J Sip I ’l/j If IHT il Llt I ■1 .1 VAN VEURNE, NIEUWSBLAD VOOR VEL'RNE EN HET ARRÖNDISSEÉENT. I IJ lf IJZERENWEG VAN LICHTERVELDE OP VEURNE. IIZERENWEG VAN DIXMUDE OP NIEUPORT. 1 ifTw 2247. ZATERDAG 9 JANUARI IS (59. behoeften van het gezin te voorzien, voor Frankrijk te Madrid o n onderstacn- vorden. karakter verliest. Zoo ziel men haar in de kroegen aan tafel zitten, op den drempel barer deur eene pijp stoppen en maar vel schillen van den man door eenige bijzon derheden van lichaamsbouw. Zij heeft bij die vervorming alles verloren, zonder eenig profijt voor de mannen en ter schande van hare eigene natuur. Ziet die man-vrouwen, met hangende borsten en uilgebreide heu pen, met ongemanierden stap, met schorre stem, vergezeld van onbeschaamde blikken en stoute gebaarden: deze vrouwen zijn de ergste aauhitslers in de volksoploopen, muiterijen en werkstakingen; zij zijn het die te Marchionne, te Chatelineau het vaandel der muiterij vatten en hel aan het hoofd der verdwaalde menigte in de hoogte steken; zij zijn het "die de wanorders aan blazen, de mannen naar de plundering drijven, die beschaamd van door vrouwen vooruit gegaan te zijn, zich eindelijk aan de jammerlijkste buitensporigheden over leveren. liet verschil tusschen deze twee portret ten is treffend en geeft stoffe lot de pijn lij!. ste overdenkingen. Ook is bet meer dan tijd dat de wetge ving maatregelen neemt tegen eenen staat volgen De vrouw, kiem van de familie, zegt de schrijver, is ook de grondslag van hel vaderland. Hare plaats is aan de huiselij- ken haard. De man is gemaakt voor hel uitwendige leven. Het geluk van het huis i hangt meer van de vrouw dan van den man 5 af. De man moet bekwaan zijn om in de lingen. ren, Steen en N.' het eerstgeboorterecht aangerand en veel I behoeften van het gezin te voorzien, voor is ook door de hervormers tegen geschre- den welstand der zijnen zorgen en op zeker de oplossing van I ven. Men gevoelt dat na de oplossing van hel vraagstuk van Ierland, dat der afschaf fing van hel eerstgeboorterecht hel groot vraagstuk van den dag worden zal. Een telegram uit Florencie meldt dal de onlusten, in verschilligen provinciën van Italië uitgeborsten, ter gelegenheid der invordering van de belasting op het ge maal, nog op verre na niet bedaard zijn. Eene menigte plaatsen zijn hel toorieel van ernstige wanorders geweest, en te Pelago, in de provincie Florencie, heeft het bloed gestroomd. De boeren, die het stadhuis hadden aangerand, werden door de natio nale wacht uilcengedreven; men telde een doodc en verscheidene gekwetsten. Ons dunkens had hel italiaansch gouvernement beter gedaan zijne krijgsuitgaven te ver minderen dan de bevolking te willen dwin gen het hatelijk maalrecht ft betalen. De kiezingen, die op dit oogenblik in Hongarie plaats grijpen, beloven den bes ten uitslag voor de partij Deak, en gevol genlijk ook voor I i oogenblik zijne vrouw bij de zedelijke en lichamelijke opleiding der kinderen be hulpzaam wezen. De vrouw is verplicht haren man meer genoegen in het huis te bezorgen dan hij daar builen vinden kan; zij moet haar best doen hem het eetmaal te geven dat hij het liefst beeft, en gereed gemaakt zooals hij het verlangt; zij moet hem een rustbed maken, waarop hij aan genaam zijne uitgepulle krachten herstelt; hem