irmw A LU V E U R M E Postmaal op Duinkerke. MEN VRAAGT EEN Leerliiig-Boekbinder. L V A N !ig; by denzelven: -,1Y Elke doos of I Politiek Ovekziciit. I 'W E® Merkt van Veurne, IT BOOMVENDITIE 1 C.-L. NOYÉ, KOOLSTOVEN P O S I E S E KËNDMA HINGEN. DEPOT. B O O M E N, te Alveringhem-Forlhem. M.' 2488. 1867. M E II K T E N. Hf» auttivr gno t\\<r noh’.’jf 11 Europa zal gestoord minis- I I 1 kil. 14 i 20 November. het de week. iek. j en Supplement op half blad, per - Eiigehnid nog al algemeens Tijdingen, Marktprijzen Te huren of tc koopen. Madame VAIMACKERE, NÉI Marie: DOOLAEGIIE; PR/A: 5 FRANCS. dat de betrekkingen van uc inogehdbéden vriendschappelijk zijn, en i». VArvuEjvnussciiE, Nieuporistraat tc Veurne. Per 100 I Per hektoliter. 32 88 18 50 a II 50 8 00 100 00 a 000 00 39 50 a 42 50 26 00 a 27 00 2(1 00 a 28 00 00 00 26 00 0 00 a 00 00 0 00 23 50 00 00 10 50 19 25 18 50 a 21 25 7 00 2 18 0 00 a 8 50 8 75 I 45 3 00 00 0(1 a 00 00 995 Zakken Tarwe waren ter Markt, 48 50 00 00 35-00 27-50 19-00 82-50 33-50 2 45 a 0 00 a 40 00 a 30 0() a 23 00 a 00 00 a 00 26 00 a 0 00 a DEETEN6-PILET, TE VEURNE, Veurne, Aoveiubm1. Men weet dat er eene krijgskommissic Per 100 kil. lanclscbe aan. ZH-stelt *ast ’juiet de andere Itijd zecr en llandclzaken. 46 50 a 50 25 00 00 a 00 00 51 75 a 52 00 00 00 a 27 25 a 00 00 00 00 a 00 00 00 00 a 32 00 a 38 25 00 00 a 00 00 00 00 00 00 27 00 a 00 00 11 00 a 12 ('0 2 40 a 0 00 eren, Steen en J 'it onderstaen- "orden. i Or het kostelijk zij verklaart, dal er op het huidige uur geene reden bestaat om te vreezen, dat de algemeene vrede van f----1 worden.. De zaak van Rome is de eenige, waarvan er eene bijzondfere melding wordt gemaakt. De koningin van Engeland drukt zich daar over uil in bewoordingen, die bijna eene goedkeuring zijn van hetgeen het fransch gouvernement gedaan heeft, maar zij uit ook de hoop, dat de aanslaande terugroe ping der fransche troepen alle oorzaak van oneenigheid lusschen Frankrijk en Italië zal doen verdwijnen. Wat zal opgemerkl warden, is dat er in de engelsche troonrede geen woord voor komt over de conferentie, door keizer Napoleon voorgesteld. Kardinaal Antonelli heeft den 5 novem ber aan de vertegenwoordigers van den Heiligen Stoel bij den vreemden eene nota gestuurd, in welke hij met verontwaardi- 1 ging protesteer! tegen de inrukking op het pauselijk grondgebied der troepen van den koning van Italië. In dit document somt kardinaal Anto nelli al de grieven op, die het hof van Rome ten laste van het italiaansch gouver nement legt; het beschuldigt hel luidop van medeplichtigheid in de poging van Garibaldi, en wenscht Frankrijk geluk van nogmaals den Heiligen Stoel ter hulp te zijn gekomen. De tegenstrijdige geruchten, die over den verkoop der deensche Antillen aan hel Italiaansch gouvernement zijn afgekondigd geworden, zijn heden door Eadrelandet te recht gewezen. Hel deensch blad bevestigt d:bl ten gevolge van een verdrag, met de Vereenigde Stalen gesloten, Denemark zijne bezittingen in Uosl-lndie, namelijk Sint Thomas, Sint Jan en Sinte Kruis, af gestaan heeft voor