BOOMVENDITIE VAN VEURNE II Ij MEN VRAAGT TOEWYZIAG TOEWIJZING, J t Politiek Overzicht. i Merkt van Veurne, MEN VRAAGT EEN BEKWAMEN SMIDSG AST. Leerling-Boekbindei*. algemeene Tijdingen, Marktprijzen week. het meestendeel derzelve voor de liberalen stemmen, zoo moeten zij van de lijst, zij hebben het recht niet van te stemmen. En zoo verstaan de klerikalen de zin snede: alle Belgen zijn gelijk vóór de Wet!.- L 6 November. 21 25 8 50 3 09 0 00 a 32 50 21 75 17 25 a a a a a a 2 70 2 50 ZEEK MERKWEERDIGE TE VYNCHEM. 0 00 2 60 32 66 I oo oo 20 32 31 72 a 00 00 a I I OO a 10 00 a 2 26 2 00 a 82 45 85 20 41 36 a 00 00 a 30 87 a 2B tn u 22 40 27 66 eren, Steen en in onderstaen- Worden. 475 Zakken Tarwe waren ter Markt, Tarwe van 40-00 tol Oude tarwe 840 Huid Ontste- curvy. FRANCIS CAMB1EK, Koopman en Herbergier te llulscamp, Dat is wat vies niet waar. En om hun politiek doelwit een ander schijn te geven, zeggen zij dat er middelen moeten gezocht worden om de toenemende slijting van korten drank in Belgie te be letten; dal de dronkenschap toeneemt, enz. enz, en dat er in moet voorzien worden. Dat zijn zeer schoone maar ongelukkelijk holklinkende woorden; want met de lasten op de sterke dranken te verhoogen, zal er de slijting van verminderenIn geener deelen, de vervalsching derzelve zal wat meerder worden en er zal in de plaats nog wat slechter en ongezonder drank ver kocht worden. Maar daar is het peerd niet gebonden. De klerikalen onder een schijn van be zorgdheid voor het volk, verbergen enke lijk politieke inzichten. Het grootste deel der herbergiers welke kiezers zijn, zijn liberalen, en daar is het al. Indien de herbergiers allen maar kleri kale kiezers waren, dan zou er van niets gesproken worden. M.r Coomans, volksvertegenwoordiger van Turnhout, is nog een grooler klucht speler. Die verklaart dal men het kiezers- recht zou moeten uilbreiden, en van een anderen kant zou hij ook de rechten op het slijten van sterke dranken willen ver meerdert zien, en terzelfder tijde de her bergiers van de kiezerslijsten afgeschrabt. Overigens hoe veel herbergiers zijn er niet die eene andere néering, een ander ambacht uitoefenen. De heer Frère, mi nister van finantien, in de zitting van den 51 October, haalde een gemeente der om streken van Brussel aan waar er 27 her bergiers zijn: 23 derzelve oefenen een anderen stiel uit. Hetgeen waar is voor het gemeente aan gehaald door den heer Frère, is waar overal. Hoeveel herbergiers zijn er in de gemeen ten van ons arrondissement die uilsluite- lijk den stiel van herbergier uitoefenen? Bijna geen. En hier in Veurne zelf, het meestendeel der herbergiers zijn hier bij ’t zij beenhouwer, landbouwer, timmer man, loodgieter, enz. enz. cn betalen uil dien hoofde hun grootste aandeel in de belastingen. De uitvallen der klerikalen legen de her bergiers zijn dus maar uil een politiek oogwit gedaan. Indien zijn hel grootste deel der herbergiers langs hunnen kant den anderen kant i hadden, dan zouden zij zeer billijk vindeu Per hektoliter. 