Jrr E U 11 E. V A PILLEN HOLLOWAY Meubelen, Menagie-goederen, A A N HE T BEKEN DMA KINGEN. I 11 P O ÉSI E S KOOPDAG GEEN 1EDECÏNEN MEER. Gezondheid en krachten weder le bekomen zonder medecijn, purgatiën noch kosten, door hel kostelijk gezondheidsmeelIHii^V.A.LIij^ I Ak AHAIilCA DL) RARRÏ van Londen, geneest volkoiuentlyk de slechte spysvertering, inaegont^11^ kingen, gewoone verstoppingen sly m, winden, hartkloppingen, diarrhea, opzwellingen, duizeligheid, gedominel in het oor, zuer, koud, vocht, braklust na het etc in tyd van zwangerschap, maegpyn, maegzuer en maegkramp, en onstellenis der maeg, der lenden, van den buik, van het hert, der zyden en van den rug, alle steltenis der lever, der zenuwen, der keel, der lochtpynen, van den adem, slyinvliezen blaes en gal, slapeloosheid, hoest, aemhorstigheid, verkoiitlbeid, loospyp0"1 steking, teer.ng, hairvorm, uitwerpingen, zwaennoedigheid, hel vergaen, uitputting, lamheid, vallende ziekte, verlies van hel geheugen, pisvloed. rhunialis"|l)>' I flerecyn, koorts, moederkwael, witte maendstonden, prikkelbaerheid en ontsteking der zenuwen, kwalen en armoede van bloed, waterzucht, vi rkoiidheid. gr'l’l'*' I bleek kleur, gemis van warmte, frischheid en krachtdadigheid, miltziekte van zwaennoedige gedachten. Zy is insgelyks hel beste versterkingsmiddel voor*1 zwakke kinderen en persoonen van alle ouderdom, kloeke spierenen vast vlcesch vormende. j j HERBERG en WINKEL, HUIS EN ERF, te Leysele. OPPKYSSTELLING, ÏTooÜ STERFGEVAL. a 6 NOVEMBER 1867. WOENSDAG BERIO T'. VEllZEKElUt noon DE Kantoor van groot hotel le i de Neder- een enkel S Het is er volkomen rustig. De gepantserde vloot is alhier aange komen. Het schip Canada is met een halaillon troepen naar Civila-Vecchia vertrokken, benevens kanonnen, paarden, enz. Heden avond vertrekken nog tien schepen. zullen binnen gewoon schroot tol j draagbare artillerie» zoo- worden noorden uitvin- i heer Claxton, artillerie bestuur der eener ««winde moeendheid, en vervaat Men schrijft uit Florencie, 2 november: M e n ve rze k e r t d a t O os te n r i j kw o o r d e l i j k in princiep het voorstel van Frankrijk aan neemt, om de romeinsche kwestie te onder zoeken. Engeland en Pruisen zouden het princiep van niet lusschenkomsl onder steunen. Rusland zou zich voorbehouden, lol dal Frankrijk de kweslien heeft doen kennen, aan eene conferencie tc onder werpen. ITALIË. Men schrijft uil Toulon, 2 november: Er worden voortdurend troepen en paar den naar Rome ingescheept. De fransche troepen hebben den 29 de stad Rome bezet, zonder dat er een enkel schoot is gevallen. V E R K O O P I N G eener goed bekalante herberg met erve, te Steenkerke-dorpplaats. d p o s s. De werken aan hel paleis den graal van voorlgezel. Reeds zijn de schilden van Z. M. in den muur uilgebeileld. Een groot getal beeldhouwers zijn bezig om dit echt uv<. 