H O F S T E D E B O O M E f* bekexdmakingex. f ÓÉWYZJNG in eene zitting, EN ZAEILANDEN, gelegen te Wulveringhem. HERBERG MET ERVE, te Sleenkerke-dorpplaats. B O O M E N te Alveringhem-Forlltem. 15 November. I vergc- 345,788 86 286 57 6,000 08 1,978 71 25 48 75 00-00 35-00 26-50 18-00 32-00 32-00 2- 18 2- 00 9-00 -i ter Markt, 41-00 tot 00-00 tot 81-00 tot 23-50 tot 16-00 tot 30-00 mi 30-00 tot 7.322 00 KORREKTIONNELE RECHTBANK VAN VEURNE. cn slecht gewapend, zag men deze ontem bare vrijwilligers onbewegelijk blijven onder hel helsche vuur der Chassepot- geweren. Men zag hen over de lijken heen springen, om zich met verblinden moed tegen de bajonetten in te werpen, zonder ander wapen dan knodsen of slokken en op de meest woeste wijze de soldaten aan te vallen, die hen als honden neerschoten. Men heeft onder hen kinderen van 15 a 14 jaren gezien, die den dood te gemoet liepen als gingen zij naar een feest cn met kogels doorboord neervielen, onder het aanbellen der kretenViva I’ItaliaViva la libertd De pauselijke zouaven, maar vooral de fransche soldaten, hebbeneene ontzettende slachting onder de vrijwilligers van Gari baldi aaugericht. DoFranschen hebben een kapitein van het 29* verloren, den kapitein Marambas; verscheidene andere ollicieren zijn meer of min ernstig gekwetst. Kun«t- en Letternieuws. Algemeene TJjdingen. Ingezonden Artikel. te vinchem. Gemeente Gemeente Mannekensvere. Stad Veurne, Oosterpoort. Gemeente Boitshoucke. Gemeente Wulpen. Stad Nieuport. OVEKSLAG eener goed bekalante KOOPDAG H*1— UUKGEKSTAND DEK STAD VEURNE. STERFGEVALLEN. Ingesteld 5850 [ranks. Belangrijke Koopdag TE HOUTHEM, bij ’t Dorentje, Rhegaardsdjkslraet. 30,709 90 12,100 00 697,193 75 1,273,175 00 8,008 73 Nauwelijks gekleed, blootsvoets, uitgeput I »tuur van den heer Ryckeboer gedaan hebben. 640 Zakken Tarwe waren Slype, by de Balteval. Soudan uit- vcrhooging 68,851 1» tehicden. den lange reeks bravogeroepen maar ver te 835 19 Albertus alien vis- 1- 90 1- 80 1,2, 8 en A n." k B n." 848, 849 Z_. t i van 35 tot 40 verbruikt cn dal het le voor omtrent ‘vióv, voor de helft ge- Nieuporl der party wyk Totalen, fr. 3,521,0)9 06 1,379,019 00 Gehcelc verhooging, 1,942.000 00 ZITTING VAN 14 NOVEMBER. 1‘etrus Hartcel, Joannes Hartcel, en ■lartuel, elk 50 franks boete, ever jagl ’chers te Ghijvelde. Rosalie Abeele, huisvrouw Joannes Debergh, wcrk- /r°uw te Veurne, 2(1 fr. boete, over lastering. Zaei- en Met genoegen melden wij een feit, dat bewijst hoe groot de populariteit is van onzen romanschrijver Hendrik Conscience: tn weerwil der verschillige reeds bestaande uitgaven zijner werken, kondigen twee uitgevers, de heeren Sythof, te Leiden, cn van Dieren, te Antwerpen, thans weder eene nieuwe editie aan, die verre weg al de vorige lal overtreffen door haar formaat, prachtigen druk en goedkoopen prijs. In teven groolc boekdoelen tal de vlaaiuschu leter al de werken van Conscience vcreenigd hebben. Deto volksuitgave tal verschijnen in omtrent 85 afleveringen, elke van 50 cenlimen, waarvan er ongeveer 30 jaarlijks tullen uitkomen. Hel por tret van den schrijver wordt kosteloos afgeleverd. De eerste aflevering is nauwelijks verschenen cn reeds vernemen wij dal er duizenden inlcckenaars lijn. Men schrijft in bij den boekhandelaar W. Rogghé, Kalanderberg, 13, te Gent, bij wicu men hel pro spectus kan bekomen en inlage nemen van de eerste aflevering. Morgen, 17 deter, om elf ure ’s voormiddaags, in de steenen raai van liet stadhuis, tal de plechtige prijsdeeliug plaats hebben aan de leerlingen onter academie van treken- en