HOO)l E\ B I) 0)1 i: N TOEWYZING. BOOMEN PilPILIEREX BOOMEN, te Coxyde. VENDIT1E TE LEYSELE, van 70 koopen SCHOONE BOOMEN. WILGEN EN POPULIEREN BOOMEN TE ADINKERKE. MENAGIE-GOEDEREN en Ilerberggerief*. BOOMEN —^AKINGEN. BE1/ BERICHT. Merk11 Veurne, -280 Znkk1'1' de vermenigvuldigde 1 Ii E IK I <i T. i lulliger I KOOPDAG BRANDHOUT EN BOUWMATERIALEN, Te Houthem, ter hofstede van steur Franciscus Fauveurne. bedrijf. sflVALLEN. ..,<bdn Nisdom, 11 jaren, ge- schipkielen, Onderriclitingsboiul. Morgen zal de Veutr.sche kring van den onderrichtingsbond eene reeks conferen- cienopenen. Deze eerste conferencie, welke om 11 ure ’s morgens, in de vertrekkamer op hel stadhuis zal plaats hebben, zal ge geven worden door den voorzitter van den kring, de heer Henot, welken over Nicolaas Zannekin zal spreken. Er zullen plaatsen voorbehouden worden voor de overheden en de dames. ’tBegint allengskens killiger en te worden. Met rassche schreden snellen wij den gitten winter te gemoet. Het werk wordt raar. De eetwaren stijgen dagelijks in prijs. Met angst en benauwdheid ziet de deugdzame arbeider de laatste bladeren der boomen ontvallen; want dit voorspelt hem misschien onheilvolle dagen. Ware hij al leen op deze aard’ hij zou zich zoo licht niet ontroosten, maargade en kroost liggen hem te zeer aan ’t harte, en weldra zal hij wellicht moeten bedelen, om niet van honger en ellende om te komen Wat moet het pijnlijk zijn dat bedelen, als mm handen aan het lijf heeft, en niet in staat is ze te gebruiken.... Geen werk, geen brood! de te ijselijke waarheid En, op den oogenblik dal de brave werk man zoo zeer gaal beproefd worden, ope nen de klerikale papiertjes inteekenings- lijslen voor den Si. Pieterspenning. Millioenen zullen wederom naar Rome gezonden wordon, maar op den armen werkman zullen de klerikalen niet denken, oh! neen! hel lol der Belgische volksklas dragen zij zich geenszins aan, Rome is immers hun vaderland, Rome verdient dus alleen hunne deelneming. Klerikalen, gij die altijd over uwe vader landsliefde, over uwe volksgezindheid zwetst, gij zie* 11 wederom verplicht te bekennen dat alle middelen u even goed zijn om de lichtzinnige te bedriegen en te misleiden. Lierenaar.) VEILING M?‘" DÉSIRÉ debrauwere, notaris te Veurpe, zal, met tusschenkóml van M.“c' BOUDEWEEL, notaris te Hondschoote, veiling houden Donderdag 26 Decem ber 1867, te beginnen om 1 ure namiddag, op de hofstedelanden gearuikt door de wed. Mariannes te Adinkerke, by den Poteau, langst de gemeéne'straet uitkomende op den keiweg, van; 106 ko ipen wilgen en populieren boomen en tronken. KOOPDAG 1 AVybo, 12 dagen. "‘°r VM Sü’£r‘" 9 '■•«•"‘ie., en den II. Hiel'-11 Staat maar op fr. 0000. De eigendotnsbewyteii en verkoopvoorwaerilen be rusten ten kantore van den Notaris Desire DE BRAU- WERE, St. Denysplein te Veurne; ook inlichtingen te bekomen by de notarissen DESECK, te Heerst, en door de wel is opgelegd De godsdienst van die burger verbiedt 1 hem soldaat te zijn, hij zou dan het recht hebben zich van dien last te onttrekken! Een ander eeredienst zal aan een andere burger verbieden zijne contribution te be talen, deze zal geen hoegenoemde lasten opgelegd worden Is dit alles aannemelijk!... Daar is nogtbans de theorie welke M.r Coomans fuel hardnekkigheid in de kamer verdedigde. Neen, de ministers der eerediensten zijn, even als eenige