J V A N V E U ai A E. B O O M E N I I AAN H E T HEKENDMA KING EN. Scboone Vendilie BIJ DEN UITGEVER DEZER Ir. F kt I 'S' B O O M E N FRUIT- EN OPGAANDE BOUWEN GEZAAGD JOUT EN FIJH HOOI. fcï" 1868. WOENSDAG 15 JANUARI afgelopen jaar te Liverpool gereisd zijn, om 7 ure ’s avonds, er zich laten hooren in 1 4 i kosl VAN 116 KOOPEN Te Vincliem. M.*'” istek in 'I rave r is r,< plaet 2? Op zondag 24 dezer, zal onze innzijk- leden geven. Dit feest zal heslaan uit een concert, waarin verscheide vreemde arlis- 8hc,?> ,lal °P Maandag 16 Januan 1869, ten zich zullen laten hoorei; en uiteen hal. ’t Gerucht liep dezer dagen, daler te Staden de venledene weck een doodslag gepleegd was. De koewachter van een hof stedeken, zegden ze, zon de meid geplaagd hebben met slroobusscls tot haar te smij ten. De meid zou deze galanterie niet wel 1 Veurne, 1CÏ Januari, ONDERRICHTIMGSBOND. ^«oog 129,337, dat is 15,636 meer dan Zoo wij vernemen heelt de kring onzer stad, toegevende aan den wcnsch uiige- drukt door verscheidene personen van Dixmude, besloten aldaar conferencien te geven. M.r Rihonl zal, zondag aanslaande, i in het vorige jaar. Van dit aantal waren er 102,525 voor de Vereenigde-Staten be stemd, 15,409 voor Kanada, 1601 voor Victoria en 540 voor Zuid-Amerika. KOOPDAG TE ilVERIHCHEm. aanvaard hebban, zeggende: Vogel, zoo ge nog’ne keer smijt, ga ik u wal geven En de koewachter smeet nog ne keer, en j vluchtte. De meid, rap gelijk eene kal, vloog hem na en gaf hem eene zoo duch tige lammeling, dal hij er hel leven bij verloor. De eenen zeggen dal de meid aangehouden is; anderen beweeren dal de j juslicie van J.lperen zijne dood aan andere oorzaken toewijt, en dal de meid niet in I tniddagi lc Wulveringbe handen der policic is. Men meldt dal de heer Langrand* Dumonceau zijn huis, Jozef 11 straal, ver kocht heeft voor 175,000 fr., bedrag der hijpotheken. Alles schijnt er dus goed naar aangelegd opdat de aandeelhouders, als de rekeningen vereffend worden, eene inge beelde verantwoordelijkheid zouden vin den, behalve de 200 voddekens papier die de maatschappelijke waarborg uiiinaken. De builengewoone zachte winter van dil jaar is niet eenig in zijne soort. In 1172 kwamen de hoornen in bladeren, en broei den de vogelen in februari. In 1220 had men geenen winter. In 1421 bloeiden de hoornen in maart en de wijngaard in april, de kerzen waren in april rijp en de druiven in mei. In 1538 stonden alle tuinen in januari in bloei. In 1572 was het dezelfde winter als in 1172. De jaren 1607, 1612 en 1617 yvaren merkwaardig door de zacht heid van hel weder. In 1659 zag men ijs nog sneeuw. In 1672 brandde men in Duitschland geen vuur. Eindelijk de zacht heid der winters van 1791, 1807 en 1822 was buitengewoon. Hel aantal landverhuizers, die in hel ROLLY, Notaris resideerende te Wulverin- om een ure 116 KOOPEN O O 1“ D A koopen O O P 31 A G TE ALVEIUNG1IEM-D0RP, van drong hel lokaal der H «re Van Duyse’s vrienden, dal de leden dier maatschappij lei he- schikking van onzen kring hebben willen stellen. O O I* D A. JG van schoone PORSELEIN EN ANDERE ROERENDE VOORWERPEN, TE ALVERINGHEM. i -5 1 SUPPLEMENT IBVERTEH DOOR STERFGEVAL. ---7 ---o - j uclol 9 Sll!" Vod1 ll'll >1, iigen VCl’1 ver Agendas, Calendriers, Almanakken enz. voor 1869 en et 8e <-n frnilboo- eirca 370 meters ElEf sent inei'; .-c» t!edi ;o< i> l<' u t< do* is.* d 4 stil' al held It »J len or eruc la»' uied 11 oei' nyid cr<lf n <l' ikke* ii. mjf v n, on;;* n>M dekt re V deze k b) •ing<’ Hold len ■of* te naef' ver te erf lullr* ra ttih’: el lel" ca te* l)v>tl' bh de k ke I" •ren er z) Ie ar' lel Ivk' populieren zolder-en aanslag- J Pieler l.annoye, te Alveringhem, zal 31. nlitaris te Veurne, koopdag houden van ;8 ting •zin;; nnU geb He b ly d> vlero* ekf i de ofd. ere l' gen. jiceN gev te A oor i;r'{ vv O inaalschappij S.