bij zijne T huiskomst vriendelijk ont vangen en voor hem de streel ingen hater kinderen vragen. Zij moet zijne zorgen verjagen, zijn verdriet declen en zijne gramschap bedaren. Dat zij dus dapper, bescheiden, geduldig, spaarzaam en met vooruitzicht begaafd weze, en het geluk van het huisgezin zal verzekerd zijn. Ziehier nu het portret der vrouw, die thans in de mijnen hare dagen slijt: De vrouw der mijnen, door den maat hei voor zeker, dat t en volledige oplos sing komen zal, dal men er weder spreekt van binnenlandschc aangelegenheden, van vrijzinnige hervormingen, van slrafkwijl- schelding voor den veroordeelden der drukpers, volstrekt alsof de oostercrisis reeds lol het verledene behoorde. Echter, indien men de ollicieele russische of turk- sche mededeelingen gelooven mag, dan zouden de vertegenwoordigers van het kabinet van Petersburg en van den divan van Conslantinopel op de conferencie van Parijs met weinig verzoenende neigingen verschijnen. De oilicieuse fransche dagbladen l’Elen- dard en le Publio logenstraffen, dal het franse!) gouvernement besloten heeft de kandidatuur van den spaanschen troon van den prins van Aslurien voor le slaan, en dat, ten gevolge van den laatslen minister raad, er onderrichtingen in dien zin naar hel gezantschap van Frankrijk le Madrid gezonden zijn. Hel spaansch gouvernement heeft een officieel verslag doen afkondigen over de gebeurtenissen, waarvan de stad Malaga het tooneel is geweest. In die zaak, zoowel als in die van Cadix, is de weerstand wan- j hopig en de beteugeling bloedig geweest, i Heden meldt men dat de orde te Malaga hersteld is, doch de stad wordt nog altijd door de troepen bewaakt, en de gevangenen waarvan het getal aanzienlijk is, deellelijk met schepen naar andere plaat sen vervoerd geworden, ten einde nieuwe t dal merkweerdig en wel doordacht schrift botsingen te vermijden. Er doet zich in Engeland nu eene bewe- ging op, tegen het eerstgeboorterecht, het- welk ten gevolge heeft, dat de onroerende 1 eigendom aan een steeds geringer wordend I getal aristocraten toebehoort, wier macht daardoor steeds aangroeit. De heer Bright heeft in zijne redevoering reeds dikwijls 45/ JAAR. hel kostelijk i plaatst heeft, door een werk ganse!; sii /.ig met hare natuur, door haar geslad die partij niet zijnen invloed ondersteunt. keer met mannen, geltj deze aan watt r 1 sprongen, aan grauwvuur,aan inplofl/gen, aan verstikking, aan verwondingen, aan alle gevaar in een woord bloodgesleld, verwijderd van alle, huisgezin, gekleed ge lijk de mannen, moet iels van den aard des mans nemen, terwijl zij haar eigen I schappelijkén stand, waarin men haar ge hel gouvernement, dat i De oppositie zal hare beste uitslagen be komen in de Servische en rumaansche districten, waar de herinnering der oude geschillen met Oostenrijk levendiger dan elders is gebleven. Maar deakisten of radi- kalen, al de aanstaande hongaarsche afge vaardigden zijn gelijkelijk tegen allen oor log, waaraan de duilsche of autipi uisische partij te Weenen, Hongarie zou willen doen deel nemen-. Te Lissabon heeft er eene betooging tegen hel ministerie plaats gehad;de kamer der afgevaardigden heeft den kandidaat der oppositie, door het gouvernement be- streden, lol voorzitter gekozen. Men meldt de aftreding van het ministerie en de ont binding van de kamer der afgevaardigden. Veurne, .