VL Ai B O I Mobilaire Goederen, BOOMEN j Hgen e« populieren boomen TE ADINKERKE. BOOMVENDITIE TE VYNCHEM. II OFSTED E I WOONHUIS MET ERF, TE HOUTHEM. TOEWYZilüG B O EN ZAEILANDEN, gelegen te Walveringhem. BOOMEN te Alveringhem-Forthem. VENDITIE TE LEYSELE, van 70 koopen SCHOONE BOOMEN, BOOMVENDITIE TE vryveiIEM. BEKENDMAKINGEIV. IJ O O II E A I£ O 8TA1 SCHOONE KOOPDAG van boomen, te Leys el e. te Vinchen Op Donderd om 2 ure namidda Sint Eloy, van: Gemeente Zarre Dixrnn eenè selioi hofstede ei ten sterf huize van Maria Philips, TE VEDRNE PANNESTHAAT. Het Köllegie v: penen Verwittigt het pu rekenen niet 18 dog om 8 1/2 ure worden voor het vt STOPPE van allen Het ge'meente-bes of bewaarplaats vc kocht is gebleven. BELANGRIJKEN KOOP DA G Tl STERFGEVALLEN. V E I L I IV G M-”" DÉSIHÉ debhadwehe, notaris te Veurne, zal, llr, 1 ,u*’cbenkoint van M.*‘" BOUDEWEEL, notaris te ge,)"< s,’l,oote, veiling bonden Donderdag 26 Decem- Algemeene Tijdingen. KOOPDAG ZEER MERKWEERD1GE owcnuare: vjerkoopiiwg eener KOOPDAG IJ E IK I G T. KOOPDAG va n BOOMEN TE WVLVERING11EM. inden Artikel. r Rtjckeboer, Openbare Veidiooping van een BURGERSTAND DER STAD VEURNE. in cene zitting. Gemeente Wcslende. Gemeente Boitshoucke. Gemeente Oostduinkerke. Stad Nieuport. MERKWAARDIGE KOOPDAG van 11 n° Stad Dixmude. Alberlu* vau alle groote is port, hui: 11 29()n». voor- ber 1868, I 11 ,t eer» ui ii betaling mits voornoemden Bij bevel De Sekretaris (gel.) Cn.' Classes' HOLLY, notaris residerende te Wulvcringhein, Sclioc VAN OLJ Door de voer Op langen tyd ten genoegen en Roeit. tyd van i van dergolijk 8«’crn“ dio t;»‘lk tot r»"e ie 8‘J - timmerman, 55 jaren wonende te Veurne, man Maendag 23 Decei binnen de gemeente dunde van het Goud boomgaerd der hof De Jonghe, zal M.*“' residerende, openba ders en olmen boot makers, timmerlied' Onder deze boom 1 m. 70 tol 2 metbr Op gewoonen tijd ten genoegen van vc Een artikel uit Isenberghe is ons te lanl toege komen om in ons nummer van heden ingelijfd te worden. 1 r,nri ii vu va i «o, 95, 96, 97 r ii. .1.» Btl O O I‘ D A A All WOOAll al te zanii Gebruikt do Ho lol 1 oktober 1870 <-n het Woonhuis ■s jaars. Door ’t ambt va Dixmude. Dat kan zijn. Doeli per naasten wat voorzichtiger als ’l o belivit. Menschen spreken menschen, maar iels dal ik u niut gemakkelijk kan vergeven, ’lis die onbeweegbare onbarmhartigheid, waarmede gij zijnen cn mijnen boezemvriend ten onregte behandelt; ’l is die onverslaanbare partijdigheid, die u aanjaagl om de verdiensten van twee, in een alleen, te loven; ’l is die onuitlegbare onverschilligheid wegens een jon geling, die alleszins op ulks achting regt heeft aan spraak te maken. En gij vergeet hem vrijwillig! Dal is toch niet broederlijk. Gij moeslel meer beschei denheid gebruiken en na du ronkende afbeelding mijns vriend», bij voorbeeld, zeggen: Bij hem was een bleeke en scherpe doch flinksclie jongman. Fijn was hij van gestaalte. Hem vonkelden tweu onverschrokken oogen onder het breed voorhoofd; beneden zijnen spitsigen neus, dekte een dubbel knevel zijne bovenste lippeen wat lager verwachtte een middelmatige kin den mannelijken baard. Met den vadcrlaudschen en pliglvoelenden ernst op het effen aangezicht was hij aan elk bedienstig, beleefd en lieftallig. Immer» geheel en gausch was hij een knaap om aan zulken donderenden Jupiter als Mercurius of Ganijmedus te dienen. Wel is waar, geen twisten is hel beste. Maar zeg mij