V A A ALF HOLLOWAY V E L R N E. I .9 WOONHUIS FilET ERF, TE HOUTHEM. BOOMEN TE WULVERINGHEM. F aan het I 1 B BEKENDMAKINGEN. 1 BOOMVENDITÏE M E N BOOMEN, te Leysele. VENDITIE TE LEYSELE, van 70 koopen SCHOONE BOOMEN. GEEN HEDECÏNEN MEER. Gezondheid en krachten weder te bekomen zonder medecyn, purgatiën noch gezondheidsmeel: IKEVAIjEIVTA A.IKA.MICA. DU BARRY van Londen, geneest volkomentlyk de sled'11^1, kingen, gewoone verstoppingen slym, winden, hartkloppingen, <li irrliea, opiwellinge.n, duilelighcid, gedonimel in het oor, nier, koud' in tyd van iwangerschap, maegpyn, maegiuer en m.iegkramp, en onsteltenis der maeg, der lenden, van den buik, van het hert, der ij1,1* steltenis der lexer, der lenuwen, der keel, der lochtpy ueii, van den adem, slymvlieien blaes en ga), slapeloosheid, hoest, aeniborstigl’1’" „i steking, leering, hairvorm, uitwerpingen, twaermoedigheid, bel vergaen, uitputting, lamheid, vallende liekte, verlies van flcrccyi’y koorts, tuoedcrkwad, witte inncndstondenj pnkki Ibatrhcid cn ontsteking der zenuwen, kwalen en armoede van bloed, yi- bleek kleur, gemis van warmte, frischheid en krachtdadigheid, miltziekte van iwaermoedige gedachten'. Zy is insgelykshet be»1*-’ twakke kinderen en persoonen van alle ouderdom, kloeke spierenen vast vleesch vormende. j O '0 TE LEYSELE. WOENSDAG 17 NOVEMBER 1867. Er zijn 1600 eijeren I Benoemingen. 23 november, West-Vlaanderen WesL- Luik en K v Genezing en troost voor de bedlegerige. AENZIENLIJKE KOOPDAG J I i» e n i gj r. BELANGRIJKEN KOOPDAG van BOOMEN Opeubstre Verkooping van een Jicht cn Rhumalism. ZEEK MERKWEERD1GE BOOftlVENDITIE TE VYNCHEM. Hout. SCHOONE KOOPDAG (Besluiten en Bij koninklijk besluit van is de provinlialc raad van bijeengeroepen in buitengewonen zittijd, «p den 28 dezer maand, ten 11 uur ’smor- gends. In dezen zittijd zal de provinciale raad zich uilsluitelijk bezig houden met de voor stelling van kandidaten voor de plaats van voorzitter der rechtbank van eersten aan- icgs te Brugge zetelende. ingetrokken worden, uitgezonderd die,| welke aan eene quarantaine onderwerpen! de dieren, bestemd om in de stallen gevet te worden, besluiten wij op voorstel van onzen minister van binnenlandsche zaken: Art. 1. Zij» ingetrokken de schikkingen van§l,2, 4 cn 7 van liet koninklijk be sluit van 14 maart 1867. Art. 2. Onze minister van biimenland- sche zaken is met de uitvoering van bet tegenwoordig besluit gelast. Hierop volgt een ministerieel besluit van 21 november 1867 van den volgenden inhoud Art. 1. De schikkingen van het konink lijk besluit van 14 maart 1867 zullen op houden toepasselijk te zijn in dc gemeen ten der provinciën Antwerpen, West- VlaanderenOost-VlaanderenLuik en Limburg, die er nog aan onderworpen zijn. Art. 2. De gouverneurs der hierboven aangehaalde provinciën zijn met de uit voering van hel tegenwoordig besluit gelast. Na die besluiten komt in den Monileur den volgenden zendbrief voor, door den heer minister van binnenlandsche zaken aan de gouverneurs toegezonden: Mijnheer de Gouverneur, Daar de runderpest opgehouden heeft te bestaan, zoo in Belgie als in de nabu rige landen, in welke zij sedert 1865 woed de, schijnt het mij, dal men zonder ge vaar de uitzonderlijke maatregelen kan in trekken, die in het belang van den land bouw zijn moeten genomen worden, liet hierbijgevoegde besluit, dat ik de