j t VAN VEURNE C. L. NOYÉ, ZUIDSTRAAT N.° 40. G U A N O B E R I C II T. Merkt van Veurne, NIEUW ZAAI-LIJNZAAD VAN RIGA 1867. ■Hi <le drukkers dezer: Te liuren terstond PERU-GUAM O, I 41.' JAAR. V Ï195. BER1GT AAN DE LANDBOUWERS. ZATERDAG 18 DEUEMBB* 1867. Di*- algemeene week. be- dinsdag zijn eene ge- te 33 32 7 00 buitenlandsche zaken, gevoelde zich 1 geene eenvoudige R. Dobbe- I politieke een 1’ En de klerikalen hebben wederom bet vel van den beer verkocht vooraleer dezen I I 9 00 j 2 (!3 33 32 00 00 21 06 II 66 ft 00 9 50 I 45 3 26 00 00 37 05 34 00 28 CO 20 II 25 37 2 20 7 15 a a a a a a a a a a a a a a a 38 58 31 61 32 42 2D I 1 25 53 2 30 7 IK 33 50 32 50 20 00 ft 25 2 54 0 00 21 dec. 24 December. 48-50 00-00 33-00 26-25 18-00 30-00 00-00 1- 71 2- 36 1-90 1- 50 9-50 2- 40 18 00 8 25 2 85 2 10 28 00 00 00 21 32 8 66 8 75 ft 25 1 17 a 2 34 00 00 a 28 75 00 i 25 - 2 50 2 60 a a i) MM. Prijs: Vijftig franks per Ton. betreffende de afschaffing leger en de algemeene wapening de Revalenta Arabica. Het lijden1 de gevaren en teleurstellingen, welke de zieken tot hiertoe onderstaan hebben bij hel inneme n der wal gelijke kruiden, lijn thans vervangen door de teleen heid der radicale on haastige genezing, doo r liet ne men van de smakelijke geiondheidsineel Zlevalenta Arabis*.» Uubarry vou l.ondon, welk du ver teerings- organen, de zenuwen, de longen, lever, tie slljmvlio- zeii der meest uitgeputten, geheel geneest, zelfs bij de slechtste verlceringen, maagziekten, verstoppingen, aanbeijen (hemorrlioïdes), klieren, winden, harls- kloppingen, stoelgang, zwellingen, bedwclmingeii, oorluilen, zuur, slijm, brakingen, smarten, steek ten, krampen, maagpijnen, slapeloosheid, hoest, be nauwdheid, kortborsligheid, longziekte, uittrering, zweeren, droefgeestigheid, uitdruoging, rhumalismo, jicht, koorts vallingen, moederkwaal, bloedsgebrek, witte maandstonden, waterzucht, gebrek aan frisch- heid en tenuwkracht. aan Italië is opgelegd, melde zending om de vrijheden van heiland te beperken. De beraadslaging heeft vervolgens geloopen over de verschillende dagorders, door le- Die uitslag is zeer ernstig. Ook meldt een telegram uilFlorencip dal, ten gevolge dier stemming, r' 1 1 nabrea den koning zijn ontslag heelt aan geboden. Er is in Frankrijk nog een dagblad, dat aan de vereeniging van de conferencie ge looft, en dit is l'Étendard. Dit blad meldt zeerernslig, dalde langdurige bijeenkomst, de Mouslier en von Goltz beeft plaats ge had, daarmede in verband stond. Het italiaansch parlement heeft zondag eene uitzonderlijke zitting gehouden, om de beraadslaging over de ondervragingen ie eindigen. Bij hel verdedigen van zijne dagorde heeft de heer Mancini zich door den voorzitter lot de orde doen roepen, om verklaard te hebben, dat het legen- M E R K T E N. ABLON, 12 dec. Per 100 kil. Per hek tol i ter. 25 50 21 25 de herberg Ma Campagne, ter Panne, te bevragen bij M.r A. Vanhoutte, brouwer le Veurne. GEVOLGEN TL IJ K: COORNYK, 14 dec. Per hekloliler. Per hektolitcr. 