V IE IJ R lü IE. f menagie-goederen, TOEWIJZING. B O O 91 U ÏW AAN II E T HEKEN bili KING EN: B O O M E TE ALVERINGHEM. N, BIJ DEN UITGEVER DEZER Agendas, Calendriers, Almanakken eni. voor 1869. FRUIT- EN OPGAANDE BOOMEN benevens van doorn-hagen, Scboone Venditie G K 0 O P D A van 1808. Koopen 5 tot. Veurne, <5 «Januari, ONDERRICHTINGSBOND. Zondag aanslaande, 10 januari, om 11 ll*’e, conferentie door doktor Wemaere, 3ver des Aarilbols vloeijende kern en deszeifs hij omringende schorsen. Na sprekers gewoonte, zal die verhande* ing in Veurnesclivlaamsch plaats hebben. Gedurende de afgeloopene week is de Jpestand van tien kroonprins op geene on gunstige wijze veranderd. Daar de ziekte van den kroonprins niet loegelalen heeft dat er een oflicicel onthaal op nieuwjaar in hel paleis plaats had, heelt kt diplomatisch korps den nuncius ver- zOcht zijne gelukwenschen aan tien koning 1£ O O I* I> A. <S van seboone eerden van de Leopolds-orde, slechts d< <18,000. Daar zijn er meer dan 25,000, r1’1 men er de vreemdelingen bij bevat, ["/'r namen bijna nooit in den Moniteur .rliu'hijnen, waarin men bij voorbeeld den faam 'VSLP Doulton en die zijner helpers hiel heeft gevonden. Het totale cijfer der bebdsche gedecoreerden voor al de orders, beloopt ongeveer 100,000 zoodal wij ons mogen beroemen, hel meest gedecoreerde volk van gansch de wereld te zijn, China niet uitgezonderd. In Amerika worden tegenwoordig de aardappelen, ten einde ze beter te kunnen bewaren, uitgeperst en gedroogd; zij be houden hunnen goeden smaak gedurende verscheidene jaren. Ingesteld 4000 fr. Ingesteld 1500 fr. Ingesteld 1050 fr. Ingestcld 600 fr. vgrond en Hofland. Ingestcld 500 fr. Ingestcld 450 fr. Ingestcld 400 fr. Bouwgrond cn Hofland. Ingesteld 400 fr. Ingesteld 600 fr. iwopen 3 tot cn met 9 zijn hij zamenvoe- ging ingesteld 4800 fr. Stad Veurne, binnen palen. O O I* D A G koopen VAN 116 KOOPEN Te Vinclieiii. 116 KOOPElN A WOENSDAG (J JANUARI SUPPLE® KoopI] 0,11,74 o Koopli. II 0,10,13 C" Bouw Koop 8. (I 0,05.85 C" en 0 i fruilboo- metcrs 1r Koopü. H 0,00,16 Bouwgrond KoopG. 11 0,03,61) C," Bouwgrond Koop 1. II 0,07,20 C" x,|i uouoerdag 14 January i860, op hofsledelanden gebruikt door i'ieler l.annoyc, te Alveringh'”' r, r"^rr\-X ’TV»lT'.«-’r.'»»T W m-W j Op Donderdag 14 January 1869, om 1 ure nat 1 r>" jjcuiuiki door Joannes Deyuidl i'ieler l.annoyc, te Alvvringhcin, zal M.l,r 1 notaris te Veurne, koopdag houden van 40 iepen, eiken en w ilgen op stam. Op lyd van betaling en kondilien I lezen. DOOll STERFGEVAL. PORSELEIN EN ANDERE ROERENDE VOORWERPEN, te alveringhem. Op Maendag 25, Dinsdag 26 en Donderdag 28 Januari 1869, telkens om 9 ure voor middag, ten huize van wylên den heer Hendrik De Cac, ter dorp- plaets van Alveringhem, Zal M.'" BEERNAERT, Notaris, te Alveringhem ver- blyvende, openbaren koopdag houden van; Allerhande slaeh van menagie-gm deren, zoo als: coulissetafels, verschelde andere tafels, chiffonnière, sekrelaire en kommotie in acajou, spiegels, nacht tafels, kaders met gravuren er steengedrukkeii,- vele slaghorlogien met en zonder kas, beddebakken, vele stoelen, beeldetjes, écrans, marabous, venstergarni- liiren n gordynen, stoers, vogelkooijcn en meer andere dergelyken. Kolomstove, sauspannen, schuppen, tangen, branders, roosters, komfoor, pot ten, moors, enz. Enkele en dubbele linnen ouder- wetsclie kruiken, veel tinnen plats en lelloorl'l), gieter, koflikannen, hpels, enz. Koperen mar mieten en visch ketels,'idem meikkommen,-{rui(pan nen, kcrseplalinnen, enz. Zout- en pepervaten, mostaerdpotlcn, stelsels voor peper en