G O E E K E toebehoorende aen de Burgerlijke Godshuizen, het Oudemannenhuis en de Arme Kinderen school te Veurne. Woonhuis mei Ërf en Hol*, uitmakende eenc welbekalanlc 1IOEFS1II8, gestaen en gelegen ter dorpplaets 0 UT H E TOEWYZlNiG in eene zitting, BEKENDMAKINGEN. HUIS EN ERF, te Leysele. Merkt van Veurne, KOOPDAG MENAGIE-GOEDEREN, IH IZEKEX EN ERVE, TE ALFERINGBEM. D E P O T. MENAG1E-GOEDEREN, Herbergtuig, Landbouwersallaem, ingeoogsle I El zoo- howd. v deze de strooienman is, die voor de Jesuilen, I van van Ingezonden Artikel. A L V E R 1 N G II E M. OPENBARE VERKOOPING van een 25 October. OPENBAKE VERPACHTING OPENBARE VERKOOPING DEETEAS-PILEl. TE VEURNE, KOOPDAG Vruchten en andere Voorwerpen, TE S? RICQUIERS. Besluiten en Benoemingen. BecliterlijRe Wij vernemen zoo aanjn,lf> vonnis hetwelk den beHl,el broeder Ambrosius van Oostende31 1^ maanden gevang en de kosten yeredeeid voor aan slag op de eerbaarheid,0.0* ^e* Hof van apped van Gent is bekr,llfP' Gemeente Boitshoucke. Gemeente Wulpen. Stad Nieuport. KORREKTIONNELE RECHTBANK VAN VBDKNI» Wft f kü Algeireenc T(j<lingen. OPENBARE VERKOOPING van een schoon Gemeente Houthem. Gemeente Slype, by de Ralteval. Gemeente Mannekensvere. Stad Veurne, Oosterpoort. 020 Zakken Tarwe waren Tarwe van 89-00 tut Oude tarwe vai? Graenpryzen tier vorige week van jongs af aan door de Jesuielen aange trokkén en len langen laalsten brachten zij hem voor de assisen. De ongelukkige werd er vrijgesproken en wekte het medelijden der harten op. Zoodra De Ruck op vrije voeten was, vond hij eenige edelmoedige rechtsgeleer den, die hun talent en ijver ten dienste van den armen vervolgde stelden, om zoo mogelijk hem de fortuin zijns ooms, die hem door de jesuielen ontfutseld was, terug te doen krijgen. Indien al de familien, die in ons land hun wettig erfdeel in handen van klooster lieden moesten laten, een proces konden instellen, zoo zou men hel getal der magis traten moeten verdubbelen en wie weet of zij in eene geheele eeuw hun werk zouden gedaan krijgen. Volgens een blad van Bergen is de heer rechter Van Cutsem door den tribunaal van Antwerpen gelast met hel onderzoek van dc zaak De Boey, die men beter zaak Valenlyns zou noemen, aangezien als De Buck beweert, die miljoenen heeft opgestreken. liet is aan De Buck geoorloofd door alle middelen van recht, getuigen er in be grepen, le bewijzen Dal de Jesuielen in hel huis van den rijken De Boey den baas speelden, de dienstboden aannamen en wegzonden; Dal zij de gewoonc raadgevers waren; Dat zij hem gedurende zijne ziekte noch dag noch nacht verlaten hebben; Dat zij geene ziekendienster lot hem (oelielen en de dienstboden vergezelden als zij de deur van hel huis gingen openen; Dat de Jesuielen niet alleen de bloed verwanten, maai' ook de vrienden allen toegang lol den zieken ontzegden; Dat een pastoor door de Boey zelven, op zijne laatste oogenblikken geroepen, bij hem niet werd toegelalen; Dal de weduwe Grabbeels, zuster van De Boey, den dag der dood zes maal te vergeefs gesmeekt heeft, om haren ster venden broeder te mogen zien. Dat deze jufvrouw maar geroepen werdl als haar broeder dood