1 -J versieren. Van den anderen lc.nl zijn de fondee- J,ingswerken van hel nieuw jusliciepaleis feeds verre gevorderd en kort gansch voltooid zijn. Meest al de dagbladen hebben ge meld, dal hel oorlogsbestuur andermaal voornemens was eenige veranderingen te brengen in de kleeding der soldaten. Van al de modellen aan den koning voorgelegd, verzekert men nu, i.. nomen. De afdammingswerken aan schelde te Gentbrugge zijn geëindigd tot boven hoogwalerpeil; sedert verscheidene dagen werkte men aan hel wegruimen der dijken, die de Schelde afscheidden van de nieuwe thans gedolven afleiding, en zater dag nanoen bij hooge lij is hel water er in geloopen. Hel gedeelte van dit werk, dat dit jaar moest voltrokken zijn, zal men hel tegen woordig bed der Schelde afdammen, om er eene sassluis le bouwen. Hel schijnt dat die werken nog twee jaren zullen duren. De Monileur behelst hel volgende be- jicht: Het is erkend geworden dat hel ver- voer van ontvlambare koopwaar lusschen de middenbureelen en opladingsstatien. gevaren aanbiedt, welke noodzakelijk moe ien weggeruimd worden. Ten dien einde heelt de minister van openbare werken besloten dat de koopwaren dezer soort, SCHOON EN KOOPDAG «au ZILVERWERK EN ANDERE ROERENDE VOORWERPEN, te I»ixiiin<le Madame VANACKERE, Minn. DOOLAEGIIE; PRIX: 5 FRANCS. Vrouwen van eiken leeflyd en Klasse. Alle kwalen welke de Lever, de maag en l de ingewanden aendoen. Verlwyfeling en Ncerslagligheid. van 25 eiken en olmen Kalken, aan alle lengte en dikten, Rebben, Plantsoenen, Driewiel- karre, oud Yzer, (Arduinsteen, liggende op de Stadhuiscour bij tie kerke St. Nicolaus cu op St. Denijsplein aaiigeleekend bij art. 69 van het regle- mentsliviel van den inwendigen dienst van den staal, voortaan niet meer zullen toe gelaten worden lol vervoer (kin in de op- ladingsstalien, met uitsluiting van al de lusscbenbureelen, die in hel toekomende i zullen weigeren dezelve le ontvangen. Men heeft veel gesproken over eene zoogenaamde mitrailleuse, die le Luik ver vaardigd wordt en voor welke verscheidene mogendheden bestellingen gedaan hebben; ziel hier nauwkeurige en stipte bijzonder heden over dit verschrikkelijk vernielings- Hlig.' De stukken als zij genoemd I der, den l.^cr C der eener vreemde mogendheid, en die vervaardigd worden in de werkhuizen van i den heer 11. Pirolte, bestaan in een spel i van acht kanonnen van 25 millimeters i diameter, op eene stang ge/ilaatsl en eene onafhankelijke draaiingsbeweging hebben de. Er zijn twee kanonnen, recht tegen over elkander geplaatst, die beurtelings met eene snelheid van 80 tol 100 schoten per minuut lossen. Wanneer zij te zeer verhit zijn, geeft men aan hel spel eene omdraaiing, en twee andere kanonnen ko men zich voor de kulassen aanbieden die hel mecanismus behelzen, en aldus opvol- j wcomldoor Carolus Boyd'ens, genlijk, lol wanneer, na met de acht ko- nonnen gescholen te hebben, men die af- i draait en op dertig seconden door andere i vervangt. Terwijl men met dit tweede spel kanonnen schiet, kuischl en verkoelt men de eersten, om hen dan oj* nieuw te doen werken en zoo voort. is er niet een aange- Het kanon werpt volle kogels lol op 2500 b meters afstand, een bijzonder schroot tol 800 en 1000 meiers en i 550 en 400 meters. Het kanon is door ijzeren platen be schut, derwijze dat de artilleurs legen het vuur van den vijand beschermd zijn. Het kanon, op zijn affuit geplaatst met 500 kardoezen, weegt omtrent 580 kilos. Met den