regtuil, mijnheer, had uw tafereel niet voltooid ge werd, indien iemand hun beide bevelen overtreden had en dat gij uil den mond uws veronderstelden Jupiter, de woorden van Malherbe bad mogen doen klinken: Proud* ta foudro Louis cl va commo tin ionToen kwamen ook eenige gekende uitdruk kingen van Alveringhem, schoone eiken, oil Nota. - Vele d schoone lengde, ei de 2 m.; alle deze werken, en door de gemakkelijk voor Te vergaderen it woond door Chai oovaard. Op 6 maanden i goede borge, ter at Notaris Bïeunaïht. van den ingezonden van Veurne, n.-.2!88. van betaling, mits van voomot-inden Ten sladhuize te U E It I G T. De gene die nog schuldig staen over voorige ge houden vendition, zullen als koopers niet aenveerd worden. Op Woensdag 4 December 1867, juist ten I ure nanoen, ten vermelden Sterf huize, Zal M.' BEERNAERT, Notaris ter residentie van Alveringhem, koopdag houden: Van kleerderkassen, sekrelaire', komode, bed- derijen, sargien, slaaplakens, courtepointen; bedste den; servietten, handdoeken, U Hooi en, koper- aarde- gleis- en tinwerk; aardappels, kolen, brandhout, enz. enz., ten koopdage op te brengen. Op 2 maanden tijd van betaling toor de koopen boven de 15 franken; mits solvabele borgstelling, do gene daar boven, komplaat te betalen. wn| wnrrir-—’' •-'O- wcwsreRta'n-.-nso. -c^y^>.-?,-rpirir»rTtrt-trw-- van TE ALVERINGHEM, AAN DE Ol’DE PANNEFABRIEK. Op Donderdag 26 December 1867, wetende 2/'" Kertsd tg, juist ten één ure n moen, op de landen der ■A C’ aen de kalsyde is den ver- Garwyn, langs de Veurne-strael en zeer naby het gehugte hel Menleken, houden venditie van: 49 koopen schoone abeelen, populieren cn olmen hoornen, waer van verschelde eenen omtrek hebben tan 1 m. 60 c’, tot 2 m. 10 C en dienstig zyn voor alle werken, en voor brandhout. Door de aenpalenheid aen de Veurne-strael is den vervoer gemakkclyk. Op gewoone voorwaerden en I stellende borg, ten genoegen notaris Rollt. Maandag 2.'“ Dei dag juist te begii alwaar sieur Emu. langs den steenweg Leyselc naar de pk zoekevan mevrouw heer Leopold Mzrgh gehouden worden k hoogstammige zwaï ders, abeelen, iepei dienstig voor wage molen- en andere z Op tyd van betali en ten kantore van den 25 Thereto jaren, geboren cn te Hazebrouck (Fran Ilictwal. den 27. r: .„,.ru. 3 maanden, geboren van Sonhie Sr.tiatlt lening nen v er broederlijk lang1-- - liezen. proza nirl schijnt het m ""ètbu'nl' ‘i1’1»- uwe koddige ontvangen*le papier, gelijk inii.erva l»ee* gewapend uit b.n ba;,rsche wereld ten se.liepP'“,dlJ pinseol gif r|ooz-' linnen en onder ido eii so niet I-- een Becqué, grondeigenoarster, wonende tu Veurne, ovorle e nkrijk), weduwe van Joseph1* Philippus Gcva, oju cn Sophie Schalliei I van IR67, te beginnen om 1 ure namiddag, op du *10delatiden gearuikt door de wed. Marrannes tc uiit,l*<er'ie’ by den Poleau, langst de gemeene «tract oiuende op den keiweg, van: 100 koopen wilgen Populieren boomen en tronken. e Vergadering in voormelde herberg de Poteau. ’Taelbaer op termyn, ten kantore van genoemden 1 afi» D« Bsaiwzbz, -St. Denysplein te Veurne. en de pater zich toen in het ge- rdo met M. De Boey. De getuige- en Jcsuiet is gausch in tegen- uigeilis van zijnen broeder een zulks nog wel over een der zwaar- i Brussel die, op het tijdstip der y, op sterven lag, ontving het be- liel Van Wültergem. Deze vroeg tweehonderd vijltigduizend fran- ateit Je»u. Deze getuige die, ongc- juieten, wel te verstaan, vandaag, gaf