was. Dat de weduwe Ciabbeels, toen zij aan het sterfhuis kwam, de jesuielen llessels en Grieten heimelijk zag wegsluipen en langs verscltilligc wegen naar hun kloos ter gaan, zonder zich om de begrafenis plechtigheid van den overledene te be kreunen; Dat voor het overlijden van De Boey verscheidene jesuielen, na den nacht in hel huis van De Boey te hebben doorge bracht, lusschen vier en vijf ure ’s morgenst in een rijtuig, voorzien van papieren, ti tels en zakken geld, naar het klooster i de Keizerstraat reden. Dal de jeeuielen voor de dood van e Boey reeds openbare fondsen, wélke hn toebehoorden, in hunne handen nadt’ei. Ziedaar de feilen, welke de adv*k:tn van De Boey verzekeren voor liet 3ei?nt zoo helder als hel zonnelicht teKunen bewijzen. Wij zullen onze lezers inet<en*°op deze zaak, die men een nie»v j'occs binnenpalining mag noé'Cn, bezig houden. BURGERSTAND DER STAD VEURNE. GEBOORTEN. Gemeente Leysele. Augustin Van laags dun kam der Om uit geiueenzaemheid te scheiden. eu xan 9 sieren olmen I'asseel en •24 woonendc tc Veurne, !4 I’avicr, met l"'* een»» Uil oorznek van vertrek. port, 420 ‘20 40 0" woo- 00-00 lol 29-50 tot 23-50 tot hield hare dochter Louise bij den vnn dun jnren en 2 wonende Ie Veurne, oiige- j Merkt te Nieu- van Eduardus i oordigers voor het arrondissement men, van lijn wetgevend van België beloopt thans onge- van onroerende van WI5KEI.GERIEF, EN ANDERE ROERENDE VOORWERPEN, TE ALVERI1VGHEM. Op Maendag 20 October 1867, om 9 ure voor middag, ten huize 'au jufv. Anna-Theresia Maes, in de Appelslraet', zal meester DECAE, notaris te Veurne, koopdag houden van: Allerhande slaeh van menagic-goederen, vvaeroti- der porcelyn, tafels, stoelen, kommode, slaghorlogie niet kerselaren kas, beddebakken, lakens, sargien, behangsels, wt oliebak, kpffiiuoleil, Men stolt voor of er geen middels bestaan om een groot deel der Alveriiighemnaren te verlichten. Ja In t, met ’s avonds als de maane ligt, op de plaats, te horthem en op de put, de lanteerns te doen ontsteken. va n ee n Up Maendag 28 October 1867, om 3 ure na noen, ,er herborg de Pottebloem, te Alveringhem, zal M.1" DECAE, notaris te Veumc, in eenc zitting verknopen: Een Huizeken met grond en 41 centiaren, 18 1/2 ‘t’illiaren Erve, in Alveringhem, ter noordiyde der ’Jrael van Forthem, by kadaster sectie D, n.* 283 en •’eel van 284, gebruikt door de weduwe Philip, tot ■s»i 1888, mits 80 franks ’s jaers. Heeft de eer het publiek ter kennis te brengen, dat bij hem te bekomen zijn alle slaeh van mar ineren Schouwen, van alle prijzen, te beginnen van 25 tot 400 franks. van Bene* van Meester ROLLY, Notaris te Wulveringhem resi- deerende, zal op Maandag 28 Oktober 1867, om 1 ure na middag precies te beginnen, binnen de ge meente Sint Ricquiers, ter herberg de Kruisstraet, bewoond door de Echtgenoten Schepen-Luyssen, langs de kalsyde leidende van Hoogstaede na'er de Nieuwe Herberg, houden koopdag van de volgende en andere méubelaire Goederen Veel stoelen, tafels, commode, kleerkas, stove met koolbak en locbelioorten, spiegels en kaders, slag- HOLLOWAY PILLEN. Belangrijk vraagstuk. Om- t'ingd zoo ais wij zijn van