten klaver- hooi, 1000 bouwelaers, twee zwyns, den mestput, ver deeld in koopen. en veel ander voorwerpen. Met gereed geld. flerecyn, koorts, moederkwael, wnte maandstonden, pnkkelbaerlieid en ontsteking ,ier zenuwen kwalen ,rmn I Hl 3 1 °e‘rhu,l,i,tls<"‘ bleek kleur, 6e.ni. «.r.u.e, Lr.Xb.dighrfd, „.ibnekl. «..e.n.iX’ Lebien L d!,.. ï.'u’ '"‘■''“''1“" '"’’I zwakke kinderen en persoonen van alle ouderdom, kloeke spieren en vast vleesch vormende. J tugtlyks het beste versterkingsmiddel voor Uittreksel uit 65,000 genezingen. Gesezisg van des Pacs: Rome, 21 Juli 1866. De p.-zoiidheid vm <l«n 11 V i '.I ander geneesmiddel onthoudende, zyne maeltyden doet met he Revalenta Arabica hu Hai'ry. die wonderbare uitslagen op'bvm bbÏn'S' kjn niet de voorlieden pryzen welke zy gevoelt van dit uitmuntend meel, waervan hy een schotelvol i.-.L-r.- mlt<1 z- "i ka” 1 "5. N. 52,081, mynb. de hertog van Plttskow, bofmarschalk, van eene maegontsteking. - n. 63,184, do vrouw van mynh',L.,!)urHumë^ by Charkrof ^n'v.^t-h jaren onverdragdyk lyden in de maeg, de beenen, de lenden, de zenuwen, oogen en het hoofd. - n. 62,815, mynh. J. J Noël 'vu, '0 iar. n slechtir pynen de zenuwen en de maeg- n. 62,476, St.-Romaine des Isles (Sadne-el-Loire). God zy dank, de RevaleJta A^ca. h^ schrikkelykc maeg|>ynen, i.ach elyke zweehngen en slechte spysverteern.gen, om my op nieuw den kostbaren schat der gezundbi id toe te slaen J. SnnaÏm n. 44,816, n. my nh. de aartsdiaken A lx. Stuart, van 3 jaren aigrysd; ke zenuwsmari, van scherp rhumatistuus, slapeloosheid en af keer van het 1 IV 463'®' de kolonel Watson, van flcurecyn, zenuwkramp en hardnekkige verstopping. - N. 49 4 -2 mvnh Baldwin vanvnlL n i i ’iee van buitensporigheid der jongheid. - 53.86o/mej. Gailard, inde groot e L-Lhielstra^ l\n,he,<1 dor ,ed,c" en haer nog slechts maenden te leven gaf. Heden 1866 geniet zy nog altyd eene goede gewondheid, óeie knstelyke gentisnudJel'bt'zuiüi^ S andere remedten; hel hee ft 6o,000 genen ogen bewerkt «laer waer nlle anderemedveyne was mislukt. - DO BARRY Keizersstraat, 12. B. nssel. j fit a1 f* 2 i- fr 1 7 fr. .6 k 32 fr 12 k.lo 60 fr. Iranko tegen ecu postmandnet. A«ü dezelfde pryzen, gechokolatee.de Revalenta van du Ra,, y Titsteekend vo</d el lor <>P‘V e‘ n ’kn? T‘‘ •!e,^"‘Uc"dc e» versterkende de zenuwen en de vliesschen, zonder ten minste hoofdpv n en verhitzincé,. noch nn<h-re nissen der chokoladeii gowoonlyk in gpbruik tv veroorzaken, noen anutre Ifet bestuurder Academie'an Teelden en IJouy kunde, verwittigd de belqitghebbende, dal de in schrijving der leerlingen zal plaats hebben op de Zbndagen O?** en 13,“" October aanslaamle, in de voorzaal van hel gesticht, om een ure namiddag. HET ONDERWIJS IS KOSTELOOS. Alle werkmeesters worden op nieuw verzocht hunne knechten op te wekken, om de lessen die in het gesticht zullen gegeven zijn, bij te woonen. De opening der klassen is vastgesleld op Maandag 14 Octuber, teu,Q nru ’s.awonds. Veurne. 28 September 1867. I)c Voorzitter des Bestuurt, VAN DAXME-BERNIERt Dynsdag 29 Oktober 1867, om dry uren namiddag precies, le Hoiithem-durpplncts, ter herberg-bier- brouwery bewoond door sieur he Rare-Vanbrabunt, Zal meester ROLLY, Notaris te Wulveringhem resi derende, openbaer en in eene zitting, verkoopen het volgende onroerende goed Eenige Koop. Een Huis ten dienste vnn I rden- smis en zeer schikbaer, voyr het uitoefenen van al lerhande neeritigen samepgesteld uil groolu smids-winkcl, schoone woonplaats met aenpalende kaïqer, vaute, kelder, zoldpr, keuken, bout- en ander stal; privaat, mitsgaders do erf en het hovciiierhof hier niedtgaende, alle» gestaan en gelcgiui.te Uplit- hom, ten ziiidoostliouck.e. der dorpplauts, aldaar be kend by kadaster sectie B, nummers 110 en 111, op eene gezamenllyke inhoudsgrootle van vier aren 91 centiaren. Bewoond en