V E l R Ni E. A A VLASMERKT. PILLEN HOLLOWAY Bolstede en Al haiigelykhcden en nog ecu WOONHUIS MET ERF, al te zamen groot II. 11-38-11) C. C. L. MOYÉ, ZUIDSTRAAT N.° 40. v - I r HET AAN BEKE\DMAK1\GE\. E N, Wulveringhem. DEPOT. TEGEN DE MILITIE, VENDITIE TE LEYSELE. van 70 koopen SCHOONE BOO5/1V. OVERSLAG, BOOMED, te Leysele. PEKU-GUANO, VERKOOPING En b. KOOPDAG B O O E X, NIEUW ZAA1-LIJNZÏAD VWAi RHiA. BOOM ^“7 e.. 2r*^3; “E* W0EN6&AG 1$ DGCfiMBEB 1867. A. BER1GT AAN DE LANDBOUWERS. DE WEG VOOR GEZONDHEID EN LANG LEVEN. H I AI> VELTIXE. B E R I G T. r 'Ü'1 Te samen ingesteld fr. 25,000. nemen Weide. 0 00 7 HO so 20 475 00 500 00 120 00 150 00 Sterfgeval. Wij vernemen de dood van den heer Victor Pirson, oud-kolonel der artillerie, oud-volksverlegenwoordiger, oud-gouver- neur der bank van BeJgie. Studie van den Notaris hiaipelaeke, te Alveringhem. 20 II) 18 17 16 15 14 IS IS 11 in 9 8 7 6 5 4 s 2 1 1 tyd van van 180 00 <87 15 11)5 30 202 30 208 00 213 75 210 80 225 55 232 80 241 45 240 50 250 20 I 270 00 I 282 10 204 00 306 00 180 00 3»n oo 430 00 450 00 475 00 nJ tlt ïn'röo D E ETE X K - I‘ I L ET. TE VEV UN E, VERZEKERINGS-MAATSCHAPP1J DOOR NIMMERVERWISSELING EN PLAATSVERVANGING, onder het bestuur ran Onzuiverheid van hel Bloed. Zwakte en Krachteloosheid. Kwalen van het iloofd en het Hart. lingen hebben Livingstone verlaten doch hij heeft hunne desertie overleefd.» Sedert maandag laatst is de policie van Spa, door de gendarmerie onder steund, ter opzoeking van eenen man, dien men veronderstelt in den sneeuw verdwenen te zijn. Die man was den vrijdag te voren te zien geweest om elf uur des avonds aan het uiteinue van het dorp Borgoumonl; bij kwam terug van de Gleize, alwaar hij zich begeven had voor de aanbesteding der bar rier de Geronslère waarvan hij pachterwas. Men veronderstelt dat die ongelukkige de dood zal gevonden hebben in eenen moderpoel, die onder den sneeuw verbor gen was. De baron Magnus, die zulk eeue ver- eerende rol in hel treurig drama Quereta ro gespeeld heelt, de prins en de prinses van Salm on de hooi' Eloin, onze landge noot, secretaris van keizer Maximiliaan, zijn met den sloomer Panama uil Mexiko te Saint-Nazaire aangekomen. Zij worden op de landingsplaats opgehouden door eene quarantaine van vijf dagen, ter oor zaak der geelkoorts, die op het ©ogenblik van hun vertrek te Vera-Cruz woedde. Te Madrid is er eene geschiedenis der Apothekerskunst, in het spaansch ge schreven, verschenen. De belgische apo thekers bekleeden er eene voorname plaats in. Verscheidene dezer, zoowel van den ouden als nieuweren lijd, zijn cr met lof in vermeld. Vrouwen van eiken de ingcwaïH Wanneer de maeg, hoogerc jaren, donrl'"1 door ongezonde gedacn zyn, deze scli' f Pillen tullen weldra dig energy, kracht v"1'^ stel teruggeven wat lt’ en ncdcrslagtigbuid Vertwyfeling eI’ gezondheid. Holloway'e l'illeit 1 wereld rot» Op Donderdag 19 December 1867, om 2 ure namiddag, te '/.arren plaats, ter herberg Sint l.loij, van: Eemccntc Zarren, langs den steenweg van Dixmude op llousselaerc. eene schoone en wel betimmerde Veurne, IK December. De