adjudication Woonhuis met Erf en Del', uitmakende eene welbekalante HOEFSMI8, gestaen en gelegen ter dorpplaets H O U T II E M. Br—ïïMS s- sfS L 28 00 tot 31 00 s’adresser a BEKENDMAKINGEN. MENAG1E-GOEDEREN, llerbergtuig, Landbouwersallaem, ingeoogste SCHOON HUIS, GOEDE ZAEILANDEN Merkt van Veurne, 16 October. ten 500 25 89 2' kl. 10 50 8 25 21 03 5 25 42 00 9 08 3‘ kl. 7 05 2 20 15 48 8 75 30 80 6 25 Vise a prix, fr.' 3000. Et une nutre patüre GRASSE, siluée a Fumes (Belgique), de la conteiinucc de 88 ares 20 centiares. .Wise d prix, fr.* 5000. Kunst" en Letternieuws. met Gras en Zaeilanden, slaende en gelegen SUR LICITATION JUDICIAIRE, Le Jeudi 7 Noveinbre 1867, a deux heitres de relevée, des immeitbles ci-après désignés, dependant des comnumauté el succession Marrannes-i’opieul; savoir I n trés belle FERME, siluée A Ghyvclde, divisée en plusieurs parties, dc la contenance d’après cadastre, du 34 hectares 73 arcs 91 centiares. Mise d prix totale, fr. 80,550. Ln autre belle FERME, située a Adinkerke (Belgique), divisée aussi en plusieurs parties de la contenance d’après cadastre, de 19 hectares 29 ares 70 centiares. Mise d prix totale, fr.' 44,100. XI.’ Une pature GRASSE, siluée a Fumes (Belgique), de la contenance de 87 ares 30 centiares. K O O P BA G Vruchten en andere Voorwerpen, TE S.‘ RICQUIERS. Sterfgeval. Ingezonden Artikel. Etude de M.‘ Eiiive»t 1IOVELT, licencié en droit, Avoué d Dunkerque, rue du Collége, 22. OPENBARE VERKOOP1NG van een schoon Gemeente Houthem. dienste van Herberggenaemd <le Kruisstraet, benevens van 1050 Zakken Tarwe waren ter Markt, Tarwe van 40-60 tot Oude tarwe vav 49-OÜ lol van 31-00 lot 24-00 tot Graenpryz.cn der vorige week Algemeene Tijdingen. huwelijken. STERFGEVALLEN. ghem, vertegenwoordiger gewichten in 250 500 377, hebben, kunnen w van per- tweede schip, ook niet van namiddag m~— r'T» ‘tm Uit ooriaek van vertrek. ho**1' jl) het hovenierhof gelegen te llout- f van het arrondissement Vcurne, gedineerd bij M.' den advokaat Ghewy. Elk zegge het rooit. vrouw Isabella Rlieck Pieter Lefebvre, om door den van den dag de eigendoins tile- van genoem- 47-50 00-00 33-00 27-00 10-50 29- 00 30- 00 2-00 1-91 1- 90 2- 00 9-00 België, van maa 1. “ M.‘ BÜUDEVVEEL, notaire a Uondschoote; 2. ’ MM." Erhmt 11OVELT el DUCHAÏEAU, licen- ciés en droit, Avoués a Dunkerque. Pour extrail: (Signé) Ehrkst 11OVELT. UIT OORZAEK VAN VERTREK. en 197, hij de machtiging afwachtte I schend oog der agenten caleur van het bureel van Deulenionl had zich 1 i van de Regen- vaarde. Een naar de llerlogelijkestraal n.’ 2, over- i Boter, per stuk Eijeren per 26 Er waren 3800 konijnen, per kop Kiekens per koppel Aardappels per 100 kilog. I' Economie van van den belgischen staal en dien der spoorwegen de fransche maatschappijen voor het vervoer reizigers. Do cijfers, die hij aanhaalt, hebben i onweerstaanbare welsprekendheid, en daarom ver- leenen wij er gaarneeene plaats Afstand. 