tot ziekten aanleiding ge- *endc oorzaken, is hel onze pligl een of ander middel te zoeken om de onzuiverheden uit het lichaam te verdrijven of ze ten minstu schadeloos te maken. De professor Holloway heeft een geneesmiddel uitge vonden, dat in slaat is om dal kapitale punt te be- werktstclligen en hij heeft het in ’l bereik gesteld van de armste lieden. Deze Pillen zijn de bescherming van de zamenstellcnde declen van hel bloed, dat, wanneer zij bedorven of vernietigd zijn, val geven aan koortsen, ontstekingen en andere ziekten, die het gestel aantasten en eindigen met de slachtoffers cr van vroegtijdig ten grave te doen dalen. In do ongezonde landen en steden na zich door hare eigen schappen zelve en zonder publiciteit het beste be hoedmiddel tegen do koortsen enz., enz., getoond te hebben, zijn, sedert de laatste jareti aangenomen door de mannen van dc kunst en het publiek in ’l al gemeen. Rt'DSSmT.De Mouiteur kondigt hu* volgende koninklijk besluit af van 22 October: Is ingetrokken de schikking van art, 1 van het koninklijk besluit van 14 maart, waarbij de invoer verboden wordt der schapen en herxnauwende dieren anderen dan hel hoornvee, ulsiok der huiden van hel vleesch en afvul van die dieren in verschelt staal, van het slroo, het hooi en ander voeder, van het mest en reeds gebruikt geveest zijude slalgerief. Op dit koninklijk iés uil volgt Int volgende ministerieel besluit.' De schikkingen c liet koninklijk bes'uit uitvoering der wel 'au 7 februari 1866, zullen op houden toepasselijk te zijn in al de gemeenten der provinciën Anlverpen, Luik en Limburg, waarvan het grondgebied niet begrepen is in den douanen kring, zooals bij getrokken is L...o_ 2 grens der Neiierlatideu Jour de Jj 1 lot 29 liibegr pen 'au art. I van h‘'l koninklijk besluit van 1 iniiart 1 van 3J,januari 18o2 meeue met de Godshuizen Nieuport der party vvyk C n' 488, van zuiden langst voornoemde steenweg. Koopt]. H 0,78,02 C" Maeigras, vvyk A n'227 van zuiden langst gezegden steenweg. Koopen 6, 7 en 8 zyu verpacht aen Augustin Van Den Bussche, tot baefmis 1876, mits fr. 440, bv jare. Koop 9. 11 1,63,50 C° Weide, wyk C n' 89. Gebruikt tot 11 november 1868 door Lodewyk De Potter, aen fr. 160, by jare. Koop 10. 11 2,73,10 C“ Zaailand, wyk G n.’ 393. (jebruikt door Pieter Desaever tot baefmis 1873 aen fr. 300, by jare. Koopen 11, 12, 13, 14 en 15. Vyf Woonhuizen met Erve, dies twee teroostzyde der Yporstraet, twee ter westzyde der Valkeslrael en een ter oostzyde der Valkeslraet. Koop 16. Rente Ier hoofdsom van fr. 1269,84 ge vende intrest aen fr. 48,98 c" by jare, ten laste der erfgenamen Andries Van Koutte te Slype. Dë eigendomsbevv j-zeii en verkoopvoorwaerden be rusten ten kantore van den Notaris Dësisc DE BRAÜ- WERE te Veurne; ook alle inlichtingen te bekomen by den Notaris DE BUSSCHERE te Brugge. ZITTING VAN 24 OCTOBER. Da>id Parein, metser te Woumcn, 30 fr.* boe1’1 Leopold Demeire, werkman tc Woumen, I en 30 fr.