arbeid in de fabrieken in Frankrijk ziel het er allertreurigst uit. Die in den Elzas werken nog slechts zes uur per dag; die in Neder-Normandie zijn ge heel gesloten. Te Roubaix en Tourcoing hebben groole bankroeten plaats gehad. Kwalen van het Hoofden het Hart. Deze verschrikkelyke kwalen hebben helse* zoo Te bekomen by E. DUCLOS en R. DOBBELAERE, apothekers, Ooststraet, te Velrme. v«r.e,druu. v>n wed. tiycuborrz»’ Veurne, november. Et- zijn ter merkt aangebraclil en ver kocht geworden 5500 eijeren en 2575 stukken boter. De gemeenteraad van Avekapelle wordt bemachtigd, door lusschenkomsl van het gemeenie-krediel, eene som van 15,000 franks te leenen, bestemd voor het leggen van eenen steenweg. Het assisenhof onzer provincie, voor liet vierde kwartaal 1867, zal maandag, 18 dezer maand, om 10 ure voor middag, onder voorzitterschap van den heer Valcke, raadsheer bij T hol van beroep le Gent, geopend worden. Onder de jiersoonen geroepen om deel le maken van den jttri van de 1“ serie (4" sessie) van het hoi van assisen onzer provinlie, bemerken wij de heeren: K. Bever, handelaar le Dixinude; J. Annoot, brouwer le Oudecapelle; Vei linde, zeep zieder le Loo; De Grave, burgemeester te l’ervyse. 1 !:e! van Z. K. 11. Vlaanderen worden ijverig i dit echt j Uit der hand te koopen, EEN WELBEKALANTE OPENBARE VERKOOPING Gemeente Lcyscle. Onzuiverheid van het Bloed. Zwakte en Krachteloosheid. Mi. «X SUPPLEMEA van I het nabe- ADFERTEKTIE-RLAI 1 I I l'eu'n 1 Zoo»- Geelzucht I l /lektr Zy> e p)ii Hrtnoioi'IcB llrumutbisr Verpopping in de walcrpyp Scburf Zeere bal» l)e»tern en bet irattel Koo ria Asthma .Maegpyn llubl onlitlcking Pyn in de buik (.’oil ken trMtpplDI ingewanden Teen ng wakle «Vaterzucbl UlH/Ul VX..J den Notaris UAUKEIVr PROOT tc Wonmen, bij Dixmude. I schuurkcn west JZUllUbL OW'-- in de Te bekomen by E. D UC1.OS, .Jpotheker te Gr,.,Urn 'le twer.lc grsw- T.t-Douloureu» Gezwellen Veriweringen j VeneriM l - i doeningen I' Wormen roorlen i Zwakte »»n kenperdo°* aen ieder do*1* en pol gehecht. Worth by du apothekers verkocht 1 fr. 50 c’ Op Maandag 4 November 1807 en volgenden dag, noodig lijnde, telkens om 2 uru namiddag. in de Woslstrnat, n? 20, ten sturfhuize van wijlen den lieer Joseph lloulsaeghcr, onlangs overleden, op gewoone voorwaarden en tijd van betaling Door *t ambt van den Notaris DESECK, te Beent verblijvende. dü NÉE Elude biograpliique par DEB HEY i\ E-DU BOIS, avec unu traduction flamandc de N. DlSTAtiltao. S’adresser au bureau de Cette feuillu. Op Dingsdag 12dc“ November, 1867, juist ten 3 ure namiddag, in de te verkoopen herberg de Zwaan, be- le Steenkerke dorp- p laats, Zal meester BEERNAERT, Notaris ter residentie van Alveringhein, in ééne zitting openbaar verknopen Eenige Koop. Binnen de gemeente Steenkerke op de dorpplaats, een Huis, geteekend nummer 39, ten dienste van Herberg, dragende voor uithang bord: de Zwaan, beslaande in herbergplaats, keuken, west daaraan, twee slaapkamerkens van noorden aan den keuken, voute met kelder daaronder in voussure, geheel gebouwd in steen en gedekt met pannen; een L aan denkeuken, gebouwd op steunen I voelingen met lillen en beslegen met