125 kilum. Hel bestuur van het IVillems-Fonds heeft besloten uit te geven Vei halen voor jonge lieden door den gunstig gekenden schrijver, Pieter Geiregat. Eerstdaags zal van do pers komen Vlaamsche bi bliographic, bezorgd door den heer F. de Potter. Deze werken, en de Volks-Almanakvoor 1868, die nog i.i den loop dezer maand tal verschijnen, zul len binnen kort aan do inschrijvers worden ver zonden, liet IVillems-Fonds doet groolen voortgang. Het bestuur is er reeds in gelukt aan de inteekenaren jaarlijks voor eene som boeken te geven, welke jdio hunner inschrijving, 5 fr., verre overtreft. Inder daad, de twee werken alleen, die de leden dit jaar reeds hebben ontvangen, de Landbouwkunst in Noord-Ncderland door Em. do Lavelcyc, en de Voor drachten over de Grondwet, door den heer Rolin-Jac- quemyns, kosten in den handel 4-50 fr. In de hoofdkerk van Maeseyck heeft men cenen schat voor de oudheidkunde ontdekt. Onlangs had aldaar, op bisschoppelijke toestemming en in de te genwoordigheid eener bijzondere commissie, de plech tige opening plaats der twee relikwiekassen, welke de stoffelijke overblijfsels der hieligo gezusters Har- lindisen Relindis bevatten. Men weet dal deze heili gen, in het begin der Vil* eeuw ttil een geslacht der t'rankische vorsten gesproten, hel aloude klooster van Aldeneyz hubben gesticht. Vroegere schrijvers prijzen hare bekwaamheid in dcschilderkunst en iu hel vervaardigen van allerlei borduurwerk, cn niet ten onrechte; want nog lulden ziet men in de hoofd kerk van Maeseyck, twee evangelieboeken welke door de twee zusters werden gemaakt. De hóófdletters in do schilderingen dezer handschriften dragen onwe- dersprekelijk het kenmerk van een anglo-sazischen oorsprong. Dc nieuwe ontdekking levert mede een bewijs van ervarenheid in alle slach van naald- en borduurwerken op. Tijdens de opening van eene der relikwiekassen, werden de aanwezigen door verrassing getroffen, bij het ontwaren van een tamelijk wel behouden kazui fel, die zich bij de relikwien bevond. Een stuk perka ment er aan gehecht, droeg hel volgende opschrift: Hee casulam contexerunt Scta Herlindis et Relindis abbatissac consecravit Sclus IVHHbrordus episc. Ultra- jeetensis et Sclus Bonifacius Mogentinus. Die kasuifel is vervaardigd door du heilige Herlindis en Relindis, abdissen, gewijd door den II. Tlieodardus, bisschop van Luik; gedragen door den II. Willibrordus, bis schap van Utrecht, en den II. Bonifacius, bisschop van Mentz. De purperen sloffe waarin T afbeeldsel van den kouing David, iu zittende houding is geweven; het opschrift: Hez David, in oude romeiiischu hóófdlet ters, alook hel gouden borduurwerk, dat in alle op zichten aan de schilderingen der bovengemelde hand schriften beantwoordt, dit alles stelt buiten twijfel dat de oorsprong van dit kerkelijk gewaad tot de VU eeuw onzer tijdrekening moet opklimmen. Bij dal gedenkstuk vond men eenige metalen voorwerpen van veel aanbelang, alsmede Iweo kloostcrsluiers, welke door de H. Herlindis werden gedragen. Laatst- gemeldu kleedingstukken hebben geborduurde op- schrilteu, die van dc Vil* eeuw dagteekenen. OPEA’BAKE VERKOOPnG /jV EENE ZITTING, eener hofstede TE PERVYSE EX LAMPERNISSE. Meester DÉSIHÉ DE BHAÜWERE, Notaris te Veurne, zal overgaen Woensdag 23- Oktober 1867,3 ure namiddag, in hel Hotel de Commerce, Klaverslraet te Veurne, tot de eindelyke Toewyztng van: GEMEENTEN PERVYSE EN LAMPERNISSE. Koop 1. Hofstede bestaende uit woonhuis met peerd- koei en verkenstallen, schuren, wagenhuis, darink- kot, aelputten en verdere afhange ykheden benevens de hoeveelheid van 11 10,08,30 Conder hofplaets, hoving, boomgaerd, weide en aengewezen by kadaster op Pervyse, wy en met 192, en op Lampornisse wyk A, i» óDJa. GEMEENTE PERVYSE. Knop’l. Zaeiland wyk C n" 168, 169, 170, 19 en EN