V EUBN E. jkinlHOil I oib .amoo euiix tiioi VAN koopdag I I Merkt van Veurne, 25 October. MENAGIE-GOEDERENJ, i°"»“ 'TT; van eeneti slikke'de hoest, nijt den opperbu k c„ blmd'erlies.- N. 53,860, nej. Gallard, rue du Grand-Miehrl -e Parijs, van cèe onglermg, .mge- Gr.md .imn. i,J H |(1 Olll „og slechts i”,,,™ br ikinoen >t' zwangersch.i. N 40, 21U, di. inir doctorSlartin, zijne doder 'au eene maagontsle- Uinl, die haar 15 a 16 tntyn per dag deed braken, ijedu'reudeB jM en, en al dongemakkbrt er uil voort- spriiilende. I 41.’ JAAR. 2484. reis Elke doos of het! gwa-nement oor dervoorzitter de yetjeving een Toegevoegde secretarissen, de heeren •zilterschap van den Jieer Me, legen de Jesoielpn door De Buck, neef van 46-75 00-09 33-00 26-50 16-00 28- 00 29- 90 1- 81 2- 00 1- 90 2- 50 9-00 op juist 1 le Pcrvy 2 65 a 3 15 a 40 26 35 33 B0 BS II 09 00 00 2 10 7 69 00 00 19 32 a n 7 50 8 BU 1 .16 2 36 00 00 38 95 35 33 30 BB 19 00 00 00 2 10 7 30 32 59 21 09 IB 00 11 00 18 62 22 50 8 25 3 00 0 00 Deze De Buck wérd, gelijk men weet sedert de Nerola door behaald, deop- Eindel|jkfcn besluit, door van I noodigt den bor^kmselier nil, Supplement op half blad, per week I 20 50 ÏJe JRuck-De Boey. Wij lezen in de Koophandel van Ant? werpen Binnen kort zal er in onze stad een proces worden voortgezet dat de aandacht van geheel hel land moet vestigen. Wij bedoelen het proces, ingespannen den miljocnbez.itter De Boey. eerste zitting, onslaat er e>, 1 K O O P DA G Per hekloliler. 32 33 a 18 00 a 10 50 a 10 00 a 28 66 a 32 6(1 00 00 a 00 00 16 66 a 20 16 9 00 a 12 00 7 00 7 00 1 17 a 2 IB 00 00 Baron de Tornaeo tweede ondervoorzitt. Sekretariss.cn, de heeren de Rasse en de nijvpheJs.vrijheid Ludovic de Robiano. lapjtirïj m..J_r hooz-Corswarem en de Labbeville. 7 50 8 50 1 45 2 38 00 00 a 00 00 44 00 a 48 50 48 75 a 49 75 00 00 a 00 00 a 00 00 a 00 00 19 00 a 00 00 00 00 a 00 00 00 00 a 00 00 00 00 a 00 00 38 00 a 40 75 00 00 a 00 00 00 00 a 00 00 7 B0 a 12 00 2 90 3 20 Tarwe fr. Kogge Haver Aardappelen Hoppe 50 kilo Boter in blok 34 75 33 00 It» HO a 27 50 18 00 a 19 00 8 25 a 1 I 75 2 60 3 2 20 920 Zakken Tarwe waren ter Markt, Tarwe van 89-00 tot Oude tarwe vav Graenpryzen der vorige week Per hekloliler. N.r Per 100 kil. Per 100 kil. M E RK T E N. Per 100 kil. Per hektoliter. Per hekloliler. Uit tier IiïiikI te koopen, EEN WELBEKALANTE herberg en winkel Bestaande uit Herberg en Winkelplaats, Ken mi l Oven en Citer», diepen Kelder met Voute; >1- 00 00 00 00 41 00 00 00 00 00 12 00 2 00 0 00 hate,-Hoes- L^Unn«n gepeun n'de hals 1 1 *e in te wryven* [«•'‘blykkflyk ver- 'biienta, Koude .8 ln<'l gerustheid l'n(lerdaed het is f'bleven. i duid Ontste- rvy. I inwendige r kot lichcm cn L rl’d deielvo ach r Mensclien lydci» wanneer 'a" de Holloway "in eigene geile- liet ui/l/'ggen l| wei ken groo- tuiveren, des- dcelen vcrnicu- Fn. ?ren, Stee» en zaterdag 16 -ww t ran