zijn verlangen te kennen zijne milie te laten, tr ‘daarenboven bij- e Sociëteit in Belgie niet kon cr am dat de familie in kwestie den njk had aangedaan; dat de Socie- laar deze som schonk, voor hem j hebben gebeden; dat de sterven- j betwisting uil den weg te ruimen, maken had aan den zaakgelastigde jcsuielcn, aan wijlen M. Lodewyk int in de Bogaardenstraat, die do and had om hen deze milddadig- ilament waren de frappe (.n door ld. De abt wist het en vóórzag de Ike zich zouden hebben voorge- eid der nalatenschap van De Boey. t hij dezen laatste dit legaat uit te aesleinmende mitsen te lezen Jvoor ziel. De Boey veranderde zijn te», it overlijden van den testateur Do tyns den abt naar Brussel komen rdcgemcldc missen twaalfduizend De Trappisten weigerden De Boey te begraven, omdat do openbare d hebben, dal d*3 fortuin van Do rond waar zijn lijk rustte. zijn om al de feiten op to noemen, egen zijn, cn wier ertigt overgroot ui’gcn welke nog moeten gehoord rolgeti» het S'd'ij11*. nog vele zeer cruponbaren. A»'J zullen wachten te VVulveringhcm residerende, n>- t tuss n.-iuv om van zynon ambtgenoot meester BUTAYE, notaris te Meessen, houden koopdag van 106 koopen Abeelen, Olmen, Iepen, wilgen on bollaers. Alle» verdeeld in koopen 'l elk» gerieve. Omtrent alle de boomen groeijende langs de kal syde zal den vervoer zeer gemakkclyk zyn. Men zal vergaderen in den boomgaerd van sieur Woossm. Zondag en maandag lest heeft het koninglijk muzijkgenoolschup S.“ Cecilia zijn patroonfeest ge vierd. O.n 11 urj had een harmonieconcert op het stadhui» plaats, ’s Avonds om 7 uro concert in hel lokaal der maatschappij. Maandag namiddag om 5 ure, bolden de dames, voor zeer schoone prijzen. Oin 9 ure begon hel bal dat, alhoewel niet talrijk nog- thans zeer levedig was. Men leest in de Stad IVieuport: Zondag hebben eonige personen reed» langs onze spoorbaan van Nieuport naar Dixmude een speel reisje gedaan, en zonder hindernis do baan doorge- trokken. Men heeft ons verzekerd dat deze lijn wel dra voor den vervoer van reizigers en koopwaren geopend zal worden cn men het tydstip zal vast stellen, waarop de feesten der plechtige inhuldiging zullen gevierd worden. Men leest in den Précurteur, 26 november: Den verleden nacht, om 11 uur, in de visschers- sloep Telegraph n.' 9, van Oostende, patroon de la Rivière, in de Noordzee door den engelschen stooiue van BRANDHOUT EN BOUWMATERIALEN, Te Houthem, ter hofstede van sieur Franciscus Vanveurne. Maendag 16 December 1867, om met de middaguur precies te beginnen, te Houthem, by hrt gehugte het Dorentje, ter hofstede en medegaende landen ge bruikt door sieur Fianciscus Fauveurne, Zal meester HOLLY, notaris tc VVulveringhem resi derende, houdenkoopdag van A: 87 koopenschoone boomen en brandhout. Onder gemelde boomen bevinden zich veel zware en gavige olmen, hollanders en abeelen, dienstig voor timmerlieden wagenmakers cn voor alle grooto werken. En B de materialen, voortkomende van de afbraek van twee huizekens zich bevindende langs de Doorn- straet, op landen gebruikt door sieur Vanveurne, de welke zullen verdeeld worden in koopen telk» ge rieve en verkocht worden voor de booinvenditio. Men zal vergrderen ter herberg het Dorentje be woond door sieur Zoele. Op gewoone voorwaerden en tyd stollende borg, ten genoegen notaris Rollt. wel te pa», bij voorbeeld: Aan de deur zat iets dat raar Onbeweegbaar als een rots, Twee maal eenen