* boete, over jagt in den verboden ty<*' Francois Deerock, werkman te Stavele, 50 fra» boete, ovei beledigingen en bedreigingen. ZITTING VAN 25 OCTOBER. Fr.incikcus Seytnon, schaper te Sclioore, boete, over jagt met stroppen. Charles Ytuideppele, werkman te Soltoore. franks boete, over jagt met stroppen. Pieter Devos, landbouwer te Walou, een ma0*1 gevang en 26 fr. boete, over diefte. Emii Socnen, dienstknecht te Wulpen, 26 fra" boete, over slagen en wonden. Charles Hierop, werkman te Veurne, 3 inaa.ll,<iltg gevang en 26 fr. boete, over openbare beledig logen <le wnrhaarhoi I on vrijwillige slngan. den 22. i 10 maanden, gehore tiende te I bure, renleuicrster, 27 jaren en bored en v..«j' volgende der art. 2, 8, 4, 5,0, 7 en 8 van van |4 maart, genomen in Men poogde in het huis te dringen om zijne dochter Maria te redden, welke in de kamer der eerste Verdieping sliepen. Doch du brand was zoo geweldig, dol dc toegang lol hel buis ónmogelijk 'Jen II l/’i uur bleven er nog slechts zwnrtger brandu en gescncurae muren over, alsook de plan* kenvloer van de kamer der eerste verdieping. Omtrent 12 1/2 uur kon men beginnen met h>( wegruitnen van de puineit, welke op den planken vloer der eerste verdieping opeengehoopt lagen. Nett vond eerst nabij de trapdeur een gansch verkoolden hond; nabij liet venster lag hel lyk van Maria Fa'icr, hetwelk men nauwelijks kon herkennen; eindelijk achter in de kamer, nevens eenige stukken van ••cue" Leddenbak, 'oud men hel lijk van Favier, met be* gezicht op den grond liggen. Hel gansclir bovenge* deelle van zijn lichaam was verkoold. Destukken 'n" venen kiel, een hemd en eenen halsdoek, welke nog aan hel lyk hingen, bewezen dat Favier gekleed *;15 op het oo;’,coblik dal hij docr de vlammen werd overrompeld. Hij moest inderdaad in den nacht een rijtuig, komende van Orange, ontvangen en hel paard opstal brengen; door dc vermoeienis uitgeput, had j hij zich ongetwijfeld gansch gekleed te bed gelegd. Dc beide, lijken werden ten 3 uur ’s nachts in een*1 kist naar hel gasthuis overgevoerd. Men heeft in den stal insgelijks de romp van muilezel en die van eenen ezel gevonden. Naar alle waarschijnlijkheid is dc brand in de» stal ontslaan en imm is geneigd te veronderstcll,'|l< dat een bij toeval vergeten solferstekje, door de» hoefslag vail een der dieren in brand is geraakt. *,r bevonden zich in dit huis 100 kwintalen slroo. 100 fr-' 100 14 J 1851, gewijzigd door hel koninklijk besluit opstegen en riep onmiddelijk om hulp. Up zijn ge- I schreeuw kwamen dc buren toegesneld; doch hel was reeds te laat en er was eene verschrikkelijke ramp onvermijdelijk geworden. I Vrouw Favier T.i u j eenen sort tast 'én wierp haar in de armen heer Salicrr; dit kind alleen werd gered. "il"Twee buren, dc heeren Dame Claude en Barres de genaamde Louise vandewacler 11 Ilruno gelukten er in de ongelukkige vrouw, door de ijzeren traliën van een venster te trekken, welke 1 35 ceiilimeters van elkander waren; doch rij had 1 zware brandwonden bekomen cn zij werd naar het gasthuis gedragen, waarin zij des anderendaags aan Favier en In den nacht 'an dijusdag tal woensdag lest, zijn er twee vrouw'» en Stephanie llordeynr, uil hel gevang d'ezer stad ontsnapt. 