andere klassen van per sonen, van den jurij ontslagen, om dal zij ten allen stonde kunnen geroepen zijn om hunnen dienst uit te oefenen, en anders niet. M.' Coomans zou dus beter gedaan hebben aan dit koordeken niet te roeren. MERKWAARDIGE KOOPDAG /meester en Schepenen Het Kollegtf Venrne. B'j b'') KOOPDAG J‘LI88AIVDEK I»lAl*Jy Duinkerkstraet. te ,r Schoone Koopdag te Vinchem, (tegen de kalsyde). Gemeente Oostduinkerke. Te samen maer ingesleld fr. 11,400. Stad Nieuport. EEN BARBAARSER VOOROORDEEL. Geene week snelt voorbij of de dagbladen komen in ernstige bewoordingen op, tegen hel vooroordeel, bij meestal ue landlieden ingeworteld, dat het verboden is een drenkeling te redden, een gehangene af te snijden, een vermoorden ter hulp te ko men, vóór de aankomst der policie Menig rampzalige beeft aan dit dom voor oordeel zijne dood te wijten, daar men hem van alle hulp verstoken hield. Getuige andermaal de moord te Leuven gepleegd de vrouw Prison, hail bet schot in de rug ontvangen en de talrijke omstanders lieten haar hulpeloos, in de schrikkelijkste pijnen slerven;dit duurde aldus verscheidene uren vóór de aankomst van het gerecht en zon- der dat iemand baar durfde of wilde be helpen! ’t Is ongehoord!... Welnu, indien al de pogingen der druk pers onmachtig zijn tegen dit barbaarsch vooroordeel, dat de hoogere overheid er zich dan mede gelaste en bij middel van publicatien door de gemeente besturen afgekondigd, hel kwaad trachte tegen te gaan. Hebben de landlieden geen vertrou wen in onze woorden, zij zullen misschien geloof hechten aan die van hunnen burge meester. I BELANGRIJKEN KOOPDAG TE ALVERINGHEM, AAN DE OUDE PANNEFABRIEK. TESTAMENT VAN Z. EM. KARDINAAL STERCKX. Het eigenhandig testament van den over leden kardinaalaartsbisschop van Meche len is aan den voorzitter der rechtbank, baron Duvivier overhandigd, die er het depot in het notariaat van M. deKersmaeker van heeft bevolen. De schikkingen van dezen laalslen wil, zijn weldra gekend ge weest en zijn van aard eene levendige ont roering te weeg te brengen. Men herinnert zich dal over een twin tigtal jaren twee oude zusters, Mejufvrou- wen Seghers, wonende te Brussel, Wolven- gracht, geheel hunne fortuin hebben bezet aan eenen zekeren Verlinden. De bezetsters hadden van hunne rijke erfenis niets anders afgedaan, dan twee of drij huizen te Brussel gelegen en een schoon buitengoed, gele gen te Laeken,die zij aan den aartsbisschop schonken. Op zijn sterfbed heeft de kardi naalaartsbisschop dit goed, dat hem bezet was, aan de erfgenamen terug gegeven met uilkeering van t' intresten. Dal alle de geestelijken cn vooral de jesuieten aldus te werk gingen, dat zou nog iets van het kwaad herstellen dat zij aan zoo vele ongelukkige familien veroor zaken. Maer ingesteld fr. 12,100. Stad Dixmude. Wij hebben hier gedurende eenige dagen eenen capucien gehad, die verscheide ser moenen in S.