J V A N VEURNE. Meubelen, Menagic-Goederen 8 l| i BEKENDMAKINGEN. BOOMVEADITIE BOOMEN, le Alveringhem-Forlhem. WILGEN EN POPULIEREN BOOMEN TE ADINKERKE. BOOMEN, Merkt van Veurne, N. ZATERDAG 1 DECEMBER 18G7. I I de heer L tC',e M°nileuv ze»1 echter niet, kleed. Twee postillons in schitterend lachelijk klein traktement gehécht. a a 125 25 40 00 00 00 00 00 00 41 25 38 00 30 00 Ulad voor a .in o 80 i 10 3 00 00 00 II 25 2 05 0 00 a a a a a a a a 42 50 a 30 00 a 00 00 a VR1ENDELVKE KOOPDAG van schoono onlangs nieuw geiuaeklo PIAAO IX PALISSANDER te Veurne, in de Duinkerkslraet. 1- 86 2- 18 1- 80 2- 25 9-00 39 28 35 33 20 57 21 11 00 00 2 30 7 15 4 December. 14 00 8 50 18 50 20 00 7 50 5 2 00 0 00 11 50 2 80 1 50 17 50 II 75 19 00 21 00 9 50 2 72 0 00 00 00 (It> 00 00 l,ü I 0 1)0 0 1)0 Veurne, drukk.van 9 75 2 25 2 30 a 30 01 a 18 00 a 11 25 a 9 50 a a 39 91 00 00 30 87 .i 2B t.i 22 07 a 28 57 a den Paus heelt met hel heerlijke vooruitzicht van binnen lien jaren nog eens hetzelfde te mogen MERKTE N. MOD. Per 100 kil. te aanvaarden; doch hij hecht aan zijne bijlreding zekere voorwaarden, waarvan eenheid van Italië moet terugdeinzen voor het opperpontificaal der kerk, dal dit pon- nlleen zouden eene voorwaardelijke bijlre ding hebben gegeven. Die beweringen zijn niet echt; hel zwitsersch gouvernement onder anderen, beeft aan zijne bijlreding de voorwaarden gehécht, dat de wenschen van Italic zouden wbrdën iii acht genomen. Ook Zweden heeft verklaard, dat om deel Is hel dan wonder, dat het openbaar onderwijs nog ver is van op dé hoogte té slaan, waar het in andere landen, in En geland en Duilschland onder andere, ge- be wij indien het aan zijn de hedéndaagsche beschaving. Na den heer Chesnelong, nam Jules Simon hel woord. Deze trachtte te zen, dal het pausdom zal le niet gaan, i wereldlijk gezag blijft vastklampen. De zitting werd gesloten met redevoeringen der heeren de Latour en Gllcroillt. E’Etendard bdKeeit dat de uitnoodiging lot de conferentie heden door al de mo gendheden aanvaard is, uitgezonderd door Holland t n .België. Pruisen en Engeland aan de conferentie te nemen, het de voor- afgaandelijke bijtredingder groote mogend heden zal afwachten. Volgens ons, is de toestand nog zooals Gij gisteren was, en is men weinig vervor derd, zoolang Italië zich over de confe- waad en met blooten hoofd twee achter, en bezijden de kt garde volgt, twee officiers r deur bij de twee kanten der 1 Een aalmoes als te blieft Dal is de opvolger van Chr nen steen had om zijn hooft leggen Eene aaltnoésH Men zal a den, om dat het uit een goe Het knipken van den armen zoowel aanveerJ worden als stuk van de dienstmeid, de ce delaar zoowel als het bankbri baron.... geeft.... allen volgei gen, want gij weet niet hoe noodig heeft. Ik wilde wel eens in zulkt staat verkeeren, gelijk den I het maar voor ééne weck! C Dieslersc hoofd der frausche expeditie, met ZiJn‘11 staf de eeuwige stad verlaten heelt, waai hij gebleven was na KOOPDAG l>er zal hem, in naain ■uenl, antwoorden. In de