ïanuari, Plaatsgebrek heeft ons belet, in ons leste nummer, van het merkweerdig verslag te spreken,opgemaakt door den heer Koburn, namens de Akademie van Geneeskunde, zijn ge- over den arbeid der vrouwen in de mijnen. Wij laten hier lieden een gedeelte van Overzicht. De aanslaande gevolmachtigden voor de conferencie wachten thans naar hunne laatste onderrichtingen, om zich naar Parijs le begeven, alwaar het groene lapijl wordt bereid gemaakt, rondom hetwelk zij zullen aanzilten, hel zelfde tapijt, zegt men, dat aan hunne voorgangers van het congres van I85G gediend heeft, en waarop hel verdrag werd onderleekend, dal een einde stelde aan den bloedigen oorlog van den Krim. Hel werk zal ditmaal min schitterend zijn, doch hel zal niet te min eenige eer aanbrengen aan hen, die er toe zullen heb ben bijgedragen, imlien zij er in gelukken le beletten dat er een oorlog uil het han gend geschil ontsta. 'ie Parijs houdt men men tot eene spoedige binnenlandschc aangelegenheden, van .--—I DO I I 9 9 9 9 9 9 en allen Woensdag in rs fr. 1-50 "S of pol. men zich by rand I.Ü.VDON. tcc tv Fcurnr. ial uit het gestel lie voortdurende Hel blad vciscliijnl allen Zaterdag; Supplement. TABLETTEN. loekt het vleeseh. aen de kinderen lucolael niet ver- lelooslieid, is zeer •nta chocolaten te den over de Reva- dat uwe Revalcnta W1ldig jeuksel dat pril IBOn, in yne iintstehing. Zy be- ledigheid en >asto fr.; de li"7Ö tassen, Rjckeiwf- en lenlaelste ge reven, tweemael u nieren, waeriii in alle gevallen laer aanhouding en. rbrandiiig, beet iel, wintervoeten, phle), kanker, ge ls, fistulas, jicht- eiiioroides, rhu- [lels, teere keel, Letwellen, ulcers, ELKE DOOS OF 1 ka lyke en geheime Lu als zachte gc- chl zich vertoont It genomen alvo- I oorzaek van du eg gezocht wor- |>r Holloway’s be ukte insluclic en van du inaeg en ggen. De ineestu ig door de te za- [7 Ie Pillen genezen Inwendige 14 r hel 1 ichaein >0 i >0 '2 10 10 c. fr. i en !rgd dezelve aen Menscheii lydcn kwalen wanneer fan de Holloway hun eigene gene- fan het uitleggen ■n werken groo- ul zuiveren, des- i declen vernieu- pi. Koor Stad: (1 maanden, fr. 3-25 Een jaar, 6 00 fr. Koor gantch Betgie: 6 maanden, fr. 3-75. En jaar fr. 7-00 t oor Frankiyk: fr. 16-50 ’sjaars. Een afzonderlijk uuinmci- 10 e.’ Bi kenilinakingcO 15 centiemen den drukregel Men schrijft in bij P.Ryckeboeb, Ooststr.iat 6, te Veurne, en op al de postaniooren van het Rijk. Brieven en geld vrachtvrij Van Veurne naar Lichtervelde 7-25 12 00 5 55. Lichtervelde naar Veurne 9-15 1-55 7-50 Van Nieuporl naar Dixmude 7-20 11-55 5-50. Dixinude naar Nieuporl 10-00 2-40 8-45' bir«innr:‘-Tr. de slechte spys- jusl nn het eten pil rug, alle on- leid, loospyponl- rhutnatisnius, Ivnteniicht, ver- >5 tsiniddel vuur du )5 5 t hy, zich van al i(t kan niet ;;enoe;; nette du midi. len slaat gevallen l lichaam, nioeie- >3 lel gewoon leven, )5 rden. Verschnidu Ibeproeven.Sedert In nu kan ik my 45 jog van Pluskow, >6 yden in de inaeg, D4 II en de inaeg. -- DB gpynen, nachte- 16 inynli. de aerls- 2Ö klor Martin, vau )5 |Up en hardnek- 15 ^3,86ü, inej. Gal- >5 leven gaf. Heden ie pen 1/4 2 fr. 25;

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1869 | | pagina 1