I' BOOMEN TE WULVERINGHEM. B O O 91 E Y TOEWYZ1NG in eene zitting. WOONHUIS MET ERF, TE HOUTHEM. ^EMmFrrLEYSESr van 70 koopen BOOMVENDITIE TE VYNCHEM. 11 O F S T E1) E B O O JI E BEKENDMAKINGEN. Merkt van Veurne, 6 November. SCHOONE BOOMEX. EN ZAEILANDEN, gelegen te Wulveringhem. B O OM EX, J 3? I KOOPDAG van 475 Zakken Tarwe waren ter Markt, Men meldt uit Parijs, 6 november: CEtendard deelt de volgende bijzonder heden mede over helgevecht van Montana of Tivoli. Vijl' duizend mannen fransche en pause lijke troepen, onder bevel der generaals Polhès en Kanzier, ontmoeteden de gari- baldislen ten gelallc van omtrent 10,000, die Montana versterkten. Na vier uren ge vecht, hebben die laalsten het slagveld verlaten, verliezende 500 dooden of ge kwetsten, 1600 krijgsgevangsnen en 6000 geweren. De Franschen en de pauselijkcn hadden enkel 150 mannen buiten gevecht. De fransche Monileur, avonduitgaaf, spreekt bij het melden der overwinning van Montana enkel van de pauselijke troe pen en prijst zeer hunnen heldenmoed. moesten in ’t vuur gaan, zooals wij reeds gemeld hebben. Zonder dat wij het kunnen bevestigen, schijnt het ons waarschijnlijk, dat de fran sche vlag niet vreemd is gebleven aan de zegepraal van Monte-Kotondo. De belang rijkheid der overwinning, vergeleken aan het klein getal der pauselijkcn, doet dit na tuurlijk onderstellen; daarenboven schijnt het aanzienlijk getal der dooden en ge wonden enkel hel werk der geweren Chas- sepot te kunnen zijn, waarmede alleen onze troepen gewapend waren. Ht<Srrgev<*l. In den Elendard treffen wij de volgende bijzonderheden aan De aanval van Monte-Kotondo heeft een dag vroeger plaats gehad, dan men dacht. Ziel hier in welke omstandigheden: ’t Is wel maandag dal de fransche troe pen, vercenigd met de pauzelijken, die po sitie moesten gaan nemen. Van den avond te voren, dal is zondag, waren zij ook op weg gegaan en een korps pauselijkcn had zich te Tivoli gesteld, om daags nadien Monte-Kotondo langs achter (e nemen. Hel werd ondersteund door eenige com- pagnien van het 59’ linie. Echter zond Garibaldi, ’t zij dat hij iets besefte van den ontworpen aanval of dat die beweging in zijne plannen lag, een korps rood hemden om zich meester te maken van Tivoli, waar hij dacht dat geene troepen lagen. De aanvallers botsten op de pauselijkcn, die hen warm ontvingen en achteruit dre ven. Op zijne beurt zond Garibaldi ver sterkingen. Het was 4 uur. Om 5 uur was de algemeene actie aangevangen. Al de pauselijke korpsen, die op Monte- Kotondo samenkwamen, in vooruitzicht des aanvals van den volgenden dag, wer den vooruitgeworpen. Van alle zijden aan gevallen werd Monte-Kotondo het tooneel eens hardnekkigen strijds, die, na eenige uren, eindigde met de vernieling der vrij willigers. De moorderij was afgrijselijk. Drie honderd wagens van den spoorweg werden gevraagd,op de italiaansche grens, dezelve waren nauwelijks toereikend om al de gewonden te bevallen. Hebben de fransche troepen deel geno men aan het gevecht? Dit weet nog nie mand. Zeker is hol, dal zij daags nadien ITALIË. Wij ontleeuen aan den correspondent der Pressc, de volgende inlichtingen over de ernstige manifestatie, welke te Turijn heeft plaats gehad Dc dagbladen van Turijn hebben ge poogd de ernsligheid der manifestatie, welke den 50 October in die stad plaats had, te verminderen. Zij zeggen niet, dat de wapenschilden van den koning op vele plaatsen verbrijzeld werden, dat men ge roepen heeft: Weg met den koning! dood aan den koning! Nogtans is dat van elkeen gekend. De Gazeta di Torrino bekent dat er een verschrikkelijke charivari onder de vensters van den algemeenen franschen