‘ Nicolauskerk gegeven heeft. Het beboeit niet gezegd te worden dat in deze sermoenen er meestdeels van de slechte gazetten is gehandeld geworden en dat er meer of min rechtstreeks op hel Advertentie-Blad is gezinspeeld geworden. Daar over bekreunen wij ons overigens weinig. Maar waarvan wij niet nalaten kunnen een woord te zeggen, is dat een ieder ver ontwaardigd is geweest over de walgelijke taal welke dien capucien van de hoogte des stoels heeft laten hooren. In de plaats van hel woord Gods te verkondigen, in de plaats van woorden van vrede en zacht moedigheid aan degeloovigen toe te sturen, zond men lol dezelve de woorden van.... slunsen en.... vuilaards toe. Is het op deze wijze dal men de zedeleer predikt?.... Dal die paters ecus van de eerbiedwaar dige hoeren pater Knulfman, deken Spaas, Van Tillo, broeders Medisoin, Mainbotle, Ambrosius, enz., enz., enz. enz. spraken, en op hun dergelijkc lieftallige bijnamen loepastten, zouden deze dan niet beter op hun adres gekomen zijn?.. gember. waren (er Markt, fl:' 42-00 tot n 00-00 lot 1per L'»p vorige week BURGERSTAS^W STAD VEURNE. cIRTEN. rie J.in(och“,r van dtraat. KOOPDAG van 46 koopen Algemeene T,U<lingen. SCHOONE KOOPDAG van n o o w je iv te Leysele. Per December 1867, juist ten 1 Chailes Mar- BBERNABRT, Notaris ter residentie X Petrus on van I l V. de afspanning de Pelikaen, groot 11 dagen van BIJ UITSCHEIDING VAN I I -<J I Kertsd ig, joist ten één maan- te Wettende, 100 fr. den 12. Ma Amelie Depuydt, D’haeneu, dien»"1 jonge dochter, L- neudc tc Veurne- betaling mits voornoeiuden 45 50 00*00 00-00 26-75 ia oo 41 00 32-00 1- 70 2- 37 2-00 2-00 0-0U van tyd van t van 0 /..Lm" 210 15 32 den 30 nov' ^en Kor|J Itorcn te Veurne ■- den 0 december den 9. Ilenrtcu» cu 11 canapé, 16 stoelen in notelaren hout, schoone zetel a ressort, andere zetel; 10 stoelen in olmen hout, twee nachttafels, dieseene in acajou, deel sloors en gor- dynen, grootespiegel met gedoreerde kader, en een ander met notelaren kader, gedoreerde pendule, 2 carcel-lampen; zeer goede Piano in palissanderhout; armoire-bufTet in notelaren hout, secretaire in idem, 2 schoone bedbakken, waer van een in acajou hout cn een in notelaer, ander bedbak, 2 lavobo-coinmo- den in acajou met witte marmerc platen, carpelten, lavabostelsels, 2 foyers, wollen sargien, courtepointen in piqué, séchoirs in acajou, zetel, genaemd fauteuil- voltaire, bureau-zeiel a ressort in eiken hout, over dekt met amerikaensch leer, pupiter in eiken hout; schoone ménagère; trap-tapyt, deel standen enemers, linwaet-koorde, bolerpot, inhoudende ongeveer 38 stukken boter, schoone wyn- bier- en liquerglazen, caraffen en cabarets, verders veel tin- koper- yzer- cristael- glas- gleis- en aerdewerk, hel keukengerief, deel steenkolen cn veel andere voorwerpen te lang om te melden. Op tyd van betaling mits stellende borg, ten kan tore van voornoemden Notaris ROLLY. M?" HOLLY, Notaris t<- Wulveriiighem residerende, zal op Zaterdag 21 December 1867, om twee uren na middag, binnen de gemeente Leysele, ter hofstede nu bewoond door sieur Franciscus Pil, langs de kalsyde bidende van Isenberghe naer Leysele-dorpplaels, opetibaer verkoopen 70 koopen schoone boomen, bestaende uit hollanders, olmen, klemmers, abeelen en eiken, waeronder er zich bevinden van 1 m. 60 c* tot 2 m. 25 c. Door de aenpalenlieid voer zeer gemakkelyk. Opgewoonen tyd van I ten genoegen van voornoemdeu notaris Roily. Op Donderdag 19December 1867, juist ten 1 ure nanoen, ter hofstede bewoond door Chailes Mar chand, te Leysele, tusschen den Abeele en ’t Meuleken, Zal M?‘" BEEHNAERT, Notaris ter residentie van Alveringhem, koopdag houden, met tusschenkoinst U ----- van gQ aen de kalsyde is den ver- betaling, mits stellende borg, j te Wulveriiighem resi- 18 December 1867, eu |l J". nn> «m.» •---- IIU- (ieerc>-- -(),.;. i'euriie, de Duinkerk- pji'1 ^l’"l door mynheer Hulcke- iuid<ia8' houden Koopdag van: ttra*G acajou mei marineren l'a>iba'c t. r^'y^en hout, ronde tafel in Schi'0'^*!