eer heb u loc te zenden, bereikt dit doel, van den eenen kant, door de vrijheid van hel han delsverkeer met Nederlanden te herstellen, uil welk land het vee Jangs onze grenzen niet mocht binnenkomen, en van den an deren kant, door de verschillende forma liteiten af te schaffen, die in den douanen kring opgelegd waren, om het bedrog te beletten. De eenige uitzonderlijke maatregel, die uil voorzorg voorloopig schijnt moeten te worden behouden, is die, welke aan eene quarantaine het vee onderwerpt, bestemd om in de stallen gevet te worden. Die schikking zelve, die overigens de ontwikkeling der nijverheid niet zou kun nen hinderen, zal, ik verhoop het, ook in het kort kunnen ingetrokken worden. Zij zal in geen geval den handel beletten van nu af aan geheel zijne bedrijvigheid te her nemen en de bevolkingen te doen genieten van een regelmatig en vrijzinnig beheer. Prij* 35 (ranks per honderd, kilos. Veurne, November. Er zijn ter merkt aangebracht en ver kocht geworden 1600 eijeren en 1550 stukken boter. Zondag, 17 dezer, beeft een orkaan den windmolen afgerukt van 1‘. van Craey- ineersch, van Eegem, zijn zoon Desiderius en de dienstbode Aug. Meyvroet, bevon den zich in den molen op het oogenblik dat hij omviel. Zij hebben lichte kneuzin gen bekomen. De schade wordt op 9,000 fr. berekend. De molen was niet ver zekerd. Een betreurenswaardig ongeluk, nog- maalsaan onachtzaamheid toe te schrijven, beeft deze week te Eecloo plaats gehad. Het 5jarig dochlcrke van den daglooner Ch. Banned,door zijne moeder eenoogen blik alleen in huis gdaten, is in eenen ketel ziedend water gevallen en ten gevolge zijner bekomen brandwonden overleden. Het slecht weder, dat in Noordzee woedt, heeft een feil doen ontstaan, waar van men weinig voorbeelden heeft. Ike post malen uit Engeland zijn drie maal achter een niet aangekomen. Men heeft noch woensdagavond, noch donderdag morgend, noch donderdag avond engelsche dagbla den gehad. Vrijdag morgend zijn er vier te gelijk toegekomen. Sedert eenige dagen is de Vesuvius weder in werking. Lava stroomt uit zijne kraters, waaruit vlammen opstijgen. Eenige kraters zijn ingestort. Diptheria, Bronchitis,- ten, Verkoi king Scrofula* Waterzuchtige 1 Hemoroides, JuSlU’ OntsU’ Gr3' Te bekomen by E. DUCLOS en K. DOBBELAERE, apothekers. Ooststraet. te Vevrne. v«ire* PEROV. gewaarborgl zuiver cn onvervalscht zonder eenige de minste mengeling. Mijnheer Timmcrman-Dcliaezc, te Veurne, Wij hebben do gelegenheid gehad in een' blad uwer stad de t'ewnaareene bekendmaking te lezen van MM. P Vanhaccko cn L. Cailliau, wegens ilcn verkopp vnp Guano van Peru, welke wij niet on bemerkt mogen talen voorliijgaan. Wij verineknii u dus de volgindein het vlaamsch vertaalde protest»- tio in hel zelfde blad of in andere, indien cr in uwe stad bestaan, te willen doen plaatsen. Runderpest. Een koninklijk besluit van 21 november door den Monileur afgekondigd, luidt als volgt Beschouwende dat de gezondheids staat van bet vee in Belgie en iu nabu rige landen, zoodanig is, dat alle uitzon derlijke maatregelen, genomen in uitvoe ring der wet van 7 februari 1867 kunnen E R II G T. KOOPDAG SUPPLEMENT dn»1 van pcrsooiH-ii TE VINCHEM. rhuina- nrn. Na ver te Lefeltén Op <le eene ABFEITEiVTIE-BLAB van betaling mits voor nueuiden van en veilingsvoorwacrdeii genoemden Notaris. i I verle- e»*n« wij tonden