V E II K A E. V A N PILLEN HOLLOWAY IJ G L A A O van do kgrijk BERICHT. AA\ HET R' B E RIGHT. Te huren lerstond P E K - G U A M O, o ME N. M DE MILITIE, CABRIOLET 9 II 948 1520 eijeien i fr. 50 Veurne» Er zij» 10 20 180 00 187 18 108 30 202 30 2till 00 213 75 210 1)0 225 85 232 «0 241 45 240 50 259 20 270 00 21)2 10 294 00 300 00 380 00 390 00 430 00 450 00 475 00 R van het aange- hetwelk het kerke, nu mogen De verkooping van kapuzijnen, te Brugge, geschied Gehouwen, verkocht aan uit de estaminet J.— - van aanduidende, zijn van een id er, in stad, gedurende 8 december 1867. re kommissie wanof I* E B< O V, zuiver en oitvervalschl zonder de minste mengeling. 4 l tM» i •an Burgemeester en Schepenen der stad Veurne. Zwakte en Krachteloosheid. Kwalen van het Hoofd en het Hart. duur, de appelsienen zullen goedkoopzijn. Men schrijft uil de haven van Valencia,dat men van menschen geheugen nog nooit zulk een groot getal schepen heeft gezien, met die sappige vrucht geladen. Een groot ongeluk is vrijdag laatst te Tongeren voorgevallen. Drie werklieden waren in den gemakput van een huis der 1 Vlasmarkt afgedaald om er eenige herstel lingswerken te doen. In hot diepe van den pul aangekomen, aanstaken zij licht; doch op hel zelfde oogenbilk greep er eene ont ploffing plaats. Een der drie is dood, doch men is er in gelukt hel leven der twee an deren te redden. Valsche ooren maken, wegens het geen de Siècle mededeelt, een nieuwe lak van nijverheid uit. Dames, die minder fraaie ooren hebben, verbergen die onder het haar en maken aan de natuurlijke ooren, de valsche, keurig nagemaakte vast, welke zij aan de blikken prijs geven. Er wordt te Verviers schrikkelijk veel paardenvleesch geëeten. Uit officiëele docu menten blijkt dat van 1 september tot 51 October van dit jaar, er in het slachthuis 191 paarden zijn afgesleken en dat het vleesch ervan aan hel verbruik is overge leverd. De wegruiming der talrijke voorwer- I -- j ..~o-a pen, die op de wereldtentoonstelling van Parijs gepraald hebben, wordt ijverig voort gezet. Honderde werklieden en een aan zienlijk materieel van wagens worden tol dit werk gebruikt, dal op korten tijd zal voltrokken zijn. Een amerikaansch statislieker beeft cene berekening gemaakt, dat er op dc wereld 12,590 dagbladen beslaan, aldus verdeeld: Europa 7000, Amerika 5000, Afrika, Azia en Oceanic 500. Al deze dag bladen zouden, volgens den berekenaar, 12 millioen bladen per dag in u-‘ verspreiden. Ingezonden A.rtikel. Prijs55 franks per honderd kilos. <le herberg Mn Campagne, ter Panne, te bevragen bij M.r A. Vanuoutte, brouwer le Veurne. GËE’i MEDECYNEN HEER. Geion(ll,cld en ^raclltcn wedcr lc bekomen zonder medecyn, purgalif.n noch kosten, door het kostel^ gezondheidsmeclIlEVAEEIVrA. ARABICA DU van Londen, gcnceit voikomentlyk do shclitc .py.vurteri.ig, maegonn'*-' Te bekomen by E. DUCLOS en B. DOBBELAERE, apothekers, (hsMraet, te Veurne. dmkk. ,*0 Uïcket~r7n^ ;eei’<liJ5e A/enditlen "7F~December |8G7, dag 13 December !8G7, ERlNGS-MAAlSfJiAppu r.HWIsSEI.I.NG w P^^ÏSVERVANGIYO, P. VANHAECKE EN L. CAILLIAU. op Suspenlen en Kessorls; 4 December. Er zijn ter merkt aangebracht en ver kocht geworden 1526 eijeren en stukken boter. Zondag met den middag, is er op de verschillige hoeken der straten uitbazuind geweest1dat hel plan alsmede den slaat der grondinnemingen die te doen zijn voor het stichten van eenen ijzeren weg va” Veurne op Duinkerke, 1 nedergelegd ter inzage het sekrelariaat dezer dagen, le reken van l*n 2.