4 's Morgens'oml men eene gansche stellaadje tegen den muur gcvynde CJ> stadswandeling opgerichl; men denkl.dus d,it d< vluchtelingen langs daar hel - hazenpad-uilen gekizen hebben. <*e gevolgen der wonden bezweek. Kooplialen die >ch naar du merkt van Vmzrne l‘''1 ,1' ,lri' begavci|, beweerci-tlic 'rouwen van rond de 3 uru 's morge's nabij -'everijy ontmoet te hebben, zoodat de onl»>apping omstreeks middernacht moei ge schiedt >i)i>. Mui is nog P hel spoon tier vluchlotingen niui. '/.ondap,,,yrKu,,d, om 11 ure, heeft het muzijk- kor(» van S’ Lecilia, eene serenade aan haren voor zilter.de h<r De Siuedl-Bernier, ter gelegenheid van dezen» naa'dag, gegeven. Du p*’btige inhulding van hel vaandel van Rhetoric geschenk van den heer burgemeester oil ier stad,'‘•■v*1 zondag, bij een helder weder en in hel bijwi-ze’11 »Ue <le maatschappijen vnn Veurne, plaats .d':,d, in de zaal van stads schouwburg. pin.igebrek b.-lrt ons in bijzonderheden over dat schor fr*-'»* treden. Stechts zullen wij hier bijvoe- gen. »j bel Bal, hetwelk s avonds aan alle de maal- sch'l’Ü'-'i' "“r*1 u 'tigeboden, schiliereiid en zeer le- ve*it’. *a»i Het verslag der koophandelkamer v.m Oósïende, ,t in zijn rechtsgebied de twee arrondissementen •stonde en Veurne bevat, wijdteen hoofddeel aan do .iveu van Nieuport, en vormt in zijn slot de wensch ,iü «ie spoedige voltrekking lezien van den ijzerenweg van Oostende op Arnienlicres, ucne hervurming in Jeu brieventaks en de uitvoering der vergroolings- werkün der haven vnu Nieuport. Zondag i« er op den eersten trein, uit Ypercn iiaar Kortrijk vertrokken, een zeer ernstig voorval gebeurd; gelukkig zijn c, de reizigers mét dé vrees wat ongemak en eene vertraging van af gekómen. De trein dc doorsnede des steenweg» van Rijsel, aan het Bardileukot, voorbjj zijnde, rolde in vollen stoom voort; op hel hoogste punt des dams, ont waarde de treliigeleider eensklaps eene koe st: hel midden der baan; het noodsein geven om de macliien' te doen stilhouden, was T werk van eenen oogenblik, maar te laat. Du locomotief reed over de koe" alsook hul eerste rijtuig, beide zonder te ontriggelen, maar de vier andere rijungm, w. lkc volgden, werden van dc rails geworpen op hei oogenblik dat de trein stil hield. Al de reizigers stapten er gezond en ón-i-deerd uit. Om hunne reis voort te zetten zijn de eenen in den waggon gesprongen dio op hel spoor gebleven was, anderen op den tender, anderen op de locomo tief zelf en het konvodi is aldus naar Korlrjjk ver trokken. De koe, oorzaak van het toorval. is ver pletterd, de locomotief heeft zo het hoofd en du voorpoolen afgesneden. Dit beest was daag tc voren geleveid aan de lieer de Brcu, slachter te Brugge. Het was in den nacht eene weide ontsnapt. De heer J. Jourct, lid van dc kamer der volks vertegenwoordigers voor hel arrondissement van Soignies, heeft, zegt men, van zijn wetp.eveiid man daat afgezien. De bevolking ve«r vijf niillioen. Dynsdag 29 Oktober 1867, om dry uren namiddag precies, te Houtheiu-dorpplaets, ter herberg-bier- brouwery bewoond door sieur De Have- Vanbrabant, Zal meester ROLLY, Notaris te Wulveringhem resi derende, opeubaer cn in eene zitting, verkoopen liet volgende onroerende goed Eenige Koop. Een Huis ten dienste van