kommissai is Ernstig als een straffe Gods!! Zoek niet aan hun oog tc ontsnappen 't ware vruchteloos gedaan En nooit zoudt ;;ij langs du trappen Rasser naar beneden gaan Per naasten dus, mijnheer, wal min overdrevenheid en meer reglveerdigheid; geenu vergelijking meer aan Jupiter alleen, wanneer gij er ook cene voor zijnen wakkeren Merkurius kunt vinden; geen donderaar zonder wecrlichtdrager meer cn vielo liet noch voor dat gij dergelijk feest in gelijke om standigheid wildot beschrijven, vergeet niet bij dun naain van mijn boezemvriend Mantez tc voegen: den genen van oen ander vriend niet min duurbaar aan mijn linrt, den naam van den ernsligen, ijverigen, beleefden cn lieftalligcn lieer Lodewyk Picard. W. -Hf t ajt£~ XW—WHTwmmwK-r w w M.',r HOLLY, notaris te Wulveringheni residerende, zal op Dynsdag 10 December 1867, om 1 ure precies namiddag, ter hofstede bewoond door sieur l.ouis tljoeneclaey on aenpalcnde landen te Vincliem, langs de kalsyde leidende van het Gouden Hoofd uacr Houthem, houden koopdag van 85 koopen Boomen, bestaende namentlyk in vele zware roode olmen, hollanders, klemmers, eiken, iepen, popeliereu, wil gen, abeelen, appelaers en keerseboomen, dienstig voor alle werken; waer onder zich bevinden herlge- binden voor groote gebouwen cn welke meest allen van 1 in. 60 tol 2 m. 50 omtrek hebben. Men zal vergaderen in den boomgaerd der hofstede van sieur Moeneclaey. aenpalenheid acn de kalsyde is hel ver der boomen allergemakkelykst. van betaling, mits stellende borg, kantore van voornoemden Notaris HET ORKAAN OP SANTO THOMAS. Heden zijn wij in du gelegenheid gesteld, daarover cene particuliere corretpondcncio medu tu duelen, geschreven uit Santo Thomas, 4 november, cn aldus luidende Ongetwijfeld heeft du lulegruaf u reeds kennis ge geven van de gruwelijke ramp, waarvan liet eiland Santo Thomas op 29 oclober hel slachtoffer is ge wei sl. ’s Morgens «as het weder somber en regen achtig, maar t >1 10 uur liet niets een orkaan voor zien. Bond dit uur was de wind N. O.; ongevoelig w rd hij sterker en sloeg over naar het N. De baro meter stond nog tusschen veranderlijk schoon weder, legen den middag zette de wind zich op N. W.; op lijd van een kwaarl uur» daalde de barometer op 8 1/0 graden beneden tempeest en een schrikkelijk cycloon verklaarde zich, terwijl de woede des winds en de baren de steamers en de talrijke schepen, die ill de haven lagen, mederukten, midden van wit- ac.htigu wolken, welke door bliksemflitsen doorklicfd werden, werden de deuren en vensters di r buizen weggerukt; de daken,en daarna de woningen, vlogen in de lucht; dikke boomen werden ontworteld en omgeslagen, cu herhaalde aardbevingen vergroolen nog hel afgi ijselijke en de gevaren van allen aard. De gruwelijke ontketening der elementen duurde ongeveer anderhalf uur. Toen was er cene kalmte die zoo wat een kwaarl uur* duurde, waarna de wind eensklaps ontkeerde naar Z. O., met eene verdub belde hevigheid; de aardbevingen vermenigvuldigden zich; du dwarrelwinden en bliksems volgden elkander snel en woedend op; de schepen zonken of werden op malkaar verpletterd, of werden omgeslagen met de kiel in de hoogte, of op de rotsen en kaaien ge worpen; al de kaaien werden weggevoerd, al de maga zijnen onder watei gezet, en al de huizen stortten in ot werden half vernield.... Du pen kan onmogelijk do afgrijselijkheden beschrijven, die op die onderliaive uur voorvielen, in de haven en in