° Dal de bijzondere- melding in het artikel 7 der wet van 8 maart 1810, zich vereenigen zal, ten slad- hnize te Veurne, op woensdag 11 loopende maand december, om 11 ure ’s morgens, ten einde de vragen en de aanklagingen te aanhooren der eigenaren die houden slaan zouden dat de toelating der werken de overlating van hnnncn eigendommen niet medebrengen. Dit is eene goede lijding welke wij ons haasten onze lezers mededeelen. Indien er sinds lang spraak is geweest van den te leggen ijzeren weg van Veurne op Duin kerke, nu mogen wij verbopen de werken weldra le zien nilvoeren. De verkooping van het klooster der kapuzijnen, te Brugge, is volgenderwijze geschied Gebouwen, verkocht aan den heer Boels, uil de estaminet hel Paradijs, 25,500 fr.; hoogaltaar, kleine autaar, biechtstoelen en andere kunstwerken in de kerk, 6,592 fr.; aularen uit de zijdeplaats, 57 fr.;pomp en autaar t’einden van den hof 58 fr.; biblio theek, 160 fr.; honderd zes-en-vijlïig fruit- boomen, 192 fr., totale opbrengst der openbare verkooping 52,529 fr., daarbij moet men voegen 11,565 fr. van kunst waarden en andere gerieven, door de pa ters overgenomen,een totaal van 44,104 fr. door het gouvernement koebte klooster gemaakt, 450,000 fr. betaald heeft. Het gouverne ment geeft dus voor deze plaats, ter ver groeiing der statie, de somme van 405,896 •ranken. Men schrijft uil Hasselt, den 29 no vember: Er is in deze stad eenegoedkoope vleesch- halgeopend geworden, die ten opzichte der verbruikers, zeer nuttige uitslagen opge leverd heeft. De beenhouwers zijn er door gedwongen geworden den prijs van I t vleesch 20 centimen den kilo af te slaan. Indien dit te Veurne maar kon plaats hebben •het gr- Zijn er vele levensmiddelen dit jaar gewaarborgl eenige 11 on; 13 oo 40 so; Vrouwen van eiken leeflyd en Klasse. Alle kwalen welke de Lever, de maag Cl1 üe ingewanden aendoen. Vertwyfcliirg en Neerslagligheid. WOENSDAG 4 DECEMBER 1867. BER1G t advertenti DE V?EG VOOR GEZONDHEID EN UNO LEVEN. verzocht mij om het wereld tooi de colgende kwalen t I t -.-I....kt ('.nul I aen C 6 •schrik kei ylr l.wakii heMnm hélles zoo 120 00 150 00 Beloop i pretnion te i talen Tot.l •Ier beUalde preman. 20 19 18 17 10 15 12 II 10 9 8 0 5 4 3 2 1 I licroo.lc loop Erpipd»' Vroowoljke Oi>l(rrr)trl>lliiMcn Alle soorten van Voort» Ijirhl plnol.lpjn OnvcrIMrbl tfieid 'ootsle-lng Om do hoeren Scscati ett moeite te «paren van tegen wegens den verkoop van C hebben de eer het pnblijk dal wij hoegenaamd geen <L a 1 l venen gesteld en i te kunnen DEC.AE, te Al’vringh deszclfs kaliteil verbetu- oefenen deze drie hoe- byzonderc graed. 