desom van 11 milliocn en half dollars. Er is echter eene voorbe- houding gemaakt, wat het eiland Sinte Kruis betreft, van voor dit laatste is de toestemming van Frankrijk ingeroepen. Wanneer het fransch gouvernement dit eiland aan Denemark verkocht, stelde het een verkooprechl gedurende twee jaren vast, te rekenen van den dag der herver- kooping. La France gelooft te welen, dat het fransch gouvernement niet voornemens is van dit recht gebruik te maken en bet integendeel aan Denemark de geheele ver antwoordelijkheid zijner beslissing daar over laten wil. Mijnheer Timmennan-Dehaeze, te Vcurnc, Per hektoliter. Per 100 kil. Per hektoliter. 27 00 a 3J) 25 20 00 a 22 00 16 50 a 17 50 B 50 a 11 00 17 00 a 18 87 21 00 a 6 00 a 2 09 0 00 KOOPDAG van Ecu edele wedijver schijnt lusschen de I verschille.tidé potentaten tot stand gekomen 1 te zijn. De troonrede, door Napoleon III uitgesproken behaalt het door haat' yrced- zaam karakter nog op die van den koning van Pruisen. Dc keizer, na al de vreemde vraagstukken te hebben in oogenschouw genomen, stelt vast, dat zij Frankrijk zul len toelaten zich ten vollen aan de inlaiid- sche verbeteringen toe te wijden. Hel wetgevend korps en de senaat van Frankrijk hebben hunne werkzaamheden hernomen. De heer Troplong heeft eene openingsrede uitgesproken, vooral toege wijd aan de levensbeschrijving der leden, die de dood den senaat ontnomen heeft. Bij het eindigen heeft hij zijne collegas aanbevolen om de woorden te overwegen, den dag te voren door den keizer uitge sproken, die altijd het geheim heeft om hel geschikte woord in al de staalkundige omstandigheden te zeggen en om hei licht in de geesten te brengen. Voor hem zijn die woorden een programma van recht- zinnigen vrede, van eerbied voor hel recht der natiën en der wetten; prijs stellende aan hetgeen hel meest de iransche inrich ting tot grondslag dient: de grondbegin selen van 89, hare wetboeken en de staat kundige volledigingen, die onder de re- geering van den tegenwoordigen keizer trapsgewijze dezoo zeldzame overeenkomst verwezenlijken van eensterk gezag en eene ware vrijheid. In het wetgevend korps heeft de voor zitter geene redevoering uitgesproken. Wanneer de vQorafgaandelijke formalitei ten vervuld waren, heeft de heer Jules Favre, in naam der geheele oppositie, drie vragen tot ondervraging neergelegd, de eene over de buitenlandsche zaken in 1 algemeen, de andere bijzonderlijk over tweede expeditie van Rome en de derde over de inlandsche staatkunde, en bijzon derlijk over de toepassing der wetten, be trekkelijk de persoonlijke vrijheid. Men denkt dat die ondervragingen door de meerderheid goed zullen onthaald worden. Alhoewel het engelsch parlement maar bijzonderlijk was bijeengeroepen om de fondsen te stemmen, vpor de expeditie van Abyssinie noodzakelijk, en het maar eene buitengewone zitting betreft, raakt de troonrede, ter dier gelegenheid door de koningin uitgesproken, verscheidene in- l.-indschc of internationale vraagstukken ,’e hals, Hoes- Huid Ontste- prvy. 