konsul heeft plaats gehad. Dit blad zou er hebben kunnen bijvoegen, dat de vensters van zijn huis door het werpen met steenen verbrij zeld werden. Men heeft zich rondom het standbeeld van Pietro Mecca vereenigd, welke hier beschouwd wordt als de bevrij der van Turijn, welke stad in 1711 door de Franschen belegerd werd, en die hel zinne beeld is geworden van den weerstand legen den vreemden inval, en men hoorde alle soorten van kreten. Die van leve de repu bliek! werd door elkeen geuit, cn hij vond weêrklank. Volgens mijne weet, werd het roode vaandel in hel openbaar geheschen; hetzelve was met de phrygiaanschc muts versierd. Het standbeeld van koning Karel-AI- brecht was een oogenblik op het punt ver nield te worden. De nationale garde was eerder geneigd zich met de manifestatie te vereenigen dan dezelve te onderdruk ken. Men zegt, dal de troepen zeer zwak werkten en met tegenzin handelden. Dit alles is zeer gewichtig, in Sicilië is men insgelijks zeer ongerust. Indien er te Turijn eene revolulieuitbersitc, zou Sicilië er stellig gebruik van maken om zijne zelfwetgeving te proclameeren. Men meldt uit Florencio, 6 november, dal op aanvraag van Garibaldi, de gezant der Vereenigde Stalen van Amerika eene bijeenkomst met hem te Varignano heeft gehad. De Franschen hebben aan hel italiaansch gouvernement de krijgsgevangenen over geleverd, ten getalle van 1100, door de pauselijkcn in het gevecht van Montana gemaakt. Men gelooft dat de krijgsgevangen, in de voorgaande gevechten gemaakt, insgelijks zullen overgeleverd worden. BURGERSTAND DER STAD VEURNE. GEBOORTEN. B E B I G T. Openbare Verkooping VERKOOPING cener goed bekalantc herberg met erve, tejSleenkerke-dorpplaats. Gemeente Slype, by de Ratteval. Aklgemeene Tyclingen. ZEER MERKWEERDIGE Gemeente Mannekensvere. Stad Veurne, Oosterpoort. Gemeente Roitshoucke. Gemeente Wulpen. Stad Nieuport. KOOPDAG te Alveringhem-Forthem. °p lijd van betaling, mits borgstelling, ten kan- van den voornoemden notaris. TE HOUTHEM, bij l Dorentje, Hhcgaardsdrjkstraet. tns- 5 •ns konditicn tore* 340 9 a 1 ure hofstede bewoond door Karel Benecker, gends, heeft een vertrokken, een op de spoorbaan gewaagd had De spaander» ann Op 6 maanden lijd 'er voldoening van i 48-00 00-00 83-00 26-50 17-50 00-00 00-00 4IUIILI HKCli DESECK, Notaris te Beersl. Tarwe van 40-00 tol Oude tarwe vat? 00-00 tot 18 Lakkeu Rogge va» 29-00 tot Sucrioen van 24-00 lol Haver van 16 00 tot Boonen van 32-00 tol Erwelen van 30-00 tot Zal M.' BEERNAERT, notaris te Alveringhem, koop- i van 56 knopen I -••lieu, cHoneii, klimmers, hollanders en wilgen 'ronken, onder dete boomen bevinden er van I meter 85 lot 2 meters 25 centimeters. Te beginnen in den boomgaard. den gebruiker. I van betaling, mits borg stellende den werkenden Notaris. aen de kalsyde is den ver- on 15 dagen. IK O O 1“ A. <- van BRANDHOUT EN BOUWMATERIALEN, Te llouthem, ter hofstede van sieur Franciscus F anveurne. HOLLOWAY PILLEN. Uitstekend, krachtgevend ge' neestniddel. Do hulpmiddelen der heelkunde en der scheikunde werden langen tijd en vruchteloos be proefd, tonder een middel te kunnen vinden, dat staal was om de ongesteldheid van de maag en de tenuwen te kunnen geneten, tol dat professor Hollo way zijne bloedtuiverende en tonische Pillen ha<* uitgevonden. Zij lijn de onsebadelijkste en best gene- zeilde middelen voor do slechte spijsvertering, de hartkloppingen, de winden, do werkeloosheid van den lever, de stekende pijnen, de zenuw- neerslagtigheid en verzwakking van lichaam. De Holloway Pillen tegevieren ongesteldheden van hel lichaam, tij onderhouden versterken hel gestel toodanig, dat de tiekte