7.y stellen voedsel te verloeren, doen van de lever vermeerde- verdryven alle tiekelyk ilO'f l fste" eC) t,ot de 8 maalt in n lot l ji;,r Koorts Asthma Maegpyn Ihiiti onlMrking l'yn in «Ic buik Culikcn t Verpopping in dc Toevallen ingewanden 1 Teenng wakir Watcrtnclit Wcluiigebreide uitleggingen i) cn pol gehecht. Wordt by de apothekers xrrkochl I Ir. 75 en 6 Ir. <le doos ol hel potje. Voor hel verkoop in ’l{;rool zich te betrag1*'^ den eigvnaer professor HOLLOWAY244, Str.H»‘ i Londen» VlVlUiU wxx GcriJ/m rflii I iHCf.h’ gwl- II 'iioulouri u ’•••/wellen I V’T/ftenng»’” VeneriM /ie n*”' I doeningen I'Vormen ui •f r 1 I *oorirn 11 Zwakte van ff'' I ken aerd ook ieder doO^ Bij Cuoiis MF.l'SU, A n pm onte I ru,Hr, zullen er gedut elide den winter, BEKALFDE en VEHWE-KOEIJEN te koopen zijn met rei zekering dat<Ute Heeien tullen dooi hem "'ingekocht zijn in de onnliekon rau Dit- milde, t euine en ,\ienporl. J. SlSCAlJ ik Cu. V.' J. SESCAU IN Cu. (Get.) J. VAtlDRUNEN. De omt.rgeteekeiiileii IteuUeit l’reog. n aan de I1I ding Guano van de Perou hebben nauw keuriglffk geplombeerd om te beletten. Op.de cene kant van de plumb staal: Gouverne- du andere kant Guano du i dc genen die kan vcTvalseliing beval wezen. I) t P O S S. Te bekomen by E. DU Cl.OS, .Ipolheker te - j. I 1475 00 I |500 00 d aan hel rrouweljk geducht in, moet t pnblijk dat t»’1' gelegenheid van KERSTDAG e» NIEUWJAARDAG, die >p cenen AA oensdag gevierd worden, steld word op de Dinsdagen 24 31 zelfdo iiutaod. Veurne, den 80novCirtber 1807. Biirgemcetler ell Schepenen (Gel.) Atfc. BEIIAEGIIEL. Onzuiverheid van hel Bloed. Ily hel verkiezen van de doelmatigste medccytien 'oei ene bvtonderc ziekte kan eenige moeyelykhrid blcslaen of er moeten die, gevonden worden welke het broed zuiveren, regelen en 'r - -1...... ran. Deze Villen b •zitten en denigbeden uit in cene I de maeg instaet elk gewoon de afzonderende krachten rten, zuiveren hel bloed, verdryven alle ziekclyku doffen, en brengen in omloop dc zuiverste bestand deel n om bet gestel te onderhouden en tc genezen. Hocvele menschen lyden niet aeu krachteloosheid zonder de oorzaek te weten, watrom zy zwak zyn In velo gevallen is dn maeg er de oorzaek van. De Hol loway’s Pillen zyn lang beroemd geweest cene gede rangeerde maeg te genezen en deszelfs gezonde diges tive organen t<: herstellen, dezelve zyn dacrdoor met gerustheid acnbcvolen als een omni'baer genees middel in alle'kwilen w'aerdoor'licl'gestel is gede rangeerd of verzwakt geworden. Deze bjj te j en hu S.“ CELILIAFtEöT TE UEABERGHE, 9P 25“ EN 26" NOVEMBER 4867. Maandag luurgtm begon ik eenige geiueenljes hier in ’t omliggende te doorloopen, ten einde mijne kalanten een bezoek te doen, en hun ter zelvur tyd mijne winterstoffen en andere nieuwe artikels aan te bieden. Des avonds was ik tot Iseuberghe aangekomen en had het besluit genomen er te vernachten; want op eenigeii afstand van daar, hoorde ik onophoudelijk, ’t eenmaal het geroffel der trommels, en de wellui dende tooneti van een muziek. Weldra vernam ik dat zij het feest van S.