Deerden- smis en zeer schikbaer voor bet ailóeffenen van al lerhande neeringen samengesteld uit grootu smids-winkel, schoonc woonplaets met aenpalende kamer, vaule, kelder, zolder, keuken, hout- en ander stal, privaet, mitsgaders de erf en hel hovenierhóf hier medegaende, alles gestaen en gelegen te Hout hem, ten zuidoosthoucke der dorpplaets, aldaer be kend by kadaster sectie B, nommers 110 en Ill,, op eene gezamenlij ke inhoudsgrootte van vier aren 91 centiaren. Bewoond en gebruikt door vrouw Isabella Blieck weduwe van sieur Pieter Lefebvre, om door den kooper in genot te treden, te rekenen van den dag der betaling zyner koopsom. De voorwaerden van veiling en.de eigendotus tite len berusten ’l elks inzage, ten kantore van genoem den Notaris ROLLY. Men meldt uil Luik, 20 October: De nieuwe gebouwen, in de staaUwapeufabriek alhier, zijn voltooid cu dc stoom- cn andere tuacbi- nen, welke er in werking moeten komen, zijn bijnS gansch gereed. Binnen kort zal dc fabriekatic va» liet Albinigeweer op eenc groote schaal worden in gericht. Thans, met de beperkte middelen’waarovcr men beschikken kan, worden er reeds 100 geweren per dag van hel nieuwe stelsel vervaardigd. Er zijn reeds vijf verzendingen van die wapens na «r Brussel gedaan, welke voor de wapening van hel 8.’ linic- regeineut dienen. Daarna zullen de karabijniers er mede gewapend worden. De geweren zullen volkomen van helzeldc stelsel wezen; enkel zullen de loopen wal korter zijn. In de koolmijn Baldaz-l.nlore, tc Flemallc, er brand ontslaan in eenen hoop steenkolen van ruim een milliocn tonnen. De brand woedt reeds meer dan drie weken en tol nu toe heeft men hei» niet kunnen uitdooven. De Méiidional van Avignon bevat hel volgende verhaal van eene verschrikkelijke ramp, welke in die lad heeft plaats gehad: Den 12 October, omtrent 6 1/2 uur avonds, ont stond er brand in een huis gelegen op de St-Lazarus' vest. Op hel eerste leeken van den brand snelden de overheden naar dc plaats der ramp. Hel huis werd bewoond door Joseph Easier, gezegd Dujon, oud 25 jaren, dienstknecht van den heer Salierc, koopman in slroo, door zijne vrouw en zijne twee dochters. Maria, oud 4 cn Louise, oud 2 jaren. De lieer Salière, naar zijne woning lerugkeereiide, ontwnardde de vlammen, welke langs het venster opstegen en riep onmiddelijk om Op Dynsdag 29 Oktober 1867, om 9 ure voormid dag, ter gewoonc verpaclilingszael, ten stadhuize, te Veurne, zal M DECAE, notaris te Veurne, van wege dc heeren bestuerders van de Burgelyke Godshuizen, hel Oudemannenhuis en de Arme Kindereuschool aldaer, overgaen tot de openbare verpachting bj opbod, van de onroerende goederen, aen deze gestich ten behooreiide, en by plakbrieven breeder vermeld. Het kohier van voorwaerden dragende namelyk dat, ongeminderd hunnen pachlprys, de pachters, op den oogenblik der verpachting, zullen moeten betalen in handen van den heer ontvanger van ge noemde besturen, bet tiende van een jaer pachlprys, over onkosten van verpachting, berust ter inzageder gegadigden ten kantoore van M“" Dïcaz, voornoemd. m TZSSHaniiil—-- Dinsdag 19 November 1867, 2 ure namiddag ile afspanning de Velikaeu, groote M.::!.' va ii Koopen 1,2, 3 en 4. H 4,25,55 C“ Gras en Zaei- landen, wyk A n." 489, 441, 448, 449, 450, 474 en 475 en w j k B n." 848, 849 cn 851. Gebruikt door Frans Louw, tot baefmis 1868, aan fr. 445, by jare. Koop 5. H 0,44,22 C" Zaeiland, gemeene met de erfgenamen Coppielers in verschcide parlyen tus- schen het Vladsluo vaerdeken en de slraetweg. Gebruikt door Karet Jlus, lot baefmis 1868, aen fr. 30, by jare. Koop 6. 