tht ’00 narw ■'r het kostelijk woordenwis'selihg tusschen de heeren Coo- mans, Allard, De IJact, d’llane de Sleen- huyze en de Brouckere, om le welen of men heden of’morgen het definitief bureel zal zamenstellen ja of neen. Eindelijk wordt het voorstel van den beer de Brouckere, om aan het hoofd van het dagorde der eerstkomende zitting, de vorming van het definitief bureel te stellen, aanveerdt met 54 stemmen tegen 55. Woensdag heeft de kamer haar bureel samengesteld. Daar de heer Ern. Vanden Peereboom verklaart had van alle kandidatuur vooY het voorzitterschap af te zien, zoo hebben deliberalende oógehgeworpen opden heer Dolez om den zetel van hel voorzitterschap te hekleeden, en dezen is dan ook gekozen geworden met 57 stemmen tegen 27 ge geven aan den heer Nolhomb. Tot eerste ondervoorzitter is gekozen den heer Moreau met 45 stemmen. Tol tweede ondervoorzitter de heer Crombez met 54 stemmen. Tot sekrelavissen worden benoemd de heeren Van Ikunbeeck, de Florisone, de Moór,:.uittredende titularissen, en Reynaert in vervanging van den heer Thienponl, die insgelijks een nieuw mandaat weigert. In de zelfde zitting is, op voorstel van den heer minister van finantien, de beraad slaging over het budjet van wegen en mid delen op dijnsdag toekomende bepaald. r In de volgende zitting was men in geen genoegzaam getal om te beraadslagen. Proficiat! als onze volksvertegenwoordi gers, van in het begin van den zittijd zich onthouden van op hun post te zijn, is het te denken dat er op nieuw veel werk zal af- zonder belang voor DuishJand oplevert, in den nieuwen vorm et oqi- dé commis sie aan g'egevcn. de commissie dersteund, om ten spoedigste aan wetsontwerp over aan te bieden. Veurne, Zoo als wij gemeld hebben is ijnsdag lest de zittijd geopend gewordet y het Sénaat en de kamer der \olktveegen- woor'digers. Deze plechtigheid ^der S^^tegenwoo^^^Hm. het voort-.. deken van ouderdom. In dez,e c 26 00 .i 34 00 a 22 00 11 75 A 17 75 8 00 A 11 00 16 00 A 18 62 19 00 a 20 50 7 00 a 2 45 0 00 a onderstaen- ml,e„ oor og >»cbt1 cl)Curlijkbcid en ^r“„^<!,ns‘ig“inl»n<lsc|1e verwikkelinW» nine ’vielor-E.nninnuel het i«Cede heelt Komiia van den heer S,ek()ze’.’- s‘b“ 11Vecrtl geworden beofl go- h^fninsLL ddbeslui’i^ in8^Ton’ heeft otiiniddellijk de expedme van ,O,SSns^hatste tijdingenuit Floreiime t'i'ildini er in gelukt zijn een Wu genet;i;d Van hetwelk ministerie j”'”1 k eneraal Durando, de gekende. '"'Zwet 7°' V'nd’C tprera le ontsnappen, doch te lèfefejWO de OlJtcicch we||< geen ander tikel doen l’,ia s,\ i hedaring der volks- doel hebben kan tvprL|a^rt, dat ttpgcwondcnheid llisschcnkomst bet gevaat cent uHslag ,in verzwonden is, cenc waarborg vr'?der tXn“t is, indien de iu.