V E U 8iE. GRAND BAL MASQUÉ MARMIET. GROOT BAL, BO OMEN, te Alveringliem 5I ii HET AAN' ZEER MERKWEERDIGE KOOPDAG van zware langstaminigc BOOM E xV SCHOONEN HUISRAAD, TILBURIJ, 1IARNASSUUB, ROMMEL, MOUT EN BIEREN. GEZAAGD HOUT EU FIJN HOOI. .BEKENDMAKINGEN'. L-kio O BS ÈS TM/ “i ns W Sil itófljF I 1 <V gého CARNAVAL 1809. ET DEGUISÉ, LE DIMANCHE 7 FÉVRIER, A L’IIOTEL DE COMMERCE A 'J HEURES DU SOIR. Prix d’enlrée: 1 fr. par personne. Op MAANDAG 8 FEBRUARI 1869, BIJ HEHRI DELANOEÏE, HANDBOOGEHHOF. LX TREDE: 1 Fll.tXC DER f’ERSOO.X. UITGELEZEN ORKEST. LEKKERE VERVERSCHINGEK. TE GYVEIUNC1I0VE. lijcee ■i te belediging, en te Watou, 28 n en wcder- Openbare Verkooping TE VEURNE, I£ O O I* O A. G klaring, den 29 di 1868 te Iv^L.. l Belgie, Oostenrijk. L. Frankrijk, Engelanc, n Nederland, Perzie, Portugaal, Pruisen en i büuu, Rusland, Z... Zwitserland, Turkije zi:ijj,v7.>i l.~.s- _r o i in geval van oorlog le beletten. K O 0 P D A G van I 1 hem bij zijnen naam riepen. van I 1 <lc laatste vertroosting en de gebeden c_ den kroonprins, heelt Veurne, «lanuari, DOOD VAN DEN KROONPRINS. Ziehier nog eenige bijzonderheden over y ,-- j oogenblikken van (,on >>'i Rond acht uur had de lijder volkomen hel bewustzijn verloren. Bij zeldzame lusschen- „irk poozen opende hij de oogen, als de koning liJofde koningin hem bij zijnei. <>i;( De heer pastor van Laken heeft aan den I ’’'Jprins de laatste vertroosting der II. hork 1 •'.toegediend en de gebeden der stervenden uóf4 gelezen. De begraving van den kroonprins, heeft zdmaandag ten elf ure plaats gehad. Wij zul- Oi:i|len de bijzonderheden derzelvc in ons nummer van zaterdag aanstaande medc- ■Jdcelen. De policie van Brussel, gewaarschuwd mrtdoor den voornaamstenhuraar van heihuis 4, Alexianenstraat, dat eehe sedert lan- gen lijd zieke vrouw in vier dagen niet meer gezien was, deed door eenen slol- maker de kamer openen, welke de ongeluk kige bewoonde. Een besmettende geur I kwam er uit en een vreeslijk schouwspel j vertoonde zich aan de blikken der personen wolke erin drongen. Een ontbindend en ijslijk mager lijk lag daar op cene matras, midden op eenen hoop asch. Dit lijk was hetgene van Carolina Mariens, geboren le ,ri Rcndeux (Luxemburg), in 1819,ongehuwd, i l Die vrouw, welke uiterst gierig was, beeft •|l' zich laten verkwijnen van honger, nevens ‘*P eenen kleinen schal. Nergens in de kamer was eenig spoor van spijzen te vinden; ff maar in een stuk oud linnen vond men ill; twee obligation van duizend franks, der ‘r Algemeene maatschappij, en een boekje op de spaarkas. Hel lijk is naar S.‘ Pieters gasthuis gebracht. De Monilcur beval den tekst der ver- ivu L9 november/II december 1868 le Petersburg gewisseld lusschen Lteigie, vosivu.ij.\Beieren, Denemark, Frankrijk, Engeland, Griekenland, Italië, 1 •‘orlugaal, Pruisen en den Noordduitschen bond, Kusland, Zwe- den en Noorwegen, Zwitserland, Turkije en Wurletuberg, om hel gebruik van zekere ieA werptuigen i f ver w f bj lS n;e t iili» n f in] wen ';|S M IfiS r y bj uur er»* de cel- ter* [oeJ is CU I <;jde laatste JRond acht WOENSDAG 27 JANUARI 1868. SUPPLEMENT VTIE-BLA I I» voornoemden wederzijd- 8^ ORCIIESTHK CHOISI. V»1 kol ui»* ni< van M.'" BÉSIRÉ DEBRAUWERE, notaris te Veurne, zal op Woensdag 34,“ Februari I860, juist om 1 ure namiddag te beginnen, ten huize van vrouw Juliana Warmoes, echtgenoole gescheiden bij lijve en van goederen van den lieer Emmanuel Fermeulen, Kaai- plaats le Veurne, veiling houden van: Huisraad. Schoonc stoelen en tafels, mahoni- houlen en keerselaren kaskens, kommoden, bedde- bakken en nachttafels, spiegels, ingelijste printen, slaguurwerken, kabaretlen, veusterstoors en