r j A belangrijk bericht. VAN V K U R N E. VLASMERKT. s Politiek Ovehzicht. i B E II I C II T. WILGEN EN POPULIEREN BOOMEN TE AD1NKERKE. BOOMEN K O O M E N, Merkt van Veurne, H December. r- WW Soo.) L- venei'amiddel h I kwalen N.r 2191. ZATERDAG 14 DECEMBER 1867. op Het Kollegie rijmdste veropenbaringen KTAD VEUHAE. - I 18 It E It I T. 43 00 a 00 00 a 00 00 a 20 25 a 18 00 a 00 00 a 37 0U a 00 00 30 00 00 00 a 00 00 a 10 00 a 2 35 a 0 00 a 10 00 21 25 9 00 2 72 0 00 I I 60 a 751 9 25 I I 15 3 00 35 75 33 50 29 0Ü 22 50 11 25 2 55 0 00 M E R K T E N. ARLON, 28 not>. Per 100 kil. Per hekloliter. Veurne, I'S December. De persoonen welke begeeren een abonne ment op het ADVERTENT1E-BLAD voor her toekomendejaar te nemen, zullen van heden af tot 1 januari aanstaande, hetzelve gratis ontvangen. In de zitting van 7 dezer van de kamer der volksvertegenwoordigers, heeft er op het onverwachts een nog al hevig politiek j debat plaats gehad. De kamer was aan het beraadslagen over het wetsontwerp aangaande de rechterlijke inrichting. Men was aan het artikel: ge- zwoornen, en aan het onderzoeken welke personen van de jurijsmoeten deel maken, en welke er van behooren ontslagen te zijn. De heer Dupont, volksvertegenwoordiger van Luik, stelde voor dal men de cijns om gezwoorne te zijn zou brengen op 150 fr.’ en dat de ingenieurs en andere burgers die liberale beroepen uitoefenen ook op de lijs ten voor den jurij zouden gebracht worden. M. de minister van justitie deed opmer ken dat deze personen, alhoewel als be- lerald verueuigi ecmer ue het fransch gouvernement, waren uit hoofde van Burgemeester en Schepenen der stad Veurne. lyd en Klasse. cr, de maag en bndoen. ■slagtigheid.. politieke en t een Supplement op half blad, per V E I L I IV <i Blad voor Annoncen, Landbouwnieutcs, Een Nummer, en Per 100 kil. 'chilis, Hoeslen- 9 iü "s- 3 3 door het kostclyk •tg 50 He Suoj.c, 0Ü r '.l le 00 12 a 0 40 00 a 28 00 a 00 00 a 42 00 a 48 25 00 00 a 00 00 00 00 a 00 00 a 00 00 19 00 a 00 U0 00 00 a 00 00 35 00 a 41 00 00 00 a 00 00 00 00 a 31 00 a 00 00 00 00 a 11 50 a 2 20 a 0 00 a 8 50 a 16 50 a 20 00 a 7 50 a 2 00 a 0 00 a DOORNYK, 30 nor. Per heklolilcr. kwaam herkend, van den jurij ontslagen - LfJj van hunne dagelijksche bezigheden. Het zelfde bestaat voor de apothekers, zei de heer Bara, en ook voor de ministers der eeredienslen. Op deze laatste woorden sprong dc heer Coomans te peerd en begon een der onge- rijmdsle en ongrondwettelijkste ihessisen te verdedigen die er bestaan kunnen. Home.Zich van de p2_.., C meestendeel van de ministers der Per heklolilcr. algemeene Tijdingen, Marktprijzen en Handelzaken. week. redevoering van neer, ten gevolge van een beweerd ant woord van den heer de Kerveguen en van eene beleediging, van het hooge der tri buun door dien afgevaardigde tegen de fransche drukpers uitgebracht, er eene he vige woordenwisseling ontstond tusschen den heer Guéroult en hem, die aanleiding 1 De reden, zei M.r Coomans, waarom het - - «ere diensten, vooral in hel kalholijk Belgie, van den jurij zijn ontslagen, is om dat hel hun verboden is in crimineele zaken te oordeelen, en zij daardoor in den ban der heilige kerk zouden geslagen zijn. De heer minister van justitie had niet veel moeite om de beweeringen van den heer Coomans aan duigen te slagen. Inderdaad wal zegt