ü- voord'en Ie ortdurend verlrouwen i‘ra, icllón in bare instellingen en u> de recblzinnigboid ^""'die^uit Parijs tóe- ':il MnK Xiter'.ie., dat liet ge- is' '\t5reeXb>geX' ontvangen wedei a. het zij blijven te loolon «neen eerste sein te h gouvernemenl de zijn Uslun gen sedert de senaail oékschrifl aan heeft oni den lans een handteekens le bieden meuwaalf ^e.tal-Kinsche tus. bekleed, en J svorJt, om hel be- scbenkom-U .?iust (e ve,.zekcren. De tansebe Moniir"’- beresligl, dal Xe overwinningen, le - pauselijke troepen standsbenden hel grondgebied van Sint Pieter verlaten hebben. Doch van eeneti i anderen kant meldt men, dat de telegrafi- scht gemeenschappen onderbroken zijn, wat le afwezigheid van tijdingen verklaart, en daiMenotli Garibaldi met zijne benden tot aanTerni is kunnen vooruit rukken en zich du* jiiet ver van Rome zou bevinden. Echter lenkt men, dat hij het togen de pauéelijkt troepen niet zal kunnen yolhou- den, die dtgelijks in getal atiiïgröéien, on goed gewatend zijn. be houdiig van Pruisen, in tegenwoor digheid van hel geschil tusschèn Frank rijk in Italic,is door de dagbladen zéér be sproken: echfcr haddeh dé officieüse dag- bladei van Bellijn reetls doen begrijpén, dal he pruisitch gouternemehl levendig véi’langte de oorzaken uit den weg ge ruimd tt zien, die een oorlog tusschen Italië en F/mkrijk konden dóén; ontstaan. De kéiibi van Oostenrijk is woensdag, te Parijs asjgekon.cn;1 hij is in de statie doorden k(zer ontvaifgén geworden, die hem tot in ,et Elysêe vergezeld heeft. Troepen vorken de haag op hunnen doortocht Eee groètb wapenschouwing zal ter gelegen,.jj Vai> dat keizerlijke be zoek te Parijs p»ats grijpen. De vrijzinnige>ariij heeft in het duitsch Parlement eene jeüwe overwinning be haald; zij had in oWet oji de brievenpos ten, onlangs gestej.j, éenartikel gebracht, dat het geheim der rl(jven waarborgde. In de zitting van maanag heeft het bonds- göuverneinentde katVp doen aankondigen, dat het dit amendeimi aanvaardde, en de wet is in laatste Mg bij eenparigheid aangenomen gewordei in de aelfde zitting werd ook dé wet on Je vrijheid van gelegd worden. i woonplaats gestemd, b een gansch bij- Hél Senaat heeft zijn bureel samengestelt zonder belang voor DuishJand opleverl, als volgt Prins de Ligne, voorzitter; De heer d’ Omalius d'Halloy, eerste on- algemeene Tijdingen, Marktprijzen en llandèlzaken. ÜelangrUk BE RI CH T. Engclschc Zaai tarwe van de eerste soort, op de Merkt te Veurne zullen te koop stellen. WINKELCE1UF.F, EN ANDERE ROERENDE VOORWERPEN, TE AJL.VEIRIWGilEM. i Donderdag 14 November 1867, Gemeente Lampernisse. Gemeente Veurne, secties llceru-illemscappellc. Gemeente Boitshoucke. Blad voor Annoncei\, Landbouwnieuws, pohtteke ‘ilaa Een Nummer, cn een Uit oorzaek van vertrek. 17 oct. 19 oct. onder 19 09 Voor buiten. *rac a 19 oct a a 21 oct. a 21 oct. 10 oct 49 09 a fr. 9 09 a 18 oct 00 150 a oct. IJ loon-. Veurne, drukk. Idem rootle Boter per 1/2 k. Lijei en per 25 Peerdb. p. 1/2 It a a 2 85 2 40 a a a a 00-00 tot 29-50 tot 23-50 tot 14-00 tot Holer, de kilo Eijeren, de 26 Koolzaadolie l.ynzaadolie a a 420 20 48 a a a a a a a a a 32 50 27 50 8 25 3 09 o oo I j CH van wed. Ryckeboer en til 24 00 19 50 14 50 8 00 17 2., 6 60 2 09 0 00 i 39 09 26 00 a Prijs van Oude, 100 kil- Ro|;gé, 1 00 kil. Boekweit, Haver, 100 k‘ Geersl, 00 00 a 29 33 a 25 61 (i 22 il 28 57 Aardap. 