11 VAN VEURNE, NIEUWSBLAD VOOR VEURNE EN HET ARRONDISSEMENT. IJZERENWEG VAN LICHTERVELDE OP VEURNE. IIZERENWEG VAN DIXfflUDE OP HIEUPORT. 45/ JAAR. 2248. ZATERDAG 16 JANUARI 1869. zullen loegezonden worden. 'jr het kostelijk de slechte spys- lusl na het eten [en rug, alle on- jeiil, lovspypout ’d, rhumalisinus, v'iltertuehl, ver smiddel voor do t hy, tich van al kan niet genoeg izette du midi. en slaat gevallen t lichaam, mode let gewoon leven, rdeu. Verschelde beproeven. Sedert o nu kan ik my log van Pluskovv, vden in de maeg, li en de maeg. Igpynen, naclite- uiynh. de aerls- klor Marlin, van mp en hardnek- >3,860, mej. Gai- leven gaf. Heden zen 1/4 2 fr. 25; v scbalïing voorzien dier beruchte wet, ge zegd Tenure of office bilt, welke zooveel Inschrijving betaalbaar voorop: verschillen lusschen den voorzitter John son en hel congres heelt doen ontstaan en zelfs de inbeschuldigingstelling van den voorzitter heeft verwekt. In de kamer der vertegenwoordigors is de afschaffing ge stemd met 119 stemmen tegen 47 en men twijfelt er niet aan, of de senaat zal zich bij de stemming der kamer aansluiten. Het is eenc welgevalligheid, die het congres den aanstaanden voorzitter, generaal Grant bewijst, legen wien het geen wapen be houden wil, enkel legen den heer Johnson gesmeed. de maag en ioen. igtigheid. Veurne, 14» Januari, DE KLERIKALEN EN DE LIBERALE BLADEREN. Met nieuwjaar, tijdstip van hel vernieu wen der inschrijvingen, is nogmaals eenc algemeene kruistocht tegen de liberale bladeren ondernomen geworden. In den preek, in de biecht enz. heeft men zoo veel mogelijk getracht de inenschen op te hitsen om zich van de liberale bladeren le ontmaken. In Veurnambacht is,, het spreekt van zelfs, hel Advertentieblad hel doelwit der vervolgingen onzer tegenstrevers geweest, en dit heeft voor uitslag gehad hel getal onzer geabonneerden zoo een weinig te doen vermeerderen. Ja maar de gewoone middelen niet wel gelukkende bij de klcrikalen, zoeken zij er nieuwe en den invloed van bijzonderen ge bruiken zij om op onze inschrijvers le drukken. Maar daarom moet men de inschrijvers kennen. Zie hier hoe men is te werke gegaan om, dacht men, lot dit doelwit te geraxen. Eenc Madam dezer stad (op tijd en stond zullen wij dezelve noemenzond haar knecht, bij den leergast onzer drukkerij die gewoonlijk dc gazetten ten huize onzer geabonneerden van dc stad besteld, om door hem den naam dezer laatsten te ken nen. Onnoodig le zeggen dal aan den jon gen eene goedé belooning beloofd was, indien hij zijnen meestér verraadde. Wij moeten ter eer van den jongeling bekennen dat hij vlak af weigerde, alhoe wel zijne ouders zich in eenen armoedigen staat bevinden en door de openbare lief dadigheid geholpen zijn. Die weigering had den toorn van de Madam ontstoken, en wanneer dc moeder van den leergast zich bij haar begaf om den onderstand le ontvangen welken haar ..vid, ant- i woordde Madam dal er aan baar niets meer te geven was en dat zij zich bij den N.r Politiek Overzicht. Een telegram uit Parijs meldt dat de conferentie dijnsdag om vier uur verga deren moest. Men verzekert dal de mo gendheden besloten hebben de eischen van Griekenland niet in aanmerking te nemen, in geval hel die niet wilde opgeven. Een telegram uil Londen meldt dal op hel aan dringen der mogendheden, de heer Ran- ghabé naar Athene heeft gelelegralieerd, ten einde te welen of hel gouvernement bij zijne eerste onderrichtingen bleef. Een zendbrief van hel voorloopig gou vernement van Spanje zegt, dat hel ver hoopt dal de kiezers zijn gedrag zullen goedkeuren. Hij zegt ook, dal liet gouver nement besloten beeft de rechtzinnigheid der kiezingen te verzekeren. Na door dc wapens stoutmoedige pogingen te hebben beteugeld, betreur t het gouvernement zeer liet gebrek aan krachtdadigheid van vele burgers, die voor een ingebeeld gevaar de zaak van het vaderland ver laten, en zich verplicht geloovcn hel maar enkel te die nen, wanneer zij het zonder gevaar kun nen doen. Hel gouvernement roept de va derlandsliefde van al de burgers ter hulp. Dat alle stemmen, indien de stemming in volle vrijheid geschiedt; dat zij prolestee- ren, indien die vr ijheid belemmerd wordt, en dat zij door eene zelfzuchtige lafhartig heid er niet in toestemmen, dat woel ma kers de stemming vervalschen. De onver wachte gewelddadigheid met welke zekere denkbeelden zijn uitgeroepen geworden, verplicht het gouvernement krachtdadig de zijne le vernieuwen. Het gouvernement ver langt rechtzinnig, dat de vertegenwoor digers der natie eenen troon opricblen, omgeven van den luister, de hoogschat ting en de volmacht, die er aan onmisbaar is, eenen Hoon die de mededingingen ón mogelijk