27 00 28 00 22 50 n 26 00 21 00 II 25 2 55 2 60 ft 25 1 17 2 54 Per 100 kil. Per 100 kil. andere mogendheden zou vragen. Veurne, December. De klerikale bladeren hebben deze week in jubilatie geweest. Het ministerie had zeiden zij zijne demissie gegeven. Ook aan geen uitleggingen ontbrak hel van hunnent wege om de oorzaak van deze aftreding le doen kennen, volgens d’eene was hel de legerkweslie, volgens d’andere om verklaard le hebben, dat het legen- de verslerkingswerken van Antwerpen, die woordig ministerie door den vreemdeling I onze ministers hadden doen besluiten om to JO I 00 I 30 I 30 00 I o ü0 510 Zakken l arwe waren ter Markl, Tarwe van 40-00 tot Graenpryzen der vorige week Per 145 liters. en algemeene Tijdingen, Marktprijzen en Handelzaken. Supplement op half blad, per week. Oveiijmciit. In tic zitting van hel wetgevend korps van 1 rank rijk van maandag heeft de heer Jules Simon zijn ontwerp voorgedragen, van hel bestendig >r natie. Maarschalk Niel heeft zijn ontwerp streden. In de zitting van t heele reeks amendementen voorgedragen, in betrekking mei het wetsontwerp over de krijgsherinrichting. Onder dit getal be vond er zich een van den heer Glais-Bizoin, dooi den heer Garnier-Pagès ondersteund, en tlat eene inrichting van hel Iransch leger wilde, min radikaal dan die, den dag te voren door den heer Jules Simon ontwik- keld. Dit heeft aan maarschalk Niel de gelegenheid geleverd om hel pruisisch stel sel te hekelen en eenige verklaringen te geven over de meerdere uitgaaf, die zou veroorzaakt worden door de uitvoering van hel ontwerp des gouver nemen is. Volgens den minister van oorlog, zou de schatkist het ontslaan met elf, in plaats van met vijftig millioen, cijfer der schattingen van den heer Magnin, cn de heer Viniry, voor zitter van den staatsraad, heeft zich gehaast er bij te voegen, dat het vertoog van den financiëlen toestand, die weldra zal worden voorgedragen, voor 1867 eene overwaarde van acht- en- twintig millioen zal vast stellen, vergeleken bij het voorgaande dienstjaar. Stellig draagt het fransch gouvernement alles op zijn schoonste voor om de meer derheid van hel wetgevend korps voor zich te behouden; echter ishelte vreezen dal de toekomst leeren zal, dal de vermeerdering van het leger een c.- fransclie volk zal zijn. Het vraagstuk der doodstraf, opgeworpen dooreen’.- ling van vroeg, en nopens hetwelk de heer tol de dagorde besluitende, is in den franschen senaat i vaarden moest, maar dit groot vraagstuk in studie laten, en het is in dien zin, dal eene neêrlegging op het bureel der inlich tingen hem de beste oplossing scheen. De Patrie logenstraft alle drukking, door Frankrijk op den koning van Italië uilge- oefend, om de aankomst van ministerie te beletten, dat de strevingen zou weêrspie- "clen, die thans in Italië bovenheerschen. Het schijnt ook niet juist, dat de fransclie troepen, die zich te Civila-Vecchia bevon den, bevel hebben ontvangen om naar Rome terug le koeren; doch de toebereid-' solen, to Toulon voor eene mogelijke in scheping bevolen, zijn bevestigd. Bij het gelasten van generaal Menabrea met de ïiersamenstejling, heeft de koning van Italië een bewijs van groote inachtneming jegens het kabinet der Tuilerien gegeven; nu blijft er nog te welen, of de generaal I* E H O U, gewaarborgt zuiver en onvervalscht zonder eenige dc minste mengeling. Prijs35 franks per honderd kilos. 