DOOR dk van betaling, mits van voonioemdeii De gene die nog schuldig staen over voorigo ge houden vendition, lullen als koopers niet acnveerd worden. TE ALVER1NGUEM, AAN DE OUDE I'ANNEFABRIEK. Op Donderdag 26 December 1867, wezende 2,d" Kerlsdag, juist ten één ure nmoen, op de landen der hofstede gebruikt door Pieter Pandoor en, langs de Groenedreve, aan de oude Panncfabriek, nabij de Loovaard, zal M.,,r BEERNAEïlT. notaris ter residentie van Alveringhem, koopdag houden van 68 koopen schoone eiken, olmen, abeelen en esschen boomen. Nota. Vele dezer eiken boomen hebben eene schoone lengde, en eene dikte van 1 m. 75 tot rond de 2 m.; alie dezelve zyn dienstig voor allerhande werken, en door de nabijheid van den Loovaard zeer geiuakkelijk voor den transport. Te vergaderen in de lierberg de drie Sleutels, be woond door Charles Decoussemaecker, langs de oovaard. Op 6 maanden tijd van betaling, mits stellende goede borge, ter aanveerding van bovengenoemde!) Notaris Blsr.-vairt. OPENBAHi: VERKOOPLWfi eener HOFSTEDE EN ZAEILANDEN, gelegen te Wulveringhem. Donderdag 5 December 1867 om 2 uren nanoen, te Bulscamp, ter herberg van sieur Hem i Kesleman, Zal M.“" ROLLY, Notaris teWulveringhetn, in eene zitting, de volgende onroerende goederen openbaer verkoopen Koop 1. Eene Hofstede te Wulveringhem, groot by titel II. 5-06-56 C’, bekend by kadaster sectie B, nummer» 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 136 en 137. Booinprys 2037 franks. KoopeH 2 en 3. 11. 3-31-94 C“ Zaailand, Boom gaerd en Gras, gelegen als voren, kadaster 8, n." 90, 91, 95, 96, 97 en 98. Booinprys 555 franks. Gebruikt door Philippus Dendecker. Aanslag met 1 October 1868. Alle inlichtingen te bekomen ten kantore van vooruuemdeii notaris Holly. Donderdag 12 December 1867, om 3 ure namiddag, ter herberg van sicur Degomme, te llouthem-dorp- plaets, zal meester HOLLY, notaris te Wulveringhem resideerende, openbaer, in eene zitting, verkoopen het volgende goed GEMEENTE HOUTHEM. Eenige koop. Een nieuw Huis, gebouwd in steen en gedekt met pinnen, geteekend n.'21, staen.de en gelegen te llouthem, weinig zuid-oost van de kerk, met vier aren dry en twintig centiaren, onder be bouwden grond en hovenierhof, beslaendc uil woon- plaes, kamer, kelder, znlder, houlstal en ovenkol, strekkende zuid en noord. Gebruikt door den verkoop-r sieur Karei Thery, om door den kooper oniuiddeiyk met do toewyzing in gebruik te treden. De eigendo stil den v<üiiin»svoorwacrden be rusten ten kantore van Deze wonderbare Salf werkt als tooverachlig in hel verlichten en genezing van oude zweren, wonden, kwacde beèheii, ulceers en eruptions der huid; wan neer dezelve op de oppervlakte gewreven, deielve dringt door en zuivert elke pliels by deszells door- loopen en oefend de gezondste invloed nil over de in wendige constructie. Dezelve geneest door zuivering 'Alle animalieale sappen waeruivde hel in contact komt en daerby bevorderd eene gezonde en voortdu rende genezing. Voor leiders van de martelende pyn van lisine en jicht, deze Salf zal onschatbaar schy -■ --fermenting met warm water de verzachtende m Antwerpen de king van deze Salf is womlerlyk: hel schynt ten bek end mak in gen ecnemale de iufla malie te verminderen, mark t de py n dragly k,vcrniinderldezwclliug, hersteld nnluerly ken omloop en verdryfd de kwael. Voorde bovengenoem de kwalen <lcSall van Holloway en de Pillen zyn on wankelbaar aenbevolen. M.