de stad. Rond 8 1/2 of 4 uur had du cycloon opgehouden zijne ver woestingen aan te richten. De regen viel met stroo- men en de nacht omhulde di.t jammerlijke tooneel met zijne duisternis. Van du twee steamers der algcmecnu trans-atlr.uli- scho maatschappij, beeft de Cacique enkel gedeeltelijk schade geleden, dank aan ecu gelukkig toeval, en zijnen dienst kunnen voortzetten-, de anderen, de Donderdag 5 December 1867 om 2 uren nanoen, ,e Dulscamp, ter herberg van sieur Henri Kesleman, ^«1 M.1"' HOLLY, Notaris tcVVulvcringhem, in eenu ''Hing, <le volgende onroerende goederen opcnbaer Vl‘rkoopcn Koop 1. Eo ic Hofstede tc Wulveringliem, groot titel 11. 5-06 56 t“, bekend by kadaster sectie |J, nummer» 100, 101, 102, 108, 104, 105, 106, Utl eli 187. Boomprys 2087 franks. Koopen 2 en 8. II. 8-31 94 C" Zaciland, Boom Racrd cn Gras, gelegen als voren, kadaster B, n." 90, .1 en 98. Boomprys 555 franks. Gebruikt door Philippus Dendecker. Aenslni' ‘"et I October 1868. AIL- inlichtingen te bekomen ten kantore van 'ournm inden notaris Rollt. ein n on iterstuk ichte i pan «1» d,ü Ruben»s aan hel roe ichBlse,,7 jjeDben elen niet r>‘ lacheiidv leiiscnap 1/ Alexander L-- let mij b,,,'1Cll’'ule) ai'i»i- sio prozaschrijvers ann- liei>,;ri)" ..^iiie-’tiö talenten in een ,alxulk.n ïni’11’ - b' gra'' ft tij 01 wezen kunne, is wette" i'tiderworpen. Eenen simde" ‘oei >"j'aree" ernstig pro- vr).) ,tvaard»!’ ‘“o onpartijdig te lal.lOUS slboon!! 1» plaats an een ne i» 11,0 voor Rrondsteun uwer ieJ ,,e' vil,d ik «lat UE. veel rede- arder,llG> u.ggei' *l«'»t, om den ver- d had1*1' je l',ienden op l0 buren, r ce,e /omsia^'Rheidslicd had rha'St cl Gj zoudt toen ten 'oort!*' roke<' hebben. Gij had- waa>1,l ,en ‘>«1, indien hij het ,u<’8e1-’ - schrfit (‘‘’O hel gebeurd is) Il"‘ een schranderer vernuft "ovc rgelal’f11 zou hebben. Gij ver»cho<’",'18 aanwenden de iwe» boeiel,,vr*ei^d loedragt. van Op Donderdag 5 December 1867, juist ten 1 ure nanoen, ter hofstede bewoond door David Provoost, langs de straat van Fortliera naar de Kruissc, zal de notaris BEEHNAEHT, te Alveringhem, koopdag hou den van 89 koopen Boomen, bestaande in abeelen, olmen, populieren, klemmers, hollanders, 2 eiken waarvan een van 1 nieter 67 cent., 2 eikjes cn veel tronken. Te vergaderen ter hofplaats. Op tijd van betaling, mits borgstelling, ten kan tore van den voornoemden notaris. Caravelle, die ontmast en fel beschadigd werd, moeit in de haven blijven. Morgen zal zij in reparatie naar Fort-de-Franee vertrekken. Dit tchip, bevolen door kapitein Bourat, had het ongeluk verscheidene zijner mannen te verliezen en een rijuer officieren, de heer de Sl-Marlin, die ’l slachtoffer van zijnen moed cn zijne opoffering werd. Die officier was met vier nia- troozen in een boot gesprongen en trotseerde het tempeest, om menschen tc redden. Hij kwam terug met 14 personen, welke hij gered had, cn had een «panisch officier terug opzijn schip gebracht, toen zijne sloep door cene geweldige golf verbrijzeld werd en zonk. Een enkel man redde zich. Het lijk van den heer de St-Marliu werd eerst daags nadien avonds terug gevonden en terstond met alle eer begraven. Do havenmeester van Santo-Thomas, de heer Stein berg, kwam ook om in liet navolgen des moed» van den heer de S -Martin. Builen deze verliezen, heeft er do maatschappij nog aanzienlijke geleden in haar gesticht. Il.iar kaaien werden weggerukt, alsook hel groot magazijn, du twee