te VAN VEURNE, NIEUWSBLAD VOOR VEURNE EN HET ARRONDISSEMENT. 5| IJZERENWEG VAN LICHTERVELDE OP VEURNE. BEGRAVING VAN DEN KROONPRINS. IIZERENWEG VAN D1XMUDE OP NIEUPORT. iV 2250. ZATERDAG 30 JANUARI 1869. 45.' JAAR. 1 p a# X; Men denkt dat de jonge graaf Walewski, door de conferencie gelast om aan het grieksch gouvernement hare beslissing te overhandigen, heden te Albenen zal aan komen. Men zal dus weldra weten of Grie kenland zich aan die beslissing zal onder werpen, dan wel of het de roekeloosheid zal durven begaan zich alleen tegenover geheel Europa te stellen. Het wetgevend korps van Frankrijk heeft dinsdag, met 195 stemmen tegen 22, de zuivere en eenvoudige dagorde gestemd over de ondervragingen der oppositie, rakende de gebeurtenissen op het eiland der Reunion. Het vertoog werd er van ge daan door den heer Jules Simon, die op de geheele kamer eenen diepen indruk maakte, met het verhaal van het bloedig feit van december laatst en met hel eischeu Pre ‘’«‘«nddelhn onscbatbaer maekt 5 io,'1’ 'ers,ol,|'iii- de maag en lOiendoen. '”6e*anden door ',Or ü'erspanning. 00., door het kostelyk vest de slechte spys- aaklusl na het eten 5*n den rug, alle on- lAudheid, loospypont- Invloed, rhumatismus, ‘'.'b’i waterzucht, ver- ngsmiddel voor do InsclirVivin^ betnalbanr voorop: BU - - T- n. e i woens- itgèvoerd geworden door zagers, onder het be- -1 Lyrique abvertexti en allen Woensdag in .(t.ollrn vsn do I tweede greed. iTic-llouluureui IGeiwellen I Voriweringen I Vcneriwhe een» I doeningen I Wormen van alle I .oorlen t l/.wekle vsn wel- ken >crd ook pot gehecbl. :j en e fr. do done etgenacr pro- De Requiem van den heer Ch. Ilanssens, is dag in St. Gudiilakerk ui meer dan 100 instrumenten en gtuur van den heer Fischer. De Reunion i nam deel aan de uitvoering. I Van Veurnq naar Lichtervelde 7-25 12-00 5 55. Lichtervelde naar Veurne 9-15 1-55 7-50 POLITIEK OVEIIZICUT. bataillon jagers-verkenners en een aantal officieren der andere korpsen van de burgerwacht. De burg, r- wachl te paard van Brussel vormde deeerewacht op het kerkplein. Gansch de kerk was met zwart be hangen; op iederen pilaar hing egnschild, in ’l mid den waarvan een gouden leeuw prijkte, ipet het woord Obiit; den datum van het overlijden van den prins: 22 januari 1869. De katafalk stond te middon van de kerk, ter plaatse van het koor, zij was verbeven op een voet stuk, bedekt mes zwart fluweel, geboord met herme lijn en bezaaid met leeuwen; die katafalk is, even als de kist, met moire overtrokkeu boven de kist hangt eene kroon, gelijk aan die welke in de lijkkapel was; een zwart verhemelte, met gouden franjen, waarvan vier groote gordijnen neerhangen, die de katafalk bedekken, Rondom de kist branden ontelbare kaar sen. Aan de vier kanten van dit rouwmonuinent, en langs beide kanten van hel autaar, prijkten schilden met de koninklijke wapen, ’t Is Mgr. Dechamps, aarts bisschop van Mechelen, die pontificaal officieerde. Een verhemelte van granaatkleurig fluweel, met gouden franjen, was voor hem rechts het autaar ge maakt. Hij is het ook die de lijkgebeden opzegde. De andere bisschoppen hebben aan al de ceremoniën deel genomen. De mis is in vollen zang gezongen. Onmiddellijk iia den dienst is de kist in de kapel gezel voor den kelder waar reeds koningin Louisa- Maria en koning Leopold 1 rusten. Zij zal er blijven tot het oogenblik dat de