persoonen welke begecren een abonne ment op het ADVERTENT 1E-BLAD voor het toekomende jaar te nemen, zullen van heden af tot 1 januari aanstaande, hetzelve gratis ontvangen. SCHOONE KOOPDAG van Weluitgebreido en pol gehecht. Wordt by de af'1’1 3 fr. 75 en L ALLERBESTE ZUIVER K O O R D A G te Isenberghe, Leysele en Wulveringhem. Op Dijnsdag 24 December 1867, Huis, Scliuui* Stuitingen, met 5 aren 59 centiaren Erf, te Bulscamp, weinig west van de kerk; gebruikt door Dominicus Beke. Op Dynsdag 51 December 1867, om I ure namiddag, van Meubels, Landsalm, Beci- tialen, Hooi en Strooi. ROODRUG Er zijn ter merkt aangebracht en ver kocht geworden 4760 eijeren en 1020 stukken boter. De vlasmerkt die op lieden ingesteld is geweest in bel lokaal de Hoogewacht, was voor een begin zeer aanzienlijk. 85 zakken bevallende 5175 booten of bondels waren ter merkt aangebracht en zijn al verkocht in de prijzen van 2-25 lot 2-55 de bondek Het gewicht is gerekend volgens de cos tume der streek op 10 kilos per 7 bondels. De incnigviildige koopers en verkoopers die zich voor de eerste ma.-il aangeboden hebben doen ons den besten uitslag voor dezen nieuw ingerichten merkt vooruit zien. Maandag, werkte de genaamde Leo Van Tournhout, timmerman te Oostende, aan eene gestrande vischsloep, om dezelve op te halen; een der schoren daar toe ge bezigd gebroken zijnde, is de sloep op Van Tournhout gevallen en heeft hem ver pletterd. De dood was oogenblikkelijk. De ongelukkige werkman laat eene weduwe en vier kleine kinderen achter. Niets nieuws onder de zon. Alen zegt nu dat de internationale tentoonstellingen geene moderne uitvinding zijn, en dal de eerste poging van dien aai d ongeveer 1800 jaren geleden werd gedaan door keizer Nero, waaromtrent Seneca in een vanzijne brieven zegt: Ik was dezer dagen tegen woordig bij de plechtige tentoonstelling van de rijkdommen van Rome, waar ik bewonderenswaardige meesterstukken zag; ook waren er uitnemend fraaie kleederen, behangselen en meubelen, die van tot over de grenzen der romeinsche bezittin gen waren gekomen Uit Doornijk schrijft men, dal het detachement der genie, dat op dit oogen- blik bezig is met de afbraak der verster- kingswerken van Charleroi, binnen twee drie maanden naar Doornijk zal komen, om aan de vesting aldaar het zelfde werk te doen. Ziet hier een uittreksel uit eenen brief door eenen foerrier der engelsche zeemacht uit Bombay gezonden: Gij zult gelukkig zijn te vernemen, dat doctoor Livingstone leeft en dat hij wel varend is. Die lijding is mij door een vaar tuig, wiens kapitein een mijner vrienden is, uil Zauzebar aangebrachl. De inboor- 1867. Prijs: Vijftig franks per Ton. K O O I» D A. te Isenberghe, Leysele en «ij <le drukkers dezer: 4 5 7 8 10 10 11 11 12 12 13 13 14 •14.15 15 16 16 17 17 18 18 19 GEEN MEDECYNEN MEER. en krachten weder te bekomen zonder medecyn, purgaliën gezondheidsmeel: REVALEWTaTCKaBICA DU BARRY van Londen, gCnee,t volkomeotlyk de kmgen, gewoone vers opp.ngen slym, wmden, hartkloppingen, diarrhea, opzwellingen, duizeligheid, rSdömn el ïn hSöor zuer tyd van zwangerschap, maegpyn, maegzuer