ophoud' en den tieke erlangt tonder hem weinig of in 't 8C' heel niet lo schokken; het groote doel en u van do heelkunde is voorteker, de in wanorde ge' braglo werkingen te regelen tonder hel lichaamge»'® letsel aan te doen door de geneesmiddelendie u’*’ komst is voortreffelijk bereikt door de Holloway PiH®” Dinsdag 19 November 1867, 2 ure namiddag in «e afspanning de Pelikaen, groote Merkt te Nieu- M."'ROLLY, Notaris te Wulveringhem residerende, zal op Zaterdag 21 December 1867, om twee uren na middag, binnen de gemeente Leysule, ter hofstede nu bewoond door sieur Franciscus Pil, langs de kalsyde laidende van Isenberghc naer Loysele-dorpplaets, openbaer verknopen 70 koopen schoonc boomen, bestaende uit hollanders, olmen, klemmers, abeelen en eiken, waeronder er zich bevinden van l m. 60 c' tol 2 m. 25 c. Door de aenpalenheid voer teer gemakkelyk. Opgewoonen tyd van betaling, mits stellende borg, Op 5 november is tc Brussel aan de gevolgen cencr kortstondige tiekte en in venen weinig gevorderden ouderdom overleden, de heer L. Meynne-Van du Vyver, schepen van Nieuport. Maendag 9 December 1867, om 2 uren namiddag, te Wulveringhem, op de hofsteden gebruikt door sieur Polydore Ferfaillie en sieur Charles Flahou, langs dc groote kalsyde leidende van Veurne naer Ypercn,zal meester HOLLY, notaris tc Wulveringhem verblyvende, houden koopdag van olmen, hollanders, abeelen en eiken, wacr onder zich verscheide abeelen en eiken bevinden van 1 m. 20 c' tot 2 m. 40 c' om trek; al les dienstig voor timmerlieden, wagenmakers, kuipers en voor brandhout. Op gewoone voorwaerden cn stellende borg, ten genoegen I Notaris Rout. den 29. Edtuondus Madou, loon van l’ietcr en on Marie Vandamtue, Oude-Beestenmerkt. den 5 november. Theophile Tyleca, zoon van Pieter en van Amelie Rooryck, Handboogslraat. STERFGEVALLEN. dun 7. Lia Spilliacrt, 6 maanden den 7. Maria llettderyck, 18 dagen. Vrydag 1 november, tusschen 5 en 6 uur mor trein, uit Brussel naar Antwerpen schaapherder verpletterd, die tich J om een verdoold schaap up te zoeken, 't welk insgelyks is verpletterd geweest. Zondag voormiddag heeft er te Hoboken (Ant werpen), op het buitengoed van den heer de Decker- Cassier, eene poging tot diefstal met braak plaats ge had. De|deuren van het woonhuis waren verbrijzeld, de venstergordijnen afgerukt en meest al dc kassen opengebroken. In eene dor kamers vond men ver scheidene pakken gestolen goed, gereed om weg te dragen, en in de slaapkamer vond men den dief, gansch ontkleed onder hel bed liggen. Op dc nacht tafel stonden twee ledige flesschen, alsook een volle flesch wijn, en daarneven l»g een stuk roggenbrood met krenten. Du dief had xich waarschijnlijk ccn stuk in dun kraag gedronken cn zich toen tu bed ge legd; toen hij gerucht hoorde, was hij verschrikt onder hel bed gekropen, waar hij ontdekt en van onder uit werd gehaald. Het isde genaamde Delobel, geboortig van iper, kaporaal van het 10.* linia- regement, van hetwelk hij sedert ceiiigcn tijd gede serteerd was. De kerel lal tich voor dc rechtbank te verantwoorden hebben. Hel belgisch gouvernement heeft aan de mili taire overheid de drapcaux doen loekomen, welke aan de krijgshospitalen moeten worden uitgestoken, in geval van oorlog, volgens dc voorschriften der conventie aangenomen door de mogendheden. Men weet dal deze drapcaux, die zoodanig moeten geplaatst worden, dat xij van ver door den vijand zichtbaar zijn, aan dexu gestichten eene verzekering geven, welke de wetten der mcnschelijkhcid vercischen. Men schrijft uil Luik, 3 november: Woensdag avond hoeft men in dc grot van Caasterl een treurige ontdekking gedaan. Du gebroeders Calloné