100 kil. 10 50 u 2 36 a 1 89 a 83 83 a 85 20 a Lr’ fr. 1-50 c. -,'J’ of pot. i ,-i;e mun licit by ?;"id LONDON, hd. te Veurne. van menagie-goederen, Herbergluig, Landbouwersallaem, ingeoogste Vruchten en andere Voorwerpen, TE S.‘ RICQUIERS. Wtilveringhein resi- 28 Oktober 186/, om 1 P0PER1NGHE II oct. HONDSCHOOTE Frank. 11 Per 1 1/2 beet. Nieuwe tarwe Zaaitarw'e, I4* kwalit. Rogge Sucrioen Haver Boonen Witte id. Erweten. l.yniaed Camel ine Koolzaad Acrdap. Vlas 42 Zakken Kogge vao Sucrioen van Baier van Bmimu van 27-00 tot Erweten van 28-00 lot Boter, per stuk Eijereit per 26 Er waren 3500 konijnen, per kop Kiekens per koppel Aardappels per 100 kilog. 40 00 tot 47 50 49 00 tot 00 00 31 00 tot 33 00 24 00 tot 27 00 14 50 tot 16 50 27 00 tot 29 00 28 00 tot 30 00 KORTHYK, 14 oct. Witte Tarwe fr. 28 6« A 33 00 Rootle Tarwe Kogge Haver 2 00 2 00 a LEUVEN, 18 oct. Nieuwe tarwe lr. 4 I 18 a ÏPER, 12 oct. Tarwe fr. Rogge Haver Erwten Boonen Aard. p. 100 Boter per kilo Witte tarwe, Roode Tarwe Ma stel II in Rogge Haver Boteb per kilo Eijereit de 26 ARLON, 10 om. Tarwe, fr. Maslellil n Koggt! Haver Geersl Haler Aardappelen BRUGGE 12 oct. Tarwe fr. Rogge Boek wait Haver Geersl Boonen Aardap. 100 k. Boter per k. Eijcrcn per 26 DOORNIK, 12 oct. 26 50 26 50 Grond waarop de gebouwen staan, rondu met schoone levende doornhagen. y Gestaan en gelegen langs de kalsyde Veurne naar de Panne. Alle de voorschreven gebouwen ujnnci ja» 1863 uit den grond nieuw gemaakt. 7icl> te bevragen by Amants COOLtNLLt, bergier in het nieuw l'aradip. te Admlc-1 anne. 'Oor Ringworm, "8ewoiutj|de huid •"'In onderhevig t/'kcrdi r gcne- .’n Holloway’sSalf, ^'"iile Pi||un welke t hel bloed too b uil het gestel "'e voortdurende teugen. fke en geheime Ll a'5 *a<!hle gc- K’Utieh vertoont |c 1 Henomen alvo- °ortaek van de 1U fptocht wor- r Hollowhy’s be- I ''De Intiüclic en l'a,t de mneg en j.l’RCn. [Je meestp gil do,,r de (e ta- B Pillen geneteu Voor stad abverte^tie-b ,<-.n ai. ia"' Pllf» a.öi maq’üiHsic- 'lst na hel etun rug, alle ont- bv loospjpont- rhuiuatismus, 'a,hieid,3i5r,iI)pe, ''"ddcl voor do !’u i |j iich van al ;a^an niet genoeg j il!lle du midi. *i> verscheidene ifl’ysverieeriiig en t'iiync 18 ja ren ^,n,paret, pastoor. r/.h- - N. 46,218, iS,'i1en '"gevolge t„ar'laerd in 1855 ivi Sel voor ontbyt andere hinder- -- •®»r en Zoon. 24 50 -. m' oi 0 'O0 i>;;c 40 Ö.l a 00 00 u 29 33 a 26 00 a 22 I I a 23 57 a 10 50 a 2 38 a I 80 'a I 8« 83 a I 85 20 a 26 00 a 22 00 a 24 50 25 00 a 27 50 0 00 a 00 00 0 00 Meester ROLLY, Notaris te deerende, tal op Maanda;; - ure na middag precies te beginnen, btnnen de ge meente Sint Rifequiers, ter herberg de bewooml door de echtgenoten Schepcn-L s. langs .le kalsyiló leidende van Hoogslaede nat dc Nieuwe Herberg! houden koopdag van de Iblgende en andere meubilaire Goederen Veel stoelen, tafels, commode, kleerkas, stove n l koolbak en toebehöorien, spiegels en kaders s aj liorlogie, schy flafel, tiuimpiets kopere/«erpol u spoelbak, 15 tinnen liters, 8 halve idem, 3 i nnen .