en maegkramp, e» onsu llenis der maeg der legden, van dê bui van hè?he d>r*' steltems der lever, der zenuwen, der keel, der lochtpynen van den adem, tlymvliezen hlaes en gal, slapeloóslmidII oësl aemborsnG1, t.ek.ng, teer.ng, hairvorm, uitwerpingen, zwaermoedighe.d, het vergaen, uitputting, lamheid vallende ziekte verl e. vëë hel llerecyn, koorts, moederkwael, witte maendttoiiden, pnkkelbaerheid en ontsteking der zenuwen kwali n I Te bekomen by E. DUCLOS en R. DOBBELAERE, apothekers, Ooststraet, te Veurne. Het Kollcgic van Burgemeester en Sche penen der stad Veurne, 9 00 9 85 10 85 11 90 13 00 14 25 15 70 17 35 19 40 31 115 24 95 28 80 33 75 40 30 4!) 00 61 20 95 00 lts 00 215 00 150 00; 175 (io 475 oo' I 00 AJ SUPPLEMENT te IIHfRTI'VTH-BIHI OUDESDOM DES VEREEKERnr.M. V VERZEKERD DOOK DE van betaling. Door ’t ambt van den Notaris STEVERLYNCK, te Dixmude. Total dar betaalde prentten. betaling mits voornoemden Geul da premiën te betalen. On ni i dd el ij k hierna, ter sieur Louis Pi ooi, te Leysele, en Beloop •Ier p remits te betalen 2 tot 3 van sieur den Boon- Vei to. tekenen met 18 dag om 8 1/2 tornden root het STOPPE can Het gemeente -bestuur of bewaarplaats rooi l. kocht it gebleven. Ten stadhuize te Veurue, den 26 .\ocember 1867. Burgemeester en Schepenen, (g.i)Atc BEIIAEGI1EL. Heeft de eer 1 ilat bij hem te bekomen zijn alle slach meren Schouwen, van 25 lol 400 franks. Ongeiej*- ''"I Alle koori' jicht llooldpjn a Onverlee[I* On i.le.mf ui|k hel publiek ter kennis te brengen, i van mar- alle prijzen, te beginnen van acn de kalsyde is den ver- Bij bevel De Sekietaiis, (get.) Cu." CtviKiaocni s— -jy i os»w—a—inw■>Ti»-RCTTrw»Trn G. ROSIMONT EN C.e, Zsiloerstraal, 37, Brugge. Ingevolge akte verleden op 27 Mei 1>«6, regelmatig geregistreerd te Brugge, door middel van vaste of jaarlljksche pretnien. Be prcmien dar verzekerden van Hip jaar tot den dag der loting zullen mogen gotort mui den bij een of ander bankier dezer stad, mils <l«n intrest van 5 tol hel allcvereu van een certificaat van vrijstelling van dienst. Tarief der te betalen piemicn ingevolge den ouderdom des verzekerden. Arrondissementen Veurne. Dixmudc Oostende, Thielt, Rousae* lare en Yperen. By l»ft verkiezen van »l« doelmatigste incdccy nen voor re no by ton <1 rrv tick tc k a n ccnige iinn -y rl\ k lie id blest.ien of cr moeten die, gevonden worden welke hel beoed zuiveren, regelen en deszelfs kaliteit verbetu- ran. Deze Pillen bezitten en oefenen deze drie hoe- (lenigheden uit in eene byzonderu graed. Zy stellen de maeg instaet elk gewoon voedsel te verloeren, doen de afzouderenda krachten van de lever vurmeerde- rteii, zuiveren liet bloed, verdryven alle ziekelyke doften, en brengen in omloop de zuiverste bestaud- deelell om het gestel te onderhouden co te genezen. Iloevele mcnschen lyden niet aen krachteloosheid zonder de oortack te weten, waerom zy zwak zyn. In vele gevallen is de maeg r de oorzaek van. De Hol loway’s Pillen zyn lang beroemd geweest eene gede rangeerde maeg te genezen en deszelfs gezonde diges tive organen te herstellen, dezelve zyn daerdoor met gerustheid aenbevolen als een onmishaer genees middel in alle kwalen waerdoor hel gestel is gede rangeerd of verzwakt geworden. Deze verschrikkelykc kwalen hebben heines zoo tijd van M.