zitting van woensdag van het Ifansch wetgevend korps is de beraadsla ging over het rooniscli vraagstuk voorlgezet geworden. Na dén lieer Jules Favre heeft men den heer Chesnelong gehoord, die getracht beeft te bewijzen, dat Rome hel eigendom der katholijkc wereld is, dat de 1068 Zakken Tarwe waren ter Markt, Tarwe van 38-00 tot Oude tarwe v.,v 00-00 lol Per hekloliler. Per hekloliler. sloten tic uilnoodiging lolde conferencie stegen is! Maar daar ook is de stoffelijke I.:: t—1-.--- en jaarwedden der onderwijzers/ gaat gedragen worden. Er is eene waarheid van een doorslaand gewicht, die ongelukkiglijk doorgaands op den achtergrond geschoven wordt, door al wie zich met het onderwijs bekommeren, en die waarheid is: geen (joed onderwijs, I De door den minister aa hervorming in dc wetgeving lesten, zal niet alleenlijk best: mindering der onkosten tot w teslaclen aanleiding geven; dc zullen inerkelijk vermindei t geen reeds een voordeel is hel protest, in plaats van verj zijn om de weigering van hela ligen, willekeurig zijn; hel-zal vangen worden door eene vc den schuldenaar, beslaligen hem het effect op den vervuld geboden en hetzelve niet heelt talen. Deze verklaring zal m dendc onkosten na zich slej maar alswanneer er weigerint lijkheid zal bestaan van de vri klaring af te leveren, dat h( zijn, door deurwaarder de i van hel effect te doen bestalig tilicaal niet kan uilgeoeteml worden zonder wt reldlijk gezag en dal de sijllabus th* ver- Oordeeling niet is der grondbeginselen van V E I L I W G Per 100 kil. algemeene Tijdingen, Marktprijzen en Handel zaken 1, per week. Graenpryzen der vorige week Rogge Sucrioen van Haver Boonen Erwelen 48 25 00 oo 00 00 00 oo 00 00 I 00 óo 00 00 00 00 00 oo 12 00 .J 80 0 00 Het gerucht der dood van t gedurende twee dagen le Parijs geioopen. E1 - r1 bijgedragen om het te verspreiden, is dat i de Paus dezer dagen nog al lijdend is ge- waest. De bondsraad van Zwitserland heeft be- Veurne, y December. Reeds veel en langs alle kanten, is er voor het openbaar onderwijs gesproken, geschreven en gedaan geweest. Schoollo kalen zijn gebouwd, materieel aangekocht, nieuween verbeterde leerwijzen ingevoerd, openbare conferenciën over ondei wijs en opvoeding gegeven, een Onderrichungs- Bond ingerichl, (die geroepen is om veel goeds te doen, doch alleen niet alles kan verrichten,) met een woord vele middelen, welke lot opbeuring en volmaking van het vak strekken kunnen, zijn aangewend ge worden. Maar nog altoos gaal men voort, met de groote zaak, dc groote voorwaarde te vergeten, die lot hel welgelttkken van al die vereenigde poogingen noodig is, nament!ijk: de positie van den onderwijzer. Inderdaad, die blijft voortdurend verre beneden den rang, welken hij door den aard zijner furicliën, gehouden is in den maatschappëlijken omgang te volgen. In alle andere administration, in het leger, in het gerechtswezen, in het bestuur der i openbare werken en de financiën, overal j is het stoffelijk welzijn der ambtenaars in een beerlijken toestand, tegenover