drie kisten zullen kunnen overgebracht worden naar den kelder der nieuwe kerk van Laken. De koning legde op het graf van zijnen beweenden toon eene witte kroon en verliet daarna de kerk, om naar het paleis weder te keeren; hij was ter prooi aan de grootste ontroering, en toen hij naar zijn rijtuig ging, kon hij zich met moeite staande houden. De lijkdienst duurde schier ander half uur, en het was bijna twee uur toen al de rouw- plechtigheden afgeloopen waren. De talrijke menigte die de straten van Laken vervulde, is langzaam en in goede orde vertrokken. De kerk en de koninklijke kapel waren gedurende den nanoen voor het volk zichtbaar. v Do Requiem graaf van Vlaanderen, daarna de gezanten of gevol machtigde vertegenwoordigers der verschillende mogendheden, de generaien des legers, de deputation der kamers en verscheidene andere uitgenoodigden. Onder de vertegenwoordigers der mogendheden merkt uien twee bijzondere gezanten op, de heeren ton Jasmund, aide-de-camp van den kroonprins van Pruisen gelast om Z. pruisische M. te vertegenwoor digen, en von Schreckenstein, vertegenwoordiger van den prins van llohenzollern. De oud-lècranr van den jongen prins, die insgelijks deel maakt van dezen treurigen stoet, doet pijn om zien; zijn gelaat is door hel verdriet geploegd; toen hel lijk van den prins voorbij hem kwam, borst de heer Donny in tranen los. Aan de vensters van hel kasteel waren insgelijks twee wennende vrouwen, het waren de zusters van liefde die den prins niet hebben verlaten gedurende zijne lange ziekte. Onmiddellijk na de uitgenoodigden komt de doodwagen waarvan de drapperijen vervangen zijn door zwarte en gouden versierselen; de belgische leeuw prijkt op schilden, langs beide kanten van den zetel; zes paarden, met zwart bekleed, hebbende zwarte pluimen op den kop en aan de band geleid door voetknechten, zijn aan den doodwagen gespannen. Do poney van den prins, met zwart behangen en geleid door twee pikeurs, volgt den doodwagen; twaalf hofrijtuigen, waarvan de lantaarnen niet- rouwfloers overtrokkeu en do koetsiers in groote rouwlivrei zijn, volgen daar onmiddellijk achter. Du stoel, voorgegaan en gevolgd door escadrons gidsen, is naar do kerk gegaan langs den Dordérberg. Hel vertrek werd aangekondigd door loosbrandingeii vaii kanons, die gedurende ge heel don dienst werden gelost. Bij het krieken van den dag had het kanon, door gedeeltelijke salvos, en nul min of meer tusschen- poos, de treurige plechtigheid van den dag aange kondigd. Eerst werd een kanonschoot alle half uren gelost, en daarna alle vijf minuten. De klokken der kerken van de hoofdstad en van de omstreken luid- deu gedurende geheel den lijkdienst. Men kan op meer dan 40duizend het getal der personen rekenen, die voor de plechtigheid naar Laken waren gekomen. Buiten de grilje gekomen, presenteerde de post, ge vormd uil eene eoiapaguic grenadiers, de wapens voor hel lijk. Wat verder, in de kazern, stond de bezetting van Laken insgelijks in haag en presen teerde de wapens. Op den ganschcn weg stond eene zwijgende en aandachlige menigte; voor de vensters verdrongen zich insgelijks massas nieuwsgierigen, waaronder een aantal vrouwen, in rouwkleederen, die in snikken losbraken. Van aan het paleis tot aan de kerk was het uitzicht indrukwekkend: een rouw sluier scheen over de menigte le hangen, die bloots hoofd stond bij de