bouwkunde. Hete plechtigheid tal voorgezeten worden door stadsoverheid en door do commissie des geslicht, en opgeluislerd worden door do koninklijke maat schappij van Cecilia. Wij twijfelen niet, of al wie voorstander is van vooruitgang en volksbeschaving, tal dit feest, aan den vlijtigun werkman toegewijd, mol zijne tegenwoordigheid komen vereeren. Men schrijft uit ïper: Donderdag was een klei nen jongen Charles Devaux genaamd, in lijn vader lijk huis niet teruggekeerd. De vader van lijn werk gekomen, stelde zich aanstonds op toek naar lijn kind, maar tonder uitslag. Vrijdag morgend, ont- dekto de ongelukkige vader, die onlangs tijne vrouw begraven heeft, zelfs lijn kind, de voeten buiten water stekende, achter den ijskelder, in du grachten dor stad. Het kind moet van de vestingen met het hoofd vooruit gevallen tyn. Het bevond tich op acht voeten van den muur. To Oostende gaal oen vlaainsch weekblad, onder den titel de Noordslar, verschijnen. Vrijdag om 1 8/4 ure is de stal dienende voor bergplaats met al de daarin aanwezige voorwerpen, staande teer nabij het woonhuis der hofstede ge bruikt door Karei Luypacrt lu Iclitegetn, door eenen brand vermeld geworden; hel vuur lette tich met snelheid over aan hel stroodak van vermeld huil, maar door den onvennoeiden ijver der loegesnelde persoonen en het stil weder is men er in gelukt den brand, na een derde van hel dak vernietigd lo heb ben. te blusschon. De oonaak van den brand en de schade door den- telven veroorzaakt lijn nog niet gekend; men stipt met genoegen aan dal de gebouwen cn meubels ver zekerd zijn tegen brandgevaar. 5. Die hofstede behoorde toe aan Mev. Lcgillon. De schade voor haar wordt gerekend op 700 fr. en voor Luypaert op 600 fr. Men schrijft uit Brussel, 8 november, aan Journal de Liège: Men tal met voldoening vernemen, dat de licha melijke en zedelijke toestand van keizerin Charlotto sedert eenigen tijd grootelijks verbeterd is. De koning en dc koningin gaan haar bijna alle dagen te Laken tien en brengen haar dikwijls naar Brussel mede. De heer Tesch is naar Weenen teruggekeerd, om de tending te eindigen, hem opgedragen door don koning in take der erfenis van keiler Maxitniliaan. Do stad Antwerpen, die, ten gevolge der ver- groolingswerken, bare fraaie wandeling van de glacis verloren heeft, heeft besloten dete door een heerlijk park te vervangen, dat tou ingericht worden op den grond van het gesloopte Herenthalschc fort. Hel plan van den heer Keilig is aangenomen; detelfde artist maakte ook het plan van Terkamerenbosch te Brus sel en werd door den koning gelast met de verfraai- ingswerken aan het park van Laken. De werken tullen hier eerlang beginnen; de kosten tijn geraamd op 275,000 franks. Eene nieuwe poilconventia is tassshen Bslgie Vrydag 6 December 1867, oin 2 uren namiddag |e beginnen, te Vinchem, ter hofstede te voren bewoond door wylen sieur Joannes Debeir, nu gebruikt door sieur Damas JVoussen, tal meester ROLLY, notaris te Wulveringhem residerende, met tusschenkomst van tynen ambtgenoot meester BUTAYE, notaris te Meessen, houden koopdag van 106 koopen Abeelen, Olmen, Iepen, wilgen en bollaers. Alles verdeeld in koopen telks gerieve. Omtrent alle de hoornen groeijende langs de kal- syde tal den vervoer teer gemakkelyk tyn. Men zal vergaderen in den booingnerd van sicur 1ANQKUNDIB FEEST DER VEREEN10DE VRIENDEN. Gisteren 15 november 1867, patroonfeest van Zijne Majesteit Lcopoldus den II, koning der Be|gun, heeft omen tangkundigen kring, het eerste verjaar feest tijner stichting in tijn lokaal de Keiler