dat der onderwijzers van Staats- en Gemeente scholen. Sinds een tiental jaren zien wij al de jaarwedden in gemelde openbare diensten .11- van Italië zou in acht nemen. De stemming van de Lordskamer van Engeland, waarbij de voorstellen van lord Russell, takende hel volksonderwijs ver worpen worden, zal veel verbittering on der de volksklassen doen ontslaan en wordt door menig dagblad zeer gelaakt; zoo zegt j de Daily News, g«, VIV lav A AiOlJll UA\-J VSS4WVV gankelijk wil blijven voor de gewichtigste en krachtdadigste strevingen der eeuw. Per 100 kil. t De heer Jules Favre beeft maandag in •*ct Iransch wetgevend korps eene redevoe- r,'<g uitgesproken, die ge|i *el de zitting nOdtitird heeft. Dit bekende lid der oppo site heeft daarin hel wereldlijk gezag van den Paus aangerand en ook de staatkunde V:|u keizer Napoleon jegens'Rome en Italië ,*lel gespaard. Zijne redevoering heeft een ('iepen indrukt verwekt. De heer de Mous- l|er zal hem, in naam van het gouverne- Per hektoliter. 28 00 a 34 00 22 25 15 50 8 50 10 87 20 50 8 00 2 00 0 00 42 00 a 48 00 48 25 00 00 27 25 18 00 00 00 38 00 00 00 a 00 00 37 50 29 00 00 00 a 00 00 11 25 a 2 45 a 0 00 a ZEER MERKWEERDÏGE K O O I» A. G ïngezonden Ar onderwijzers, zonder goede betaling, dus... I>unc(iiiii. Dit syllogismus is onverbidde lijk. Inderdaad, wat zelfopoffering is men, builen dc gestrenge plichlvervulling, in recht te vergen van eenen onderwi zer, die als een veldwachter op policié-ki echt betaald wordt? Wat geeft hem a' die lof spraak van groote, edele zending, van pio nier der beschaving, die men hem toesmijt, wanneer men hem ter nanwernood een ordentelijk bestaan verzekert, èn Item voortdurend achter de overgroote meerder heid der bedienden van alle slach plaatst, die, veel beter betaald met zijne geleerd heid den gek scheeren Wij zeggen en wij herhalen, de eerste en voornaamste zaak, die de vrienden van hel volksonderwijs dienen ter herte te ne men, is de stoffelijke toestand van den on derwijzer. Daar is de knoop, en'zoolang die niet doorgehakt wordt, is al wat ge- zeg I en gedaan, geschreven en gewreven is, eene zeer schoone, wel is waar doch nullelooze theorie. (Een lid van den Onderrichtings-Hond.) Eene aalmoes nis te blieft!! De pracht der Cardinalen en van den Paus gaan degene van bijna alle andere prinsen en koningen le boven. De Cardinalen hebben gewoonlijk twee koetsen, soms vier of vijf. De praalkoets van den heiligen Vader is van binnen behangen met de kostelijkste vloer en met prachi'ge spiegels. Op den vóórkant: de mijter en de sleutels van don hemel door twee gouden engelen onder- Annoncen, Landbouwnieuws, politieke en algemeene Een Nummer, en een Supplement op half blad Per hektoliter. dat de Lordskamer onloe- I zonder goede onderwijzers, en geen goede kwartu Civila-Veccbia ingerichl worden; i welstand van den onderwijzer eerst vooral hel voorwerp der bezogrdheid algemeen wetsontwerp betrekkelijk de l voor Het gerucht der dood liet feil was valscti, doch wal er heeft toe