22 50 17 on ,i oo oo en Zo’"- onze ministers hadden doen besluiten aftelreden. Onze klerikale blaffers hebben nogmaals eene te voorbarige vreugd laten blijken en zijn op nieuw le leur gesteld. Ziet hier wat er van is. Ons land is gelijk alle andere door Frank rijk uitgenoodigd geworden om aan de conferencie over de roomschekwestie deel van ge neigd om toestemmend de uitnodiging tc beantwoorden. De heer Frère echter was van hel zeilde gevoelen niet en daar wij een onzijdig land zijn achtte hij het voor zichtig van ons met een anders zaken niet te bemoeijen. Daardoor ontstond er oneen- nigbeid tusschep deze leden van het kabi net en zij gevoelden zich genegen om af te treden. Dc koning heeft hun echter over eenige dagen bij zich geroepen, en het geschil is nu reeds zoo niel geheel, doch bijna gansch vereffend. was afgemaakt. stemming is voorafgegaan, heelt zich maar o eene enkele stem laten hooren, die het delijk, gocdkeui mg niet volkomen ecus was met het eenparig ministerie. gevoelen, door de stemming uilgedrukl: j biC -->j t— het was die van den heer Leroy de Saint- worpen geworden niet -01 stemmen Arnaud, aan wien het niet zonder reden 199 en 8 onthoudingen. toegeschenen heeft, dal zulk een veel be sproken vraagstuk met geeiie eenvoudige orde mocht afgewezen worden. Hij zegde dal de senaat, volgens hem, de afschalling «Ier doodstraf noch verwerpen noch aan- 00 oo 30 87 a 26 45 a Blad voor Annonccn, Landbouwnieuws, Een Nummer, en Het besluit van het italiaansch gouver nement, door eene stemming van het Par lement bekrachtigd, om de betaling der pauselijke schuld op te schorsen, heeft le Parijs eenen diepen indruk, vooral in de gouvernementeele kringen, verwekt. Hel is een rechtslreeksch antwoord op den eisch van Frankrijk, om de conventie van september te beschouwen als nog altijd in volle kracht zijnde, niettegenstaande de laatste gebeurtenissen, de tegenwoordig heid der fransche (roepen te Civila-Vecchia en de verklaringen van den heer Bouher. De Patrie van Parijs denkt dat het fransch gouvernement deswege opmerkingen zal doen. Niemand twijfelt hieraan; Frankrijk kan zich niet onthouden dit te doen, doch de vraag is om te weten, welke er de toe- dracht zal van zijn en in welk eenen geest zij zullen opgeval zijn. Volgens la Trance zijn ar reeds rechtsireeksche onderhande- lingen lusschen Parijs en Florencie voor eene voorloopige overeenkomst geopend, die de conventie van september vervangen en voor welke men de bijtreding der zou verzoekschrift, dat er de afsebaf- I reeds gisteren afkondigden, dat de heer nopens hetwelk de heer Menabrea eene stemming met verklarin- - -- i verslag had voorgedra- gen van de kamer heeft geéischt, en hij j te nemen. De heer Rogier, minister i teruggekomen. De ver- de hoofd punten behelsde, waarop het drukkender last voor het I i den der kamer voorgesteld. Om dit debat te eindigen, meldt eene depeche, die wij line van vroeg, en nopens netweiK oe neer Menabrea eene stemming met verklarin- 1 a^ueronnière een verslag had voorgedra- gen van de kamer