doorlie pen du grol, toen tij eensklaps bij den schijn hunner fakkels, tegen een der wanden een lijk sagen liggen, 't Was dat van oenen grijsaard, xcer ninger cn gansch versteend. Naast het lijk stond een ledig solferslek- duosje en rondom lagen half verbrande strkjes. Do plaats waar metulete ontdekking heeft gedaan, is op minstens een uur afstand van den dichsten uit gang der grot. Het slachtoffer, dal waarschijnlijk in dc grol ver loren gcloopen en van honger gestorven was, is her kend voor dal van Micbirl Dacncn, oud 74 jaren, landbouwer te Biesland, dien men sedert 29 juli 1865 uit het oog had verloren. Ten zelven dag Donderdag 12 December 1867, om 2 uren namiddag, voorafgaendelyk aen de hier von ngemelde verkooping, zal de notaris ROLLY, houden koopdag, ten huize van gezegden sieur Karei Thery, van stoelen, tafels, kassen, yzcren potten, moors en pannen, tellooren, plats, drinkkoininen en deel yzerwerk. bakhallaem, houwen, spaden, rakels, veel blokken, fasseel, houtboiidels, gezaegd en ortge- zaegd hout, vier zakken aerdappelen en veel andere voorwerpen tu lang om be melden. van een Donderdag 12 December 1867, om 3 ure namiddag, ter herberg van sicur Degomme, tc lioulliem-dorp- plaets, zal meester HOLLY, notaris tc Wulveringhem resideerende, openbaer, in eene zitting, verknopen hel volgende goed GEMEENTE HOUTHEM. Eenige koop. Een nieuw Huis, gebouwd in steen en gedekt met pannen, geteekend h.'21staende en gelegen te llouthem, weinig zuid-oost van dc kerk, met vier aren dry en twintig centiaren, onder be bouwden grond en hovenierhof, bestaende uit woöh- plaes, kamer, kelder, zolder, honlstal en ovenkot, strekkende zuid en noord. Gebruikt door den verköoper sieur Karei Thery, om door den kooper onniiddelyk met dc toewyzing in gebruik te treden. De eigendomstilelen en veilingsvoorwaerdeu be rusten ten kantore van genoemden Notaris. Maendag 16 December 1867, om melde middaguur precies te beginnen, te Houthem, by het gehugtu het Dorentje, ter hofstede en medegaende landen ge bruikt door sieur Franciscus Fauveurne, Zal meester HOLLY, notaris te Wulveringhem resi derende, houdenkoopdag van A:87 koopenschoonc boomen cn brandhout. Onder gemelde boomen bevinden zich veel zware en gavigo olmen, hollanders en abeelen, dienstig voor timmerlieden wagenmakers cn voor alle groote werken. En B de materialen, voortkomende van dc afbraek van twee huizekens zich bevindende langs de Doorn- straet, op landen gebruikt door sicur Vanveurne, de welke zullen verdeeld worden in koopen telks ge rieve eii verkocht worden voor dc boomvenditie. Men zal vergrderen ter herberg hel Dorentje be woond door sieur Zoete.® Op gewoone voorwaerden en tyd van betaling, mits stellende borg, ten genoegen van voornoemden notaris Rollt. Üp Dingsdag 12'** November, 1867, juist ten 8 ure ■■amiddag| in de te verkoopen herberg de Zteaan, be loond door Carolus Hoydens, lo Steenkerke dorp- plaals, Lal meester BEERNAERT, Notaris ter residentie van '^’'eringhem, in éénu zitting openbaar verkoopen Eenige Koop. Binnen de gemeente Sleenkerke op<je dorpplaals, ccn Huis, geteekend nummer ten dienste van Herberg, dragende voor uithang bord: de 'Zwaan, bestaande in herbergplaats, keuken, We»l daaraan, twee slaapkamerkens van noorden aan den keuken, voute met kelder daaronder in voussure, Reheel gebouwd in steen cn gedekt met pannen; een •chum-ken west aan denkeukon, gebouwd op-steenen *oetingen niet tillen en beslegen met berd, geheel .GJ-’di kt met pannen, ter uitzondering van eengevel- '•'indedat afgemaakt is met strooi; nog aan do west- lljdo van het schuurken een peerdenstaï, gebouwd do 'oorface in steen, den