zeggen! bijgedragen we gros van het bezettingskorps. Hel h<>old- ging kwartier van dit korps zal voor goed te r C1 altoos aan hel- j van goud. De koets zelfde, van over jaren hetzelfde, klein, be- j zes schoone zwarte peerden rijkelijk be lachelijk klein traktement gehecht. I kleed. Twee postillons in schitterend ge- icncie niet verklaard heeft. Die verklaring i wordt heden te Parijs verwacht. De fransche Moniteur meldt dal, volgens Pe» telegram uil Rome, generaal de l ailiy, vei dubbelen, ja wat meer is, telkens nieu- h~et vertrek van het we inzichten van verbetering en verhoo- VI|;.t en de onderwijzerniet cj c -- hel minst zooveel bekwaamheid en j steund. Alles, binnen en builen schittert grondigere studiën, is nog altoos aan hel'- van goud. De koets wor.lt getrokken door wanneer orps naar Frankrijk zal terugkeeren. 21Ö0. 41. JAAR. AHLOK, 21 28 not. 26 00 Voor stad worde 33 50 a a 2 dec. u licur Uit oorzauL 00 102 80 00 00 1‘J nor. 48 75 Per 145 liters. Zoon- MS» blad Oosfstraa hel rijk. 23 50 10 00 11 00 10 25 21 50 0 50 2 72 0 00 Voor Frankrijk Oude, 100 kil R<>1,tic. IOO kil. Boekweit, Haver, 100 k Geerst, TE VUVCllEM. a a a a a u a a a a a a a a 00 00 -22 50 II 66 8 75 9 15 X 00 00 00 a a a a a a a a a a 11 50 •2 75 0 00 ABIERTFJTIE-B lloude Tnrwc I',.,,. Haver eu eenen goeden S - -••‘X- het oren van 45 50 00-00 35-00 27-00 18-00 82-75 00-00 30 nov. 2 dec. 30 nov. 9 25 a 2 5u .1 2 35 a 81 08 a 82 45 a 29 ««r. 40 26 35 33 30 55 20 55 00 00 2 10 7 80 van verlrek. Prijs van Vrydag 6 December 1807, om 2 uren namiddag tn beginnen, te Vinchera, ter hofstede to voren bewoond door wylen sieur Joannet Debeir, nu gebruikt door •ieur l)ama> (Koutten. zul meester ROLLT, notaris te Wulveringhem residerende, met tusschenk.inisi van xynen ambtgenoot meester BUTAYE, notaris te Jleessen, houden koopdag van: 106 koopen Abeelcu, Olmen, Iepen, wilgen en bollaer». Alles verdeeld in koopen ’tclks gerieve. Omtrent alle dc hoornen groeijende langs du kal- •ydc tal den vervoer teer gemak kei yk tyn. Men zal vergaderen in den boomgaerd van Woessia. Meester HOLLY, Notaris te Wulvcriugheiu resi- deerende, zal op Woensdag 18 December 1807, en volgende dag, noodig zynde, om een ure precies na middag, binnen dc* stad Veurue, in de Duinkerk- straet, ten huize lest bewoond door mynheer Bulcke- Vanbaecktd, Ryksontvanger; houden Koopdag van Schoone ronde tafel in acajou met marmeren plaet, coulissetafel in notelaren hout, ronde tafel in olmen hout, eu twee andere tafels, speeltafel in aca jou; tafeltapylten, 8 gehourreerde stoelen in acajou; canapé, 16 stoelen in notelaren hout, schoone zetel a ressort, andere zetel; 10 stoelen in olmen hout, twee nachttafel», dies eetie in acajou, deel stoors cn gor- dytieti, grootespiegel met gedoreerde kader, en een ander met notelaren kader, gedoreerde pendule, 2 carcel-latnpen; zeer goede Piano in palissander hout; armoire-buffol in notelaren hout, secretaire in idem, 2schoone bedbakken,waer van een in acajou hout en een in notelaer, ander bedbak, 2 