MEN VRAAGT EEN Leerling-Boekbinder. O O F S T F i) E POPLLIEIIEDI BOOM, te Coxyde. BEKEXDMA KINGEN. LA BELGIQUE, PERU-GUANO, II eik l van Veurne, NIEUW ZAAI-LIJNZAAD B E B I C II T. b. KOOPDAG E P O T. B O O M E N den 10 id. 1 BER1GT AAN DE LANDBOUWERS. van 5 - 24 December. Wij lezen in de Koophandel: Over eenige dagen hebben wij aangcstipl, dal hel gerucht in onze slad in omloop was, dal er eene nieuwe binncnpalming zou hebben plaats gehad. Wij deden zulks mede onder alle voor- beliouding, doch zien dag van lieden schijnt er wat meerder licht over de zaak ver spreid le zijn geworden. In onze slad was zekere II. gestorven die nog al eene aanzienlijke fortuin achterliet. Men zegde overal dal er kwestie was van een tweede geval De Boey. Builen eenige kleine giften, had de oude heer zijne gan- sclie fortuin gemaakt aan oenen priester dezer slad. De bloedverwantelijke erfge namen hebben dil testament bestreden. Gisteren wilden zij doen overgaan tol het leggen der zegels, doch de algemccnc erfgenaam verzette zich hier tegen. Men was verplicht een beroep te doen op den voorzitter der rechtbank vaneersten aanleg. Na de pleitreden van M. Janson der balie van Brussel, in référé uitgesproken, heeft de voorzitter de rechtbank van eersten aanleg bevolen, dat er zou worden over gegaan tol hel leggen der zegels. Zooverre staan de zaken den dag van heden. Wij wachten opdenverderen uitslag. 510 Zakken Tarwe waren ter Markt, Tarwe van 40-00 lot Oude tarwe vav 00-00 lol Zakken Rogge va» Sucrioeu van Haver va» 16 00 tol Boonen van 29-00 lol Erwelen van 30-00 lol Rotor, per stuk Lijeren per 2Ö 1867. Prijs: Vijftig franks per Ton. Wij zien geene namen slaan bij zulke lieve dingen, enkel de titel van naamlooze. Wal! gij durft zulke inschrijvingen doen, en gij durft die niet onderteckenen? Wal rondom u, rondom ons, is er menig oog dat in tranen baadt dooi kommer en el lende! Wal! in elke wijk, zijn er gebrek- lijdende, cn men durft 100 franks naar den Paus zenden voor gouden wielen aan rijn rijtuig! Wij herzeggen het, mannen die zulke bespottingen in het aanzicht van den armen werpen, verdienen niets dan afkeer cn walg. In plaats van naamlooze, zeggen wij dal er zoude moeten gedrukt zijn bij dergelijke giften, hel woord: schaanitclooze den prelaat zegenen. Misschien,zegde men, zou hij het bezet niet aanveerd hebben, indien hij geene twist hadde willen ver mijden met de jesuiten, die van deerfenis- jaclil hun voornaamste bedrijf maken en zoo machtig geworden zijn, dat zij geheel de katholijkc wereld beheerschen. Maar het einde is toch goed en koopt veel af en het deed eenieder genoegen te den ken, dal de ziele van den aartsbisschop in de eeuwigheid niet was getreden met de wroeging van eenige arme lieden van hun wellelijk erfgoed verstoken te hebben ge laten. Ehwel, men heeft eene groote teleur stelling ondergaan. De dagbladen melden, dal de aartsbisschop hoegenaamd niets heeft terug gegeven. Maar dit is nog het ergste niet. De Dien public cn na hem de kleine klerikale blalïerkcns, doen oenen ge weldigen uilval tegen degenen, die uitge- slrooid hebben, dal de aartsbisschop aan de arme familie Segliers baar erfgoed heeft terug gegeven. Het is, zegt het blad, in heilige woorden, het is laster, die maar door de vuigste kwaadwilligheid kan uit gevonden zijn. Hoort gij hel menseben? Het goed van eene arme familie