gevierd. Schooner dag kon immers hiorvoren niet gevonden worden. Terwyl gansch Brlgenland ceniteiumigc vreugdegeroepen en hcilwenschcn aan heft voor hem die als stuurman unie rijku vragt van eer cn glorie in de gelukkige haven van vrijheid stuurt; ome nederige stad wilt haar ruim aandeel in dc begroe ting toebrengen en levens dien blijden dag nog herinneren, op welken Veurne fier baar feestgewaad heeft aangetrokken, om bet eerst van alle de sleden des rijks, den dag te vieren, van welken België, voort onder een koning vrij en onafhankelijk ging bestaan. Hel tangkundig feest, door do vereenigde Vrienden daargesield, had dus dit tweevoudig doelwit cn daar om even als om zijne luialerlijkheid tal hetzelve in het aandenken der Veurnaren bewaard blijven. Nooit zag men tulk eenen toevloed van personen voor dergclijk feest. De zaal was ruim vol. De inlcidingskoor Chanson a boiio werd met veel samenbang uitgevoerd, ü’heer Brunein gaf met vee) gevoel zijn romance la Prière et le Travail. D’heer Dubreucq. speelde alsdan onder een daverend handgeklap de Tyrolienne, variation pour cor. De romance Alice, hoewel teer moegelijk voor een jongen liefhebber is noglhans door d’heer Vandenbroecko zeer voldoende gegeven geweest. De kooren les enfants de Paris en les Laboureurs, wer den opvolgentlijk met veel juistheid gezongen. D’heer Morez, klarinetsolo, heeft nogmaals bewezen dat hij weientlijk een meester opzijn speeltuig is. De heeren Vanhee en Ryckeboer, in hun duo, la reine de Chypre, hebben eene lange reeks bravogeroepen verworven’ De chanteur comique M.' Vanslaen, brachtte de lachtspiercn van allen in beweging en wjerd terug geroepen. De sluitingskoor les Gueus de Hier, werd insgelijks met veel juistheid uitgeoffend. Kortom, de vereenigde Vtienden hebben ons eenen aangenamen avondstond doen overbrengen en een ieder stond verwonderd over hunnen rassen voort gang die zij in een jaar lijdt onder het behendig be en de Vereenigde-Slaten gesloten. Een gewone brief uil de Vereenigde-Slaten tal met 1 januari enkel 15 centen betalen, cn een brief uil Ueigie 80 cenlimen, tonder verplichte frankeering. Men leest in dc Gasetto van Eecloo: Woensdag kocht de landman Frans van Hoorebeke, van Oost- winkel, Langestraat, eene klcerkas in do verkooping ten sterfhuize van Isabelle van den Bossche, in Clceiupulte, gehouden door den notaris Bovyn van Eecloo. Donderdag ging hij de kas halen en deed ze uiteen; doch groot was 'sinaus verbazing, toen hy daarin eene som vond van omtrent 500 fr. in geld. Men meldt uit Luik, 7 november: Te Aken worden thans tusschcn dc vertegen woordigers der pruisiiche en belgische regecringen ondcrhandelingen gevoerd over de verdeeling van hei ontijdig gebied, waarin het geslicht der Vieille- Montagne ligt. Bij do regeling der belgische grenzen in 1831 kon men het over die verdeeling niet ecus worden, door dien iedere der daarbij betrokken regeeringen gaarne aldaar aanwetigc mijnen voor tich wilde behouden. Dc erst-aderen bij Moresnet onder anderen tijn teer belangrijk en hebben sedert lang nldaar vee) tot het vertier en bedrijf toegebracht, terwijl men er tegen woordig ook veel kalamijnsteen aanireft, die in dc werkplaatsen der maatschappij voor het mijnwezen aldaar verwerkt wordt. Het noorderlijk gedeelte van dien grond heeft reeds 20 millioen centenaars daarvan geleverd, ter wijl het tuidelijk gedeelte nog niet eens in zijne gr- heelc uitgestrektheid bekend is. Een niet minder rijken bodem vindt men in der. Pappels'ierg, nabij den spoorweg tusschcn Lonten cn Rabollraad, gelegen cn tot hel Altenberger