11 0,41,60 C° Maeigras, over de, helfd ge- meene niet de Godshuizen Nieuport van hel perceel wyk Cu’410, van noorden langst den steenweg op Boitshoucke. Koop 1. ‘i 1,64,03 C" Weide, voor de helft ge- 42 Zakken Rogge va» Suerioen van Ha'cr van 14-00 lot Boonen van 27-00 tol Erwelen van 28-00 tol Boter, per stuk Eijeren per 20 Er ware» 3500 konijnen, per kop Kieken-, per koppel Aardappels per 100 kilog. let' Markt, 46 75 00-00 33-00 26-50 16 00 28 00 29*00 1-81 2 00 1- 90 2- 50 9-00 40 00 tot 47 50 49 00 lot 00 00 31 00 tot 33 00 24 00 tot 27 00 14 50 tol 16 50 27 00 tot 29 00 28 00 tot 30 00 <^-e_J- L J JJ—11. J-j-z.=^> DOOR UITSCHEIDING VAN BEDRVF. aschstaudeii eiu.; toog mei koperen koHtii'oiiiinel, inostaerdinolcn, i schalen, maten, gewiglen, yd<le vaten, gantieren, I banken, bakken enz 9 sieren olmen i'asseel en deel veldspaenders. Op konditien alsdan voor le lezen en belaclbtter in handen van meester Dkcsk, voornoemd. den 18. Celealina Debergh, dochter en van Virginie Dcjonghe, Vestenstraat. den 19. Melanie ïli-ndryck, dochter dictu» en van Marie Top, Noordslraat. den 20. Aloys Dumont, zoon van Carolus en van Maria Allnerl, Nieuport. den 20. Marie Huiidryck, dochter van Frarciscus en van Joanna Kcli-lers, Handhoogslr.ial. den 23. Gustive Shaw, zoon van Gustave en van Rosalie Di/tuydt, Nicu«strant. HUWELIJKEN. Heiiricus Frutsaert, fabrikant, 32 jaren o le Vlaiiiertiugc en woo- Iseghctn, joitgmati, met Charlotte Defu- »-? 5 maanden, ge- wooiieude te Veurne, jonge dochter. STERFGEVALLEN. den 19. Marie Philips, lu-zondere, 7(1 j maanden, geboren en v- huwd. den 20. Frauciscus Fossepn-zbi-zoudereu jaren en 8 maanden, geboren te Oostende ett i nende to Veurne, man van Rosa Van EecLe. den 23. Augustus Alexander, (I maanden co «lagen. den 23. Petrus Manthez, timmerman, 86 jaren en 7 maanden, geboren en t jongman. den 25. Alphonse Vanbeveren, 2 maanden en dagen. Per 1 15 liter-, Tarwe Nieuwe tarwe van Kogge bucrioen vau Haver Booiion Et welen Op Maeudag 4? November 1867, om 3 ure nanoen, ter herberg bewoond door Jacobus Veicruyce-Anseel, te Lej sele (Geldzak), Zal meester DECAE, Notaris le Veurne verblyvende, overgaen tot den Instel en Toeslag van het nabe schreven Goed Eenige Koop. Een Huis bestaende uil woonhuis, kanierkeu en Stalleken, gebouwd in plak lusschen posten met steenen eindgevel en de Erve dacrmede- gacit.de, groot ontrent een are, een en dertig centi aren, te Leysele, langs de kalsyde van Isenberghe tiaer Leysele. -.c ;c Gebruikt door werklieden. Aeuslag met eersten mei 1868. - Vooralle nadere inlichtingen zich le bevragen by genoemden Notaris DECAE.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1867 | | pagina 2