heeft geéischt, en een tot de dagorde besluitende, is in den zelf eene dagorde heeft voorgesfeld, die franschen senaat teruggekomen. De ver- de hoofdpunten behelsde, waarop het mi- gaderin" heeft bij eenparigheid de dagorde nisterie zijn programma gegronjl had: Be- l gestemd door den verslaggever voorge- houd van den nalionaleu wenschyan Rome i steld en in de korte beraadslaging die de tot hoofdslad; laking en venyerpmg der stemming is voorafgegaan, heelt zich maar geweldige en onwettige middelen, en einr van het gedrag van het Die dagorde is bij naamoproeping ver- i tegen Voqf stad Voor a n t i 55 lü dec. 21 dee CO 00 o 00 a a a a a Iv 1 i-1 V» IJ 1" ilWI IIIIIJIOIVI n leer a a a a de plomb staalGouvertie- op de andere kant Guano du 9 330 10 3ft 7 00 2 oo 0 00 a a blad Ooi Ijl ra 3 het rijk. it.' 23 dec. 28 dec. ,’W Directelijk ingevoerd te Antwerpen. Te bekomen bij P. VANHAECKE en L. CAILLIAU, te Veurne. Dit Riga-zaail is gewaarborgd, 1.* kwaliteit. "uu.,, uuuv» ~.j.. - De heeren P. Vanhaecke en ann ons pon v «rncnicni Prijs van Kantoor Almanakken van alle slach, Provinciale Wegwijicr, Dixinudsclic en Brugschc Almanakken, Agendas de pocht*, Agendas de comptoir, ent. enz. allen voor 1868. Pi. 50,416: M. de graaf Stuart van Decies, pair van Engeland, van eene mocielijke spijsverteering, met al de smarten der zenuwen, trekkingen, kram pen, braking, pijn aan de borst en lusschen de schouders. N. 49,482: Mev. Marie Jolie, van 50- jarige verstopping, indigestie, zenuwen, kortademig heid, hoest, flatus, trekkingen en brakingen. - N. 46,270: M. Roberts, van eene longtering met hoest, braking, en 25-jarige doofheid. Pi. 53,800: niej. Gallard, rue du Grand St. Michel 17, te Parijs, van eene longteering, ongeneesbaar verklaard en veroor deeld om slecht nog weinige maanden te kunnen leven. Zij bracht 65,000 genezingen te weeg, waaralle andere medecijn was mislukt. GENEZING VAN DEN PAIS. Rome, 21 juli I860 De gezondheid van den Heiligen Vader is uitmun tend, vooral sedert dat, zich onthoudende van al an der hulpmiddel, hij zijne eetmalen doet met de Rzv*- lknta Arabica du Barry, die zulke wonderbare uit werkselen op hem gemaakt heeft. Zijne Heiligheid kan niet genoeg de voordeelen prijzen, door dit uit muntend meel hem verschaft, waarvan hij bij ieder eet maal eene tas neemt. Briefwisselaarder Gazet, du Midi. B. DU BARRY en komp., 12, rue de l’Empereur, te Brussel. 76, Regentstreet, te Londen, en Place Ven- dóme, 26, te Parijs. 1/4 kil. 2 fr. 25; 1/2 kil. 4 fr.; zal M."" DECAE, notaris tc Veurne, koopdag houden van Allerhande slach van menagie-goederen, als stoe len, tafels, spiegels, quinquets, kaders, slaghorlogie, beddebakken, matras, pluimen bedde, 2 hoofdkus sens, sargien, slaaplakens, allerhande keukengerief, 2 kleerkassen; bierpomp, toog- met loket, linnen dobbel, enkel en halve liters, schoone koolslove, enz. Op kondilien alsdan voor te lezen. 