“ Cecilia vierden; als vreemdeling was hel mij toegelaten avonds deze schoone, aangename en talrijke ver gadering bij te wonen, vermitste betalen. Met liefde was ik er ontvangen eu het programma van het feest was mij uitgeiegd. Om zes uren en half trok de menigte naar boven, ten einde eenige stukjes op hun onlangs nieuw ingericht tooneel te zien uitvoeren. in idilag, leeren hoonste populieren, Op.dc cene kant van ment du 1‘oiou, eu up l’eiou. Zij geven duiicml franks aan bewijzen dal deze Guano eenige van welken aard die zoude kunnen Eenige <ló| ót op de Kaaije te Venrnc, in de Maga zijnen van gelegde ondergi teekendo P. VANHAECKE is L. CAILLIAU. x- umsrr.t J i ■*- -w wx kinnen, gewuone verstoppingen slym, winden, hartkloppingen, diarrhea optwellingcn, diuzclighetd, gedomipel in het oor, zuer, koud, vocht, braklu.t na ‘hel v“:" in t’yd van zwangerschap, maegpyu, maegzuer en maegkramp, en on.telten.s der maeg der lenden, va„ den buis, va„ het hert, der zyde.. eu I.an den ruö allc o'1’' stellenis der lever, der zenuwen, der keel, der lochtpynen van den adem slymvliezen b aes en gal, slapeloosheid, hoest, aemborstigheid, verkoudheid, loospyp0"1' N steking, teer.og, bpirvorm, uitwerpingen, zwaermoedigheid, hel yrgau .uitputting, lamheid, vallende ziekte, verlies van hel geheugen, pisvloed, rhum^mi"”’ Herecyn, koorts, moederkwael, witte m.aeitdstonden, Pr,kk,;ll’:”:‘rhc‘ ‘-t2 Ic""*cn’ k*ale" Cl' armoede van bloed, «aterzuchl, verkoudheid. gripPf.' 1 bleek'kleur, gemis va.i warmte, frischbeid en krachtdadigheid, nul ziekte van zwaennoedlge gedachten. Zy is msgelyks het beste ver,terkingsmidilel voord1' zwakke kinderen en persoon. van alle ouderdom, kloe-ko sp.eren en vast vleesch vormende B Hitlrekul uit Oö.OüO genezingen. Gssbïisovaw os’. Pads: .Rome, 41 Juli I88B. De gezondheid van den H. V. is uitmuntend, vooral sedert dat hy, zich van ander reneesmiddel onthoudende, zyne maellyden doel met he Retalenta Arabica Du Barry, die wonderbare uitslagen op hem verwekt hebben. Z. II. kan niet gO’0,'M de voorlieden pryten uelke ly gevoelt mi dit uittniinteni mee waervan iy e^n schütelvol op iedere maehyd neemt.» Corretnondvnt van de Gaiette du midi A 52 081. mynh. de hertog v.m Pluskow, hofmarschnlk, van eene maegontstekmg. - n. 63,184, de vrouw van inynh. I.. Dury-Jumei, by Charleroi, van v< rschei'^’"' iaren onverdr igely k lyden in de maeg, do bi-enen, <l>- lenden, o zenuwen, oogen en het hoofd.-- n. 62,815, mynh. J. J. Nuël, van 20 j.iren slechte spysverluerit'R l’ t l>Vli« n in de tenuwen ei. dr m »eg. -- n. 62,470, Sl. H«>mn»ne des h <s '(>>'e-el-Loin ).*t»od ly dank, de Rcvalcnta Arabica, heeft een einde geatdd aen inyno l8j3ft i 'ehrikkelykc m.te; py nen, nachleljke zwectinget. en slechte spysverteeringen, om my op nieuw dcu kostbaren schal der gezondheid toe te slaen. J. Comparet, p - n 14 816 i>. my ih. de aertsdiakeu Alx. Stuarl, van 3 jaren algryselyke zenuwsmart, vnn scherp rhumntisnius, slapeloosheid en nfkeer van bet leven. - N. 46,S10; t de kolonel Watson, van Heur.cyn, zenuwkramp en hardnekkige verstopping. -49,422, mynh. Baldwin, vnn volkomenu vcrvalling, lamheid <li r leden *,,Sv’*,ns5 van buitensporigheid der jongheid. -- 53.860, mej. Gallard, inde groo e .-.lichielstraet, 17, te Parys, van longen verteering, die ongene, sbaer was verklaerd in en luier nog slechts m.tende» le leven gaf- Heden 1866, geniet zy nog a ty. eene goede gtzondheid. Deze kostelykc geneesmiddel bezuinigt duizendmacl zynen p1’)*1 andere r. me.lien; In i he. ft 65,000 genezingen bewerkt daer waer nlle amlerc med.