“ Cecilia een feest aan hare van Op Donderdag 14 January 1869, om 1 ure namiddag, >p hofstedelanden gebruikt door Joannes Dequidl en DE CAE, nlitaris te Veurne, koopdag houden van 40 koopen iepen, eiken en wilgen op stam. Op tyd van betaling ên konditien toen voor te leien. Op Maendag 215, Dinsdag 20 en Donderdag 28 Januari 1809, telkens om 9 ure voor middag, ten buize van wylen den heer Hendrik De Cae, ter dorp- plaets van Alveringhem, Zal M.*” BEERNAERT, Notaris, te Alveringhem rer- hlyvende, openbaren koopdag houden van: Allerhande slae.h van menagie-goederen, zoo als: eoulissetafels, verscheide andere tafels, chiffonnière, s 'kretaire en kommode in acajou, spiegels, nacht tafels, kaders met gravuren en steengedrukken, vele slaghorlogien met eu zonder kas, beddebakken, vele stoelen, beeldeljes, écrans, marabous, venstergarni- lurcn en gordynen, sloors, vogelkooijen en meer andere dcrgelyken. Kolomslovc, sauspannen, sehuppen, tangen, branders, roosters, komfoor, pot ten, moors, eni. Enkele en dobbele tinnen opder- wetsche kruiken, veel tinnen plats en leliooren, gieter, kofftkannen, lepels, enz. Koperen mar mieten en vischketels, idem melkkommcn, fruitpan- nen, kcrseplalinuen, enz. Zout- en pepervaten, mustaerdpotlen, stelsels voor peper en zout, idem voor olie en azyn, karaffen, wyn- likeur- en cham pagneglazen, klokken en meer andere, waerin be grepen gansch een tafelgestel in kristael.Telloo- ren, kommen en tassen in gleis, lampetten, een tafelstelsel in wit porcelein, samengesteld uit 144 leliooren, soepeternnne, groensel kommen met dek sels, (ruilstelsels, komkoinmer-schuiten, zout- en pepervaten met mostaerdpotten. Tafelmessen, lepels, iourchellen, tafelbellen, enz. Verscheide dwalen van 2 tot 8 meters lengte, servietten, hand doeken, bedlakens, onderbeddens, enz. 10 matras sen, 10 onderbedden gevuld met vermete of zooge- naemd zeegras, hoofdeinden, oorkussens, fluwynen, bedbchangsels, bedspreijen, wollen en katoenen sargien, enz. Al het hovenierallacm bestaende uit houwen, spaden, rakels, vorken, enz; slagseul, ladders, zagen, schotelbak, linwaedkoorden, luk- yzers, linwaedinanden, koffers en meer andere voor werpen. Eene groote hoeveelheid oud fasseel. Alles op tijd van betaling cn konditien alsdan af te lezen. namiddag precies, te inchem, ter hofstede en mede- gaande landen gebruikt door sieur Charles De Turek, langs do kalsijdc leidende van hel Gouden Hoofd naar Isenberghe, openbaar verkoopen: Hoornen, bestaande uil; olmen, hollanders, eiken, abeelen, populieren, wilgen cn een nooteboom. Men zal vergaderen in den boomgaard der hof stede De Tuick. Op gewonnen lijd van betaling, mits stellende borg, ter aamcerdiiig van genoemden Notaris Dolly. van BENEVENS VAN DOORN-UAGEN, TE WILVER1NGI1EM. Zaterdag 16 Januari 1869. om 2 uren precies na- :iu, bij hel b'pj'*, langs de Boonakkerslraat, op eene partij gras, lest gebruikt door de kinderen van sieur Joannes Eermeesch, 'Zal M.“,r ROLLY, Notaris te Wulveringliem resi deerende, houden vendilie van: zware noteboomen, appel- peer- kers men, benevens eenen esch, en goede doorn-bagen. Met comptant geld. Op Maandag 8 Februari 1869, juist ten 9 ure ’s morgens, zal M.' BEERitAERT, notaris lc Alverin ghem, op den kour der herberg den Graaf tan I loandercn, bewoond door llenii Utlaes-Hoslen. Van veel abeelen en berd, meslplankenspanningen, pannelatten en gangplanken, boucken-en olmen stuks en kasten, groote lange en kleine sparren en bouckenbooinen, gewaterde eiken plantsoenen, waaronder veel zware langwagens en balien. 8000 bundels fijn cn grof peerdhooi. Alles geschikt in koope telks gerieve. Op 3 maanden tijd van betaling voor de koopen boven de 13 fr.*, mits komplaat kwijtende de 10*/. r»i cn borgstellentic ter voldoening van voor, oemden Notaris.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1869 | | pagina 1