zout, idem voor olie en azyn, karaffen, wyn- likeur- en cham pagneglazen, klokken en meer andere, waerin be grepen gansch een tafelgestel in kristael.Telloo- ren, kommen en tassen in gleis, lampetten, een tafelslelsel in wit porcelein, samengesteld uit 144 tellooren, söépeternnne, groenselkommen met dek sels, fruitstelsels, komkommer schuiten, zout- en pepervaten met mostaerdpotten. Tafelmessen, lepels, lourchetten, tafelbellen, enz. Verscheide dwalen van 2 tot 8 nieters lengte, scrvietlen, hand doeken, bedlakens, ouderbeddens, enz. 10 matras sen, 10 onderbedden gevuld met vermete of zooge- naemd zeegras, hoofdeinden, oorkussens, fluwvnen, bedbehangsels, bedspreijen, wollen en katoenen sargien, enz. Al hel hovcnicrallaem heslaende uit houwen, spaden, rakels, vorken, enz; slagseul, ladders, zagen, schotèlbak, linwaèdkoorden, luk- yzers, linwaedmanden, koffers en meer andere voor werpen.Eene groolc hoeve..Iheid oud fasseel. Alles op lijd van betaling en kondilien alsdan af te lezen. ter aanveerding ■-’vvill Z-1I11V un viinviivu u«ai uvu ixirajui^ i 4*n de koningin tc brengen. Mg.' Caltain Werd den 1 januari in bijzonder gehoor I Ontvangen door den koning, om zich lo kwijten van de hem loeverlrouwde zending. f - Een blad brengt hól getal der gede- 7 Koop 1. Groot Woonhuis ten diénste van herberg I eurne’s Kozendaal, met magazijn en r" crvt, C11 en gelegen op I van stad, langst de straat op den Nieuporiva irt. 1 cn gebruikt door Dieter Bavelaere, tot Koop 2. Woonhuis ten dfensté van winkel m< t stalling en verdere afhangelijkhedim, slaande ge bouwd va tl westen nevens koop 1, op 11 11,68 C" grond in erfp cht gehouden van de stad Veurne, tot 16 Augusti 1920, aan fr. 25,07 c", bij jare, palende zuid getitelde straat op Coxyde. Bewoond cn gebruikt door I’ieler Schollier, tot 1' mei 1869. Koop 3. II 0,21.84 C* Bouwgrond en Hofland. Bouwgrond en Hofland. I en Hofland. Bonwg ond en Hofland. J cn Hofland. De koopers van knopen 3 tot en met 9 zullen .aan stonds in gebruik treden. De eigendotnsb'wijze n en verkoopvoorwaarden be rust ii ti n kantore van genoemden Notaris DE BIIAU- WERE, St. Denijspli in te Venri.e. M.‘" DÉSIRÉ DE BRADWERE, Nntaris te Veurne, zal op Woensdag 13 Januari 1869, 2 ure na middag, in nagemelde tc verknopen herberg hel l'curne’t Kozendaal, ov<>rgaan 'lot de eindcltjkc toewijzing van Koop 1. Groot Woonhuis ten dienste van genaamd I eurne’t Kozendaal, met ma{ 11 0,08,32 Cn erve en hof, slaande en geleg. kleinen afstand noord 1 Coxyde en Bewoond 1 mei 1869. middag, t en DE CAE, koopen toen voor te tail TE WLLVER1NGUEM. T.ilerdag l(ï Januari 1869, nm 2 uren precies na middag, te Wolu ringhem, bij lo t I'h'ngs de lioonakkersiraal, op eene partij gras, lest gebruikt door de kinderen van sieur Joannes Vermeesch, Zal M.“" HOLLY, Notaris te Wulveriiighem resi- «lei rende, houden'tundilie van'. zware noleboomun, nppel- peer- kers- cn men, bme'ens eenen esch, eb circa 370 goede iloi-nj.hagen. eumptanl g< Ijl. M."” ROLLY, Notaris resideerende te Wuherin- ghein, zal op Maandag 18 Januari 1869, om een ure namiddag precies, te \inchem, ter hofstede en mede- j gaande lauden gebruikt dour sieur Charles De Turck, langs de kal-ijde leidende van hel Gouden Hoofd naar Isenberghe, openbaar verkoopen: Boomen, bestaande uil: oinien, hollanders, eiken, nbeelen, populieren, wilgen cn een noot-boom. Men za! vergaderen in den boomgaard der hof stede De Thick. Op gewoonen lijd van betaling, mits stellende borg, ter aaiivcerding van genoemden Notaris Holly.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1869 | | pagina 1