gebruikt door vrouw Isabella Hlieck weduwe van sieur Vieler Lefebvre, om door den kooper in genot te treden, te rekenen van den dag der betaling zyner koopsom. De voorwacrden van veiling en de eigendom* tite len berusten't elks inzage, ten kantore van genoem den Notaris ROLLY. Huisraad, 2 peurden, 9 melkkoeien, 3 kalvers, zwyns, waer onder bevikkend, ezel, karre, al het buerenhalam, tarwe, rogge, goorste, haver, bouneu, klaver, aardappels, boelen, loof, brandhout, hooi t-n slroo. Door het ambt van de Notarissen COLENS te Brugge en HLYVAER’f te Gliistul. aangel.or.digt voor 14 en 15 dezer maand te Sluyve- kenskerke, t. r hofstede der eclitgenoolen llopsomcr- Portier, is onbepaaldelijk uilgesteld. .-i iwsi.ii...»»w. Deze nerd van ongesluldheden kunnen genezen worden door Salf, door driemaal daegs de hals borst en de ruggegraed vanple zieke,in te wryyen. Dezelve znl weldra iudringen en oogonbl jkkelyk ver lichting geven. By alle graden van Influenza, Koude en Bronchitis, deez behandeling mag met gerustheid en zekerheid nengewend worden, inderdned lit^l i* niet bekend ooit in gebreke le zyn gebleven. Alle Verscheidenheden van Huid Ontste Dele Salf is eene zekere genezing voor IIingWoriih Scurfy, Scrofula, en voorde meest ingewortelde huid kwalen waaraan hel menschelyk geslacht onderhevig is. Dezelve kunnen niet spoediger en zekerder gene zen worden dan door het gebruik van Holloway’sSa'k tegelyk met liet gebruik zyner L zoo krachtig op hel gestel werken zuiveren dat deze kwalen geheel verbannen worden, en het gestel genezing ouderv indl. Neem in acht voor dezo gevaerlyke en gebeituC kwael welke gewoonlyk Ly ons oven als zacht» voelloosheid of als geringe geelzucht zidh verloo'1* waan an weinig of geen notice wordt genomen nl»0" reus de beenen gezwollen zyn. Dc oorzaak van d® kwael moetaen de lever of in de maeg gezocht wor den; daacnni.gacl direct te werk, door Holloway's ',e' ruchte Pillen te nemen naer de gedrukte instuclie e'1 wryving de Salf goed over dc kuil van dc maeg c" rechter zyrie .4 w:\vr deze organen leggen. Dv me<’,e waterzuchtige gevallen zullen spoedig door de te men gewerkte invloed van Salf on dc Pillen geiieze» Deze kwalen zyn zeer ellendig »oor hel lichaem 1,11 de geest, verkeerde delicatesse verbergd dezelve t'1’11 dc bekendheid van den beste vriend. Menschel. I)l'c” jaren tien hemoroidcs en dcrgelykc kwalen w.innee’r zy steeds hebben gebruik gemackl van de Hollo*11) Salf, met oogcnblikkely ke hulp, en hun eigene gei'®' zing bewerkt zonder hel vervelende van hel uillcgg'-’11 van hun kwael aen anderen. De Pillen werken groO' tendeels met de Salf, daer zy hel bloed zuiveren, des- zelfs omloop regelen, do aengedanc dcelcn vernieii' wczi,en llul gelle.cle gastel vernieuwen. Worden o<>i;enl>likkelyk verzacht en tenli>el»li- ge nezen wanneer deze Salf is goed gewreven, tweemac' daegs, in dezyde op de pl.iels van de nieren, waeri" liclAiiigtamcrhand dringt, cn byna in alle gevallri’ ougenbiikkelyk verlichting geeft; maer aeiihoixi'11.' wil.een volmaakte genezing bewerken. Kwade beenen, slechte borst, vcrbrandiii i vim liiuskiels, coco bay chiego voet, wintervoet' springende handen, eksteroogen (zachte), kanker, G' zette en styvé gelederen, elephantiasis, fistula's, jic|’1’ klierzwcllingen, pyn in dc zyden, hemoroidcs, r'111' malisme, schurftig hoofd, zeere tecpels,'zeere kei huid kwalen, schurf, zeere hoofden, gezwellen, ulcer*' verwondingen, geeuwingen. OMSTANDIGE INLICHTINGEN ZYN BY ELKE DOOS POT GEVOEGD. Worden verkocht by de Apothekers fr. 1-50 c.. 'r' 3-75 e., on 6 Ir. voor eene doos of pol. Voor den verkoop in 't groot ver voege mun zich den Professor IHILLOVY Aï, 224, Strand LONDEN- Volgeiis de wet neêrgelogd. Te bekomen bij E. Duclos, apotheker te Veurne. j5 j

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1867 | | pagina 1