J V E U at N E. V A A ZALFHOLLOWAY r fel Avis aux llerniaires POPULIEREN BOOMEN, te Coxyde. B O O M E Lü i te Vinchem, (tegen de kalsyde). BOOMEN l BELANGRIJK BERICHT. li E T AAN M EN A G1E-GO E DER EN Te huren terstond de herberg ASj* Campagne Panne, te bevragen bij M.r A. Vanhoutte, i BEKEXOIIIAKINGEIV. KOOPDAG WILGEN EN POPULIEREN BOOHEN TE AD1NKEBKE. BOOM E N, VERKOOPING b. KOOPDAG En c. GEEN MEDECYNEN MEER. Gezondheid en krachten weder tc bekomen zonder mcdecyn, purgatiën noch k1'' gezondheidsmeel: KEVAlLEIVTA AIIAIIICA DL BARRV van Londen, geneest volkomentlyk de slechte kingen, gewoone verstoppingen slym, winden, hartkloppingen, diarrhea, opzwellingen, duizeligheid, gedotnmel in het oor, zuer, koud, in tyil van zwangerschap, inaegpyn, margzucr en maegkr.imp, en onsteltenisder maeg, der lenden, van d. i> buiu, van het hert, d. r zytb1' Schepenen ter brouwer le Veurne. 1 J aan het museum, 548 Genezing en troost voor de bedlegerige. L A. I gedaan, de keuken i aanzien- 0 00 7 00 10 20 120 00 156 00 475 00 500 oo KOOPDAG en Uerberggerief, TE ADINKERKE PANNE). 50 10 18 17 16 13 I 13 II II 10 9 8 6 5 4 x 2 1 1 180 00 iH7 ir» 195 30 202 30 208 00 213 75 219 80 225 55 232 80 241 15 249 50 2Ó9 20 270 t)0 282 io 294 00 306 GO 380 OO 3»<i oo ISO Ö0 d0 475 00 •Vv en ver en van artikel 561 Olmen Op Maandag 6 Januari 1868, iïij <le tlruLdker» dezer: VERZEKERINGS-MAATSCI1APPU TEGEN DE MIÏJTIE DOOR NLMMERVERWISSELING EN PLAATSVERVANGING, on Ier hel bestuur van Jicht en Rhumatism. de keuken gelasten. De meester van hel huis slaat vroeg op, maar hij maakt zelf bel om bijt gereed. De wasch wordt buiten huis is mei pracht gemeu- bleerd. Er is nooit koud of verwarmd vleesch. Men zal niet moeielijk zijn voor den loon. Men begeert in verwisseling aan beveling en pholographien. ItecliterlijSie kfonijk. Men leest in de Gazette van Gent: De rechtbank van simpele policie heeft in haar verhoor van heden oenen voerman tot twintig franks boet of drie dagen gevang veroordeeld, om zijn paard mishandeld te hebben. Hij had hel met den steel der zwe»'p op den kop geslagen 475 00 500 00' Hel hollegic van Burgemeester en der stad Veurne. POMMADE DE GODEFROY STOURZENEGGER d llerisau en Suisse. 9 00 9 85 10 85 11 90 13 00 14 25 15 70 17 M 19 21 90 24 95 28 80 13 7.i 40 80 49 OO! 61 201 95 00 1X2 oo 215 001 460 no 475 00 en de belgische commissie"zijn, zegt men, sedert eenige dagen in hel bezit der volledige lijst van de tenloonstellers, die bclooningen op de tentoonstelling van Parijs bekomen heb ben. Men verhoopt dat de plechtige uil- deeling dier belooningen zich nu niet lang meer zal laten wachten. Men vindt de volgende annonce in een engelsch dagblad Men vraagt eene dienstmeid in eene wei nig talrijke familie. Er is een mannelijke dienstbode. Het huiswerk wordt door de leden der familie gedaan, die zich ook met en voetschoppcn in den buik toegebracht. Die straf is uitgesproken bij toepassing ._i. "Cl van het nieuw strafwet boek. Wij verhopen dat dit eene goede les zal zijn voor die woeste en onmenschelijke dierengeleiders, die hij het mishandelen van dieren zonder eenige reden, toonen dat zij lager dan een dier gezonken zijn. Het ware te wenschen dal de peerden en hondenbeulen die men hier soms in onze stad kan ontwaren, insgelijks op derge lijke wijze eens gegrepen zouden zijn. de schulden heeft betaald v<.n den aarts hertog, welke grootelijks overdreven wa ren geworden. Hel gouvernement 1 l Veurne, S-4 December. De persoonen welhe hegecren een abonne ment op het ADVERTENTIE BLAD voor het toekomende jaar le nemen, zullen van heden af tol 1 januari aanstaande, hetzelve gratis ontvangen. 