onze Grondwet?.. De vrijheid der godsdiensten en de vrij- heid hunner openbare oefening, alsook de vrijheid om zijne gezindheden op alle andere zaken tc openbaren, zijn gewaar- borgd, behoudens nochtans de beteuge- ling der misdrijven, welke zonden be- gaan worden ter gelegenheid van bet ge- bruik dier vrijheid. Alle de godsdiensten zijn vrij. Is hel te zeggen dat men zich op zijnen godsdienst mag beroepen om zich boven de wetten van het land le stellen?... Volgens hel stelsel van M.r Coomans zou men uit hoofde dat men van d’eene of d’an- dere godsdienst is, het recht hebben zich aan deze of gene zaak te onttrekken, welke MERKWAARDIGE KOOPDAG van IK O O I* I> A G gaf tot eene terugroeping tot de orde, door den voorzitter tegen den eerste uitgespro ken. Eindelijk is de dagorde gestemd ge worden met 251 stemmen tegen 25. De wederzijdsche toestand van Frank rijk en van Italië houdt in Engeland de gemoederen zeer bezig. De Times en de Daily- News vinden dat Frankrijk gestreng jegens Italië te werk gaat. Is Frankrijk, zegt de Times, vrij van blaam opzichtens devalsche richting jegens het italiaansch gouvernement genomen? Is het de proclamatie van Milanen niet, die de Italianen heeft aangemaand om zich mannen te toonen en hun land vrij te ma ken, van aan de Alpen tot aan de Adriati- sche zee De Daily-News zegt op hare beurt, dal j Frankrijk aan vrijmoedigheid ontbroken heeft jegens zijne naburen en bondgenoo- ten, want hel had het zedelijk recht niet aan Engeland, Pruisen en Rusland le vra- gen om deel aan eene conferericïe te ne- 1 men, wanneer reeds lot het eene geheel wisselvallige staatkunde besloten had. De Morning-Herald verdedigt echter de staatkunde van I en zegt dat, indien Italië zich een oogen- blik in de plaats van Frankrijk stellen kon, het begrijpen zou, dat hel gouvernement van dit laatste land niet anders handelen kon, dan hel gedaan heeft. De heer Micili heeft in de italiaansche kamer de ondervragingen ontwikkeld no pens het vraagstuk van E"LI. L veropenbaringen van den heer Rouher aan het wetgevend korps bedienende, en er het bewijs in vindende eener staatkunde, vijandig aan de eenheid van Italië, heeft hij de verschillende ministerien, die zich in deze laatste jaren hebben opgevolgd, beschuldigd onvergeefbare hersenschim men te hebben opgeval, en hij heeft die krachtdadig gelaakt over hun te groot ver trouwen in het fransch verbond, wanneer de inrichting van het legioen van Antibes, zooals het de livretten hebben doen ken nen, gevonden op pauselijke soldaten in den laalsten veldtocht gedood, klaarblij- den neer inwis, o- gelijk eene schending der conventie van een groot Duitschland voor Frankrijk. Zij september daarslelde. had nog meer verbittering getoond, gedu- j De Avenir national kondigt een telegram rende eene zeer levendige en aanvallende af uil Petersburg van 10 december, hel mdp.voerinc van den heer Guéroult, wan- i ontslag aankondigende van prinsGortscha- i kolf, minister van buitenlandsche zaken, i die waarschijnlijk tot opvolger hebben zal I generaal Ignatieff, gezant van Rusland te ISO Zakken Tarwe waren ter Markt, Tarwe van 42-00 tol Oude tarwe vav 00-00 lol 0 Z.akken Rogge va» 00-00 lot Sucrioen van 24-00 lol Haver van 17 00 lol Booneii van 20-00 lot Erweten van 30-00 lol Bot' r, per »tuk Kijereu per 26 Kr waren 5800 konijnen, per kop Kiekens per koppel Aardappels per 100 kilog. Graenpryzcn der vorige week Per 100 kil. Per heklolilcr. 