huizen, een houten en een steenen, een echt monument, die fel beschadigd werden. Men schat die verliezen up 50,000 pinster». Van de 9 op ruede liggende fransche schepen, i» een enkel, de Jacmel, als bij wonder gered en zal weer zee kunnen houden. Du andere zonken of werden op de kust geslagen en verloren een deel der bemanning. De engelsche Iloyal Mail Compagnie heeft erge ongelukken geleden. De Columbian der Compagnie van Liverpopol, it gezonken met zijne geheelc lading, berekend op 1 millioen piasters. De Rhone, die naar Europa vertrok, is gezonken met al zijne passagiers, bemanningen en lading. De I' ye is g> zonken, verloor zijn kapitein cn 59 man. Do Derwent cn Conway liggen op do kust. Daaren boven is de f.ictorijder Coinpignic vernield, verbrij zeld en weggerukt met al hare wnrfs. Kortom 21 cngelscliu schepen zijn gezonken of op du kust ge worpen. Tuvschcii de eersten is de Rritisch Empire, groot schip van 8000 ton, onlinnst cn heeft lek. Het is daar zoo even gezonken. Du kapitein is zinneloos gewor den cn geslurveu. In het geheel zijn 76 schepen vergaan, op de kust geslagen of zwaar gearariéerd. Niel alleen is onze haven hel toonucl zulker ramp geweest; onze stad, onze velden, of, om beter te zeg gen d<- bergen ziener even bedroevend uit. D<* straten zijn onbruikbaar cn belt usmerd door hel puin van allen aard, hout, <lakstukk<*n, boomen, sleeneii, nu. Al <le kaaien lijn weg. Opsla hoogten werden huizen weggevoerd, zonder een spoor te tulen. De weinige landbouw is verbrand, weggemaaid: kie kens, etuis, vee, alles is omgekomen. Men zou zweren dal het hemelsch vuur Lings daar geweest is. Du lucht is verpest; dit zou wel schrikkelijke gevolgen kunnen hebben. Men heeft ongeveer 500 deoden gevonden, die hier of daar lagen of door de zee op hel strand waren ge worpen mun telt meer dan 800 gewonden. Men vindt thnn» verstrooide lidmaten, waarschijnlijk overschot ten der haaien, die onze haven zoo gevaarlijk maken. Ónmogelijk zich een gedacht van de verwoesting te maken. Men schat de verliezen op 15 a 20 millioen piasters. Zoo schrikkelijk getroffen, blijft ons volk kalm en moedig Daaga na de ramp waa liet aan 't werk, zon der zwakheid of morren, om hel kwaad te herstellen. 7.00 even vernemep wij, dat do cycloon ook de na burige eilanden St. John en Tortola geteisterd en Porto-Rico bezocht heeft. Do Royal Mail Compagnie heeft geen tijd verloren om hare ongelukken tu herstellen en de dienst laten voort te gaan. De Dowro vertrekt straks naar Europa, met de geredde corrcsp indencic van lien Rhone. De Solent vertrekt dezen avond naar Jamaica, cn met de Cacique zendt de directeur een telegram naar Londen. Mun zegt dal deze depeche 1000 p. st. (25,000 fr.) kost. •en ruiven dag Donderdag 12 December J867, om Uren namiddag, voorafgaendelyk aen de hier .v°r'iigemelde verkooping, zal de notaris HOLlY, gouden koopdag, ten huize van gezegden sieur Karei lhery, van stoelen, tafels, kassen, yzeren potten, ,Qr>Ors eil pannen, tellooren, plats, drinkkoimuen en e"l yzerwerk, bakhallaemr houwen, spaden, rakels, I *eei blokken, fasseel, houtbondels, gezaegd en onge- ""gd hout, vier zakken aerdappelen en veel andere *°urwerpen te lang om te melden. Met gereed geld. ,u- vvoonnnis mui *-• "*-t -- - *er zuidzyde der AVeststraet, hebbende verschelde «eneden- cn bovenkamers, zolders, kelder, afzon- crlyk keukengebouw cn achterplaet». Laetst bewoond en gebruikt door den heer Jozef °ul,aeger; om aenstonds in gebruik te treden. De eigcndomsbewyzen en verkoopvoprwaerden be- f"slcn ten kantore van den Notaris D»si«» DE BRAU- ,VEHE, St. Dcnyiplcin te Veurne; ook inlichtingen I bekomen by de notarissen DESECK, te Beerst, en '•H’ELAERE, te Alveringhem. Maendag 9 December 1867, om 2 uren namiddag, te VVulveringhciu, op de hofsteden gebruikt door sieur Polydore Ferfaillie en sieur Charles Flahou, langs de groote kalsyde leidende van Veurne naer Yperen,zal meester ROLLY, notaris te VVulveringhem verblyvende, houden koopdag van olmen, hollanders, abeelen en eiken, waer onder zich verschcide abeelen en eiken bevinden van 1 m. 20 c* lol 2 m. 40 om trek; alles dienstig voor timmerlieden, wagenmakers, kuipers en voor brandhout. Op gewoone voorwaerden en tyd van betaling, mits stellende borg, ten genoegen van voornoemden Notaris Rollt. M.*" ROLLY, Notaris te VVulveringhem residerende, zal op Z.alerdag21 December 1867, om twee uren na middag, binnen de gemeente Leyselc, ter hofstede nu bewoond door sieur Franciscus Pil, langs de kalsyde loidende van Isenberghe naer Leysele-dorpplauts, openbaer verkoopen 70 koopen schoone boomen, bestaende uit hollanders, olmen, klemmers,'abeelen en eiken, waeronder er zich bevinden van 1 m. 60 cl tot 2 in. 25 c. Door de aenpalenheid voer zeer gemakkclyk. Opgcwoonen tyd van betaling, mits stellende borg, tun genoegen van voornoemden notaris Rollt. Veurne, 25 November 1867. drijft mij aan om voor hel volK<!11(l d eun plaats tu vragin en o voorn ankbetuigi"g011 erover toetesturen - W- het ZIJ NB* schrijver »L.<n Donderdag 12 December 1867, on: 3 ure namiddag, *er herberg van sieur Degomme, tc Houllietu-dorp- l’Liet», zal meester HOLLY, notaris te Wulveringliem ,J., _r 1-zitting, verkoopen el volgende goed GEMEENTE HOUTHEM. Kenige koop. Een nieuw Huis, gebouwd in steen gedekt met p innen, geleekend u.'21, staende en gelegen te llouthem, weinig Zuid-oost van du kerk, ."‘et vier aren dry en twintig centiaren, onder be- "Uwden grond en h’o'Ciiierhof, bestaende uil woon- >n Vi *‘lae», kamer, kelder, zolder, lioutstal en ovenkot, I *lr'kkende zuid en noord» Q '*vbruikl door den verkooper sieur Karei Thery, 0,u door den kooper oniniddelyk met de toewyzing n gebruik te treden. "e cigcndoinstiteleii en vcilingsvoorwaerden be- “tcn ten kantore van genoemden Notaris. Tiger, kapitein Lidermore, tc Antwerpen aangeko men, in den grond geboord. Do bemanning is gered geworden cn hier met dien stoomcr aangekomen. t -~T GEBOORTEN. den 24. Jules Galloo, zoon van Carolus cn Eugenie Dehouck, Bewrsterpoorl. den 26. Marie Devoghel, dochter van en van Marie-Louise Cousin, 1‘anneslraal. den 26. Alfred Wybo, zoon van Justin cn Henriet Noyé, Klaverslrnat. deu 27. Uenricus Vanzeebruuck, zoon van AnW- niu» en van Rosalia Vangheluwe, Handboogst™*1- HUWELIJKEN. den 27. JoannesJComeyne, landbouwer, 82 jaren en 8 maanden, geboren en wonende te Pollinchove, jongman, niet Leoniu Boss.inl, bezondure, 19 jaren en 22 dagen, geboren en wonende te Veurne, joi’g" dochter. Vrydag 6 December 1867, om 2 uren namiddag tc eBinnen, te Vinchem, ter hoftlede te voren bewoond Dinsdag 10 December 1867, 2 ure namiddag, de alspanning de Pelikaeu, groote Merkt te Nie»' port, van: Koop I, 7.acilanil, wyk C, n' 251, groot II 1-15-OOC- Gebruikt door du wed. Dufluu, tol baefmis I868- aen 260 fr. by jare. Koopen 2, 8, 4 en 5. 