gevel tot aan het vierkante in ’'een, en het overig in strooi, in dit peerdenstaï bevin den zich drij ingemetselde arduinen bakken; een hout-of daringstal, op tillen beslcgen met berd en Bedekt met strooi; een koeistal, op steenen voelingen ,net tillen, beslegen met berd en gedekt met pannen, ,nct een hdlepul daaronder, inhoudendc rond de 50 hek tol i te rs, dit alles benevens de hoeveelheid volgens ••'el van vijf aren 54 centiaren 51 milliaren en bij Lsdasler sektio A, nummers 69 en 70, slechts 8 aren Jn ijf centiaren, onder bebowuden grond en kour 'hiarniedegnande; alles staande en gelegen te Steun- kerke, teer weinig zuid-wesl van du kerk, aan dc plsatiebrug. Bewoond en gebruikt door de verkoopers, de echt- genooten Hoydens-llamoul, tot eersten mei, 1868, tijdstip op hetwelk den kooper er van in den vrijen cn liberen gebrniku tal treden. Dun titel van eigendom, cn konditicn van ver kooping, berusten telks intagc ten kantore van voor noemden Notaris BEERNAERT; er lijn ook alle in lichtingen te bekomen, ten kantore van meester Port, van: Koopen 1,2, 3 en 4. H 4,25,55 C" Gras en Zaei- 'anden, wyk A n." 439, 441, 448,449, 450,474 en 175 en wyk B n.” 848, 849 en 851. Gebruikt door Frans Louw, tot baefmis 1868, aan i* e it i t. De gene die nog schuldig staen over voorige ge houden vendition, zullen als koopers niet aenveerd worden. Ter gelegenheid van het patroonfeest van Z. M. do Koning, tal er vrijdag aanstaande, in S.‘ Nicolauskerk een plechtige Tc Deum getongen worden, aan welke stadsoverheden on openbare ambtenaren alsook hel mutijkkorps S.“ Cccilia zullen tegenwoordig lijn. Ten zelfden dage, tal ons koortanggetelichap de vereenigde F tienden, den l.*1** verjaardag tijner stichting vieren, cn ter duzer gelegenheid een con cert, gevolgd door bal in zijn lokaal de Keiver, geven. Men verzekerd ons dat Leopold Dccoester van Adinkerko, welke onder dc pauselijku zouaveu diende, in hel gevecht van Monle-Librelti zou ge sneuveld zijn. Sedert 1 dezer, zijn dc volgende veranderingen gebracht aan de vertrekuren van den ijxeren weg van Lichtcrvelde op Veurne: Vertrek uit Veurne naar Dixtnude en Lichtcrvelde, ten 7 ure 20 in. morgens, ten 12 ure en 5 ure 40 m. namiddag. Uil Dixiuudc naar Lichlervcldo, ten 7 ure 52 ra. ’s morgens, ten 12 u. 32 in. en 6 u. 12 m. ’s avonds. Uit Lichtcrvelde naar Dixtnude en Veurne, ten 9 ure ’s morgetids, ten 2 ure cn 7 ure 30 m. ’s avonds. Uil Dixtnude naar Veurne, ten 9 ure 47 in. ’s mor gens, ten 2 u. 47 in. cn 8 u. 17 ra. ’s avonds. Den 2 november ’s morgens, ora 5 ure, op de kust grondgebied Coxyde, is bij onstuimig weder ge strand de visscherssloep n’ 150 van Oostende; de be manning is gered en het vaartuig heeft weinig ge leden. Men schrijft ons uit Oostende, in dagleekening van maandag Deien mergend om 7 ure heeft hel engelsch schip Folunteer, kapitei» Whitte, naar de have komende, den ingang gemist, en er xich aan het oosten ga»n ’'randen, reglover dc Cerele du Phare; om 9 1/2 ure is de engclsche brick Paragon, kapitein Stockdale, tusschen Oostende en Blanken- berghe, op de hoogte van Breedene omgeworpen. De twee schepen kwamen uil Sunderland, met kolen geladen in bestemming naar Oostende. De eerste had geen stuurman aan boord. De manschap pen xijn gered geweest. Eene diefte van 35 franks en eenige kleeding- slukken is in den nacht van 2 tol 8 deter te Coucke- laere bedreven geweest, ten nadeule van den werk man Bruno Oversehelde. M."r ROLLY, notaris te Wulveringhem residerende zal op Dynsdag 10 December 1867, om 1 uru precies namiddag, ter hofstede bewoond door sieur Louis Moeneclaey en aenpalende lauden te Vinchein, langs de kalsyde