‘,r ROLLY, notaris teWulveringhem residpjqnde, zal op Dynsdag 10 December 1867, om 1 ure précics namiddag, ter hofstede bewoond door sieur Louis JJoencclaey en aenpalende landen te Vincheiu, langs de kalsyde leidende van het Couden Hoofd naer llouthem, houden koopdag van 8a koopen Boomen, bestaande iianynliyk au vele zware mode olmen, holl uiders, klcinmers, eiken, iepen, populieren, wil gen, abeelen, app. laars en kiersebooiuen, dienstig voor allo werken; waer onder zich bevinden licrtge- binden voor groote gebouwen cn welke meest allen van I in. 60 tol 2 ni. 50 omtrek hebben. Men zal vergaderen in den boomgaard der hofstede van sicur Moeneclaey. Door de aenp ili ulieid aen de kalsyde is het ver voer der boomen allergemakkclykst. Op langen tyd van betaling, mits steelende borg, ten genoegen cn kantore van voornoemdOn Notaris Vrydag 6 December 1867, om 2 uren namiddag to beginnen, te Vinchem, ter hofstede te voren bewoond door wylun sieur Joannes Debeir, nu gebruikt door sieur Damas Woussen, zal meester HOLLY, notaris te Wulveringhem residerende, met tusschenkomst van zyneii ambtgenoot meester BDTAYE, notaris ta Heessen, houden koopdag van 106 koopen Abeelen, Olmen, Iepen, wilgen uu bollaers. Alles verdeeld in koopen ’t elks gerieve. Omtrent alle de boomen groeijende langs de kal syde zal den vervoer zeer gemakkelyk zyn. Men zal vergaderen in den boomgaard van sieur WooSSM. van M.”" ROLLY, notaris residerende te Wulveringhem, zal op Vrydag 20 December 1867. om 2 uren namid dag te beginnei ter gemeente Leysele, op de hof- stede bewoond door de weduwe van sicur Pieter 1 Garwyn, langs de Veurne slraet cn zeer naby het gebngte hel Menleken, hunden vendilie van: 49 knopen schoone abeelen, populieren cn olmen boomen, waer van verschelde venen omtrek hebben van 1 m. 60 C', lol 2 m. 10 C en dienstig zyn voor alle werken, en voor brandhout. Door de aenpalenheid aen de Veurne-straet is den vervoer gemakkelyk. Op gewoone voorwaerden en tyd stellende borg, ten genoegen van notaris Holly. j i.wrarnny.Tranm jaarjt wwot c»j».,-«v Jl."’ ROLLY, Notaris te Wulveringhem residerende, zal op Zaterdag 21 December 1867, om twee uren na middag, binnen de gemeente Leysele, ter hofstede nu bewoond door sicur Franeiscus Pil, langs de kalsyde laidende van Iseuberghu naer Leysele-dorpplacts, onenbaer verknopen 70 koopen schoone boomen, bestaende uit hollanders, olmen, klemmers, abeelen en eiken, wncronder er zich bevinden van l in. 60 c* tot 2 m. i i Door de aenpalenheid aen de kalsyde is den ver voer zeer gemakkelyk. On cewoonen tyd van betaling, rods stellende borg, ten joegen van voornoemden notans Hollt. Po/ou. /.ij gevet! bewijren <!“‘- van welken aard «lie tomle kunnen weien. Lenige dépot op de Kaatje te Venrne, in du Mag; lijnen van gelegde ondergHeckcndo P. VAHRAECKE m L. CAILLIAU. Deic aerd van ongesteld' worden door Salf, door dr borst en de ruggegrai’d Deielve lal weldra indringen lichting geven. By allo grad' en Bronchitis, deel behand' en ickérhcid aengewend niet bekend ooit in gebreke I Alle Verscheidenheden Deie Salf is eene lekerej* Scuriy, Scrofula,en voordel kwalen waeraen hel meuscN is. Deielve kunnen niet spocf ten worden dan door het tegelyk met hel gebruik i)'1'1 ino krachtig op hel gestel J I tuiveren dat deie