veld be- hoorcndc. Hoe het nu op ’l oogcnblik niet dc onderhnndc- lingcn over deze bodems staal, weel men nog niet, doch tij worden ijverig voortgezet. Ecu brief uil Mexiko, in dato van 27 september laatst, meldt ons dal de gezondheid van den lieer Eloin, onzen landgenoot, bij voortduring teer goed is, in weerwil der gcvangiitting, die hij ondergaat. Men kondigt ons ten anderen aan dat de vooriitter Juarez voornemens is eene algetncenc kwijtschelding te proklaineereii. Een halelyke aanslag is donderdag laatst in het boioh van Andinclle gepleegd. Een onlangs benoemde boschwachler, met name Hendrik Philippe, deed om negen uur des avonds zijne ronde. Op eene plaats ge komen, waar de weg tich in twee splitst, bemerkte hij eenen man, welke twee of drie meters diep in het botch stond. Niet wetende wie hel w«i,on denkende dat liet een «ildatrooper kon zijn, vroeg hy dien persoon wal hij too laat in het botch kwam doen. Voor alle ant woord schoot dete hem zijn geweer in volle borst af. De lading kwam te recht op den loop van de karabijn des boschwachler», die echter een veertigtal lood- korrols in den schouder en dc linker borst kreeg; zijn leven is in gevaar. De dader is onbekend. De Gazelle de Francs kondigt eene lijst af van de gekwetste touaven in den aanval van Menlano. Wij vinden daaronder de volgende Belgen: Aniuon Huygens, van Brussel, een kogel in de rech ter bil (niet uitgehaald), gekwetst op hel einde van hut gevecht; L. Janssens, tan Kemseke, den rechter arm door een kogel gekwetst, bij den ingang der stad; Karel Hasebord, van de provincie West-Vlaan- dereu, rechter arm met eenen kogel doorschoten, des avonds ten 5 uur, op het einde van het gevecht; Jotef Malhys, van S.' Truien, kogel in den rechter arm (uitgehaald), rond twee uur, op de hoogte; Pieter van den Hove, van Aalst, kogel in do rechter hand en kogel in de bil (beiden uitgehnaldHendrik Levis, van Thienen, kogel in het rechter been, nabij de stad; Leo Bracke, van Laarne, kogel in den rug langs de horst uitgekomen, ten drie uur, achter de hooimijt; Lod. Mans, van Brussel, linker bil door een kogel doorboord, bij den aanvnl van de Vignn San- Tucci; Jan Muller, van Doornijk, een kogel in den schouder (uitgehnald) de wonde is niet erg; Karei d’Alcantara, van Gent, een kogel in den bil (niet uitgehaald erge wond. Ziet hier nog de opgaaf der pauselijkc touaven, gedood of gekwetst: Luitenant Desclée, van Doornijk, to Subiaco ge kwetst; kaporaal IL Mercier, van Jloinet, te Montc- Libretti gesneuveld; de touaaf L, de Cocster, van Veurne, te Monte-Libretti gesneuveld; de touaaf A. Geinger, van Gent, aan hel huofd gekwetst door een geweerschot; dc zounaf J. l.^bry, van Iseghcm, door een baïonnetsteck in de borst en hel been gekwetst; de touaaf A. de Uullu, van Rousselare, door eenen kogel in den linker knie gekwetst; de touaaf F. Cornet, vau Namen, bij het springen der katern van Srrristori omgekomen; de touaaf E. de Roeek, van Melscle, le Monte-Libretti gesneuveld. In den iloniteur de l'Algérie van den 30 octob r laatstleden leest men: De even moedige als bevallige hollandschc reitig* ster gravin Tinne, iet hare tochten in het tuiden (van Algerie) steeds voort. Eergisteren hoeft zij Boghnri, na eene rust van Jrie OPENIEVIIE VEHKOOI*I1VG eener Donderdag 5 December 1867 om 2 uren nanoen, te Bulscamp, ter herberg van sieur Henri Kesleman, Zal M."" ROLLY, Notaris teWulveringhem, in eene zitting, de volgende onroerende goederen openhaer verkoopen E00p 1. Eene Hofstede te Wulveringhem, groot by titel H. 5-06-56 C", bekend bv kadaster