die onterfd is, aanveer den, dal is eene ganseb christelijke daad, maar dal goed terug geven, dat is eene schandalige lastering! Moet men niet allen zedelijken zin verloren hebben, om met zulke verklaringen af le komen? BELGISCHE MAEISCHAPPY Wij hebben onlangs in een brusselsch blad gelezen, dal de aartsbisschop van Mechelen bij testament aan zekere familie Segbers verscheidene huizen en een kasteel terug gaf. Deze goederen waren vroeger aan den aartsbisschop bezet door eene rijke juf vrouw Segbers, die bare bloedverwanten, welke in armoede leefden, onterfde. Dit nieuws deed de nagedachtenis GEVOLGEN T L IJ K: Algenieene Tijdingen. BURGERSTAND DEB STAD VEURNE. Openbare Ver hooping, by licilatie, TE B1XMUUE, eener MET WEI- EN ZAEILANDEN, IN STEENKERKE EN BULSCAMP, alsmede eener Allerbeste Vetwei de, KOOPDAG Op Dynsdag 51 December 1867, om 1 ure namiddag, van .Meubels, Landsalm, Becs- tialcn, Hooi en Strooi. Olmen <8t Abeelen Boomen, ter hofstede van sieur Leuridan-l’anoost te Alvc- ringhein, op weinig afstand van den steenweg van Veurne naar Yper, Op Maandag 6 Januari 1868, ten I ure namiddag, door de notaris SIMPELAERE, te Alveringliem. DEETEAS-I*ILET, TE VEURNE, KORREKTIONNELE RECHTBANK VAN VEURNE. De Vcurnaar zou willen dat wij beide eene inschrijvingslijst zouden openen, elk in zijne, gazet, zegt bij, voor den armen. Wij waren nog al geneigd dit te aanveerden. Maar op de wijze dat die lieden spotten melde liefdadigheid,en pochen met hunne naamloosheden wij willen nietmededeelen in zwetserij; neon, wij willen niets gemeens hebben met personen die in deze dagen van duurte, van koude, en van algemeen gebrek durven inschrijvingen doen aan den Paus, en zeggen 100 fr.*, voor gouden wielen van Paus. 5 id. voor smout om de wielen te vet ten, id. voor gouden ijzers voor twee poerdenid. 5 id. voor gouden nagels om de gou den ijzers aan te slaan, id. 50 ccnlinien, voor een snoertje voor de gouden zweep, id. Concert voor den nrmen. Gezien den strengen winter en de duurte der levensmiddelen, hadden eenige jonge lingen van den ChOOrzangerskriny; onzer slad, hel gedacht geuit om een concert ton voordooie van den armen der slad le geven. De heer Bieswal-Bricoult die, alhoewel te Brussel, de noodlijdende zijner geboor testad niet vergeet, had in oenen brief, aan een zijner vrienden gericht, den wensch uitgedrukt dat beide inuzijkgenoolschappen een muzijkaal fepst ten voordooie van den armen zouden gegeven hebben. Welnu dit inenschlievcnd gedacht zal zich vurwezentlijken en beide genootschap pen hebben zich verstaan om met dal doel wit een schoon concert samenstcllen. Eene commissie samengesteld uil de hoeren Ed. Bieswal-Bricoult, Etl. De Cae en P. Ryckeboer, van wege de koninglijke harinonij; en D.’De Keuwer, II. De Prey en Ed. Vanliee van wege de choorzangers- kring de verccnigde Vrienden, heeft zich gelast met h> t nemen der noodige maatre gelen, cn met hel ronddragen eener in schrijvingslijst. Hel datum van liet Concert is gesteld op den 2 Februari aanstaande; voor wal hel lokaal aangaat, de keus is nogniet gedaan. Een-ieder juicht van harte toe aan dit menschlievend ontwerp; er valt dus niet sian te twijfelen of er zal eene ruime som voor den noodlijdenden bijeen verzameld worden. IVog; een!!! Op 15 dezer, heeft hel assisenhof van Deux Sèvres den genoemden Jan Marie Frangeul in religie broeder Daniël der Engelen veroordeeld tol zeven jaren op sluiting. Die ellendeling was beschuldigd van aanslagen op deeerbaarheid gepleegd te hebben van kinderen van welke hij den leermeester was te Rochelle en Niort. Dergelijke feiten zijn zoo talrijk dat zij ondanks de mandementen van Mg.’ Dupan- loup en andere, de welsprekendste verdedi ging zijn voor hel wereldlijk onderwijs. MERKWAARDIGE KOOPDAG koopdag van 46 koopen Studie van den Notaris siMPJELA-EliE, te Alveringliem. Graenpryzen der vorige week Per 145 liters. Tarwe Nieuwe tarwe van Rogge Sucrioen van Haver liodiien E» wvien 3175 booten vlas van Carolus en beroep •2 55 middag, olmboom geveld, di*’ van alle booinen in d»*1 1) 330 10 30 29 00 tot 23-50 lol i uni «ijlen keiler leer te eindigen roos, abcessen, brandwonden, scliroeijingcn, Ziel) aan te bieden bij A. VERBEQUE, Boek binder, groote Merkt, N.' 3. De maatschappij La BcLGiQte, waarborgt tegen brand alle roerende en onroerende goederen, benevens het huergevaer, het verhael der gebeuren en hetgenevan den beurder tegen den cigenaer, vertegenwoordigt te Veurne, door L. Lien, agent prirïcipael der selfde maatschappij. Maatschappij ran verzeketingen tegen den brand, ’s hemelsvuur daai onder begrepen, is gevestigd te Brussel, Koninklijke-slraat, 110. ALLERBESTE ZUIVER Te bekomen bij FL0R1Z00AE DECLI.RCQ, koopman te H alpen, bij I eurne. 500 panks aan dezen die zoude kannen bewijzen dat deze (Inane de minste rervalsching beval. Elk zegge liet voort. ZOU BET LENE BINNENPALMINfl ZIJN. Er waren 3500 konijnen, pet kop KicLens per koppel Aardappels per 100 kil 2035 booten vlas van Dircclclijk ingevoerd te Antwerpen. Te bekomen bij I’. VANHAECKE en L. CAILLIAU, te Veurne. Dil Riga-zaad is gewaarborgd, l.c kwaliteit. van voornoemden Bij Chablis METSU, Koopman te I eurne, zulten er gedurende den winter, BEKALFDE en VERWE-KOEIJEN te koopen zijn met verzekering dal deze beesten zullen dooi hem aangekocht zijn in de omsheken rau Dix- mude, I eurne en Aieuport. A p <8 A. u. <8, <8 S> <8 BRUXELLES. <8 VAN ALGEMEENE ASSURANTIËN TEGEN BRAND. schouwburg geven. Deze zal butaan uit Clotilde, drama in 5 bedrijven, en hel blijspel: Een knecht rooi twee meesters. De assisen der provincie Wcst-Vlaanderen voor den eersten trimester van 1868, zullen te Brugge, den maandag 3 februari, om 10 uur ’s morgens, ge opend worden. De lieer Villegas, raadsheer bij het hof van te Gent, is aangeduid om die voor te zitten. In de volgende static gccfl men thans kaarljens voor gaan cn keeren tol verminderde prijzen, geldig voor cenen dag Tc Poperinghe en stemming van IJ per. Wij antwoorden voorden laatslen keer aan MM. Sescau cn C.‘ van Antwerpen. Wij weten dat zij de eenigste consignalarissen zijn van het Peruaansch gouvernement voor den invoer en verkoop van Guano in Belgie. Wij hebben geene directe betrekkingen met con- signatarissen van het buitenland noch met hel ge zegd .peruaansch gouvernement, nog eens, wij heb ben zulks nooit bericht. Onze menigvuldige klanten weten wel dat wij hun niet doen dwalen, zij weten ook zeer wel dat wij hun niet bedriegen, bewijs de duizend franks die wij ver- leenen indien zij bedrog of vervaischingen kunnen ontdekken, het geen voor hun zekerlijk eene ge noegzame waarborg is. Is bet misschien aen de gepatenteerde Belgen ver boden Guano te verkoopen, anderen, dan de genen regtstreeks voortkomende van het huis Sescau en compagnie? Lekerlijk neen. Zijn er geene kooplieden in Belgen die zuiver Guano verkoopen, ja zelfs van het huis Sescau en C', of van het buitenland voorkomende, en die nochtans niet directelijk met hun noch met vreemde consi- gnatarissen in betrekking zijn? Bij honderden. Wij geven MM. Sescau er. C.