leidende van het Gouden Hoofd naer llouthem, houden koopdag van 85 koopen Boomen, bestaende namentlyk in vele zware roode olmen, hollanders, klemmers, eiken, iepen, popelicren, wil gen, abeelen, appelaers en keerseboomen, die istig voor alle werken; waer onder zich bevinden hertge- binden voor groote gebouwen en welke meest allen van l m. 60 tot 2 m. 50 omtrek hebben. Man zal vergaderen in den boomgaerd der hofstede van sieur Moeneclaey. Door de aenpalenheid aen de kalsyde is het ver voer der boomen allergemakkelyksl. Op langen tyd van betaling, mits stellende borg, ten genoegen en kantore van voornoemden Notaris Roixy. Koop 5. II 0,44,22 C° Zaeiland, gemeene niet de erfgenamen Coppielers in verscheide partyen schen het Vladsloo vaerdeken en de straetweg. Gebruikt door Karei Mus, tot baefmis 1868, aen fr. 80, by ja re. Koop 6. 11 0,41,60 C* Maeigras, over de helfd ge meene met de Godshuizen Nieuport van het perceel wyk C nr 410, van noorden langst den steenweg op Boitshoucke. Koop 7. II 1,64,03 C” Weide, voor de helft ge meene met du Godshuizen Nieuport der party wyk C n' 438, van zuiden langst voornoemde steenweg. Koop ft. II 0,78,02 C" Maeigras, wyk A n'227 van tuiden langst gezegden steenweg. Koopen 6, 7 en 8 zyn verpacht aen Augustin Fan Den Hussche, tot baefmis 1876, mits fr. 440, by jare. Koop 9. ,H 1,63,50 C" Weide, wyk C n'80. Gebruikt tol II november 1868 door Lodewyk De Potter, aen fr. 160, by jare Koop 10. II 2,73,10 G" Zaeiland, wyk C n.' 395. Gebruikt door Pieter Desaever tot baefmis 1873 aen fr. 300, by jare. Koopen II, 12, 13, 14 en 15. Vyf Woonhuizen met Erve, dies twee ter oostzyde der Yperstrael, twee ter westzyde der Valkeslraet en een ter oostzyde der Valkeslraet. Koop 16. Rente ter hoofdsom van fr. 1269,84 ge- j veilde intrest aen fr. 48,98 c" by jare, ten laste der erfgenamen Andries Van Houttu te Slype. De eigeiidomsbcwyten en verkoopvoorwaerden be rusten ten kantore van den Notaris Désike DE BR.AU- WERE te Veurne; ook alle inlichtingen te bekennen by den Notaris DE BUSSCHERE te Brugge. OPE^BARE VERKOOPING cener Donderdag 5 December 1867 om 2 uren nanoen, te Bulscamp, ter herberg van sieur Henri Kesteman, Zal M.'1" HOLLY, Notaris leWulveringhem, iii eene zitting, de volgende onroerende goederen openbaer verknopen Koop I. Eene Hofstede te Wulveriugliein, groot by titel H. 5-06-56 C", bekend by kadaster, sectie B, nummers 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 136 en 137. Boomprys 2037 franks. Koopen 2 en 3. II. 3-31-94 G” Aaeiland, Boom gaerd en Gras, gelegen als voren, kadaster B, n.” 90, 91, 95, 96, 97 en 98. Boomprys 555 (ranks. Gebruikt door Philippus Dendecker. Aenslag met I October 1868. Alle inlichtingen te bekomen ten kantore van voornoenidcn notaris Holly. tyd van betaling, mits van voornoemden ▼an Op Donderdag 8 December 1867, juist ten I ure nanoen, ter hofstede bewoond door David Provoost, langs tie straat van Eortheni naar dc Kruisse, zal de notaris BEERNAERT, te Alveringhem, koopdag hou- dun van: 89 koopen Boomen, bestaande in abeelen, olmen. populierun, klemmers, hollanders. 2 eiken waarvan *-'en van I meter 67 cent., 2 eikjes en veel tronken. Te vergaderen Ier hofplaats. M| iwi»st ijji i.TjiHTmrmrr-rr.iwir .n-ar- mwu-axw wlbw Belangrijke Koopdag ▼an Op Donderdag 28 November 1867, juist ten, 1 "tttioen, ter L. --11- -- *c Houthem, gehuchte ’t Dorentje, uw-toevalleti, 7_. den geest en be' dag houden va: ,- - 1 over al <1° °lmen, esschen het lichaam, zij onderhouden e” t— J' 'er dikte T.. t de zendiofJ 'k boomen, beslaande in en w zich olmen

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1867 | | pagina 2