kwalen g. verbannen worden, cn het f geneting ondervindt. Neem in acht voor del' kwael welke gewoonlyk I' voel loosheid of als gerin;; wnervau weinig of geen n°l reus de beenen geiwolh'11 kwael moet aen de lever of den; daerom gaet direct U’ ruchle Pillen te nemen n*11'1 wryving de Salf goed o»er rechter lyde al waer deie 0 walenuchtigc gevallen i'1''' men gewerkte invloed Deie kwalen lyn teer <’H‘ dc geest, verkeerde delica' de bekendheid van den H jareu aen hemoroides «n 1 ly steeds hebben gebruik C Salt, met oogcnblikkelyk*' tlng bewerkt tonder belvl'1 van hun kw.iel aen andere' tendcels met de Salf, daer lelfs omloop regelen, de wen, en hel geheolo gestel Ongeregeldheid van Worden oogenblikkely’ neieii wanneer deie Salf 'q dnegs, in dciyde op de p*'1 liet liin(pmn<Thm>(l ilrilll* oogenblik keiyk verllcliti'’ «il een volmaakte gened1' Beide Salf en Pillenf de gevallen ge Kwade beenen, slecht van hioskiels, coco bay springende handen, ck*1' i.ette en styvc geledcreib l’J klieriwcllingen, pyn *n;i| mniisnie, schurftig hool' j huid kwalen, schurf, u’l‘rG verwondingen, geeiiwioG1 OMSTANDIGE INLICHTlpiC por c* Worden verkocht by *1' 3-75 c.,cn 0 ir. Voor den verkoop den Professor llOI.Ll’ Volgens u*-’ J Te bekomen bij L- llillteksel uit 65,000 genersingen. Gzsezi.tg va.v dsn Paus «Home, 21 Juli 1806. De gezondheid van den H. V. is uitmuntend, ander geneesiniddel onthoudende, iyne maeltyden doet nu t he Revalenta Arabica Du Barry, dié'woddcrbaée uitslagen op'hem verwet"1 de voorkeien pryzen welke zy gevoelt 'au dit uitmuntend meel, waerv.an hy een schotelvol op iedere maeltyd neemt.» Correspond1 N. 52,081, myiili- de hertog van Pluskow, hofmarschalk, van eene niaegonüieking. -- n. 63,184, de vrouw van inylih. L. Dury-Ju,,,cl’. 'eii jaren onverdriigelyk lyden in de maeg, de beenen, de lenden, dc zenuwen, oogen en hel hoofd. -- n. 62,815, mynli. J. J. Noël, va» pynen in de lenuwen en de maeg. -- n. 62,476, St.-Romaine des Isles (Saónc-cl-Loirc). God ly dank, de Recalenla Arabica, heeft een lt,; sehrikkelyke maegpynen, nachtelyke zweetingen en slechte spysverteeringcn, om my op nieuw den kostbaren schal der gezondheid J1’1 f i n. 44,816, n. myiih. de aartsdiaken Alx. Stuart, van 3 jaren afgryselyke zenuwsmarl, van scherp rliuinatisnius, slapeloosheid en a> 1 |s/ de kolonel Watson, van flcurecyn, zenuwkramp on hardnekkige verstopping. -- N. 49,422, mynli. Baldwin, van volkomenc vervallU'r.^lj van buitensporigheid der jongheid. 53.860, mej. Gallard, in de groote S.-Miehielslraci, 17, te Parys, van longenverteering, die oog' en haer nog slechts maenden te leven gaf. Heden 1866, geniet zy nog altyd eene goede gezondheid. Deie koslelyke geneesmiddel andere remedien; hel heelt 65,000 genezingen bewerkt daer waer nlle andere medecyne was mislukt. DU BARRY Keizersstraat, !-■ fr.. 1 k. 7 fr., 6 k. 32 fr. 12 kilo 60 fr. franke tegen een poslmandaet. Aen dezelfde pryzen, gechokolalecide Beralentu tan du Barry- r|)itI' en a vond ma el, voltnaekte! yk v oedend.