1DVERTEKTI Tarwe, fr. Mastel ui ii Rogge Haver Geerst Boter Aardappelen BRUGGE 14 dec. Wij antwoorden voorden laatstcn keer Sescau en C." van Antwerpen. Wy weten dat zij de eenigsle consignatarissen zijn van hel Peruaansch gouvernement voor den invoer cn verkoop van Guano in Belgie. Wij hebben geene directe betrekkingen met con- signatarissen van het buitenland noch met hel ge zegd ,peruaaiisch gouvernement, nog ecus, wij heb ben zulks nooit bericht. Onze menigvuldige klanten welen wel dal wij hun niet doen dwalen, zij welen ook zeer wel dat wjj hun niet bedriegen, bewijs de duizend franks die wij ver- leenen indien zij bedrog of vervalschingen kunnen ontdekken, het geen voor hun zekerlijk eene ge noegzame waarborg is. Is hel misschien aen de gepatenteerde Belgen ver boden Guano te verkoopen, anderen, dan de genen regtstreeks voortkomende van het hnis Sescau en compagnie Lekerlijk neen. Zijn er geene kooplieden in Belgen die zuiver Guano verkoopen, ja zelfs van het huis Sescau en C', of van het buitenland voorkomende, en dicnochtans niet directclijk met hun noch met vreemde oonsi- gnatarissen in betrekking zijn? Bij honderden. Wij geven MM. Sescau en C.*, twee duizend franke, indien zij konnen doen blijken dal de Guano die wij verkoopen niet zoo goed is als de geene die zij direct aan hunne corresponden afleveren. Wij hebben de eer op nieuw de Landbouwers ter kennis le brengen dat wij bij voortduring voorzien zijn van GUANO VAN DE PÉHOQ, gewaarborgt, zuiver, zonder eenige de minste mengeling, noch avarie, en wij blijven de duizend franks geven aan de gene die er kan eenige vervalsching in ontdekken. P. YANUAECKE EN 1.. CAILLIAU. Tarwe fr. Rogge Boek wait Haver (■eerst Boonen Aardap. 10(1 k. Boter per k I ijeréii per 20 Witte tarwe. Ronde larwe M astcluin Rogge Haver Boter per kilo Eijeren de 26 Roode larwe Rogge Haver Willeaard. 100* 8 75 5 Idem roode Boter per 1/2 k. Eijeren per 25 7 50 2 25 2 40 i KORTRYK, 16 dee. Witte Larwe fr. 30 00 00 00 a 00 00 21 32 .i 21 66 II 66 ft 00 ft ÖO I 4» 3 26 00 00 Peerdb. p. 1/2 h 00 00 LEUVEN, 20 dee. Nieuwe tarwe fr. 39 18 a Oude, 100 kil Rogge, 100 kil. Boekweit, ll.tv er, 100 k' Geerst, Aardap. 100 kil. Boe r, de kilo Eijeren, de 26 Koolzaadolie t.ynzaa dolie ÏPEH, 14 dec. Tarwe fr. Rogge Haver Erwten Bootten Aard. p. 100 Boter per kilo Veurne, drukk. vanwed. Rvckeboer 30 00 tol 44 00 00 00 tot 00 00 32 00 tot 38 50 24 00 tot 27 00 16 00 lot 18 00 29 00 tot 31 50 30 00 tot 31 00 2 25 tot ALLERBESTE ZUIVER Te bekomen bij FLOR1ZOONE DECLERCQ, koopman te [Tulpen, bij reurne. 500 frank» aan dezen die zoude bonnen bewijzen dal deze Guano de niitule vervahching beval. Elk zegge het voort. Oude larwe v.itz 00-00 tot I Zakken Rogge van 29-00 tot I Sucriocn van 23-50 tol Haver vau 16-00 lot Boonen van 29-00 to< Erwelen van 30-00 tot i B<>t>-r, per stuk Eijeren per 20 Er waren 3500 konijnen, per kop Kiekens per koppel Aardappels per 100 kilog. 2035 booten vlas van 2-10 tol Tarwe Meuwe tarwe van Rogge Sucrioen Haver Bounen Krweton 3175 booten vlas van Men abonneert zich op het bureel van het If.’ 6; te Veurne, en op al de postkantooren van Insertien, IScentimen den drukregel. Ren afzonderlijk nummer 10 c.