'Aaeiland, wyk C, n** 154 l0* en met 265 cn 265ats, groot II 7-46-40 C. Gebruikt door <len heer llenri Meynne en ai>derf' lol baefmi» 1868, zamen aen fr. 1,527, by jare. Gemeente St. Joris. Koopt}. Zaciland, groot by meting II 158-77 deel afgescheiden op de zuidzyde van n' 290sis, k Gebruikt door de wed. Degravc, tot baefmi» I#®"’ aen fr. 865 by jare. Koop 7. Zaciland, groot by meting II 2-86 88 L deel afgetcheidun op de nourdzyde van n’ 290»1’ wyk B. Gebruikt door J.ikob Declercktot baefmi» I® acn fr. 670, by jare. Koop 8. Zaciland, groot by muling, II 2-45-AA wyk B, n" 291 lot cn met 295 en 289. Gebruikt dooi Karei Jonckheere, lol baefmi* 1" aen fr. 550, by jare. r Koop 9 Zaciland wyk B, n’ 411, groot 11 0-72-9 Gebruikt dnor K.irel Jonckheere, tol baefmi* „„..„hier in eenc aen fr. 200, by jare J [’•«leerende, op< nbaer, Koop 10. Zaeilnnd, wyk B, n'* 828s, 827* Bl’ groot II 1-26-80 C. 8Ögt Gebruikt door Frans Dcschieter, tot bicfm** 1 nen fr. 250, by jare. o0t Koop II. Zaeiland, wyk B, u" 342 cn 848, gr 11 129 00 C. .aJ. Gebruikt door Joannes Van den BuMche, 1°* mi» 1868, acn fr. 275, by jare. g, Koop 12. Zaeiland, groot by titel H l-®*" wyk B, ii’ 347. Gebruikt door Hendrik Coppens, tol bncfm»’ acn fr 225, by jare. r Koop 13 Weide, groot by titel II 1-48-08 8, n" 857 rn 357»i». yg'ii Gebruikt door Frans Deschieler, lot bacfir*1* acn fr. 240, by jare. ro0( Kóóp 14. Weide, wyk B, n" 890* sis cn 892»<8 HI-91-60C. >t)ïei> Gebruikt door Karei Jonckhcecre, tol 1 ber 1868, acn fr. 400, by jare. Koop ló.Veiweide 1* klas, groot by titel wyk A n* 283. l0t Gebruikt door den heer Henri Houtsaegcr> november 1868, aen fr. 550 by jare. Koopen 16 cn 17. Zaciland, nieuwland, n" 84 en 863* sis, groot H. 2-60-60 C. Gebruikt door Hendrik Vandcwaeter, to 1868, aen fr. 600 by jare. Koop 18. Weide, groot by meting wyk A. n’ 44ais. Gebruikt door Knrel Van Houcke, lo ber 1868, aun fr. 429-15 c., by jare. te l.eyssle, ter hofstede der wed. en kinderen Hendiycks. Op Dingsdag 14 Januari 1868, juist ten een ure nanoen, op de hofstedelanden gebruikt door de wed. en kinderen Henderycks, te Leyselc, aan de Groene- straat, zal M.*‘‘* BEERNAERT, notaris ter residentie van Alveringhem, koopdag houden van 114 koopen olmen, eiken,abeelen, klimmers, wilgenen hollanders, waar onder zber inerkweerdige eiken van 1 m. 66 tot 2 in. 40 en een abeel van 2 m. 20 dikte. Te vergaderen ter hofplaats van wed. en kinderen Hendrycks. Du spaander» aan de gebruikers, voor ’t vullen der putten. Op 6 maanden tyd van betaling, mits stellende be kende en begoede borg, dewelke streng d >or noemden notaris zal gevraagd worden. LK rgen flBTSMTI» nheer, zal ongrlwijfel*1 wel dulden dat notions uw o<1‘eerhjk gewrocht uitilrukke <m Uk. tot mindere vriend M.int*‘ walmeerder vooreen veel erdieiisliger jonge- roecic.lÜ'1 KOmt mijn dradig vóór, beer; glJ *u|t er c,.n «onderlijk gemak. :-iij) ‘■‘cn gedacht in j of too even vloeit het nd< n dóór uwe koddig heel gewapend uit H licrlsende pen, ki ij.jt i of somtijd» niet of belugclK ti aan- ,..ft u ome wel verdiende punia» e" Hendrik Cons- jeii kwade will, n dat d, al» een zwieiig en UE als een’ der pt-ozasehrijvers til op Vrjdag 20 December 1867, om 2 uren namid dag te beginnen, ter gemeente Leysele, op de hof- hofstede gebruikt Groenedreve, aan door wylen sieur Joannes Debeir, nu gebruikt door sieur Damas kVoussen, zal meester HOLLY, notari»

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1867 | | pagina 2