1 tot 2 jnar 2 8 4 5 6 8 KOOPDAG van 46 koopen Sclioone Koopdag VAN OLMEN-EN HÓLLANDER- 4 5 6 9 9 10 10 11 ».H 12 12 13 12 14 14 15 15 16 to 17 17 18 .18.10 inlichting heeft POT Gf i Worden verkocht by <b’ 3-75 c.,en 6 Ir. Voor den verkoop in 1 l;a den Professor HOI.LO'-- Abeelen Doornen, Yper, V E] I lu I PV G BELANGRIJKEN KOOPDAG Bi O O I* A te Isenbcrghc, Leyscle cn Wulvcringhem. Studie van den Notaris SIMIMSUVEIIE, tc Alveringhem. door de amerikaansche dagbladen worden medegedeeld, zeggen dal de admiraal Tegethoff, alvorens Mexiko te verlaten, al Op Dijnsdag 24 December 1867, Huis, Schuur dt &tnllingen, Op Dynsdag 31 December 1867, Tijd van lijke som, toegewezen tc Brussel. Volgens VEcho du Parlement is een I proces-verbaal ingespannen tegen de vi- I caris-generaal van hel bisdom van Meche len, d'iede begraving van den aartsbisschop in de kerk bevolen heefl, zonder vooraf- gaandelijke machtiging van het schepenen- collei^ ie. Vrijdag laatst is een schrikkelijk onge luk te Gembloux gebeurd. Een daglooner van Sauvenière, Francois rhibaul genaamd, keerde na afloop van zijn dagwerk naar huis terug. Hij moest den spoorweg over- gaan, doch op hel oogenblik dat bij dien j overschrijdde, werd hij door,de locomotief J van den reizigerstrein bereikt, die om half zes uur des avonds uil Namen naar Brussel vertrekt. Hij werd op een nog al grooten afstand medegesleepl en daarna tegen den wegkant geworpen.Wanneer men hem op- liciittc-, had hij beenen en armen schrik kelijk verminkt en gaf geen toeken van leven meer. Bijzondere brieven uit Mexico, welke Te bekomen by E. DUCLOS en R. DOBBELAERE, apothekers, Ooststraet, te Vedrme. gelukkige verworgt! r_;—i.u_:.i i-- -1:-j insgelyks het bestoTwee persoonen, die men ais de yer- - - - - nor»1?1, moedelijke daders dezer moord aanziet, „p I"'i’ «jn in bet gevang !e Kortnjk obolen. Corn spend .nl Jn de onlangs te Gent plaatsgehad mynii. i.. Dtiry-Juinei, by hebbende vei'kooping der oudheden, nage- n, tie zenuwen, oogen en hel lioofti.-- u. B2,ttImynh. J. J. N.iëi, van 20 jan (Jool’ de heCI'Cn CalIlOIl did’ Stad, eene bannier of staüdaard, die vroeger loebehoorde aan de nering der wapen makers, en van overscheidene hondeide jareudagteekende, verkoebtgeworden voor de som' van 1125 fr. De commissie dei - p monumenten van Gent had er tol 800, de r1"1 heer L. Minard, oudheidskundige aldaar, ‘ot 1000 fr. voor geboden. De standaard is, voor gemelde Diptheria, Bronchitis, ten, Verko Deze aard van ongest’1^ worden door Salf, door a borst en de ruggfgraed Dezelve zal weldra indring1'1 lichting geven. By alle grad en Broiichitis, tleez bchand1 en zekerheid aengewend niet bekend ooit in gebreke Alle Verscheidenheden king Scrofula Deze Salf is eene zekere J Scurfy, Scrofula,en voord® kwalen waer.ien het menst’li® is. Dezelve kunnen niet sp‘’r' zen worden dan door liet tcgelyk met hel gebruik»)"1 zoo krachtig up hel gestel zuiveren dat deze kwalen J verbannen wurtlen, en het genezing Ondervindt. Waterzuchtige huyse, oud 57 jareu, geboren te Coolscamp, boerewerkman hij den landbouwer Jan j Van Biervliet, le Dadizecle, vermoord ge- W'1 vonden in eene dreef, bij een bosebje, j ongeveer een kilometer van zijne woning en 500 meters der hoeve waar hij werkte. Het