lavobo-comtno- den in acajou met wille marmere platen, carpetten, lavabostelsels, 2 foyers, wollen sargien, courtepointen in piqué, «échoirs in acajou, zetel, genaemd fauteuil- voltaire, bureau-zetel a ressort in eiken hout, over dekt met anierikacnscli leer, pupiler in eiken hout; schoone ménagère; trap-tapyt, deel standen enetners, linwaet-koorde, boterpot, inhoudende ongeveer 38 l.m..r cftinmie wvn-bier- en liauertrlazen. wed. Ryckeboer en van Op Donderdag 5 December 1807, juist ten I ure nanoen, ter hofstede bewoond door David 1‘rovootl, langs de straat van Forthem naar de Kruisje, zal dc notaris BEERNAERT, te Alveringhem, koopdag hou den van: 89 koopen Doornen, bestaande in abeelen, olmen, populieren, klemmcrs, hollanders, 2 eiken waarvan een van 1 meter 67 cent., 2 eikjes en veel tronken. Te vergaderen ter hofplaats. Op tijd van betaling, mits borgstelling, ten kan tore van don voornociuden notaris. 30 (16 u 34 32 00 00 21 32 9 32 8 50 8 50 1 17 2 45 (10 OU 31 66 00 00 21 82 a 23 00 8 00 a 12 66 Willoaard. 100 k 8 25 ti Idem roude Boter per 1/2 k. Eijei ei, per 2<> 42 00 a 00 00 00 00 00 00 a 19 00 a 00 00 a 35 00 a 41 00 00 a 00 00 a 31 00 a 00 00 a 00 11 50 a 2 20 a 0 0U a I UU uu a 00 00 a U0 26 UU a U0 00 0 0U a o 00 REVALEKTA ARABICA. In het belang van het mensclidom geven wij nog een klein uittreksel uit de 65,000 genezingen, zender medecijnen, verwekt door de Hcvaleuta Arabica, smakelijke pap voor ontbijt, die, mits cenige stuivers per dag, vijftig malen tijni'ii prijs in andere hulpmiddelen uitspaart. N. 53.918: de lieer Lieutard, van Aix, van eenen stikkendeu hoest, gebrek aan rust en eetlust, niuag- trekkingen en verstoptheid; en eene jonge daiuu, van eenen slikkende hoest, pijn in den opperbuik en bloedverlies. N. 58,860, nicj. Gallaril, rue du Graud-Miohel, le Parijs, van eene longtering, onge neesbaar verklaard en veroordeeld om nog slechts weinige maanden le leven. Heden, 1866, geniet zij nog eene volmaakte gezondheid; levendig bewijs <lnt de longtering door de Kcralenta Atabica genezen wordt. N. 53,982, de heer Aug. Ilecquc, van wa terzucht en leverziekte. N. 44,619, mev. Wood house, van hardnekkige verstopping, brnaklust en brakingen in zwangerschap. N 46, 210, de heer doctor Martin, zijne dochter van eene inaagonlste- king, die Invar 15 a 16 malen per dag deed braken, ge<lurende8 jareti, en ,vl de ongemakken er uit voort- spruitende. GENEZING VAN DEN PAIS. Home, 21 juli I860 Dc gezondheid van den Heiligen Vader is uitmun- tuixl, vooral seilei i slat, i.ii-li o'.iln»u<t,-i»,l., v,,,, «t an der hulpmiddel, hij zijne eetmalen doet met de Rzvs- lz.vt* Asabica do ÏIahrt, die zulke wonderbare uit werkselen op hem gemaakt heelt. Zijne Heiligheid kan niet genoegde voordeelen prijzen, door dit uit muntend incel hem verschaft, waarvan hij bij ieder eet maal eene tas neemt. Briefwisselaarder Gaiet.du Midi. B. 1)11 BARRY en konip., 12, rue de l’Empereur, tr Brussel, 76, Regentslrect, te Londen, en Place Ven- dome, 26, te Parijs. 