^ tafels, speeltafel in aca- plael,cOl‘i,‘geerde stoelen in acajou; -tuien l’1’ -v' wer te Eesscn, 30 fr. wan De vergadering in voormelde herberg de Poteau. Betaelbaer op termyn, ten kantore van genoemden notaris Db-Brauwere, St. Denysplein te Veurne. van TE ADINKERKE PANNE). Donderdag 26 December 1867, om 1 ure nanoen ter herberg Ma Campagne, lo Adinkerke (Panne), zal M?1" DECAE, notaris te Veurne, koopdag houden van Alilerhande slach van inenagie-goederen, als stoe len, tafels, spiegels, qniiiquets, kaders, slaghorlogie. beddebikken, matras, pluimen bedde, 2 h.mfdkus- sens, sargien, slaaplakens, allerhande keukengerief, 2 kleerkasscn; bierpomp, loog- met loket, tinnen dobbel, enkel en halve liters, schoone koulstove, enz. Up konditien alsdan 'oor te lezen. Gebruikt door Karei Van Houcke ber 1868, aen f- lasten. ten te Kortrijk. lOineus, 6 maanden da,’;e" in Franci'c“"Rhe’ ,,erl’e’,«ier, 42 jaren (|en 10. tram- VVulveringhem en woo- en 7 maanden, b ^ar V11|, A pi |>u ■lende te Veur«eUx gelegen ter znidzyde der gebruikt door den heer Jozef in gebruik te treden. I SIMPELAERE, te Alveringhem. LIJKPLECIITIGIIEDEN VAN Z. EM. DEN KARDINAAL. De lijkplechtigheden eu begrafenis van Z,. Eui. den kardinaai-aartsbisshup van Mt-chelen, lubben woens dag voormiddag op eene buitengewoon plechtige wijle plaats gehad. Uit alle sleden des lands waren er duiienden iueiiselu-ii naar de bisschoppelijke stad bestrooiud, om aan hel stoffelijk overblijfsel van den doorluchtige., kerkvoogd de laatste eer te bewijzen. De lijkstoet duurde leer hing; de bisschoppen en de voornaamste geestelijken van hel gansche land waren er in aanwezig. Het lijk van Mgr Sterckx werd op een parui -b <1 uit liet bissohoppelijk paleis naar de kerk gedragcu in in inn—i-Ti—niiTiwtrjiMawxa.uwr^fc«.w j van te Leysele, ter hofstede der wed. en kinderen Hendtycks- Op Dittgsdag 14 Januari 1868, jui^t ten een ure nanoen, op de hofstedelanden gebruikt door de wed. eo kinderen llenderycks, te Lejsele, aan de Groene- straat, zal M.'1" BEEHNAERT, notaris t< r residentie van Alveringhem, koopdag houden van 1 14 koopen olmen, eiken,abeelen, klimmers, wilgen en hollanders, waar onder zeer itterkweerdige eiken van I m. 60 tot 2 m. 40 en een abeel van 2 in. 20 dikte. Te vergaderen ter hofplaats van wed. en kinderen Hendrycks. De spaanders aan de gebruikers, voor ’t vullen der putten. Op 6 maanden tyd van betaling, mits stellende be kende en begoede borg, dewelke streng door voor noemden notaris zal gevraagd worden. .'hl ter gelegenheid van Verwittigt ÏG en NIEUWJAARDAG, die <lc Eeesdagv-" ^'Oensdag gevierd worden, van dezen '*t<l op <|c Dinsdagen 24 den merklil-'lr yi- maand. December 18 den 30 november 1867. 111 Hfgemeester en Schepenen pi.) Alg. BI.IIAEGHEL. (Gül.) k11 wvsmwwMWAaMUMorMiWMM. 'erirek. nieuw gemaekte i.» i»*-v jv -...va, ug MUlIlkLTK- V.°;ad"a. fe,doür "1Ï"I'L" >‘<‘lcke- VAN OLMEN-EN HOLLANDER- Maendag 23 December 1867, om 2 uren namiddag, binnen de gemeente Vinchem, legen de kalsyde lei dende van het Gouden Hoofd naer Isenberghe, in den booingaerd der hofstede gebruik I door sieur Rolly- l)e Jonghe, zal M.