sectie B, nummers 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 136 en 137. Boomprys 2037 franks. Koopen en 3. II. 3-31-94 Zaeiland, Boom gaerd en Gras, gelegen als voren, kadaster B, n." 90, 91, 95, 96, 97 en 98. Boomprys 555 franks. Gebruikt door Philippus Dendecksr. Aonslag met 1 October 1868. Alle inlichtingen le bekomen ten kantore van voornoemden notaris llotiv. -turmii utiwwf.rwwwinwirirRrt-wwirr» jwi «rw BOOMVENDITIE Dinsdag de al port, van: Koopen landen, wyk A 475 en wyk B n." 848, 849 en i Gebruikt door Frans Louw, fr. 445, by jarc. Koop 5. II 0,44,22 C" Zaeiland, gemeene erfgenamen Coppielers i 1 ':'1’ schen hel Vladsloo vaerdeken en de straetweg. Gebruikt tl fr. 80, by jarc. Koop 6. H 0,41,60 C* Maeigras, over de helfd ge meene met de Godshuiicn Nieupori van hel perceel wyk C n’ 410, van noorden langst den steenweg op Boitshoucke. Koop 7. II 1,64,03 C" Weide, voor de helft ge meene niet de Godshuizen r C n’ 488, van zuiden langst voornoemde steenweg. Koopt}. II 0,78,02 C” Maeigras, wyk A n’ 227 van zuiden langst gezegden steenweg. Koopen 6, 7 en 3 tyn verpacht aen Augustin Van Den Hussche, lot baefmis 1876, mits fr. 440, by jare. Koop 9. 11 1,03,50 C- Weide, wy k C n’ 89. Gebruikt tot II noiembcr 1808 door Lodewyk Dt Potter, aen fr. 160, by jare. Koop 10. II 2,73,10 C’ Zaeiland, wyk C n.’ 395. Gebruikt door Pieter Desaever tot hacfmis 1873 aen fr. 800, by jare. Koopen 11, 12, 13, 14 en 15. Vyf Woonhuizen met Erve, dies twee ter oostzyde der Yperstraet, twee ter westzydc der Valkestraet en een ter oostzyde der Valkcstraet. Koop 16. Rente ter hoofdsom van fr. 1269,84 ge vende intrest aen fr. 48,98 c" by jare, ten laste der erfgenamen Andries Van lloulle te Slype. De eigendomsbewyten en verkoopvoorwaerden be rusten ten kantore van den Notaris Dïstst DE BRAU- WERE te Veurne; ook alle inlichtingen te bekomen by den Notaris DEBÜSSCHERE te Brugge. BUDJEY VAN OORLOG. Hel budjet van oorlog voor het dienstjaar 1868 is openbaar gemaakt. Tol basis heeft het eene gemid delde getal sterkte van 41,744 mannen en 8,433 paarden, dat is 1,567 mannen cn 380 paarden meer dan in 1867. De kredieten, gevraagd door het departement van oorlog voor hel toekomende dienstjaar, beloopen tol dc som van 86,882,880 franks lijnde in verge lijking aan hel loopende dienstjaar eene verhooging van 1,942,000 fr. als volgt verdeeld Verhooging. Vermindering. 25,000 00 12,71820 I' a6cil> verlaten en is door een talrijk ilc<-*n weg naar Soudan ingeslagen. «telt tich voor, hel in de woestijn gelegen, i *egeus tijne moskeeën en zijne bouworde zoo l'üaarde longourt nauwkeurig in oogensebouw I lie gravin zal ook Nzab en U.iregla bezoeken en '*ren tocht lot de uiterste grens van Soudan uit trekken. I Naar wij vernemen tullen de heeren Maccarlby en ‘joctoor Warnier spoedig dentelfden weg volgen, die °0r de gravin Tinne is ingeslagen, en nog verder 'u*'iwaarts doordringen dan de 22jarige hollandsche P'-‘,l,C»ter voornemens is te doen. Den 29 der maand augusli laatst heeft op het l|lsrid Ysland eene der merkwaardigte vuurspuwin- 'fen plaats gehad, waarvan de geschiedenis melding "'’aki. Omtrent vijf uur des avonds bemerkten de ‘"woners van Heijovjck, de hoofdstad van het eiland, 'Cll,! blauwachtige vlam, die de gebergten, in de "chting van den Hecla, bekroonde. Zij scheen onl- !li,®n door eenen overgrooten brand, die meer dan mijl diameter had en die de zee op eene groote “'(gestrektheid verlichtte. Ten zelfden tijde was du *0<,htige en warme lucht doordrongen vnnjoeneu fCer hevigen solfergcur, en men hoorde