felle koude;-cn de winterzon, onmachtig om met hare blecke stralen al die van koude bibberende mcnschen te verwarmen, deed echter de vlam verbleeken van de gazbekken die pinkten achter de met floers omhangen ruiten. Toen de kist aan de deur der kerk kwam, was deze bijna vol ambtenaren uit verschillende besturen van Brussel en de provincie. Men bemerkte er de verte genwoordigers van al de ingerichte korpsen, het meerendeel der provincie-gouverneurs, deputation van gemeente- en provinciale raden. In de kerk waren de heeren kap.'Nicaisc en Lahure, zoon, gelast met' den inwendigen dienst. De plaatsen van ieder ambteiijk korps waren overigens op voorhand door plakkaarten aangeduid. De koning en de graaf van Vlaanderen namen plaats op zetels voor het hoog altaar; de lieden van hun huis volgden hen onmid- délijk. Hel diplomatisch korps zat rechts de kata falk, de deputation der kamers links. Al do andere ambtenaren bezettende twee kanten der kerk. Achter hen namen plaats het korps der officieren van het De begraving van den hertog van Brabant, welke maandag ten elf uur heeft plaats gehad, had naar Laken een aanzienlijk getal inwoners, niet alleen van Brussel, maar ook uil de provincie gelokt. Van vóór 11 uur d lOi'liép' êene ware processie van nieuwsgie rigen du wegen naar de kerk en naar het paleis. In het paleis werden de uitgenoodigden ontvangen in de rondo taal, waar zij hebben moeten wachten naar hel wegnemen van hel lijk, om zich in stoei te vor men. Baron Prisse, adjudant van het paleis, en de heer VV yckersloot waren gelast ze te ontvangen. Slechts weinige personen hebben de lijkkapel mogen bezoeken, waar het stoffelijk overschot vanden prins stond; het hadtio niet anders kunnen zijn, uit hoofde der klbinheid van de kamer, voor dit doel gebezigd; flet was hel werkkabinet van wijlen den koning. Alles was met de meeste eenvoudigheid ge schikt. De muren en de zoldering waren met zwart bespannen; er stond een autaar tusschen twee vens ters, en do kist stond op een zwart voetstuk van eenige centimeters hoogte; tij was overdekt meteen laken van wittu moire, waarop een groot gouden kruis was geborduurd; over alles hing eene kroon van witte rozen met gouden bladeren. Die sombere katafalk, verlicht door vier gouden kandelaars, staande op zwarte voetstuk ken, on eenen luchter, van do Zoldering over het midden der kist hangende, was waarlijk indrukwekkend; opdezwarto draperijen zag tnen de schilden met de koninklijke wapens. De geestelijken kwamen kwart voor elf uur, om het lijk te lichten. Hel waren do aartsbisschop van Mechelen en al do bisschoppen van Belgie, ver gezeld door hunne kanonikken en secretarissen, al de geestelijken der parochiën van Laken en Brussel, talrijke gezondenen uit de provinciën en eenen ver tegenwoordiger van al de geestelijke orden, te Brus sel gevestigd. Bij hunne komst'in het paleis waar zij stoetsgewijze binnengingen, zijn <lc vóórnaamste leden der geestelijkheid in de lijkkapel gebracht, waar reeds de koning, de graaf van Vlaanderen, den prins de Ligne, eenige officieren van ’s konings huis, en de heer Donny, onderwijzer van den prins waren, die sedert 's morgends de overblijfsels van zijnen ge liefden leerling niet wilde verlaten. Na do gebruike lijke gebeden werd du kist in de handen van de onderofficieren des legers en der burgerwacht ge geven, die de prins naar