él ykuia kénde ét? v’céslër kende dc zenuwen en du vliesschen, tonder ten minste hooldpy u en 1 ntsseii der chokoladeti gowooiilyk in'gebruik te veroorzaken, nooit zulks hebben aangekondigt. Wij durven dus de Guano die wij te koopen aan bieden, voor GUANO VAN DEN PÉRU, ja zelfs voor zuioeien <:ii yewaarborgden-oncertalschsten Guano ve Ikoityfen; en wij geven bij voortduring ncizzso frisket aan de genen die er kan de minste verval- sOhmg ontdekken Vhn welken aard die tonde kon- nei) lijn. Dat is ver van eene dwaling. Indien mijnheer Sescau of eene van zijne genwoordigers te Antwerpen ecus met ons woorden-onderhandeling kwame nemen, hem van andere dwalingen spreken. P. VANDAECKE EN L. CAILLIAU. van dc De ondrrgeteekeiidcn hebben du eer ter kennis te brengen aan de Landbouwers dat lij eene schipsla- ding Guano van d,‘ JPerou hebben ontvangen iu b den niu»keurtfllijk geplombeerd om alle vervalsching kant van de ploiub slant; Gouverne ment du l'eiou, en op du andere knijl Guano du ...i duizend franks aan de genen die kan dat deze Guano eunige vervalsching bevat Muind'iig 2.’" December 1867, om I ure namid dag juist te beginnen, op d’hofstede en landen alwaar sieur Emmanuel Devoghd gewoond heelt, langs den steenweg leidende van d’hcrberg het klein Leysele naar dc plaatse van Leysele, zal er ten ver zoeke van mevrouw de weduwe en kinderen van den heer Ltorotn Meruiieitrck, grondeigenares tu Yperen, gehouden worden koopdag van 95 koopen, schoone hoogslainmige twarc boomen, beslaande in hollan ders, abeelen, iepen, eiken en wilgen, byzonilcrlyk dienstig voor wagenmakers, timmerlieden, schcep- rnolen- en andere zware werken. Op tyd van b taling mits borgstelling, in handen en ten kantore van den notaris SYOEN, te l.oo. Antwerpen, 13 November 1867. De cenigste eomsignatarissen in Belgie rijnde van het gouvernement van Peru voor den verkoop j van Guano, moeten wij het publiek waarschuwen, dat nooit dc eer gehad hebbende met de heeren P. Vanhnecke en L Cailliau in handelsbetrekking te zijn geweest, hunne bekendmaking wegens het ver- koopen van Guano van Peru niets andurs dan eene dwaling kan zijn. Aanveerd, enz., J. SESCAU er Cis. V.' J, SLSCAU ik Cu. (Get.) J. VANDHUNEN. Om de heeren Seseau en C." van Antwerpen dc moeite te sparen van legen onze I wegens den verkoop van Guano te protesteeren, wij hebben do eer het publijk ter kennis te brengen dat wij hoegenaamd geen de minste handelsbetrek- kingen gehad hebben met zijn huis, ook dat wij Ten zelven dag Dooderdag 12 December 1867, om 2 uren namiddag, voorafgaendidyk aen <|e hier vor 'iigemelde verknoping, zal do notaris ROLLY, houden koopdag, ten huize van gezegden sieur Karei Thery, van stoelen, tafel», kassen, yzeren potten, m iors o paniii-n, lellooren, plats, driukkommeu en deel yzerwerk, bakhallaein, houwen, spaden, rakels, veel blokken, fasseel, houtbo ><h is, gezaagd en onge- zaegd muit, vier zakken aardappelen cn veel andere voorwerpen te lang om tu roeiden. Met gereed geld. U-. --.II »l Uil <»»MI .IHIH'WI fiwn II van Maandag 9 December 1867, om 2 uren namiddag, te Wulveringhem, op dc hofsteden gebruikt door sieur Polydoro ter faillie en sieur Charles Flahou, langs de groote kalsyde leidende van Veurne naer Yper ui, zal meester ROLLY, notaris te Wulveringhem verb'yvende, houden koopdag van olmen, hollanders, abeelen cu eiken, waer onder zich vurscheido abeelen en eiken bevinden van 1 m. 20 c.' tot 2 m. 40 c' Qm- trek; alle» dienstig voor timmerlieden, wagoniiiakwrs, kuipers en voor brandhout. Op gewoone voorwaerden en tyd stellende borg, ten genoegen Notaris Holly. koopen Aanveerd, enz., 'F

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1867 | | pagina 1