rn u PILLEN HOLLOWAY HUIS v E U it N E. C. L. NOYÉ, Avis aux llerniaires s r''>'r'dkld^2Sd"ü^i»be- $wUm“.Ó°°dl W“l ec" '„"’hem «“oX was. Hel was maar Je W np 1 de pompiers van Comen met fak- i hadden, en dal 'vanned dc RO 1 ongelukkl. i AAN I Te huren terstond de herberg Mix Campagne, HET TEGEN DE MILITIE, I Te huren terstond DECEMBER 1867. yiJXSÖAG 31 •d 'V' hersteld ten laetzte <lc 7 met I DE WED VOOR GEZONDHEID EN LAND LEVEN. -wanneer lokomotief, langs If 15 14 IS 12 II 10 3 3 1 1 <5/ •V 180 oo 187 15 19» 80 2 12 .11) 208 00 213 75 210 80 22.; BB 232 80 241 45 240 50 250 20 270 00 282 10 204 00 306 00 180 on 896 00 480 00 4B0 oo 475 00 ter Panne, te bevragen bij M.r A. Vanuoutte, brouwer le Veurne. Openbare lerkooping van een TE BULSCAMP. 1 1 i On|. schen Houthem en Uit Yper ve genoegzaam, men 1 VERZEKERINGS-MAATSCHAITIJ d v. Onzuiverheid van hel Bloed. Zwakte en Krachteloosheid. Kwalen van het Hoofd en het Hart. twee met deze wor- wcl de eclips van Thales (28 mei 585 jaar voor Chr.) en die, welke ii Schotland is waargenomen den 14 juni de herinnering lang bij en onder den naam van ZUIDSTRAAT N.° 40. men. iiEKEIVDUAKlX(iEAi. Ttii de drukkers dezer: 6 00 j 7 801 19 40 de abyssinisch engelsche legers gebrek aau waler 1 i hel slamiiooid der ligre 6000 mannen De cerslgeineTde berichten zijn officieel, doch' engelsch; de tweede zijn waarschijn- 1 eene fransche bron atkoinstig. 'ÏHt Bombay won.l van 29 november be richt, dat dagelijks 2000 koeli’s werden afgezonden naar Zula. <rnnn Aldaar zullen er thans ongeveer oOOO ün die onder majoor Auttall eene J 1 K 1.1 1 1 /“v V O l'“ POMMADE DE GODEFROY 8T0DRZENEGGER a llerisau cn Suisse. GEEN IÜEDECYNEN MEER. Gezon(lllcid en krachten weder te bekomen zonder medcctjn, purgaliën noch kosten, door het koste^ geiondheidsmcel: IXE'VA.LEIN’TA. A.IXA.BICA. DIJ BARR} van Londen, geneest volkomentlyk de slechte spysvertering, maegoiil’ie( kingen, gewoone verstoppingen slyio, winden, hartkloppingen, diarrhea, opzwellingen, duizeligheid, gedommel in hel oor, nier, koud, vocht, br.tklusl na het e|r‘ 1 in tvd van zwangerschap, maegpyn, inaegzuer en maegkramp, en onslellenisder maeg, der lenden, van den buik, van hel hert, <ler zyden en van den rug, alle sleltenis der lever, der zenuwen, der keel, der lochtpynen, van den adem, slymvliezen blaes cn ga), slapeloosheid, hoest, aeniborstighvid, «erkoijdlieid, loospyP®" steking teer.ug, hairvorm, uitwerpingen, zwaermoedigheid, het vergaen, uitputting, lamheid, vallende ziekte, verlies van het geheugen, pisvloed, rhiiin.ii'’"''1’’ flerecyt', koorts, moederkwael, wille niaendstonden, prikkelbaarheid en ontsteking der xenuwen, kwalen en armoede van bloed, «aterzuclit, verkoudheid. i;r,l'l\‘j bleek k’leur, gemis van warmte, frischheid en krachtdadigheid, miltziekte van xwaermoedige gedachten. Zy is insgelyks hel beste versterkingsmiddel voOr swakke kinderen en persoonen van alle ouderdom, kloeke spieren en vast vleesch vormende. Te bekomen by E. DUCLOS en R. DOBBELAERE, apothekers, Ooststraet, tc Veurne. vcutm.dn«u.«n.«..i «kvi™r.>z.