slachtolfer moet vermoord zijn toen l hij zich om 5 ure naar zijn werk begaf, Men heeft bevonden dal hij eene wonde aan den linker slaap had, toegebracht met een stomp werktuig, en sporen van ge weld aan de keel, hetgeen veronderstellen doet dat de ongelukkige verworgd is. Men kent de aanleiding tot die misdaad niet. :s insgelyks het besta Twee pCrSOOHCn zijn in het gevang le Kortrijk opgesloten. In Er zijn ter merkt aangcbrat.hl kocht geworden 1026 cijercn stukken boter. In onze stad is men sterk ongerust over hel lot van den werkman Clemens Vanbecke, wonende aan den Keizerhoek, te Beerst, die sinds maandag avond verdwenen is. .Men vreest dat hij, in liet naar huiskeeren, hij ongeval in de vaart gesukkeld en ver dronken zal zijn, want men heeft woensdag eene klak uit de Sledevaart opgevischl, die erkend is geworden als deze van den vermisten persoon. (Weekblad). Donderdag avond is te Womnen oen 25-jarige jongeling, Maieur geheelen, dooi de duisternis misleid, in oenen waterput gevallen en er ongelukkiglijk verdronken. Men heeft enkel het lijk vrijdag morgen opgevicht. Naar schijnt zal de spoorbaan van Dixmude naar Nieuporl, den 1 februari naast, aan het gebruik van reizigers en .„.iwaren gesteld worden. Den li dezer, rond 9 ure s morgen, --den genaamden J. Van Nieuwen- boereweikman bij den landbouwer Jan L 4867. SUPPLEMENT i Ure ct» Yperen. OUDIRDOM DH VlKZIKlkDO. timlrek DIKIH O lil Vnirn». te» Donderdag 26 December 1807, om 1 ure r-- ter herberg Ma Campagne, te Adir.kerke (Pa Beloof» tier premiën te betalen Getal Ier premiCn ie beulen. Total der betaalde premirn. van nanoen, iiinek* in pacht pi'iurii en Weide, Bij bevel De Sekrelaiis, (Gel.)lCll. ClAtREBOVOT. Kantoor Almanak ken I Webwijzer, Dixmudsche I Agendas de poc.hc, Agendas de cumptoir, allen voor 1868. Ier hofstede ringhel», op Vcurne naar tan 1 ure namiddag, door de notaris SIMPKLAKRK, t< Alv»ri’>B^em- van alle •Inch, Proiin .ale •n Brugselic Alma' .il.'kvn, enz. enz 6. ROSIMONT EN C.', Ziloertlraal, 37, Brugge, Ingevolge akte verleden op 57 Mei 1*841, rcgelnulig gerfyjlreerd ie Brugge, mor middel van v»»te of jaar11Jkvche pretnien. I>e premien dar verzekerden van 1» l|] jaai tot den dag der loting ruiten mogen ge»tort uor.leu t.ij rui o. ander bankier d-tet stad, nut» den mimi van s tol bet alk,eren v»ii een certificaat v»n vrijstelling van dienst. Tarief der te beluien premien ingevolge den ouderdom des verzekerden. Arrondissementen Veurne. Dhmude Oostende, Thlelt, Rou.ue- Duie wonderbare Salf werkt als looveraclitig in hel verlichten en genezing van oude zweren, wonden, kw.tede beenen, lllceers en eruptions der huid; wan neer dezelve op de oppervlakte gewreven, dezelve dringt door en zuivert elke pl iets by deszelfs door- loopen en oefeiid de gezondste invloed nil over de in wendige constructie. Dezelve geneest door zuivering alle aniiualicale sappen waeriucde hel in contact komt en daerby bevorderd eene gezonde en voortdu rende genezing. Voor leiders van de martelende pyn van rhuma- tisme en jicht, deze Salf zal onschatbaer tchyiien. Na Tormenting met warm water de verzachtende wer king van deze Salf is wonderlyk: hel scliyut ten eene male de inflamatie te verin in der en, tnaek t de py n draglyk, ver mi miert de zwelliug, hersteld natueriyken omloop en verdryfd de kwael. Voorde bovengenoem de kwalen de Salt van Holloway en de Pillen zyn on wan keibacr aenbevolen. Verwittigt het publijk dat ter