30 01 18 00 a 11 25 9 50 a 100 00 a 102 00, 100 00 De beraadslaging van maandag in het wetgevend korps van Frankrijk over de keizerlijke staatkunde tegenover Duilsch- land en Italic, is buitengewoon levendig en zeer belangwekkend geweest door het getal en de waarde der gehoorde sprekers. Na den heer Garnier-Pagès, heeft de heer Emile Olivier het woord genomen en even als de eerste, destaalkunde van het fransch gouvernement gelaakt, die hij verward, tegenstrijdig en machteloos tegenover Duitschland gevonden heeft. Hij gelooft dat Frankrijk niets van het vereenigde Duitschland te vreezen heeft en met ge- geel toegenegene gevoelens de vervormin gen moet nagaan, die er plaats grijpen. Dit is echter hel gevoelen van den heer Thiers niet. Deze heeft zijne protestatie vernieuwd tegen de vorming van eenen staal op de grens van Frankrijk, zoo mach tig als do bond van Noord-Duilscbland is, en hij heeft op nieuw gepoogd de kamer te verschrikken doorliet vooruitzicht eener alvermogende samenzwering in Europa, die van een Duitschland van 60 millioen, steunende op een Rusland van 120 mil. lioen inwoners. De staatsminister heeft dc theorien van den heer Thiers bestreden. Hij heeft het gouvernement verdidigd legen de ver denking dat het Italië zou willen verbrok- kelen, en wat Duitschland betreft, hij heeft verklaard dat Frankrijk de vervulde feiten aanvaardde. Maar hij heeft de duis ternissen niet doen verzwinden, met welke de keizer in zijne troonrede zijne gedach ten omwikkeld heeft. Hij heeft enkel de woorden zelf van het hoofd van den staat i herhaald. De beraadslaging, betrekkelijk de staat kunde van Frankrijk, in de italiaansche en duitsche zaken, is dijnsdag in hel fransch wetgevend korps, te midden der hevigste woeling, ten einde geloopen. De kamer had nog al ongeduldig eene redevoering aanhoord van den heer Lanjuinais tegen de staatkunde van het gouvernement en een weinig in den zin van het besluit van den heer Thiers, nopens het gevaar van Het Kollegie van Burgemeester en Sche penen der stad Veurne, Ilevalentn Arabica. nei lij.ien, de gevaren en teleurstellingen, welke de zieken tot hiertoe onderslaan hebben bij het innemen der wal gelijke kruiden, lijn thans vervangen door de leker- heid der radicale en haastige geneiing, door het ne men van de smakelijke geiondheidsiueel llevalenta Arabica Du harry van Londen, welk de verfeerings- urganet*, de leeuwen, de longen, lever, de slijmvlie- ten der meest uitgepulten, geheel geneest, ielfs bij de slechtste verleeringen, maagiieklen, verstoppingen, aanbeijen (heniorrhoïdes), klieren, winden, harts- kloppingen, stoelgang, twellingen, bedwclmingen, oorluiten, iuur, slijm, brekingen, smarten, steekten, krampeit, maagpijnen, slapeloosheid, hoest, be nauwdheid, korlborstigheid, longliekte, uitkering, iweercn, droefgeestigheid, utldrooging, rhutnalisine, jicht, koorts vallingen, moedcrkwaal, bloedsgebrek, witte maandstonden, waterzucht, gebrek aan frisch- heid en ivnuwkracht. september daarslelde. De Avenir national kondigt een telegram j van f ontslag aankondigende die waarschijnlijk tot opvolger hebben zal al van Rusland le Constanlinopel. Hel is de eerste maal niet, dat dit gerucht wordt in omloop gebracht, en de Correspondance Havas meldt ons, dal men er te Parijs niet aan gelooft. JA\K. 4*1* 5 die. Voor stad en tn 22 DO leer a a |Ul G ‘IrC 00 00 blok >er Bij bevel De Sekretaris, (Get.) Cn. Ciamisoudt. 