< dje eji kan plajag hebben- de herberg Mn Campugne, ter Panne, te bevragen bij M.r A. Vanhoutte, brouwer te Veurne. Openbare Verkooping, by licitatie, MET WEI- EN ZAEILANDEN, Allerbeste Vetweide, Influenza, Üiptheria, Bronchitis, Hoesten- |iOtnen> ging verkouilhedens. <le drukkers dezer: 13 14 14 15 1» 16 16 17 17 18 18 10 i uKichinisl i lokomotief gew zijn lichaam bé^«; «b ïwa. I punt ..an feTntózonder gëvia'r. alhoewel hij geene breuk of zware kwelsuut ^Den 17 augusli 1866 zal eene aller merkwaardigste zonverduistering p aa “X De^iddenpon!- van zou n.aa en aarde zullen dan in eene rechte lijn liggen, en bovendien zal de m<- ook op een buitengewoon kleinen afsla van de aarde bevinden. nvAp.. 7 De totale verduistering zal ongev minuten aanhouden en dus eene der gto >5! Vrouwen van eiken leeflyd en Klasse. Alle kwalen welke de Lever, de maag en de ingewanden aendoen. Vertwyfeling en Neerslagtigheid. den verloren lijd nen. gat wannéér do op,-,, l.ng van l‘"!|’“oc“o;icl> bngs den »rr- rcë’hlenka'iü van den weg medegelrokken, in den grond. Onderlnsschen werd <1« ......<er, winnskoüngcn verbrijzeld wal t n door <10 afwijking van do lok.-.oUoLov.^ bOt,>8T£";<nd'.’^hetee.s.e'rijtuig ^5“’k A<1 "ïne voorwielen en zijne eerste VTlX'üilgenoraen de loko- Gallfsc óen meters vooruitgctrok- niotiel was eersie rijtuig van 5" klas ken geweest. ensdcn stoomwagon. bevond zich aldus tic belette den Die vooruHgaande bewe b ware jó*pUS schok en redde de i t>of vei.brij. dotus gansch tie trein op^d' zeld geworden, n t ||en was. lukkehjk "cv,'ns, ll(; des^vonds, hel was ’t Was om 5 1/2. m>i ties a Er kunnen slechts den vergeleken en - is waargenomen den 14 juni 1455, en waarvan hel volk is geblev ''“bX'-stc".'^ de.- verduistering kan waars'Sen worden in de Golf van Stam, w^tuurlijkjuistopbe. m.ddagunn o-ru-d gaande verschijnselen zeer goed ‘XiwnXcn worden, op om d« teken- „èn, zullen erzeker toebereidselen worden Aan het ministerie voor indische za- kolonel Merewelher, Veurne. 31 December. Er ziin ter merkt aangebraeht en vm- kooit 'geworden 57» etjeren en 280 s,ukk™ 'benige inlichtingen over het i trekkende was de stoom niet ’lWas met groote moeite da fiel.1ktodeMlinS r hei vuur heviger aan en de viH’lorcu iiid in tc win- machinist, om den je 7ckei. lQeöereiuscieu wamv. ^Ï^Aan hel ministerie voor indische za ken te Londen is een telegram ontvangen uil Abyssiuie, van kolonel .Merewethei, waarin gemeld wordt dal hel slanihoold .rekomen is en dal de bevolking de Engel- schen overal met vreugde optving. Vorst Kassai, een van de hooiden dei nnstandeliiigen, zond een gezant, die en- gdsch spreekt, met zeer vriéndelijke brie ven Menelck, hel stamhoofd van bhoa, is e"imen, md eene groote legermacht naar Magdala getrokken, ten einde de ves- Liiitr in te nemen, voor dal koniiig Iheo- k tiid heeft om uit zijne verbrande twasom-'-t-^ I ivallii? en in memgle gedood. Deze ;..iziéers ontlasten on her- ^..