-cy nc was mislukt. DU BARBY Keizersslrael, 12, Brussel. b4 kil. 2 fr. 1/2 k fr., 1 k. 7 fr., 6 k. 52 fr. I 2 kilo 00 fr. franko tegen een postmnndael. Aen dezelfde pryzen, gcchokolateerdc Retalenta tan du Bang. Uitsh)ek«nd vuedsel »oor en av ondmael, volmaeklelyk voedend, gely kmakeiide en versverkende <.e zenuwen en du vliesschcn, lander ten minste hoofdpy n en verhitzingen noch andere liin’Itr i.isseii tier eho'.oladcn gilwoonlyk in gebruik te veroorzaken. 7> bekomen bij ELORl/.OONE DECl.ERCQ, koopman Ie H ulpen, bij Veurne. 500 /rankt aan dezen die zoude konnen bewijzen dal deze Guano de mitule rertaltching becat. Elk zegge het voort. el: taiih ItalBODD*- van te AA oilmen in Jonckors- igonaers van ,|j| domein, van allerschoonste populieren, „i.l.lag, te Mcrckem, Wyk Conci.( sehottev. grondeigfiiaec t(,| u.)vc uist 123 knopen zware eu laagstam- luien, eiken en wilgen hoornen. tllie.hli'e’«-n Zich te bo- nntaris HUÏGHBBAERT t.; Mcrckem, ik brieven mi te zien <>p AVuuincn en Hp* inii’. o Ier I.. I bestuur van RN C.', /.ilocrstraat, il> ttniggt -Hl n t*1!’ <hn .1»J ,!fr |M|nj ,,„r 1,11 I tl of„a" n ‘l,',rr n>l‘» Ot Ivet .IVvercn v»n een leilibcasl van viq» rtllng te belnle.i preinien ingerolge tien .„d m dei eet zekerden. Veuinr monu.le OoS'vnds, Tbtslt, Hou |:trc Ypcrf!> Wij hebben de gelegenheid gehad in een blad uwer stad de Veui naar cuue bekendmaking le lezen van MM. I’. A inhaecke en L. Cailliau, wegens den verkoop van Guano van Péru, welke wij ni. t on bemerkt mogen laten voorbijgaan. AA ij verzoeken u dusde volgende in liet vlaainsch vertaalde protesta- tic in het zelfde blad of in andere, indien er in uwe stad beslaan, te willen doen plaatsen. De eenigste comsignalarisseti in Delgie zijnde van h< t gouvernement vnn Peru voor den verkoop van Guano, moeten wij h< t publiek waArschnwen, dat nooit ile eer gehad hebbende met dc lieercn P. Vanbaeckc en L. Cailliau in handehbetrekking lo zijn geweest, hunne bekendmaking we(*ens bel ver- koopen van Guano van Peru nk'tS alidcrs dan eene dwaling kan zijn. Aanvber.l, eht., ig der luting nt Veurne. ar >75 00 «g der loting |800 00; eenr betaald worden. oegsel aan de prcinien welke in liet .1 zijn, zal betaald worden door den •entc wier b. volku'g-tiiin dan 490 be- 2 Eenre gemeente wier bevolking I zielen bedraagt, 75 franks. van v erzekering moet de directie wnr- i, ten minste 8 dagen voorde loting, pij G. Rüsiiost en C.’gelast zich insge- rv i.igit.gen voor en na de loting, il'stiliianten en Reinplnc.iiiten, hel is tijdstip des jaars. inlichtingen zich tc bevragen bij M.’ REE, Agent tc Veurne. Het waren do drij stukjes welke zij besloten hebben voor het publijk te geven op zelve uur, op zondagen 1.*, 8.”,° en 15“ december 1867, en waarvan zij reeds prograratnas hebben rond gezonden. (In ’l kort zal ik eenen uitlog er van doen). De uitvoering was ten hoogsten voldoende; voor namelijk hunne blijde uitgekozene klucht, (Hoe men mijnheer wordt), heeft veel bijval verworven en heeft den schaterlach uit den mond der aanhoorders ge stadig doen opstijgen. Ik ben verzekerd dal zij op I hunne gestelde dagen door de tegenwoordigheid van eene groote menigte zullen vereerd worden, want daar is het al nieuws. Daarna een schoon en treffelijk bal ^zooals naar gewoonte op hunne gildcdagen nam er aanvang welk tot laat in den nacht