27 00 19 00 16 00 7 00 a 10 50 17 25 a 18 75 20 50 a 21 50 6 50 1 90 0 00 a 43 00 a 49 00 00 00 a 00 00 00 00 a 00 00 a 27 50 a 00 00 17 25 a 18 00 00 00 a 00 00 32 00 a 41 23 30 50 a 00 00 36 00 a 40 50 30 00 a 00 00 29 25 a 00 00 11 00 a 12 00 Ellingen. en llandelzaken. in eene zitting, Gemeente Slype, by de Ratteval. Gemeente Mannckensvere. Stad Veurne, Ooslerpoort. Gemeente Roitshouckc. Gemeente Wulpen. Stad Nieuport. het kostclyk j‘'B> inaegontste- i u’t na het eten rug, alle ont- fte'd, loospyponl- rhuiualismus, ^“’Iheid, grippe, ■SlI>iddel voor de De Oflicieele Gazette van Florencie be helst eene nota, uil welke er blijkt, dat de terugroeping der ilaliaansche troepen be volen is geworden, niet volgens eene welk- danige belofte, door het iransch gouver nement gedaan, maar op de eenvoudige verklaring van den franschen Moniteur, dat de Franschen zich uit de Pauselijke Staten zullen verwijderen, van zoodra die van dc opstandsbenden zullen verlost zijn. Hel ollicièel blad voegt er bij, dat wan neer de fransche tusSchenkomst zal heb ben opgeiiouden, hel aan hel italiaansch gouvernement mogelijk zal zijn om te on derhandelen nopens eene bepaalde rege ling van het roomsch vraagstuk, die de strevingen van Italië en de belangen van den godsdienst verzoenen zou. In afwach ting tracht hel Italië te redden uil de krisis, waarin hel verkeert, en hel zal zijne han delwijze aan de beoordeeling van hel itali aansch Parlement onderwerpen. Volgens het zeggen van de Nazione, heeft hel italiaansch ministerie aan zijne diplomatische agenten bij den vreemde eene tweede nota gestuurd nopens de laatste gebeurtenissen. Hel verklaart er waarschijnlijk in, dat het zijne troepen uit de Pauselijké Staten teruglrckl, om de re den in het artikel der Officiëele Gazette aan gehaald. De Franschen hebben aan de ilaliaan sche overheden de krijgsgevangenen over handigd, te Tivoli gemaakt. Ten zelfden tijde heeft een kolonel van den staf van het italiaansche leger eene bijeenkomst gehad met generaal de Failly, om te ver krijgen, dat de pauselijkc onderdanen, die zich den opstand hebben toegenegen ge toond, en vooral die, welke deel genomen hebben aan de volksstemmingen ten voor- deele van Italië, niet zouden verontrust worden. De fransche generaal heeft be loofd ten dien einde al zijnen invloed te gebruiken. Men kent nog geene andere bijzonder heden over het gevecht van Tivoli; doch daar bet besluit van Garibaldi, om zich achter de italiaansche lijnen te trekken, van alle kanten bevestigd wordt, zoo is bet meer dan waarschijnlijk,dat hij den vijan- d el ij ken aanval hóeft onderstaan, wanneer hij zijne terugtrekkende beweging begon nen bad. Tivoli ligt immers achter Monte- Rolondo, en uit de berichten te Parijs af- gekondigd, zelfs door de dagbladen het meestaan het pausdom gunstig, blijkt dat het gevecht zeer ongeregeld is geleverd geworden. De pauselijken, onverwachts op eene troep garibaldisten gehotst, zon Per hektoliter. op Donderdag 14 November 1867, juist om 2 ure na middag ter afspanning de Zwaan, te Pervyse, zal M.’ AIMÉ BE BRAUWERE, Notaris te Pervyse, overgaan in eene zitting lol de openbare verknoping van Gemeente Lampcrnissc. Gemeente Veurne, secties’IlceruillemscappeUe. Gemeente Roitshouckc. Per 100 kil. Per hektoliter. Veurne, S> November. De kamer is voortdurend aan het beraad slagen op het budjet van ’s rijksmiddelen. De klerikalen hebben deze gelegenheid waargenomen om op nieuw eens duchtig op de kap der herbergiers te zitten. Van den eenen kant zouden zij de rech ten op het slijten van sterke dranken willen verhoogd zien, en van oen •auuwvu „auuv.., u..u .