'dingen. lilad voor Annoncen, Landbouwnieuws, politieke Een Nummer, en een Graenpryzen der vorige week Per 145 liters. !eti blelat”?. Jein JriUr: is ingesteld om de beste wijze van herin richting van ons leger te bestuderen. Thans heeft die kommissie haar werk ge daan en de klerikalén en hunne drukpers nemen deze gelegenlteid waar om niet al leen hare besluilsëlèn te bestrijden, maar om het bestaan van ons leger te beknib belen, en vervolgens liberalen, en terie aan te vallen. Dat er op de conclusion ven de krijgs- coinmissie niets te zeggen valt, zijn wij ver van staande tc houden; er kan en er moet meer gelijkheid voor alle de Belgen in do militiewet gebracht worden en min voor rechten voor zekere klassen van burgers in dezelve bestaan. Ook is het gouverne ment het met de krijgscommissie niet eens. Maar lusschen dat en ons leger afschaf fen; tusschen dat en de inrichting en de wapening van hel zelve niet verbeteren wanneer langs alle kanten rondom ons men de legers en de wapens verbeterd, ware eene grove dwaling, eene onvergeef lijke misslag. Om legen hel bestendige leger uitte- vallèn beroept men zich gedurig op de traktaten die onze onzijdigheid en de on schendbaarheid van ons land waarborgen. Ja maar hoeveel traktaten zijn er sedert eene eeuw niet gescheurd geworden? Maar, zegt men nog, indien het land in nood verkeerde, zou de gansche bevolking de wapens opnemen om lot derzelver ver dediging op te trekken. Het zij zoo. Maar welke tegenstand zouden een aantal onge oefende mannen legen een regelmatig, wel geoefend en wel gewapend leger kun nen bieden? Om dat stelsel te verdedigen, haalt men als voorbeelden onze voorvaderen aan van ten tijde van de Breydcls en van de Artc- velden, welke, wanneerde noodklok klepte allen opstonden om hel vaderland te ver dedigen. Zeer wel, maar sedert die tijden heeft men hel buskruid uitgevonden! Neen, ons gedacht is dat een bestendig leger, wel geoefend, wel geleerd en wel gewapend, eene noodzakelijkheid voor ons land is. Onze onafhankelijkheid, onze vrij heid, onze onzijdigheid moeten wij in staal zijn weerdiglijk en met vrucht te kunnen verdedigen, en tot staving onzer opinie zullen wij nogmaals een voorbeeld aanhalen dat wij vroeger nog bijgebracht hebben. Veronderstelt eenen oorlog tusschen Frankrijk en Pruissen. Belgie ligt tusschen beide. Zal er een van beide mogendheden er aan denken van, hoven zijn machtigen vijand, zich een ióO.OOGlal wel geoefende, Per hektoliter. Witte Tarwe fr. 31 00 a 34 66 00 00 A 00 00 19 32 a 21 16 7 66 a 12 00 8 00 8 50 1 45 2 90 00 00 ::S het feest, ge woon I ijk 14 nov. >1 VOOROP 16 MOV. Voor builen 16 -TTT- TIOV. -—-rrcjrr- 38 33 noc. 34 60 a 21 a 18 nov. «i bed a en a 01' 000 ^K3B4».