*, twee duizend franks, indien zij koutten doen blijken dat de Guano die wij verkoopen niet zoo goed is als de geene die zij direct aan hunne corresponded afleveren. Wij hebben de eer op nieuw de Landbouwers ter kennis te brengen d it wij bij voortduring voorzien zijn van GUANO VAN DS PÈROD, gewaarborgt, zuiver, zonder eenige de minste mengeling, noch avarie, en wij blijven de duizend franks geven aan du gene die er kan eenige vervaiscliing in ontdekken. P. VANHAECKE EN L. CAILLIAU. Zy verzekerd tegen brand en het vuer des hemel alle goederen, zoo als: gebouwen, meubelen, telde ruch ten, ree en koopwaren, mits geringe premien. De schaden worden complant belaeld zou haesl de zelve zyn vastgesleld. Sedert haer bestaen heeft deze maelschappij in het arrondissemel l'eurne, meer dan voor 200,000 francs biaudschaden vergoed. Agent piiiicipael te l eurne, C. BRYCX, Ooststraet no. Men vr.tegl onder-agenten. Op zondag 5 januari zal onze Rhctorika-niaat- sehappij eene luisterrijke vertooning op Stads. 39 00 tot 44 00 00 00 tot 00 00 32 00 lot 33 50 24 00 lol 27 00 16 00 tot 16 00 29 00 toi 31 50 30 00 tol 31 00 2 25 tot GEBOORTEN. den 19. Ilenri-Fraii^oi» Bril, zoon van Ludovicus en van Marie Coolaert, Oostslraat. den 23. Irma Gesquiere, dochter van van Coleta Vnndewoude, lleulmerkt. STERFGEVALLEN. den 25. Heiiricns Schabaillic, bezonderen 79 j.iren, geboren en wonende te Vcurne, weduwaar van Isabella Pynson. den 26. Josëpbina Cuvelier, 4 maanden cn 0 dagen. IN B E E R S T. Alaemlag 13 January 1668, om 2 ure na middag, den overstaen van den beer Vrederegter van ’t kanton P'xniude, in zyne gewone zittingszael, aidaer, zal 'loor het ambt van M‘" BECAE, Notaris te Vcurne, Ppenbaer verkocht worden Koop 1. Eene Hofstede, met 11. 21-96-95 C. be bouwden grond, hovenierhof, weide en zaeiland, i*a<-‘rvan II. 5-36-00 C. brykegrond, gelegen inSteen- langs de llaeneslraet, sectie B, n” 414 a 418, 40, 873, 4 13, 365, 363, 364, 404, 405 en 18 van ‘el kadaster,verdeeld in 7 loten. Boomprys ulOfr. Koo/i 2. 11. 1-06-50 C. Zaeiland, eertyds macigras, Bulscatnp, sectie C, n.’ 75. Deze 2 koopen zyu gebruikt door de wed. Carolus eenock tol 1 October 1869, mits 1780 fr. by j ire. Koop 3. Eene allerbeste Vetweide, groot H. 2-21-18 S gelegen Beer,t, sectie B, n.'969: gebruikt tot 80 ep ember 1871, door Pieter Vanheckê, mits 300 fr. J Jare. Conditiën en titels ten kantore TEN VOORMELDEN HUIZE, lijd van betaling mits borg le stellen. van 50 koopen Heeft de eer het publiek ter kennis te brengen, dat bij hem te bekomen zijn alle slach van mar meren Schouwen, van alle prijzen, te beginnen van 25 tot 400 franks. ZALF EN PILLEN YAN HOLLOWAY. Uitwendige Cllerzweien. De dagelijkschc ondervinding bevestigt de daadzaak, die, sedert langer dan hel vierde eener eeuw, over de tegenkanting heelt gezegevierd, dat er geen bekend geneesmiddel bestaat, geliijk aan de geneesmiddelen van Holloway, voor de genezing >an Lw.ade beeiien, open, wonden, uitslag van de huid, i--Cn, m- «ierdaad, alle mogelijke huidziekten. Die