„j zouden zij de herbergiers van de lijst der dal deze het kiesrecht bezitten. Maar kiezers willen schrabben. Zij zouden willen dat deze neeringdoeners nog meer rechten zouden betalen en dat zij lei’ zelfder tijde van hunne burgerrechten zouden beroofd zijn. !i Per 100 kil. den onmiddellijk handgemeen zijn gewor den en beide partijen zouden maar lang zamerhand versterkingen van het gros hunner strijdkrachten bekomen hebben. Garibaldi zelf zou maar ter hulp der zijnen hebben kunnen komen, wanneer liet ge vecht reeds sinds lang was aangegaan. Dit zou hel aanzienlijk cijfer der gesneuvelden, gekwetsten en krijgsgevangenen verklaren, die hij op hel slagveld gelaten heeft. De aanhouding van Garibaldi en zijne twee zonen, door dc ilaliaansche troepen en hunne opsluiting in een fort in de om streken van Spezzia, worden bevestigd. Men weet nog niet welk uitwerksel de gebeurtenissen van dezer dagen in Italië hebben doen ontslaan. Te Parijs denkt men, dat zij een einde zullen stellen aan de internationale moeielijkheden tusschen de hoven van Parijs en Florencie. Wat de conference betreft, de gelijktijdige aan komst tier heeren tie Lannoy en Bencdetli te Berlijn duidt aan, dat de onderhande- lingen voor bare vereeniging gaan begin nen. Italië zou besloten hebben alle moge lijke middelen aan te wenden, om die ver eeniging tot stand te brengen, in de hoop dat de liberale mogendheden van Europa en zelfs Frankrijk zullen toestemmen in eene overeenkomst, die aan Pius IX het geestelijk gezag van het pausdom zou laten, met de waarborgen, voor de vrije uitoefe ning van dit gezag noodig. Men meldt uit Constanlinopel, dat de Porie zich bereidt om op de laatste nota der vier mogendheden te antwoorden, door hunne vertegenwoordigers te be richten, dat, volgens de laatste verslagen van den grootvizier, de bijeenroeping der onpartijdige afgevaardigden van de distric ten goed vooruit gaat, dat de krijgsver richtingen herbeginnen, dat er krijgsho- ven zijn aangesleld om de vreemde inruk- kers te beoordeelen en burgerlijke recht bankenvoor de inlandscheopstandelingen. Per hektoliter. lilad voor Annoncen, Landbouwnieutvs, politieke en Een Nummer, en een Supplement op half blad, per N.' I486. ZATEKDAG 9 NOVEMBER 4867. 41.e JA AU. I> 2 nov. 17 75 Voor sla<i worden 2 nov. «5 50 45 00 a 4 nor. a 4 nor. a 00 |2ö 122 001 120 00 u fr. a c. 2 nor. 0 00 31 ocl- I’ T a a a Zaoi- en Idem roude Holer per 1/2 k. Eijeren per 25 8 00 2 90 0 00 38 60 00 00 1)0 00 Tarwe fr. Kogge Boek wait Haver Geerst Boonen Aanlap. 