^hten zijn van 5^c“ul^r- d g ||0. I Uil \den daarenboven is \an ucn v ue I rlX dat twee fransche oorlogschepen wist niet wat de abyssinisclie kust vertrokken zijn, - I naai Jegers gebrek f L-- ■i aanrukt om de Engel- - T ie houden. Comen met fak- den ongelukki- mel L schen in schrikkelijk verminkt; bij kwetsuur in ~n hel hoofd en de j De slaat van niet zonder gevaar, ke Saa,lkhinïsliii den achtertiein van het Som±Xikkeld zag: Hij was dood;, zijn lichaam was; had eene groote borst, een de rechte lijk uit "fd en de J- - den slo- j 1 1 j bekomen afionderiij’ke arbeidersbrigade zullen O' OUDIRDOH DIS VIRZIRIRDIS. maan- s MAn.-Mru<jii'«nrs Londen. slechte spysvertceringen, Veurne, drukk. van wed Hyckeboer 1 -v ./tk^-Uk. 475 00' 500 00! GeUl der preunën te beulen. 475 00 500 00 Beloop premién h- bel alen 211 19 18 17 O 8 7 G 5 4 120 00 156 00 20 20 SUPPUEMEN het ri ouwvhjk geslacht it, meet Total der betaalde prent., n. Voor de geboorte Ann de geboorte Van óe geboorte tot dc 6 den ouderdom de 6 maanden tot I par 1 tot 2 janr 2 3 4 5 6 8 dtebtehi DOOR NL.M.UE1U EKWISSELLXG EN PLAATSVERVANGING, oti ler hel bestuur van Q. R03IM9NT EN C.'f 'Z^iloerttraat, 37, Brugge. Ingevolge akte verleden op 27 Mei t 66, regelmatig geregistreerd le Brugge, door middel van vaste of jaarlljkscbe picmicn. I»e premieodtr vernkerden van IH lp janr tol den dag der loting sullen mogen go lor l worden bij een ol an.Ier bankier de/er stad, mits dan intrest van 5 lol heiafloeren vau een cerltticaal van vrijstelling vsR dienst. Tanef der tc betalen premien ingevolge den ouderd'tin des verzekerden. Arrondissementen Veurne, Dixmude Oostende, Thiell, Rousse- lare en Yperen. en Zeon VERZEKERD DOOR DE - ■2: l'y lu-t v.-rkieiuii van du «loeimatigde iiiedei -v Itflt oor ceiic byzondere ziekte kan «•«•ni<;c moeyelykheid blestaun of er moeten die, gevonden worden welke bel beoed zuiveren, regelen en deszelfs kaliteit verbele- ran. Deze Pillen b-zitteii uu oefenen tlutc dri«. hoe- «lunighedcn uit in eenu byzondere graed /.y stellen dc inaeg instaet elk gewoon voedsel le verh eren, doen de nftondcrundu krnehtcn van de lover vermeerde* rlen, zuiveren hel bloed, vertlryven alle ziekelyke doffen, en brengen in omloop de zuiverste bestand- <leel. it om hel gestel te onderhouden en le genezen. lloevele monscheu lyden niet aen krachteloosheid tonder de oorzack te welen, waarom zy zwak zyn. In vele gevallen is «Ie maeg it de oorzaek van. De Hol loway’s Pillen zytt lang beroemd geweest eene gede- rangeerde maeg te genezen en deszelfs gezonde diges tive organen te herstellen, dezelve zytt daerdoor met gerustheid aenbevolen als een onmisbaer genees* middel in alle kwalen wnerdoor hel gestel is gede rangeerd of verzwakt geworden. Deze verschrikkelyke kwalen hebben helaes zoo Verkoopt alle slach van Meimgic-Goederenzoo als: Kassen, Spinden, Tafels, Stoelen, Beddebakken, Itessortbakkcn, Spiegels, wolle Matrassen- en Hoofd einden, pluimen Bedden en Oorkussen, Koolstoven, alsook nieuwe Wolle en levende Ganie-pliiimen bij de kilo en eene goede Piano, aan zeer geringer) prijs. Gevallen van 'lr tweede gr’fl’ Tic-llouleurru» Gezwellen Verzweringen Vcuertaclie nf,r doeningen Wormen van soorten Zwakte van ken sent ook aen ieder do®* KzmiJór Almanakken van alle slach Provinciale