berd, geheet gedekt met pannen, ter uitzondering van een gevel- i einde dat algemaakt is met strooi; nog aan de West zijde van hel schuurkcn een peerdenstal, gebouwd de voorface in steen, den gevel lol aan het vierkante in steen, en bet overig in slrom, in dit peerdenstal bevin den zich drij ingemetselde arduinen bakken; een hout-of daringslal, op lillen bestegen met berd en gedekt met strooi; een kocislal, op steenen voelingen mei lillen, bestegen met berd en gedekt met pannen, met een haleput daaronder, inhotidende rond de 50 hekloliters, dit alles benevens de hoeveelheid volgens titel van vijf aren 54 centiaren 51 milliaren en bij kadaster sektiuA, nummers 69 en 70, slechts 3 aren vijf centiaren, onder bebowudeu grond en kour daarmedegaande; alles slaande en gelegen te Steen kerke, zeer weinig zuid-west van de kerk, aan de plaatsebrug. Bewoond en gebruikt door de verkoopers, de eebt- genooten Boydens-Burnout, tot eersten mei, 1868, tijdstip op hetwelk den kooper er van in den vrijen en liberen gebruikc zal treden. Den titel van eigendom, en konditien van ver- kooping, berusten telks inzage ten kantore van voor noemden Notaris BEERNAERT; er zijn ook alle in lichtingen le bekomen, ten kantore van meester yESECK, Notaris le Beerst. dikwyls plaels voor hel grootste gedeelte dezelve ko men irsapgewyzc tevoorschyn doch zyn by geschikte voorzorgen le voorkomen. De Pillen van Holloway zyn de zekerste beschermers tegen alle hersenonslc- i kingen et. zyn de spoedigste geneze rs van eenen on- regelmatigen omloop. Wanneer dezelve zonder ver traging genomen worden by de prikkeling in de le- demairn, slaperigheid, of duizeligheid vtxjr koiut de uitwerking is als dan wonderbaer. De vermaerdln id dezer Pillen is cedeeltelyk ge grond of de goede uitwerking welke dezelve op vrouwe'yke geiteldheilens hebben. Van de dienst bode tol de Gravin toe, geit ke gunst is toegezegd aeti hen voor deszelfs sterkte en zuivere bestanddeelen hel geen hen zoo gevaerloos en onschatbaer maekt i voor elke ongesteldheid de ekte eigen. Verstoppin gen van welken aerd helzy in jonge meisjes welke vrouw worden of hun levensverandering naderen1 hel gcvaerlyksle lydperk, wordt geheel-en al verbe terd door het gebruik dezer pillen. Wanneer de maeg, do lever of de ingewanden door hoogerc jaren, door het klimaet, door overspanning' j door ongezonde oefeningen en andere oorzaken acu- gedaen zyn, deze schoone regelmatige uitwerkende Pillen zullen weldra hel kwade verdryven, en spoe dig energy, kracht en opgeruimdheid aen het ge stel leruggeven wat te voren malheid, droevigheiu en nederslagtigheid was De ellende vcroprzaekt door eene onregelmatige vertcering wordt ongelukkigerwyzc by de meestel* gevoeld. Deze beroemde Pillen vereischen ineen re gelmatig aentai genomen le worden teneinde de ge- stoonle werking te reguleeren, dezelve Verdryvcn, hoofdpyo, buikpyn,miseerlyk heid, moedeloosheid en f - alleilergelyke kwalen. Een voortdurend gebruik dezer onschatbare zuiverende Pillen laten nooit na de oor- j zaek van deze ziekelyke aemloeiiingen te verdryven en tornier tie lyder aen eenig nadeel bloot te stellen. Influenza, Diptlieria, Bronchitis, Hoesten- I