100 k. Boter per k. Eijeren per 26 Roode tarwe Kogge Haver 41 00 lot 47 50 00 00 tol 00 00 88 00 lol 00 00 22 50 lot 20 50 15 00 lot 18 00 28 00 tal 29 00 28 00 tol 29.00 a •t 48-00 00-00 33-00 26-50 17-50 00-00 00-00 1- 90 2- 09 2-00 2-50 9-00 2 75 0 00 a a a Zich to bevragen bij I*. BOUCNEAU, Duinkerk- slraat, te Veurne. Oude, 100 kil- Kogge, 100 kil. Boekweit, Haver, tut) k- Geerst, blad Ooitstraat van hel ryk. 9 50 .t 2 33 a I 2 20 a 82 45 a i 85 20 31 net. pr het lichaetn en i ,rgd dezelve aen J- Mcnschen lyden I# kwalen wanneer van de Holloway him eigene gene- 1 van het uitleggen len werken groo ved zuiveren, des- e deelen vernieu- cn. r- Prij» van I en tcnlaetsle ge dreven, twecinacl 'l« nieren, waerin in alle gevallen fttaer aenhouding ken. trbrandin beet l°et, wintervoeten, ‘rhte). kanker, gc- fistulas, jicht, •‘einoroides, rlnt- <-'epels, zeerc keel, CJezwellen, ulcers, v ELKE DOOS OF 15 Zakken Kogge 9 9 Kunnen genezen -1 daegs de hals tieko in te wryven’ Jgenblykkelyk ver- Influenza, Koude nag mei gerustheid i inderdaed hel is 1 gebleven. •g voor Ringworm, ingewortelde huid tslacht onderhevig en zekerder gene- van Holloway’sSalf, oetndo Pillen welke -- en hel bloed zoo P» al uil hel gestel tene voortdurende -leb«w eD z«ob. V.iu 00-00 lol vai> 29-00 lot van 24-00 tol van 16-00 lot van 32-00 lot van 30-00 tol Laat weten dal er op Vrijdag den 8 November aanstaande, eene schipslading GROOIE KOLEN zal toekomen voor zijne rekening, welke hij zal afleveren aan 5 franks per zak uil het schip genomen. Door de goedheid zijner Kolen cn de matigheid in den prijs, hoopl hij de gunst van het geëerd publijk te genieten. EEN Zich aan te bieden bij A. VERBEQUE, Boek binder, groote Merkt, N.’ 3. Sucrioen Haver Boom-n Erweten Boter, per stuk Eijeren per 26 Er waren 4725 konijnen, per kop Kiekens per koppel Aardappels per 100 kilog. 26 00 a 27 00 26 00 a 28 00 28 50 a 24 50 26 00 a 27 00 0 00 a 00 00 0 00 a RRÜGGE 16 oct. 2 35 a 0 80 a 39 50 a 43 00 I 42 00 n 28 00 a 26 00 a 22 75 a 25 50 a 0 00 a 30 66 00 00 20 00 a 21 82 7 66 a II 00 8 00 8 50 I 45 3 00 00 00 a 00 00 43 25 a 49 00 00 a 00 00 00 a 00 00 a 26 50 a 00 00 a 00 00 a 38 50 a 00 00 a 00 00 a 00 00 00 a 29 00 a 00 00 a 2 35 a 0 00 a •frlyke eu geheim* Sven als zachte ge- '-uchtiicli vertoont ,r<ll genomen alvo- Jc uortaek van de >iaeg getocht wor- Jor Holloway’s be- Iruklc insluetic on I van tie maeg en l''Kgcn. De meeste "Kg door de te za- de Pillen genexen Inwendige 00 Of) 00 0° 00 00 40 00 00 -) oo 00 00 oo 00 Oü 00 2 55 o 0° 8 00 I 8 25 1 30 2 54 00 00 I REVALENTA ARABICA. In bet belang van hat menschdoin geven wij nog een klein uittreksel uit do 65,000 genezingen, tonder inedccijnen, verwekt door de Kevalenta Arabica, smakelijke pap voor ontbijt, die, mits cenige stuivers per dag, vijftig malen tijnen prijs in andere hulpmiddelen uitspaart. N. 53.918: de heer Lieutard, vnn Aix, van eenen stikkenden hoest, gebrek aan rust en eetlust, mang- trekkingen cn verstoptheid; en cone jonge dame, van eenen stikkende hoest, pijn in den opperbuik en bloedverlies. N. 53,800, inej. Gallard, rue du Grand-Slichel, te Parijs, van eene longtering, onge neesbaar verklaard en veroordeeld om nog slechts weinige maanden te leven. Heden, 1866, geniet /ij nog eene volmaakte getondheid; levendig bewijs dat de longtering door de Kecalenta Aiabica genezen wordt. N. 53,982, do lieer Aug. liccque, van wa terzucht <ni leverziekte. N. 4-4,0111, mov. Wood house, van hardnekkige verstopping, braaklusl en brakingen in zwangerschap. N 46, 210, de heer doctor Martin, tijiie dochter