-T33 Dobbe lt 00 a 15 MOV. 52 21’ 00 00 blok a Veurne, drukk. van wed. Rycketioar en 7.oon- 220 10 43 41 00 25 00 a A a a 8 00 2 63 0 00 41 00 tot 48 75 60 00 tot 00 00 81 00 tot 35 00 23 50 tot 26 50 16 00 tot 18 00 30 00 tot 32 00 30 00 tot 32 00 2 65 2 30 2 75 0 00 a a 12 00 2 75 0 00 a a 38 86 36 00 20 15 19 44 00 (10 2 00 6 01 2 40 2 00 00 0O 27 00 40 26 85 30 30 55 20 55 00 00 2 00 7 30 a a 'I I I a a a a .i .1 a 13 a a a a Booni'ii worde» TB VIXCHEM. blad Ooslstraa van het rijk. I 80 00 24 00 20 00 8 00 2 40 I 20 (hide, 100 kil Rogge, 100 kil. Boekweit, Ilnur, 100 k Gversl, Aanlap 100 kil. I>ot. r. de kilo I ijereu, lie 26 koolzaadolie I ytu.i.idolic FOPEHINBHB 8 00 00 7 50 2 72 0 00 45 00 32 00 00 oo 00 00 oo 0 00 J 1 Roode l'nrwe Rogge Haver Wille aard. 100k Idem roode Boter per 1/2 k. I'.ijcn n per 25 41 W0 00 00 a .12 02 a 20 .2 a 22 40 a 28 57 a 9 23 a i 2 54 I 2 35 a 81 08 - I 85 20 a 18 M11V. Zich aan te bieden bij A. VERBEQÜE, Boek binder, groote Merkt, N.’ 8. verslag van den tweeden dag van genaamd kandccldaijgeven. Intusschon, aanvaard, ent. Prijs van Men abonneert zich Pf.’ 6, te Veurne, en op Insertie», 15'Conti men Een afzonderlijk nummer 10 c.‘. het Alle affichen, bij dé uitgevers van ttiSMAAL Brieven 54 l'aiaplui-maker te Fewrne, /.uiditiaet54 belast zich met het in ’t nieuw wasschen van oude pluimen, en verkoopt alle slach van Menagie-goe- deren, pluimen bedden, matrassen, enz schoon Ouderwetsch Porcelyn, nieuwe XVolle en levende Ganzenpluimen. «iwn’Jii iiwr -uiM»«.l/i<a-,.wwr'»iiu's.v«v»ww mbmb dc Etude biographique par DEBRE1 AE-DU BOIS, avee unu traduction fla mande de N. Dbbtkrbbbii. S’adresser au bureau de cetle feuillc. J. SESCAU i.v Cis. V.' J. SESCAU M Cis. (Get.) J. VANDRUNEN. fr. 25, 6 maanden, fr. 75. 3 maanden. Vertrek der postmaal uit Veurne naar Duin kerke, ten 10, ure 20 minuten morgens. Uit Duinkerke naar Veurne, ten 2 ure 51 minu- te:t 'i namiddags. c. fr. Tarwe fr. Rogge Haver Aardappelen Hoppe 50 kilo YPER, 0 nor. Tarwe fr. Rogge Haver Erwten Boonen Aard. p.100 Boter per kilo HONDSCHOOTE Frank. 8 ».or. Per I 1/2 heel. Nieuwe tarwe Z.aailarwe, Setnence Rogge Sucrioen Haver Boonen Witte id. Erweten. l.ynzaed Cnmeline Koolzaad Aerdap. Vlas Boter in 80 00 a 84 00 22 00 17 50 8 (10 17 00 MOO. 1- 91 2- 27 2-00 2-50 9-00 30 75 a 35 75 34 50 2» 50 22 00 12 00 2 65 1 40 47 00 a 50 25 00 00 a 00 00 50 50 00 00 00 00 a 00 00 18 00 a 00 00 00 00 a 00 00 38 50 a 40 50 32 00 a 00 00 00 00 a 00 00 00 00 a 00 00 00 00 a 00 00 11 00 a Heeft de eer het publiek ter kennis te brengen, dat bij hem te bekomen zijn alle slach van mar meren Schouwen, van alle prijzen, te beginnen van 25 lol 400 franks. r -- - - - HET BESTENDIG LEGER. REVALENTA ABABIGA. In het belang van hel menschdom geven wij nog een klein uittreksel uit dc 65,000 genezingen, zonder medecijnen, verwekt door de Revalenta Arabica, smakelijke pap voor ontbijt, die, mits eenige stuivers per dag, vijftig malen zijnen prijs in andere hulpmiddelen uitspaart. N. 53.918: de heer l.ieutard, van Aix, van eenen stikkenden hoest, gebrek aan rust en eetlust, maag- trekkingeii eu verstoptheid; en eene jonge dame, van eenen slikkende hoest, pijn in den opperbuik en bloedverlies. N. 53.860, mrj. Gallnrd, rue du Grand-Michcl, te Parijs, van eene longtering, onge neesbaar verklaard en veroordeeld om nog slechts weinige maanden te leven. Heden, 1866, geniet zij nog eene volmaakte gezondheid; levendig bewijs dat de longtei ing door de Revalenta Arabica genezen