^bbel |iler3, kopere kete, veel bier- en liquerg a en, cabarets, pinledeksels linwaedkoorden, kern m toebehoorten, tapil in toile cirée, kopere kam.Iclacr* en marmvten, idem moors, lanlernen, knrtl am. r me happe n houweel, weggen, ladders, deel let en aerdiwerk, standen, kuipen en seulen, houwen, spaden, rakels, vorken, greepen en meslhaken, al bet bakallaem, Uorl. wagen, de diltpersen. en Verders circa 1200 schoven tarwe, 300 scbdven bonnen, 15 lakken aerdappels, 400 booten k aver- booi 1000 bouwelacrs, twee xwyns, den mestput, deeld in koopen. en veel ander voorwerpen. Met gereed geld. DOOR UITSCHEIDING VAN BEDKYF. 30 00 a 35 00 27 00 a 26 5t) a 19 50 a 21 00 B 50 a 10 75 2 85 2 40 4 'i1 mu per 145 liters. Tarwe Nieuwe tarwe van Rogge Sucrioen van Haver Boonen Erweten 1 en icnlaetstr ge heven, Iwecmaol I" nieren, waeritt I "i alle gevallen ^■ter acnlioudiiig he, orde it. rl|r.iiniiiig, beet ''U, wintervoeten, l'.'l'te). kanker, ge- fistulas, jicht, .*inoroides, rhn- /''I'els, lecre, kpel, letwellen, ulcers, 43 00 27 Ü0 26 UÜ a 28 0Ü 23 50 a 2 25 00 a 27 00 0 00 a C a 42 00 I 24 00 a 26 00 28 50 1»OIAT1EK OVEn^ICHT. 42 75 a 47 25 49 25 a 51 25 00 00 00 00 a 28 25 a 00 00 17 00 a 00 00 00 00 (i 00 00 00 00 a 20 00 a 36 00 a 00 00 26 00 a 19 50 a 2 45 a 3 00 a Men abonneert-zich liét bureel van het blad Ooslstrant N.* fl, te 'Veurne, en op al de postkantooren van bet rijk. Insertie», Ibcenlimen den drukregel. Een afzonderlijk nummer 10 c bet supplement 10 e.’ Alle aflteben, bij de uitgevers »:in dit blad gedrukt, worden ttNHAAL onvergtdd in hetzelve, geplaatst. Brieven un geld vrachtvrij tbc te'iemleii. LAHBERÏ kESTEMAN EN ZOON EN EICHAUX, hdn^éladri lr btiin/ierke, Maken het publijk bekend dat zij, le beginnen met den eersten Woensdag van October aanstaande, tol het einde van den zaaitijd, allen Wocnsdagfc Deze soorten valt Tarwe zullen beslaan andere uil Korte gewulde Tarwe; Lange gewuldeTarwe; Reuzen tarwe; Witte cngeischc Tarwe met vicrl*»le atren; En vele andere soorten te lang -•>> ‘e melden. AAN ZEER GENADIGE HUIZEN. I r zullen stalen dezer versehi''K'’ farwen zicht- baar Hn bij Set. heer VERMOUT--™, in het Höt'l de la lïoblc Rose, «rooie Mer't te Veurne, alwaar men inscelijkszij.te beslellmH» tal kun"c,t doel>- ARABIA.bela»li v.yn hel i u8 nn/een klem uittreksel uit de'öbÖüÖ genezingen, r'.'der tnédecijnen, verwekt door de Kevalenta Ar^a, smtkehjke pap vooF ontbijt, die, tnits ee.tfje Pf. d:’B’ »Uf“K malen zijn, n prijs