ziekten «ogenblikkelijk gi-i.czen, is van het grootste belang; ïonder dat zal gebrek aan ligcha misocfening den slaat der gezondheid verzwakken. De middelen lot [,'eneiing die altijd Ic krijgen zijn, rijn de Pillen en de Zalf van Holloway die de open wonden hcelcn en de oorzaken er van verdrijven. In de meest gevaar- bjko gevallen heeft die Zalf een goeden uitvlag gige' 'en, door radiole geneiiiigen te bewerken, na dat “He andere middelen aangewend waren geworden, zond r een giinstigen uitslag te hebben teweeg ge- Lragt, -t is’bij de hopelouie gevallen, dal zij hare uitstekend.- eigenschappen ontw ik kelen. ZITTING VAN i6 DECEMBER. Pieter Decucninck, werkman te liighelmuiisle.r> 8 dagen gevang, over diefte. Pieter Louw, werkman le Loo, 26 franks boete, over beledigingen. Marie Claeys, weduwe van Leonard Aanbeule, herbergierster te Dixmude, 3 maanden gevang, over eenvoudige bankbreuk. ZITTING VAN 27 DECEMBER. Joannes Pins.brouck, Eugenie Pinaebrouck, Francois Pinaebrouck, elk 1ÜÜ franks boete, o' jagt, al werklieden te Ghyvelde. UE VOORSTEL VAN BEN VEUHNAAR. tc Vhnicrtiughe voor tic bc- le Rousjelaarc, Ruinbekc, Iseghein, Ingelinunitcr, LeuileledeHeulc, Wcvclgem, MecncnYVervicq, Cuinen, Thiclt en Meulebekc voor Kortrijk. Tc l.ophctn, Zed el ge ni en Tbourout a oor Brugge. Maandag morgend beeft men eene nieuwe ramp te betreuren gehad op de in ’twerk liggende spoor- weglinie van Ypcr naar Rouuelare. Het tandkonvooi, in de omstreken van Zonnebeke werkingen doende, had rich op gang begeven, wanneer een der aarde werkers sprong om er tijne plaats weder te nemen. De ongelukkige is tullenen de twee wagons geval len cn heeft de beenen verpletterd gehad. De lieer Comein, doctor te Zonnebeke, heeft lich verhaast hel slachtoffer ter hulp te komen. Omtrent den avond is de ongelukkige aardewerker nasr hel bur gerlijk hospitaal van Yper door tijne werkgetellcn gebracht geweest, die de draagtberrie van het ge slicht waran komen halen. ader van tes kinde ren, is detc werkman te Veurne gehuisvest. De nfiet- ling is ten halve boene noodig geoordeeld geweest. Nauwelijks drie weken geleden, hadden wij on gelukken opden ijtereu weg van West-Vlaanderen aan le stippen en nogmaals vinden wij onsgenood- laakt een dergelijk treurig voorval te melden. Zater dag avond is dc trein van Korlrijk op Brugge van In t spoor geloopen, waarbij de machinist, genaamd Kerckaert, van Brugge, den dood heeft gevonden, eene weduwe en vier minderjarige kinderen achter latende. De stoker Broucke, jongman, insgelijks van Brugge, bekvtam nog al erge wondcn.Waldereiti- gen aangaat, de ccne werden lichtelijk gekwetst, de andere kwamen er met den schrik van af. Nadere inlichtingen ontbreken ons. Men kont de oortaak der ramp niet. Dc procureur des koniugs heeft lich ter plaats begeven om hel feit van nabij te kennen cn de ooriaak le onderzoeken. Aiydag lijn te Brussel aangekomen baron dc Magnus, minister van Pruisen le Mcxiko, en prins Sa lm-Sa lm, generaal-adjudant ftl 1» Ilk 11 I nn n heer F’lriii» u gekomen. Uil Bergen wordt geiueldl, dat men sedert eene maand klaagt uit den Borinage over den gcriiigen verkoop van stecnkelen. Men vreest voor eene op schorting van werk in vcrschilhge mijnen, gedurende den winter. In de drukkerij van den Times is thans ee n: machine in werking, die 20,000 exemplaren in een uur afdrukt. De couranten