wordt. N. 58,982, de heer Aug. Hccque, van wa terzucht en leverziekte.N. 44,619, nier. Wood house, van hardnekkige verstopping, braaklust en brakingeii in zwangerschap. N 46, 210, de heer doctor Martin, zijne dochter van cone maagontste- king. die haar 15 a 18 malen per dag deed braken, gedurcndeB jaren, en al de ongemakken er uil voort- spruitende. GENEZING VAN DEN PAIS. Rome, 21 juli 1866 De gewildheid van den Heiligen Vader is uitmun tend, vooral sedert dal, zich onthoudende vnn al an der hulpmiddel, hij zijne eetmalen doel met de Rsva- iïsta Arabica ne Baubv, die zulke wonderbare uit werkselen op hem gemaakt beeft. Zijne lleilighi id kan niet genoegde voordcelen prijzen, door dit uit muntend meel hem verschaft, waarvan hij bij ieder eet maal eene las neemt. Briefwissclanrder r/u lltdi. B. DU BARRY en komp., 12, rue de rEmpcreur, te Brussel, 76, Regentatreet, te l.otideti, en Place Ven- döme, 26, te Parijs. 1/4 kil. 2 fr. 25; 1/2 kil. 4 fr.; 1 kil. 7 fr.;6 kil. 82 fr., 12 kil. (franco) 60 fr. AAN DENZELFDEN PRIJS: DE CHOCOLADE-REVALENTA DU BARRY, Smakelijke spijs voor ontbijt en avondmaal, zeer voedzaam, de spieren en het vleescli verkloekende en versterkende, zonder hoofdpijn of verhitting of eenig ander ongemak der gewone chocoladen, die in ge bruik zijn, op te leveren. In donzen van 12 van tassen, fr. 2-25; 24 lassen fr. 4; 48 tassen, Ir. 7; 288 tassen fr. 32; 576, fr. 60. Te koop bij E. Ducloi, apotheker, en aore. id., beide Ooslstraatte Veurne. 7 75 4 8 25 a 1 26 a 2 27 P. erdb.'p, l/2h 00 00 LEUVEN, 15 nov. Nieuwe tarwe fr. 41 72 a 00 00 a 32 02 a 2(1 45 22 0(1 28 57 a 9 50 a 2 28 a 2 50 a 81 08 a 85 20 op het bureel van het al de postkantooren den drukregel I supplement 10 e.‘ -■ dit blad gedrii’kt, onvergeld in hetzelve geplaatst. en geld vrachtvrij toe te zenden. L,r het lichaem en -j'I ri>d dezelve aen jMensehen lyden kwalen wanneer 'an de Holloway hill) eigene gene- fan het uitleggen 'en werken groo ved zuiveren, des- •e deelen vernicu- It en lenlaetste gc- twreven, iweeinaol Ide nieren, waeriii fl'1 in alle gevallen VnaiT aeiihouding G'ii. 'f1 rbr.i nd in ■’•"'l, wintervoeten, Fachle), kan ker, ge- r’i’, fistulas, jicht, heinoroides, rhu- P't'pels, zeere keel, p (’'’zwellen, ulcers, fr. 1-50 I.;0'” of pot. I ?’ct;e men zich by ’’''•■•'nd LONDON. Ph'gd. eAer ie t'eul n,^ RLl’’’ lnae(>0"lsle' I, Ust na het eten ,||en ruR. “He ont- Y c"l. loospypont- L,- rhiimatismus, r ''ltdheid, grippe, p’uiiddcl voor de l'‘l hy, zich van al [e,kan niet genoeg j .’’Seize du midi. t 'an verscheidene I sPysvt.rluerjllg en 'uytif 18 jaren I, "mparet, p.istoor. ->8,218, t,1';' ingevolge r( erklaerd i„ |ögg 4 p.1 P«JA in k>l. 2 fr. 1/2 k 4 «’■dscl w1)ri)l)1| andere liinder- ^keboer eu Zoon. Antwerpen, 13 November 1867. VVtj hebben <1<: gelegenheid gehad in een bind uwer stad dc Eeurnoart eene bekendmaking te lezen van MM. P. V’anhaecko en L. Cailliau, wegens den verkoop van Guano van Péru, welke wij niet on bemerkt mogen laten loorbijgaan. Wij verzoeken u dus de volgende in het vlaamsch vertaalde protesla- lie in hel zelfde