verkondhedens. In onze verandcrlyke klimaat weinige menschen ontsnappen koude, zeere hals, influenza diplherh* i en Bronchitis, laet men boven alles deze beroemd^ j geneesbare pillen gebruiken met de verzekering i eener uitwerkende genezing. Omrede de Pillen ver- tf dryven alle onzuiverheden* gewoonlyk van liet f Holloway's Salf moeten gebruikt worden om de borst en de keel iu le wry ven, dezelve dringt door de lin'd, verminderd du ontsteking en hersteld ten Incisie de gezondheid. Holloway's Pillen is hel beste geneesmiddel i, wereld toor de tolgcnde kwulen Drroodrloop I Erysipelas Vrouwelyke Ongeregeldheden Alle soorten van koorts Inde Toevallen Jlcbl llootdpyn Onverteer barheid lOntslesing Weluilgebreide uitleggingen zyn pot gehecht. T" 8 fr. 75 en 6 fr. de doos ol hel potje. Voor liet verkoop in’tgroot zich te bevragc" den cigenaer professor HOLLOWAY, 244, Strand. Londen. BINKEN DE STAD VEURNE, Op Woensdag 6 November 1867. 8 uren namiddag. 'Ie vergaderen bij het Stadhuis. Door 't aiubl van den deurwaarder DÜYTSCHE. Elk negge het eooit 's jaers. 1/2 tc koop. j er do oorzuek van. He Hol loway’* Pillen zyn lang beroeiud geweest eene rangeerde maeg te genezen en deszelfs gezonde diges tive organen te herstellen, dezelve zyn daerdoor met gerustheid acnbevolen als een oninisbaer genees middel in "He kwalen waerduor het gestel is gede rangeerd of verzwakt geworden. Uittreksel uit 65,000 genesinyen. Gtszzisa vsk dzs Pads «Rome, 21 Juli 1868. De gezondheid van den II. V. is uitmuntend, vooral sedert dat hy, zich v#i' ander geneesmiddel onthoudende,zyne maeltyden doet met he Reralenta Arabica Du Barry, die wonderbare uitslagen op hem verwekt hebben. Z. II. kan niet de voordeelen pryzen welke zy gevoelt van dit uitmuntend meel, waervau hy een schotelvol op iedere inaellyd neemt.» Correspondent van de Gazette du iC N. 52,081, tuynh. de hertog van Plttskow, hol'uiarsehalk, van eene inaegonlstcking. -- n. 63,184, de vrouw van mynli. L. Dury-Jumet, by Charleroi, van verschciue‘(| jaren onverdragelyk lyden in de maeg, de beenen, de lenden, de zenuwen, oogen en het hoofd. -- n. 62,815, mynh. J. J. Noëi, van 20 jaren slechte spysverteeri"l> >|t L nynen in tie zenuwen en de maeg. -- n. 62,476, St.-Romaine des Isles (Saóne-et-Loirc). God zy dank, de Reralenta Arabica, heeft een einde, gesteld aen luyne 18 j'* schrikkclykc maegpynen, nachtèlyke zweetingen en slechte spysvcrteeringen, om my op nieuw den kostbaren schal der gezondheid toe le staen. J. Compare!, l|:'*l.)j(J, ii. 44,816, n. inyah. de aertsdiaken Alx. Stuart, van 3 jaren algryselyke zenuwsmart, van scherp rhumatismus, slapeloosheid en afkeer van het leven. N. 46, de kolonel Watson, van fleurecyn, zenuwkramp en hardnekkige verstopping. -- N. 49,422, mynh. Baldwin, van vi.lkomenc vervalling. lamheid der leden ingi'1' van buitensporigheid der jongheid. 53.860, mej. Gallard, in de groote S.-Michielstraet, 47, te Parys, van longeuverteering, die ongeneesbaer was verklaerd en haer nog slechts maenden te leven gaf. Heden 1866, geniet zy nog altyd eene goede gezondheid. Deze kostelyke geneesmiddel bezuinigt duizendmael zynen pO j andere remeilieii; hel heeft 65,000 genezingen bewerkt daer waer alle andere medecync was mislukt. DU BARRY Keizersstraet, 12, Brussel. 