gelegenheid van de Feesdageu van KERSTDAG en NIEUWJAARDAG, die van dezen jare op eeuen Woensdag gevierd worden, den marktdag gesteld word op de Dinsdagen 24 December 1867 en 31 zelfde maand. Gedaan le Veurne, den 80 november 1867. Huigemeester en Schepenen (Get.) Aug. BEIIALGIIEL. DrpuVs uombre d’annérs l inventeur posséde pour In guériaon des heruïes tine Pommade, qu’il a em ploy ée dans les conlrées environnnntes avec les sue. cés les plus hrureux. Gédant am nombreux encoura gements et atil pressante» sollicitnüons des personnes, qui out élé guéries, il élnrgit sa sphere d’activité at présente s.i Pommade A Unites les persouties, atlein- les <le hernies, cotnlne un remèdo excellent, qui ne renferme aucune substance nuisible la santé ct guérit sans causer hi douleur ni inflammation. On l’ciuploiu en frictions, tout siiuplement le matin et Iv suir. Prix: 7 Irnncs Ie pot. Dépot a GaudMr, FRANS DE BASTE, pharm. rue Fossé Sle. Elisabeth '27. cgiHTsrwjjj het trouwelijk geelacht is, moet betaald worden. de preinien welku in het Voor de geboorte Anti de geboorte Van dcgeboorletol de 6 maan den ouderdom de 6 maanden tol 1jnar Den deurwaarder BRIL lu Veurue, zal op d n Maandag 6 Januari 1868, om een ure namiddag, overgaan binnen de gemeente Coxyde, ter hofslede- landen van Engelbertue Ktleleri en Ddtiré Hosten, tot de openbare verknoping van 46 koupan populieren boomen, zuer dienstig voor klompmakers, stoeldraaier» en bakkers. Verscheidu dezer boomen hebben eeuen van 2 meters. Men zal vergaderen ter herberg de Fluite, zeer bij de hofstede van sieur Kelelrrs, om le eindigen bij do hufpl.iils van llesiré Hosten. Hel gereed le betalen ter herberg den /.oelen Inval. Alles op gewoon» voor waarden en lijd van betaling lot 1 juli 1868. M iend.tg 23 December 1867, om 2 uren namiildag, binnen de geinecuto Vinchem, tegen de kalsyde lei dende van bel Gouden Hoofd naer Isenbcrghc, in den boomgnerd tier hofstede gebruikt door sieur Ridly- I)e Jomjhe, zal M.,u' ROLLY, notaris le Wulv. ringbom residerende, openbaer verkoppen, 47 koopen hollan ders en olmen boomen, allen dienstig vuur wagen makers, timmerlieden en andere werken. Onder deze boomen bevinden cr zich veel van 1 m. 70 tot 2 nieters omtrek. Op gewoonen tijd van betaling, inils stell^pde borg, ten genoegen van voor noemden notaris IloUT. 8 19 tot den dag der loting Arrondissement Veurna. Van 18 rot 19 jaar 19 tot den dag der loting Alt het kind aan do premid maar eens j N. 8 Een bijvoegsel aan tarief vast gesteld zijn, tal betaald worden door dun venekerden 1.’ Eener gemeente wier bevolking min dan 400 be draagt, 100 fr’. 2.’ Eener gemeente wier bevolking van 400 tot 1)00 zielen bedraagt, 75 franks. Alle afin v raag v an verzekeri ng moet de d i reet ie wor den toegetonaen, ten minste 8 dagen voordo loting. Do maatschappij G. Rosimost en C.’ gelast zich insge lijks met plaatsvervangingen voor en na de loting. Men vraagt Substitiianten en llempla^anten, het is gelijk voor welk tijdstip des jaar». Voor verdere inlichtingen zich te bevragen bij M.' EDMGND FOSSEPREZ, Agent te Veurne. ‘j nvvu 4’ j - Volgens de Te bekomen bij E. DuC en Strooi.’ betaling mits borg te stellen. van 50 koopen van sieur l.euridan-f’anoost te Alve- weinig afstand van den steenweg van van M.