Jï i i V A AIV EIIR XE, i NIEUWSBLAD VOOR VEURNE EN HET ARRONDISSEMENT. DE KAMER. IJZERENWEG VAN LICHTERVELDE OP VEURNE. IIZERENWEG VAN DIXMUDE OP NIEUPORT. ml fl DOOD VAN DEN KROONPRINS. N.' 2249. J AAK. ZATERDAG 25 JANUARI 1869. s» Een telegram uil Constantinopel, meldt ‘.'.j 1 1 van den telegraaf tegenwoordige!1 te Parijs liet "l om de verklaring te onderteekenen. Men p>. bisschop primaat openbare rust gestoord te hebben, door eenen I <k geloovigen van zijn k... omaanóv lijk niet te gehoorzamen. Het opperhoofd en. Steen en De kiezingen in Spanje vallen uit ten gunste der liberalemonarchieke parti. Te j Madrid hebben er 54,157 stemmers aan de kiezing deel genomen. De heer Sagasta, die de minste stemmen op de monarchieke na lijst heeft, behaalde 29,450 stemmen; de heer Figueras, die er de meeste op de H| repubjiekeinsche lijst telt, heeft er maar 14,969. Men rekent dat men op 550 geko zene afgevaardigden 290 monarchisten, 40 republiekeinen en 20 bourbonnisten lel len zal. Uil Washington telegrafeerd men, dat de heer Jonhson den senaat de verdragen Bi 3 De kamer der volksvertewoordigers is nog altijd bezig met de algemeene beraad- staging over het budjet van binnenland- "tóN sche zaken. Dijnsdag heeft den heer d’Elhoungne, Wn volksvertegenwoordiger van Gent, eene merkweerdige redevoering uitgesproken ten voordeele van het regelen van het werk der vrouwen en kinderen in de fabrieken. L.; Mei die welsprekendheid die hem, niet heelt dit vonnis bekrachtigd, verklarende dat de bisschoppelijke vrijdom, en art. 14 van het concordaat dal dien verleent, door de nieuwe grondwet afgeschaft zijn. De primaat van llongarie, de aartsbis schop Simor, heeft eenen herderlijken 45/ en de geloovigen aanmaanl aan de nieuwe wellen te gehoorzamen. Les Novedades, het voornaamste dagblad in Spanje, heeft zich bij de liberale vereenigiug aangeslo ten, om de kandidatuur van den hertog van Monlpensier te ondersteunen. Trou wens wij lezen in gemeld blad: Wij willen een koning die alle rechten eerbiedigt, zooals de koningin van Enge- land en de koning van Belgie; die de kunsten en de letteren vereert en beschermt als Willem van Pruisen; die in het belang van zijn huis een vader zij als Lodewijk- Philips was en des noods, voor zijn volk zou weten testrijden als Victor-Emmanuel. In een tweede artikel onderzoekt het zelfde blad al de kandidaten. Don Babto- mero is niet mogelijk uit hoofde van zijnen Imogen ouderdom, omdat hij geenen erf genaam heeft en omdat hij altijd in Spanje als partijhoofd is gekend geweest. Don Fernando van Portugaal is onmoge lijk, omdat niet alleen de Porlugeezen kwaad worden bij de gedachte van eene inlijving hoe verre ook nog in de toekomst, maar zelfs bij de gedachte eener bondvereeniging. De hertog van Aosle is evenveel onmo gelijk, omdat in de tegenwoordige omstan digheden, op welke de terugwerking van den eenen kant, en de republiekeinen van den anderen de openbare orde bedreigen, de vorst eene volkomene kennis hebben moet van onze gebruiken en de geschie denis onzer partijen kennen moet. Er blijft dus nog enkel, voegt les Nove- dades erbij, de kandidatuur van don Antonio van Orleans, hertog van Monlpensier, prins wel is waar in den vreemden geboren, doch genaturaliseerd door20jaren verblijf in Spanje, omdat zijne kinderen Span jaarden zijn, omdat zijne eigendommen op onzen grond zijn gelegen, omdat hij officier in ons leger is, en omdat, volgens de be palingen van het Napoleonswetboek, hij zijne hoedanigheid van Franschman ver loren heeft, met dienst in ons land te nemen. Wij willen over zijnen persoon in geene bijzonderheden treden, doch zon der dit te doen mogen wij bevestigen, zonder vrees van gelogenstraft te worden, dat die prins een achtbaar man is met hooge bekwaamheden begaafd en een toonbeeld is als echtgenoot en vader. kloeke armen aan I; en t keling van landbouw, handel en nijverheid zouden dienen aangewend te worden, om aldus de openbare welvaart te bevorderen. De gevolmachtigden van Frankrijk, Engc- land,Oostenrijk, Italië,Pruisen en Ruskind tocol onderteekend, waarbij een einde aan hunne werkzaamheden wordt gesteld. De turksche gevolmachtigde moet zich bij die onderteekening onthouden hebben, want de depeche welke die tijding meldt, maakt van hem geen gewag. Men beweert dat de mogendheden besloten hebben de vol- strekte onzijdigheid in acht te nemen, zelfs f dan wanneer de beslissingen der confe- rencie door de betrokkene partijen niet zouden aanvaard worden. Een telegram uit Cun I dat de Porie bij middel t aan zijnen verl w U. bevel toegezonden heeft P der conferencie k F' veronderstelde in de hoofdstad van Turkije, i dat Griekenland