onderaard- r0*'» geruchten, gelijk aan donderslagen of aan *Ot>ige losbrandingen van geschut. he inwoners ontstonden het gelukkelijk met de *'rees, alhoewel diu zonderlinge uitbarsting tich des *"derendaags eene tweede maal opdeed, doch met Cen« mindere hevigheid. L Dc grond werd niet geschokt en de cenige stoffe lle uitslag van dit schilderachtig verschijnsel was fijne stofregen van solfer, die al dc naburige peltlen bedekte. Men weet dat er heden in Europa ’"•Uiocn hectoliters graan v^._.. A *ori van Frankrijk alleen in dit cijfer ,’eii vierde komt. 6 Eageland, dal gewoonliijk maar van tot 13 mil- ‘loen hectoliters aankoopt, tal verplicht zijn er dit Jaar hel dubbel aan te koopen. Bolgie en Holland ’uilen van twee tot drie millioen noodig hebben ^•itserland en Zweden hebben ieder een te kort van ,CI> millioen; Spanje heeft ook behoeften; eindelijk ^ct noorden van Rusland en Algerie verkeeren in 'enen staal van onrustbarende schaarschhcid. Zeer gelukkig zal dit te kort kunnen aangevnld '♦Orden. Zoo zal Odessa gemnkkelijk van 7 tot (1 mil lioen leveren. Neder-Cesia, Turk ye en Hongarie van 11 tot 13 millioen, ook Polen zal graan kunnen uit roeren en aldus zal in het twee derde der behoeften »an Europa voorzien zijn. Rel overige tal Amerika gc- (inakkeliik kunnen leveren, waar de oogst teer over vloedig is geweest. Indieti men verzekerd is in al de l'ehoeften te kunnen voorzien, zul dit echter maar l( n prijte van de grootste opofferingen kunnen go- Op Dingsdag 26’ November, 1867, juist ten 2 ure namiddag, in de te verkoopen herberg de Zwaan, be woond door Carolus Hoydens, te Steenkerke dorp- platrrtf Zal meester BEEHNAEHT, Notaris ter residentie van Alvcringhein, in éénezitting openbaar verkoopen Eenige Koop. Binnen de gemeente Steenkerke opdedorpplaals, een Huis, geteekend nummer 39, ten dienste van Herberg, dragende voor uithang bord: de Zwaan, bestaande in herbergplaals, keuken, west daaraan, twee slaapkamerkens van noorden aan den keuken, voute met kelder daaronder in voussure geheel gebouwd in steen en gedekt met pannen; een’ schuurken west aan denkeuken, gebouwd op steenen voelingen niet zillen en beslegen met berd, geheel gedekt met pannen, ter uitzondering van een gevel- eindedat afgemaakt is met strooi; nog aan do west zijde van het schuurken een peerdenstal, gebouwd de voorface in steen, den gevel tol aan het vierkante in steen, cn het overig in strooi, in dit peerdenstal bevin- J den zich drij ingemetselde arduinen bakken; een hout-of danngstal, op tillen beslagen met berd en van Op Donderdag 8 December 1867, juist ten I ure nanoen, ter hofstede bewoond door David Provoost, langs de straat van Forthem naar de Kruissc, zal de notaris BEEHNAEHT, te Alveringhem, koopdag hou den van: 89 koopen Boomen, bestaande in abeelen, olmen, populieren, kleminers, hollanders, 2 eiken waarvan een van 1 nieter 67 cent., 2 eikjes en veel tronken. Te vergaderen ter hofplaats. Op (tijd van betaling, mits borgstelling, ten kan tore van den voornoemden notaris. GEBOORTEN. L den 8. Carolus Mouihé, zoon van Joannes cn van ^a<ïe Vandepypegaele, liandboogslraat. den 12. Jacobus-Alberlus Dejonghe, werkman, j jaren, 10 maanden en 13 dagen, geboren te jdiiikerke en wonende te Veurne, weduwaar van °aniia Devulder. - i ÏALF EN PILLEN VAN HOLLOWAY. Opzwelling to '*(tg gebiagt door waterzucht. Welk du onbekende °°tzaak ook kunne zijn van do ophoopingen van "’ter in liet ligchaam, ’t is voorzigtig die te verdrij- zoodra het eenigzina mogclijk is. Het spoe- “'8»tc middel om daar toe te geraken, is zijne toe- 'l'tgt le nemen tolde zalf van Holloway ten einde de *efkende kracht der opslorpende deelen le vermeer- -ren. Wanneer deze Zalf goed op de huid is inge- 'reven, doel zij al de verstoppingen der aderen ver- ,.