“" ROLLY, notaris te VVulveringhem residerende, opetibaer verkoopen, 47 koopen hollan ders en olmen boomen, allen dienstig voor wagen makers, timmerlieden eu andere werken. Onder deze boomen bevinden er zich veel I m. 70 lol 2 meters omtrek. Op gewoonen tijd van betaling, mits stellende borg, t n genoegen van voornoemdeu notaris Rollt. Maandag 28 December 1867, 2 ure namiddag, in de afspanning de Pelikaen, te Nieuport, van Koop 1. Zaeiland, nieuwland, wyk C, n' 84 II. 1-31-40 palende noordwest koop 2. Koop 2. Zaeiland, nieuwland, groot volgens titel 11 1,37.82 C°. wyk C, o.' 363a ms, palende no< rd- west den keiweg. Koopen eeu en twee ten gebruike van Hendrik Vaude VVaeler, tot baefmis 1868, aen fr? 600 by jare boven de grondlasten. va n Op Donderdag 26 December 1867, wezende 2 J'“ Kertsd tg, juist ten één ure innoen. op de landen der hofstede gebruikt door Pieter I andooien, langs de Groenedreve, aan de oude Piiiinel.ihriek, nabij dc Loovaard, zal M?" BEEHNAERT, no'aris l< r residentie van Alveringhem, koopdag houden van 68 koopen schoone eiken, olmen, abeelen en esschen hoornen. Nota. - Vele dezer eiken boomen hebben eene schoone lengde, en eene dikte van I m. 75 tut rond de 2 m.; alle dezelve zyu dienstig voor allerhande werken, en door de nabijheid van dun Loovaard zeer gemakkelijk voor den transport. Te vergaderen in du herberg de dtie Sleutels, be woond door Chailes Decoussernaecker, langs de oovaard. Op 6 maanden tij'l van betaling, mits stellende goede borge. ter aanve. rding vin bovengenoemtlen Notaris Bh.rsaïkt. De notaris BEEHNAERT, ter residentie van Alve- ringhetn, maakt bekend, dat er in den koopdag van boomen, welken zal plaats hebben Donderdag 19 December 1867, te Leysele, ter hofstede bewoond door Charles Marchand, ook zullen verkócht worden zeer veel groote, zware en lange ABEELEN, vergelen j te stellen op de aificlicn. -tol 1 I novem- fr. 428-1 o c by jare boven <ie gruiui- Koop 4. Woonhuis met Erve en verdere afliaii- gelykhedcn, staende en gelegen ter Westslraci. Laetsl bewoonden I Houtsaeger; om aeostunds i Üu‘ II 00-00 t'.t “^’80 lol ;t" 17 1)0 lot IJ. 29-00 tol yrh' 30-00 lol ,t"‘ 38 00 lot 45 50 00 00 tut 00 00 31 OO lot 35 00 24 75 tot 27 00 17 00 tot 18 00 31 50 tot 32 75 00 00 lol 00 00 0MJKEN. en maan .kndcnbussche, landbouw- jongman, met Ro’„(len, Gebor’e() (e Rami_ •»«=re 47 jaren e.t.urnei “eduwe van Caro- cappelle en wone"u lui lleri-ewyn. jOsep|,IIS pujJt metser, 52 den 11- 'Vtll^i rihia Haercs Iliet Joaiina jaren, weduwaar^. 3 Iiiaa|i(Ieii( |)ej(pren te Wulpen en woo- Den deurwaarder BRIL tc V< urm', tal op den Maandag 6 Januari 1868, om een ure namiddag, overgaan binnen de gemeente Coxyde. ter hofstede- landen van Engelbertus Kelelers en IJésiré Hosten, tot de openbare verknoping van 46 knopen populieren boomen, teer dienstig voor klompmakers, stoeldraaijers cn bakkers. Verscheide deter boomen hebben eenen onitrek var. 2 meters. Men tal vergaderen ter herberg de Fluite, teer bij de hofstede van sieur Kelelers, om te eindigen bij de hofplaats van Desiré tlasi.n. Het gereed te betalen ter herin rg den 'Loeten Inval. Alles op gewoone voor waarden en lijd van betaling tot I juli 1868. Mgr. Dechamps was gelast met hel uitsproken van de lijkrede; maar ten geiolgo tijner benoeming lot het aartsbisdom van Mechelen, had de beroemde redenaar tich gehaast aan den vikarissen-generaal te achrijven, dal het hem