L’ÉCOLE COMMUNALE DE GIIYVELDE (FRANCE), par Ie ministère de M.c BOÜDEWEEL, Notaire a Uondschoote; van Meester ROLLY, Notaris te Wulveringhem resi- deereude, zal op Maandag 28 Oktober 1867, om 1 ure na middag precies le beginnen, binnen du ge meente Sint Ricquiers, ter herberg de Kruisstraat, bewoond door de echtgenoten Schepen-Luyssen, langs de kalsyde leidende van Hoogstaede naer de Nieuwe Herberg, houden koopdag van de volgende en andere meubelaire Goederen Veel stoelen, tafels, commode, kleerkas, stove met koolbak en toebehoorten, spiegels en kaders, slag- horlogie, schyftafel, quinquets, koperc vuerpot, idem spoelbak, 15 linnen liters, 8 halve idem, 3 tinnen dobbel liters, koperc kete, veel bier-en liquerglazen, cabarets, pinledeksels. linwaedkoorden, kern met toebehoorten, tapit in toile cirée, koperc kandelaars en inarniyten, idem moors, lanlernen, knrthainer met liappo en houweel, weggen, ladders, deel gleis en aerdewerk, standen, kuipen en seulen, houwen, spaden, rakels, vorken, greepen en mesthaken; al het bakallaem, kortewagen, de diltpersen, enz. Verders circa 1200 schoven tarwe, 300 schoven booiien, 15 zakken aerdappels, 400 booten klaver- hooi, 1000 bouwelaers, twee zwyns, den mestput, ver deeld in koopen, en veel ander voorwerpen. Met gereed geld. Om uil gemeenzaemheid te scheiden. 12 20 Zakken Rogge Sucrioen van Haver van 14-50 lot Boonen van 27-00 lol Erweteu van 28 00 lot Men meldt ons de dood van den heer notaris Sehottoy van Dixmude, welke donderdag morgend, ten zijnen huize, ongelukkelijk in den steenput zou zijn verdronken. rende, in eenu enkele zitting, overgaen lot de open bare verknoping van het volgende onroerende goed: GEMEENTE SINT-RICQUIERS. Koop 1. Een schoon Woonhuis, zyr.de eene wel be- kalante herberg, genaemd de Kruisstraet, zamenge- steld uil schenkplaets, groote aenpalende kamer, achterkeuken, vaute-kanier, kelder, zolder, werk winkel, schuer, peerdestal cn verdere gebouwen, be nevens de erf alhier medegaende, te zaïncn groot acht aren 40 cent., gestaen en gelegen te Siut-Ricquiers, aldacr bekend by kadaster sectie A n” 396x en 396b. Koop 2. Een schoone party Zaeiland ten twee per- ceclen, strekkende zuid en noord, gelegen ter zei re gemeente, groot volgens kadaster sectie A n.’ 519, 85 aren 60 centiaren. Boomprys 35 fr. Koop 3 en laetsle. Een ander party Zaeiland ten dry perceelen aen elkander houdende, groot volgens kadaster sectie A n." 520 en 521, 92 aren 20 cent., gelegen als vooren. Boomprys 88 fr. Voorenbeschreven goederen zyn gebruikt door sieur Pieter Schepen en zyne cehtgenoote Sophia Luyssen; de koopers zullen ingenol treden van den eersten koop, te rekenen met 1 november aanstaande, en van de koopen twee en dry met den dag der toe- yzing. De lytelen van eigendom en de veilingsvoorwaar- den berusten l’elks inzage ten kantore van meester ROLLY voornoemd. te Oudenburg weduwaar van Bodeyn, schipperinne, 27 jaren maanden, geboren te C~..