duurde. Van tijd tol tijd hoorde ik, dat den 2d’* avond den nog zou overtreffen en men i feest nog eens bij te wonen. Dijnsdag heb ik twee naburige gemeentjes afgelo pen en heb er met den avond wederom bij gekomen. Op zelve uur ging men verlangend onze plaatsen voor het tooneel vervullen. Alle oogen waren seffens op hel doek gevestigd en allen uitten den wonsch het zelve te zien oprollen. Immers niet zonder reden. Een taalkundig deftig stuk was er eerst zoo natuur lijk en plegliglijk uitgevoerd dal er verscheidene sid derden on beefden, zelfs van degene dier er nabij waren zag men hunne plaats verlaten. De allergrootste stilte heerschte onder de menigte. Na het vallen van liet doek hoorde men niets dan een aanhoudend handgeklap en men zag de verwondering en verba zing op ieders aangezicht. Het is een meesterstuk en is onverbeterbaar gespoeld geweest. De tweu andere stukken zijn even allerbest afgelopen en waren inte gendeel van de biijgeestigste vermengd met blijd en fraai gezang die men hedendaags kan vinden. De tranen rolden zelfs langs mijne wangen, en nogthaus ben ik gewoon van in stad alle soorten van kluchten wonen. De keus dezer stukken was uitmuntend hunne uitvoering gedaan door van de voornaamste jongelingen der gemeente was prijsbaaren bemerkens- waardig. Jammer is hel dat deze laatste zich voor het publijk op gestelde dagen niet begeeren hun te laten hoeren. Slechts, zeggen zij, he beu wij zulks geleerd, uil het enkel inzicht voor de voldoening en ’t ver maak van de maatschappij op hunne gildedagen. Nogtbans ik geloof dat men de hoop mag voeden, dat zij van gedacht zullen veranderen; want bijna al dc konfraters, en tooneelspelers van den vorigen avond deden hun het aandringend verzoek, van eenen dag in de week te stellen, om er hunne stukken voor hnt 5 I achtbaar publijk uit te voeren. Indien zij er in wille» de wereld i toestemmen zullen zij alle inwooners der geburigo I gemeenten berigten. 1 Hel 2.d‘bal evenals het l.,lc is zeer vermakelijk geweest en heeft nog ecus tol zeer iaat voortgezet ge weest. Dank aan hunnen achtbaren voorzitter M.' Decae, die zich onder alle leden gestadig rond begeeft, alles ziet en bespied en het volkomenste en beste order in dezen broederlijken en 'ermakelijken kring tracht te houden. Even veel dank moet er toegewezen worden aan zijne voldoende blijgeestige vrouw, welke aan allen zonder uitzondering onophoudelijk, de aan genaamste bewjjzen van voldoening, herkentenis en aanmoediging betoont. Over dit feest zou ik mij nog meer kunnen uit- breidon; maar den tijd ontbreekt mij en ik eindig met den wensch te uiten van in korten tijd, op vele gemeenten zulke vergaderingen le zien vormen, welke zeo leerzuchtig als vermakelijü zijn. Leve! de muziek en tooneei-maatscliappy van Iseuberghe. Leve! hunne onvermoeibare, ijverige en leerzuch tige jongelingen. Leveden vooruitgang en de vlaatnsche taal, welke zij beminnen. Een Reiziger. C.' van Antwerpen dc onze b< kendmakingen Guano te protestveren, wij ter kennis te brengen u do minste handelsbetrek- kingi'ii gehad hebben met lijn huis, ook dal wij nooit zulks hebben aangckondlgt. Wij durven dus du Guano die wij lo koopen aan bieden, voor GUANO VAN DEN PÊRU, in tclfs