‘. het supplement 10 c? Alle afHchen, bij dc uitgevers van dit Blad gedrukt, worden ttHMAAL onvergeld in hetzelve geplaatst. Brieven en geld vrachtvrij toe le z.enden. Verkoopt alle slach van Menagie-Gocdcrenzoo nis: Kassen, Spinden, Tafels, Stoelen, Beddebakken, Ressorlbakken, Spiegels, wollo Matrassen- en Hoofd einden, pluimen Bedden en Oorkussen, Koolstoven, alsook nieuwe Wollu en levende Ganze-pluimeii bij de kilo en eene goede Piano, aan zeer,gcringen prijs. 1 kil. 7 fr.; 6 kil. 32 fr., 12 kil. (franco) 60 fr. AAN DENZELFDEN PRIJS! DE UIOCOLADE-REVALENTA DU BARRY, Smakelijke spijs voor ontbijt en avondmaal, voedzaam, de spieren en het vleesch verkloekende en versterkende, zonder hoofdpijn of verhitting of eenig ander ongemak der gewone chocoladen, die in ge bruik zijn, op te leveren. In doozen van 12 van tassen, fr. 2-25; 24 tassen fr. 4; 48 lassen, fr. 7; 288 tassen fr. 32; 576, fr. 60. Te koop bij E. Duclos, apotheker, en latte, id., beide Ooststraal, te Veurne. Bij Charles METSU, Koopman Ie Veurne, zullen er gedutende den winter, BEKALFDE en VEUWE-KOEIJEN tc koopen zijn niet verzekering dal deze beesten zullen door hem aangekocht zijn in de omstreken vau Disr- tnude, Veurne en Diieuport. -1 1 27 00 a 35 00 28 00 a 32 50 23 00 a 18 00 a 21 00 a II a a X..-.1 in de l.i.ik, liinn <Joor hel koninklijk vertrouwen opgelegd. l 39 18 OU 00 a 30 87 26 45 22 40 28 57 a 9 75 a 2 36 a 2 50 a 79 70 a 79 70 a 21 dee. vnn de De ondergeteekenden hebben dc eer ter kennis lu brengen aan de Landbouwers dal zij eene schip'la- ding Guano van de Perou hebben ontvangen in balen nauwkeuriglijk geplombeerd oin alle vervalsching te beletten. Op dc eene knul van ment du Perou, cn J’erou. Zij geven duizend franks aan de genen die kan bewijzen dat deze Guano eenige vervalsching beval van welken aard die zoude kunnen wezen. Eenige dépól op de Kaaije te Venrnc, in de Maga zijnen van gezegde ondergi teekende P. VANHAECKE in L. CAILLIAU. 39 00 a 41 27 50 a 2ft 24 U0 a 25 28 00 a 26 00 a 28 0 00 a 32 25 0 00 ft 16 K0 18 C>2 20 25 a 7 75 a 2 18 a O OO 11 j I j 0 l i' l O I rl ft Irlr*»»>lr»*l/V*-» 1A IV 1"» CS IV ZV rl ZV wirv L» z» 22 40 28 57 9 50 a 2 36 a 2 50 a 79 70 a 79 70 a 40 00 a 42 50 29 00 a 30 00 00 00 a 00 00 28 50 a 30 50 25 00 a 29 00 0 00 a 00 00 0 00 a 0 00 24 00 a 30 50 21 00 a 22 (10 00 00 a 00 00 7 00 a It) 75 15 75 a ll< 50 21 0(1 I 18 75 a 9 00 i 7 00 a a a inschrijving, BETAALBAAR VOOROP: 6 franks ’sjaars. 3 fr. 25, 6 mwnden. 1 fr. 75. 3 iiinanden. 7 frank» ’sjaars. buiWn, vrachtvrij: 3 fr. 7» 6 maanden. I 2 fr.25 3 maanden. Voor Frankrijk 1» fr.50 ’sjaars. L. Cailliau weten nlléén ln*t rest i» waarschijnlijk niet, dat too bawesen, <loor hel Guano in Belgie tc voeren en te verkoopen. Wij geven dus duizend franken als zij aan ons kunnen bewijzen door fakluren dal zij .-elite Guano zonder vervalsching onlvangvn, hel tij direkt van het Peruaanach gouvernement hel zij van eun zijner consignatariuen in hel buitenland. Zoo lang wij die duizend franken niet balaald hebben zijn de heeren P. Vnnhnecke en L. Cailliau in dwaling en doen het publiek dwalen. P.r P.-, J. SESCAU ta C.’ L. VANDEN ABEELE. zeer ernstig, uanjc i.uiguui igv Mijvvnn'.iiisi, die over drie dagen lusschen de heeren ill 5 MC* v va vz o

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1867 | | pagina 1