-1" DÉSIHÉ DEBBAITWEHE, notaris te Veurne, zal, met tusschenkoml van M. BODDEWEEL, notaris te Hondschoote, veiling houden Donderdag 26 Decem ber 1867, le beginnen om 1 ure namiddag, op de hofstedelandcn gearuikt door de wed. Mariannes te Adinkerke, by den Poteau, langst de gemcene straet uitkomende op den keiweg, van: 106 koopen wilgen en populieren booineii en tronken. De vergadering in voormelde herberg de Poteau. Betaelbaer op termyn, ten kantore van genoemden notaris Du Bkaüwsre, St. üenysplein te Veurne. iBMisli 1. it iinsiiiCT—■—■■■—- --- isiriss urn. L...i.iua van TE ALVERINGUEM, AAN DE OUDE PANNEFABRIEK. Op Donderdag 26 December 1867, wezendu 2.d‘" Kerlsd tg, juist ten één uro n «noen, op de landen der hofstede gebruikt door Pieter l’andooren, langs de Groenedreve, aan de oude Panncfabriek, nabij de Loovaard, zal M.l,r BEERNAERT, notaris ter residentie I van Alveringhem, koopdag honden van 68 koopen schoone eiken, olmen, abeelen en essclien boomen. Nota. Vele dezer eiken boomen hebben eene schoono lengde, en eene dikte van 1 m. 75 tut rund de 2 ni.; allu dezelve zyn dienstig voor allerhande werken, en door de nabgheid van den Loovaard zeer gemakkelijk voor den transport. Te vergaderen in do herberg de drie Sleutels, be woond door Chailes Decoussemaecker, langs du oovaard. Op 6 maanden lijd van betaling, mits stellende goede borge. ter aanveerding van bovengenoemden Notaris Bemnaïbt. BIJ UITSCHEIDING VAN BEDRIJF. VHII Den deurwaarder BRIL te Veurne, tal op Ziterdag 28 December 1867, um 2 uren namiddag, ter hofstede vim Carolus Vienne, te Iseilbergtie, koopdag houden van 46 koopen olmen, hollanders en abeelen boomen. En op Maandag 30 December 1867, om 2 ure na middag, le Leyse1e,op de landen gebruikt door l'rlius l'iertne, van 42 koopen ulmen, hollanders, klenimers en eiken boomen. Oniniddtiijk hierna, ter herberg-brouwerjj van sieur Louil Prooi, te l.cysele, van 6 knopen abeelen en klenimers, waarvan drie abeelen van 2 lol 3 meter» diktv, staande digi bij du hofstede van sieur l'rtrus Fauhoulto, te Wulvcringhem, inden Boon- akker. 0[i gewoone voorwanrden en tijil van betaling. IN EENE ZITTING, ten 3 ure namiddag, ter herberg de Rakkerij, te Bulscamp, van een met 5 aren 59 cuntiaren Erf, te Dulscnmp, weinig west van de kerk; gebruikt door Domimcur Beke. Aanslag met de geldtelling. Nota. De kooper zal khiinen omtrent 3 1/2 hectaren goede Zaailanden bij bet voormeldt! goed gelegen. TEN VOORMELDEN HUIZE, 1 ure namidilag, van Meubels, Landsalm, Bees- lialen, Hooi 1 1 --- -I-- i ....i a... i i-.- y uen, Vllll den adem, sly mvliezen blues en gal, slapeloosheid, hoest, aeniborstighei^' U-ci>»i:, iiairvorm, uitwerpingen, zw.it rmêedigheid, het vergaen, uitputting, lamluid. vallende ziekte, verlies van hel gehcütlj koorts, tnoederkwael, witte maandstonden, nrikkelbaerheid en ontsteking der zenuwen, kwalen en armoede van bloed, wate^ü bleek kleur, gemis van warmte, frischbeid en krachtdadigheid, miltziekte van zwaarmoedige ged ichten; Zy is en persoonen van alle ouderdom, kloeke spierenen vast vleesch vormende. Uittieksel uil 65,000 genezingen. Gihizixg van Dia PausRome, 21 Juli I860. De gezondheid van den H. V. is uitmuntend, voor-1^,, - Correspond "'a; schotelvol op iedere iiiaeltytl i van Pluskow, hofmarschalk, van eene inai-gontsteking., n. 63.184, de vrouw van de maeg, de beenen. de lenden, de zenuwen, oogen en het hoofd. -- n. 62,815, nvnen in <1e zenuwen en uc i»arg, -- n. 62,4 s 6, St.-Romaine G.- -- --j-- -- '-1 -I, en slechte spvsverleeringen, oiu my op nieuw den kostbaren schat der gczoudlieid toe J n. 44,8 IG, o- my.ih. tic aertsdiaken Aix Stuart, van 3 jareu algryselyke zenuwsmnrt. van scherp rhuiuatismus, slapeloosheid en afket^,! en hardnekkige verstopping.