thans onmogelijk was aan hun verlangen te voldoen. De lijkrede werd dus uitge sproken door den eerw. heer Robert, welke door liet kapittel der Mctropolitaansche kerk daartoe was aangeduid. Men verwacht eerstdaags te Nieuport op de uit gestrekte grundeigendouinien van den heer Crumb r. en op deies j.ichtvrrblijf langs den zeeoever gelegen, Z. K. H. de graaf van Vla.inderen, die thans van xijne reis uil Engeland te Brussel terug is. Alles wordt bereid om 'a koninga broeder met talrijke jachtlief hebbers lu ontvangen. Gedurende de maand november 1867 tiju er 4989 brieven ten gevolge van gebrekkige adreaaen niet kunnen bcsleLI worden. Van dit getal tij.i na opening er 3496 aan de bestemmelingen kunnen her- verionden of aan de schrijvers kunnen teruggratiiurd worden; 1493 lijn in de vuilniiind geworpen. De 10 december was de tweede verjaring der dood van Leopold I, koning der Belgen, en de 16? verjaring der kiciiug, door het algeineene stem recht, van prins l.odewyk Napoleon, als voortiller der republiek, hebbende generaal Cavaignac lol mededinger. Twee mijnwerkers lijn in de kolenmijn van Mambourg, voorgeburclit C'iarleroi, onder eene in storting kolen verpletterd geworden. Do begraving dier twee o.igelukkigcn heeft zondag plaats gehad. Een groot deel der bevolking van hel vonrgeburchlo woonde die bij. Een paard van dc ki.iders Verhaest, landbou wers te Oesclgem, hetwelk den 14 octuber laatst in de bovenste lip gebeten was door een klein hondje van razernij verdacht, is razend geworden, den 22 november laatst, dus 40 dagen na de beet. Dit paard is afgemaakt geworden op een versing van den rijksveearts Van Eeckc, te Thiell. Nadat het paard gebeten was, schoten voorzichtige inwoners si ucns hituue houden dood, of stelden zo in veiligheid, terwijl andere onverschillig bleven cu alreeds begonnen te leggenhet hondje, dal hier ge- loopen heeft, was niet razend; ware hel razend ge weest, al de honden, die er van zouden gebeten geweest zijn, zouden binnen de 9 dagen nuk razend zij» geworden. Deze volksoverlevering wordt wcdcr- legd door hel verslag van den he< r Bonnet, rijks- veearlo lo tiigclmuiisler, o*or d<- hOnileiirivsoroij, <lii bewijst dal de honden, die van eenen raicnd 'u houd gebeten zijn, nog kunnen raiend worden v.m den 90 tot den 220 dag Het was wreed om verm ld paard in den stal te zien, het wreef bijna onophoudelijk den kup, die ongelooflijk dik was,en waarvan du ongeil waren toe gezwollen, dc koord van zijnen bind had het afge trokken ui afgebeten, hel kromp zich im-cn, liet itch vallen, sprong recht, sloeg en stekte met zijne pun ten, liep rond en beet woedend in alles wal hel krijgen kon; kortom vele aanwezige personen waren ontroerd. Men zegt ook, dat op de laatste dagen, als het paard at ol dronk, het dit deed met sloppen; de heer B. Vaivhoulie, landbouwer en jager te Oeaelgem, heeft hel paard drie kogels in den kop geschoten, het was morsdood. ’t Ware wel en voorzichtig, dal du honden moesten geketend of upg> sloten zijn, om de schrikkelijke ge volgen der razernij voor te komen; want hel is zeker, gelijk dc heer Bonnet, rijksveearts te Ingclmunster, liet beweert, dal de honden die men n< l gemuilband loopen, guano genoegzame waarborg geven tegen het bijten. Het koopvaardijzeeweien van al dc vereenigdu staten van Europa is, volgens de laatste statistische