van zijnen kant zou besto ft’ ten hebben zijne bijtreding tot die inter- f nationale acte bekend te maken. Isdilwaar, dan is alle gevaar voor oorlog geweken. Het ^opperhoofd van Praag heeft een vraagstuk opgelost, waarover zelfs nog onder de nieuwe grondwet van Oostenrijk twijfel scheen te bestaan; hel is dat van den vrijdom der bisschoppen, door art. 14 van den concordaat gewaarborgd. De aarts- fr- t van Schwarzenberg was p. veroordeeld geworden, om de orde en de herdelijken brief, bij welken hij de j i bisdom uitnoodigde de burgerlijke wetten op hel huwe- fz’. Keizer Napoleon heeft maandag den zes- I’ den en laatslen zittijd der tegenwoordige wetgeving geopend. In de troonrede welke hij ter dier gelegenheid heeft uitgesproken, kan men bemerken dal zij in eenen zeer - jf vreedzamen zin is opgesleld, doch levens J.11 •*>g,d'<»ndigd. waarbij hij de geeste- r zal men hel betreuren, dal de keizer der lijkheid en de geloovigen aanmaanl om Franschen bet denkbeeld blijft aangekleefd, 1, dat Frankrijk zijne veiligheid vinden moet J '.v; k in de nieuwe ontwikkeling zijner krijgs- i .ei, l’togi’CS^Hsche partij i macht, en in het vertrouwen en delierlieid, welke uit die ontwikkeling moet voort vloeien. Zoolang hel fransch gouvernement E die grondbeginselen voorstaal, zoolang zal Europa in onrust verkeeren, en zullen er millioenen en millioenen verspild worden r. voor hel onderhoud van overgroote legers, die niets vóórtbrengen, maar integendeel LIL_ i den arbeid ontrukken en de middelen opslorpen, die lot ontwik- o zouden dienen aangewend te worden, om te bevorderen. Frankrijk, Enge- I# op de conferencie, hebben zondag de pro- heeft medegedeeld, met Engeland gesloten voor de vereffening van het vraagstuk van E&i den Alabama en het recht van naluralisa- lie. Negen staten hadden republiekeinen voor den senaat gekozen; New-Jersey had democraten benoemd. Veurne, S3 Eene droeve tijding is ons gister na mid- dag om 5 ure per depeche uit Brussel toe- gekomen. Leopold-Ferdinand-Elias-Victor- Albert-Marie, Kroonprins, hertog van Bra- A’j bant, graaf van Henegouwen, is donderdag ’.y nacht kwart na één uur overleden. Hij was geboren te Laeken, den 12 juni 1859, en had dus nauwelijks den ouderdom van 9 jaar 7 maanden en 9 dagen bereikt. Ar Iedereen zal medelijden gevoelen met onze koninklijke familie, die door dit wreed verlies zoo schrikkelijk getroffen wordt; iedereen zal in de smarten deelen van dien vader, wiens barl maanden lang A gefolterd werd bij het zicht van het lijden van dat kind, zijne eenige hoop voor het voorlplanlen van zijn vorstenhuis; van die moeder, maanden lang aan het ziekbed van haren lieveling gekluisterd, en hem troostende en hem toelachende, terwijl haar hart door wanhoop verscheurd werd i En die kleine martelaar, hoe langdui ig en schrikkelijk beeft hij niet geleden! Waar- lijk onze koninklijke familie wordt diep beproefd bij P.Ryckibobb, Ooslslraal 6, le Xeurne, DOOS OF fr. Kr. ‘5®^ -s p. il het gestel lortdurcnde n allen Woensdag in Hel Blad verschijnt allen Zaterdag; Supplement. nlactsle gc- tweemaal ren, waerin Ie gevallen tenhoudiug derstaen- rn. Idin beet sitervoeten, ■tanker, ge- lulas, jicht- bides, rhu- lieere keel, [leu, ulcers, 'ITEM, het vlecsch. Ie kinderen et niet ver heid, is teer lucolatcc In Ier de Keva- Bevalenla Ijeuksel dat [1868, niyiic ling. Zy be- ftd en vastu 516 lassen. 1 -50 c. pot. en tieh by .OiVDON. I i'in nr-. kostelijk j:hle spys- hel eten alle on- ospyponi- malisinus, ucht, ver- :l voor de >ch van al ■et genoeg 'u midi. 'l gevallen 'in, moeie- oon leven. erscheide 'en. Sedert kan ik my Pluskow, t> <le maeg, e maeg. n, nnchte- i. de aerts- artinvan ihardnek* mej. Gal- gaf. lieden ;4 2 fr. 25; [en geheime •s lachte ge- ch vertoont tomen alvo- taek van de eiocht wor- dloway’s be- insluctic en de maeg en De meeste Jr de te ia- [len genezen rendige [lichaem en leielve nen lehen lyden en Wanneer e Holloway ■gene gene- 1 uitleggen rken groo- icren, des- -u vernieu- Fooi Stad: 6 maanden, fr. 3-25 Een jaar, G OÜ fr. I ooi gamcli Uetgie: 8 maanden, fr. 3-75. 1. n jaar fr. 7-00 I oor Franklijk: fr. 16-50 'sjaars. Een afionderlijk nummer 10 c.’ Bi kendmakingen 15 centiemen den drukregel Men schrijft in l..j al de post i. anlooreu van het Rijk. Brieven en geld AIDER TE A en op vrachtvrij. Van Vetir.u- naar Lichtervelde 7-25 12-00 5-55. Lichtervelde naar Veurne 9-15 1-55 7-50 Van Nieuport naar Dixiuude 7-20 11-55 5-50. Oixmude naar Nieuport 10-00 2-40 8-45‘ - i -1 --1„„ ,(rl -1-C.l OVEIVEICHT. g> IdlIU, VVDH.IIXJ») --- i „„I. „...I ivn-irliii nnn »indf> nan

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1869 | | pagina 1