W-cwnzer, Dixmudsche en Brugsche Almanakken, depoche, Agendas de complo.r, enz. enz. allen voor 1868. Koorts Aklhma Miegpyn Huid onlitrklng Pyn in de buik (èohkcn Vcrsloppins in de ingewanden Tecring Watenuchl Weluilgebreidü uitleggingen lyn pot gehecht. Wordt by du apotheker» verkocht I fr. oü xi/it.ldel in de Igende kwalen Geelzucht Letersiekta Zjtia p)ii llrmuruhh‘5 Reumaliamc V'emloppingin de walerpyp Schurf Zecre hals Dcslcen en het graveel co pot gehecht. v 3 fr. 75 en B fr. dc doos oi hel potje. Voor het verkoop in *1 groot lich to bevragc»’ 9 00i 9 85; 10 85 11 00 13 00 i2;; 15 70 17 85 21 95 24 95 28 81) 7.; 40 80 49 00' 61 201 95 00. 132 00! 215 00 460 00 475 00' Drpnis itombrc d’antiécs l'iiiventeur possede puur In gttérisoit des hertiies tine Pummnde, qu’il a «mi- ployée dtitts lés conlréus eiivironnaiites avec les suc ces les plus lieurcux. Cédaut nut i.ombreux encuura- geiiiuuls et aux pressantes (.ollicitaliuus des pursonnes, qui out été guéries, il élargit sa sphere d'nctivité at présente sn Piuniuado h toutes les piTspnties, nllein- lcs<Ju hernics, eomtne un reinède excellent, qui ne runfertne aucune sulistancc nuisihle a la santé et guérit s.ins causer ui tlottlcur ui inflamninliqn. On I entploie frictions, tout siiuplMigent le uintin,el la soir. Prix 7 frnnes Ie pot. Dépot AGand; Mr. FRANS DE BASTE, ph.trm. rue Fossé Ste. Elisabeth 27. Op Dinsdag 7 January 1868, Om 2 ure namiddag, ter herberg St. Sebastiacn, by sieur Eduaid Cossey, te Bulscamp, dorpplacts. Zal H.'" DECAE, Notaris, te Veurne, in eene zitting, otcrgacn tolden Instel en Toeslag van het volgende onroerende goed GEMEENTE BULSCAMP, DORPPLAETS. Eetiige koop. Een Huis, beslaende uit woonnlaets, vaute, winkel, keuken, stal en verderegerieflykheden, ter dorpplacts van Bulscamp, van oosten de slraet leidende van hel zelfde Bulscamp naer Veurne, op grond behoórettde aen den heer Eduard Delollcnaere, grout 2.tien 18 centiaren, 88 milliaren, waeTvoor iacrlyks, zonder dacraf beslaende pacht, betaeld is geworden 7 franks, boven alle openbare lasten. Gebruikt door steur Franciscus Devos. Aens'.ag melde geidlelling die zal plaets hebben binnen de 14 dagen na de loc»yzing. Alle nadere inlichtingen kan men bekomen by M.‘cl DECAE, voornuetnd. Voor hel verkoop in Tgroot zich te bevragen den eigenaer professor HOLLOWAY, 244, Stran‘» Londen. I) f. P O S S. Te bekomen by E. I)VOLOS. Apotheker te Veu^ Uittreksel ui: 65,006 genotinyen.Gmrzihc var om I’acs .Rome, 21 Juli 1860. De gezondheid van den II. V. is uitmuntend, vooral sedert dat hy, zich antbr 'geneesmiddel onthoudende, xync macltydcn doel met he Revalenta Arabica Du Harry, die wonderbare uitslagen op hem verwekt hebben. Z. II. kan niet de voordeelen pryzen welke zy gevoelt van dit uitmuntend meel, waervau hy ecu scholelvol op iedere niaeltyd neemt.. Correspondent out de Gatelle du Il( N 52 (‘81. mvnli. de hertog van Pluskow, hoftuarschalk, van eene maegontsteking. n. 63,184, de vrouw van mynh. L. Dury-Jumet, by Charleroi, van v«?rscli' ,d‘e() iaren’onverdr.n-elyk lyden in dc maeg, de beenen, de lenden, de zenuwen, oogen en het hoofd. - n. 62,815, mynh. J. J. iqoël, van 20 jarun slechte spysvorteeriei; pynen in de icnttwen én de maeg. - n 62,476, Sl.