210 18 12 00 00 12 UÜ 2 0 00 blad Ooslstraa bet rijk. a a 10 215 35 33 21 11 00 00 2 30 7 15 2 25 a 2 30 a lloode larwc Haver 30 00 A 31 00 a 25 50 a 20 50 a 9 25 a 2 20 a 0 00 A 9 dec. il 05 34 06 29 57 20 11 25 37 2 45 7 15 7 dec. Op 0 maanden lyd ter voldoening van borj streng ia! gevraagd Bij bevel De bekietaris, (gel.) Cn.‘ CiAERttoior. ADVEBTEITIE-B h>l Pkle In b><lcs |»Mne fptnginde 'PÏP lais en het XI in de 45-50 00-00 00-00 20-75 18-00 31- 00 32- 00 1- 70 2- 87 2-00 2-00 9-00 ()0 1 00 'II 7 dec Tarwe, fr. Mastelnin Uogge Haver Geerst Baler Aardappelen BRUGGE 30 non. Tarwe fr. Rogge Boek wait Haver Geerat Boonen Aanlap. 100 k. Boter per k. I .ijeren per 20 Prijs van I’euine, den 20 November 1807. Burgemeester en Schepenen, (get)Avc. BEBAEGHEL. Kyckeboer en Zoou. /.O»"’ UU TZ»»Ul. t)ll roi, van verscheidene spysverteering en aen myne IBjaren iomparet, pastoor. ■even. - N. 46,218, O Ider leden ingevolge i'1! 'as verklaerd in 1855 7’ ''dinael zynen prvs in 0* J|4 kil. 2 fr. 1/2‘k. 4 f voedsel voor onlbyt 'aoeh andere hinder rkocht I fr. 50 O-1 zich te bevragen by AY, 244, Strand, te le DECEMBER 1867, er telken Woens- ’s morgens, merkt zal gehouden can GEZWINGELD VLAS en Verwittigt het publijk dal ter gelegenheid van de Eeesdagen van KERSTDAG en NIEUWJAARDAG, die van deicn jure op eenen Woensdag gevierd worden, den merk (dag gesteld word op de Dinsdagen 24 December 1867 en 31 iclfde maand. Gedaan te Veurne, den 30 november 1867. Burgemeester en Schepenen, (Get.) Aug. BEBAEGHEL. gedeelte dezelve ko- ocli lyn by geschikte Pillen van Holloway Jen alle hersenonstc- bzers van eenen on- deielve zonder ver- prikkeling in de lo lligheid voor komt baer. ii is gedeeltelyk ge- j welke dezelve op Jen. Van dc dienst- iinst is toegeiegd aen ivere beslanddeelen onschatbacr niaekt ■e eigen. Verstoppin- jonge meisjes welke Pndering naderen geheel en al verbe- rn’ ingewanden door I door overspanning, hdcre oorzaken aen- Imatige uitwerkende verdryven, en spoe- l'dheid aen het ge vatheid, droevigheiil '•«•ne Oitregelina ige '*yze by de meesten [vreischen in een re iden teneitide de ge- dezelve verdryven, ldmoedeloosheid en hircnd gebruik dezer oor- te verdryven Do notaris BEERNAERT, ter residentie van Alve- ringhem, maakt bekend, dat er in den koopdag van hoornen, welken zal plaats hebben Donderdag 19 December 1867, to Leyselc, ter hofstede bewoond door Charles .11 archand, ook zullen verkocht worden zeer veel groole, zware en lange ABF.EI.F.N, vwrgaim te stellen op de nllichen. van M.-’ DÉSIRÉ DEBRAUWERE, notaris te Veurne, zal, met tusschenkoinl van Jl.*“' BCUDEWEEL, notaris te llondschoole, veiling houden Donderdag 26 Decem ber 1867, te beginnen om 1 ure namiddag, op de hofsledvlnndeu gearuikt door de wed. )1 arrannet te Adinkerke, by den Poteau, langst dc gemeene slrael uitkomende op den kt tweg, van: 106 koopen wilgen en populieren booiuen en tronken. De vergadering in voormelde herberg de Poteau. B'-laelbaer op lermyn, ten kantore van genoemden notaris Dc Bbxiwlse, St. Denysplein te Veurne. Bij CiiAHLES METSÜ, Koopman te Keurne, zullen er gedurende den winter, BEkALFDE en VERWE-KOEIJEN ie koopen zijn met veizekeiing dal deze beesten zullen door hem aangekocht zijn in de omstreken eau Dir- mude, Peu/ne en Xieuport. 