- a Dewilde, kerkbaillieu, 41 jaren g boren en wonende te llandzaeme, Sophie Boiihomme, kleermaakster, i cn wonende te Gisteren heeft M.' Jules Do Smedt, van Alverin- der ijking onderworpen, bij voorkomend geval met eene I’ in grieksche letter geteekend worden. In de plaatsen, in welke de periodieke verrichtingen in 1867 gebeurd zijn, zullen de maten en gewichten tot in 1869 hel ijkteeken behouden, voor hel jaar 1867 vastgesleld; liet zal niettemin in gemelde plaatsen loegelaten zijn gebruik tu maken van tuigen, die de nieuwe letter dragen. De nieuwe of vernieuwde maten en 1868 voor do ijking aangeboden, zullen geleekend worden met de koninklijke kroon, het ordertcekon van den ijker en met de letter l’. De malen en gewichten dragen de letter L, cn die in den loop van het jaar 1868 overgebr.ichl zullen worden in eene plaat», in welke du letter P zal ver plichtend zijn, om er in den handel gebruikt te wor den, zullen, aleer te mogen gebezigd worden, aan eene nieuwe ijking moeten onderworpen worden. De' weegschalen cn andere wecgluigen, alle tien jaren aan eene nieuwe ijking onderworpen, zullen getcekend worden, bij de ijking van 1868, met het cijfer 8, behalve de andere merken, welke die ijking vaststellen. KOHHEKTIONNELE RECHTBANK VAN VEDRNE. ZITTING VAN 17 OCTOBER. Degraeve Brunon, en Dewulf Aloise, elk 1 fr. boete of 7 dagen gevang, over roverij van I. beide bezembinders te Clercken. Dobruyne David, bezembinder te Clercken, franks boete, over roverij van bout. Ryckebusch Louis te Fessen, en Pollet Joan1^' weduwe Comptdaer, werkster te Merckem, eik - franks boete, over slagen er wonden. Goemaere Sevaes, metser te Merckem, 15 (h’g1- gevang en 26 fr.' boete, over slagen cn worden- ZITTING VAN 18 OCTOBER. Debra David, visschcr te Adinkerke, 100 fra” j boete, over jagl niet stroppen. Vandewalle Charles-Louis, werkman te IsenberJ 14 dagen gevang on 26 fr.' boete, over slagen- Mourissu Leonard, werkman le Ruddevoordp 1 maand gevang, 2.* een dag en 3.' 10 Ir.’ 0^, of 2 dagen gevang, over slagen, verbreking I afsluiting cn beledigingen. Dynsdag 29 Oktober 1867, om dry uren namiddag precies, le Houlhem-dorpplaets, ter herberg-bier- brouwery bewoond door sieur De Rave-Vanbrabant, Zal meester ROLLY, Notaris le Wulveringhem resi derende, openbaer en in eene zitting, vurkoopen het volgende onroerende goed Eenige Koop. Een Huis ten dienste van Peerden- smis en zeer schikbaer vour het uiloeffenen van al lerhande neeringen samengesteld uit groote smids-winkel, schoone woonplaets met aenpalende kamer, vaute, kelder, zolder, keuken, hout- cn ander stal, privaet, mitsgaders de erf cn hier medegaende, alles gestaen en hem, ten zuidoosthoucke der dorpplaets, aldaer be kend by kadaster sectie B., nommers 110 en lil, op eene gezamenlijke inboudsgrootte van vier aren 91 centiaren. Bewoond en gebruikt door weduwe van sieur P' kooper in genot te treden, te rekenen der betaling zyner koopsom. De voorwaerden van veiling en len berusten ’t elks inzage, ten kantore 199, groot 11 3,99,50 C“. Koop 3. Zaeiland wyk C“, n" 194, 195, 196 groot H 1,85,90 C“. Koop 4. Weide wyk C, n' 193, groot 11 0,85,90 C". Koop 5. Weide wyk C, n' 203, groot H 1,53,80 C‘. Koop 6. Weide wyk C, n’ 220, groot H 2,08,10 C“. Koop 7. Zaeiland wykC, n'214, groot H 1.23,10 C Koop 8. Weide wyk C, n' 211, groot H 0,51,50 C“. GEMEENTE LAMPERNISSE. Koop 9. Zaeiland met een perceel Jlaeigras, wyk A n" 357 en 358, groot 11 1,72,00 C. Koop 10. Zaeiland wyk C, n” 3/8 let en met 382, 1,1 Koop ï’l^Weide wyk A, n" 374, 375, 376 c<> groot II 1,62,30 C. Koop 12. Weide met een perceel Maeigras, wyk A, n" 883 lot en met 387, groot 2,46,50 C. Koop 13. Weide wyk A, n'389, groot H 1,83,40 C. NOG GEMEENTE PERVYSE. Koop 14. Zaeiland wyk C, n'205, groot II 0,39,20C. Koop 15. Zaeiland wyk