-Rotnaine des Isles (SaAne-et-Loire). God zy dank, tic Keralenta Arabica, heeft een einde geat. id aen myoe 18 J-' schrikkelykc maegpynen, nachtelyke tweelingen en slechte spysvertceringen, om my op nieuw den kostbaren schat der gezondln id toe te staen. .1 Comparet, p <sU o. 44 816. o. mynh, de aerlsdiakcn Alx. Stuart, van 3 jaren nigryselvke tenuwstnarl, van scherp rhumatismus, slapeloosheid en afkeer vim hel leien. -- N. de kolonel Watson, van fleurecyn, zenuwkramp et> hardnekkige verstopping. - N. 49,422. mynh. Baldwin, van volkouiene vcrvalling, lamheid der leden tng' van buitensporigheid der jongheid. - 53,860, mt j G illard, in de groote S.-Michielslra. t, 17, te Parys, van longcnverteering, die ongenecsbaer was verklaerd t" en haer nog slechts niaenden te leven gaf. Heden 1866, geniet zy nog altyd eene goede gezondheid. Deze kustrij ke geneesmiddel beiuinigt duizetidmacl xynen p. J andet e remetlien; bet heeft 65,000 genezingen bewerkt dacr waer alle andere medeoyne was mislukt. Dü BARRY Keizersstraet, 12. Brussel. 1/» kil. 2 lr. 'Z-^jl fr 1 k 7 fr 0 k. 32 fr. 12 kilo 60 fr. franko tegen een posliuandaet. Aen dezelfde pryzen, gechokolatceide Beculenta ran du Bang Uitsieekend voedsel 'oor i cii’avondniael, volmaektelyk voedend, gelykmakcnde en versterkende de zenuwen en tie vliesschen, zonder ten minste hoofdpyn en verhitzingen noch andere niuen der cliókoladen gówoonlvk'in gebruik le veroorwken. ---- TE DIXMÜDE, eener hofstede IN STEENKERKE EN BLLSCAMP, alsmede eener IN BEERST. Maendag 13 January 1868, om 2 ure na middag, ten overslaen van den heer Vrederegler van t kanton Dixmude, in zyne gewone zittingszael, aldaer, zal door het ambt van M‘" DECAE, Notaris le Veurne, openbaer verkocht worden Koop 1. Eene Hofstede, met H. 21-96-95 C. be bouwden grond, hovenierhöf, weide en zaeiland, waervan II. 5-36-00 C. brykegrond, gelegen in Steen kerke, langs de Haenestraet. sectie B, t>" 414 a -tl8, 39 40, 873, 413, 365,363, 364, 404, 405 en 18 van het kadaster,verdeeld in 7 loten. Boon.prys 310 Ir. 11 1-06-50 C. Zjteiland, eurtyds maeigras, in Bulscamp, sectie C, n.’ 75. Deze 2 koopen zytt gebruikt door de wed. Carolus Decnock, tot 1 October 1869, mits 1780 fr. by jare. Koop 3. Eene allerbeste Vetweide, groot 11. 2-21-18 C., gelegen in Beerst, sectie IS, n.’909; gebruikt tot 30 september 1871, door Pieter Vanhccke, mits 300 fr. by jare. Konditien en titels ten kantore van voornoemden Notaris DECAE te Veurne; ook inlichtingen te beko men by den Notaris DE BÜSSCHERE, te Brugge.- In onze vernntlerly ke klimaat weinige mcn'< l".11 ontsnappen koude, zeere hall, itilluenza diptl"rl cn Bronchitis, Inct men boven alles «leze berm n'1 geneesbare pillen gebruiken met do r ceuer uitwerkende genezing. Omredo <«v «,.f dryven alle onzuiverheden* gewoonljk van 1 èn keei* m m venïgfdtw’r »««»'- verminderd dc ontstekingen l.-.