1/4 kil. 2 ir. 25; 1/2 kil. 4 fr.; 1 kil. 7 fr.; 6 kil. 32 fr., 12 kil. (franco) 60 fr. AAN DENZELFDEN PRIJS: DE OIOCOLADE-REVALLNTA DL BARRY, Smakelijke spijs vour ontbijt en avondmaal, zeer voedzaam, de spieren en hel vleeach verkloekende en versterkende, zonder huofdpijn of verhitting of eenig ander ongemak der gewone chocoladen, die in ge bruik zijn, op te leveren. In donzen van 12 van tassen, fr. 2-25; 24 tassen fr. 4; 48 tassen, fr. 7; 288 tassen fr. 82; 576, fr. 60. Te koop bij E. Ducloi, apotheker, en K. Dobbe- laere. id., belde Oostslraal, le Veurne. 18 Lakkeu Rogge vao 31-00 tot Sucrioen van 24-75 tot Haver van 17-00 tot Boonen van 31-50 lot Erwelen van 00-00 tot Boter, per stuk Eijeren per 26 41 00 tol 46 00 00 00 lot 00 00 31 00 tot 35 00 25 00 tol 26 75 17 00 tot 19 00 31 00 tot 32 50 80 00 tot 31 08 Tarwe fr. Rogge Boekwait Haver Geerst Boonen Aanlap. 100 k. Boter per k. I ijereii per 26 DOORNYK, 23 nov. Witte tarwe, Ronde larwe Mastel ui i> Rogge Haver Boter per kilo Eijeren dc 26 KÖRTRYK, 25 wot>. Witte larwe fr. 80 00 00 00 van de voornaamste is, dal men de wenschen de besturen, zooals b. v. in Engeland, een tan M.-’’ DÉSIRÉ DEBRAUWERE, notaris te Veurne, zsl, met tussehenkoml van M.*“* BOUDEWEEL, notaris le Hondschoote, veiling boutlen Donderdag 26 Decem ber 1867, te beginnen om 1 ure namiddag, op du hofstedelanden gearuikt door de wed. Vartannee te Adinkerke, by den Poteau, intigsl de gemeenc straet uitkomende op den keiweg, van: 106 koopen wilgen en populieren boomen en tronken. De vergadering in voormelde herberg de l’oteau. Betaelbaer op termyn, ten kantore van genoemden notaris Ds Bbaiwzbi, St. Denysplcin te Veurne. Tarwe fr. Rogge Haver Aardappelen Hoppe 50 kilo ÏPER, 23 HOC. Tarwe fr. Rogge Haver Erwten Boonen Aard. p. 100 Bo ter per kilo HONDSCHOOTE Frank. 22 nor. Per 1 1/2 heel. Nieuwe tarwe Zaailarwe, Rogge Sucrioen Haver Hunnen Witte id. Erwelen. l.ynzaed Canieline Koolzaad Aerdap. las Boter in blok Men abonneert zich op het bureel van N.' 6, te Veurne, cn op al de- postkante Insertion, 15centiinen den drukregel. Een afzonderlijk nummer 10 e.‘, het supplement 10 e.’ Alle adichcn, bij de uitgevers van dit blad gedrukt, ttsMAAL onvergeld in hetzelve geplaatst. Brieven en geld vrachtvrij toe te zenden. Rr ware» 4715 konijnen, per kop Kieken» per koppel Aardappels per 100 kilog. Tarwe Nieuwe larwe van ONDERWIJS Eli ONDERWIJZER. 8 56 1 17 2 45 r<lb p 1/2 h 00 00 LEUVEN, 29 nov. Nieuwe tarwe fr. 39 91 i U0 (10 30 87 a i<> 4S 22 67 28 57 a Aanlap 1U0 kil. 9 25 a 2 4U a 2 35 a 81 08 a 82 45 a rilCIsL OVËHZICHT. carafTen en cabaret», verders veel tin- koper- yzer- cristael- gla»- gleis- en aerdewerk, hel keukengerief, deel steenkolen en veel andere voorwerpen tc lang om te melden. Oplydvan betaling mits stellende borg, ten kan tore van voortioemden Nularis ROl.LY. larwe, fr. Mastel ui n Rogge 11.it er Geerst Heler \;<rdappelen BRUGGE 23 nov. van TE LSÏSH.E, Tm» DM ABEELE ES 'T MEELEKES. Op Donderdag 19December 1867, juist ten 1 ure nanoen, ter hofstede bewoond door Charlei Mar chand. le Leysele, lusschen den Abeele en 'l Meuleken, Zal M.