worden gedrukt op pa pier Onder einde, en worden eerst afgesneden na ge drukt lijn, De geheels bewerking van drukken ge schiedt binnen in de machine en dc tocschouwei ontwaart daarvan weinig of niets. De geiondheidsloestand van den lieerde Lamar tine is teer onrustwekkend. Nauwelijks erkent de be roemde dichter de talrijke beioekers, die hem te Saiut-Poiut hel bewijs hunner toegenegenheid komen brengen. De heer du Lamartine is door den bisschep van Aulun bezocht geworden. Uil Amerika zijn berichten ontvangen, dat de sterren-regeu op den 14 november zeer sterk is ge weest. Het mrximun heeft in den staat New-Yurk ’s morgens ten 4 uur ongeveer plaats gehad en du» toen hel voor Ons geheel dag was, namelijk toen hel hier ongeveer 9 uur in den morgend was. lu Aiielnga» zag metier 1500 per uur vallen, le Washington lOUO iu 21 minuten; te Wilmington in 20 minuten; te Richmond 1500 per uur, enz Men heeft in Ohio een ongetwijfeld de oudste was land, hij leid 794 jaar, weegt 30,000 kilogrammeiu had eene middellijn van 1 el en 4 palm en heeft 2300 cl planken verschaft van 3 duim dikte. Notaris DECAE te Veurne; ook inlichtingen te beko men by den Notaris DE BUSSCUERE, te Brugge. -snaWIBIill—f tlliwniiwntr rnrun w van te l.eysele, ter hofstede der wed. en kinderen Ilendi geks Op Dingsdag 14 Januari 1868, juist ten een ure nanoen, op de hofstedelanden gebruikt door de wed. en kinderen llenderycks, te Leysele, aan de Groene- slraat, zal !U.“" BEERNAERT, notaris ter residentie van Alveringliem, koopdag houden van 1 14 koopen olmen, eiken,abeelen, klimmers, wilgenen hollanders, waar onder zeer inerkweerdigc eiken van 1 ni. 60 tot 2 m. 40 en een abeel van 2 in. 20 dikte. Te vergaderen ter hofplaats van wed. en kinderen Hendryck’s. De spaanders aan de gebruikers, voor ’l vullen der putten. Op 6 maanden tyd van betaling, mits stellende be kende en begoede borg, dewelke streng door voor noemden notaris zal gevraagd worden. rjqr Tiu- wjngMK^a—n«MiTii wwwi ■wi i wbh wm Den deurwaarder BRIL te Aeurne, zal op dm Maandag 6 Januari 1868, om een ure namiddag, overgaaïi binnen de gemeente Coxy de. ter hofstedc- landett van Engelbertus Kelders en Désiré Hosten, tot de openbare verkoopiug 'au: 46 koopen populieren booinen, zeer dienstig voor klompmakers, sloeldraaijers en bakkers. Verécheide dezer booinen hebben eenen ornlrck van 2 meters. Men zal vergaderen ter herberg de Fluile, bij dc hofstede van sieur Ketelers, om t bij de hofplaats van Desire Hosten. Het gereed te betalen ter herberg den 'Loeten Inval. Alles op gewoone voor waarden en tijd van betaling lot 1 juli 1868. 48 50 00 00 33-00 26 25 18 00 30 00 00-00 1- 71 2- 36 1-90 1-50 Og. 0.KO 2-10 tot 2-40 De heeren P. Vanhaecke en L. Cailliau weten waarschijnlijk niet, dat aan ons alléén het regl is toe bewezen, door het gouvernement van Peru, Guano in Belgie le voeren en te verkoopen. Wij geven dus duizend franken als zij aan ons kunnen bewijzen door fakturen dat zij echte Guano zonder vervalsching ontvangen, hel zij direkt van het Peruaansch gouverntmenl het zij van^een zijner consignalarissen in het buitenland. Zoo lang wij die duizend franken niet bataald hebben zijn de heeren P. Vanhaecke en L. Cailliau in dwaling en doen het publiek dwalen. P-r P.‘, J. SESCAU en C.* L. AN DEN ABEELE.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1867 | | pagina 2