- gezundheid. Holloway n Pillen is Ar/ bette genet s wereld voor de volt Dcroodc loop Erjtipel»» I Vrouwelyke i Ongercgcldbetlcn I Al Ir loortcn tan I koorl» Toevallen Jicht Hoofdpyn i Onvericrrbarbeid I OaHlexing Kantoor Almanakken van alle slach, Provinciale Wegwijzer, Dixmudsche en Brugsche Almanakken, Agend '3 de p<i«|lu-, Agpjnlas <lp comptoir, enz. enz. allen voor IB68. 4 6 7 8 9 9 10 10 II 11 12 .12-13 19 tol den dag der loting ArrondiiMetn.nl Veurne. Van 18 lot 19 janr 19 lot den dag der loting Alt het kind aan i u de premie maar eent betaald worden. N. B Een bijvoegsel aan de prcinien welke in hel tnrief v««u gestald ijjn, inl betaald wurden door den verzekerden Eenergemeente wier bevolking min dim 400 be draagt, 100 fr’. 2.' Eener gemeente wier bevolking van -100 lot 1100 zielen bedraagt, 75 franks. Alleaanvraag van verzekering moet de directie wor den toegezonden, ten minste 8 dagen voorde loting. De maatiehappij G. Rosmosr cn C." gelait zich insge lijks met plaatsvervangingen voor en na «le loting. Men vraagt Subslituanlen en Rempla^antcn, hel is gelijk voor welk tijdstip s jnar-. Voor verdere inlichtingen zich te bevragen bij M.’ EDMOND F08SEPREZ, Agent te Veurne. ■4i ®l dikwyls pinets voor het grootste gedeelte dezelve ko men trsapgewyze tevoorschyn doch zyn by geschikte voorzorgen te voorkomen. De Pillen van Holloway zyu de zekerste beschermers legen alle hersenonsic- kingen en zyn de spoedigste genezers van eenen on- regelmaligen omloop. Wanneer dezelve zonder ver traging genomen worden hy de prikkeling in de le dematen, slaperigheid, of duizcljghei.l ,voor komt de uitwerking is als dan wonderbaer. De vermaerdheid dezer Pillen is gedeeltelyk ge grond of dc goede uitwerking welke dezelve op vrouwclyke gesteldheden» hebben. Van de dienst bode lot de Gravin toe, gelyke gunst is toegeu-gd aen hen voor deszelfs sterkte en zuivere beslanddeelen het geen hun zoo gevaerloos en onschatbaer maekt voor elke ongesteldheid de ekte eigen. Vcr*toppin- gen van welken aerd hetzy in jonge meisjes welke vrouw worden of hun levensverandering naderen hel gcvnerlykxtc tydperk, wordt geheel.en al verbe terd door het gebruik dezer pillen. Wanneer de maeg, do lever of de ingewanden door hoogere jaren, door hel klimael, duor overspanning- door ongviondü oefeningen en andere oorzaken aCD* gedaen zyn, deze schoone regelmatige uitwerkende Pillen zullen weldra hel kwade verdryven, en spoe dig energy, kracht en opgeruimdheid aen hel Be' stel teruggeven wat tu voren malheid, droeiigbe'11 en nederslagtigboid was Do ellende veroorzaekt door eenu <>«ir«-gclliia’t|>e verlecring wordt ongelukkigerwyze by du meest1'11 gevoeld. Deze beroemde .Pillen vereischen in een re gelmatig aenlal genomen te worden teneinde de fie' i stoorde werking te regulceren, dezelve venlryvetti hoofdpyn,buikpyn,miseerlykheid, moedeloosheid et' nlledergelyke kwalen. Jt*»«» M>orl«hircn<l gebruik dezer Onschatbare zuiverende Pillen laten nooit na de oor- zaek van deze ziekelyke acmloeniiigen le verdryven men ecnihii; «•«- --- en zonder de Ijder aen cenig nadeel bloot te stellen- Nlolen op IC klimtUCIl-

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1867 | | pagina 1