‘"ROLLT, Notaris te Wulveringhem residerende, zal op Zaterdag 21 December 1867, om twee uren na middag, binnen de gemeente Leysele, ter hofstede nu bewoond dour sieur Franciscus Pil, langs de kalsyde loidende van Isenberghe naer Leysele-dorpplaels, openbaer verkoopen 70 koopen schoone boomeii, bestaende uit hollanders, olmen, klemmers, abrelcu cn eiken, wacronder er ziel? bevinden van 1 m. 60 c‘ tol 2 m. 25 c. Door de aenpalenheid voer zeer getuakkelyk. Opgewoonen tyd van betaling, mits stellende borg, ten genoegen van vournoeindeu notaris Roua. ,1* 6 fr. de I* \uur hel verkool' den eigenaar proh Londen. Te bekomen bij kj dikwyls placts voor het ;',rt men trsapgewyze tevoorsc I voorzorgen te voorkomt"' zyn de zekerste beschern'1 kiiigen en zyn de spoedig1 regel matigen omloop, traging genomen worden dematen, slaperigheid, 0'1 de uitwerking is als dan De vcrniaerdheid grond of do goede uU*% vrouwe'ykc gesteldliede"- bode tot de Gravin toe, C’1- hen voor deszelfs Sterkt® hel geen hen zoo (?"'a''r voor elke ongesteldheid* gen van welken aerd vrouw worden of hun h hel gcvaerlykste lydpc’k'j terd door hel gebruik 1l’ Alle kwalen welke <1‘’ De ellende verteering wordt gevoeld. Deze beroem"^ gel matig aental ge"’""1 J stoorde werking r "1 hoofdpyn.hiiikl'y"."",, alledcrgelykc kwalen onschatbare zaek van deze ziekely»' en zonder de lyder n«'" Influenza, Dipthet-1’ verko»1 In onze veraiiderly^’y ontsnappen koude, 1 en Bronchitis, lae* ll. f| geneesbare l’il,e'' <ener uitwerkend' l. dryven alle onzu'" llnllowav’s Salf h en de keel in te wry" X «Tltli l»«t»T<! <1© i Gebruikt de Hofstede en hel medegaande Land tol I oktober 1876, mits 1112 fr. 70 cent. jaars en hel Woonhuis tol I.* im i 1868, mits 100 fr.; ’t jaars. I 1 het riouwelijk geilacht it, moet betaald woiden. de pretnien M.'1" HOLLY, notaris residerende te Wulveringhem, zal op Vrydag 20 December 1867, om 2 uren namid dag te beginnen, ter gemeente Leysele, op de hof stede bewoond door de weduwe van sieur Pieter Garwyn, langs de Veurne-slraet en zeer naby het gehugte het Meuleken, houden venditie van: 49 koopen schoone abeelen, populieren en olmen boomen, waer van verscheide eenen omtrok hebben van I m. 60 c', tot 2 m. 10 c" en dienstig zyn voor alle werken, en voor brandhout. Door de aenpalenheid aen de Vcurne-straet is den vervoer geniakkelyk. 'Op gewoone voorwaertien en stellende borg, ten genoegen otaris Roi.it. Voor de geboorte Aan de geboorte in (legeboorlelol de 6 maan den ouderdom de 6 maanden lot I jaar 1 lot 2 jaar 2 3 4 5 6 8 9 Koort» Akltima Margpyn Huid unlslrking n in de buik ('olikcn Vcratopping inde TocyjII*0 ingewanden Tccring /-wak te Watenucbl Te bekomen bij ELORl/.OONh DE LLE.RCQ, kuopman Ie Wulpen, bij I eurne. 