26 00 a 32 75 20 00 a 22 75 14 00 a 17 50 11 75 19 00 21 00 9 50 2 72 0 00 24 50 a 32 00 29 00 a 22 25 00 00 a 00 00 9 25 a 11 25 17 37 a 20 50 a 7 50 a 2 09 a 0 00 a 0.) 00 a 00 00 00 00 a C.. 0 00 a 00 00 I 0 00 a 22 67 i 28 57 9 50 a 2 50 2 35 a 81 08 j B2 45 G die- inschrijving, BETAALBAAR VOOROP: 6 franks ’sjaars. 8 fr. 25, 6 maanden. I fr. 75. 3 maanden. 7 franks ’sjaars. Voor buiten, vrachtvrij: 3 fr. 75 6 maanden. 2 fr.25 3 maanden. Voor Frankrijk 16 fr. 50 'sjaars. Tarwe fr. 8<>i;ge Haver A ardappelen Hoppe 50 kilo YPEH, 30 nor. Tarwe fr. Rogge Haver Erwten Boonen Aard. p. 100 Boter per kilo HONDSCHOOTE Frank. 29 noc. Per 1 1/2 heet. Nieuwe tarwe Zaailarwe, Rogge Sucrioen Haver Boonen Wille id. Erweten. I.ynzaed Cameline Koolzaad Aerdap. Vlas Boter in 42 50 a 44 00 30 00 a 00 00 00 00 a 00 00 I 24 U0 i 26 00 a 00 0D 26 00 a nn 1 c, (ju a 0 00 I 30 08 a 00 00 a 50 a 9 00 a a j2 ^jfpolheker te Peurnc St> ■■...v-.-a a (iflering, maegontsle- 0 00 a hraklust na het eten den rug, alle ont- udheid, loospypont- ’’loetl, rhumatismus, rrkoudheid, grippe, 45 ‘higsmiddel voor de 00 dat hy, zich van al 20 H. kan niet genoeg |8 5 Gazette du midi. 30 00 Witte tarwe. Kunde larwc Maslelnin B°1;ro Haver Boter per kilo Eijeren de 26 KORTRYK, 2 deo. Wille larwc fr. 80 66 a 33 32 00 00 a 00 00 21 32 n 22 50 9 32 a Witte.nud. lOOk 8 50 li 9 00 A 1 17 a 2 45 a 00 00 n 00 00 1 I 40 27 i I 00 00 a 30 117 a I 26 45 «7 a Men abonneert zich op het bureel van het N.* 6, tc Veurne, en op al de postkantooren van Insertion, 15 centimen den drukregel. Een afzonderlijk nummer 10 e.‘, het supplement 10 c.s Alle affichen, bij de uitgevers van dit blad gedrukt, worde St.vHAAl onvergeld in hetzelve geplaatst. Brieven en geld vrachtvrij toe te zenden. le Leyscle, ter hofstede der wed. en kinderen llendrycks. Op Dingsdng 14 Januari 1868, juist ten een ure nanoen, op de hofstedelaudeii uebruikt door de wed. en kinderen Henderycks, te Leyscle, aan de Groene- straat, zal M BEERNAERT, notaris ter residentie van Alveriiigltem,koopdag houden van 114 koopen olmen, eiken,abeelen, klimmers, wilgen en hollanders, waar onder zeer merkweerdige eiken van 1 m. 60 tol 2 in. 40 en een abeel vnn 2 in. 20 dikte. Te vergaderen ter hofplaats van wed. en kinderen llendrycks. De spaanders aan de gebruikers, voor 't vullen der putten. Op 6 niaandcii tyd van betaling, mits stellende be kende en begoede borg, dewelke streng door voor- noemden notaris zal gevraagd worden. ■n i rriirir» .wrt-uww-iinwwsM— ZEEK MERKWEERDIGE van TE LEYSELE, TUSSCHEN DEN ABEELE EN ’T HELLEKEN. Op Donderdag 194'" December 1867, juist ten I ure nanoen, ter hofstede bewoond door Charles Har- chand. te l.eysele, tusschen den Abeele en ’l Menleken, Zal M.