--N 49,422. mynh. Baldwin, van volkomene vervalling' buitensporigheid der jongheid. 53.860, mej. Gillard, iii de groote S.-Michielstrapt, 17, te Pnry s, van lóngcnverteering, die ouge"' Ji i te leven gaf. Heden 1866, geniet zv nog altyd eene goede gezondheid. Deze kostelyLe geneesmiddel beziiin'Jj, andere remedie»; het he. ft 65,000 genezingen bewerkt dat r wawr alle ander,ei medi cy ne was mislukt. Bü BARRY Keizersslrat t, 12. fr., 1 k. 7 fr., 6 k. 32 Ir. 12 kilo 60 fr. franko itgcu een póstinénuael. Aeu dezelfde pryzen, gcchokolatecide tietalenlo ran du Berry en avondmael, volmaeklelyk voedend, gel j;k ma kende en versterkende de zenuwen cn du vliesschen, zonder ten minste hoofdpy» en nissen der chokoladen gowoónlyk in gebruik t<- veroorzaken. zwakke kinderen windei!, hartkloppingen, diarrhea, opzwellingen, duizeligheid, gedommel in «ui, «...v., en maegkraipp, eu onsteltenis der maeg, der lenden, van den buik, van het hert, d. r zyd‘!',i Stellenis der lever, der zenuwen, der keel, der loditpyiieii, van den adem, sly mvliezen bloes cn gal, «lapeloosheid, hoest, aemborslight i(l’ steking, teer.ng, hairvorm, uitwerpingen, zwatrmoedigheid, hel vergaen, uitputting, lamheid, vallende ziekte, verlies van liet geh' ul\f| flerecyn, koorts, tnoederkwael, witte maandstonden, prikkelbaarheid en ontsteking der zenuwen, kwalen en armoede van bloed, »aU’r,1‘|.. van persoonen Neem in acht voor «let* kwael welke gewoonlyk voel loosheid of als gerii’U waervan weinig of geen "O1. reus du beenen gezwol»'11. kwael moet aeu de lev''r0 1 den; daarom gael direct ruclite Pillen te nemen naefj wry ving tie Salf goed over '1 rechter zyde nl waer deze 1 1 waterzuchtige gevallen z» men gewerkte invloed va Hemoroides, FisliM Ontstel Deze kwalen zyn zeer ell‘ tie geest, verkeerde tlelic-'11’ de bekendheid van tien l"'1' jareu aeu hemoroides en zy steeds hebben gebruik (I' Sall, met oogenblikkelyke zing bewerkt zonder hel "r tan hun kwael aell andert’"’ tentleels met de Salf, (liter1! zelfs omloop regelen, de il' wen, en hel gebeele gesb I Ongeregeldheid van Gra' Worden oogenblikkei)k nczen wanneer deze Salf i* .taegs, in aezyuc op tic pl-"’(’ liet langzamerhand drii'b’1' oogenblik keiyk verlichti"lL wil een volmaakte gencli|li| Beide Salf en PillenD1! de gevallen Kwade beenen, slechl® van moskicts, coco bay ft O springende handen, ekstf'j zette en sly vc gelederen, jy klicrzwcllingen, pyn in ‘y luatisme, schurftig liuol"' huid kwaleu,'schurf, reur1' KOOp verworidingt:iif geeu omstandige inlichting^ heeft men den genaamuuu -- ander geneesmiddel onthoudende, zyne maeltydcn doet met be Revalenta Arabica Du Barry, die wonderbare uilslagun tq de vonrdeelen pryzen welke zy gevoelt van dit uitmuntend meel, waervan hy een scnutelvol op iedere ihaeltyd neemt.» N. 52,981, iiiyiih. de hertog van Pluskow, hofmarschalk, van eene maegonlsleking.,-- n. 63.184, tie vrouw van -- - ..vuij ia ren unvcrdrai’elyk fy den in de ma eg, de beenen. de lenden, de zenuwen, oogen en hel hoofd. -- n. 62,815, mynh. J. J. Noêi. van 20 jar® J l,otpn pynen hi de zenuwen en de maeg. schrikkclyke maegpynen, nachtelykc zweetinge - n. 44,816, n. my de kolonel Wnison, van fleurecyn, zenuwkramp van 1 en haer nog slechts macnderi drol

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1867 | | pagina 1