it. 8'dcre lm pn.ddelcn uitspaart. L N. 53.918-de he' LïcutArtbni) A.x, van eenen aan rAt eh hbthlbl, ninag- Vc‘sl<)|>lheid; 00 00 20 32 7 00 u l1 32 Wilte'aard. 100k 7 00 J 7 00 a 1 30 a 2 18 van On Maandag 28 October 1867, om 9 ure voor middag, ten huize van juf'. Anna-Theresta Maes m de Appclstraet, zal meester UECAE, notaris te Vcur c, koopdag houden van; Allerhande slach van menagie-goedcren, waeroit- der porcelyn, tafel», stoelen, kommotie, sb.gborlogie met kerselaren kas, beddebakkan, lakens sarg.en, behangsels, wascbslanden enz.; toog met koperen oliebnk, koflimolen, koflilrommel, mostaerdmolen, schalen, malen, gewiglen, ydele vaten, Ra,ll^r,'n; banken, bakken enz 9 sieren olmen fassccl deel veldspaenders. On konditien alsdan voor te lezen cn betaelbacr in handen van meester Dzcaz, voornoemd. IU—i airiMBn rfiriinmrarI toewijzing, om 2 ure na middag ter afspanning de Zwaan, se zal M.' AIMÉ DE GRAUWERE, Nolans te Pervyse, overgaan in eene zitting tol de openbare verkoop'mg van Koop 1. Een allerbeste Vctweide, groot volgens piel II- 3-08-70, gelegen noordoost langst de oude yeedijkstraat, wijk B, N.'268. Koop 2. Waaigras, groot 11. 1-75-30, wijk A, PL 242, gelegen 'au zuiden op zeer kiemen afstand van den’steenweg van Veurne op Pervyse. Koop 3. Zaailand, groot 11. 0-79-60, gelegenvan westen langst den Proosdijkvaart, sectie A, N. 159ms. Om aanstonds in gebruik te treden. inschrijving, BETAALBAAR VOOROP: 6 franks ’s jaars. 3 fr. 25, 6 n.annden. fr. 75. 3 mai.ndeu. g franks ’sjaars. ehtvrij: 3 fr. 75 6 maanden 1 J (2 fr.25 3 maanden. [6 fr. 50 ’sjaars. Voor l’r.mkrijk 81 44 n 18 50 a I I 00 a 10 00 a 120 00 a 000 001 112 00 18 oct. malen zijnen prijs in nekhaar yerkt'a^u^ U(00 |iiel dj rnmecne waakte gezondlmi; levendig bewijs dat e‘iotmlering door de Revlenta Atabtca genezen I S 53 982, de her Aug. Hecque, van wa- kièt.ivkle.-». U,«IO. mot. Wo».l- GENEZING VAN BEN PJS- Rome, 21 juli 1866 DJ'uezöndluid van de Heilige» \nd.ri. ml.Aim- li dert daI,i;h onthoudende van al Atl- hm eetmalen doel met de Rtv». '"'“‘I1: o» B/\ ‘He n.lke wonderbare uit- werksden op hem "'a“k‘ ZÜ'»e Heihghdd kan niet geuöeg dföordeelert prijzen, door <1,1 ui - muntend med hm crsdiaft, waarvan Inj bij ieder eet- Briefwisselaar der bazct.au Midi. ""b DL BARRY' komp., 12, rue de l'Empereur, le I Brussel, 76, Rd.tstrect.te l.mdeien Place Ven- ,an denzelfden piius: ppjOCOLADE-REVALENTA Dl' BARRY, Smakelé SPÜS v00r on,bijt en avondmaal, zeer iie spieren en het vlecsch verkloekende cn versterkdD, zonder hoofdpijn of verhitting of ebnij; I H11.i..r /einak der gewone chocoladen, die in ge- I l.rniL iiu oi’ le leveren. I i «ten 'an 12 van tassen, fr. 2-25; 24 tassen fr 4. tassen, fr. 7; 288 tassen fr. 82; 576, fr. 60. T',<>i’ l’Ü l'- ^uclo>- apotheker, en II. Dobbe- ae/ tl.. beide Oostslraalte Veurne.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1867 | | pagina 1