500 jrankt aan deten die loude kannen bewijxen dat deze Guano de muitte verraleching bevat. Elk zegge hel voort. van boomen, Den deurwaarder BRIL te Veurne, zal op Zaterdag 28 December 1867, om 2 uren namiddag, ter hofstede van Carolus Vienne, te Isenberghe, koopdag houden van 46 koopen olmen, hollanders en abeelen boomen. En op Maandag 30 December 1867, om 2 ure na middag, te Leysele, op de landen gebruikt door Petius Vienne, van 42 koopen olmen, hollanders, klemmers en eiken boomen. Oniuiddelijk hierna, ter herberg-brouwerij van sieur Louis Prooi, te Leysele, van 6 koopen abeelen en klemmers, waarvan drie abeelen van i tot 3 meiers dikte, slaande digi bij de hofstede van sieur Petrus Vanhoulle, te Wulveringhem, in den Boon- akker. Up gewoone vooiwaarden en IN EENE ZITTING, ten 3 ure namiddag, ter herberg de Bakkerij, Bulscamp, van een Aanslag met de geldtelling. Nota. De kooper zal kunnen in pacht omtrent 3 1/2 hectaren goede Zaailanden vu bij het voormelde goed gelegen. TEN VOORMELDEN HUIZE, Tijd van betaling mits borg te stellen. ZEER MERKWEERDIGE van TE LEYSELE, TUSSCUEN DEN AIIEELE EN ’T HELLEKEN. Op Donderdag 19 dc" December 1867, juist ten 1 ure nanoen, ter hofstede bewoond door Chatles Mar chand, te Leysele. tusschen den Abeele en ’t Meuleken, Zal M.“" BEERNAERT, Notaris ter residentie van Alveringhem, koopdag houden, met tusschenkomst van M.’ BODDEWEEL, notaris te Ilondschoote, van 60 koopen olmen, esschen eu eiken boomen, waarvan er velen zijn van 2 lot 3 meters dikte, «n eener buitengewone hoogte, dienstig voor schipkielcn, molenassen, have- en- zeewerken; en voor wagen makers, timmerlieden, kuipers, enz. Op 6 maanden tyd van betaling, mits borg stellendo ter voldoening van den notaris BEERNAERT; welke borg streng zal gevraagd worden. Verkoopt alle slach van tleuagie-Goedereii 100 alt: Katten, Spinden, lateis, Stoelen, Bcddebakken, Restorthakken, Spiegelt, wolle Matratten- eu lloold- eiuden, pluimen Bedden en Oorkussen, Koolstoven, alsook nieuwe Wolle en levende Ganie-pluiinen bij de kilo en eene goede Piano, aau zeer germgen prijs. Direclelijk ingevoerd te Antwerpen. Te bekomen bij P. VANtlALCKE en L. CAILLIAU, te eurne. Dit Riga-zaad is gewaarborgd, l.* kwaliteit. van Den deurwaarder BRIL te Veurue. zal op Zaterdag 28 December 1867,om 2 uren namiddag, ter hofstede van Carolus I mine, te Isenberghe, koopdag houden van 46 koopen olmen, hollanders en abeelen En op Maandag 30 December 1867, om 2 ure na middag, te Leysele, op de landen gebruikt door Pet i ut Vienne, van 42 koopenjolmen, hodanders, klemmers en eiken boomen. Oniuiddelijk hierna, ter herberg-brouwerij tan van 6 knopen abeelen klemmers, waarvan drie abeelen van meters dikte, slaande digi bij de hofstede Petrus Vanhoutle, te Wulveringhem, in d. akker. Op gewoon» voorgaarden en lijd van betaling. J>wn -J-N I SMST rw-w T»wnt«»r,vWJ4V*tj ">rC- Kantoor Almanakken van alle slach, Provinciale Wegwijzer, Dixtnudsehe en Brugsche Almanakken, Agendas de poche, Agendas de comptoir, enz. enz. allen voor 1868 19 tot den dag der loting ArrondlEMrmenl Veurns. Van 18 lot 19 jaar 19 lot den dag der loting |500 dis het kind aan de premiH maar eens N. B Een bijvoegsel aan de pretnien welke in het tarief vast gesteld zijn, zal betaald worden door den verzekerden IEener gemeente wier bevolking min dan 400 be draagt, 100 fr’. 