C, nr*221, 222 en 223, groot II 1,79,80 C. Koop 16. Zaeiland wyk C, n'309, groot II 1,31,60 C. De voorschreven goederen maken zatuen eene Hel stede groot volgens titelen H 85,48,24 C, en bj kadas ter II’35,44,80 C, bewoond en gebruikt door den medeverkooper Jacob-Norbert Duckalelez, met pacht tot laetsten september 1870 voor dc zaeilandcu, 11 november volgende voor de graslanden en laetsten april 1871 voor de gebouwen, aen Ir. 2,886,75 e., alsnog 31 kilos boter by jare, boven de openbare belastingen. De eigendomsbewyzen en verkoopvoorwaarden be rusten ten kantoore van genoemden Notaris DE BRAUWERE, St. Denysplein te Vcurne. OPENBAHE VEUKOOPIIVG van een TE SINT-RICQU1ERS. Op Maeudag 21 October 1867, om 3 uren namiddag, binnen de gemeente Sint-Ricquiers, ter nagenoemde te verkoopen herberg, genaemd de Kruisstraet, be woond door de echtgenooten Schepen-Luyssen, 7,al N.‘,,p ROLLY, Notaris te Wulveringhem resideu- dUn Notaris ROLLY. Per 145 liters. 42 00 tot 48 25 Erwcten 29 00 ,ot 31 00 Zondag lest heeft dc koninklijke maatschappij van S.‘* Cecilia onzer stad, zich naar dc Panne begeven, cn heeft er eene schitterende serenade gegeven aan den lieer Bieswal-Bricoult, haar kapitein, ter gele genheid van dezens naamdag. De maatschappij van S.‘ Sebasliaan was er insgelijks, haar hoofdman gaan gelukwenschen. Maandag avond, omtrent 6 uur en half, is een bejammerensweerdig ongeluk te Brugge gebeurd. De genaamde Albertus Lcyns, oud 45 jaren, vader van vier kinderen, excentriekwachler op den spoorweg, nabij do statie, is bij hel uitoefenen van zijnen dienst, van beleen spoor naar het ander overloopende, gc- stronkeld, door het stoomtuig van den trein die naar Oostende vertrok bereikt, en hel hoofd op de sporen verpletterd geworden, zoodanig dat men maar een ganscli misvormd lijk heeft opgenomen. Dc verongelukte was een braaf en oplettend be diende, en men kan den ramp maar aan een nood lottig toeval toeschrijven. Dc minister van justicic heeft bezit genomen van zijn nieuw hotel, gelegen aan den hoek tier Weststraat cn de Heriogelijkstraat. De bureelen van dit departement zijn ciestraat if’ 3 gebrauht. Men schrijft uil Brussel, aan l'Etendard: Volgens een gerucht, dal ik geenszins zou willen waarborgen, zal keizer Frans-Joseph, vergezeld van keizer Napo leon IU, onze koninklijke familie, bij zijne terug komst uil Parijs komen bezoeken. Men schrijft uil Leuze aan Doornijk In den morgend van maandag laatst bood een per soon, gekleed met oenen kiel en broek van blauw linnen, en eene kar geleidende, meteen paard be spannen, zich in hel llótsl llainaul-Flandres aan, om er zijn gespan te verkoopen voor 450 frank», of schoon hel wel drie of viermaal zooveel waard was. Dc hotelhouder, le recht eene diufte verdenkende, veinsde het te willen koopen, doch deed intusschen de pnliciu verwittigen. Deze aanstond» loegusnold, vroeg den verkooper lijnen nttattl, beroep en woon plaats, en terwijl de telegraaf werkte om aan bel op gegeven adres inlichtingen te vragen, deed zij go- inelden persoon door oenen agent iu hel oog honden. De slimme kerel, die eetten valschen naam en een valsch adres had opgegeven, wist bet zoowel aan te leggen, dat hij aan de waakzaamheid van dun agent ontsnapte, aan hel loopen ging en nog loopt. Men is hier zeur verwonderd, dat men dien dief op het feil niet aangehouden heeft. Paard ett rijtuig zijn