gordij nen, tafel kleeds servietten, handdoeken, pluimen bedden, wollen matrassen, pluimen en wollen hoofd einden en hoofdkussen*, onderbedden, bedlakens, dekens, spreijen en gordijnen, nachttafels met lam petten, ijzeren stove met loebehoorlen, strijkijzers met bouten, bolianteerns, quinquets, bloemvasen, veel porcelein,- gleis,- kristaal,- glas,- koper-, lin en aardewerk, standen, kuipen en centers, keuken- gerief, tafelmessen, lepels en fourchetten, wafelijzers, vloermatten, en zoo voorts. Fooi werpen tan vei schilhgen aard. Rijtuig ge zegd tilburij, barnassuur, jachtgeweer (2loop), wild- zak, deel hommel, ontrent 20 hekloliters mout, 14 tonnen, 3 halve tonnen en een vatje bier, deel koei- potun, steenkolen en c»ak, twee houten poorten en deuren, graanden, zeefden, arduii.en zuiisteen, deel hout en sparren, en meer andere voorwerpen te lang om te melden. Betaalbaar met 10 ten honderd verhoog, binnen de 3 maanden, ten kantore van genoemden Notaris DEBRAUWERE, S.‘ Donijsplein, te Veurne. y TE ALVERINGIIEM-DORP, van droog üp Maandag 8 Februari 1869, juist ten 9 ure ’s morgens, zal M.’ BEERNAERT, notaris te Alverin- gliem, op den kour der herberg den Graaf tan Fluanderen, bewoond door llenri Macs-Hosten. Van veel abeelen en populieren zolder-en aaoslag- berd, mestplanken, spanningen, pannelatten en gaiigplaiiken, boucken-en olmen stuks en kasten, «rooie lange en kleine sparren en bouckenboomen, gewaterde eiken plantsoenen, waaronder veel zware landwagens en balieii. 8000 bundels fijn en grof peerdhooi. Alles geschikt in koope lelks gerieve. Op 3 maanden tijd van betaling voor de koopen boven de 15 fr.‘, mits komptant kwijtende de 10“/. on borgstellende tor voldoening van voornoemden Notaris. et le I el)1 t.u' c* KOHREKTIONNELE RECHTBANK VAN VEURNE. ZITTING VAN 51 JANUARI. Emit Labey, rcpelitetir in den keizerlijken le Ryssel, Amandas Carton, landbouwers-zoon Watou, elk 20 fr. boel. b-ide over Arnoldus Debruine, brouwers-zoon o»er belc’.liging, slage spaniiigiiejj llenri llennebel, kleermaker, 5 ir. boete, August ,.v,over 1 wonden, beide te Leysele. scheede, zullen openbaar verkocht worden 195 koopen Booincn op stam, bestaande in Olmen, Hol landers, Abeelen, Eiken, Klemmers, Popelieren en Wilgen, ter dikte van 1 m. 90 c. tot 2 m. 50 c. Alle de gemelde hoornen, waaraf den vervoer allergemakkelijkst is, zijn dienstig voor schipwer- kers, molenaars, wagenmakers, timmerlieden en voor alle andere groote werken. NOTA. Ten zelven dage, zal er nog verkocht worden, 15 koopen zware olmen booiuen, slaande op zaailand van Pieter Becle, le Gyvcrinchovo, bij het eist. Door het ambt van M.'“’ SYOF.N, Notaris te Loo, en betaalbaar in handen en ten kantore van'den Notaris ROLI.Y, te Wulveringhem. nabij' het Sleendam. Op Vrijdag 29 Januari 1869, ten 1 ure na middag, ter hofstede gebruikt door Charles Fan de Walle- gliem, 1 maand gevang zaeme, 15 dagen gwang Jen prins. 1 eerrooving. Donderdag 4 Februari 1869, om een uur nauiid- J I dag, le G) veriuchove, bij de Drie Ridders JEeeg- Ferhaeghe, zal M.“’ BEEHNAERT, koopdag houden vau 25 koopen olmen, wilgen, en eiken Hoornen. Op 5 maanden tijd van betaling, mits stellende solvabele borg, ten genoegu van vooriioemden Notaris. 1 I ZITTING VAN 22 JANUARI. Philippus llesschenbroi ck. paveivverkcr te Etlel- 1 en 26 fr. boete, over dicfle. Desiré Vaiidamnii', landboiiwers-zoon le Hand en 26 franks boete, over J - f1 Ariiuuius ueui dngeti gevmg, F spannigheid.' lie... i nciinvuvi, C'iulier, dienstbode, 26 fr. buete, sclie slagen en -b.-i.l<! te :r iff <fel (Kg»' len» A r-T’F enii ha4l rh’1 O'

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1869 | | pagina 1