*ynen, zegeviert over al de opstoppingen van het (‘Schaamsgeslel door eene vrije terugkeer van hetj °ed, en belet aldus de verzameling van meikbloed- y°chi en het waler. De Holloway Pillen vermeerderen "•gelijks hare opslurpende kracht; zij werken op .""e minder reglslreeksche wijze op de haarvaten E°Or den bloedsomloop, terwijl zijne zalf regtstrecks de huid doordringt. Men moet ze te gelijker lijd •r de waterz achten de ziekte der nieren gebruiken. met een haleput daaronder, inhoiidendo rond' dc 50 hektoliters, dit alles benevens de hoeveelheid volgens titel van vijf aren 54 centiaren 51 milliaren en by kadaster sektio A, nummers 69 en 70, slechts 3 aren vijf centiaren, onder bebowuden grond en koor daarmedegaande; alles staande cn gelegen te Steen kerke, zeer weinig zuid-west van dc kerk, aan de plaatsebrug. Bewoond en gebruikt door de verkoopers, de echt- genooten Boydens-Ramout, tot eersten mei, 1808, tijdstip op hetwelk den kooper ervan in des vrijen en liberen gebruike zal treden. Den titel van eigendom, en konditien van ver kooping, berusten telks inzage ten kantere van voor noemden Notaris BEERNAERT; er zijn ook alle in lichtingen te bekomen, ten kantore van meester DESECK, Notaris te Beerst. van Op Donderdag 28 November 1867, juist ten 1 ure nanoen, ter hofstede bewoond door Karei Denesker, te Houthcm, gehuchte ’t Dorentje, Zal M.' BEERNAERT, notaris te Alveringhem, koop dag houden van 56 koopen boomen, beslaande in olmen, csschen, klimmers, hollanders cn wilgen tronken, onder deze boomen bevinden er zich olmen met lie J-' - 1 nu cenli meters. in verschcide partyen tus- j dUOIW -- - door Karei Mus, tot baefmis 1868, sen ter voldoening Middenbestuur Staffen Gezondheidsdienst der gast huizen Soldij der troepen Soldatenschool Gestichten en materieel dor artillerie 1,50000 Matcriëel van den genie Brood, vleesch, voeder enz. 2,715,442 28 Jaarwedden Punsioenon cn onderstand Onvoorziene uitgaven Gendarmen - - Hel zoude eene feit van ondankbaarheid wezen zoo wij bier niet eene hulde brachtlen aan den heer Deccunynck, die zoo kundig alle du stukken met den piano begeleid heeft. Het hal dat hier op volgde was zeer levendig en duurdu tot 4 ure 'smorgens. Bij hel sluiten van dit kortbondig verhul, «ij uiten den wentelt welhaast de veteenigde Vrienden, in maatschappij le zien vormen. Wij zijn vooraf verzekert dal de Veurnaren blijvol den <ïag zullen te gemoet zien op welken zij tich zullen scharen onder het vaandel die thans in stadsbibliotheek be rust, der voor dezen maatschappij koorzangers, om alzoo den eerenaam van den dapperen Zannekin te doen voortleven. Het zy zoo. Tarwe van Oude tarwe va» 15 Zakken Rogge van Sucrioen van Haver van Uooneii van Erweten van Boter, per stu k Eijeren per 26 Er waren 5200 konijnen, per kop Kiekens per koppel Aardappels per 100 kilog. 19 November 1867, 2 ure namiddag in fspanning de Pelikaan, groote Merkt te Nieu- 4. II 4,25,55 C" Gras en 489, 441, 448, 449, 450, 474 851. tot baefmis 1868, aan ”'■0 - - 4 i olmen, csschen, klimmers, hollanders ter dikte van 1 meter 85 tot 2 meters 25 centimeters. Te beginnen in den boomgaard. Do spaanders aan den gebruiker. Op 6 maanden tijd van betaling, mits borg stellende van den werkenden Notaris. gedekt met strooi; een koeistal, op steenen voelingen

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1867 | | pagina 2