zijne laatste rustplaats moesten brengen. Du kist is in zwart hout, beZet met zilveren nagels en biezen; aan de handhaven zijn leeuwenkoppen; op hel deksel prijkt een ivoren Christusbeeld' er is geene plaat op met den naam van den overledene. Er waren twaalf kloeke onder officieren noodig om de driedubbele kist te dragen. Zoodra de kist op de berrie gesteld was, zij bedekt met het doodlaken en de stoet kwam in beweging. De hoeken van het baarkleed werden gehouden door do generaien Chazal en Pletinckx, de ministers Frère en Bara, den heer Dolez, voorzitter der kamer, en den heer d'ümalius d’Halloy, onder-voorzitter van den senaat. Do koning leidt den rouwstoet, hij is bleek, ontdaan, en schrikkelijk veranderd; zijn stap is traag en hij moet steunen op den arm van den graaf van Vlaanderen. Beiden dragen de kleeding van luitenant-genura.il derf'legers, waarop, langs d n tegenovergestelde» kant van dien waar zij het groot- lint der Leopoldsorde dragen, een zwarte sjerp is gespannen. De koning kan maar met moeite zijne tranen weerhouden, en meit begrijpt dat hij eenen waren moed heeft noodig gehad, cm tot het einde toe deze pijnlijke plechtigheid bij te wonen. Onmid dellijk naden koning en den graaf van Vlaanderen, die achter do kist gingen, komen de officieren der huizen van den koning, van de koningin en van den Van Nieuport naar Dixmude 7-20 11-55 5-50. Diituude naar Diieuport 10-00 2-40 8-45" 00LJ ),‘>e "le»jcs welke 1- i verbe- 5 53 v el CüÜn^el1 „"""‘'Spuitwerkende n.d|r/r.)*e"’t"sP01- H|d aen hel ge- 'u"theid; droevigheid 'rsl<igtigheid. eeiiB onregelmatig! rw}ze |,y de meesten '•■reischen in een re- r,len teneinde de ge- •i dezelve verdryven, |'d, moedeloosheid en durend gebruik dezer •'ten nooit na de oor- jCt'iiigen te verdryven JJ'deel bloot te stellen" “jflcliitis, Hoesten dens. li ',*e,nige menschen >n(lueny diptheria ’Hes deze beroemde ’iiet du verzekering '"■ede de Pillen ver- !*oonlyk van hel lyf. 1 worden om de borst 'dringt door de Huid, hersteld ten lactslu do i 9”neeimi<ldel in de c dwalen n ,,r|" i 0 nekte V P)" koitiei i O ‘Qlisnjo frppmgin 0 I Asls - r» en bel tl teel 0 rdoos en pc g s fr. ;s u f.’gcn 1>J den i fs- rlpolheker te l'ruïne. dal hy, zich van al II. kan niet genoeg (eaxette du midi. renden staat gevallen het lichaam, moeic- A l!1'*001' leven, 'geworden. Verscbeide nen beproeven. Sedert '‘.’rleven nu kan ik iny hertog van Piuskow, dyk lydcn in de maeg, Juwen cn du maeg. -- "fuaegpynen, nachte- 1®. n. mynh. dc aerts- '|e doktor Martin, van "kramp en'hardnck- l - 53,860, mej. Gal- !l1 te leven gaf. Heden doozen: 1/4 2 fr. 25; IN TABLETTEN, verkloekt het vlecsch. en aen de kinderen en chocolacl niet ver- slapeloosheid, is zeer ■valenta chocolatée te fvreden over du Reva- gen dat uwe Revalenta It geweldig jeuksel dat b H "pril 1868, myne /.uwontsteking, Zy be- 'ymoedigheid en vaste 32 fr.; de 576 lassen, F. Het Blad verschijnt allen Zaterdag; Supplement. Foor Stitd? 6 maanden, fr. 3-25 Een jaar, 6-00 fr. VoOr ijanich Relyiv: 6 maanden, fr. 3-75. Een jaar fr. 7-00 Voor Frankrijk: fr. 16-50 'sjaars. Een afzonderlijk nummer 10 c.* Bekendmakingen 15 centiemen den drukregel. Men schrijft'in' bij P.Ryckeboks, Obststraat 6, te Veurne, en op al de jiostkantooren van het Rijk. Brieven cn geld vrachtvrij

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1869 | | pagina 1