berekeningen, vertegenwoordig.! door IOÜ,IM)() sche pen, hebbende een geiaincnlyke tonning van 12 uiillioen tonnen en is bemand door meer dan 600,000 matrozen. Ziet hier hoe die onzaggelijke vloot is samengesteld Duitschland Breinen, 294 schepen; Hamburg, 539; Lubeck, 45; Hanover, 906; Mecklemburg-Schwerin, 424; Old enburg, 610; Pruisen, 1443 schepen; Oosten rijk 9491; België, 107; Spanje, 4859; Frankrijk, 15,259; Griekenland, 4452; Holland, 2227; Italië, 13,223; l'ortugaal, 591; Groot-Briltanie, 27,867; Rus land, 1416; Denemark,1740; de hertogdommen, 2552; Noorwegen, 5678; /.weden, 2236, Turkije, 2300. Waarom uaamt ge dienst bij hel 83? rege- metil? vroeg een oude snorrebaard aan een jongen soldaat. Ach kameraad, ik wil gaarne dicht bij mijn broeder zijn, die staat bij het 32’. KORHEKTIONNELE RECHTBANK VAN VEDRNE. ZITTING VAN 15 DECEMBER. Pieter Huyghe, werkman te Caaskerke, 4 den gevang, over diefle. David Deneckere, landbou' boete, over jagt. Seraphin Muis, dienstbode boete, over jagt. Maendag 16 December 1867, om niet de middaguur precies te beginnen, te Houthem, by het gehugtu het Dorentje, ter hofstede en medegaende landen ge bruikt dour sieur Fianciscus Fauoeut ne. Zal meester ROLLY, notaris te Wulveriiighem resi derende, houdenkoopdagvan A: 87 koopenschoone boomen en brandhout. Onder gemelde boomen bevinden zich veel zwart* en gavigo olmen, hollanders en abeelen, dienstig voor liiuinerlii-den wagenmakers en tour alle grootu werken. En 1> de materialen, voortkomende van de afbraek van twee huizekens zich bevindende langs dc Doorn- slrael, op landen gebruikt door sieur Vativeiirne, de welke zullen verdeeld worden in koopen telks ge rieve en verkocht worden voor de boomvenditie. Men zal vergrderen ter herberg hel Dorentje be woond door sieur Zoete. Op gewoone voorwacrden en tyd van betaling, mits stellende borg, ten genoegen tan vuornoemdi n notaris Rollt M?“' ROLLY, notaris residerende te Wulveriiighem, zal op Vrydag 20 December 1867, om 2 uren namid dag te beginnen, ter gemeente Leysele, op de hof stede bewoond door de weduwe van sieur Pieter Carwyn, langs de Veurne-straet en zeer naby het gehugte het Meuleken, houden venditie van: 49 kuopen schoone abeelen, populieren en olmen boomen, wacr van verscheide eenen omtrek hebben van I in. 60 c', lol 2 in. 10 c' en dienstig zyn voor alle werken, en voor brandhout. Door de aenpalenlieid aen de V< urne-strael is den vervoer gemakkelyk. Op gewoone voorwacrden en t stellende borg, ten genoegen notaris Rollt. Tarwe Ro;;ge Sncriiieii '•l' Haver llii.ineii Ei weten Mgr. Dechamps het aartsbisdom Bol' ip«’r E ij'Teii Er wiitei' - Kieken' I’ Aardapl11'1 KoopS. Weide, groot volgens meting II 2-56-40 C. wyk A. n' 44bis, palende noordoost den keiweg. Gebruikt <h>nr v.... n- van I den notaris BEEHNAERT; welke Q». "VI Utll. ZEER MERKWEERDIGE KOOPDAG van BOOMEN, TE LEYSELE, TUSSCHEN DEN ABEELE EN ’T MEULEKEN. u - van M? BOUDEWEEL, notaris te Hondschoote, koopen olmen, esschen eu eiken boomen, waarvan er velen zijn van 2 lot 8 meters dikte, en eener I buitengewone hoogte, dienstig voor molenassen, have- en- zeewerken; en voor wagen- makers, timmerlieden, kuipers, enz. Op6 maanden tyd van betaling, mits borg stellende ter voldoening van den notaris BEEHNAERT; welke borg streng zal gevraagd worden.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1867 | | pagina 2