1/4 kil. 2 fr. 9' |,,t fr., I k. 7 fr., 6 k'. 32 fr. 12 kilo 60 fr. franko tegen een postmandaet. Aen dezelfde pryzen, gechokolateerde Recalenta van du Barry. Uitsteekend voedsel voor en avondruael, volmacktelyk voedend, gelykiuakende en versterkende de zenuwen en do vliesschen, zonder ten minste boofdpyn en verliitzingen noch andere hu'1 nissen der chokoladen gowoonlyk in gebruik te veroorzaken. Bestaande uil Herberg en AViiikelplaats, Keuken mi t Oven en Citern, diepen Kelder met Voute; Kool- niagHzijn, Koeislal met Aaljiut van 60 tonnen, Zwijn* stal, Schuur, Knrrekoten oleenpul. Dit alles gemaakt in steen en gedekt met pannen. Jlet eene hoeveelheid van 51 aren 07 centiaren Grond waarop de gebouwen staan, ronduit afgesloten met schoone levende doornhagen. Gestaan en gelegen langs ile kalsijde leidende van Veurne naar de Panne. Alle de voorschreven gebouwen zijn in het jaar 1863 uit den grond nieuw gemaakt. Zich tc bevragen hy Amasuzs COOI.EN-MYI.I.E, her bergier iu het ruciiu' Paradijs, te Adinkerke-Panue. DE WEG VOOR GEZONDHEID EN LANG LEVEN. van een Op Maendag 4.’ November 1867, om 3 ure nanoen, ter herberg bewoond door Jacobus Yeicruyce-Anseel. tc Lej sele (Geldzak), Zal meester DECAE, Notaris te Veurne verblyvcndo, overgaen tot den instel en Toeslag van het nabe- sclireven Goed Eenige Koop. l>ii Huis bestaende uil woonhuis, kamerkeu en Stalleken, gebouwd in plak lusschen posten met steenen eindgevel en de Erve ilaermcdc- gaeiide, groot ontrent een are, eenen dertig centi aren, le Leyselc, langs de kalsyde van Isenberghe naer Leysele. Gebruikt door werklieden. Aeoslag met eersten tnei 1868. Voor alle nadere inlichtingen zi< li te bevragen by genoemden Notatis DECAE Maendag 25 November, en Overslag Jlaendag 9 December 1867, ten 3 ure juist namiddag, te Dixmude, in d’afspaiining de Peerdenposteryvan 1. * Eene Hofstede en H. 6-89-56 C" Erj te Renin- glie, iu 7 knopen. Gebruikt dour Karsl-Louis IPyckaeil, tol Octo ber 1869. 2. " Herberg genoemd A2. Hubert, en II. 0-52-40 C" Erf te Keyem-dorp, die wei kan gvschikt worden voor bierbrouwer) en uitoefenen van koophandel. Bewoond door Eredertk Kei meersch, tot 1 mei 1869, mits do geringe pachtsom van 220 franks winnen voor inslelpeiining op eiken By liet verkiezen van du doelmatigste medecynen voor .ene byzondrre ziekte kan cunigu moeyelyktioid blestnen of er moeten die, gevonden worden welke het beoed zuiveren, regelen cn deszelfs kaliteil verbelü- riiu. Deze Pillen b'-zitten cn oefenen deze drie ho - deuigheden uit in eene byzond>*re graed Zy sti llen de maeg instaet elk gewoon voedsel te verteeren, doen de afzonderende kraehlcu vau de lever vcrineerde- rten, zuiveren hel bloed, verdryven alle ziekelyke doflen, en brengen ip omloop de zuiverste beslanil- deelen om het gi stel le onderhouden en le genezen. Hocvele nienschen lyden niet aen krachteloosheid zonder de oorzaek te weten, waerom zy zwak zyn Iu vele gevallen is du maeg gedc-

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1867 | | pagina 1