“-’ BEERNAERT, Notaris ter residentie van Alvuringhem, koopdag houden, met lusschenkomsl van M.'BOUDEWEEL, nularis te Hondschoote, van 60 koopen olmen, esschen en eiken boomen, waarvan er velen zijn van 2 tot 8 meter» dikte, en eener buitengewone hoogte, dienstig voor schipkielen, molenassen, have- en- zeewerken; en voor wagen makers, timmerlieden, kuipers, enz. Op 6 maanden tyd van betaling, mits borg stellende ter voldoening van den notaris BEERNAERT; welke borg streng zal gevraagd worden. 42 50 a 44 00 3U 0(1 a 31 50 27 00 a 25 00 a 26 OU 26 00 a 28 00 0 00 a OU 00 0 0U h Veurne, 5 dec<* DE KAJIEH EN DEN IJZERI Dc kamer der volksverlcgenwoon verscheido weken vergaderd; de et andere wordt er van zitting tut ziltin. tol alsnog hoorden wij niet eene sten om de uitvoering te bekotnun van «erken aan den IJier. Het p.roviiici heer Eduard Bi. s«al, heeft in zijn zaak, nochtans a| de dringendheid zij 'ordert; hij hoeft de gevaren aan langer verzuim zuilen niedeslepeu; liezen, opgesonid waarmede duizem dreigd zij,, |,j: 11(1(jt.ren van stormei a'snu toe klopten zijn ernstig verslaf van ons a len, aan dooveniJ11» deur. De zittijden be<ninien en eindigen ontwerpen te bespreken cn te verhar huigen van anderen «evorderd, door i y I'ralijke inannen’vooruitgezet, oni komen, voordeeljg koophandel andere provinlien. En van du v Uier, een Herl. xoO dringend, zot schreeuwend, neei, geen woord. Ach! «an„eer zullen wij ook eer woordiger hebben die door zijne kc ijver, door zijnen invloed, door zijn beelden, recht zil kunnen bekomen gelen hoek van ’t zuidelijk West-’ yertegenwoordiper die door zijne lab betrekkingen, door zijn manhaftig i opzieus zal baren i" d« kamer, en •non datgene waar twintig ja^n reikhall, enX bidden! Een ve d,p'” ’ijn eigen, genoegzame kentn »«1 putten om met keroige woordc, voordstellen; eon vertegenwoordig jonpen r.dvokaat V.-n h-’ilcs 10j* *’,0' discours,-n 0() tl. stellen, die a/ge e: dienen om de lachllust verwekke een vertrgenwoo-diger, die 'ooralce stad te vertrekken bij eiken zittijd, hel)ben,e' rstoin .Iebenedictie te <>iu’ niet een saletpr0I!ker, die een uu besteden oni znllC lange vingernag' en net overige van zijnen tijd niet of genen edellnan, die of gene dou dier, deken! of dien pastor, d a 82 75 29 00 a 22 75 a a a a 80 00 n 85 00 80 00 a 24 00 a 28 00 20 00 a 22 00 a a inschrijving, BETAALBAAR VOOROP: 6 franks ’sjaars 8 Ir. 25, 6 inaaiitlen. 1 fr. 75. 3 maamlen. 7 franks ’sjaars. V«or buiten, vrachtvrij: 3 fr. 75 6 maanden. 2 fr.25 3 maanden. 18 fr. 50 ’ajaars. Bot. r, de kilo Eijeren, de 26 koolzaadolie l.ynzaadolie POPERINGHE 22 nov. 32 90 a 18 50 a 11 25 a 9 50 a 100 00 a 105 00, 100 00 30 nov. 80 50 a 85 25 28 00 a 34 50 26 25 a 80 00 21 00 a 23 00 9 00 a 2 40 a 0 00 I*1U ZjVCI het k - ft''''*.",'..-X --O- - j -- AUUlilU^ llclliv, V*’- - - -1- <_„1 l’J i» K o 7(ie cp!t nmm i

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1867 | | pagina 1