blad of in andere, indien cr in uwe stad beslaan, te willen doen plaatsen. Dc eenigste comsignalarissen in België zijnde van hel gouvernement van Peru voor den verkoop van Guano, moeten wij In t publiek waarschuwen dat nooit dc eer gehad hebbende met du heeren P. Vanhaeckoen L. Cailliau in handelsbelrekking tc zijn geweest, hunne bekendmaking wegens hel ver knopen van Guano van Peru niets anders dan eene dwaling kan lijn. Aanvcerd, enz., Tarwe fr. Rogge Boekwait Haver Geerst Boonen Aardap. 1Ü0 k. Boter per k. Eijeren per 26 DOORNYK, 9 nov. 20 00 a 35 75 30 00 a 26 50 a 29 00 20 25 a 22 75 9 00 a 10 00 a a 41/ JAAR. \oor stad: ARLON, 7 nop. Tarwe, fr. Maslcluin Rogge Haver Geerst I Boter Inrdappelen BRUGGE 9 nov. Op Donderdag 5 December 1867, juist ten I lire nanoen, ter hofstede bewoond dopr David I'rovootl, langs de straal van Forlhcin naar dc Kruissc, zal dc nol iris BEEHNAERT, te Alveringhem, koopdag hou den van: 89 koopen Boomen, b< staande in abeclon, olmen, populieren, klemmers, hollanders, 2 eiken waarvan evn van I meter 67 cent., 2 eikjes en 'eel tronken. To vergaderen ter hofplaats. Op tijd van betaling, mils borgstelling, ten kan tore van den voornoemden notaris. 82 00 00 00 n oo 00 21 46 a 22 00 7 (16 a 11 32 8 25 u 8 50 a 1 17 n 2 18 a 33 87 a 18 SO a 11 50 a 9 50 a 110 00 a 16 noo. Vrydag 6 December 1867, oiu 2 uren namiddag to beginnen, tc Vinchcm, ter hofstede tc voren b -wooiid door wylen sieur Joannci Debeiinu g' bruikt door sieur Damas ITouucn, zal meester HOLLY, notaris to Wulverinj’hein residerende, nu t tuMchciikonist 'an zynen ambtgenoot meester BUTAYE, notaris te Meessen, houden koopdag van 106 kuopen Abeelen, Olmen, Iepen, wilgen bollaers. Alles verdeeld in koopen ’t elks gerieve. Omtrent alle de lioomen groeyende langs du kal- syde zal den vervoer zeer gemakïelyk zyn. Men zal vergaderen in den boomgaerd van sieur WOOSSBN. I kunnen genezen I daegs dc hals l'ekc in te wryven' l^nblykkelyk ver- I Influenza, Koude nu t gerustheid I inderdaed bel is gebleven. 'i: 'oor Ringworm, ^"gewortelde huid «lacht onderhevig iln zekerder gene- p» Holloway’sSalf, K'iudc Pillen welke I' en hel bloed zoo al uit hel gestel -‘"e voortdurende 'lykc en geheime 'en al» zachte ge- "chizich vertoont 'lt genomen alvo- oortaek 'an du r'eg gezocht wor- por Holloway’s be- lrukte instuctic en l 'an dc macg en J' ggcn. Dc meeste ‘lig door de te za- /le Pillen genezen Inwendige i n sch rij ving, BETAALBAAR 6 franks ’sjaars. I 7 franks ’sjaars. vrachtvrij: 8 fr. 75 6 maanden. 2 fr.25 3 maanden. Voor Frankrijk 16 fr. 50 ’sjnars. Tarwe van 42-50 tot Oude tarwe v»i> 00-00 Vol 18 /.akkeu Rogge vat» 83-00 tot Sucrioen van 24-50 tot Haver van 17-00 tot van 30-00 lol Erweten van 31-00 tot Boter, per stuk Rijereii per 26 Er ware» 4900 konijnen, per kop Kiekens per koppel Aardappels per 100 kilog. Tarwe Nieuwe tarwe van Rogge Sucrioen van Haver Boonen Erweten W iltc tarwe, Ruuilc tarwe M n*leliiiu Roi;[;e Haver Boter per kilo Lyereu <le 26 KURTRYK, II nov. A.Z

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1867 | | pagina 1