voor suiceren en gewaai borgden-onvervalichiteii Guano verknopen, eu wij geven bij voortduring niizzvn raasKtn nan <lè genen dio er kan db minste vervnl- sehiiig ontdekken van wulken nnrd die zonde kon- ncn lijn. Dal is ter tan eene dwaling. Indian mijnbeer Sescaii of eene van zijne verte genwoordigers to Antwerpen eens met ons eene woortlen-ondcrhandeling kwnmo nemen, wij zouden hem van andere dwalingen spreken. DIF. BELIEVEN DIT DER BAND TE KOOPEN eenen goeden j.ich Aanbieden bij den geweien nolnris cm. Kciiuv..du uit lur kennis iu Landbouwers dat nj ceno schipsla- ontvangen in b den alle vvrvalscliing Grill der pretuTn ie betalen. =3 6 00' 7 80' 9 00 9 85’ 10 85) 14 25 15 70 14 17 35) 13 19 40 21 95 24 95 28 80 33 74 49 00, 61 20 95 00 132 00 215 00 150 01)1 475 00 Lingen en zyn ile ipoeiligite getiezi r.« run eenen n" regclmntigcn omloop. AVanneer «lezel.e zoniler tfaging genomen worden by du prikkeling hl Je e deuiaten, slaperigheid, of duizeligheid »OOr künl de uitwerking is als dan wonderbaar. De vermaardheid dezer Pillen is gedtwhely» 8e grond of de goede uitwerking welke dezelve op vrouwe’yke gcsteldhcdens hebben. Van de diens bode tol de Gravin toe, gelyke gunst is toegezeg1! at-11 hen voor desttdfs sterkte «ft zui'erw b/itundd*'1’l* het geen hen zoo gevaerluos en onschalbaer i»a< voor elke ongesteldheid du ektc eigen. Aer»IO|>P,a gen »an welken aerd betiy in jonge meisje’ vrouw worden of hun IcvcQMorandcring naderen hel gcvacrlykslc lyifperk, wordt g< hl-cl.en al fl’r terd door hel gebruik <lvMr pillen. AVnnneer de maeg, du Icier of «I ingewanden u hoogcrc jaren, doorliet klimaat, door overspatU’1 b door ongezonde oefeningen en anderu oorzaken a< geilacn zyn, deze schoone. regelmatige uitwerkei Pillun zullen weldra hel kwade verdryven, en dig energy, kracht un opgeruimdheid aen bet stel teru;;geven wal to voren matheid, droe'<8 en nederslagtigheid was De ellende Veroftrtftckt door eeoo onregelina ’o verteering wordt ongelukkigerwvze by de mee gevoeld. Ilezc beroemde Pillen «creischeu ineen geliuatig nenlal genomen te worden tem inde stoorde werking te regulceren, d< z< lv<- verdri'*"'' hoofdpyn;buikpyn,miseer!y kbeid, moedeloosh*'11 alledergelyke kwalen. Een voortilurend gebruik di1 onschnlbaru zuiverende Pijlen laten nooit im dc ),<,r rack van deze zi< k<’ly kc aendoeningen te verdryW" en zonder tie ly der aen eeuig nadeel bloot tc steil*11 Influenza, Diptheria, Bronchitis, Hoest*'”' verkoiiilhetlens. In onze verander!} ku klimaat weinige ontsnnpp n koude, lêi ru h.ilu, influoflt* -diplb»r en Broticbiiis, Inet uien .boven alles deto geneesbare pillen gebruiken met de vuriek»Ti’’ i ener uitwerkende genezing./Oiurvdu do Pillun I dryxen allo omnivurliedens gcwoonlyk van b»’t 'J l llUlloAftnv 's Snif mooie»» gebruikt worilvn i en keel in tc wryven, dezelve dringt donr dc (lu<‘L verminderd du ontstekingen hersteld ten |arM‘ getondheid. Holloway't Pillen if hal beftr genecfiniddcl ia Geelzucht I .exrrdekte Zy.le pyn llrmorohles Rcuintlbme Verpopping in tic walerpyp Sc hurl Zccre tialA l l)e»tem rn brt l grarecl n Antwerpen, ISNovember 1867. A LI. IR BESTE 7.1’1 VI R

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1867 | | pagina 1