teruggeëischt geworden door eenun koopman van Esquernes, nabij Rijsel. Een ernstig ongeluk is zondag laatst gebeurd in de cokefabriek, afhangende van dc kolenmijn van Marihayc, le Seraing. Een half uur namiddag, op het oogenblik dal du werklieden zijn gaan noenmalen, is eene locomobiel van een der ovens gesprongen. Twee jonge werklieden, die zich lustchcn de machien en de ovendeur bevonden, om zich, in afwachting dat hel werk hernomen werd, wat le wannen, werden op den slag gedood, en twee anderen, op weinigen afstand van daar, aan het hoofd gekwetst, doch men verhoopt dat zij nog zullen genezen. Er zouden veel meer slachtoffers geweest zijn, indien het springen had plaats gegrepen tijdens de werkuren, wanneer ieder werkman zich op zijnen poit bevindt. Eerlang zal een jongen van Charleroi loten in zeer zonderlinge voorwaarden. Indien hij er in lot, dan vraagt hij om vrij gesteld te worden, omdat zijn broeder ouder kouing Willem gediend heeftover veerttg jaren. Men leest in den Echo du Luxembourg Zaterdag hel bosch van Orval vol gerucht en beweging. Eene groote klopjacht tot het uitroeien van schadelijke dieren was ingericht geworden, onder het bestuur van graaf dc Loën d’Enschedé. Men zag elf wilde zwijnen eu vijf wolven. Twee dier laatsten zijn doodelijk gekwetst geworden door ga meiden graaf en door den baron dc Modave. Dc wol ven en du wilde zwijnen zijn dit jaar in Luxemburg zeer overvloedig, üok wachten dc jagers ongeduldig naar dun sneeuw. Een brief uit Mexiko aan de Heuse meldt, dat onze landgenoot, de heer Eloin, gewezen secretaris van keizer Maximiliaan, alsook de biechtvader van dien laatste, pater Fischer, veroordeeld zijn geworden tol vier jaren gevangenisstraf te Santiago in Mexiko. De briefwisselaar van Parijs van den Economist van Londen, deelt in uit blad wette belangrijke ver- HOLLOWAY PILLEN. Gemakkelijke Spijsvertering. De wonderbare Pillen kunnen niet hoog genoeg ge schat worden voor de onfeilbare kracht, welke zij op al dc ongesteldheden van de maag, den lever, de ingewanden en nieren uitoefenen. Zij verlichten Otimiddeliik, en brengen eene volkomen genezing tot stand, terwijl zij tevens de schele hoofdpijn, de gal, de winden en‘de verzwakking van ’t verstand verdrijven. Het is wonderlijk de dagelijksche verbe tering van de lichaamsgesteldheid gade te slaan, naar mate dat de Holloway Pillen hel bloed zuiveren en aan het gelaat de volheid en frisschu kleur terug geven, welke hel verloren had. Die Pillen vereenigen in zich al de hoedanigheden, welke men in een huis middel kan verlangen. Van tijd tot tijd eenige dosisen van die voortreffelijke Pillen zullen de beste en de zekerste resultaten opleveren; zelfs de lieden dieeene goede gezondheid genieten ofdie zittende bezigheden hebben, kunnen ze beschouwen als een uitmuntend afdrijvend geneesmiddel. ,||W mi—■■■naijjiiyii 11 J1".1”11* RURGERSTAND DER STAD VEURNE. GEBOORTEN. den 11. Camil Gheldof, zoon van Jacobus en van Anna Vaiidenbussclie, Beooslerpoorl. den 14. Oscar Dowel, zoon van Pieter en Marie Comeyne, Pollii chove. den 12. Petrus Tabary, schipper, 44 jaren en 2 maanden, geboren te Oudenburg en wooncode le Veurne, weduwaar van Josepltina Bodeyn, met Josephine Bodeyn, schipperinne, 2/ jaren en 10 Gent en wonende tu Veurne, jonge dochter. den 17. Clemons en 5 maai.