van eene inangontste- king, die haar 15 a 16 malen per dag deed braken, gedurende8 jaren, en al de ongemakken er uil voort spruitende. GENEZING VAN DEN PAIS. Rome, 21 juli 1866 Do getondheid van den Heiligen Vader is uitmun tend, vooral sedert dat, tii'h onthoudende van al an der hulpmiddel, hij tijiie eetmalen doel met de Riva- itSTz Aussie* DU B*«*V, die ttilke wonderbare uit werkselen op hem gemaakt heeft. Zijne Heiligheid kan niet genoeg de voordeclen prijten, door dit uit muntend meel hem verschaft, waarvan h ij bij ieder eet maal eene las neemt. Briefwisselaarder (>aiet. du Midi. B. DU BARRV en komp., 12, rue do l’Eiupereur, tri Brussel, 76, RegenIstreel, te Londen, en Place Ven dome, 26, te Parijs. 1/4 kil. 2 fr. 25; 1/2 kil. 4 fr.; 1 kil. 7 fr.; 6 kil. 32 fr., 12 kil. (franco) 60 fr. AAN DENZELFDEN PRIJS: DE CI10C0LADE-HEVALENTA DU BARRY, Smakelijke spijs voor ontbijt en avondmaal, teer voedtaam, de spieren en het vleesch verkloekende cn versterkende, tonder hoofdpijn of verhitting of eenig ander ongemak der gewone chocoladen, die in ge bruik tijn, op te leveren. In dooten van 12 vnn tassen, fr. 2-25; 24 lassen fr. 4; 48 tassen, fr. 7; 288 tassen fr. 32; 576, fr. 60. Te koop bij E. Duclos, apotheker, en 11. Dobbe- aere, id., beide Ooststraal, te Veurne. Men abonneert zich op het bureel van het Pt.’ 6, te Veurne, en op al de postkantooren Insertion, 15centimen den drukregel Een afzonderlijk nummer 10 c.’, liet supplement 10 c.’ Alle afiiehen, bij de uitgevers van dit blad gedrukt, ttsMAAt onvergeld in hetzelve geplaatst. Brieven en geld vrachtvrij toe te zenden. Dinsdag 19 November 1867, 2 ure namiddag in de afspanning de Pelikaen, groolc Merkt te Nieu- port, van: Koopeu 1,2. 3 en 4. H 4,25,55 C" Gras cn landen, wyk A n." 489, 441, 448,449, 450,474 475 en wyk B n.” 848, 849 en 851. Gebruikt door Feans Louw, tol bacfmis 1868, aan fr. 445, by jare. Koop 5. II 0,44,22 C“ Zaeiland, gemeene met dc erfgenamen Coppielers in verscheide partyen tus- seben het Vladsloo vaerdeken en de slraetweg. Gebruikt door Karei Mus, tot bacfmis 1868, aen fr. 30, by jare. Koop 6. II 0,41,60 C’ Maeigras, over de helfd ge meene niet dc Godshuizen Nieuport van hel perceel wyk Cu’410, van noorden langst den steenweg op Boitshoucke. Koop 7. II 1,64,03 C’ Weide, voor de helft ge meene met du Godshuizen Nieuport der party wyk C n' 438, van zuiden langst voornoeinde steenweg. KoopQ. H 0,78,02 C" Maeigras, wyk A n'227 van zuiden langst gezegden steenweg. Koopcn 6, 7 en 8 zyn verpacht aen Augustin Fan Den Hussche, tot bacfmis 1876, mils fr. 440, by jare. Koop 9. 11 1,63,50 C" Weide, wyk C n’ 80. Gebruikt tol 11 november 1868 door Lodewyk ])e Potter, aen fr. 160, by jaru. Koop 10. II 2,73,10 C“ Zaeiland, wyk C n.' 395. Gebruikt door Pieter Desaever tot bacfmis 1873 aen fr. 300, by jare. Koopen 11, 12, 18, 14 en 15. Vyf Woonhuizen met Erve, dies twee ter ooslzyde der Ypcrstract, tweo ter westzyde der Valkcslract cn een tor ooslzyde dor Valkestraet. Koop 16. Rente ter hoofdsom van fr. 1269,84 ge vende intrest aen fr. 48,98 c* by jare, ten laste der erfgenamen Andries Van Houtle te Slype. Do cigendoinsbewyzen en vcrkoopvoorwacrdcn be rusten ten kantore van den Notaris Dtsist DEBRAU- WERE te Veurne; ook alle inlichtingen te bekomen by den Nolari* DE BÜSSCHERE te Brugge. 