maakt, de orde vestigt en hel stevig cn duurzaam voetstuk der vr ij lieden van Spanje zij. Volgens een officieel verslag over de ge- béurlenissen van Malaga beeft hel leger aldaar 40 mannen gedood en 174 gekwetst gehad. Het spaansch gouvernement is nog altijd zeer bekommerd over den toestand van het eiland Cuba. Men moet er dit recht aan bewijzen, dat liet alles aanwendt wat het maar kan om die rijke kolonie voorSpanje te behouden. EJene depeche uit Madrid meldt dat er nog4000 mannon versterking, in den loop dezer maand generaal Dulce zullen toegezonden worden. Eene depeche uil New-York doet de af- gewoonlijk aldaar verleend werd drukker van bet Advertentie-blad moest wenden om geholpen le worden. Zie daar de feilen in al hunne echtheid. Zeker zullen wij het recht niet betwisten aan deze Madam van hare alinoesen uit te deden aan wie zij het goed vindt, maar zekerlijk is het eene schand die aan eene arme vrouw le onttrekken, omdat haar zoon zich eerlijk heeft gedragen en zijnen plicht heeft gekweten. Zie daar hoe de klcrikalen dc liefdadig heid verstaan, zie daar hoe zij de christe lijke liefde bewerken. Ha, manneken gij weigert ons te helpen uw patroon hinder aan te doen! ha gij wilt den mensch niet verraden die u een stiel leert en van u een werkman zal maken, welnu uwe ouders zullen geen brood meer hebben Is dat niet stichtend’?... Hoe is bet toch mogelijk dal de kleri- kalen niet klaarder zien, en dat zij niet besdlfcn dat dien razenden oorlog welke zij de liberale organen aandoen, aan hun zelven hinderlijk zijn! Weet gij dan niet verblinde sukkelaars, dal de inenschen zeggen: zij moeten dan wel straf bevreesd zijn van de liberale bla deren om zoo gehcele dagen tegen dezelve uittevallen Hoe komt het, zegt het volk, dat de klcrikalen alle middels uilzoeken om de liberale gazetten te vernielen, terwijl de liberalen in plaats van legen de klerikale bladeren le velde te trekken, ons aanma nen om beide gezindheden te lezen en lusschen beide te kiezen? Het is huilen allen twijfel dat de kleri- kalen eenc slechte zaak verdedigen, mits zij voor de tegenspraak bevreesd zijn, en het moet welzijn dat dc liberale zaak de goede is, mits dat hare verdedigers in plaats van de tegenspraak te vreezen, de zelve vragen en ons rechters lusschen hun en hunne tegenstrevers laten. Zoo spreekt het volk. De blinde razernij onzer tegenstrevers, dient ons dus in plaats van ons te hinderen. Waarlijk de liberalen zijn genoeg onver schillig en weinig bezorgd voor hunne drukpers, en ware het niet dat de kleri- kalen dezelve wat ter hulp komen, weten wij niet wat er van dezelve zou geworden. Eenige dwaze vervolgingen zoo als boven gemelde, zijn vergenoegend om het getal onzer geabonneerden wat te doen aan groeien. Wij bidden dus de Madam in kwestie, voor hare moeite, onze bedankin- gen te aanveerden met den wensch van een zalig nieuwjaar. ri't ^5 r7~7~ai hel Kijk. Brieven en geld vrachtvrij. Ryckeboer. 5 r gin JP vcrschijnt allen Zaterdag; re bestanddeelen nschathaer innekt igen. Vcrstoppin- !ige meisjes welke lering naderen beel en al verbe en allen Woensdag in leefmiddel in de falen Gevallen van de tweede graed. Tu-Douloureux (Gezwellen i Vcnwurlugen Venerische aan doeningen Wormen van alle I soorten l/.wakle van wel- I ken aerd ook BLETTEN. oekt het vleeseh. aen de kinderen ocolacl niet ver- cloosheid, is teer ita chocolatée te en over de Reva- al uwe Revalenla eldig jeuksel dal npril i860, myue ntsteking. Zy be zigheid en vaste 'r.; de 576 lassen, cinige inenschen (litenia diptheria •s deic beroemde de verzekering 'e de Pillen ver- ■nlyk van hel lyf. rden om de borst ngl door de Huid, teld ten laelsic de ■-> 'n t ntba nx, I VT Hel Blad Supplement. Voor Stad: 6 maanden, fr. 3-25 Ecu jaar, 6-00 fr. Voor gantch lielgie; 6 maanden, fr. 3-75. Ecu jaar fr. 7-00 Voor Franklijkfr. 16-50 'sjaars. Een afzonderlijk nummer 10 c.' Bekendmakingen 15 centiemen den drukregel Men schrijft in bij P.RvcKEBOik, Oostslraal 6, le Veurne, en op al de postkanlooren van I j1 11 ingewanden door |or overspanning, jrc oorzaken aen- ilige uitwerkende rdryvèn, cn spoe- icid aen hel ge heid, droevigheid ue onregelmatige ze by de meeste» jischeii in een re- i teneinde de ge itel ve verdryven, noedeloosheid en :nd gebruik dezer i uouil na de oor- len te verdryven I bloot te stellen' itis, Hoesten- Van Veurne naar Lichtervelde 7-25 12-00 5 55. Lichtervelde naar Veurne 9-15 1-55 7-50 hel i eti pol gehecht I fr. 75 cn f» fr. de doos I h) den eigeuacr pro- IfflTIE-B Van Nieuporl naar Dixiuude 7-20 11-55 5-50. Dixmude naar Nieuport 10-00 2-40 8-45' dicker te ruïne.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1869 | | pagina 1