VAN V IE U 11N E. BERICHT. VETGRAS EN ZAAILAND, BËKENDMAKINEEN. A AN H E I WOENSDAG 5 FEBRUARI 1868. Slaat maar op‘ 1400 id. lACITATIE-VERKOOPING A vesiigd heeft. Verltooping Samyn, te Alveringhern. f 1 IN HOUTHEM EN VEURNE-BEWESTERPOORT. Staat maar op 700 fr. Staat maar op 900 id. GEMEENTE HOUTHEM. Veurne, 3 Februari, ONDERRICHTIHGSBOHD. Zondag aanstaande, om 11 ure ’s mor gens, zal de heer Nihoul, professor ter iniddenbare school alhier, eene openbare conferencic geven over den Donder. Deze conferentie, die in ’t vlaamsch zal geschie den, zal plaats hebben in de gewone zaal van hei stadhuis. Er zullen plaatsen voor behouden worden voor de Dainen en de Overheden. DegieZondhöidstoestand der bevolking van Brussel is verbeterd, in weerwil der tegenstrijdige geruchten die sedert eenige dagen in omloop zijn geweest. Omdat er militaire posten gedurendeden nacht waren ingetrokken geworden, heeft men onmid dellijk besloten dat de gezondheidsstaat van ’t garnizoen, te wenschcn liet, wat onwaar was. Instellen: Sterl’gevsU. Wij vernemen uil Dixmude eene droe vige tijding. Dc zoon van onzen volksge liefde schrijver Hendrik Conscience is vrijdag avond in die stad overleden; hij bevond zich sedert dinsdag toevallig in Dixmude, waar hij in ziekelijken toestand loegekomen was. De heer Hendrik Con science is donderdag zijn zoon gaan be zoeken, die ’s anderdaags in zijne armen den laatsten snik gegeven heeft. Men zegt dat de jongeling lijdende was aan eene wreede ziekte, de typhus, die te Brussel nog al vele slachtoffers maakt en waar de familie Conscience thans haar verblijf ge- i vestigt! heeft. SUPPLEMENT ADVE1TENTIE-BLJ VI X prins dier De Notaris BEERNAERT, maakt bekend dat den OVESSI.AG zal plaats hebben op Bingsdag 16 Eebrn- van Koop 1b. Ruis op cijns in de Putstraat, Koopl.Hofstedeken bewoond door Jan Luyssen, Staal maar op 8000 id. KoopS. Tweewoonst en Boomgaard teVinchem, aan ’t ZwartpCorl, Op Donderdag 25 Februari 1Ö69, ten 3 ure namid dag, ter Herberg-Gemeenlehuis van Houthem, be woond door IJenri Lammein, ter dorpplaats aldaar, Zal M.' BEERNAERT, notaris ter residentie van Alve- ringhem, daarlou aangesteld bij vonnis der rechtbank van eersten aanleg te Veurne, ten overstaan van den bevoegden heere vrederechter, openbaar en aan de meestbiedenden verkoopen, de volgende goederen: Koop 1. Binnen de gemeente Houthem, nabij het gehuchte de driekoningen, achter de hofstede van Albert Schacht, eene Vetweide, groot 68 aren 90 cent.", bekend bij kadaster sectie A, n." 24. Koop 2. Ten noordwesthoeke der voorgaande partij, eene lange partij Vetweide, groot 2 hektoren 35 aren 10 cent.", bekend bij kadaster s. A, n.” 16 en 17. Koop 3.— Eenigzins noord-oost van lestvoorgaan- den koop, slechts de weide van Guilletuan daar tus- scheti, een langwerpig perceel Gras, groot 85 aren 30 cent.", bekend bij kadaster s. A, n.’ 30. De koopen 1, 2 en 3, zijn gebruikt door de ver- koopers, de weduwe en kinderen Leonard Kalhé, te Adiukurke. Aanslag met de geldteilii g. GEMEENTE VELTINE-DEWESTEItPOORT. Koop. 4. Binnen de gemeente Veurne-Bewester- poort, langs het ringslpi der Moëres, de hoeveelheid van 7 aren 40 centi." Zaailand, bekend bij kadaster s. B ti.'« 1107. Koop 5 en laatste. Binnen de gemeente Veurne- Beweslerpoort, qok langs het Ringslot, de hoeveel heid van 93 ar. n 10 centiaren Zaailand, bekend bij kadaster s. B n." 1236 en 1238, waarvan u.' 1238 een lang smal perceel ij, a.*in elkander. De ociic heUt butler koopeït 4 en 5, behoort aan de verkoopers, de wed. en kinderen Rathé, te Adin- kerke, en is zonder pacht; dus, voor dezen helft is er aanslag met de g' lultlliug. En de wederhelft dezer koopen 4 en o, behoort aan jufvrouw Clemcnce Cuveliur, eigenaarster te Veurli’ë; dó harlot helft is gebruikt door Joanna V-leyn wed. vatt Francis Vttiiderghote, tol 1 oktober 1869, aan 4Ö franks per 48 aren 77 cent dus, voor dozen wederhelft is er aanslag met 1 oktober i860 De komlitien, het vohnis en de titels, berusten ten inzage van elkeen, ten kantore van genoemden notaris. ■iri, 1869, juist ten 3 urn ntüniddag, ter herberg 'an Fr.’ Bullhé-Corueïïs, lên 'dór'pb 'van Alveritighcm. Koop Ia. Huis en Erf van Louis Cornells, te Steenkerke, den cn strekken grootelijks tot eer der uitoeffonaren. Het kaartspel dal hier op volgde is te middernacht onderbroken geweest door eenige lieve deuntjes die jufv. Claereboudt op de piano uitvoerde, de welke de jongheid in vollen luim brachten, en hun allen aanspoorde um beurtelings lot s’morgens, 4 ure omstandigheids en smaakvolle kocpleltcn te zingen. De zes schoone prijzen allen fracijc pronkstukken| die dén heer hoofdman de vrouwen aanbood, zijn; gewonnen geweest, te welen: de drij prijzen voor do boiling door v.” Bouckaerl en Noyéeu Mej. Josephine Ryckeboer. Dc drij der tombola door Mej. Marie Dcmazierc, vrouw Ch. Quartier en Mcv. Claereboudt. De deeling dezer prijzen is niet veel plechtigheid on met de opluistering van een goed orkest verrigt geweest, hel geen niet weinig bijbrachlte om hetzelve aantrekkelijk te maken. liet kaartspel dal de leden hierna aanv.mgden wierd ten 9 1/2 ure onderbrokken door het orkest van hut bal, waar aan een 50tal koppels deel namen, en ge durende geheel den nacht tol smorgens ten 5 1/2 ure, allerlevendigsl is geweeJt. Beide avondstonden, leverde de zaal een verruk kend zicht op en de prachtige en smaakvolle vor dering der zelve, die wij met deszelfs schoone ver lichting aan <le zorg van den heer koniiig J. Ilerwyn te danken hebben, werden noch verheven door de menigvuldige frissche en lieven gezichten en clegau- stc toiletten. Do ververschingcn werden kosteloos en in over vloed gedurende de twee dagen geschonken. Men is eenparig om lof te spreken over de inrich ting van dit schoone feest, die wij aan de mildda digheid des heeren voorzitter en prins te danken hebben. Het zelve strekt insgelijks tot eer der tooneel- maalschappij dewelke, iedereen moet het bekennen, niets verwaarloosd om hare leden vreugde en ver maak te doen genieten. W. N. B. Ecnen noch al hevigen opgekomen wind heeft den heer koniiig verhinderd zijne twee lucht ballen, z’otidag avond oplekten. FEEST IN BtllETÖIlIKA.. Een der verrukkendsle feesten heeft gedurende twee dagen, zaterdag cn zondag lest, de leden der konink lijke maatschappij van Rheturikn onzer s ad, in haar gildhof vereenigd. De heeren De Ceunynck cu Claereboudt, het zoo schoon en geestdriftig onthaal willende herkennen waar van zij hel voorwerp geweest zijn, bij hunne inhulding als h ofdman en prins dier maatschappij, hebben allcdc leden met hun huisgezin een wederieest aangeboden, waarvan wij hier de programme geven. /.aturdag avond, het leest van den lieer Prins, die bestond in eënen muzikalen en tooneelkundigen avondstond, uil de volgende stukken samengesteld: l.,w DEEL. 1. Muziekstuk voor piano. Ranse Esparjnole, uitgevo rd door juiv. \alerie Claereboudt. 2. Sebastopol. Boertige a ieenspraak, door M.’ Isidour Ryckewaarl. 3. Air voor viool met beleid van piano, door M.°" I) Ceunynck en Geva. 4. ’5 Weikersoeloof, romance, door M.’ I. Pinte. 5 i’atdaf! kluchtige alleenspraak, door M.’ Ed. Degroole. 6. De Bloemenkamp, tweegezang door MM. Piute en Kesleiuan. 2.de DEEL. 1. Muziekstuk voor piano. Les Cloches du Monos- tére, door Mej. Claereboudt. 2. Oom en Neef, boertige tweespraak, door MM. y bo en Poupeye. 3. Zoo gij vertrekt! romance, door M. Louis Pinle. 4. Heintje Hef, boertige alleenspraak, door M. Pon- pc vc. 5. Het IVeesje, ronience door M. Ed. DegroOte. 6. Bij een poel, twee gezang, door MM. Pinle en Kesteman. Na dezen avondstond ving men liet kaartspel aan De zondagavond was liet leest van den heer hoofd man en dit bestond in eene boiling en tomb, la om schoone prijzen, waarna kaartspel en om 9 ure en half eene luisterlijke danspartij. Te oordeelen naar de toebereidsels welke er ge- I maakt werden, zou het feest schitterend zijn geweest en inderdaad, de uitslag heeft elke verwachting overtroffen. De tooneelkundigen cn musikale stukken, zijn in *1 algemeen genomen, overher' ijk uitgevoerd gewor-

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1869 | | pagina 1