“" BEERNAERT, Notaris ter residentie van Alveringhem, koopdag houden, met tusschenkomst van M.'BOUDEWEEL, notaris te Hondschoote, van 60 koopen olmen, esschen en eiken boomen, waarvan er velen zijn van 2 lot 8 meters dikte, en cener buitengewone hoogte, dienstig voor schipkielen, molenassen, have- en- zeewerken; en voor wagen makers, timmerlieden, kuipers, enz. van betaling, mits borg stellende den notaris BEERNAERT; welke worden. a 35 00 30 00 a 33 50 24 00 A 28 00 20 00 a 9 75 a 11 50 2 60 2 50 38 00 tot 45 50 00 00 tot 00 00 31 00 tol 35 00 24 75 tot 27 00 17 00 tot 18 00 31 50 lot 32 75 00 00 tol 00 00 Per T4 5'1 i Iers. Tarwe Nieuwe tarwe van Rogge Sucrioen van Haver Boonen Erweten Veurne, drukk.van wed. Ryckebo 31 32 a 00 00 a 21 00 a 8 66 a 8 50 a 9 00 a 1 17 a 2 36 u 00 00 a 00 9 dec. Idem mode Holer per 1/2 k. I.ijeren per 25 Vecrdb. p 1/2 li LEUVEN, 6 dec. Nieuwe tarwe Oude, 109 kil Rogge, 100 kil. Boekweit, Haver, 100 k- Geerst, Aanlap 100 kil. Bull r, dc kilo Eijeren, de 26 k uulzaadolie I. v nzaadolie POPERINGHE 29 noc. 7 dec- Vet wittigt het publijk dal binnen gemelde stad, rekenen met IS.*1" ‘ua-r tv,^ dag om 8 1/2 ure snorden voor het eerkoop STOPTE van allen aard. liet gemeenle-bestuur verleend kosteloos eene slapel- of bewaarplaats coor het l'las die Ier merkt onver kocht tl gebleteu. Ten stadhuize te fr. 39 91 i UO 00 <1 30 117 ,i 26 45 a 22 67 211 57 a 9 00 a 2 72 a 2 36 a 81 08 a 82 45 a N. 50,416: M. de graaf Stuart van Decies, pair van Engeland, van eene mueielijke spijsverleering, met al de smarten der icnuwcn, trekkingen, kram pen, braking, pijn aan do borst en tusschen de schouders. N. 49,482: Mev. Marie Jolie, van 50- jarige verstopping, indigestie, lentiwen, kortademig heid, hoest, flatus, trekkingen en brakingen. N, 46,270: M. Roberts, van eene longtering met hoest, braking, en 25-jarigo doof beid. N. 53,800: mej. Gallard, rue du Grand St. Michel 17, te Parijs, van eene longleering, ongeneesbaar verklaard en veroor deeld om slecht nog weinige maanden tc kunnen leven. Zij bracht 65,000 genezingen to weeg, waaralle andere medicijn was mislukt. GENEZING VAN DEN PAUS. Rome, 21 juli I860 Degezondheid.au den Heiligen Vader is uitmun tend, vooral sedert dat, zich onthoudende van al an der hulpmiddel, hij zijne eetmalen doet met de IIiva- lisr* Asasica ou Bassy, die zulke wonderbare uit werkselen op hem gemaakt beeft. Zijne Heiligheid kan niet genoeg dc .oordeelen prijzen, door dit uit til uh lend meel hem verschaft, waarvan bij hij ieder eet maal ene tas neemt. Briefwisselaar der Gazet, du )lidi. B. DU BAHIIY en komp., 12, rue de IT.mpercur, te Brussel. 76, llegenistreet, tc Londen, en Place Ven- ilömc, 26, te Parijs. 1/4 kil. 2 fr. 25; 1/2 kil. 4 fr.; 1 kil. 7 fr.;6 kil. 32 fr., 12 kil. (franco) 00 fr. AAN DENZELFDEN PRIJS DE CHOCOLADE-REVALENTA DU BARRY, Smakelijke spijs voor ontbijt en avondmaal, voedzaam, de spieren en het vleesch verkloekende en versterkende, ion<ier lioofilpijn of verhitting of enig ander ongoïnuk der gewone chocolndeh, die in ge bruik zijn, op le leveren. In dooien «an 12 van lassen, fr. 2-25; 24 tassen fr. 4; 48 lassen, fr. 7; 288 tassen fr. 32; 576, fr. 60. Te koop bij Duclos, apotheker, en K. Dobbe- laeie, id., beide Uoslslraat, te Vcurno. 2- tien nooit na d'1 Ül> liiigen - 4-i 31 Heel bloot te stellen. 12 ‘’O 8 •',4 weinige menschen iiifluenia diptheria les dele beroemde verzekering rede de Pillen ver- SOonlyk van hel Ivf. worden om de borst II ringt door de Huid. n's eid ten laelsle dc Gevallen van He (weetic gi iieil. Ti< -Douloureux Gezwellen Verzweringen Venerische aen- doemngen Wormen van alle soorten Zwakte van wel ken aerd ook •lyn aen ieder dous

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1867 | | pagina 1