2.’ Eener gemeente wier bevolking van 400 tot 1100 zielen bedraagt, 75 franks. Alleaam raag van verzekering moet de directie wor den toegi'zonden, ten minste 8 dagen voorde loting. De maatschappij G. Rosimostcii C.’ gelust zich insge lijks met plaatsvervangingen voor en na de loting. Men vraagt Substiluanlcn en Reiiiplacaiilen, hel is gelijk voor welk tijdstip des jaar.-. \oor verdere inlichtingen zich te bevragen bij M.’ EDMOND FOSSEPREZ, Agent te Veurne. zwakke kinderen en persoonen van alle ouderdom, kloeke spieren eu vast vleesch vormende 5 msuetyks llUOekselu.t 65,000genezingen. - Gmz.sa vst o» Pses: .Rome, 21 Juli 1806. De gezondheid van den H. V. is uitmuntend, ander geneesmiddel onthoudende, lyne maeltyden doel met lie Reralenta Arabica Du Bang, die wonderbare uitslagen op hem ver”L5 1 e" 'i *’in0' J* 'al' U u',nK,",e"<i meel, waervan hy een schotel vol on iedere maellvd neemt Corresp"11 i N 52,081, tnynh. de hertog van Iluskow, hofmarschalk, van ee-ne inaegontsteking. n. 63 184 de vrouw van invnh L Dury-Juf^’j )arc«n onierdragelyk lyden in de maeg. de heeneii de lenden, de zenuwen, oogen en hel hoofd. n. 62,815, mynh. J. J Noël, van iÜ py uen u. de zenuwen en de maeg. - n. 62,4/6, St.-Romaine des Isles (Saóne el-Loire). God zy dank, de Revalen'ta Arabica heeft e"'' ‘f sc hnkkelyke maegpyuen, nnch elyke zweelingei. eu slechte spysverlecriiigen, om my op nieuw den kostbaren schat der gezond h«'J Hf - n. 44,816. n mynh. de aertsdiaken Alx. Stuart, van 3 jaren algrysely ke zenuwsmart. van scherp rhuinatisnius, slapeloosheid e"’L de kolonel Watson, van fleurecy n, zenuwkramp en hardnekkige verstopping. - N. 49,422, mynh. Baldwin, van volkomenc ver‘‘ ,t' van bunenspor.ghe.d derjonghe.d. - 53,860 mejGallard, in de groote S.-Michielstra.-t, 17, te Pans, van longenverteering, d.e*’ en haer nog slechts maenden te leven gaf. Heden 1806, geniet zy nog altyd eene goede gewondheid. Deie kostelyke geneesmiddel andeie reniedien, ''^^ei ft 6o,000 geut zingen bewerkt daer waer alle andere inedecyiie was mislukt. DU BARRY Keizersslraet, l'j fr., k. 7 fr. 0 k. 3_ fr. I- .ulo 60 fr. franko legen een postmandael. Aen dezelfde pryzen, gechokolateerde lleralenta tan du B<"'h' en avondmael volmaektelys voedend, gely kmakende en versterkende de zenuwen en de v liesschel., tonder ten minste hoofdpy" nissen d«*r chokoladen i’owoofilyk in [[Cbruik («-veroorzaken. 5 De notaris BEERNAERT, ter residentie van Alve ringhem, maakt bekend, dat er in den koopdag van hoornen, welken zal plaats hebben Donderdag 19 December 1867, te Leysele, ter hofstede bewoond door Charles Marchand, ook zullen verkocht worden zeer veel groote, zware en lange ABEELEN, vergeten te stellen op de aflichen. ittigi het publijk dal binnen gemelde stad, te Dl'.CI MBER 1867, ei telken IVoens- ure ‘s morgens, mei kt zal gehouden verkoop ran GEZWINGELD VLAS allen aaid. veileend kosteloos eene stapel- het Vlas die ter merkt onver- I

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1867 | | pagina 1