(len, g jongman, met 33 jaren en 9 maanden, geboren Veurne, jonge dochter. den 16. Sophie Maeres. bezondere, 46 jare 7 maanden, geboren te Adinkerke en wonendé le Veuriir huisvrouw van Willebrod-Joseph Puis. den 18. Mathilde Rathe, 1 maand en 12 (lagen. gelijking mede tusiehen den tarief der spoorwegen den belgischen staal en dien der spoorwegen van -maatschappijen voor het vervoer der i eene JI3j UIU I11J tltllllltl weliprekendheid, aan. Staten. 1* k|. Frankrijk, fr. 14 00 België, 5 00 Frankrijk, 28 00 België, 7 50 Frankrijk, 56 00 Belgie, 21 50 De briefwisselaar van dun Economist voegt er bij, dal de fransche maatschappijen, door hunne tarieven zoo hoog te houden, niet enkel do belangen van het publiek miskennen, maar ook de belangen hunner actionnarissen. Inderdaad, zegt hij, du verlaging dier tarieven zou aanzienlijk de beweging vermeerduren. Le Progrès du Nord meldt dat hel bestuur der douanen donderdag eene aanzienlijke vangst heeft gedaan. Het betreft twee schepen, bevattende ieder moer dan vijf duizend kilo» tabak. Een dezer acliepeii bood lich om vijf uur de» avonds aan den ingang van Frankrijk aan, langs hel bureel van Deulenionl, gelogen op de Deule, lusschen Armenliers en Comune. De schipper verklaarde, dal zijn schip ledig was en om zijne reis voort le zeilen; maar hij had gerekend zonder hel navor- van de douanen. Een verifi- aai* boord begeven om na te zien hou diep bel schip vüïrde. Ee:i lerregour kwam hem van iu het bin nenste van het schip tegur.; inderdaad, hel schip was langs binnen versch geleerd geworden, doch lani;s buiten niet. Dit was eene eerste aanduiding voor den douanen bediende, die, nis man aan verdenkingen gewoon, weldra de gedachte kreeg, dut die terregcur wellicht voor duel hnd om een nndereii geur tu vernietigen, namelijk dien van belgischen tabak. Een ander ken- toeken werd hem ook gegeven door de diepe vnnrl van liet schip. Die verdenkingen sloegen weldra tol zekerheid over, wanneer hij met zijne handboor door een der kanten van lirt schip geboord had, en er een dunne en lange draad tabak mede werd le voorschijn ge haald. Alsdan volgde ontdekking op ontdekking. tedere hamerslag der douanenbedienden stelde de breede boorden eener groote bibliotheek bloot, die vol boeken stond, waarvan de bladeren lab.ikbla- deren waren. Dit was nog niet alles: een tweede schip, ook mul tabak geladen, volgde hel eerste. Hen schat op niet min dan vijf duizend vijf hon derd kilos het totale gewicht der pakken tabak, die aangeslagen is. De Puy-de-Dómu, du Puy-dc-Saney, de berge" van Dore, de bergen in Opper-Beaiijulais en l/.eroi', de Vogesen en de Opper-Jura, zijn met sneeuw be dekt. Ook in den Elzas is hel gebergte besneeuwd: men klaagt teer over de than» heersehendc siren;;1' koude. Eene goede lijding! roept dc Courrier Franfiti1 heden uit. Dc vrouwen van Bretagne en van Nor mandie leveren geen haar genoeg meer vnnr de ver- bruiking onzer daiuen. Een schoone chignon overigens zeer duur. De Courrier de San-Francisco meldt, dat men i" Cilifornie eene plant ontdekt heeft, de soup rooL waarvan het vezcdaclitig deel bet valscli haar ze0 schoon nabootst, dat men er zich iu bedriegen zot*. Een leger stoutmoedige pionnier» is ter opzoekii'é van de kostbare plant vertrokken. Weldra verhoop1 men nu cenen chignon van soap root te zullen kul'* nen koopen aan tien ceiitimen.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1867 | | pagina 2