28 00 a «2 50 19 25 a 21 25 16 75 a 8 50 a 11 25 17 50 a 18 75 19 00 u 6 50 a 2 18 a 0 00 a 1 '‘y, zich van al tan niet genoeg •aelje Ju midi. 'an verscheidene Pysverteering en myne 18 jaren ‘‘"parut, pastoor. - Pi. 46,218, 'eden ingevolge Crklaerd in 1855 '^l zynen prysin u fr. 1/2 k. 4 ‘"Isei voor onlbyt andere hinder- en /.ooi1’ 7 75 8 0Ü a 1 17 a 2 36 a ■■■I— «t-fwnir—i «- Veurna, tlrukk. van wed. Ryckeboer Witte tarwe, Roodu Tarwe Mastelüin Ro8B° Haver Boter per kilo Eijeren de 26 KORTRTK, 28 oct. Witte Tarwe fr. 30 66 00 00 19 00 10 66 a 12 OU Wittcaard. 100k 7 75 a 8 00 a 1 17 a u 2 27 a I’eerdb. p. 1/2 b 00 00 a M.,,rR0LLY, notaris te Wulveringhem residerende, zal op Dynsdag 10 December 1867, om 1 uru precies namiddag, ter hofstede bewoond door sieur Louis Moeneclaeij en aeupaleude landen te Vinchem, langs dc kalsyde leidende van het Gouden Hoofd naer Houtheiu, houden koopdag van 85 koopen Boomen, bestaende naineiitlyk in vele zware roode olmen, hollanders, klemmers, eiken, iepen, popeiieren, wil gen, abeelen, appelaers en keerseboomen, dienstig voor alle werken; waer onder zich bevinden herlge- binden voor groote gebouwen cn welke meest allen van 1 m. 60 tot 2 in. 50 onttrek hebben. Men zal vergaderen in den boomgaerd der hofstede van sieur Moeneclaey. Door de aenpalenheid aen de kaliyde is het ver voer der buoinen allergemakkelykst. Op langen tyd van betaling, tuit* stellende borg, ten genoegen en kantore van voornoemden Notaris Kout. Koop 1. Een allerbeste Vetweide, groot volgens titel II. 3-08-70, gelegen noordoost langst de oude Zeedykstraat, wijk B, N.r 268. Koop 2. Maaigras, groot II. 1-75-80, wijk A, N.' 242, gelegen van zuiden op zeer kleinen afstand van den steenweg van Veuruc op Pervyse. Koop 3. Zaailand, groot H. 0-79-60, gelegen van westen langst den Proosdijkvaart, sectie A, N.' 159*u. Uiu aanstonds in gebruik te treden. LEÜVEN, 28 ocl. Nieuwe tarwe fr. 40 09 u 00 a 80 10 a 25 81 a 22 i I 27 66 A Aardap. 100 kil. 9 50 Bot r, de kilo k 2'J Lijeren, de 26 Koolzaadolie Lyntaadolie POPERINGHE 25 oct. 31 37 a 18 50 a II 00 a 10 00 a 120 00 Tarwe fr. Rugge Haver Aardappelen Hoppe 50 kilo IPEH, 26 ocl. Tarwe fr. Kogge Haver Erwten Boonen Aard. p. 100 boter per kilo HONDSCHOOTE Frank. 25 oct. Per 1 1/2 heel. Nieuwe tarwe Zaai tarwe, 2J’ kwalil. Rogge Sucrioen Haver Bonnen Witte id. Erweten. l.yntaed Camelinc Koolzaad Aerdap. 4 las Boter in blok Per 145 liters. Tarwe Nieuwe tarwe van Rogge Sucrioen van Haver liouneti Erweten DOORNIK, 26 oct. 28 50 30 0Ü a 82 50 24 50 a 27 50 20 00 a 23 00 8 50 a 11 75 2 40 u 2 40 a 29 50 a 80 00 a 34 00 25 00 a 27 50 20 25 n 22 00 8 50 a II 50 0 00 a 2 20£a trs fr. 1-50 of pot. !OeBe men zich by ?ri”‘<l LONDON. 50 »legd. 29 OO *er le Veurne. 28 O' 01)00 ----- 27 0 0 oi> inschrijving, BETAALBAAR VOOROP 6 frank* ’sjaar*. 8 fr. 25, 6 maanden. 1 fr. 75. 3 maanden. 7 franks ’sjaars. Voor buiten, vrachtvrij: 3 fr. 75 6 maanden. 2 fr.25 3 maanden. Voor Frankrijk 16 fr. 50 ’s jaars. 1 j L n

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1867 | | pagina 1